Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, March 28, 1877, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    t
V i
Wa
- -1 rlí
"7
( "
"
' i
-i
Y
:
i 1
í
-
f
"l
i
4
- f
3 ' -
4 v
4f '
í
♦
'f
t
f
V
jřv
&
i
v
v
: ví
POKROK ZÁPADU
Týdenník politický poučný a
zábavný
pro
ČlCUOSLOVANT AMtKlCKt
podávající nejnovějŠÍ správy ne
jen x celého světa ale zvláště ze
Velikého Západu Amerického
Vychází k ldou středo
O M A II A NEB
Ytpavatzl a majitel:
Jfc2 1"V ilOHKWATKU
Repaktor:
jan uomick'
t Ust obnáší
i $ j-ítin'ni sásíUou
$ 220 ' rok iio na !£!
Tťku 33 centů na řtvrťrokii
ty lilni IXJ tvo SUOO roía
as rtta -'' rr4aTatlMv iuw
%'anikr Fokmka Zmk)u" trtu
nok? loiínl €
ť'KlS V ch Mrat aiiHYklI na-
trr itMhiU kal to k jr arb a r -k
T ta tikoB KffltKk tttia toho ntv--Ia"
al aa oJjw 4iiloTaU'lr
IJ- Zullkjr fnt arrkldJt M aa bok
otbi -akiT aswbo Uatrrb rr
trlilroaaa tfy Syk JVh AJi
uaajwl ab ! 4 1 m a ymmt r4ndlu
krm li aaU tuíili Vrkrr obdrkra
' tiwtrau (Mít 714 B4ilujiri kn
( alL
„Pokrok ZápaduH
Omaha Neb 28 března 1877
Povraidřní vystěhovalou na
pohorských lučinách
V 4tek dne 23 bfexn ko
nin ortl aiurti na bf valéra btaku
u Mormcnskím J D Leo pro
ůaltalv{ jch jp v niuobonioh
né rrulde á(band ed vio
jak roky na TýpraT& Tyotibo
alc S d Kalif ornie Ini j ri
Klelttoti iřeU?tf a Leo odbý
Taoího podali jmo tpriru o t
fa dJoní udaloU jdi ktf rA }de
IQO nevin ýth uob atalo e obeli
lartliAUu niboienkiho a oe
dárbo oznámili jroe io Le od
rnHtěo hvl iúJunti o tmřiiU
rtadku u Huda apclaíolbo V
{H2dti dny řsJ jopraToa pa
novaly obavy io přibatnl jebi
níiní pokam TjToboditi jj a
rukou Mrálnikfi tUIc pokas ta
kový m byl uřiaéu Ve ítvrtek
o Jvil jej lerif i mláto kde onen
Unf iloíio fpÁcbiu byl col jcj-t
lad ví iilvtivstí od Suit Laku
City a do za-třvlťo byl na dr
hf den ncxi 11 a 12 bod dopole
dne Dle zákona v Utab nohl
voiiti tp&Aob amrti a xvolil aa
lflcn( vida Io ortel nad
nlru vyueiený buJo též vykonán
aa odvoláni jc-ho k apelalntma
itou lu bylo odmítnuto kloiil ]k
e!dn( dny livoU tvího úplni
vjsc&nf evébo ůitentvl v oné
broxne udaloati Praví 1 tuno
boBáaobni ona vra Ida bj L i pří
mého návoda Brighama Youna
a provedena dlo bařixeui vyooko
fwjuUvených osob t církvi Ti
kdol w iúíatni!i íioili tak pro
tj!iko! věřili ie budo to d'u
boha (!) a cikvi mile NařUct
k torna oblrleli od Col Dowe u
a LieuU Col Haight ze Co Jar
City Utah Le v tom řaee ne
byl lidným dřjdníaera v církvi
asi cbřanekým ani vojenkkýío
liaight oxn&mil mu kdji ae vj
llhovalci blílili a nařídil aby
cehnal tlapa IndiánS xxltiikl
oiinr otok ia výpravu odebxal
dobytek a nocbal Indiány vynte
bovalce Hb{tL Pak míla no ve
ikrrá vina na Indiány urrhnouti
Při prvním 4 toká na výpravu 2a
bili Iodtáné 7 a poranili 16 vv
třhovalf fl Tito e pak ohraďli
a připravovali na obrana Mor
moni Indi&né vídoare ie vyt4
hovalre bcx velkých xtrit nepře
mohou v jejich ohraienf uneli
e Ie je srádoo vn vylákají Ma
jor Iligby řnil a pravil Ie vli
chni kdo moboa mlovit budou
aabiti Přítomno bylo 50
Morcaoa400 al 500 Indiinfi
K vytebovalcfim poláo jednat I
vlajkou míra a ujednáno li
1oI{ xbrafi aa to I vlak budou
na iivu one'báiii 1jo měl při
jmouti od vyxtlhovalcft zbraně a
ruel jeti a nemocnými raněnými tt
ditmi napřed Iediáné meli býl
v záloze a pobit iooy které vozy
následovaly milice mormoneká
nilla pobit mula a vozkovi ne
ibikdÍ raněné a dřti Vle byl
pak provedeno jak umlaveno
Kotva sjeli pfil míle od mfiLa k l
vyatibovalci vzlali vypadli
1 odsáné ze zálohy na ieny což
bylo znamením k útoku vlctra
némo Pře 100 oeob mulu len a
dítek bylo povraidloa - Pouz
17 kojencQ nemluvňat bylo {to
ne báno na Iivu HrCzy to boto
vraldéof jaou k nepopsáni Mor
moni plí této obavnoati zůiaatsi
ní byli aapřiaáhnouti le ji nevy
zrad! a Lee byl poelán k Brígbam
Touogovi aby ma o vlera zprá
va podal Voung pravil : "Bratře
Lee aul kapka krve nevino ne
byla pruliU Vzýval jom boha
v mcMltitbft a n zjjvil mi ie byl
to dobrý skntc k Lid jedna! d
lf" ale ponikud kvapnS Mám
pf(mé zjeveni bolf Ie skutek ten
byl noravcdlivý a v aoabiaec a
velf bolf Bab jeet tebou 1
bratry va vlem co jata nemilí
Ale bojtm e zrády nlkterých
bratra Jdi k nim a lekni jin
ie jem vámi
buďte mléenlivi
Jak'? hret? eí-7 ctiosatj o
tom nezmiňujte a napil mi psaní
v kterém! voikerou vinu uval na
Indiány Já pak to oznámím vlá
15 Spoj St a udám Že bylo to
louzo náetilf IndiánQ"
Dále praví Leo ie později te
?rvó po mnoha letech seznal že
byl pouze nástrojem svých před
otavených on pouze poslechl je
jich nařízeni a myslil ie slóulf
Kho a ie doetáne ae ma za to od
měny v nebesích JíynI vl celý
doah toho skutku vi ie jednal
nepravě a ie odměna v nebesích
jej za to neočekává Stěžuje ie
nvčJkové při soudu nemluvili
pravdu Ie aami byli vini jako on
a earoi pomáhali vystěhovalce u
bíjeti
Lee byl tedy ta účastenství své
potrestán Či stihne také trest
jeho představené 1 Či uchopí tel
ráme spravedlnosti viníka blav
ního p 3 vodce této děsné vraldy
Brighama Younga a přisoudí mu
zushulenou odplatu f Či zahřmí
mu do uií t "Nezabije! !" a "Oko
xa oko zub za zub?" či pSjde
tarý hříiník xb rocený krví sta
neviných která hlasití o pomstu
volá do hrobu potrestán ? Po
chybujemo Byť i Lee odsouzen
byl porotou sestávající z Morme
ra pochybqjemo ie vysuli se z
oková náboio&skýcb jimiž je
Brigbani Young spjal tak aby
uznalí jej viným a aby připustili
k tomu aby "prorok" jejich py
kal za činy své na Šibenici Uva
lujíce hrSznou tuto událost spá-
hanou peuxo a náboženského fa
natiarau připomínáme si mimo
volně Mojžíše soudce a králo li
dovké kteří taktéž nechali od
vřřících vralditi tisíce a statisíce
'pohano' předstírajíce Že bSb tak
přikázal
Jaká to podobnost? Či musí
náboženství které sice lásku hlá
sá vésti k vrziJěníf Či rouši
každé náboženství obdrželi křest
krvavý ?
Zvláštní a podivné smrti
uMtMnto mori!"
Uoxjimáme-li o rozmanitých po
jmech jaké si o "blaženosti mu
drci a voiikánt pravěku utvořili
shledáváme že nejmoudřeji soudi
li oni kteří přímo vyznávali Že o
itěiti člověka teprv konec jeh
ro?bodovati muže Proto pravil
Solon ku Kroeaovi : "Nikoho me
lto před smrtí jeho nazvati Šťast
ným" Proto opět a opět volal
Plato na krále Dionysa: uRmce
ji ne m "(hled na konec) Proto
tvrdil Anaximander: "Ze všech
kteří aa dosud řťasloými nazváni
jou neznám ari jednoho který
jim byl" Proto pravil umírající
SvTit: "Co mi plátno nyní Ž
jsem vším byl !" Proto řekl Var
ro: "Nevil leho večer přinese T
a Ainian : uKolo itěstí m&že se
ještě před slunce západem otoři-
tt" Proto žař-1 Seneca nad veli
kým přírody zákonem který vlc
chrla lidem jedinou jen branou
do světa vstoupilí dovol ajc kdež
to k odchodu z něho " lik jich
poskytuje Nikde r rl eo to
zřejměji jako ybiitifí elikánfi
ano víech těcb kdož ve světě po
zornost jiných k sebě obraceli
bod brdinými skutky a vavříny
bu T moudrostí a mocí Kdo by
j on některé z lích rozmanitých
tragických výcbodS ze světa srov
uM s tKxlivenim nřesvědciti
a
io'il já k málo ''blaženosti" veli
kým a slavným mužům záviděli
třeba jak nesrovnává se začátek
s kometu jak klamné naděje jsou
na tomto světe
Abimelecba zabil mlýnský ká
men se zJi ahozený Achilles
koiihl svfij život uitknutím ha
da Herkules zeSíliI následkem
otráven! iatu svého Scuiiraiais
vlattnfm synem zavražděna byla
Sícarovi Jáhel břebfk vrazil do
skráně a tím jej usmrtil Agatbo
kie zemřel poněvadž mu párát
ko na zuby otrávili Kaní ze zou
falství zhynu! samovraždou Dra
kona v divadle řepicemi ubili
Sardanapal shořel v residenci
só kterou sám zapálit Kam by
sťa vlastnila mcícin soct Xcr
Xe oobid svou stráží zabit byl
TheaMstoklea sám se otrávil
Pausama v clirámu do nehol se
bjl otekl hladem zemřel Alci
biades na útěku iípy probodán
byL K onon v ialáři unyl So
krates přinucen byl aby jed vy
pil Artaxerx-M zemřel žalem
nad svým synem Dionysus Si
kulský skonal v opilství - Filip
Makodoriiký probodnut byl i
okamžiku kdy mezi bohy po
vználen byl' Alexandr příjmím
Veliký skonal jedem Pyrrhus
zabit byl cihlou kterou žena
jakás se střechy domu svého na
ulici shodila Scipio zemřel ve
vybnanstvi a Ilaoibal nad neu
stálým pronásledováním rozžele-
ný sám jedu požil Antiocba Cer
vi sežrali Romula senátoři za
vraždili Tullus Ilostilius udusil
so při požáru paláce svého Anto
nius životu svému sám uíinil ko
nec Kleopatra nasadila ai zmiji
na prsa a takto skonala - Porn
pejus byl úklad ně zavražděn
C tesař poslední smrtelnou ránu
rukou tdisvojence svého obdržel
Kato proklál se meectn svým
Cicero ▼ nositkáeh svých zavražs
děo a jazyk jeho Fulvia Žhavými
jehlami pro bodala Seneca pustil
st lilou— až s toho smrt mIL Ti
ber v peřinách udušen byl Ale
xandr Severus uprostřed leženi
svého v pravé poledne zavražděn
[byl spiklenci líaximus ošklivou
J nemoci zeŽeL IlaXenlius otopil
se když se pod ním most sboři)
JovinianUs udusil so kouřem z
uhlí Valeus v cbatrři již Gotbo
vé zapálili shořel Valerian per
skému králi Baporovi xa podnol
ku slouŽiti musel ai k smrti utý
rán byl Theodorius II spadl s
koně a zabil ee Seno II ta Živá
byl pochován BasiliŠck hlady
a zimou bídně seSel Anastasius
bleskem zabit byl Theodorikus
při tabuli pohledem na rybí bia
vú která jej na zavražděného
Symmacha upominala pozbyl
smysl 5 á zemřel Mauritiu! s 5
syny svými na rozkaz PhoV j
odpraven tji a Phokas z rozka
zu mstitelo Ileraklia v ohnivé pe
ci skonal — podlo jiných na kusý
roztrhán byl Jindřich král van
dalský si zoufal Ariovi vnitř
nosti uhnily Attila v noci sva
tební r náručí své nevěsty vypus
til ducha Justiniznovi II uřís
nut nos řírnl vykrvácel aVilipu
Bardanesovi vyloupány oíi nařež
v strašných bolestech skonal Ba
jaxeth roxbil sobě hlavu o železné
pruty klece v niž jej Tamerlan
zajatého choval Karla Holého
iělesni jeho lékař otrávil Ks rol
Tlustý byv sesazen noutí a bí
dou skonal Otto III jedem na
puštěnými rukavičkami se světa
sprovozen byl Císařo Filipa
Švábského pli hře v lachy pro
bodli Bedřich III Habsburský
přejedl so melóny a následkem
tobo zemřel Karel I anglický
skonal na popraviiti Jindřich
IV v kořářc svém byl probodnut
Karel XII švédnký padl kulí za
oběť své tvrdoSijnosti atdatd A
mnoho jiných tragických výsled
ku objevujo nám krvavá kniha
dějin! Přece mívali Ří mané: "ut
vivi4 ita iii" jak žiješ tak se
jde5" a již Tacitu9 pokoušel se o
to ze spSsobu smrti několika
římských císař fi pravdivost příslo
ví tohoto dovoditi Tak prý uhla
zený galantní Oktavian skonal s
něžnou poklonou své choti :
"Livia conjugii nostri memor
vivo et vale!" ("Livie pamělliva
svátku nzieho blaze žij !M) Ves
pasian jenž podle Ructona často
prý říkával císař že musí stoje
očekávali smrt zemřel so žertem
na rtech an na apotheosu svou
narážeje pravil: "ut puto Deus
filo! (mně zdá se že se teď bos
bera stávám !)" Přísný Galba vo
lal vrahovi svému jako scudce:
'Zab mne myelii-li Ie to národu
římskému prospělno bude" Sep
timius Severus vyzýval kolemsta-
jid aby o ruce byli kdyby měl
ještě to n&řlditi To poznání ba
žící Gcethe volá: "Světla viď a
lord Byron nadSený pěvec řec
kých bojů za svobodu "Zmužile
ku předu I" Jak iil tak seSel ze
jména August IIL kurfírst saský
a král polský jenž při tabuli mrt
vicí raněn byl a podobně též sa
barilický jebo ministr hr Brúhl
Když cítil že se poslední hodina
jeho blíží dal nejlepiiho uherské
ho vína přinést! a připíjeje přáte
lům svým na zdraví vypustil dus
ši Taktéž zemřel hrabě Lam
berg biskup Pasovský násled
kem nemírného ia-bo nevcasnébo
požívání zamilovaného jídla své
ho — zelí jelítky a Špekem
(Z Česk Jihu)
DOPISY
ROCKDALE Tex 12 března
Vážená redakce P Z
Kobylky se
u nás líhnou již po tři týdny a je
jich již po zemi jako mraku Po
čínáme již sázet kukuřici a na
druhý týden chceme zařít sít ba
vlnu Máme nyní hojnost deŠťS
každý týden prší
S úctou K Mott)
WAHOO 19 března 1877
Upozorňuji všechny kteří po
třebují občanských listS že zde
bude zasedat okrskový soud dno
10 dubna
S úctou Frank Novák
WILBER Neb 17 března
Ctěný příteli !
Před kobyl katna má
snad každý náležitý "reŠpekt"
však vzdor všem strašák fim budu
přeoo sít více pšenice než kdy
koliv před tím a tulím že většina
mých sousedů uřini taktéž Co
já o kobylkách soudím jest to
liks
Že se vylíhnou jest jisté ale
no všechny jen v místech Jestli
vše zkazí to jest arci těžko před
povídat však já soudím ie ne io
nějakých ikod mohou uřinit a v
nej horším pádu lást úrody zka
zit tomu dám víry ie by však
vio zniíily to nevěřím ani neoče
kávám Že jest mnoho vajítek
zmařených o tom jsem již pře
svědčen a zmar ostatních bude
nepochybně záviscti od počasí
Přijměte vřelý pozdrav
Vái MF Bednář
CRETE Neb 20 března
Ctěná redakce Pokroku Západu
Dne 18 t m uspořádána byla
opět nedělo! zábava u pana Kaš
para blíže Pleaaant Hill Sešlo
se několik českých rodin a všichn
jsme so velmi dobře bavili Večer
dostavili se páni hudebníci a na
stal tanec kterýž trval al do rána
bílého Bylo všem velmi lito io
nebyl též vlastenec náš pan II u
go Chotek přítomen neb a pří
tomnottl jebo byla by bývala si
bava tato ůplnS zdokonalená
Doufáme však že v příští zábavě
nás přítomnosti svou opět potěší
Sftclou F Škádlil
PLEASANT HILL 24 března
Ctěná redakce t
Prosíme o laskavé uveřejnění
těchto pár řádků Bylo by dobře
kdyby pan H Chotck — Emil ze
Štegrú — aneb jakkoliv se pra
vým jménem nazývá podíval
se dříve do ircádla nel píše krU
tiky o našich domácích zábavách
Možná kdyby byl nahlédnul do
zrcadla v zábavě u pana P a tam
uzřel jistou část svého těla aneb
kdyby se Viděl jak mli náěilné i
veřejné objímání děvčat při zába
vách sluší snad by jej přešla
chuť někoho ze spolelnosti vylu
Sovat J Nerud
J Kašpar
CRETE Salině Co Neb
dne 20 března
Mnoho vážená redakce "Pokr
Západu"! Račte v řasopiso vašem
uveřejnit rásledující řádky v kte
rýchž podávám velmi dobrý způ
sob hubení mladých kobylek
Kde je v poli mnoho vajíček na
sazeno nechť se pole dobře uvle
če KdVŽ so koníci lihnou ti zas
oř nou tedy se polo těžkým vál
cem uválí ale musí so válet do
kola neb tím shánějí so koníci do
rostředka a když se válí prostře
dek je od rosmackaných konlkS
válec mokrý jako by bahnem jel
Nejlép© jest míli válec ve dvou
p&lích O výdatnosti tohoto spa
sobu nifení hmyzu jsem se loni s
dostatek přesvědčil a pak li že so
rolníci uchopí tohoto prostředku
jsem jisi ze vetší casi noru k u
zmaří a neškodnými uíini Bylo
by k přání aby ostatní české lis
ty toto také ihned otisknuly jeli
kož to mnohým muže přispiti a
jest již nej vyšší ías aby si každý
otřebný válec obstaral — dříve
než koníci ziihnuti budou
Na zdar Ferd Vondrejs
BINGHAM CREEK Knox Cof
Neb 19 března
Ctěná redakce l
Jii loni kdyi byla
Volba o bondy pro dráhu cekali
jsmo napnutě na výsledek Mno
zí z nás by jsme byli rádi viděli
"železného koně" projížděli naší
krajinou Vlak tehdy se přání
našo nesplnilo Pouze malou vět
šinou propadnut náyrh aby se
dráze poskytla podpora v úpisech
Nyul naskytuje se nám znovu
příležitost o záležitosti té hlaso
vati Na naléhavou žádost a se
svolením společnosti budeme opět
hlasovat! o bondy To se rozumí
žo mnozí pracuií proti bondfim a
uvádějí rozliřné námitky při kte
rých někdy pravdy přísně nešetří
Však myslím žo většina vol třu se
nedá svésti a nebudou násilně za
vírali očí aby neviděli prospěchy
jaké nám ze stavby dráhy vyply
nou Máme zde dobrÝ a úrodný
kraj Jediné co uám chybí jsou
trby blízké dobré trhy odbyt na
vše co vypěstujeme lono nes
dostane se nám jinak než dráhou
Nejen že bysme dráhou nabyli
trhé nýbrž mohli bysme pak oče
kávat že všechen majetek naby
de větší ceny a žo potáhne se sem
množství nových osadníků Kraj
náš jest výborný Co mnohé jiné
části Nebrasky postrádají — lesa
máme my v hojnosti na blízku a
ti kdo pak budou chtít Nebrasku
volit za svůj domov jistě nepře
hlédnoQ výhody jaké kraj náš
skýtá
Proti bondům namítá se Že by
tím daní přibylo Ii kteří ee
námitkou touto svésti nechají za
pomínají že kdežto ai dosud tisi
oe akrů půdy ladem leží mezi ni
raiž mnohé pozemky dosud Spoj
státům natřící (kleimv) z kte
rýchž se žádná dan neplatí pří
rústkera obyvatelů by vše bylo
zaujrauto všechen majetek by
dani podléhal a io by dafi % tratě
a z pozemků nyní daní neobtíže
ných obnáiela víco než co budo
obnášeli dafi na umoření bondů
Taktéž zapomínají že rozdíl v
ceně plodin které rotné výpěstu
jeme a které bysme pak dobře od
prodali obnášol by pak snad aa
iedint rok více než co bondů
dráha žádá
- w
Mnozi tvrdí Že sem dráhu t bez
bondů dostaneme Tvrzení toto
jest drobet smělé Dráha nemusí
jít skrze Knox county kdyi spo
lecnost nebude chtít Sousední
Pierco Co jistě ráda dráze pod
pory poskytne aby nj tím smě
rem stavěla Jest to jediná pří
klitost která by se Pierco Co
naskytnula a tu nenechali by si
uklouznouti a kdyi by jednou
dráha skrze Pierce a Antelopo
Co' do Elkhorn údolí vystavěna
byla museli by jsme dlouho ře
kati nei by jsme semekřídlo oce
kávati mohli a pak musili bysrao
teprvé dráze velkých výhod po
skytnouti
Volba bude se od bý vati dne 12
dubna(ve ítrtek)a obnos úpisů od
dráby požadovaných jest 177400
Doufejme že co nedocílili jsmo
minule svede se tentokráte
Minulý měsíc jsme mysleli že
jaro jii tu Někteří rolníci poca
li jii síti Však koncem měsíce
nás opět navštívily chladna Roz
mrzli sem opět ztuhla čími ora
ni překaiono pro tu dobu Pří
tomně není o kobylkách mnoho
slyšet my jich tu an! tak mno
ho nasazeno nemáme jako jiné
osady V Nebrasce však nesmíme
so jich odříkat majlť ony zvlášt
ní Eich a bystrý zrak á dovedou
Vypátrali kde jeet co na zub
Doufáme ie koncem tohoto měsí
ce budeme moci opět ae setím za
bořili a těííme se ná io jelikož
jsme odpočinuti
Přejíc viem milým rodákům
zdaru znamenám se v úctě
J Holeček
VYLEŤ Z BALTIMORE DO
KANSAS
(TwtW A BrtiM i Morav)
JSaltimore 13 března
Ctěná redakce!
Nedávno podnikli
jsme cestu do Kansaa a pak-li po
přejete dopisu tomuto místa chci
krátce cestu tuto i dojmy které
na nás Kan sas uřinit vylířiti
četl jsem tak často o Kansau
v našich českých listech i vzniks
la ve mne touha abych se přes
svědčil na vlastní očí na jak da-
eee zprávy o Kansasu pravdivě
sou
Dne 12 února k poledníma vy
eli jsme z Baltimore Krajina
níž jsme jeli jest věUinon vršitá
však v celku veskrze hustě obyd-
ená zvláště v místech příznivých
rolničení Tu i tam pozorovali
smo ještí hojnost sněhu O půl
Čtvrté dorazili jsme do Harrts
burgu a bez zastaveni ubírali se
dále přes Pittsburg do Chicago
kdei jsme se druhý den o p&losmé
večer octli Majíce cíl nál ra pa
měti nezdržovali jsme se ani v
Chicago a ještě toho samého ve
čera vyjeli jsroa na západ Jeli
srno celou noc a o pfilosmé ráno
dorazili jsme do Quincy Zde ně
jaký zpropadený otrapa s kok ar-
dou na čepici udolal si s ceslovas
teli Žert Sotva vlak na stanici
přirazil Hučně pokřikoval žo tu
20 minut k občerstveni To arci
nám bylo vítané neboř žaludek
iáš vroucně toužil po doušku ná
poje Gambrinova jako "jelen žiz
ní po vodách čistých" Chutě te
dy vyhledali jsme chrám Gambri-
na aby jsmo ma na okamžik hol
dovali Sledovali jsme však běh
ručiček na ciferníku aby jsme ne
zmeškali a v čas odebrali so zpět
k nádraží Však jaké bylo naie
překvapení když jsme seznali Že
vlak již odejel a my stáli tváří v
tvář jinému vlaku a neznámým
cestovatelům Koukali jsme skla-
máni jeden na drubébo a každý
si svým zvláštním spůsobem ule
vil —jeden lál druhý so smi!
třetí bručel a se mračil My vě
douce že ničím se tak stísněnému
srdci neulebří jako řízným xakle-
iiím poslechli Jsme vnitřní hlas
náš a alevíeo sol4 m přesvědčivše
se že trať v Quincí vyhlíží jako
v Baltimore a proto přehlíželi ji
bylo by marnou prácí a zvěděvše
že přiltí vlak teprvé v noci o půl
dvanácté plijede zaměřili jsme k
městu abychom si je prohlédli
Quincy čítá asi 30000 obyvatelů
a na svojí velkost jeví dosti čilo
sti obchodní i průmyslové Část
leží v rovině část rozkládá se po
úbočí vrchu na němž se vícero to
váren nalézá Výstavnost jest
slušná ač nám z Baltimore přis
cházejícím zdály se domy vesměs
malé Stavby jsou z větší čáU
dřevěné
Prohlidnuvíe drobet město
posilnivše se na dallí cestu oče
kávali jsme netrpělivě f říští vlak
a ubírali se pak dáte přes St Jo
a Atcbison až isme se konečně u
tile cesty naší v Irvineu octli
Nyní nastávala arci starost vy
hledali krajany a známé naše a
zaměřili jsmo do hostince aby
jsme so po p V liota poptali
Hostinský zvěděv ie jsme Cest
sdělil nám že u něho Česká dívka
zaměstnána jest Zavolal ji a k j
našemu a jejímu překvapení po i
znali jsmo ji co krajanku kteroa
jsme již v Baltimore znávali Po
cbyíli odkázal nás hostinský na
pana Mújžiše jelikož bydliště pa
na Ilůly neznal a naznačil nám
cesiu k němu Vydali jsme a
tedy per pedes apostolorum aby
jsme pana M vyhledali což se
nám také ač ne bez bloudění po
dařilo i u dostalo se nám velmi
laskavého uvítAní a p M ocbots
ně vyhověl přání našemu a do
vezl k p II úloví Druhý den rá
no poskytnul pan Skala povozu
a jeli jsme s pp Skala V 1111a
J H&la Mojžíš KaSik Lnžnický
a j do Irwingu na tnílwaucké
Jako rázem přeměnil se ta hosti
nec americký v český hlaholeni
naším a v příjemném i zajímavém
hovoru v kruhu přátel a krajanů
obíhal Čas rychle
Na zpáteční cestě zastavili jsme
se u pana Mojžíše jehož sličná
dcerka pro nás hostina připraví
la hostinu to v pravém smyslu
slova kteráž o nevšedních schop
nostech kuchařských al Mojlišo
vy svědčila a a které i jsme přes
svědčeni nabyli ie se al M ani
nejlepši kuchařka francouzská
nevyrovná -l
Irwing jest městečko ne veliké
Čiti as kolem 100 doma asi pět
obchodů se zbožím smíšeným (jak
na venku obyčejno) dva hostince
atd Na svojí velikost jeví ob
chodní Čilost velmi značnou
t Následující den navštívili jsme
opět s povozem pana Skaly Blu
Rapids Teto město jest velmi
živé čiti asi 250 domů a naléza
jí se ade tři továrny přádelna
na Utky vlněné papírna a velmi
rozsáhlý mlýn Tyto tři závody
zaměstnávají průměrně 150 ni
kdy i více dělníků a nezávist
proti) Blue Rapida výhradně od
výměnného obchoda rolsiky
Bylo by tm nim zde líbilo al —
blahoaiaveof hloupí itebtf %ai
později blázny slout I ba Jod — to
til ti t esa prtr láli V eeiém
městě iádný hostinec k J by člo
věk něco pro občerstveid koupili
mohl A myslíte 1 tJ pra
ničeho mimo vody nepije To
byste se zmýlil Pivo aai podob
ného nápoje kteiý občrtvj a
obveseluje sic nedostanete aa ta
vlak v lékárně prodá vajt md ki
nu' kteréi v obyčVjaé prosti
mluv! "kořalka" přesil ao Jatt
to však také ve skutečnosti medi
cína která elým těletst otře
ještě dobře Že jí dávají aa lOc sí
ti tak malou dávka I sat Ilo
vlk dát pozor aby ma sklenička
do krká n#vkíona!a~ to sna-i
proto že se bojí aby m ef Člo
věk neotrávi! To # rosami i
veřejně ji lékárník aenaieje a Ie
se musí vyzunknout někd za r
hem aneb vlézt lékárníkovi do
sklepa a v úkryta tnršiakm z
světa sprovodit Ta j ajllp
vidět kam vede tmperrláJhtvt
zvyká lidi místo nápoj a občers
st v nj ících k nápojům opojným
Po návratu našem s návštěvy
v Illae Rapid vspořáiali rodá-i
taneční zábava a pa Krato
chvíla která od samí ho p!lae
až do drahčho dne trvala Sia
byla takmíř prřcp!nna milwsa-
ckého hojnost a přt výboraé hud
bě řícené kapelníkem panem Ka
tánem výborně jm# se bavili
Vesel a hlučně zaznívaly sval
krásné písně nárdaí daleko po
prériích Kansaských s rxléha
jU-A
Že tamějíí rodiči RezapofnÍBaj!
na národ svůj do kázaje Isa
moravský čtenářký SsUk kt
rýž viwhet tié plíxai s těíú Za
kládajícími členy tohoto spilka
jsoa pp Mojlil Skala V Hl!a
jebo dva synové Václav a Jaa
Musil Pyínf Kapitán Saaríek
Procházka a J Petr Ičt tt
rosmKln by! valně čly od a
ložení ttoplýuL V i-oleioí
volbě zvoleni t Za přvdda pan
J Pyšný miste iř Skala taj M
Mojžíš a knihovnik pMaiUbl
z olbývaji Mp Masilik
Téi jet tam saiolea plk
rolnický v kterém! ja k dtA
ní potřeby a zvláště nál tlí hos
podářské zrovna z rval raky a
n#třela dávali výiělk pUWapsi
k&tn Spolek zaJoles) sic d jísx
rudcS vlak tli nikfH rodát k
němu rálrli jako p MojKŠ a bra
tři Novákové
Cl školy jt v ora kraji db
ře pstarino jo jedaa eI
bé 2 až 3 míle vx iiUo val xaj
té jrmi chvály bodné
Musím so přiznat 1 ja h!
dali že zprávy o Kaasav
v listech českýjh podávat é
úplně pravdivé Stát Kansaa j
v skutku krajina vlmi píkeá
Krásné Širošíré mim viníci
roviny pfi la černá !hká ka
vzdělání a velíce úrodná avLLště
ůdotl (bottom) V údolí áx#fá
kakuřic vydává (k mkm dl
lilo) pa akra €0 až 0 baMS n
prérii 40—60 bL P1-bs divá
průměrně 14 až 16 bulil © akr
Ob-lt všeho druha daří — výbor
ně taktéž i zeleniwy Sdíleno
nám že hlávky zelí vážící 50 až
70 liber nejsou práv Bobyč#jé
o někdy podaří a téi vypěstova
li hlávku 10O liber tížkoa Vlil
nl pozemky jsou dosud tt i tam
k dostáni a množství železničních
pozemků v ee? f3 až % za akr
jest tu na prodej V okolí oas
no jest asi 40 Če-kých rtklnfkl
Mnozí a nich bydleli dřív v Bal
timore a ač dosud to dlouho esa
zení nefsoa a v ohledá pe Jžitéta
stísněni byli přece aynl i uspo
kojivě stojí a maji skvělo bu
doucnost k očekáváni
P čtyřdenním pobyta v Kan
saa vydali jsme se na rlu api
teční Odebrali jsem a# do Inria
gu provázeni jjsoaee pány V Mi
lou jebo syny p Mjlii Ska
lou Kašikem a O Lalatrkýsa
To jsme se reloa noc zdržeti
musili a dne 28 února o 6 hol
raní rozloučí v l a přáudy a
bírali jsme so opět na východ Na
zpět konali jsme cvta přea Atrhi
son St Ijouia Ciaeísaali Pito
borg a Harrisburjr a dorazili
jsme dne 3 března o 9 hod raal
do Baltimore chovajíc mi!oa a
pomínka na Kaasa a chvil m
přátely a krajany tam zažité Sr
dečnf dfk vzdávám pialm V
HŮlovi a MojžiJovi za jjch vlil
né nás přijtl pohoštění k Ska
lovi za povoz nám po několik
dni pokytntý aám vlasi
vhod ka prohiedaatf tasaíjH kra
jiny bylo téi pp Kaiíkavi a Ka
pitána a vfibc všm aalim řá-
tělům a známým a volám vlen
srdečné :: Na zdar! '
Anton Rytlaa
Jaa Moravec
Pro dsisicssst a fcespedirstvi
PftosTatnzx raort aouci zvosii
— - Zkušený fraacoazský bo#podál
odporoučí jako spolehlivýf pro
středek proti kolic a ko{ půl
litr vlažné černé hávy je]
vlej pomoci láhva koni do ckřli
no Týi hospodář užíval prý té
hož prostřed k a velmi dbrý
výsledkem po tři roky Poně
vadž jest prostředek ten nad mí
ru jednoduchý bylo by saal ai
hodno aby jej hoapodlli sáli
zkosili "
Jak us vrtjzenr TmsnuHT Korrr
kofiských -— Dr D£air pr4saor
na tkotoUčitelaf ůztava v IV
řili odporvači WaV assylaý
proaoředwk k zaot!Í tra v
kolskývk kytxk Dva JSJy
patapnrby resam ři vkaia
rodě lak aby s dala saadaa krá
jt Na ta a roakrát aa koaaky
velké M )k vlalaký řch a
siaíleal a amllt Čpavkovat
ros pasti v I!a4 vyvtavaa4
aádobě tak al aaba J barvy čo
koládové CkcssaL aamiásaway
té ulít rakr:fls ji OfH a s
křitýas oJa ji vtiařiata 4a tro
lla kpyt jJ ovívat dhva aaass
m rá!liU vjčMttl Srailaiaa
za dioao tak ztvrd I J
al la i křiky aatlosxv
Jak at rocv a sayvtxa ri-
nt nářadí — Vš ktrl j 3
staré pole! cářadi onracba ktft
staré nářadí a stroj arad! spra
vajf ebersa pulofU éobroa
rado Pakli 1 ji avurj!cao
dobři — eal ikia to sbi—
ttift)i# Msm sž iy vasj
šicb podivkrýS kf4H a k
aatir)t barvoa vW pky st
skaci stroj kdyi atari barva
počíai opadivati afatirt?a čá
sti leíesal aocvlovl aČia co by
rezavěaf zamezili saukkk a př
dvifsa — rat val p'sf al
řadí vl Jy aa vka ba f řáathsřl
aa Wh a dlii aj I-' p vl íy
tam k 1 afsa prarovalt pře
stali Aai B!Jt# ai jpeayat
jak brzy kadet ssit xé alH
di — are pakli smát dM p
aa bavak a v traJklid
Ptsrrovivl uvr SASfvá t
západě stál vétííkf rzliřaí
Dkří výborně a 4ta' a pr
pJcnra Pakli 1 s n věasj
eá!i:lá péč aabyd i swjo
seaea i Wst Tisk 4mb4 j
VÍOS) pj fsHIS k v lli -a
a t tak s dabř vypIáH tVJ
byt eaWci saisa tily a tisa
lepli ?íat víc Ik pěataj Kra
jiey ktré koja Uaa páWtsjl aa
bývaji jVixě jiaé vfWdy Mtst
m tU 1 pak skýtá a deri
přiklilAMst kplJiJ k aaklá
diai 4jsj a vy vasa tak
a- m
pf ůaayaL Kaliý kmpidiř ví I
aro4i a 4jsě ke4 t-Mdy
kali4W rk Niktry rk a
vd lépjda drak jaý rk
jiaý drak btl a prot jwt pev
s-éM ptovaU roaataaité dra
by pbsjja Prota měli by k-Mf-dJkři
ad aa aápavds vLaiaU vi-
e }ě-H-váat l al dIa dos
akvaJL
AlVJTf tlfíMIt CKtnU
kspuvaU Wvs — N4pU dH
v dvkai aeai: pvaěz řTl
vidy to zi ba akapvala vm
otřbjt aýbrl t ba W
být aa%31rt Ct yicU txk
avoat i bťbAjct rvialky
kaji SiUasit talové vytká!
obyČaě pua 4 lidi takovýto
kuři thti by eUbodaik jaa rvá
odrokačvkaJ Tak v i arci sa4
jLatni yíc í hiyby kspavaii
za bolavé N si ackt s takový
skabral a rvpul vaaysli aa cavtlt
d poMaval Wkadaika K4k
rul nik 1 aaJat ktH jo
vola i prwUt vo přaic své
plodiny aeb dubyUk aa iakáai
na rok ab dé! aa takv tni
jaka aa kotové ? Jak dwpadaal
by rvlaik ktrýl by ft3my své
prodíral aa Čcaiai aa mt jak
v botové a při toaa al tMktk
ztrát podwd a p Tak éwbr
jako rvlaik alJ -nadiv aú aa
čas jako za kotové za ti e
aa am2Ž i ofcxkoiatk ž vii
chst obcthxtaki B4bwalo% I
t&ký proděli a viikaa pssa
živobytí vy tUki jat aaix
věci Však kdyby aUadty pivti
obvoodaikSa byty at-ia opráw-
aěaé aaail by kaidý bkadaik
vydílati kal iý zbukalawati Ka
pají za katové aSi&l l izka
pravM&vss a abl přkčiay k fs
dobaým sUklat
Všvrk saA vlj Ča Tak s
přiklad j řvrta kalajRkál
rvali i Ust pQ papira vždy
když t arch ptpaaý
V pU
Matka (k vaičkavk -Jaké
pak zábavy a vdrka-ri yi v
pt aby j s plaa fcstk aa
vděčil r
Syáík s Maíakji ys
altBi i s adiskaa cajai eW
školy -
a
Mdxé frklo
NyaL aa s aaaial přasvéd&rai
i aaodré mhh vvlsai pisf41al
iČiaksja jat acla saistaé fřipa
Btsoati i Daoa WUt mvml
vidy kabit a saka za4r4 bar
vy Nepochyb! I lěbíassskkt
svou saěl p aaoairé barvi sa-
kaa co dl kovali
Na vld
Y jedaoe aackéas ro kdy
r tova!a všbceA starva I
_
bod mála saa — kraivaí t si
esy — stali ra vy Ct dva iatkářis
aoas4i po ráaa ř4 vrata
amatal a takližH f abWar
ea kteril aa aai aarážka jvik%
tváříc staroUivě
Co pak YaSka" prasslavi
konečně jdd S řt ak pta-
mýlili co pak sail v klav f
: "I bracha s so ! A cel
ty mil v klavlf
Jo Válko ha Sj kal j
X T4y jat a v letelaiat os-'
soptl př taul
Y Pvu v4s jssa sasA a
př'jaaS)jUa ji at dv4
ssi !
Ca aavéW a tssdiaA
KaMtr 3íaL Vťlaa vi
kawtřVka ' Cw aovék ssU
aěř
Kswtř VriaA 1 a tak dl-
Í4Ua Nai Síraka S5' £ra
ti
IVíbrl odytaé
e I1 :wi i: i i
'JiJ JP jaw fr%wi ki
aasia k imtámm assrCtc T~
Mas I byt vál ate aaía k T
(Wjim t řiv htm asřudél :!
éa ux kuvé saéma th
práci pod vsi caiy f
lvvai kapUa Neskuli
bvt
Zítra kázat aa saa
tvaký kaiaa A prví
J
ekarav F
Prcaf karíaa N7aa sI jm
byvk ri4 44I které kWiv tam
aitaaa a ktré o4"m k Jy i
abit kázat v čaa aa aaz při-pa-iaikri
čí
"Kal it čvěk sal j fmmit
jd W trký va-j w ajlp j
axataj kusvil ?lml v f ř-l
ailka pak ty TiiCkt '
ajlép a pavaaa£a4l f
-alir sai kaskiy k d T
aala 4jvisf
fčuL Maki2ka jakf lyl
pcik jl vaalUl as a4 bia v 7
Jl&Msa přt krta v hoc Jwrdlr
Maais!k (aarazi a fk vy
k ktiV asHau pwili byl
p4 břůkMt 1— l!t? udy ta byl
Otc Prtsřpavk iarealka 11
fmíml d Ikly ? J
Klak TaUaka ji a4 aa iko
I— ja— t ieí aa strk aa- j
krad trkat králky
Vaor saa&tk a Ir
U?itL Průsak aail iLka j
Kvad ?
Žik Urwakaa p~ Z-S ja
ji ahik! poiár
l"i-tL Ža j asasai
rV-pk t
Žak X i v 1 rwrai Ba2ai řl &-
padla s&aasjaka kaaář a kostla '
aiak f taesk i 1 aa kasvy t
rvab!
Sprárc Maulw la ka ba i i
svat j m pvw m y aaaa y i
lil I b-ltak paau&aka
kipkji savka štít ! T
klaté
aaiata
- - —
lad
e?v i
a
Kiyfev-"' sil bví větii t kys f
— iako koal vsifř j
sčiak !™
K4 j šwrwari f ki-
bratra a jiaýfa Nil na í
T klrl tHsík i
- a jíví ianac aíy%i
kirai rraaUkasvy : -Col
vil i t v svatém iaal r-slaa :
-a kli Nia avésaa bratra :
blizaav i a ual ksjvaaetkat
_ w
plil a U V avpu aa- r
vt aěktMiJl duJl aaíS)VaT te!
t
vr ivr a vy hzí aa tt-ik
# a y — a aa a aa t a e w
Jak tBMÍ TraalLk lkát
F na tik Lal kyt tiúk 4-
rvk aiiB) ♦ vytxaý — tkli
Nbvla v ála k%S čkivlaa
kUréa by aJyl ciWW O tlut
esvau dovídal tak! paa Carif
a aía4 si 1 a řmttj-4
wWpaaU prsvl121 Jda k
pHkai aa alvi
rraJkUka" trávil ylJ
pMaa i aaul výbssral lki4 Zalti
i aěírv r
L pavav SariiH tast klaa !
vl Rkaaéa hmi+t p-r dktvra táca
jtllak- A fm£kÁmi
di:
ila kam aíaxy K£ra j tdy
Hca? T a asrvldl!
_ zv t W I
zalav
loaak ki Kačera kyCaí
vzal
aa klik a va?pL
PockváMk bď_- SdrkX
Siarý Ka?ra adil o sta a dý
stal jako kaaaiaav
"Pikal viliaa vibl:k pl
kil vtti-a I ttJ vaássA aAv
iiěva Ri!i a a4 paaatt"
ivavřtl a fskdivaj larar liliu '
Faril aak vyvaLl mii Ty
jt aoa 7 vy raatl kč
Ckvi!a piaboaa a
Tál rraauk sai friv HaJ
1 jd IV aalaata pr lvktvr'
mt t tina! df{Hatit
si ril alk ly aaiik" aažoartal
Kačra ayaaw
žaaraji jasHra-i" řiliil
ss walea-ra ĚaéK Ol tt 4ti by
Fraauka aikly v to awvysiaal
aby s ala
V SAtlNC CO!
Ta VnLH H3 otfwi aa %1
byiA Uky kalivMZ t
pra zzZs jí r-':
I
a
ť"aktH Tsmtirv
rai_
i t Jk£sa
raasMka
„
1UKU
9 v
JK ta--
Nraa
N Yvrk_
oaa
way ivaa-íA
— a ~Wn'ifc— jt š V
m a
I V Vm
i V SitaH
v
i %sa
ji a:
SETXS02APAPXI DSJkHJL
ii K 1 3 A 4 CA LI n 3LN Li LINC
m-Mi-x Sr Part a M lu&vkuí
La trw a St
PiTT
%mm l a aaaaaa My V
ltSikim Ju
♦1IE£N SAT A MASrETTS
tM ~k "mm
a in a ii ii I -Jfc Li
fBJSEPOST 1 DTBrrf:
raiijt tnam mm l a anK a rja
a rmmtmm - #
fv€t CHICAGO i ::LtT Al
íaiM —vn-t ---í
av r "
I rVtAJZkJSwVl Vai-a-Mf
_ x m aaaS) ar6
Maaw
I mtti mmm Wf as1 -
s
j L4C31l£ A CGC-E PCZjU-!fií
v -- i -- -
— — i 'lapí
t „
1 W S "T11
aa raja „ _ — — Wa l
Sv~aia
I JI tana i in Basastfy
Ww Xw
Saf — t -ti „ rraisrr
v a—
a Mjaaue ai2sv
HsAd Vt-jaiy
ar - v e-a
1 li Wul
laiMa
um m
_ Aa
HiHiia
t aa in Aftl Za %-
' a— ať w i' m tam t
I im t wwMI au aa wT%i —
t a iaay — io — ia aa
t aM
kalv aai
mmé B4uav ws -a maaiai
Wtw a K r -ir "Tt
aa a man o mm rra aaa aat
jsa
sasa wi iiaj mm m rk rařfSka ' a a
ya aan rtm as aa mi
i" a'— kaa a + mf kASa' aa
Z r aa aaa -ai ai i aiirniri
tM Lt? ii a aw a%K
(t aSia wa mm Sli ma t
a Saraaaaaa " vyi ira a
aí Ma afca aaj
ia:
H Jja #alřpk P ftfl
aa av
soun dráha
rs:3C:3c!irp3icz:i
kla41 aai aav pai tmm lt
k ta kaattas % aav f-oda-ak raai
ynajuvfta
=rC3 tíecct let na-ea
SPLlI k V!
zzZmÍt kTnoni
ZO procent
vá vtiUívr4i!
řarr Wlk POBLÍŽ DILÍH
ktarl LACINO XXPKATlJX i
4ííh
O jT¥mi 4£i0 isřjii rmJim jf
i Jf asktas skiSWa jm&m
CS Ttt-I zaJLoM assi rytS
alek ř-l v čaahl OsastS
rccaai
UkaíS a da3 arávy a
Lrl Cí-ísíí o#í r
ta r r
i
4
t
Si
a
t
iř
f