Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, March 21, 1877, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ÁFABU
TÝDENNÍK POLITIC KY POUO N Y A ZABAVNY
Majitel: EDWARD ROSEWATER
Předplatné ročně SZ30 I s poštovní zásilkou
ROČNÍK V
OMAH A N E B D II E 21 BŘEZNA 1877
CtSLO 46
Politické zprávy
]] Z Ji I Karoliny se oznamuje
I vláda Chamberlaina stojt na
posledních ooLou a kdyby neby
la podporována voj!kemneadrže
la prý by se ani hodinu Cham
berlainyva Tláda v jilni Karolis
ně jest prý ještě slabši nd Fac
kardova v Louisianě
JJ Pennsytvánský senátor Si
mon Carueron složil úřad senáto
ra Sp Slita a na jthu místo x va
len byl ayn jeho dřlvějlí sekre
tář Don Cameron j
1} Nitbolsova legislatura v Loo
isianě přijmu! resoluct v kteříž
schvaluje dotavádot sakročováni
Uayese Podobné činí bursy a
občanstvo všech větších měst na
jiho Pouze některé demokrati
cké listy na severu reptají doud
prou presidentu líayr-ovi Pří
činu Ue ee lLc ii myslit : —
Vily jim lučně úřady které od
Tildena lekali proto pláč a skří
pět! iul3
Hl Jak minule jstue oznámili
bude zapotřebí nepochybně zvlá
štní zasedání korgreau jelikož
minulý kongres nepovolil potřeb
ných peněz na vydání odbore vá
lečného Nekutí vlastenečtí ka
pitalisté prý nabízí se presidenta
la zapůjči bel úrok & potřebné 4
néb 5 miliony dolarSaby němu
ailo se k vfili tomu svolávali svlá
itní zasedání col by spojeno by
lo a velkými výlohy však to bylo
by nezákonné a zvláštní zaseda
cí bado přece musil být svolána
II Dřívější vrchní poŠtmistr
Tyner ustanoven byl prvním pří
ručim nynějšího vrchního poŠtmi
atra Key a přijmal úřad ten
t) Washington byl po kolik
týdní po ínauguraci v pravém
amyala slova obieicn úřadoloTci
Vlak Hayes i {lenové kabinetu
dali dotěrným honcům zřejmě ca
jevo I nebude nikdo z dosavád-
tiich iřadbíků propuštěn jinak
nel kdyl budou iru jeho propu
ilění dostatečné phíiny nikdo
nebude do úřadu pfijmat než kdo
osvědčí svá a hop nou ti a nikdo
povýšen než pro zásluhy
B V prvních dnech po iuaugu
raci panovaly povésii že většina
vyslanců Spoj St t cizozemsku i
Lud# zpét povolána a vvslanectva
jinými oaobami oaaaeQaNynl do
chází zpráva že není příčiny
pro! by míli se vyslancové měnit
a zastane při nynějším obsazeni
(i V Ohio obdržel r republi
kánském kaukusu Stanley M
tbewa nominaci pro míto Sen
tóra Spoj St na místo uprázdně
né sekretářem Shcrmanem Jeli
kož jest atrana rep v onom Blátu
▼ legislaruře ve větiiné jest no
minace totožná se zvoleuím Lé
po namohli voliti
Jj Sekretář Schurz oznámil po
dřízeným avébo odboru že nebu
de nikdo proDultěn vyjma pro
dostatečné příčiny a nikdo povy
ieo než pro skutečné zásluhy K
tórou připojuje pro poučeni v Šech
ařadolovco le přítomné nejsou
žádná místa uprázdnén
U Demokratické listy nemo
houce a právem ničeho ani na
jednáni ani emiro Ilsyese po
hanSti nemohoa se zdržeti aby
a po li DÍco r-e vytknuli Hayesovi
Proto a jakousi ikodolibttati pra
ví že prý Hayea ukradnul Tilde
noví preeidenutvi u nyní ma kra
da I politika Tvrzeni toto jest
nejen auUJoé nýbrl i lživé Hayo
nznáo byl za presidenta od rot
nOOČl komise kterouž aaroa stra
Va demokratická vytvořila a tedy
jest lež že Tildenovi presidenv-
tví "ukradnul" Bvlo ma dle
práva a zákona přisouzeno Rot
nll lživé jest tvrzení le krade
politika Tildenovi Tilden za
mýšlel aeaaditi vlethny ůřadniky
% doeadití na jích místa lidi kteří
pro niho pracovali — odměnití
vé stoupence — Ilayes vlak
Jedná právé naopak Nejen že
neaeaazuja Imahem viecbny ú-
řadníky nýbri jen takové proti
kterým jsoa oprávněné stížnosti
nýbrl i při obsazováni ářadl ne
hladí k lomí jak a mnoholi kdo
pro néUo pracoval nýbrl pouze
ca to jak jest schopen povinnosti
ma přidélené Rozdíl mezi oče
kávanou politikou Tildenovou a
skutečnoa politikou Iíayeaovoa
jest jako mezi "Pánem bohéma
kramářem
H Státní volba r New Hamp-
hire dopadla proapécb strany
republikánské Státní ticketa
zvolena véUinoa 3000 až 4000
(při presidentské volbé byla rep
vlUino 3072) Z poslanci! do
kongresu svoleni dva repnbliká
ni a volba třetího jest tak těsná
i se nerozhodne jinak nel úřad
nim čítáním minulém kon
gresu zasedali s onoho státu dva
demokrati a jeden republikán
jest proto patrný obrat ve smýšle
ní na řrrr?c5i stržni republU
V aobotu dne 17 břeana o
dročil ae senát jelikož na poptáv
ka jeho odpověděl president žo
nemá co by tnu více sdělil
i Dle posledních zpráv bude
nepochybné v kabinetu rozhod
nuto jellě tento týden o uznáni
guvernéru v jižní Karolíně a
Loaiaiané
! Ex Gov Warmouth a Louisi-
any předložil presidentu návrh
jak by ae zápletky v onom státu
urovnali mohly Navrhuje aby
Jícnové legMlatury o jichž místa
ae nevede žádný spor rozhodly o
aportch o ostatní místa Takto
sestaveni leirislatura aby pak
anovu eečítala hlasy pro státní
ůřadniky a její rozhodnuti by by
lo konečné
Evropské Telegramy
RUSKO
Video 14 břetna
Dle dopisu "Prcswe" z Jat jet
armáda ruská pohotové započíti
nepřátelství Jižní armáda řiti
4 armádní -sbory ae 141000 muži
32Š00 koňmi a 432 děly Pobřež
ní armáda litá 72000 muŽQ 16400
koní a 216 dél a tři armádní sbo
ry na Kavkazo íitají 120000 mo
lu 25000 koní a 352 dél
Vídeň 14 března
Cřadni list "Abend Post" má
dopis a Petrohradu v kterémž se
tvrdí že sultán si přeje zapoCetí I
vyjednávání přímo a Ruskem
Londýn 15 března
Gen Ignatév nachází ae v Lon
dýně na pozvání lorda Saliabury
ho aby byl nápomocen Šuvalovu
k docílení smíření Neshody jsou
teď až jen nepatrné a zdá ae že
bode mír co nejdříve potvrzen
ANGLICKO
Londýn 13 března
Gladstone uveřejnil brožurku
▼ kteréž posuzuje jednání porty
proti původcům ukrutností v
Bulharsku a dovozuje že jedná
ním takovým jou Turci pouze
povzbuzování k páchání dáUíth
ukrif otí Spojená Evropa bv
mél
c-oJtU a obmeziti řádění
TtfwVS Pofltytnouti dálií lhfity
porté k provedsnl oprav bf lo by
pouze prodlužování mizeno a ů
tisk a křesťan 5 Ka konci praví :
žádám od Anglicka aby splnilo
sliby dané tureckým podaným
po Krimské válce
Londýn 16 března
O poslání Ignatéva s vyjedná
váni mezi Ruskem a Anglickem
vyslovil so lord Northcote dnes
ve sněmovně následovné :
"Nynější stav záleží v tom ie
britkká vláda obdržela od Ruska
nabídnutí aby přidala se kupo
depsání protokolu který by ob
sáhoval náhledy velmocí o vý
cňoJnf otázce Náčrtek proto
kolu byv podán Ruskem lordu
Derbymu bjl uvažován v kabi
netním sezení a navrhly se né
které změny slov kteréž návrhy
byly dány do rukou brabé
te Suvalova který čeká o nich
nařízení Petrohradu"
Londýn 17 března
Všeobecně se soudí že proto
kol jak na něm usneseno bylo
mezi Ruskem a Anglickem bude
přijmot a velmocemi podepsán
Tím by zajištěno bylo mírné roz
řeiení otázky východní pakli
Turecko svolí k požadavkfim vel
mocí Vsak svolení Turecka ne
ní dosud jisté (Pozn red Spííe
jest jisté že porta po!davky vel
mocí zavrhne a le Ignatév dosáhl
co Rusko chtělo — zajištěni neu
tra li ty velmocí v nastávající vál
oe Rusko-turecké) "Le Nord"
(orgán Gorčakova) píše o této zá
ležitosti : Protokol zajisti ne jen
mír nýbrl i shoda v Evropě
Vlak jest zároveň třeba vystří
hat! obecenstvo proti překvapeni
se v do mě oce le mírné rozřeSeni
otázky východní jest jil úplně
zajištěno Nesmí se zapomínat!
dfiležitá okolnost le ač shodla se
ontatni Evropa Turecko dosud
pouze jen činilo sliby Pakliže
aetrvá v dosavádním směru ne
pochybné bude spor obnoven
vlak protokol jest zárukou le
spor bode lokalizován
SRBSKO
Londýn 13 března
Z Bělehradu se oznamuje le
vláda srbská nařídila gen Despo
toviči který v Bosné se nalézá a
povstání ta řídi aby se do Srbska
navrátil Doepotovič odpírá po
slech nou ti rozkazu toho
Londýn 14 března
Bělehradský dopisovatel "Times
tvrdí le vláda turecká nařídila
tureckému veliteli aby odtáhnul
s ostrovu v řece Dřině o kterél
minulý týden vzniknul spor —
Poslední správy z Bělehradu tvr
dí že v Srbsku panuje velká ne
spokojenost za pttčinoa uzavření
odepřela odvedení zbraní a ne
bylo by divu kdyby nespokoje
nost propukla v zpouru Gen
Despotovié vystoupil s armády
srbské a zastane v Bosné
UOSNA
Londýn 12 března
Turecké obyvatelstvo Bosny
jest stále popuzováno proti kře
sťanům toulajícími se derviii
Křesťané platili již dané za tento
rok a nyní vydírají bejové na nich
dané podruhé Vraždy křesťanu
a násilností turecké jsou na den
rtSm pořádku a mnozí utíkají e
opét do Rakouska nechávajíc
zem a jménf své baiiboaukOra v
plen
Londýn 14 března
Srbský gen DespotoviSJvystoa
pil z armády srbské a převzal
vrchní velení povstalci v Bosné
Cř&dné se oznamuje že nové tla
py povstalců objevují se u Baha
luky a Bibaře Vláda turecká
poslala nékolik tisíc muŽQ vojska
proti nim
Londýn 19 března
Ze Zara se oznamuje že v so
botu sveden byl tuhý boj trvající
Še-u hodin mezi povstalci a Tur
ky blíže Livna Obé strany utr
pély značných ztrát víak po
vstalci zSstali vítézi a zatlačili
Turky do Livna
CERNA HORA
Londýn 13 března
Kníže Nikita čini veškeré pří
pravý ku pokračováni války ne-
bude-li do 21 března mír uzavřen
Cařihrad 14 března
Vláda turecká nechce přejmou-
ti na se zodpovědnost rozhodnu
tí požádav k 5 Černé Hory a před
loží je velké poradě kteráž bude
svolána za tím účelem a neb pars
Umentukterýl v pondělí zasedne
Petrohrad 14 březáa
Kníže černohorský nenechá se
vyjednáváním s Tureckem svést
ze svého směru a pakli le se vy
jednávání nezdaří ztáhne se do
nedobytných postaveni a bude je
hájili V Ruska se soudí že jest
třeba dříve urovnali otázka mezi
Horoa a Portou než přikročí se
ku konečnému vyjednáváni a vel-
mocemi
Londýn 16 března
Z Petrohradu se pile že ve
vládních kruzích panuje rozmrze
lost nad tím že vyjednáváni o
mír mezi Černou Horou a portou
pokračuje tak zdlouhavě ka pře
du Černá Hora žádá ústupky
které chtěla dříve a které při
konferenci byiy žádány aviuk
porta nechce je povolíti Dne
15 března sdělil černohorským
vyslancům Savfet pala le jest
mu líto le nemaže povolili pola
davk&m jejich ale le si přeje aby
se vyjednávalo dálo Vyslanci
obrátili se napřed telegraficky ku
svému knížeti aby vyslechli jeho
v&li prvé nel a Cařihradu odje
dou
TURECKO
Londýn 13 března
V paláci sultánové počíná se
aase vzmáhati vliv přívrženců za
hnaného a a opilosti zblázněného
Sultána Murada Nynější sultán
prý se tak spustil zviřecky že ul
je mnohem hfiře na tom nežli
ten předešlý Nic nedělá nel
chlastá a váli ae v baremu a c
vládní práci není řeči kdežto Mu
rad prý se zase vyléčil a je scho
pen vlády spíše nclli d osa vád ni
sultán jeho bratr Očekává se
le se stane zase brzo převrat
V Cařihradě byly nalepeny
plakáty po ulicích v nichl vyzý
vá se porta by počala válka s Ru
skero a běda ministerstvo učiní
li prý další ústupky Černé Hoře
Londýn 15 března
V Cařihradě panuje veliké roz
čileni mezi lidem Mluví se vše
obecně o zpét povolání Midhat
paletě a o válce a Ruskem Jest
obava před bouřením se lida
Standard oznamuj s ňřadně le
Elliott v krátce zaujme zase av
vyslanecké místo a porty a le jest
pravdě podobno ie vyslanci ji
nýcb mocností budou anglického
vyslance následovati
Zároveň se sděluje Ze sultán
nechal prohlásit! všeobecnou am
nestii v Bulharska
Londýn 16 března
Z Cařihradu se ohlašuje le né
kolik softU bylo zatčeno a uvěz
něno pro pobuřování jelikož le
pili na veřejných místech provo
lání v nichl odsuzovali vláda pro
vyhnání Midhat pášete pro uza
vření míra se Srbskem a pro
stupky skýtané Černé Hoře
Agitace pro spět povoláni Mid
hata pášete trvá neustále a Šiří so
mezi všemi třídami lida
Vyjednávání s vyslanci černo
horskými jde po málu ka předu
Nejvíce se ta jedni o upravení
hranic Černé Hory Tcxssho je
jí cásť fizoroí ale žádá zase na ji
né strané kus odtrbnouti ji a to
so zástupcům nezdá la mí pro to
museli do Cařihradu jíti tak dale
ko Vzkázali to do Cetinje a knl
že prý jak vídenské zprávy sdí lo
lují nařídil svému vojsku aby
stálo do neděle (18 března) opět
na nohou ve zbroji
Londýn 1S března
Z Pera (sídla sultánova') se o-
znamujo
Že revoluční výbor ř-1
cký zaslal oběžník výborům na
Krétě v kterémž ohlašuje ie v
brzku dá ee znamení k povstání
— Arabské kmeny v Yemen ta
ké se bouři a turecký velitel v o
né krajině žádá o posilu
RAKOUSKO
resť 14 března
V uherském domé poslanci po-
Hat i u-tul a n n
vládé oblcdné nedávných
študentských demonstrací a po
stavení Rakouska v&či otázce vý
hodní MiniotrTieza oJpověděl
na dotaz ten ie študentské de
monstrace nemohou míti vlivu
na sahraničnou politiku trácnář
ství a ie proto neměly by buditi
obavy a slovanského obyvatel
stva Vláda považuje za svou
povinnost udrženi míru a snaha
zlepšeni stavu křesťana ture
ckých Rakousko bude chrániti
zájmy své proti komukoliv
Bělehrad 17 března
Ljubibratič vůdce bercegov J
ských povstalců kterýž zatčen dosazeni budou mužové lepši bez
byl před rokem úřady rakouský ohledu na jejich vlastnosti v po
mi a internován v Linci byl pro- litickém honectvf m&žeme naditi
puštěn na svoboda a očekává ee J se lepší poctivější zprávy Doa
do Bělehradu Praví e že Ra-1 fámě Že Hayes v tomto těžkém
kousko udělí miloet všem svým I
podaným kteři se povstání zú
častnili ITÁLIE
Londýn 13 března
Dne 12 bř odbývala se konsis-1
toř ve Vatikánu a papei držel o-1
čekávanou řeč Promluvil o o-
daloetecb od r 1S70 do nynějška I
w -m a - I
a pravil ze Itálie nasune se zmoo-1
nila Říma lo italské zákony zba-1
vuji ho prostředků k udržování I
církevních ústavů a ponechávají I
mu pouze té svobody jako každé-1
mu jinému člověku Bědoval le I
nemSle překazit! aby se nemrav-
nost a nevěra nešířila mezi náro-1
dy Ku konci prohlásil že smí-1
řeni so s vládou italskou není
možné a dovolával se pomoci za
hraničních biskupů aby své vlá
dy přiměli k tomu by tyto nvá-
lily stav svaté stolice
Oprava v občanské službě
wvaniavnt acey jasné vysví-
wv as ř v T _ V I
taji z ptijimactno nsiu i nástupní
- - i - s __ I
teči iiayesove a první jeno oraa-
ni skutky dokazuji ie hodlá do
stán svf m slibům V první řadě
stoji uspořádání poměrů na jihu
vymazání tak zvané "cáry barvy j
pleti" (colorlinc) čili různění se v
politice dle pleti navrácení bla
hobytu a vnitřního míra jižním
státům
V řadě druhé stojí tak zvaná
"Oprava v občanské čili civilní
službě totii vymítění nesebop -
ných nehodných podvodných
podplatnýck a nepoctivých úřad
nlků
Jakkoliv obtilná zdá se úloha
první přece úloha drahá jí na
obtížnosti ničeho nezadá Nyněj
ší způsob dosazováni úřadnikS
který! vzat zniku od času demo
kralického presidenta Andrew
Jacksona a kterýž řídl se pravid
lom ie "vítězi náleží kořisť" jest
tak zakořeněn ie jest to úloha
neobsáhle obtíiná vyiadující on
zlomnost úmyslu a neskonale
mnoho trpělivosti má ti se způ
sob ten zrušiti
Až dosud povalovali politikáři
mísu atadnicka za lup o néjž se
_
déiui ai dosud byly úřady odn
— a _
měnou kteréž udílelo se za služ-
by stranické sa eluiby těm kte-
ryra vysstm poliukátom proki
zané Od časa A Jscksona bylo
zvykem ie při volbě nového pre-
sidenU osazeny všechny vyšší
Grady novými lidmi pri volbě
dosazeni do úřadů' v jeho okrsku
neb států jíni ůřadníci — takoví
kteří ma k zvolení dopomohli
bez ohledá na jejich schopnost
neb poctivost při nastoupení
nové sírany musili všichni ůředt
nfci ven a místa jejich osazena
muli ze strany protivné Dříve
před Jacksonem zůstávali schop
ní a poctiví úřednici na svých
míš t ech do libosti aneb smrti
Pakli ie se některé místo uprásd kmene Nes Perces již po víc dní dosud vypátráni jelikol obývá
ni lo pak teprvé a ne dříve dosa-1 trvá na poradě se zástupci kmenů I telat vo při svém známém nepři-
sen novy nrsaotK v tSKOvycn
# #a arw #
pádech bylo obyčejem le presi-
— -
dent a neb členové kabineta a
předsedové odborů tázali se o
radu neb odporučení senstorů
neb pozlznců se ztita cib otr-
lo Jest nemožné aby president
nob předsedové odboru znali vést" 1# příralai tajemník o
viechny lidi v Soustátí a jich i kladny a dva ařsdaici aoko 4řa
schopnosti a musili proto obra- du dopatili m rvahťuýrb o#-
eeti k osobám jim neblíže stojícím :
rada a odporučení Kdyl xvrb
nul se systém dosazování úřad úl
ku v lup zvrhnut i obyčej die
kterého pres:dent neb členové
kabinetu měli výhradní právo k
obsazování ůřadS — právo to
V BOUBl"r "
UU VI Blan BOT WIB iiutia
neobmezenýrai oni diktovali pre
sident potvrzoval Vládnouce
takto celou patroni!! nalezli ar
ci hojnost lidi kteří se jiní klaně
li iira sloužili je zbožňovali pou
ze proto aby od nich úřadu ulo
vili Proto nalézali i ti nejne-
svědomitějšt a nejpodlejši zástup
ci "lidu' vidy volných ochot-
: nýcb nástroj & ar pracovníku o
zvolení proto musila čem
DVUV " "
politickým iarlatanSm a honefim
Uayes slibuje ie tomuto zlořá
du učiněna bude přítrž le nebu
de nikdo z úřadu sesazen jinak
než pro neschopnost s neb jiné
závažné příčiny Tím arci jde
ee v mýtění zla toho ka kořenu
však zároveň podniká se boj s
celým kongresem Kdil nabu
dou mít naší zákonodárci patro-
náže nebudou mít též oduoýcb
servilních pracovníka Kdyl po
ctiví a skuSonf úřad nfci podrženi
budou ve svých místech a na mí
6tě neschopných a nepoctivých
boji setrvá a zvítězí
Však byť i zvítězil byť se enan
hy jeho potkaly se zdarem nebu
de to ještě oprava úplná dokoná
i lá Neboť nejen že třeba zlo
to pro tuto dobu odstranit! nýbrž
zároveň i zameziti návrat jeho
Jest též nevybnutelno sruliti ee
lý ten systém a zavést! zcela jiný
způsob obsazování úřad 8 Byť i
1 TV -
presiaeniu uayesovi zdaru ae
účel jeho přeo leží na bíiedni le
pl i dosavádním systému muže e
kdykoliv v budoucnosti zlořád
ten vrátiti Myslíme le národ
sám nejlépe dovede chrániti práv
a zájmů svých a le by na místo
dosavádního dosazováni úřadu
mělo nastoupili voleni Tím vzs
ta byla by patronáže z rokou zá
stupců národa
odstraněna
a velká část zla
Různé zprávy
i Blíže Wortbington Ind pu
knul dne 16 t m kotel v parním
mIýn6 ft u osob bvlo ví buchem
Eabho eedm l0rtnjno#
"
% V Ashton 111 zatčen byl mi
nulý týden velebníček S H Mn
Gee jsa otviněti z otrávení vlast
ní ženy Všechny okolností svěd
Čí proti němu AI dosud požíval
dobrou pověsť
% Na mělčiny u Lookout N
C vržena byla loď Lossberghand
plující z Liverpoolu do Baltie
more Plavci snažili se sachHU
1 niti v loďkách však dvé se převr-
I hly a 6 plavců stonalo
Pře lupičů pozůstatků presi-
den ta Lincolna přeložena byla ze
Sangamon do Logan Co jelikol
soudce v Sangamon Co byl ne
dávno zvolen za člena výboru
pro pomník Lincolnův a nechtěl
lupiče ty eouditi aby se nezdálo
ie jest proti nim před pojat
Zhoubný orkán zuřil dne a
K v jihozápadní částí Alaba
my Směr jeho znamenán jest
hoobou PtoŠenfm Kudy se
Mral všade zničil domy ploty
stromy ft vapec vse y cestě ston
Tél několik lidských životů
i ji ix
F' "
I I
Po několik posledních týdnů
byl zkoošen most přes Niasrara
Ukn a komise shledala ie jest v
dobrém sUva a netřeba chovat!
obav le by so na něm jakého ne-
itěsti přihoditi mohlo Most ten
byl vystavěn před více jsk 20
I roky
I — 7
vý byl nalezen iiv a zdráv ▼ Bře
men na zboží a Ameriky dovele-
ném Nímecko a Anglie se s to-
ho děsí neb kdyby se měl rozšftt-
ti a jednoho roka zničili veškeré
brambory po zemích nastane
strašný hladomor t chudá třídě
lida
J Z Portland Oregon se ozná
moje ie jedna tlupa indiána z
i a a Tt_ I ' % _
Aipowas z-aiouzee umanuas a
i -
j'oých majíc v úmyslu započít!
I nepřátelství proti osadníkům
I Gen O O Howard odebral se k
I ním aby poradil sa- s náčelníkem
Jotetín a f I"-ll jt b zixltzi ttí -
T Ve Wabicgtoa paaf po-
pravidelnosti" Poulit tyta ba-
dou nepochybné v brzká vyše
třovány a dovíme pakli e
nkb ro pravdy
£ Peter B Sw#e#y jede s
členů ringu Tweedove kWr)l do
sud žil v dobrovolném vyhaan
stvt aby aloi bá-JedktMt evýck
přechmatS navrátil se uiiaalý tý
den do New Ycrku aby ta avi4%
čil v žalobě prvti eiesa vedené o
náhrada lrai m 1 1 i 3- Ulad
zaručil ma jlotit oby j řas
oada a }h 3) dai po
hoeeal 1
soud o
n j í
kteri
ka Václav Bauer Alžběta Mach
a dítkem Ksrvl Mach Tereze
Feritová Anna Beleký Karvl
Bia Fr Novotaý At Jelínek
Josef Svoboda e manželko Fr
Borovka Kapar 3írek Jaa Slá
dek ae seetroa a Fr iVtzl
j Maj 5tarr A !! d 7
jízdy stoji teď před vojeaekiet
sjudem v St Paul Mina který
odbývá se velmi tajné tak le asi
tamní ?-p!y iičeb o tom e
vědí Iíeno jet obžalován Je
učinil manželce kapt Helia v je
ho nepřitomnoeti neelaiaé cibil
ky a le pak byv vdmriB zleh
čoval její Čeet před jiaými Badí
li shledán vinným bade z vojea
ské služby propuštěn Sad pro
táhne e nejspile několik dat je
ště mt V Aiken v jlal Karohnl
oběšeni byli v pátek čtyři černo
Št pro vražda spáchanou minulé
ho roku na drou béWlfk Die
svědectví neot pochybaceti le
stalo se jim po právě Vlak jeu
li pak slýcháme Ul u běloších le
by pro zavražděni Černochů byli
kdy potrestáni ? Nikoli Zavraž
děni bvlm-ha na jihu jot zloči
nem víak zavražaeut ceraob
jest umenšení republikánské vět
šiny o jeden hlas a proto jeet to
skutkem záelužnjm a odmeůeje
se enalortvim A to se nazývá
na Jihu spravedlnost !
i Párník "Rasland náleiki
převlavni společnosti MRe4 Star
Line" vjel na pUčiao blíže Lceg
Branch N Y v noci dne 17 bře
zna a 500 kroků od břehu Vy
jel z Antverp dne 3 U st- ee 121
cestujícími kteřt všichni byli za
chráněni Většina nákladu bede
tél nepochybné zachována ml
snad poškozená jelikož loďee a-
plfiuje vodou
% V neděli zemřel v Cambridge
Kase exgnrerner Emory W-
buru Narozen byl de 14 úno
ra 1S00 v eLieeeter Maae a Sla
doval ve Williatne koleji V ro
ka 1821 nabyl hodno ti právni
cké a později zvolen několikrát
za řoudce k rozdílným soudím
V roka 1S54 byt svolen giverne-
I rem ve státu Mase a po vypršeni
lhůty jeho stal ee profeeorera na
ftkulté právnické v Cambridge
kterél i oslaveni zaeiimal po 20
reků
J Gen Diaz prozatimnf pre
sident republiky mezické zralil
j enát zemský neustávaje jej za
I těleso ůttavní jelikol prý zákon
I senát utvořujkt byl zemi vnucen
I od předešlého presidenta Lerdo
Americký vyslanec Foeler uznal
I vládu Diazova prozatímně ale
I počká s uznáním áředaim al se
kongrea ctoupl a zvolení Diaae
proniau
forota ob leda vac mrtvol v
Nsw Yorku která vyšetřovala
příčiny smrti osob ušlapaných
kostele sv Františka vynesla ná
v '
i j J i J '
sledkem poplacha le koetel má
dobrých opatření (!) pro východ
a odporoučí aby na ládoat kaěae
byl do koetela přidělen polkiet
Pro skutečnou příčina pro ee-
smyslné kázání nimi posluchači
naplněni byli bázní a brůsoa a
níml vlastně poplach zaviněn
nemá porota ani alova pokárání
Blíže Chico v Kalifornií
přepadla dne 14 i mu v noet ban
da bělochů chatrč v kterél by-
dldo ÍMt čí&anů a savraldili pit
s obyvatelů Seatý tlel smrti jen
tím že se stavěl mrtvým Pak
zapálili běloši chatrč a odešli Po
raněný Či&aa uhasil oken a a-lal
spáchanoa vražda V onom eko
li spáchány jil mnohé násilí sa
Číňanech však pachatelé nebyli
I X w ne a
i teistvi K iAňanem ani araay n#
i - —
činili dosud kroků k vypátráni
I potrestání pachatel á Ylak Ut
J to posledaf hanebný skutek sk
j dil rozhořJeal a jest nad I je la
1 dretici tz3t cUrcti a pstra-
vyplul s Bremee 24 ánorft tmtm UbotmtUtrt (trvá pi lt— i
pnoyii oo Ainertay aaeieaajici — '" f a 4_k erkk-tria 'y jmm
Češi kteří přistáli v Novém Vor- káWScý- avt- ř-ke mil j k: di ktert
ku: Albert Tam Arnošt SpiiW phítaa a jek pravt dikaay - 0ar4vaa
V f a k t-- ke t Vl VlL fw_ :
KítI fcyl A S
íwr-1 v eeviaýat a vra My
r Uairds vad těsna t rsav eíf p3i táay vý
k přunfcik dSkaaSjeWviaytm-! JkodaC Neí peekvky leUaá
Sála aro Vssxkaoalt tLeaě ka j Bfa jeeS le Saek te ža
le r-rrvta kurt vitti jena po j bezpe-u aby etali v%c l
hodvfTala byl eívaaá pate etaly aeet-%afwá % íy jm
za lim iešeejt ar SSrÍA ob-1 saté v af# e Tt%km N
laloby spr#t)lA- Že toea v kt-) si U poprvé ca SLs pwdaJtá
ka tak přkiázi p%eákle) j j Wj e e4ékta axr-fhtKÍeea křee
vo a jede a powert y t ii aat- i taMia V Utek 12 a 15-
kaet a avéaaée pwd elaJwkv í podaik pru aéesa vsak
le dvf ee křive rtaaky N Tt ! last vvfsk4 peAaVily at
bde baefvri asWt hledat pwr- proti Hz-ika a a jik eavut j
ta která křttrsřvMleéka purvi ' ♦Jrii ee Tarrckx tYwt v tře
te eklaJoby eproeti t sa tvta poke bekeas fcWb
V CíkkaJ jřickia rst-Ls
1# Ji i
J jbe a Plke eydieli v
i _ _ i? k ixí r
leeéspvaérejel
5 t m odbl ~ d Jv!
byta kJl - fálah a
za#tře'iL eael NÍe&re2 se
na lievint atanit a
14 tři5
e odťvííai
Jak ážaoee tyhl
diaa saiwta New Twrke vytvílá
S alIed k-ih IwUHt i
DUht bylo
V roka
V rka
V roka
V roka
7X'W'iA t
III čxíkx :
17
Největu phrlek jeet ta ]-oo tk waial ilswn duewiu ata
rovati za sajaalýek H rvkl a ae- j abraai J-tlU aif4ai etv kle
ai aesaiotnl apars a le I ♦raal a Jy 1 6 v aaira aede Čte
tj rárk m-t by La v reke al aeu l aéjé pJ£a i ee zajaté J--fcře
mé etrasy demokratické která
ai do aedávaa tak klM# vlals
po ©pravé a šeirei Netl ta
al přef ř! i ktkUté ptpadré 1
aezačal eproa a Veraoi
Slsa?
Calena a6 krev ! Naa
mietsaai dMakt v Srasum Pa
shtitkU ra lair klv 1 pre
městská rad zaeda' a těiaii
aby by! v!eo -"IX e
řejaé práe aby ai a-k't vy
délalL JtfJa-oi detaka aykl
povo!ea drlett ř2 k radé a Ut
pravil ie aioi li rad sa£tká
%t'hv pra t bdé le ťtt Ve Joa
Biet ani pewi Na Lak
waaaa aveaae le eoa péaal kr%
my a le z tuh tedy vy yerva
UlaiMíý -otÍek) Na Uh aíova
výskali aaajor XIvKcea w'al
lečaika k utXiza prattl i cv
hlava eře nemile Jkvjlt aby
takwvé ejhrllky byly čaésy
Shrveaáldlaf nU fohoiřJa a
voláao : (kveeae ih!b ah kr
ve ! A ackSae ee v aep%Hiza
o-iroíiU
Záloha a S a loraCajt -e ru e a
pro aelrleei ih matleme Ika
zadaná a pt Oaverové h Je
brzy k jedaáal před aoaieta CV
saeroa aa oeialoň ta aeeaal eee
ho advokáta dpev4iU pottae le-
Uk : a teď trtekási blUaat a
na oi!vh-4 proti téma vyae4
o o!povi-ii le nikly teeltbi
WH oblaiobé tvrdl Kdvl to
vdově akáaali sveial : -O ie
atkiy aeeltntt O tea podwdaý
elarý šseaičaik Já saa akáia
zdali aUbil jak je adáao lil i ae
já sa skála le aeaevaán a ee
boa zahrávali od takového tAté
ha nesay jaka j sa Právalk
její Peter pravf le sa Ulkaai
poel2itleýk pr4i ahiakvaé
saa Bede ee předevštea aoad4
jedati to jaké škody pi Oiie
rová bdydrteeím elva Caaro
na atrpéla
Smělá loael provedena by
la a vlaka blile Futehergfca st
aalý týdea Jedatl ei preeal
obdržel aa ceeté teleraaa 4 e
periateadeat aby a j-etd Iiac-i
odevadl pokládat společaoati ji
stém J U Brooka Na štaci
smiaě&é doetavil ee mti který!
vydával e a Broke a vj kázal
také tlrramem od eepertalef
detta Jednatel £i4 sak ata
aařizeao áak kdyl vlak fřiei
da PklUharka aMedá le
periateadeat ladaoa depeái p
dobao aepoel! ie U vša by Id
dílo oaoko lib! který I a po-
klalsy vybral veškeré reé bali
čky Telegram poeláa eyl tiaz
spůsobem ie ta ceeté pHtrkaal
drát a epopea kapeaaía telegrar
fickýu jatáetroj
Prti vihá?
Uváiímedi 1 Raško jíi po dva
roky taktaěř a sisetvďaea titaetl
ka vále a Tarecketa aa připrav a-
je rnaat nása saiatovoja aapeal
aoati oláak pro dg4 vak
že by po dvouletém arejtaéea a
ztaokalctlst tajaéat pripeavváai
nebylo Aasd k váke kowv ae
nernás aat předpakiádatl i
ky snad jé chiéU paaiUt ttif
liky aaal pravili radriaaw — k
- - - - -
pr r? prv tiu hribK
KeyW-u yk í t Wji
iae ) W ií-Te yvcao-
i
ftt4 mr% km
w m
?Uw ŠJaea tř
a-é
jaký aW íZl yflkra
tu a viast%i vyÍL Yi
le fcy a aeairalte veii '
IckaweU asik vveetaM
kMreavt S-láae ft tw aáv
VetsHrefl 4uaák 'r1-- !
r: k— — i „tli
ky V jV-a-uniai vk e ateCoe4A
aepoeft J -# ja pr fc aVy
káaeJ-s ž Tur-evk wt aeaera
viieáal Ie aeexfcá mm asira
aXepikti íav kreCl fnl jkeas
i-Hcuk a tóf tak awrá'a laa%
aa krva ví pe4eal jké Saekd
pevti Tare zajI jrrel a
pwátat kaSrrsace VkSjiií ed
ř Tarexk prou %r pravila bj k
tetJ le 42eCe evéao deJl a
Ps-!i a-taeAlz a p
tareei e#ípeai2 Tk# f
l-jvl- t z aaáata +}nmiz a
4alv drtejštat íi a v kykaj
Eíu) pi# La a— d
káxal veiaawtas let asir a Ta-
rerkeea s eeid-a P ke!
íeat k-iriN% r-i-' RaMi
veíoaclet wiejik e aterlaal a
lek a t- aby Tare
s by š k zaveOeal CJřav a k
váka aa arilit akcal veías-m
®iaAiali aivrtl v keaířreart
dae?y Vsak ve4SjAM aiá
a apukaa'v kwfao tJalkt
Ttreckeaa php-rmv a v tJ vě
ci aala:t ee di'eu acea a'y
Uka a tevkti wJjvai odit
asU aávrkl kaierc a vek
tráik'a A prou vyedaávl E-i-
k dji dfi-8aaJL:ky V cra
ei Í Nuki křvvy k4aa
pOMedaíek 4 rval vesee tyl
jt v i ti 5 nel ktu£ý aáfexa a
bočití
Jaá f híi p -rí Roka dui
aevytupIo liaě st lže k(tv le
ck Tsreek- aaavtti Pekjada
ta řecká j peáadaá ieee iáiaf a
j e tas aeiiákáaiaa ekáal
potxeeaýck pea aa týíuky vá
Iríaé Čla Mim eat te RA#
ekrvlw tal K dli kadě jej t!t
trvali v ehraaéaa peíTeal Uaa'
vi hade e kwrlUL Ía£t et :
Trexkaa k Jyi Saw?a vala
vysakae kaie ae sec dVak
adrieti K torna rádi a t tepo
kvje aeaváry amikjr a pikl L
aaadi a te-Mcspsoe4 sIaa čas
té pvéíi 1 eaitáa jee ektrav
a le kli a p saai aaíeié aéa-
klk aikU4a a aeky l ky d va
kdyby m+ t krilkae-ta teivieii
1 a trikai
JX vaa eatteca vy
pkae aepo4lk iáiaé pewky
aoeu 2Uak had Uk dalece pH
traveaa a Ttrack tak vywleaa
i vřsledek maat dďpdau f h-
saivé pr Bko byť z i %
podaiii aaiacti aeatrauta
veityoc4
Stťrka austrkkýck U£c?h4
Pomlev čk)yk tlaeteexi rea
Šřa4e a abirka eaecp-ed aeri
ckjVk VŮStkledé ýel kado ZS
silat krai nali 2py a
všech taeiaýck keaia eta-erw
ckývk pvrád tak kadeea aait
eebráaa v kralkéea Sae vievk
§000 drak i FYoaia aky eié4
dárcové aeVrali je ařetel a po-
liikké aýbrl i adWraé Kasopasy
které vyaáef kyéjk tfda
čtraáctideaa a aOetča T kai
44 redakci kier4ktkdíiv beaa la
a poláiáaf oedrleti také larty
výetěasl tak svaté "txekaa -
fea" Tlad rádi fpéil k pwd
tiká torna k lyl aa }sm ie4 vy -
tvltX Jelikol AJwata aMrky ti
jeet tdi ca swžs a€clatč
neatt tidaké aaddji s 4V rdkt 1
svýv% le &ai eai fmm aiy afeír- :
ka Sae#p3 aasTstžýyk aa t££
v v Prvs
J - J
--l?-crrJ
3i ta
— i
: tMlalJsitk VemuK4 mtsttm hali nll
Výluky eraeta a zaLátaa
Saaf-sl Vi- eyarré a „es
yřeevIxiJeeí fe kaliý vtcj
vlaufceaec rad m pceese záleželi
sak pvaae v aékika eetevk
evraa-wleatfHk a asámaa pelív-
Pťjíakiaa kalit
fm edk tikali a jakýtaX
Jaa Ulic Dvvřák
lH W c Ctí IX
SALl
BAL!
19 re 'f£ausa a třke
eeeaeewtu ues epolek
"2LIPA tN Í J ErNOTA tojvři-
▼ pu4ěil veLk?iC xl
V£ BCroTČ fix kte uíf
4 dalaaaav a ta % -£ ka-iS
aváat Z ta"
~ i a -aa
I aver 1 awilwí!ua ert a
ei'ja rw-i t krb a4J a tf a te
aa~?W eJiiuí vle
La i vU
MAlItlNA TACiM
Zmbt f e-HT-ta aaa&adct
rl !: w a ft t v :k v
tHttmmm S"eak : ' x " # st Víi tt
Seíeea ! - rt t4l P
kheJa eaa e 4s t V aa
t saru j ft d -i "-í aÁa Uaa
Swee% ♦toi bi-keas awk
k pMeJah h týis xa& t 1
Itrtí ť ieifsi aia-mae ťrila tt
kteeW 44a ai r-iey
TV f-rl kteřt
kitXialM BNbX iJiftUu ta
př jrolla ekir-řv-4jt a jev
a- d£ vi a-se Si rjc3
nt tia aftu Stí'--
Tta-aJ-s
Stan-
Jakže
Jaa
eíV
Petr
Do Schuyler a jinam!
Se oattaa wam4j'e
sa aaáai}'3s fr&aýat
le pd-ý a tsuvaaf evaiek tál
M A STÍN VAČINA
futuoi by í a věaD-4 TCr
IX t ta pi kri'4 ajetwHi ve atá
řt i rek 1 a 11 e-#S 2iraia je
V dxk'aee aa tKeal&j1
e kJal iHtnW eev-i v maieta
kiaWitai 11 4 aas t r--eViIi i
té-a kla fikll- e a
avLáacl pa Fr Iria-i aa
ét?jeeaM řvi kteei r pu&íts
U t a e-itvmaé-sk Iedt
it2se- y-tai vadáu vreí j
dik 3írta a 1
Xan i tC i aaLj
do crste
Úilm čtsaiřaaia Sctka l
T prvti sede a t dbaa dí-e X
edbtvi a tsWaj erklz Ct
aaJSklk SpIka e auatawei p
Joeeaa Jeůaca v Cre
Priwa Veife iředatkl
e4 tvy
Čleaavé ksK ee aedtavJ k
ěom a pvaivaa aa vyewr-U
Javaaee epwk
J BL Itaat
DOOMAEA1
Hov! Itský hostině:
sa av ka Zbv JeaW
JA: SVAČINA
f Ckeeši ee aa tWvaa sa
Jáe d tMCaee Ptwaee
mZT rwJk ? e J+Jkmm ai
}
f
I
1
I
V OMAHA S2S
črsxt STSAVNl Dtiř
dv tCeky t aádrall _
I?ali vá m m-hum
Ckatatet svlllsl aa tperi
pw9ti!i
ta tli spáč ~t i pwenady
í vytleda aai tč
zx
I
% MÁ % r - W
k
Bit!
- ftaae %JaáwS aae - - i i _
(44 3 a) JAN SVAČ1NJ