Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, March 28, 1877, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Řimazplozenci
HUtůtický román
— od—
ALVIIEDA MKIHNEHA
H éjdy lleriíálúv
_oU potal vchieu íi M roi
T Noi pi DKdplUtěl mohou l-old-1
obdrtvb tulia ttía tak 4Íre ) attobs
(Pakrmlov-aJ 17)
V obém směru nedocíleno ni
lidaého výsledku krádež klá-
iterní truhly zastal ve tmách
tm -
jakoi nebylo vypátráno kam
byla M&rcelíru odvlečena a u
Chována Nicméně snolek nole-
Bil nahodUar se mu
a
vyhlídka
bode mu
že jedním jedo členu
molno celou tu rábadoou záleži
tost přivésti v známost samého
Císaře
Doktor Inác Aurelius Fesler
právě jmenován profesorem he
brejského jazyka na universitě
lvovské byl váženým přítelem
knížecího Durichsteinského do
mu jejl cíař Častěji navštěvoval
a v němí někdy i celé večery
strávil Keller vzal na se úlohu
příběhy Ebeustciuovy přivéiti k
teči
Nebylo to oviem véd lehkou
Především musil býti získán skro
vný kruh v jehol středu někdy
císař se objevil Mimo to musilo
o předejiti každému stínu do
měnkyie snad v d3ěrné roz
mluvě skrývá se nějaká Žádost
kteráž by císařským slovem me
la dojiti příznivého rozbodnuU
neboť každý byl přesvědčen ie
takovou cestou nedoselo by se k i
cíli
Bylo totil u císaře bezvf roineč
BOtt zásadou zo společenských
kruhu třeba i nejd&věrnějiích jel
poctil ob tas svou přítomností
vylouíiii jakýkoli rozhovor o po
litice a záležitostech vládních ne
j en za tou phčinou aby se poba
vil a po denní práci často dosti
namáhavé zotavil nýbrž Uké
proto ie nenáviděl každý vedlej
ii vliv u věcech úředních V té
příčině byl téměř pedanticky d&
Jodným a přísným a po celý iivot
e nezměnil zolklivilyť se mu
zajisté ohyzdné neplechy oněch
dob jimii vůkol něho u viech
větších i meniích dvora provádě
la protekce prostřednictvím té
neb onné milostenky oplzlé své
rejdy V případech takových
obyčejně dostalo osobě za ně
koho se přimlouvajíc! d&tklivého
odmrštění kterél jen výminkou
bývalo někdy zmírněno jak si (
apoobem žertovného rozmat
ZAleliiOflt doxanaki jsouo po
sad v Ottech takořka celého svi
ta byla tudíž ohledem na zmí
něnou přísnost císaře zvolena za
pouhý předmět denního roshovos
ru v němž znenáhla a jako náho- j
doa aula se zmínka o Ebcnetu j
noví
Bylo to jednou z večera když
císař zámek v Mikulovi poctil
voa aivšiěvo Starý hrabě
krásoá hraběnka Teréza a hrabě
Filip Kinský íinili rozličné po
známky a námitky k vypravová
ni Fcalerovu Císař jen málokdy
prohodil několik slov v povŠe
cfaný hovor a nichž nelze bylo
posouditi ku které straně se sklá
ní avšak nebylo pochybnosti že
a blubokoi pozorností a a neoby
čejnou pílí sleduje nové objevy a
obraty v záležitosti doxannké jel
Fealer přinálol z Prahy a jež prá
ti byly předmětem dSvěrného
rezbovors poněkud i bádky
Všeobecnou soustrast1 s osudem
Ebeaateinovým jskáZ se jevila
ve slovech i tvářích osob přítom-
sjcb oiavie rr 'i uamami ne
dál sa sdíleli ař Přece do
mninka taková nesrovnávala ae
pravdou neboť za tři dni pozdě
ji došel do Prahy rozkaz aby ve
ikeré s isy týkající se záležitosti
tito za-lány byly do císařské
kanceláře a opět o něoo posději
byl Ebenstein propnitin na svo
bodu
A tu stál nyní v kruhu vážných
mula kteříž podíl brali na osu
dech pronásledovaného dříve
nežli jej byli osobné posnali a
nyní tak srdečně projevili mu
voji soustrast a uctu Radostně
byl překvapen když v llenecb
polku kteříž k němu přiatupo-
""!' aby mu tiskli ruka nosná
nejvážněji! osoby tehdejii
aolčnosti pražské Prsa jeho
eb dmula hlubokým pohnutím
pr jakého! snad posud v celém tvém
be iivoti nebyl pocítil Byliť tu
učenci a profesorové : Cornova
Seibt Rieger Gerstner hrabě
František iíartig a hrabě Prokop
Laianský kanovník Ungar ge
nerál Wurmser spisovatel A o gust
Bohumil Meianer a ještě mnoho
mnoho jiných Avšak i mui jenž
nejpfednějiích získal si zásluh o
Ebeasteina a k dosaženi sprave
dlnosti se přičinil byl přítomen
t frl&lo se i v tic hosti třlí se
sdafjo s jakými se potkaly kro
ky jeho a cisařo Těžko jest
viak posnatV Ie doktoři Ignác
Aurelius Fesler universitní pron
ieaor jazyka hebrejského jest bý
valý kapucín páter Innooeuc Od
Uch dob co mniiská kutna spad
la sněho byla postava jeho
i vspřímeaijlf a oíí mladého muže
IWyllehojf blesky čilého "ducha
acaldý --ryir ýebo obliSeja jest
áMn Hvota-r- - - Zt:
pnuviikoi táííse ho po blil lích
i rooircb za jskýchl vystoupil
' nnf L I {I Tysvobozsn byl s fen
ně všiekni se byli usadili kolem
dlouhé do polokruhu postavená
tabule jal ee vypravovat!
Započal tím jak po učiněném
oznámení klášterních žalářil bez
ustání iil v očekávání Že sám bu
de uvrien do téhoi sk lepení v
DÍoii dpěl kmet liikomedes
Dlouho Cekal marnS na nějaké
znamení le odhalení jeho dosta
lo se do pravých rukou smítán
jsa pochybnostmi — jednak ie se
stal podlým udavačem jednak že
jednal dle svědomí a práva —
prolil mladý mui strašlivé dny
V takovéto vnitřní roservanosti
stál refektáři meti kapucínskými
I - - _ _ _ _
I mniArtVf i £i X s~ita mÍ asXttX tarA
UUIVUT JVOIO T liATOlV v V 'Vs
lově
Konečně ach konečně objevila
se komise v klášteře majíc vládv
níbo radu Hc-sjclina v tele a za
volavši pátera kvardiána jala se
tázati po vězních klášterních
Kvardian zapíral víc zapíral tři
krát po soběja vidy s větiím
dQ rázem vyzýván k udání pravdy
dle svého svědomí Tu nepustila
jej komise více se svého středu a
kázavii viecky dvéře zotvírati
objevila podzemní žaláře nalezla
nešťastně oběti neblahé kázně %
právomocnosti církevní AvSak
o hrCzo v jakém to stavu ! Tři z
uhořených — Florentin Patcrnue
a Nemosianus byli v svých don
patech propadli ji! divé šílenosti
Blábolili jako nerozumná děcka
"sluha zvěřince' musil býti tavo
lán aby odpovídal sa ně
A jaká byla jejich vina jaký
spáchali hřích bodný takového
lalařováni ? Xemeaian nezavinil
ničeho lei že se zbláznil Mistr
novici byl mladému mnichovi
bez ustání mluvil do duše Že v
každém Člověku máme spatřovali
obraz samého boha tím v mla
dém muži utkvěla Šílená myšlén
ka tak že brzy před tím brzy
před oaným vrhal se na kolena
žádaje za požehnání Pro tako
vé jinak neškodné pomátení my
sli byl zpočátku od ostatních od
loučen a za účelem vyléčení
rozličným zpdsobem trestán Je
likož ale v osamělé celi vždy více
zdivočil ostýchala se správa klá
štera propustit! jej v společnost
lidskou a tak stalo se že již pl
ných padesáte let strávil v žaláři
Při jeho vyvedení na boží světlo
bylo mu jedenasedmdesáte rokS
— Páter Florentin udělil kvardi
ánovi několik poličko za to byl
Žalařován již dvaatřicet let Pa
ter no navštívil bez dovolení své
příbuzné a pro takové provinění
byl uvězněn a žalářem pokuto
ván již po patnácte roka —
Mnohem dojemnější byla histo
rie bratra BarnabáŠe Býval ku
peckým mládencem a zamiloval
se do dcery svého pána čemu!
principál odporoval To přimělo
jej vstoupiti do kláštera kapucí
nův Průběhem roku zkoušky
zemřel starý kupec dcera psala
mu že smrtí otcovou odstraněna
jest překážka Jejich sňatku A
však dopis ten byl zadržen a zni
Čen Barnabái složil klášterní
sliby Brzy potom navštívilo
děvče klášterní kostel a spatřilo
svého milence přisluhujícího kně
si při mši Čekala na& po mši a
činila mu předhCuky že ji zkla
mal a opustil Barnabáš spěchal
pak ku kvardiánovi hodil mu rů
ženec í breviál před nohy a vy
slovil se v ten smysl že nikdy již
nechce odříkávat! modlitby zpo
vídati se a přisluhovati při ntši
nebo sám ji čisti Po té uvržen
byl do žaláře v něm! strávil již
devět roků
Poslední a uvězněných Thuri
biu jehož děsný blaa jsme již
byli uslyšeli oddával se světské
mu Čtení Zpočátku uzavřel jej
kvardian do knihovny při dru
hém přepadení v páchání téhož
hříchu bičoval jej před tváří cti
hodných foliantů v klášterní kni
hovně když ale po třetí postižen
byl při tétéž nepravosti byl od%
veden do žaláře v němž seděl již
po pět měsíců
Vše to obsaženo bylo v soud
ních spisech
NeSťastníci byli odevzdáni lé
kařské péči páter provinciál i
páter kvardián byli složeni se
své důstojnosti k čemu! vyšetřu
jící komise byla zplnomocněna
Zatím však i vsjiných klášteřích
bylo nalezeno značné množství
obětí mnisské kázni a celá Vídeň
byla tím pobouřena V klášteře
kapucínském dostalo se podezře
ní od koho as pocházela zráda
brzy na pravou stopu Páter
Innocenc nemohl déle vniknout!
nenávisti pravověrných mezi bra
třím! Ta chopil se jediného zbý
vajícího profi prostředku k za
chránění sama sebe : vysvaltS
protivníky své k otevřenému bo
ji sepsav a uveřejniv pojednání o
právech majestátnosti císařské
Jsa obviněn le porušil alib po
slušnosti nalezl svého obhájce v
předsedovi duchovní komise císa
řem ustanovené totii v barona
Křesloví v témž muži jen! také
v soudní při Ebeneteinově zpCso
bil znamenitý převrat
Jsa jmenován rektorem na vy
sokém učení seděl Fesler v noci
as před měsícem naposledy ve
své celi kdy! veiel k němu onen
s bratří v něm! vztekli rozboř
čenost nad posledními událostmi
dosáhla nejvyŠŠÍho stupni totii
páter Sergias Vytáhnuv náhle
pod kutnou veliký nŮŽ vrhl se
na mladého mule zvolaje: "Po
jdi kacíři P Aviak Fealer odra
zil ráno tak ! útočník poraněn
byl vlastní svou zbrani A nyní
ntU byla Fedtrovi prodlévali
déle v klášteře vystoupiv tedy
z kláštera zdržoval se v Praze
kdež před nedávuem přiveden
byl do lože svobodných zedník 5
T oboru svobodného xednictví
byla mu eousena jeité snacná
úloha
Kdyi se byl Fesler blížil ku
konci svého vypravování kaldý
posluchaC u bezděky pozoroval
na něm jakousi roztržitost také
bylo nápadné Ie zraky jeho bez
tutání obracejí se k jisté osobě
stolující společnosti Byl to mui
plných tváří vfibeo zdravého
kvetoucího zevnějšku prostřed
ních let jedl velmi hltavě při
cemž velmi ostře prohlížel si ce
lou společnost ~
Kdyi nyní viickni byli povsta
li a na pozdrav Feelerovi přispě
li promluvil tento aniž by oka
spustil s mule zmíněného něko
lik slov s "mluvčím"
''Společnost povstavii od tabu-
I le rozmlouvala ve spolek v jed
notlivých skupinách
"Mluvčí pak přistoupiv k ho
stu promluvil k němu :
"Jest tomu asi deset dní co jste
předložil své spisy a dověrné li
sty Posději přál jste si a obdr
žel vstupní lístek — "
"TakJeetM odvětil muž vše
možně zakrývaje svou rozpači
tost "V kterém městě byl jste do
řádu přijat r
MV Linci jest tomu ji! tři lé
ta" "Kterou klí byl jste přijat?"
Jakož prokazují moje spisy:
loží tří hvězd"
"Pobřo" odvěce mluvčí odchá
zeje Neusedl však ke stolu nýbrž
odešel do vedlejší sině aby na
hlédl do kněh
Hned zase navrátiv se do sálu
svolal hlasitě :
Prší r
'Prší !" obcházelo to z úst do
úst
Uslyšev toto heslo jehol smy
sl že lole jest zahrolena zakle
pal mistr kladivem na Bt&l vola
je: "K pořádku bratří 1 — Bratře
mluvčí z jaké příčiny povaluješ
loži za ohrolenu ?"
V kruhu našem jest vetřelec
V společnv -i naší jest mul nejsa
zedníkem
"Možno-li V ozvalo se několik
hlasů
'Který jest to ?" tázal se mi
str "Muž jénl právě hledí se od
straniti ze síně odvětil mluvčí
zadržev odcházejícího u samých
dveří "Tento mui jen! ee nám
byl představil co bratrská návště
va Jistil le jil před třemi roky
přijat byl loží "tří hvězd" v Lin
ci ustinv si opatřil aviak jen
povrchně přečetl neboť od zalo
ženi lole "tří hvězd" uplynulo
teprvé půl druhého roku"
Závainý to případ ! K pořád
ku bratří P
Bratři obklopovali obžalován-
ee v kruhu kaid? sabal k meči
"Udejte průchozí heslo !"
"TubalkainP
"A přec nejste zedníkem O-
svojil jste si snamení i heslo ja
kým to způsobem není mně po-
_ j t a a i r
c'Jumo jmenujte mistra ioz]
vého stolce jen! vás byl přijií
do lože "tří hvězd P
Cizinec nemohl udatl jméno
Jest podloudník P svolal m
str "Bratří prohlédněte si muž!
toho Jest někdo mezi vám
jenž by jej poznal P
Ebenstein přistoupiv blíže pd
snával le tvář ta jest mu pověl
doma I zvolaltě náhle :
"Domnívám se že mule toh
znám jakkoli oděv jeho nemá ob
vyklý kroj Poznávám v něni
duchovníka 1 doxanskébo klálte
I ' ~ 2 l _X Yt
svého nejúblavnějiíbo nepřítele
_ 1
iviatterm jméno jeho bylo : pater
liona ven tura"
A jil vztyčeno bylo as dvacet
mečů k prso um vedralce
"Smilování ť volal tento kle-
sna v kolena "Nešťastná zvěda
vost v čem vlastni zálelí činnost
svobodných sed nik 0 pudila mne
k odválnému tomuto kroku — "
"Zadrite 1 Nechejte mu livot P
zvolal mistr stolce "Aviak po
trestejte jej podle pravidel řádu'
Podloudný bratr byl odveden :
vedli jej po choxlbž po schodech
dolů na prostranný dvůr Byla
čirá tma Obě ruce ieho bvlv
pevné drženy ~~ Byloť ma okolo
srdce jako snad bývalo zločinci
jen! měl svrien býti se skály Tar-
pejské
"Co chcete počínati se mnou !
Smilováni I smilování P volal
páter Bonaventura třesoucím se
hlasem "Co mi se státi se
mnou 7" tázal se opět kdy! byl
odveden do nejsazšibo kouta ve
dvoře jsa bes ustání držen jako
v kleštích :
"Brzy uvidíte P ozval se jeden
hlas k
V témž okamžiku řinul sa mc
bútný proud vody ze studny čer
pané na blavu nule násilni se
hnutou tak le ihned byl promo
klý od hlavy al k patl
"Tol? vái trest P snilo to vů
kol něho A nyní ven vámiP
I strkali a vlékli jej přes dvůr
p újezdem ven vrat Viickni
se smáli hlasitlw
Nahoře v sále pak ostatní spo
lečnost hovořila t nejlepším roz
maru Většina přítomných pova
loval celý ten příbib za pouhý
veselý iert Bylř to úsudek vel
mi Jednostranný "2íi kdy nebyl
byc ti ponjclil U n k tiv:rta
schůze ještě tak důkladně pobaa
víme" obrátil se kdos k Eben-
Steinovi "Úzkosti a strach toho
chlapíka byly věru roztomilé P
Ebenstein neodpovídaje zadu
mal se v trudné myšlénky Co!
bylo nevybnutelno aby na všech
oestách života svého setkal se s
tímto profi strašlivým a děsným
mnichem f
Byla půlnoc doba v kterou!
společnost lože obyčejně se ros
cházívala K závěrce provdány
byly předním předsedou obyčejné
tři přípitky i zeměpánu — před
staveným loio — mistru stolce
Po té byla konána sbírka na
chudé
Poslední přípitek provolán byl
celé společnosti lole
"Připijme sobé na zdar všech
po širém světě lijících bratří
Těm kdol oplývají statky vezdej
šími popřeji všemohoucí stavitel
světa mírnost t kdo! úpějí v zár-
mutku — oddanost v jeho vůli
kdol stojí před branou věčnosti
— uleveni bolestí
Po té k udeřeni kladivem mi
stra které! znamení od představ
vených se vždy opakuje povsta
nouce utvoří viickni vyjma bra
try k obsluze jediný řetěz tím
že kaldý vloží své rámě v rámě
druhého načei odzpěvuje se po
slední sloka písně zedníků Kdyi
by i zpěv ukončen tázal se mistr t
"Bratře první stráže jak jest
na čase V
"Vrchovatá půlnoc !'
"Jest na pravém Čase zakonČ
ti loiovou tabuli ?"
"Jest úplný a pravý čas p
"Nože tedy zavírám tuto loii
ve jménu stavitele vsehomíra
Pozdrav vám Číslem třikrát tři p
Mistr zatieskne rukoma vši-
ckni cpětujl toto znamení lole
jest zavřena
-ii-
Uplynulo několik neděl od těch
dob co Ebenstein ve svá brolůře
odhalil údaje jich! jevištěm bylo
obydli jeho matky pohnutí v
obecenstvu špitem tím způsobené
posud ee neutišovulo Dojem
vzbuzený zůstával posud na své
výši ano rozšiřoval se ji! i v kru
by vzdálenější
Sám kardinál arcibiskup víden
ský jen! obyčejně povalován byl
za svobodomyslného vysokého
hodnostáře církevního který
však v zápase státu s církví jil
dávno přešel k nltramontánům
do táboru protivníků císařových
viděl ee pohnuta v příčině té za
kročiti u nuncia papežova
Za dnešního jitra sedí v paláci
svém u stolu blíie kamen Celé
kupy listin uložených na vedlej
ším stole nasvědčují tomu jakou
spoustu rozličných spisů za této
bouřlivé doby byl jil dílem vyří
dil dílem vyříditi měl
Jest to kmet statečné vysoké
postavy as u prostřed Šedesátek
musil to bývati krásný mul Celý
tvar jeho hlavy a táhlý orličí nos
upominali na jeho italskou krev
Oči jeho posud se jiskřily zuby
byly posud zachovalé celý jeho
zevnějšek měl do sebe jakýsi ráz
velebnosti a vznešenosti
Jest to KriŠtof Migazzi kardi-
Lti rrVnn TfHytfý
YraTfiáls - áý odebral
se do Říma
k volbi papeie při ni! právě Pius
VL (Brascbi) povýšen byl na sto
lec sv Petra Při této příležito
sti velmi obratně a obezřele pů
sobil ve smyslu strany císařské
ho dvora k úplné spokojenosti
její
Takto přízní císařovny rychle
postupoval k rozličným důstojno
stem a brzy otvírala se ma vy
hlídka na nej bohatší církevní
stolici vřlši rakouské na primát
v království Uherském Dvůr
byl oprávněn v případě uprázd
něni stolice té po tři roky pone
chali jt neobsazenou Migazzi
pokojně vyčekal tato tříletou do
bo domnívaje se ie místo prima
sa uherského nemŮle mu ujiti
Bylťpřičtěn k církevním hodno
stářům o nicbl se soudilo le ne
budou odporovat! novému směni
vládního řízení Nebyl pokládán
za přívržence jezuitův Zdáloť
se le na všech stranách přičifinje
te aby svrchovaná práva koruny
chráněna byla před vielikerými
přehmaty dvoru římského
Ta však na nový rok 1776 jma
novin byl Bathyany primasem
uherským liigazzi povaloval se
aa odstrčeného
Mimo to spatřoval také ▼ kar
dinála Hrzanoyi jenl s nesmír
ným příjmem jmenován byl cí
sařským vyslancem n římského
dvora svého soka Cítil se býti
uraženým povrženým Maje do
statečného důvtipu aby city své
nevyjevoval anebo snad na ne
vděk si neetiloval přeměnil pou
ze své zásady Účinek takové
změny byl pronikavější nežli za
dumčivý jalový bolv
Od tich dob bylo pozorovat!
jak kardinál lliazzi jenl před
V
za podporovatele osvěty vidy
více a více skláněl se na strana
reakce Ujímal se nyní ač bez
valného výsledku záiad jesuit
skýcb osvědčovat se býti protiv
níkem směrů jel sledovaly Kou
nic a Lacy a stavěl se naproti
všem mulB n svobodomyslným k
nimi druhdy býval připočítán
Kdyi byl tudíl Josef nastoupil
vládu a jal se Rakousko přemě
ňovat! na zcela nový stát pro
něj! ovšem nemohl utvořiti také
nové občanstvo stál ta náhle
Mij gazi jako hlava ňltramontá- j
nfi jako rozhodný aviak i lstivé
zakuklený podrýratel všech císa
řem zamýšlených oprav Veliký
odpor biskupův mohl se zpit sto
povati al k němu jakožto svému
původu on řídil viec-ky jejkh
kroky on diktoval jejich pastýř
ské listy Nikdy by se nebvl
nikdo nadál do něho tolik divti-
pu a důrazu jaký! nyní rozvino
val —
V pokoji vedlejším jimi kai-
dému projiti bylo kdol chtěl se
dostati k jeho eminenci byl arci
biskupský osobní sekretář páter
Josef Kalazanc mul pokročilého
již věku zevnějska chorého a
mrzutého Duševní výtečné vlo
hy Jeho ale chorobou neutrpěly
ničeho Byl to někdejší mnich
karmelitánský jehol skromný tu
tul t osobní sekretář neprozrazo-
val nýbrž spíše skrýval nesmír
nou důležitost jeho postavení
Byltě pravou rukou arcibiskupa
byltě jeho rádce pravý to diplo
mat v kutně jenl se byl osvědčil
v úlohách nej rozmanitějších
Sotva le byl páter Josef Kala
zanc dal se do řeči s jakýmsi tuč
ným vypaseným mnichem v b(
léta oděru řeholním jenl právě
k němu přišel bylo silně na dvé-
ře zaklepáno a jil vstupoval do
pokoje světácky oděný pán pro
středního věku přerušiv takto
rosmluvu obou přítomných
Páter Josef ihned tlustého mni
cha jak se říká poodlolil stra
nou a spěchal příchozímu vstříc
aby jej uvítal
"Molno prominviti s jeho emi
nenci ?" tázal se vyšňořený pán
bez dalšího otálení a v patrném
spěchu
"Návštěvy takové mají vidy
přístup P odvětil páter Josef po
korně se ukloniv a obraceje se
zároveň ke dveřím za cimii na
lézal se kardinál načel také i s
hostem veiel do pokoje arcibisku
pova Osoba kterál v těchto síních a
takovou úctou byla přijata byl
pan Gunther tajemník císařův
Neobyčejně úslužné uvítání jebo
pocházelo z části od důielitého
úředního postavení jeho zvětlí
části však od značného obratu
jakýl nastat v jeho smýšlení i
chování ovšem teprv v poslední
době a u VŠÍ tajnosti Při své
mnohostranné obratnosti a zi ro
ven i chytrosti — ačkoli nikdy
neměl skutečného přesvědčeni a
byl pouze světákem po rozkoších
balícím k jichž dosažení potře
boval značných prostředků o-
ctnul se pán z Guntherů záhy v
takovém postaveni kterél dove
dli vykořistiti lidé jím! nesmír
ně zálelelo na tom aby v nejblil-
ším okolí samého císaře talii
vhodný nástroj k provedeni svých
záměrů Nakloniv se jednou n
sráznou stranu padal vždy hlou
běji al se konečně zaprodal stra
ně ultramontánské s tělem i duSL
Molno ie býval druhdy věrným
sluhou císařského pána svého
nyní však jím dojista nebyl ný
brl stal se spíše nebezpečným
vyzvědačem plánů císařských
Aj pán z Guntherů" volal
kardinál a daleka rychle odloživ
lisiírty na vedlejší stůl podle ka
men načel uvítal hosta co nej
dvorněji
Příchozí přistoupil blíle a u-
kloniv se hluboko přijal kardiná
lova ruku podávanou ma netáli
ko blahosklonně nýbrž i jakou
si přátelskou důvěrností
Páter Josef Kalazanc odcháze
je zašeptal několik slov kardiná
lovi načel tento s udivením a
dosti srozumitelně odpovídal
"Jak ? Páter Bonaventura le
přišel f Ten nesmí mně zase tak
brzy odejiti Nechť tedy záleži
tosti pro které přišel a ješto bez
toho nebudou miU do sebe přluš
né důležitosti vyřídí jen s vámi
avšak se mnou pak také mast
promluvit! několik slov Vyřiďte
ma lejej zítra určitě o deváté
hodině očekávám
"Eminenci" odvětil páter Jo
sef "páter Bonaventura odjede
ještě dnes jakoi mni sdělil do
lnšpruko aa příčinou neodloiitel
nou' "Staví se pouze jako by mil
naspěch P zvolal kardinál roz
horleni "vidomí viny pohání
jej Z donucení dostaví se svým
prelátem vyzván a nyní nem
chuti předstoupiti Teprv před j
nedávnem" pokračoval obraceje
slova k císařskému tajemníkovi !
"mluvili jsme o nneienf bývalé
novicky Uarcelíny Becovské ]
Dnes právě nyní máme po ruce j
jednoho z činitelů s sosnovatelS i
doxanských pletek Tento páter j
Bonaventura
Aj zvoUl Gontber "pitcr
Bonaventura nazývá se původce
neblahých událostí v Doxeeht
Toí mul jeni činnost svou rozvi
nuje na viech stranách l Teprv
včera mnoho se zase mluvilo o
nim Prectil dobrodroistvl —
zprvka nemilí ano 1 hrozivé po
nálji vlak lertem zakouleni
Val emiaciro ajU ťjsjj
OllTli"
"Ani slova Co aas t aa
novinku T
"Slvšet isem vy era vovati tak
to s Členovi jisté pražské kle
svobodných zedníků pozorovali
před několika dav a velko ne
volí le do hromálděaf jjcai
vloudila se owoba aail by K)Ii
náležela Obstoupili tedy dotyč
ného muže a vytasveými kordy
tak le jistou smrt vtdU předl oči
ma později viak odvedli nezva
ného hosta k stsd&i k Jl jj hoj
ni pokřtili vodu Nalw teatlo
pokřtěnee byt kaéa jmoe fxL
ter Bonaventura IVa4ji byt
vypátráno le byt jiao porván
k cestujícíma cizinci jenl atadl
v tělkoa nemo ve zpo4i do
věděl se Ie eiziaec jt í íita
zedek-ké lole v Li n i Zo#i
nik opatřit si Wtsay a piketa aoti
pocestného jvl vztahovaly k
lulia ta snad vznikla v aera my- j
ilénka aby sám poulil těchto li
stin k vyskoumáal pravých zá
měr& a i-oleduh rťJ tK&to
spolků- Jest to skatďa ve— Li
hutorks Velmi veselá P
"Všimnut jste si snad maže v
klášterním roucha promUtil
páter Josef k tajemzikovi císař
skému "s nimi jra reaasíoeva!
kdyi vstupoval jte d dvH?
Toť páter Beaveatura
"Jen povrtkai pooatřtl jsee
na& odpovidal pán z GuatkerS
"a přece nalezl jeta Jil aa nesu
cosi nápadného nemravě ani o
jeho tšinatoetí Obh!j jeho ml
totil do sebe cosi odporného a
protivního rol nebývá často v
tváři lidké Kdojcdnoa uzřel
výraz nikdy více aa& nezapome
ne Také neušlo ran' ie a o?i
jeho srii jiskry jakéhosi válené
ho ducha a nepocňy bmjí 1 jWt
to mni jemuž přišivši název vála
nivce aail bych t chtěl &a4
snižovat! jeho muž aut statcJfaost
n věcech církevních — "
"Jest to mul pro tíěo cír
kev velmi prop#SBý% prohodil
kardinál "jen kdyby řvkypajM
jeho pud po Ititerh nezabíhal
někdy al za mez odválaé ši!
nosti Myšlénka aalsti t-ývaWe
nov icku dojista vznikla v jeho
hlavě i nelze ani sot4 pomyslili
aby provedena byla bez jeho vě
domí O tóra pevně jsem přv4
čen Jest mně tadll jeho při
tom no t velmi vítanou abych jej
vyslechl Pval 3j i ewloa tuto
lehkomyslnou hKčka aa lehko
válné vybízení veřejného míše
ní tak le skoro bych přál aby
nesmyslní pachatelovi aealti p
katování kdyby ee tak stáli
hlo anii by tím na dobré pověsti
utrpělo veškeré duchovenstvo V
kal léta případe chet se doděiati
pravdy abych v příčině té získal
pevného stanoviska Je pravým
zázrakem le ve ta rtaři dosad
nepřišla k šlachu
CfNan(MUI
Šikovatel Petrái
V chorvatském městě Z teži
vojenská skladiilé za městem a
proto vysf li se tam od posidky
na strii vždy odděleni pěchoty
Za skladišti rozkládají se al k Se
dým horám aeiiniřské íxknJf a
lučiny Zahradatrtvf v okoít 2L
se silně pěstuje a těií se tasséjU
majitelé aahrad dobré pověsti a
značnému blahobytu
O iděleni vojska na strii vysla
né měnilo se obyčejné teprvé po
šesti nedělích nebodvoe mšrfcicta
JednoLo dne byl vyslán šikovatel
PetráJ rodilý Polák Petril byl
atarý voják dobrosrdečal povahy}
Šaržím byl milým druhem pro
stým a zvláště nováčkům skoro
otcem Ilid přímhoaKl oko k
menším proviněním vojiki a a
phmnýra slovem pořídil byčejae
více aelli jiní klením a nádivka
mi Ale přeee nebyl bea vady Ne
uměl odolat! ziiehn dívčích očí a
dal se nejsnadaějším spiUobem
na světě okoazliti úsměvem růžo
vých rtů ZamilovaMi ee nebyla
s ním pořízení byt na evé m
druby žárlivějším nežli nětaký
Othello a střežil každý jejich po
hyb a posuněk zrakem bazilJka
K ienakéma poblavi byt viak
nesmělý neobratný a říkalo ae o
něm že milsje jen a (tJtaae
Neontěl to jak ee řiká erbopii
za pravý konec a proto mil oby
čejně vrchovatou smůlo
V dobi naleho vypravováni
hraničila a vojenskými skladišti
zahrada' starého Koetile který
měl pSvabnoti deereike pravé
dítko jižních InhB UporoetkMt a
zihy rozkvetlou růii tmavookon
Hargo
Jil prvního dae zpozoroval Pe-
tráš vnadyplnon soneedka aaa
procházejíc záhony květiny své
zalévala Zakrada Kostičova le
lela hloub nežli skladJlé a byU
jen nizoučkým plotem ebekaiejk
Ukle retril lehko al k obydli
zahradníkova dohlednou ti mohl
Spatřiv štěpilo postavit divčf
zakroutil Petrii katry své a psW
trávě prohtilet svůj aevnéjiek
Na vzdor pětatřiceti letům a přen
vlečky svízele jtcbl zalil vo
třech vojnirk nebyl Ukovat!
olkUvý chlapík
Drahého dne poadravtl Petrii
IXargu a den na to promluvit na
ni jil několik slov Al aona
padlo ma při tom nic jiného nl
li ! dívky limanoa eborvat
itinoa tázal jsH zdxáva '
Xlarja aairekoliU svtj tííTí
Pztzll byl víscek ittozu Ilnei
ka pohledl divtíaýda kaJTJ
1 j tiž eaUtfiá D4 té cSrS
te pčaJ e svolili iáfitvoeif a
střehl oetatai iarte aby eoaakia
a nkk k dive aepfibhliL A&k
brzo kspiLa st mračaa m jséaa
ekaorn ikovmtlvnr luky
Asi aa týJe objevil s Pstrži
a reporte a li-lv2 svtaika ai v
deeátaák Berla byl edvvláa po
avtaižst f hU tiaA divčat a
zanebáva alalbe
I
U o" prokod-l ewtsts
Brda byl preee jiaise a -}-
vewrallscai veakt avaJtf ++may"
"Ano ale yOJ" ioklá4j
PetréJL "Xiesa W třtbjíli včera
ti cikielii kasali KraJvn nrý
aa co př rl-t Jeet pvtřvba dvej
aáubé o?ritoj"
Ti l-MtatK astat k svwíil k
o4volai Bfiy a a straž pum:
4eátat ř"k
l ntrvak opet nli aěkuk
dala Pvtrii byl z ras-rta
tas ra- as aU!Hi l-
vaJt prf ji ař Sm
%A řk t míe uAk Wa
kfchU'atP krwstilaetaik ala-
Pttril pl peze&i wpet eee -
hasicí od k assaié fcfky
vstátajici tikásiEal a
SkeS A FZ bjl vi a
povoláa k rap-rt
Srtaik e aa tj W!
pr! evzhvásae -víUk ?
kovaUÍ Pvtril i aliJsj
Na a hy traíé Ulři fáawě b
jvil se 4aaév
k-at# r-'
tril odpovídal ek tatatTt
"žárli ba aá pro ahr4ikva
Margr Bria i Jal-M- Aré jítrv"
a by i d v vlán Já e e mi ÍA1
d uSfady poaae attál a „eaa
r{ort
-Cj1 je ta Mara Lak aaj JT
ptat se etnik
A jak pue taik T rfr
val Fkitk
"Uakm pokrAal aaedawa
zase a přlao tviřt dlíjaík
prot byst zalal:l! vy kolo
brádkevé ! Prol !-at sUrlss
vojÁke i aii
"Ale vlJ t Petril sa!aj p
ae d-tua- háj 4 se Tkk
"Sul dwbrá dil aa V setatk
puala a KaJravlk Na Ww
jttě atbe4e ÍiH't
Kairelka aíarii V? kk a
celé ha prapre bj I tocl aapř
séhlf nepřítel tbo lk#k
pokwleet V se area! jsx eby U
vUk Uké pr divky j-hU vái
aým Kdjl rivk frdototfxt SBVlel
si eetaik i by slLm aa to pu4
vat se na sázrak zakr4i k?
tiau která poblaaiLa likat
a jíl lidaý dvit%ik mí
Uti
Ai za tf iea h--vl se Peiril
opét n rmfwírtáu
11 pek liríi i aa Ka4rui
ka r asyl m v d-b (tk a
ohritiv se k Skavat#:i tázal se:
"Jste pokojen Kairul ka T
-Cpísé - eJtalJ Pvtril aie ae
mokl jil a řiti araka pve aa
a laika k4y I la-ial aby n dM
LWpt ta Kawtiíe-vy jkrlv
tavila se stril polévali prý
taaata-iy ta etkáaká tkawa atUe
nej]stéjt aeporvaé vik9t
U d sk Wiiií
Set nik zatajil ulil smkk k
řekl : -Nová strii lá se mi zby
tečawa mSmmmh by á stra!
vysuwvat aaaitat fNtráJTf
aevaJl J Ka drahé aa keaei iedaa
neptttřebaa"
Dable p#lol:e jv' svíst ks
nečae sett-ik
Sotva le Petrái etwepX vy
pakl eetatk v klamat snakk- Pe
tráJ ai atavt tnLž aby akia ee
mohl cl skUJf ka p-oa Tf
zajisté oripraiat aápeJlP
Slrál skttae fu£avaa sa
deet krokl í plvta kati
ee nehlásil jil k raorta a vše
v dobrý k kw4ía iWeeé Í4H
pře plot tfarr vlJy ji paadra
voval a ptal se jí je-li zdráva
aaebo prvhli! le je pékaé p
čaaí ZvláJtal to aajiti vyzai
váat Lásky! Aviak view nebyl aš%
kdy s ta préti Xscktela sa -kdy
eéro jka nepe4aMii mJt
př4 li o si vidy eeioft svoe aá
b thovváUkfvh slav ekt
val Jak mi-e spatřil Marro byl
jako očarován le a ve sap
maěL iHvka vily ItbeeaA kývsy
jie klave-t dlkoala e apiraie ae
Petra l taaavé sté e-ividele
ma taa)d9 c&etvatiúawa cJ
se mn zdilo neja!a4M ka-iWe
Pak dloubá se díval kterak Msj
g% vzaáli ee pa za kraié f záW
ne k sákone a byt aevýalavae
blal
Ale ašr netrvá véei dae
po kára rozkole bývá ebyČa4
kapka pelalko Jedaé noci vy
kradeno a dnftlos kaeťi kl
dilť maklstv( na eeea a leeae
ai a tsoř}li aakrm4a byte eeiá p-
Hapéa Starý Keeti eea- Mar
gj podal siilaost k va eesklasa
veliuletvi a zavedwZMi iksvei H
sni vyietfoviaJL 21ij4iB4-a a
mokla ee přijití a sa av aWé
ae sveeia ee vše ne aatve W amasš
levajséea likevauie Byt eesi
aěa le bea přvJíay strii aekře
o4traail aialedkeak lh4l prý
jediai ať Uí'mi ee p-daM-n
pAsorovaKi vniktá da skla
dilť Povae a #hJ4 a tj ie
byl start voiákeea eb4rvl P
tráJ jen prUeeei dítka -kaaetiěiai
vazbě
To zatřáslo jinz Hli
tynl dosti prázai civil aby pre
mji!l o lásce svi k aahrsdaiko-1
vi drsíe 2#jvke htapa
kcjva pyll#í 1 mua as
iL Aviek klaiw-2 ee ! sza al
etaae aarwia k va dveraslua v
nu VI Ijt tr vše u isak
Ve vaabé r ao15 se I akmule
A stale a d veajs!i%4 va
! aJ- aťsšnset Mr-
P ímUt mrnUbm: hj I ko4
frfmii m aua ratc Wky
své y+U ni2kavé k skLa4
Uau V lva však setkal s
s-xiraiy a d—aiaiky BirL a
riZaesa
iw sak r ffisii i4Wřt
l ~J-Jtm k KiMďvev'
-Sal aa Hwfts!"
M Fe-Jek
-tvJ k-k t umr ál- i
váial i-k4vaiL
~t cajrbe lávky !" av%Mal Tk
! jal nvii 4uii saal p-fk
ave Prtrii -rti-SjLitl puaJe
XíK kl t f4h P
PstráJ íl-i i aeef
r% se mm svř'la a krs keala
k eki P# ky
jálrmfe ve
t4ř dvaikí jela c
jr i ía2 se: -NU kd!~
"N kl jf mmlh sesa aál st
í dvdl TivJek O! sm
: drxai fe ptvr:i-
Kjj tf by I h!k méhi é IV
iuWM fy tj vi eeariAÍ
míIí apát
í fcfK teza katC tak Srt-
ak dJUv vyitiváaaa U
K—cJ je KAi: aíar- M
M-eiJk aíutil Ksti? Ta
pSaJ!l speatlá iivka e
bwhau a i kráa a Jubra
i euyval aáviiěry erevUurss
t vj kiSfii síra škady KmoA
' v s -bé 2 tWai vak
pv lual za raa difí az
íš'i-vjavé vza-i okLajaJaa
NtrÁ setratié px~d pslt a
%m vill jj d# viaaray
A ji vtrn" Vě-JveJ Prtrai
é klsvt -le saaé byle %
k-aě-va
m% 1JL' scaal ee Fi2k -
a Si ji Iru-ka tnll aukivat
puaae a dtav" pře f l a
aaijí k'vtt petuMti ák)t %
a'oiv si 4 a£ e%íkiata atrii
pe4 ai stavit
5u4r%Wvé se klaaé totili a
PvtrskJ ?il sclnaii evl JU
Za čtrsáz iai aarnilaval ee 4 j
ai iiv ky jl bytW naproti ka
iraáea v drebisa MmHsadi Bjla
fe b?f:e ki jvilaaw XI aai
wiakri:e aj-cb-di: lepe- aw-bvC
aae eeeafravttwlaě
d-S&aaV tatl bse nba
tril tit e4 ěn sadbramfy
KvmtJiwY poCavai sut tam ai
úím aS ew-mi jia4ko i? W
via b-"iiZ p aalrarr bwf
tri Carj-a t-4jiJ iěvea sťa9
(ko! swlstk JVS
V B-nae-maviiý
(Z rSI-Cka)
viMftartia_n knjiaist
v
m mmmtt mmtt M —mm Sa i
—ai— ! s lut-
ca
EiesaasMav hlavy a aabS bteJ
etway bMKu ardee kreřtaa la
Uika v strevivk kalu túikrta
bol£t lujUkoIi t jMaanp4 rych
le pMH!er nervy ( moeaevé
li j} a as-ik zapejf aantiseal
a krev e-alnte r'speati Ts}
aaaawle-M piUm£mmjw treeesvi
ardťe al L ati
tf řmli -a—a mní '-"'letí
av Jedee laWv bji oO eeetX
toavsi Sa eeetU
tůr Pro plwal Cech i v Omak
tř-jai JoMM-ekai v pteérae Po
roku 2-i--Í- iiíaaíeiatvt páai
Bsáa% LiAieetm a tne jj tety
a4a
Ea t-H I w Clry isw
Frcta Uz~zhm
al a talsiit
ZCIZ UmtUimmU StrtHm
ClUCAtíO ILL
Paoaivi přeplavat lty a Ev-1
rve v a pit a te4i aimki
aaLrké i aeeveki jaJkei i tav
Mxucstt iimt !
Vimizua éedbev a peřtshasky a
Ceck M-aravy Has eee vftbe
Svzjhlt a Prak aiewky
penis a é 4oaa piozate!
S?rrcii f !otmeeastv ps
y vieckey jai aúKki sp-y
sAvitA
rnoeUvi áUy Wty zWrny
rtieméM y ewě ma hyy-rtie
kirea } atria
rsjtř?bl
rCv""l
~- --
WWMS rnmmMtx -m fnmm m mrm
mim t i S Sn3MAme immm -
' - me p p mmmt mtm mé
nSí S a S fimm ppnnnii
a 'émmmtmmm' ~t nl mti
kltkMaasai MMnt mT~
Sm — mm mnm f
-ra— itS i Sak# ll-
n#imnn %'n iw r% fM infiw s
mmm Jmmt tmmm a I — m
in Km km M 9 nmiu m Ji i m SMS Ml i
i i mimi aa tw mi i
SMahaenw Éiňssmsk aMnaa e msnAttwéb4 msrfensaa nzáa hmtmmssnaTldsV Onoof ajSatfctaTsZa 9ssa£ JSBBtcJfl
' - "~ " - " mwjmmm mmmm S mmM mm Mk
fcxj lsisaerr a ar ae hoiia mm ri r mm _m
mmm e -w 1 1 1 1 " - " ' a "- tVn aS mmmnm pmmvmm MM mmtm-Z-
Si mi m annii a-rta tZm s t ssi mímm mm m
SevnemBcký IJdjí
Prav kielai - k
PAROPLAVCA
rv a ví
ELtpe-ivai ltx
ven :
3C ei
PleTr SPOJEN t ca STirf!
tey prwvvtai r
ie 4vs Z srkit:
VI se stravy Is viv u4 l 6
raaz yKpIavl ia EiZ-XE HJi
ne fc JLvtv sjtr AK-Tmnaj
ITTVBjjuaJir íHíCTaj-w
T UaxzA Lnta
ebraTte a
OELRim Jt C mbsw
t - % w va
~s-
HanDursito-ainenclta
pATCUvebsi spclečsssL
esakars S-w-sfasií Cejfrca!
tUace-fts-l_
rt--a riTri raa't_avmA
1 1 aA mt w ii
UAMBC&K t da NEW U-LSC
emr kai-i#e trx!a ng
— a —
Z NTOESf i EAiOrEKr
kOJr kaidf ?xvnk_ mi
rtjZmrmÍ cmy z
Z iLamberz a d- Nv T- km
L k'%i II2X sa£a ILkaj $12
aTata ntiif aliki tS psjc
Z Nov York a ds Kajnlurki:
Lk !za IL kajřj
aaezipatnbt tdi v pare 1
Nu e4 X— ii rv 1 paá
vika Senei a liaaxbexka é
Nv Trk tí z'a't
AUCUŠt COLTXíri
3 a- ÍStlrt if
KCNUAHDT A €XK
1 BrvI SirNT
C S E1CUASI A
1 B-íray X T
ím Sni t -a i S li l tm inu Mrir
PRO
vrrrirr i
_ — ee a v ea e-V
s"s"W i ""#
i TECHXT
KETIČXATŽ
SZ-WDCS
riii vyraJee-tne a vyTŠXivé
mect ktai bataéal jOe% aeaaact
řsialWal letiviay s-ie akrevtso
C pe4braaiaia c ajbl tre-io
vtkaeti vřadím srrVe stntf Im
a klavi rvasatjwaa neerali
lásaial v ktsstavk baii v kjlm
:trb i klaT alk-eu ieanké se
pieiekaU biUaěa po ai-fc
as vt VTMtfttiW kaÍ9ii atenam-l
tis ypk4ttké vwifta tet ayTti
špetaiaa savhváai kabeneeJ aa
beeti til pe %J:éai krve
aeArzjtacvuai zta
9ljb%i ?m£mhmt fH a jesA
leekm jW£sMraa tvfak J peň
Joaav Parrra htaala al kisl 2
kýck pwHiuivmjrtk terM41 —
entetr
r Ň aa ' t tm m
jeaZil ? Zkrrfek 4twrakvck marmi-
— - J t - X _ ' i _ '
mmmmmm pre swaaaraicaš
mpmiwmtš vvoťC ee ""i-'
laa zaa 4L-a tk% pwai nua
t v rswcf-atí-e ťmHm
vfcki JsíSkUw pfi ayml mezi
rambwTgssn Ne-e Yartsea še
Jl jnke Pwiaaereiaiý Tri
?eeav S-leMa Pr%- tTeet jé-v
ClarJMrUtfaalLaM!
Cc Cor'"' Lsk=í-- J a- o
ad
Hlť
II I l'~
NMia!rpiMi
ara
m %ssHaa ée" ztr ummm
Lmmtáy taaw fttawrva aa Mta
l Z f a Jry? ! -
a-nxii a awe
au „ _ sss a
8 " a m+-
I aW(aa hAi — w t--
mu ma S- 3 m "
S1iMi — T a fa9tcS
r TO a— T— iS énmrm -rntt mm ii
trntm iii m r mt mmmt
V" l I
jKaa
mm mim mmm m ir 1) mnt
i r i trpmmmm %mf S -'£ 1
:-a ja"z~tfc-
V '' l-araa mm fc 9MMmMnuU
?UJ11I" "" "' ' mnrm " a
w mtmi iXt
1 1: 'a r — a tik
n I tr— v — " % n f — r- r i
' ' l li ' r % ) j r
a av " 1 - " i
---- ? - 1 - - '