Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, March 28, 1877, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    i
' 'V
i-
i -
V
T Ý DE NNÍ K POLITI O K Ý P OTTOU Ý A ZÁBAVnÝ
Předplatné režrS 120 1 t poitovnf zkea
0
Majitel: EDWARD ftOSEsYATER
ROČNÍK V
0 tí A II A M E D D ti E 20 ClISZtlA IQH
OSLO 41
1 ' i
' )
í
I
i
i
- 'i
: "'V
- i
" f I
4
r
# ™
?
i
-V s
4
A
I s
4 í
vo'
'"i
- " '
r -
' i
i
1
&
"v
V
v
V f "
-Čí
1 J
~ -v
v-
ř
Y
Politický 2prÍTy
——
11 'ÚOMTiint vyaUneo t i
oi OudqIv týden lidoet i
Jmr-ta vjk Wethburo tSiUoe
Uk dlouho v drtdg dokud ni
tapc jeho atunovea nebude
Prr e le Wahborn MmýiK
riliti dt'ij0Ojs % prípritl
cesta k přUttma garerneratví
honoru iUto
I) Zfliitol ueedinf noího
konkréta evolino bude ka doi 4
řerTna Jediný pfedmlt m kte
rými luediot toto potřebí jest
Jet pfijmatl rotpolta - pro
pHní fiikátul rok který dnem 1
£'rvenc netne Minulý demo
kratičký dJca poalancB t kongre
a jediný tavinil le m n( ivli
ltn( ued4nf eroUti kteri niko
lik milionů tili bude Demokrat
ti poledoTaliaby k rotpotta pro
potřeby Tileto pipojeno bylo
senelenf ie proeideot ne
mi lidnoa řit povolených peoia
poollti k Tjelioi neb ndrloTÍn(
ojeka na jihu Takovéto n§ne
ieol bylo by větrné neiUvn4
jehkol ůUt aklldi presidenta
tm porinoet pH&péU na polidinf
legisUtary neb gavernéra které
hokalir tita ka pomoci k odrle
of pořidka ve tatu Senit arci
fieavotil k tomuto protidetaTulmo
ueaelent a dohod noti o 'roapoSta
nebyla duoílono
I! JIŽNÍ karolina - v
kabioetof ech lil ▼ pluk bylo
oeoeleoo po i vat i oba guvernéry
íilnl Karaliny Paokarda i Ubam
berUioa do Waehingtona aby
oba předložil BToje nároky kabi
oeta oaobo Ná-ledkem toho
naarřerf ia&láa byl dopis oboum
gareférliiu od eoakromáho ae
kretře prenidentova ▼ kteréml
jeo lidáni aby narlttriU ▼ lé
pliine presidenta oeob'ni aneb
Aby buď krte y6 aástnpc aneb
písemné edllili mu co jeet tára
-do a jednotné vlády v onom etáta
kterak nechala by laková oej
lepltm epBeobem docílili a pře
káiky odatraniti Soudí ee ie
oba gavernéři tohoto vyaváni
aposiecbnoa a oeobná ae doetavf
H LOCISIANA — Mio st!DÍho
elati do Lomatana ivláitol ko
i která! má vyietřiti stav věi
aaoti a podati presidenta pak
správa Do té doby adrií ae pre
sident dploě urCitého roshoJasM
Několik řlc-ní ksbinsm st-jmena
Evans Schurs a Key navrhova
li aby president ihned odvolal
vojsko a Nového Orleans vlak
po poradě svolili k vyslání komU
se Demokraté v Louisiani se
jeo o uspokojeni tímto krokem ka
binetu jelikoi olekávali ie presi
dent buď ihned utná Nicholse
aoeb a-pofi vojsko odvolá Pack
ard hotovi se k řinému odporu
Sestávaje sbory dobrovolaické po
celém státa Několik malO kte
ří dobrovolníky najímali bylo od
Nirholsovy policie satknuVQ a
avltněoo — S ti tni senato (er
noch Delos kterýž do nedávná
aasedal v legislatoře tVicholsově
opustil tuto a připočti se opit k
legislatuře Packalově V Iegisv
lataře Nicholso nesasedá nyní
ani jediný Íu-Ooch a s desíti rapa
blikána kt!i se k nf dříve přidav
Ji oa tAM pooas 4
Evropské Telesráuay
-VrJEDNivlNÍ BUSKO
ANGLICKÍ ny Londýn 22 břesoa
vojiokol dosad nsní podepsán
byl i pfisobf to ie vláda anglí
po požaduje aby se Baako aavá--Jo
k besodkladnémt odabroje
oí k Eemai vlak Bosko svolit!
aechce a vymífiujé siže neodsbro
ji dříve dokad mlr $ Ceruoa Ho-
roa nebade atavtea a Turecko
odibrojovati nepo&ae — Gen Ig
naUv odebral se dnee do Parise
odkudi ihned pojede do ' Vídně a
pak do Petrohrad a ?
Londýn 24 břeana -
Berlioský dopisovatel "Times"
doufá ie vásnutí v dohodnutí se
pretokolu bode ódetrat&ao tím
ie Porta nabídne sama odsbroje
nf pakli Cnoko bode ji Ibfled ni
sledovaU - {- r
- BU8KO
' Londýn 23 břeana
Z Jas se oansmaje le vojsko
přijmalo návrh na odabrojeaí
chladne — Očekává se ie odpo
věď' Boská Anglicka v příCi&e
protokol dojde fříllltýien
Víd5 ti tíejna
' Z 0-y docbácf irítva ie pa
kli Anglicko odmítne protokol
cár povolá do a bráně fóoed ve
lsri oik Ivo !?
Černohorci soustřeďuji na hr
ničích Knlle Xikit odjede dne
3ř do tábora n Medooo S1otd-
tkt Ttbor ▼ MonHve roseslal o
béiníky viem výbor 8 na eloran
ským ▼ nfim! vyaývá k novéma
btránl příepevkfi pro Čeroohor
oe Ť ' i
Cařibrad 21 břeana
Černohoritf aáatupci obdrieli
depeli od kniiete v které i vsdá
vá ae nárok Q na Spui pravý břeh
řeky MaraSe a opernené ostrovy
v jeaern Bkaderekém Požaduje
vlak krajino Nikiiřékou řást ko
laíínaké a právo volné plavby
ra řeoe Bojani a odpírá popnstiti
portě Valojevic —
Londýn 21 břeana
TfdeKaká depie tvrdí ie vlá
da Eernohoraká bodlá vydati o
béinlk ka sástapo&m velmoci' v
Dabrovníka v nimi prohlási žo
nera&ie popnstiti ftaemf které
vydobyla a cbc je brániti ae
viech ail
Londýn 22 března
V Cetynl odbývala se porada
váleiná PovetalelU v&dcové po
hádali k neodkladnéma tak mře
ní vlak řeklo se jim io mast vy
CkaU Pakli ie se válka mexi
Ceruoa Horoa a Tureckem obno
ví nabídnou povsta'oi Heroegov
Itt kníieti Nikitovi vrchní vele
nL
Cařibrad 22 břeana
PřtmlH mexi Horoa a portou
prodlouieno bylo do 1 dubna
" Vídefi 22 břeana
Moskevský výbor saslal raské
ni konsnla v Dabrovntce 20 000
rabi O příspivka pro uprchlíky
pakli ie by sepřátelatvf med Ho
rou a Toreckem vypaknoatt me
Io — Vláda ruská aastala Hcře
si sob na celý rok Devět pární
ku nalolenýcb potravinami přU
stálo jii vKotoru
Cařibrad 23 břeina
Zástapd Černé iiory odbývali
víera porada s Eelhem a Safret
pall PoslednSjii opakoval ná
mitky proti poiadavkfim Hory a
gejmena proti odstoupeni Nikii
ř3 Černohorci odpověděli ie
nemoboa od požadavku svých
usloapiti
avláltě považuji
poteapni Ni kopecsa nejdClei
u
1 otcovou
l Loa leji--1- břeana
Porta dosad nechce svolit k
poladavkftm Hory a vyslanci
len obořili hroší ie okonf í vy-
jedtjkvánt a opustí Cařibrad
Porta osaámila Hořef ie po2a
dávky její bodou přlltf týden
předloženy turecké řfiké radě
Pera 26 břeana
Vyjednávání meai Portou
černou Horoa jest přeruieno vy
slanci adrábajf ae telegrafovat!
knllsti o dalif n vedeni
fiBBSKO
' VldeBj 20 břesná
Z tdně se oanamaje ie vysla-
o v turecký dnee přijel do Běle
brada se sultánským flrmanero
Tím uskuteíněn definitivně mír
meai portou a Srbskem
BOSNA 1
Londýn 19 břeana
Z Vídni se oanamaje ie s Bo
sny vyslána byla deputace pov
stalou k čároví kteráž má iádati
jej o podpora '
Londýn 29 břexna
Z Vídni se tvrdí Ie Despoto-
vií roadělil povstalce na 10 Set
větlina jest oabrojena rnSaicem
soustavy Poa bodový — Vláda
tarecká otbrojuje rychle veškeré
turecké obyvatelstvo Tlemové
a dervilové popuiojt moslemi oy
prou Krescanom rovsunl se
stále emábá jelikoi křesťané ne
mohoa snést! utiskování turecké
ho a nttkají se do hor kdei se te
ty sestupují - „
HEBCEGOV1NA
' i Londýn 21 břeana
Povstalo! Hercegovin jsou sou
středěni u Bogaol Gen Horvato
viíUhne kBaKaloeeí
Dubrovník 22 břeana
rorei připravují se ku vsetí
Grabovee Peko Pavlovic táboří
u Dogy Vokalovie v Zobci a tlu
pe povstalců táhne k hranicím
Albánakým
Dabrovnik 24 břeana
Tlapa balibosukft vyloupila'
vypéhU veenioi Qievo a pobila
mnohé i obyvatelO Podobný o-
ud stíkaol Už jinoo vesntoi '
v '' - ' " f~ "-
" " ! Londn 19 třesná
UdeítoTereoko tíadně prohla-
laje Ie aapocalo jii saváděti o-
frvy££ dopisovatel '♦Time"
a Pera Ie každodenně slyieti ' o
ti č J" j J':i o-ri xare-
byla dne (dne 19) sultánem o
sobnS První sekretář řetl aaha-
jovaot řec v kteréi ponkasuje sul
tán na obtíie sa jakých nastoupil
kterak napřed snaiil se ajednatl
raír v xemi a kdyi to-doctlil ná
sledoval jiné civilisované státy a
ástavoa poskytnul národu ůřa
stenstvi v sáleiitoetech vládních
OdporouM přijmutí sákonfl tisko
vého a volebního a roapoEto
chválí statefnost vojska a doufá
Co s Černou Foroa bude mír u se
vřen tak jako byl se Srbskem —
V senát a s 80 tlena iest 5 kteří
nejsoa Turci
- Londýn 20 břeina
Několik vysoce postavených
evropských dBatojnfkB kteří dlou
ho skonmali silu Turecka tvrdí
e vláda vehce přehání Turecko
má poaae 150 000 tnuia podél
Dunaje v Bosně a Hercegovině a
po use 225 děl Na bránicích Asie
et asi 76000 mui& a 120 děl
Celá síla válečná neiítá více nei
259000 muiS — Z Vídně se ptfe
"Times" Ie v Caři hrad a panuje
veliký smalek V ministerstvo
nynějíí nikdo neskládá naději a
hnntí ve prospěch navrácení Mid
bat paSi stále sr5stá
Athény 23 břeana
Křesťanéa ostrova [Kréty do
sud odpírají aaalati poslance do
řllské rady turecké
Otázka Jižní
NejdSležitěiií se v loch otáaek
doby přítomné jest otázka urov
nání poměru na jihu Ze na jihu
nejsoa poměry takové jak by bý-
ti měly ie nepanuje ta náležitá
ficta k aákonfim a skuteSná repu
blikánská forma vlády jest s do
statek anámo Ze strana iedna
namáhá se vlemt možofmi oro-
středky ani násilí a vražda nevy
jímaje aby nadvlády se domohla
kdežto druhá strana své dosavád
ní nadvlády zneužívá na úkor
prospěchu vývinu a úvěru státu
sdá ae býii dostatečně zjiitěno
Poměry tyto jsou arsi smutné
vlak jsou poase přirozeným ni
sledkem ohavného otroctví Sma
záním nejíernějii skvrny která!
na republice lpěla ' navráoením
práv lidských řtyTem miliouom
lidských tvoru uděleno bylo hla-
aovaof právo skoro 1 mí liona vo
1í kteří nedovedli a a nedo
statku vaděláni nemohli ooeniti
dSležitost práva iim uděleného
Jsouce vděfni straně která s o
troctTt j vyprostila spatřovali v
ni a ve vfecb kteří ee ku straně
té hlásili své soasitele Tohn
využitkovali rosiicní dobrodrusi
apoaUvícese této neuvědomělé
třídě volilS v celo řádili dle v&le
a libosti své jsouce jisti ie k v3-
li aáaadám strany a a vděcnotti
ku straně tě neopustí jich voli
řové jejich A tak opadla sprán
va větimy aUtú jižních ve Ipatié
t
ruoe s mnozí aonrodruat a ne
svědomití lidé dostali se do dft
lelitých úřadu a sneuživajioe po
staveni svého plnili pouze své
kapsy al ipatným hospodařením
přivedli mnohé státy na pokraj
etbuny Opad ku Bílé oby
telstvo a kteréhož víoe nei devět
desetin jsou držitelé majetku
platitelé daní jsou v menlině
lerní voliíové s dobrodruhy a bis
lýmt darebáky s nicbl devět de
setin nejsoa držitelé majetku
platitelé daní hospodařili s {mě
ním národa ukládali daně ku
kterými niíím nepřispívali a
předpisovali sákoty Za pomě
ry tyto padá zodpovědnost a vět
ií řás ti na bité obyvatelstvo států
jižních Kdyby po nkoníení vál
ary nebyli ae postavili do jedné
řady tvoříce strana bílých neby
la by se utvořila strana černých
kdyby byli nanali výsledky vál
ky a jtm ochotni ae podrobili
kdyby byli chovali se přátelsky
m ojTaiym svým otroiBm a soai
lili seje přesvidíiU le jedna ae
jim o prospěch vieóbeěfiý- byl
t__ j in a
oy aoveou casc cernocno na se
upoutatí ' Před válkoo rflanill se
běloši na jiha ve strany tak do
bře jako na severu Spoleíná
otázka otroctví spojila je ve stra
na jedna vlak po bří obu aftstal
v menlině „£
' Vláda Spoj 8tát5i dosud Hi
dila se zásadou le máplatiti stej
né prAvo pro viechny občany
pro váechny UsU Soustátí pro
jih tak dobře jako pro sever- Bi
dila se tím pravidlem le většina
má právo ve atátu vládnout!
proto kde menšina násilím neb
podvodem nadvlády dosáhnout!
se snažila a neb vraždy nepoko
je a tbouření p&aobiU podporo
vala větiinu v 'aákonitých jejích
nárokách a kdi třeba bylo
ochrany vojska poskytla Vsak
směr tento iisvedl k cíli UdeŽto
na jedné straně podporovány zá
koniti nirc Jty tliMj rolíl% ve
dl ziroveS ca ctrsrS drc&á
brodruha a ku násilí vraidám
podvod fim a raieni zákona se
strany v menijoě se nacházející
Úmysl byl dobrý vlak nenesl al
dosud ovoce žádoucnébo
President Hayes jak a llsttt
přijímacího řeEl nástupní ! doea
vid nich krokB úředních soudit!
lze má v Smyslu ekusiti směr }{
ný Jak se sdá jeet snahou jeho
utvořitl mezi bělochy jižním! stra
nu vládl příznivou a odstranit!
dělen! se ve strany dle barvy ple
ti Úloha tato jest nesmírně
obtížná a ponte budoucnost xnBie
nás pouřiti zdali se kdarem se
potká Pakli se to podaří bode
to arci nejiťastnějlím rozřelenim
otázky jižní Pakli ie rozdělí
se tam biloSi ! řemoli ve strany
dosaženo bude upokojení jižních
státa i ochrana života a jmění
Když rozdělí se běloši ve dvě
strany budou se pak ob8 dusit
uebázeti o hlasy voliSS černých
čímž zajiStěna budo těmto beap
ínoet mnohem větií neS jako"'
požívali sa vlády Kelloga Cham
berlaina a p V posledním svém
poselství k legislatuře přiznal se
sám Bx £u v Kellogg ie vzdor
tomu ie vláda jebo podporována
byla vojskem nebyl s to zabráni
ti násilnostem a potrestat! původ
ce Kdyi by pak běloli tam roz
dělili se ve dvě strany a obě u
cbázely se o přízeB voliEfi Žerné
pleti jistě by pak bděly obě aby
lidná a niob na ' iernoíích bez
práv! se nedopouštěla
Že rozřetení otázky jižní tímto
spfisobem jest možné o tom svěd
ěl souhlas s tímto směrem proje
vený presidentu v mnohých mě
stech a místech v jižních státech i
počátek různění se listů jižních
a niebi jedna řist směr tento
schvaluje druhá viak mu nesmi
řitelně odporuje Listy které
mu odporuji jsou vesměs ultra
demokratické kteréž v tomto
směru možnost roaitěpeni strany
demokratické předvídají a pro
spěch strany nad prospěch náro
da staví Se strany lišta dem
na severa jeví se tsktéi velký
odpor proti tomuto směru Maji
strachu že ubyde jim Jejich řelný
argument proti straně repobli
kánské
Pěli "rechtr
- """'
Demokraté maji vždycky
"recht " to je dávno známá věc
Kdyi před volbou presidentskoo
nenalezli ničeho co by proti
Hayesovi měli k namítání tyrdi-
li ie je slaboch který nebude sto
odolat nátlak a masinářských po
litikáři Prvním úfadnim Sinem
Hayeee bylo ie nominoval kabt
net zcela proti vůli malinářských
politikářB a nejen že jim odolal
nýbrž slavně zvítězil Ergo jest
slaboch Druhým jebo Sinem
bylo zavedení jiného spBsobu
dosazováni úřadnikfi Ponechal
vieohny v úřadě kteří tobo aa-
sluhovali a uíinil pouze nepatr
nýcb změn v pádech kde pod
statné přítmy toho vyžadovaly
Vyvolalo to velikou nespokoje
nost velké rozhořčení v řadách
malinářských politikářů a úřado
lovců Viak Hayes nedbá a kriZi
svým směrem To jest přece psA
trným dflkszem jeho slabosti
svědCí o tom le jest loutkou
rukou politikářů a úřadolovcfi
Třetím jeho Sinem fest zahájení
politiky na jiba zcela protivné
oné kterou se vláda minulá řídi
la Maiinářským politikářům se
nelibí kroutí se zlobí odpírají
viak Hayes na to nic nedbá Er
go je slaboch A pak ať nikdo
se osmělí říci ie demokraté ne
mají vidycky "recht"
První zr£tnka
Jak jsme minuleoznámili zví
ttaile v NevHampahíre při stát
nf volbí v tomto měsíci odbývané
strana republikánská a sice větií
větlinoa nei při volbi president
ské Ze tří poslanců do kongre
su kteří voleni byli jsou dva re
publikáni a třetí byl dlouho v po-
chybnosti viak kooeřně iesnáno
Ie svolen demokrat nepatrnou
vě tli nou několika hlasů To jest
velký obrat v politice neboť
minulém zasedání kongresu i
stopoval! onen stát dva demokra
té a jeden republikán
Výsledek volby v onom státu
jest patrným důkazem le národ
souhlasí se směrem jakýž si pre
sident Hayes vysnaěil a zároveň
že národ nehodlá svěhti vládu
ruce strany demokratické : Nám
rod seznal Že sliby demokrata
ktoré před 2 a 8 roky ěimlí byly
plaoé Seanal Ie skutky jejich v
kongresu kdež mili převážnou
věliinu nesrovnávají se á jejich
grtíéu seznal Is fik-li usil! e3
ho vytloukat! kapitál Seznal a
posledních dnfl sasedání druhého
ie strana demokratická chová v
sobi mnohé nebezpečné rerolo
ctonářské livly-s-Springery Fil
dy Beebe-y a pn kteří prospěch
svfi) a strany daleko nad pro
spěch národa staví a kterým není
rádno svěřit vládu země Volba
v New Hampshire je známkou a
které kaidý vlastenec tělíti m
musí _
Prc$T
Demokraté jlni usiluji stále
na presidenta aby odvolal vojsko
a jižni Karoliny a Louleiany K
čemu to usilování t Že by snad
vojsko bylo míchalo se do sáleŽi
tostl politických na úkor strany
některé to ani sam! demokrati
jižní netvrdí Že v jilnf KarolU
ni bylo nezbytné k udržení míro
v case volby a že skutečně zame
zilo v C bar les to ně násilí proti
Sělochům sam! přiznávají Voj
sko chová se Um tak mírně a po
kojné jako vlude kde leží posád
kou Kde vojsko Telí nestěžuji
občané na jeho přítomnost — na
opak jsou rádi že jest Um zvliíf
po výplatě a lituji aneb litovali
by kdyi by bylo přeloženu
Hatopton t Kichols slibují le ne
bude mír pornleo kdyi vcjko
bude ze států jejich prví vzato
Vždyť ale vojsko nepřekáži Um
žádnému mírnému a zákonitému
vyrovnání nepodporuje žádného
zgovemiiů a jen kdyby mír byl
ohrožen a jedné neb druhé stra-
ny má nařízeno aby zakročilo
proti těm kdo výtržnost způsobí
Proto Uto Usilovná snaha od-
stranili těch několik setmo které
Um posádkou leží zdá se pod
zřeloo a budí obavy že Hampton
a Nichols bodlsjf použiti násilí
pak-li president jejich žádosti vy
hoví
RQzné zprávy
f Gen Grant jeet přítomni i
uincmnait v netonza ooecn -
a_a s s
debeře se do Galena kdei zdrži
se několik tfdnB a aařátkem
května odejede do Evropy
Z Havany se osnamuje Že
Ca rit Jovelar ulolil německým
obchodníkům na Kubě dan 30
procent kterou mají do třech dnů
splatiti jinak bude jmění jejich
aabaveno Konul(německý ozná
mil to vládě
f V úterý dne 20 t ra pano
vala velká snetna bouře ve wia-
oonsinu Michigan severním Illi
nois a výcb Iowa V nikUrých
místech provázena byla bouře
blýskáním a hromobitím eol jest
při sněieeí neobyčejné-
Neltěstf na dráze při bod ilo
se dne 23 t m bllie Worth be
ton Ind Tři vosy smiienébo
vlaku vyiinoly se a koleji na mo
stě a spadly dolu Dvanáct osob
bylo poraněno několik nebezpeč
ně Jeden a poraněných jii ze
mřel
T Minalý týden zmizel a New
Yorku bývalý mayorscas&Twee
dovýcb Oakey Halí Neví se
dosud zdali přihodila se mo něja
ká nehoda a neb opustil město
zúmyslně Soodí se viak Že ns-
áocbybni zúmyslné aby se vy
nnui nemnemo vyšetřovaní ve
při Sweeneybo
17 Berlíně udály se dne 20
března dělnické výtržnosti Tlapa
dělníků přepadla dělníky s Po
znaně pracující na pooličei drá
ae za snížený plat Policie br
nila PoznaBáky byla vlak ode
hnána načež byla setniea vojska
povolána do zbraně a nlíoe vykli
dila při Eeml několik osob bylo
poraněno
~ Z New Torhu se oznamuje
ie nepochybně jel ti tento týde
bude Tweed na svobodí Uvolil
prý se odevadatí města veškeré
j mini kteréž se nynf pouze
na 250CCO doL ráčí a nábldka
jebo bude prý přijmou Též
proslýchá le Sweeney aamýllf
podobným spfisobem se vyrovná
Y PřiaUhovaloi leitf přibyli do
Nového Yorkn no parolodi Sev
Něm Lloydo "iíosel" která vy
plula a Břemen 8 břeana t r ná
sledující: Karel Klec Klára Qebt
Josef Pfleger Uadaleca PuU
Anna Diesler s oStmí Jan Paid
ra Frant SUUký Václav Johá
nek Kateřina Sumbach llarké
U Adler Katefiea Cihlářova (a
Chicago) j = i "
J Jedna demokratických vý
lítek proti Grantoví byla Ie nř#
která se svých přihnaných dosa
dil do iTadS? Při Hayesoyi jak
ae zdi nehodou al moet ani na to
veati slílaoct Tyto dti '! Udal
jtj Jolsn C-Jhreíl j ibcl řsna jrrt
tirtítci pÍ Ex yezav J o rJv
t rCii Iv r : ::-t 2i:2:i
Nový velmi důležitý vymá
lea aMaěa byl v Anglck Prot
Bertf nales! spůaoK eltsl saaeai
itlni retovatěsi ilsa neb
oeole Shíelat le kdfi se roe-
pálené železa vystav! účieka za
hřáté páry otvoři ee ims povrehe
kysličntková řeraá Ispiasv kteráž
je tvrdit eel its4 lpi a i!
pevněji nei ml řisUe Ílza
aepropowitl ani vzdzeb aetdie
bá účinku vzdscho a vody a Uk
úplni zametaje rezavěei kovo
Vynález teeto má velik4 důleži
tosti
J V Saiet Loei srají machle
mel v politice: Ohi koavenee
demokratk-ká i repo!4!káaká
seily ee ve středa de 21 t m a
oM navrhly aa kei4'4áU pro
tnayor dosavádefko mayora
O srst o! se V eboa konvencích
nalézala se arri lát delegáti
kteří nejsou a nominaci spokoje
ei a ti odbývali Íe4icřf sekt
se a novou spoiefeou koeveeet
v kteréž sílekoval! novo ticketo
pólo s demokrata poto a repabU
kánfi Minule jsme tánili lev
Whiegtoao roíhi-- !j s pově
sti o vielikýrh "nrprevidelao
stech" tři ouřadolkl v úřadě po
kladník Neodf i!4 (T) fkl li
sty servírovali řteritůn svým
tyto pověsti eo dokitaee prav
du na kUrool by se chtěly a4
lit Vlak eoiicitor pokladny
proskoamal tyto povtstf a podal
zprávu le jsou to smyšlenky lži
a pomluvy bs vil podkuty
ÚsUv stite New Hsosp
sbtre přijmatá v roka 1?M př4
pisoje Že úřvdcM státa toho maji
být! vyznavači náboženství pro
tesUeUkého V roku 150 a le
tos opit hlasováeA bylo o toss
aby teeto Háeek úsuvy arelm
byl vlak po ob%kráte návrh ten
propadne! vzdor torno is v kon
venci jednohlasně byl přijmaU
New Hampsbire jest jediný stát
který do4d takovýto aeáJeaI
vý (lánek v úsUvi onchává
í Demokratickou se aha
P
oprvÍ" viděti nejlépe i
naci v městě Chicago- Mest
"opravcem ktH aavrhaoii jmm
na drtnekratteké tkkell aby
město 9 rdi aastapovaJi naleaá
se Uké Hildreth ten samý HiU-
reth který již dříve jeleo byl
radním a rail prta svteo ve
vleeh podvodách a Ivindleeb pit
měsUké správi páchaných a kte
rý pro své áčastastvf ve iviadi
leth kořalečelcb do Kanady se
utekl Kde pak jeet ao4vt2á
Svornost" aby si na něho po
svítila f
£ Smělá loa pel byla spsWháea
ve středu dne 21 břesaa v leda
na poli Ind prává poledni aa
banku Lospežník vytkat příle
žitosti kJyl nebylo lidi v beaku
a úředníci byli v zadut tásti
přistavit práadaoe bedau v chod
bě se nalézající k polte aáhaal
pře mříže a uzmol beJířak peia
v nimž bylo 25000 do Urů Ú
řadniri jej e zahlédli vlak byli
Uk překvapeni teU draoetf le
neučinili poplach al kdyi jtl
opláchnul Dosad ee nepodařilo
jej polapili
V San Fraaeiseo Cel přiče
ši nedávno časopis "Alta hssae
ristickoa poznámka o jedaoea a
Umnějlich advokáti Tma ro
nebylo vhod a ozbrojiv ae revol-
verem naviti vil redaktora v jeho i
píárei a požadoval aby o4vo-
Ul" hroze mm ziřleria pekli
Uk neočiol JUdaktor ' vlak ne
měl ebati k odvolán! a kdyi l
vokát naft revolver vytáhá!
povalí! jej ranoo v obličej seaalo
val jej odebral mu revolver a
pak jej zavedl ea policejat atrii
niei a obžaloval a vraledaébo
útoka Advokát hrozí 1 ae-
sUne dříve dokud redaktora ne
aasiřelí
čtenáři nall bedon ee passe%
tovat! ea to le ki jeden a as
ha vyletřovacích výborl kongre
su vyslýchal též jistého T Brig
gins kterýž tvrdil le president
Grant jej pronlaiedj Zvýwlecka
sesoal výbor Ie si Iko-žil neboť
svědek byY IfUnecTea aaasýBHg
gins před nlkoltka mie£ci hreail
Grante zavraždili nalel byl
aatknot a dán do bláaitc Nyaf
žaluje Grante na 1C0CC0 aib ra
dy pro neoprávněné uvianlaL
% V sobota aatkaut byl v Ne
wark N J advokát SoaserviUe
padiUtel Bngter líti v reke
wvýt-b rejiatrovaeýeH ápiS Spoi
St os i milionu kteréi ukradeny
byly s Ooeas Naíioaal Bank v
New Torkn Uradili a a jednfa
a vládních deUkUvl saiU v
ámysla araiaiti jatena a Haáa zva
bondee Detektiv aalljiatawo
prtíiU jraeta oecb a llilx hcmt%
jJrh čomtl nev7bríri r
t:l:ir ví vycrri l tttrriiTJ
I -:ítl tt-: l ntzrly
biljtek eatkssUL Uiealý %jim }
svěrtl deukUveTi aa lt DCO a£sl
Wv%sýb 4!1 aby j v avkksdai
sa pise askěeJL V eoWta asv
fcs4ttvih jVj v jo
4esBÍ aey -J
sisU a t bvli
e4he p im
aatkaoti
fh3
% Bskl kxft připlet d
Novéao Turka 4 23 VřM
J to kdi Sviti Aseoíl a
Bofaui Pft tvrzi Wuliaa 8í
tlaaa vztýčila 'aaserickoa vlks
a pocdniviU 21 rasami s 411 Z
tvrz jf bj l 4pove4ink Pak i
s pes trávili e horibs Poweat- f
ta 15 resassi Zakřivily pk
ea 23L al-t v vrt řete Vel- í
kokatž A!ki ml treba s-!
tek uitm bratra sv4V4v rrota !
nebede v Nw Těrka f Mli! u'si
síkovsti jako dříve z to vlak í
4$tOfe!í ají vtlo po reeetai
evileei vily p Ims vit
Ze k"oiry k prowkoaaiá
et plvde a avykl koeyUk aeta
aovee1 by U á2dsrtci osoby:
Pref S V B'ey mm fřt Vmm
Me PrvU A & Paeaard se So
Ubs Mmm a ptvL C- TVoano a
Care-e4U IU Pret Ei!y
preakoassá krajta vtA4i 4
skalaíbo pokor t a jíle 4 4
stope Pr&t TVsait tresk%-
saá kravínu sever oi 4 ecopsi
vyjm MeUee a Pw-1 Fs-řkrJ
UtaJa X4bo Moats ll'
sn áčelee neesto jW ajiwtiU
ktrak kobylky i veUk j
íp saabiti as-eosi ebnv u
kde jeet vlastni doesev kobylek
Jeet asváaso 1 v Mtl hke
se jien ! límK vtek edi
ie aejvtťe jkh přw-hAai s brm4
Asaeeihy a koM ačnl poka%
aby pokao vlá-ia aa bekie k
spola&čiekeváai
Zsltcraturi
OSVtTT výtčtk jr re
kl4 v aeaěaí vii politi- vy
11 rvlstk ? mUt brvaaový s aé
s!4stc ebhaa Zip Evro
py plaea sa-eUkýas e-d
J Prmcháaky j O jrick sV-
nóck ěl evTwrwkěko poiivá
De O Hauký J Ko4 a K -ctseta
a jo dob vyprávěj R
V Spi Pokroky v Učt o
moct veiiřstck od Vr k Cao%
doeaeklko Surehcnký H-oC
remá o4 biiv-lboi Zt
popěvky 4 Hrsbýaoi čká
UáJ a roez 4 F 5íhlz
Je K škod iivosoj- po
núk o4 V Pe4k4ko O te
ta vychází dne 25 kUJao asáei
co a předpiáct s v Oetrevaf
řit Sttf rořsi é) sUtýtfk
-Listi prlasyelovýeh
čepi vieov4ko pokrok ř
ateeei došlo ne rvi XIL lieío 4
časopis teeto vyckáai L a lftéko
každého saeWco a předpLUi ee v
i 8 črraá ire v Prea Sto?
eelorof i 4 al
Palelka henoretk4k
obrázkeviao týdeaika ebdrrleU
fam řt!o 22 rč- e velsai aof
aým a aabeveýs eksakeaa PVe
lek etojt rocl i zUtýek př4
pláei so v tial 24 VáH aáaOeti v
Pra
JX! Jednoty st ebodoety-
aýrk" vyilo právě halo 5 rot V
CAI vxtir-i
flWsdJějaífcdříWi 4sa
VeJJ-
Verdigrte TaIIv
Knox Mfc 23 křeee
My niiepoaei vzdáváme rdf
aý dik a podporo oáa pokyt
noton aa ikody krepobttia !
a4 a vělossvoet 4ááaao ciietaa
É4 tm nalehospotk! jseíj
ky nám edkadaoti eprávoi eMr
Žti sta 21 vzdiváeie vs
dražstvtaa aeJUbo toIku srd! t
dik přjss ní4ko adaro a he
jle ee tce aolf le 4I spÍk v
oo to roce kojA irM jWtkel
dokázal I j4A poctiví ewl př-
! salvaji i tt ktH toes 4J1v 4t
BocbO:! Másao oAji 1 k
naeeeae 4rŽt bo4ojřÍ v
Čleel pripfjL
J lavhk j4tt-
J Maltahř prdMiaw i
Ja Ztr
Josef MaJulUf
Fraak Halý V poíkt 4-14
JaOs)4r43k i
Václav Desek J
„ Ilevi sJol6ý spoík -Se4
v Ctěte Nk bW 4bfvaii vel
noe sekte v CU 4 L Wboe
IX kodiei 4fot4 v 4oeao p-
PCi4 -Pronraí
l Vi ČN-ctt
rtmt t:
:5C
Pna M- Veeek prjsei ta'
4aeaMvt -Pekreke 2ápsi"
a eváJlce vata mMm re44ki
v H-wri Ca Nhw v ája-x
Ovíp-©va p Vaška fH
iick ez pÁl Íeer?iS
CviJuae %kmm aeMae pá
sla lěr!Saa Newarkakýza a
rodik!si taasaě Ln vůaeržepaa
F Dri-t! ř--iasl j4stir
pe -Pakr-k Zifei" a eektv
leee4
Ai£z Po Zip
cit:
eíli cíli
Po tas p-etías ř jt třeba
ebv:ti a proto spolek
-ZÁPADNÍ JE230TA- aoporA
di tutet ní ziiavu !
v pwotiěll veť-koařat de
k dubM v HJS!ČSK£ NOL
Vt BUDOVĚ jh k?e -4
dk!ťo a na lpM k4ha
M!it i ftsN jeo Clauo 4nti
stiai J Zra t]
DO CHZTII!
V prvst naděli v 4be 4a 1
o4kývi s ttiě-im Skála "'Cl
Nk4ko 5pv4k' v euUkwu f
JoMÍt JoLska v Cret
peormas Vlie tholetkl
wí4 aivrky
Claov4 kiH aodosv ho
ésm pivl-ii vyop
Jsseess spolka
J 1L X!!S
ď4T) t 2 aifMik
OMAK A
ITa prcdqj
AULOT!
Z3 Ct=3
Urws Via 4rs
Jobrá t-ii wntilai t
EÍJ-Ž éo&Ui Josv Mioi
Aítomz P O Víoz
český nosn::EC!
'o TTATaX
LeQvonwcrth ulici
IXoflL
Čerstvý Uiik dooré dontaiky i
vieko 4rk ukevay í
imifsi tíz&d zitzrzl
sre
ViCLAV KUČXBLA
llavf Itsty ktstlitc
JAN SYAČIXA
ttVJoa) JAN SVAČINA
i h5'uc!!
I lw----J IS
3 osTi3srn:o
CVeoIi so eska Jaká znaivna pt
J4 4o bMi 11 í "!
v c:
4 fc-
poese ir% tt7 tl dl i
cl_!r_-J v ' — -
ty — —jmi tm Pii ! Sii mni
ii mmm mrt mmrm memM
ároon
klLLUMk: i
i i mnu mmm ! í vwMOaanw
Krcjcnl pozer!
CXIOCX3XXXXX
t swjWTaiíáiirk vaÁch !
íelíkvá kspei
JJ5T ZA HOTOVÉ
!iř irtř ýj-í-vyjAaý!
rttUsak
U-JS :
trpaorlají feasío c-4 oba
stvo 1 } ee KMavX a
awresf sos do 5k:j lr k ii jot az
Proíl m&hm k ? 5- mfm vy
kovitt jakeektiv -řidl io cbo
n4o potrvá vkM Wr% Dea
fkm ř saájst t
pří8 man Uk s
3-08MPéS} Vř srá4
Felix Seičta
Cko-!i T3
!
o Ci
PfylW é aootiSMfo Cssavz
a sšco 4
Osost rtinlsa tževmri
ý noolonlití vw"a
p vsn jk m !va áwt-r-! tv
súky ttWrK ckat4 oprat v
ao č v ir4 Ioti
siol Ti ip4 stáj pro pcU ly
stojt kUí k lfert ti
S sktoo A ČJLSAX
aiocaekjý
Pozor krojsni!
KAo n#o 4iJNp4 po ptU k r
oíki os- Jiii
a sáco 4o
nr CeOimx Co b
Mk 4t ootootva -
u e MVa m
dworým Joeiatkydooroo čnk
trvo a fcsto piei z
v vysv4aý kc': pto
tusstja ieo a opvil4
114 no aapai Pri a kriket
chvil stejl ka'rčik a roaLSti
jr4 krv p#o pe-tky vlacixlck
vKtkl tf ' cá k do--u
S tco jaSí JANTČEX
4Z3Sr$ kocÍMkf
TT 2TCT-ĎJXI
V vor i ty i nial aza edoevsetva
tf9u I joesa pra v i eistriel
soloonsoeniei vřtý notiř
rte4 krJ4 asii so ewaon ea
oko obranu v W4kiiv pszzl
aalol-UJoU jako jwmz vykiítesv!
sf iS Mr?gl vyssaVss 1
a Cefk aoiAsi bvet— eiy
asd Z p-rvsKst spoiT s
vás rt vál soAaý
tl2 prty
V řu4e eocW
třoi j44 $~ iiich ee4 lt
kfaj Nebeswr JNLt i
prodo} vefast dktř r8ý
v kveeéezl voimě sWkrý eewh so
vodo a eon levnost a oouvi
I-IJM zrriv pot roks f -krek
ZipI (Sef
Ca Uclzo a
Vili 1 — -i
v
!
s4evu boJo eo VsJaoo 5 b
r pontíU vruaoNUrct
ne i vytovi4 stet Novák
Castl O -eo ke
vfksroi pivo a hkW Ooa
Joiooow 4ot4ky 4rl a
2o vi# ptiKWI b I jakí tá
USX f wefsjrann
V stopni 1 4oJr-XánÍ
S iatosi veoraoy Ói4 t
ta) Sák nCietl
tié Irm crni
los oksvw ♦ iAr P
l i n i □ e n ?'
vz=3 no Ui uce v tó 41 Jt er
MZJi ZJLST KM rrzi%
erá ecr3ac=a tzi ev unc t s
crdi x x ií:l3 nruíi tt?
t VCZt- Lrz fctiisti
rs l T"V ainr X J
r - C Jjf řvo t f ji
— r tv i no
aws% fisno ano smfc r
MS M
eoey írp' -
i WjiIii -i ii i t~
ř
- w
w J lUI