Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, March 14, 1877, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    1
-a
%
' ' "i
1
TÝDENNÍK POLITICKY POTJCNY A ZÁBAVNÝ
Majitel: EDWARD ROSEWATER
Předplatné režně $20 I t pcltvi zásílkctf
ICSY
ROČNÍK V
OMAHA NEB DNE 14 BŘEZNA 1077
CS3L0 45
J
S
v
1
'i J
~1
♦
c
v
r
}
in
3 %
t v
r kl
I '-
J:'
: r
'1
i f
%
t
r-1
? v
I I
H
t
i
V li
1 i
"V L'
) r
v
Politické zprávy
1!
i! Miuui) tunKm nesuoui se
f t i ji „
na rozpočtu pro odbor váleiný a
a ti příčiny bude muset být svo
láno zvláštní zasedáni v květnu
neb června Demokratická lotr
nosí !
1
j Proti kabinetu jak sestoven
iyi presidentem Jevil ee s pcěáts
ku od malibářkch noliliká&
velký odpor a oaULali valic na
Uayese aby nominace aminil
Vlak llayes uene:bal se pobnoa
ti a Senát vida nesbytf potvrdil
kone£n& v sobotu celý kabinet
skoro jednohlasně pouie nlkolik
demokrata hlasovalo proti Jest
to první sápas který Haj es pod
steupiti musil a taaiinájkými
politikáři a prvnf titisstvi nad
bliui Myslicae fe a vieobecným
uspokojením přijmuta bule Uto
správa I nominace kabinetu i
nt Qotupné sťtrvánf Ilayeso v
tomto pádu jsou d 3 kasem le
IIays splní co ve stém přijíma
cím lihli i nástupní Kli slíbil
II
Soví
kabioetní dřaJnici
ScAura a Sherman aloiili přísahu
ax "T1"' V 1
lí a v utery odbývána první to-1
rmM kabinctnl
TX I l í f H _
kongresa přijmat byl dodatek k
rúipociu nimi povoiuie aeZdCUO
jmi komiíi hmyzoanalcu kterái
má vyiUtřil vznik a zp&ftoby ko
bylek poradit se o nejlepSích spfi-
aobch k iiib hubení a nodati
apráva v Hitíra sadánt kon
jreu
- a i -
1! V novem senátu zasedá 40
republikána 33 demokrata a 1
__~J : i a -w
uvwiTiBtj jve misia — a ioat-1
siary — j#ou dosud uprázdněna
a o tiekólik se vede spor
11 Po eéiftl se nového senát
pondělí dne 5ho byli následující
noví senátoři uvedeni a sloiilí
příaha Antbony Beck Blaine
lioar D Davis U G Davis
KirkwooJ McPbereon Plumb
llollina SaaUbury Telier Winv
dam Cok# Gmrlanrf lírí TI III
Johnston Ranra Proti Kell
" ' —-
govi a Loui-iany Morganovi
AUbamy Lamarovi a Miss a
- "w—
Grover a Oregooo řiněny námít -
ky Posiednějií tři byli později
uvedeni vlak Grover s Oregonu
bude později vjietřováa jehkol
kude se tnu za vino ie docílil
volení podplacením
Sj President Uaycs zavedl jed
nu novotu kterái potká se zajisté
xavřel totil uvésti náměstka co
osmého Hena kabinetu do porad
kabinetnícb Ai dosud bf val ná
městek pouze předsedou senátu
ne beroucí idného pod 11 a ve vý
konech vlády Nepochybně le
novota uto apo& v pádu pH-
temnem bude proepliná Ná -
roěsuk Wbeeler jest do podrobná
ezaámen aáleiitoetmi iiba a
zkuienosti jeho v této záležitosti
budou velice protpělné
Nile podáváme rozpočet jak
přijmut kongresem pro přlití li
skální rtik v porovnání a rozpoí
tem aa rok bělicí
1876-1877 1877-1878
Pensa 120533500 128553500
Polty 31585701 3367390
Opevněni SI 5000 300000
Diplomati
cké výlohy 1187197 1136847
Zákonodár-
né výlohy 15373060 15314061
Na vojen
aké akade
mie 290 065
Výlohy na
Indiány 4572762
Ku kryti
aebodku 2&0177
Výlohy ná
mořní 12742155
RoaliFné 16351474
Schodek ae
náta a po
alaocQ Schodek ti
skárny 286604
4751499
2398956
13549052
17570229
139254
850000 í
Celkem
iiieo9¥ iieovviv3
RospoCet pro vojenské potřeby
nebyl přijmut oba domy terno
bly o něm abodnout a proto
není ebeelen v bořejlím souítu
Evropské Telírtny
RUSKO
Londýn 6 března
Z Vídni ae "Standardu" tele
graioje le doila poloúřadni zprá
va le odbývána porada minister
ská v Petrohradě sa přítmou
uváleni správy Šavalova vyslan
ou ruského v Anglicka Bylo
roshodnuto neuvalovati návrhy
aby portě dán dlouhý las k pro
vedeni oprav Cáru předloieny
správy a venkova a kterýchl
vysvítá le národ by raději ai
přál války nel nějakého pouze
prozztimnébo urovnáni otisky
východní
Ecrl bíeana
zaruřenoa správu kterái prý po-
I cbizl od davěroébo pří tel o Igna-1
i těva a t cil se tvrdl le v Buaku I
panuje mínění 1 pakli Turecko
nedoetaDO spoje u co svoli k po-
ladavkSm Ruska Rusko vjbne
ae vilce budeh moci vSak ne-
bodeli Vyhnuti aapocne vilku I
▼eŠkerou energii a dooii le
MUto Teiraoci ptanou ne-
atrannými
Viděn ? bresna
Pol Corr" má dopis a Petro-
bradu v kterém! se praví ie
Gorřakov nařídil ŠuvaloTn aby
naléhal ti a vládu anglickou o
brtkou odpověď k ruskému obři-
nika Zároveň dává ee Sávalo-1
vq následník í pokynuti o náhle-
dicb Ruska Vlecbny velmoci
a svláiti Anglicko maji povato-
-
vati smlouvu pařilskou sa plat
nou vsdor tomu ie porta samít
la usneienf konference aneb Rut
sko povaiovati bude právo Ture
cka sarulené onou smlouvou sa
aruSené V prvnijlím pádu po
iaduje Kusko aby vlecbny vel
moci účinkovaly k tomu aby
nor ta rriimol Tfl vodní felWI&Hnf
„ouj konferenr a tk h-
R"o válečným aápletkám
hli: t _
nými Rusko bude to povaiovati
1 ! 1 L_ t I i i_ n_
recka i jeho práva Rusko pak
proniasi emionva paruskoa sa
I neplatnou tak daleko jak jeho
aetiíea vvhradl si rrivo k aa
mosutnému zakročení Podobni
'
pokynutí dána prý tóí ruským
vyslancům ve Vídni Berlině Pa-
řlli i Římě
I Petrohrad 0 března
Gorřakov slolí v braku Uzení
I l
aanranicoycn aaiesttosu v ruce
I tajné rady Ignativ je na diplo-
i matické cestě ku dvor&m evrop-
"ím- Trai igow ence
I - 1- A _ _ m %m a V V
emocím dokázat le Rusko ne
dzi potom ]eanai samostatné ve
vjvawan oce a coce oa nicn
Tjruuiiu uznaní
: i _ t r
povina provésti
rencí poladované
opravj o
i i _:: i
WT tuwnuo a prove-
l M fív
pruuuu
I Loudýn 12 března
1 VldeBský dopisovatel "Time"
tvrdí ie Rusko nyní vyjednává a
I velmocemi o tom aby učinila ae
mezinárodní smlouva nli by Tu
recko vázáno bylo k provedení
oprav a Rusko aby nad provede
ním tím bdělo — Z Bělehradu se
Timea telegrafuje ie Rusko koná
ohromné přípravy k válce a do
10 března bude miti lOOOOuO
mulů ve zbrani
Pařii 12 března
Cerfiaiev sem právě nenadále
přijel na porada a Ignatěvem
Soudí se ie Ranko chce poiado-
vati od velmocí aby v Csřibradé
1 seřízena byla mezinárodní porad
I 1 komise kterái by portě byla
I radon nápomocna a bděla nad
I prováděním oprav
Petrohrad 12 března
%T la a a
Minnia zima nyia jedna a nej-
tuliícb po mnoha roku T neděli
stál teploměr ra 20 stup&a pod
bodem mrazu
SRBSKO
Londýn 7 března
Z Pel ti ae osnamuje ie dle á
ladních zpiáv arbskébo ministra
války ztratilo Srbsko během vál
ky 8000 mrtvých a 20000
i ných
Bělehrad 12 března
Mezi Srbskem a Portou panuje
nedorozumění ohledni hranic na
Dřině Turci nechif ODustiti aadm
ostrov B doknd Srbové neopustí
posUvení svá kolem Malého
Zvorníka SrbSká vláda sdělila
to portě 'a doaíá se ie celá věc
bude y krátkosti vyrovnána
HERCEGOVINA
z juunrovntkn l uetyn ae o
snamute ie následkem tureckých
auaku vzmibá se ODět novstánf
v Hercegovině
ČERNX HORA
Londýn 7 března
Knlle Černohorský psal kníle
t! Milanovi a vinil jej a věrolom
etví jelikoi nedodrlel slova a
u
zavřel bea vědomí Trn TT -
mír Milan v odpovědi omlouvá
se le mír byl nezbytný nacei
_ _
kníie Mikelái vzal zpit své ná
mitky proti míra — nepochybně
k pokynuti Ruska
Cařihrad 12 břeana
Ministerská rada turecká nes přerušeno Na ulicích lell sněhu na oddanost ku straní nýbrlu- stavitelem bylo by musilo vésti k bilta ámitky proti otcově po BBOfc4 pfA!měty a Aařicka E
oe svolili k poladavkfim Černé na 8 al 12 stop stanovil k dvoum nejdSležitějiím objevení nedostotka stavby Tak- slední voli Udává ie listina vy „ m ItJ Soadl sav ie v
t f i n r i „___'t " ' ji l _uIJ- i '
choe
Hory aejmena nechce Hoře po
puaUti Mikiíce a Hora nechce
upustit! od poladavkd evýcb
BOSNA
Bělehrad 6 března
Tři sta povstalci oilo srálbu
Umkfí! ffilfy iit Brod?
Povstalci ztratili 12 Turci 21
mulu — V krátkosti očekávají
povstalci lo vtrhne velký pócet
vojska do Bosny vlak jsou od-
hodlioi postaviti se na odpor
Viitbni tnuli mesi 18 a 70 roky
ttáft povoláni byli do sbrana
Patnáct tisíc aadovek bylo meai
lid roadáno a vláda budlá všech
no turecké obyvatelstvo oabrojiti
Velitel voinka tureckého v Bosné
poříná soustředbvati 15 práporfi
vojska a VrioVace Ha dalmátské
brAnici Jiná odděleni poslána
do tureckého Chorvátská
Londín 8 břetna
Z Atben se osnaraajc ie mini
steretvo odstoupilo
-
RUMUNSKO
Londýn 10 března
Z Bukareiti se oznamuje lo
Rumunsko rozhodlo so na směru
politiky v pádu války Jelikoi
Evropa nechce chránit neutralita
jebo jest nucono spojití so s Ru
skem
TURECKO
Londýn 7 března
Z Cařibradu se oznamuie ie
turecká vláda neopustí stanoví-
sko které vfici konference tau-
jmula Jest odhodlána nenechat
se nutit k iádným opravám Vsak
I a a - I
° BTO TttU "vesu opravy t: veisi
I mm~ m t I
W na J onterence požadova-
la Spiie podnikne válku nei
bX tnoisko své směnila
Londýn 0 břeina
" I
Peitaký dopisovatel tvrdl ie
mlstokrál egyptský hodlá Tur v
cku přispéti na pomoo v pádu
války 30000 muli vojska a čtyř
mi válečnými loděmi
Cařihntd 10 března
Tnreckémn vrnlanri v Londf
oS ií depeše v které ae tvr-
df Je Turecko provádí o své vfili
0DrmVy konferencí roiadované
kterých krajích jest jil míchané
j četnictvo sestávající a Turkfi i
křesťanQ Křesťané se jii při
poullí do vojenských ikol : houf
né přistěhování ČerkesK jeet jil
sakásáno nolení zbraně vyjma
na zvláitní povoloní bude saka-
sáno úSastnikSm nepokojů ve
Philippolis bude dál amnestie
svláltní komise budou poslány
Z
do vilajetS bosenského dunajské-
boa adrianopolského svoboda
náboienství bode prohláleoa
soudy v záleiitostecb náboien-
skýcb budou rozhodovány patri
archátem daně dluiné do 1 led-
na 1877 budou odpuitiny v kraj i -
nácb které trpěly křesťané v
Bosně a Hercegovině podrlí ma
jetek který nabyli
Londýn 10 března
Z Vídně se oznamuje ie moha
medániti beyové v Bosně vydali
prohlášení le výsady mohamedá
n& nad křesťany jsou obnoveny
(Posn red Nechť čtenář porov
ná tyto dvě zprávy PorU ozna
muje oraone ae zavaai a v nej
bliiiím řase zavede oprav pola
dovanýcb vlak úředníci její v
uone problaiujl ie navrátily ee
opět řasy v kterýchl křesťan po-
vaiován za psa a ie viechny sli-
by porty jsou sruleny)—
"Timea" teleorafn a doniaova
tel a Pera řsídla aultánoTa i -Za
1 '
-4f„x:ífW _ !_ t_J_ _x j_
tyranství neamvslné a hrahii
ldy aa nynějšího su
"
ltln
panuje úplné bezvládí Sultán
Wjdává roskasy bos porady 1
ministry a ministři říději šáleli
10815 bc ▼ědomí a spojení ae sul
tánem Svět neviděl Ukové ty
ranství s besvládím a ncechooi
noet se zmatkem
Pařil 11 března
Z dopisů a vnitra Turecka vw
via ie křesťané jsou stále pros
- 1 následováni svláitě v Arménsku
Patriarcha armérskv vida le stíi
nmiti n vlidv mW nunV
odstoupil
Londýn 12 března "
Z Vídní se osnamuje le Turci
opevnuji břehy Sávy a Uny v
Bosně na rakouských hranících
Vilil tást dunajského loďstva tu
řeckého opustila přísUv Sulinu
"V unae j a oapiuia na
Z- at-f i _ i
rozdílná mísu na Dunaji
UHRY
' Peiť 12 března
Minulé dva dny stále aněiilo
Dráhy jsou saeněiené a spojeni
ANGLICKO
Londýn 12 brašna
'Post" osnamuie y úvodním
osnamuje
r :
tiamu u um auj uuub uriOiiB uuiuviui
norada aby nválenv bvlv návrš
hy které přineri tmJÚQr rj£
pe0 ÍÍSf
ze i ona lesí i r! i i která x táno kamneintcn uraanuim i _ ti _ i i _t :
opravy koníe- de - okr0ťiv rozdělena tak brzv Uo ik pověsí bli-ola dncá mfi-L: dllv ftbvřeinA 5iíinv huď °'JTlU!ríkh
m i wuLuiLt wu sjo ui v biiihuiii - m? na a i tf i — j i na rnau v sainrtrsn nMnviii na i _
a ie pakli ror-hw ix- ~A-xt i- I leme nodati určitě celý kabinet uií„li I aer f1"
eprovede která TenkoTa 0 kUsré lidala : v ně Ík Hayescm sestaven Viak v lfi okrech r ki-rh 4 k00lll tB
- i iuiiv w iaaua uuui 11 iwiay bi i rniiuuiiaiiHBc iiuii citsiniiK rauraiii i _
První srážka
President Hftyes není etvfirou
pleticbářskýcb malinálských po-
litikářo líeo! jim rdnoetl sa-
vásán ani sa nominaci ani sa
svolení své Nominace jeho by
la výsledkem skoro neočekává-
ýra a stala se niořnou jen tím
le političtí plelicbáři jsouce na
Bbe nepřáli nominace je
den drubámtu Zcela dobře ne
chá se tu poulili přísloví ie
'kdyi se darebáci nepohodnou
poctiví lidé přijdou 'k svému"
Že při volbé" pleticbářití politiká
ři pro n&bo účinkovali neraulo I
nikterak býtí vykládáno t len
smysl íe by llsyc musil proto
jim býti savázán a býtí od nich
závislým Nezavita! se jim žád
nými sliby) činili tak o své vSli
Činili tak proto lo nemohli ji
nak pakli nechtěli býti povalo
váni za zrádce své strany : čmill
tak proto poněvadl se strany
druhé měli tím méně nad&je cíle
tužeb a přání svých doeahnouti Bjan5 dopustil se bezpráví a pod
Žo liayes nebude so briti em8- vodu kdyi odmítnul hlasy z ně
řeín který pleticbári poralujl sa kterých okreu které velké vlt-
nezbytný prohlásil liayes hned
v přijímacím svým liste kdyi za-1
vázal 60 ku opravám v civilní I
Mb kdyi prohlásil ie pod je-
-
Ď0 epvou iteDadoa místa araa-
nct lopemo nj by ee pietu
ch&" aéll Aoto aPfim"4 lT'
Jr '
táni 1-1 iaba lynh aenolv IlJttV I
'r ™ pociun repuwiit
S mWíl t MS llilz-A kklM w A t % fL I
u ° uuuí "V™1"
1
odtrnnouti ee oa ibcd atcri JJ
nominovali a svolili pomáhali
le Chandler Cameros Morton a
p budou a zůstanou jebo nejdu-
věrnějšími rádci První úřadní
skutek presidenta linyeno vlak
jest d&kazem ie mytU to upřímně
tresti tím demokratické tvrzení
se lii Nominace kabinetu jebo
dověrných ridcfi nevykazuje ani
jediného z pleticbářkých politi
kářfi Minule naznačili jsme ně-
oezreiar fiu — uiam ji
k 9 ltr ii -a ar
n „ __t I
aenreiar poaiaany — Jood
Sherman z Ohio
Sekretář vnitra — Caři Schurz
a Miesouri
Sekretář námořnictva — Ri
chard M Thompson z Indiána
Sekretář váíky — Gco W Mc
Craiy a Iowa
I v:--iir i
Nejvylií zástupce — Gen Char
les Devcns z Massachusetts
Nejvyiif poltovský David M j
Key s Tennesaee
lile 1 Není tu Cbandlcr Mor
ton Buttler Cameron ani jich
1 přátel
Straiáky demokrata osvědčily
ae býti liivými
Viak krokem tímto arci nezí
skal si Uayes přízně oné pletí
uhářské Části senátu která by
strana republikánskou málem by
la v nivec přivedla — naopak
jesvioprimym
jest to vriením rukavice Ze ona
koruptní cbáska nezdi se bez I
boje vysvítá s prvních krok 6 se
nátu kterýl se zdráhá potvrdtti
nominaci kabinetních úřadníkú
" ""j — j-
potvrdil -tinea první nominace
aaomctnicn uraunau u u—o-
I DU lBUVU""° "ow
1 raeui uuihu ""'u j"bu
ýboru a an toto píšeme dosud
1 1 i_i
la at#hI i
I nenoivrseni uraaniCl KaoinetUllveKtr tHnl iMdnal nunHrnt
Uyjm Shcrmana NejvěUí od
I _if-t fna 1
por matmarsayen pomiusru jeví
se proti Surcovi Key a Evartso
vi viak posieani spThvy ivrai
a a a S a_ š
le president nenechá se pobnouti 1
ka směně a nepochybně ie v télo
prvnf potýčce vyjde vítězně s lo
je a korupcí Pakli le maiioář
IU politikáři budou pokračovat!
ve svém odporu proti opravám
naváděným od presidenta odsoo
dl i aajieté veřejné mínění Ná
rod vyžaduje změnu a opravy v
civilní službě Voličové hlaova
li pro liayese ten y tě nadej i s
tím dorozuměním ie tento říditi
bode adami vyslovenými ve
m 1Í8ti pl'jtoicím nesluší
ae zástupcům naroaa aoy staven
mm na od nor zásadám které doliv
— — r '
uklljnl vZíImv vn1í7ft 7árrk
" ' "
ven viak naskytuje ee pMIeiitost
pozorovali jk upřímně démos
kra té to mínili kdyi před volbou
plnými ústy o opravách které za -
visti třeba chvástali President
usUnovil do kabinetu mule kte-
rýml 1 ten nejzarytějlí odparce
nemfile schopnost poctivost
{ věhlasnost odepři ti nebral ohled
úřadům liberály Evartae a Sehur-
ae a a uraau aiery oejveui patru
nali y moci ma aemozrau py -
— UVn Mkck 1T#ie' 7fmn1iMi ai
I tedy demokrate na stramokost
MV1i Cm ÍA VntnZ
i — — — — r sv
o opravy o poctivou správu ol Rpole£ncU nezvidoaitljest tav- ie toto ovtx coctieta poavoczsa -—
vynUío! korupce badou v tom-1 no známou yld a U£Ula asi rri- a ntjíiisía rjri ttua jtJrt C!ia
Hayeo Pakli le jim vlak nejde
a neílo o opravy pakli jediný cil
jejich byl lup postaví se mu v
odpor nebodon hlasovati pio
potvraenl navriených kabinet-
nícn ařadníka V jednom pido
v pádu Sbermana se jil podobné
xacbovali
Ka kaldý pád aíe tento pr ul
£&naa kterf béhem administrace
Hayese a neb aspofi bébem roku
tohoto nebude prvnf okále nám
jasné a areteine arao jsoa a aao
nejsou přátelé oprán
Právě an dopisujeme tento {li
nek přicbáai správa ie senát po
tvrdil v sobota viechny ksbiset-
„{ fiřadníky a tudil první srálka
vypadla vo prospěch líayeee a
"Opravy" (Tilden a "Oprava"
jest jii s mody you know)
Nechtí pfesiat IhátL
Něktéré demokratické listy do-
8„d B{ v pfekrocováBÍ prav
jy a tvrdí ie citaci výbory Loui-
iay demokratické daly Zmínili
jm HO JiS vlček ri to o výslodko
volbv v Louisiané viak ielkoÍ
hiBty demokratické neustávají ve
w -a - ~
Mbaní a zapíráni neb nmllování
pravdy chceme jeltě jednoa nS
které ííelice s volby v onom stá-
a i
vu
a Ba
né na lišto v tézetvi y Louisiaué
A to s té rřicinv že v© volbách
— "
pr#ílchW:cích Um tJd y věainb
měli le Uto věiiina skoro vý
hradně sestávala z černoch Q voli
H to kteří neměli přířiny aby
hlasovali eestranou plemena je
jich nťpřátelskoj Vyšetřování
stvrdilo ie očekávání toto by ae
bylo splnilo kdyby nebylo sa
stresováni EernochS násilí vraid
a podobných d3 vod3 (!) ae strany
demokratické - Čtyřicet a ne ko
dila b(14 jj a a c{1muA
Idu ivmm i mm wmw ť-m tm aa ueviuwt
alrtn{i rikl mi
fciedku volebním '~~
unceme pro přiklad uvěeti a
porovnali zde pouze Čísla s pěli
okresS
lfi
0r~y I I
_lUfiJJI
Rlo Rour £ ! tM t MH
řtltguma a lSi 47: j i o
Mooraouua
r?iu
lT
IM
1aS
IJT
na%jMi
Olkm
Tu
— tMeiMlajsMe4
ie republikánská
viděli
většina pouze v těchto pěli okre-
BÍwh obnáiejfcí přes 4000 změně
na v demokratickou větiina přes
řty ry tisíce co i jest rozdíl o 8000
hlasS Číta výbor nemohl sic
udělau" větíiny Um kde nási-
lim byly převráceny on nemohl
napraviti celou křivdu od bull-
i dozrQ" spáchanou v£ak učinil to -
lik co níiniti mohl navrhnul vět
íiny o kterých ae přesvědčil le
násilně a podvodně docíleny by
lyautT a í poli tás teč ně očistil o-
sudí volební A to co učinil vý-l
1 oor uciou aaaoniiejenitoi zaaon
1 kiadi mu to za povinosU Xemfi
2eme pochopili kterak jisté Haly
Které cini naroy na právat
1 mluvnost monou aeirvavau y
klamání svých cteniřfi tvrdíce le
VÍJik aralcujíce le jednal Uk a
_
1 d[e 4kona jed nati musiL jelikož
demokraté ve státu onom Uk
křiklavého bezpráví se dopouštěl
li na volicích strany drahé
Neštěstí u Ashttbula
Po dva měsíoe yyletřovaU po-
I rota příčiny neštěstí na mostě
_!
u Ashubula při které ml na 150
oso o o živo puo m korvcd mi
nulý týden podala svBj úsudek
Úsudek ten aakládá ae na se
vrubném pátráni a skoumáni
iádoá okolnost k neštěstí ee po
tahující nes&sUla nevvietřena:
I it _ t_
i sveaaove priiomni oo oront
katastrofě : znaJci moatu onoho
I -
I stavitelé mMtt ae všech částí
I" — '
SouaUU byli vyslýcháni a úsudek
sní la příčina zbořeni mostu
I byly nedostatky a chyby v plánu
1 i provedeni mostu a obvinuji
I společnost le pouze neo patrno
stí a nedosUtku dohlídky spfi-
I aobena tak velká stráU na livo
a I tech lidských jelikoi opatrné
I proekoumánl
mostu skulený
tál viněna jest společnost a ne -
i aoajoeví z newnany poanay
1 aauseni posara xieryz e y vos
I WCrh aftal Ta teat vrká w Mfád
I _
i ku vsaat vstmne-u at paa spoiec -
tknlA ttwínZnl V 9 m
- i
tch iidskývk U Ifda da kterl ro-!
diny Um ahyaulým apavdJy U t
dakost bol a lal Jícb kteřt pM-i
bažných avýev Uci ztratili Pakli }
ie správa dráhy savisila nehoda j
ta pakli ie nebyla to poak -!
odvratitelni nábo-ia Jeat sapotř }
bí aby správa dráhy dáaa byla
Ihned v kriminální oblalolMt a
a souzena jako kaldf Jlaý !ocm
Tím Irdn tt4MnatrBtMtt siMMccaflAtl
I ivo tem svýb a platili abw4
ti arci poaeleno v4ak stecbC
potreetáai jsoa vtstei nechť dá
aa příkladu a avede aeevě4wiBÍ-
tým monopol Sni na pamět Ie jet
jejich povinností ěetřili iivot lid
ský
RQzné zprávy
Ktálovia anglická adiíila
řád rytířský dvěma vynikajlcfm
li bera! 5 m klnadkýta O Brow
a McKensie viak oba přtjmatf
řádu odepřeli'
Sekretář pokladny Spoje
ných státft vydal 42té f rotolisf
kterými o mamu je ie k 10 ?r-
vnu stáhne opět za d#et milioal
šatních épisft
Mexický bandit Cortina kte
řý po dloubou ůoht byl pot ra
chem oealniki b flo Graad#
podél hrante Mexico bjl poata
ven pled vojenský soad a taeia
vindra Pf!řkt w trrst aarti
[ Vzdor nediywým sporftsa o
preeidentutvt které hrozily akoa
citi v bezvládí píle Tos le v
Anglicka joa py Spojenýtli
eUtS skon jediné po kterf cb jeel
Jaká poptávka v trhu
V Chicag odbýval tm po
druhé soad e vraledaikem Salli-
vanem At není ani doet málo
pochybnosti o jebo vině a svědky
patrně dokázána vyaeala přece
poroU rozsudek : "nevicea
[ O bobaUtvi dvl& v černých
vrchách svidíf dávao uzavřeaá
koupě dolu Rhodem b Pbe blii
da lwojkéG tU
ary s ssit lAte
ai 500OX
V Eiiuturgaa -toupila se
spolenuat za dSelem kapováal a
aabijení dubytka ve Spojených
státech a Kanadě a dorravováeí
i%asa a jiných rolaickýck výrwV
kS do Edinburghu a jiných HU
Anglicka
l V okresním aouda v Beaver
Uuh vjneien byl ortel nad bia
kupem John D Lee kterýl jak
známo uznán byl viným ilastea-
povraiiěaf vy
stěhováka na horwké loaee Pro
vinilec má býti popraven v pátek
dne 23 března
[ Gen Crook obdriel správu
le dne 3 U ra indiáaeký běboaa
doaábnul Red Ctoud jdnalalstvl
a oznama ze uiazmv j a-sq- a iív
a %a a ai ast I
(stány jet na eestě do jednatel -
t enteje mm vaaaiu Jiea lií
a W stany jeat tl prf na eaaie a
jednateUtví za Um eaaým 42e-
1 tem
5 Gesta v Lyser redaktor ebi -
takého aoctalMliekého li#t
"Volksblatt" odaoasea byl y
Milwankee Wi k pokutě KSOl
aneb vězení na 6 asěaicS pro u -
rfkB Colemaaa redaktora Ue-
jj £0411 milwaaeU ae
braH raeaj bou potřebaoa lát
1 ku a X4puuli pokuta
1 V Chicago -Tribun- nalézá-
n uwgni iwk v% Amtt-iiw
f i: _j a _ _i
řanky aleťny Jobnaoaové v kta
l:l___t — ~ t ft
I ' wnj J "ro www
I ekých nprchUktt na paa rakeaa -
ké y Dalmácii a v kuréal vysi
vá k saailání hojných přUpěvkS
List jet datován v Kniau dne 14
ledna 1877
W II Welden ktert nred
brátkoa dohoa ehtěl aaatřaliU ra
w
J MraÍM iAnlul pVa-j &a
t '
Isaá ae ve Filadelfii Přijel tam
nne 5 t m ee avýa o team Jeat
pod 6500000 sáruky vlak tvrdi
i ae le laloba jebo nechá mm pad
nout k dStklivé prosbě jebo otce
i a jiných přátel
f Z mnoha míst dochází pres
I ítanta Ilavaaa Ultntar blako%
i — " —
s Pr#lB ▼J"™ira W °7 ir
val v amit naatovpenéaa V
-KT V- L Vl !ll_t
- --~ "J™ "~
obchod nik J™
nyy kterél jadaoklaaně vyalo
ven aouhlae ae amirasa prideas
to rréi v jiaýck mlatech odbývá
ny aneb ivoliay háae sa tísa
samým ÚSelem
1 }m oíkTmto l™1
m i syn aemřelého mtlionale Vandr-
1 dávaná sa jeho poslední vlil aeel
o i aavau bwum m yv~
- 1 aepaana dub ani uvMwajw
I avadkv t 1 naboltík nekvt tli
- I
1 saravem rozama v noy
I 414 I ! tX-d~M KLt!
i -
% V Uebk N T- aNl
p4 alkuitka dey J IU Lw%
stáli H rekt KJyt
poJ4af vile otřa il41
1 vikeré jeeJ avé ba4l#ifií
pře j#d miboa odkiaal
aýsa atátles aa plael aáre4aK
fto dlb SJi 1 ael ii4-
aýcb phbzefiu — ujmum
adasiaňrtrae ssá d-brý poSálek
f V stará City Pa vítat
caMě a ráaa i i ior v Bister
saaa IIotl ka ktrtl mm v
mxkU A%miiHth mm ewlý dtsa rwa-
lířiL Zmm aukéfce a ítTTj
áWrjr eahyztely v -la—agh til
jede kot a Nw Toeka X tři
cíti etrávaiki kteří v Wt2a by4
Uii atrj-élo Ut tWLáJmi poraalai
při akákial a ek— jediný ta
zploé jak byle psa ewlW m aa
cbráait lIortiaký m sk
byli píípáíe!
Z Madrid e 9Mje 1
?aopy Uasě)M mmsm fQmtstmj
e Uaavaisa Evarta a S -are
tm kaViaetat ála!aiky i prý
oba byít pltssvř ptkl ka-
báaskýea a t4y mm mazlí U by
nbla aaUt tsla v phlx
Sotáii eklciaě řvT% Csby
Vyalaaee lpa&lk % Waaia
tc pravf X fkU mm který ta-mof-im
H Jnký tak vjavO a
byl ta aajsti Udaý ípe řefai
aaatapajtei vařejsé nuaéaL
Pr-i r-%biiky aa kl
DUa aahl l íkr Ct a s t po-
U da mZmm Mzoe iitartH
ai dr!! Zlruvel aaií !tL
abvseaeřaHTrvaeeaTaedo U1 tJ poctivý! biat
depraveai bv h d bUvaiia ral J T trt 4r±m tr
U Oba (W4!iě {wevaat 7 t 1 mJmmiími k af-lika£
pórovali ©4 pořaisa Lae Uk" fimimml
df?t: m mmh:k NkiS a I ř? U
tKblo krekl aabf vi l as řa -i
t Uaa věllí dlíěry v alrWn
DwBikraukf a íe "0
eiaaali EaeirTr" ulctůje a
MTashiswatoaa : Npra&rítl j 1-
kteff 1 t4ahval m b t4ici v ?
otáže clvktwrála v }-kl iaea j
(dae 4 břeaaa) v eobel siáie
asea Ft14a a Taka" a
Teza Pvaíedaltai etkl mm m
Ftet ieaa v w%sy a aaaval je fa-
dorhysz a k íltea a praiU aaa
la aai bv aíjej aiiiial
Fxkl odpov ViěiI aa Laia
bAJka Treekanwa eaíMVě4Il
1 mm aeai wivált lidwa kid
ka aahu Ukv-Wkl iv4ít
Fielda abf přWéli rvaKy— Ta
si sálavěji pravda do oitl
Dě-taý virfcr uhl v Nvé
York a Bat0a# EUluavra a j-
eeíéoei potřvli atltattckla dix i
v noci a elý da 9 břvaaa Tkbr
tra naraail aa úchoa Uk bťby
da 4 břvsaa a aa 5 dat prváci
velo a Anertka al k tavit atiue
uB v iti a Netkly fod
1 „j 1Mmet iH4m nově-
I trnoevi a aacbráaity e Prd-
ko tU WivWi Tk
u brUl _ i
Ileicrafy kosaíay věl atrtey
1 střechy ply aěkelik bedv
- -
j bvk rozbiie v Nc4aa Ywrk
I Boetoaw New ilavea Pf!s-
pert ScrieřSetd Mm a Nsrtb
1 Brookf e!4
1 -
LKtiaiara Maawty f+
I volila 100000 mm baUi kuVvUk
a aaavNoa aěy kaMt scM-nat
mal po4 80 rok I atift byl pávi-
i nea věaovau je4# ámm prie ti-
Iji 1 1 1 - „
1 mmm w 1 mH mrvnmmr
a habeal kasyaa tea Jm2m vy
I 1 _ _ _i _ i
1 ir ja
1 a kefeylefc }mx aái4ž : Lm gml~
I ka vajiřak 50 ctÍ4 aa balí Lby-
Uk před 1 řaryatsa 1J0 ud L
1 do 14 {ervaa 50 ttll 19 terv-
I aa do IQL Imrmmmmm 25 ceatl a p
l0 Waeí al d 1 Hja SO etk
I _a_a _a
í °
I třeba salu a ey8 m
! L IHLI 3__ w-K 1
" ua''w t"~i
kobylek praeaje pro aW tak
deahr jak 9 ve peeapeck UVe
státu
PhilaJelpbLa -Pveea" píle:
Fred dvatwtt Wty bylo by va-
lováso aa aeaayaJaý fert aeb
pouk} aa rczbejaěaé &staaiv
©dbýati avětovtMs vyatavtt aa
Predbořl Dobr Naděj v Atrir
I 1 1ti M
fJ
i v sas mmm mmv wmm aa vez
Vlak mmm teato bad akatkea pK-
f imm Sv Wesaa Cada
Kapaká Itujl€ řOOWO oart-
awj r-K-a a atet
♦ svapww a kwv
i1 w F~a
1 " aawi mm aejea mmma7
la a a
aaglofrieké Ttt d! pW!mirb
správ a polovic tada líy
I _{ai!M -jjjj
i jy afjai Aartkko) a SewL
i
I
Jak a0hlnl auaat
mm i 1 —
kSWCI aKU rV ICC
I a a a m M W a_ aa mm m
NK pe v k a kteréezl wM
til v jdoe ee pěl keai T
Mssdu rl v!eal d vaaet aVy
k kela erfea dwilédac Hak
v toa trkaal sebou vlaJk tak a&
aě I MU byt aa an po
a vark pět koai a a4o pdo
Lv4 aa tyl at waitj
ai tilaá per si a t' atrpit
mil emibal hm Ti5% NW
TavkakýSaa er4pc vatýSaaý
mm po asaba£aA a obrmmmf
kě&&MBja dula Jaký trč
Mc1Jt wmii mdfmlmitam k Ndi
Ukáray U a Udal aby frá
f byl kad memlm vytal a eb-
riemm aab vtat 4Áa gaLtel
Uakiray mdhyt řj kre4 a kiyl
MeDaJfy ee a dvN ubtrai ektil
jt kaasi T pofcxtřiUt trskeei
krev a szl kaatlas Ull rWiul i
rllae a ráay daly jak éi
aati a htě~ MzDmfj byl
Dwaitft Je — "La v MceJT
43 1 dad b mm mm in ctím
II ii eeeji%f
wd9% - Jii
k talaa eltít-1 4li ti yfe
XaaTf rok 4býáa Um vi
voíkMK v ktrr4Ji miU mm MWJ
snú taoa air a44 li4
bfUs aeaúa 4 mmmmtj a tf
reU r#vde-ija a aaaaeriaa
krpvraci Prt haal alaal ek
nu mf% le věiiia alal k- ba frm
ti e-d'rlaL viak aávaV aWa
y aaáakkT mmfMchjmmf:h fée i
m% a r4-
t htdhlmmm mmtx ktrf 1 reaW í
tlu e4ami:aL
A p£!lrk4W rvka Vimm
v J B- Parwa mmmú draky
#4 rj t alaii v Ceea ýek vr kat a
FWalli i w vsul' aa 1( ) aul
a dpuit aa iNka p-wka
lk FerafcMi eaal aby ►
Wy
tuié ríjr bijiu v vw44%
pvaaí jW weeav Byt k
rei kak raly Ia v
Cera f a e fcacft -H pe
nad a3taa UWi ai
Wt rui tai kiMk aai ta
i ta vk siavta a to
bJ naJk"" Byla fc da 15 er
a HIV A ayal f%t aaiaárU atě
aitftca ja v Wrak tiatv bv
aikl UJU ata varot!á
takřka káWa ijveiweti a hia
jkl 2 3 i 4 Ueéc ěy vaiali a
kLllil V V
rTJ: " m"yabh KaěaVaikiaaO
bai aívseU ka4 aarvatrw Ua
VT araiai íw t- 1
s Ja ain? la talaaký aa
placka svěrt
% Html iay GU
djMí9al sřW adarea v m
prirt draky Nertk Weaura a
Rork tWanO Mi prý v úazyaia
44 4ct f-r44 ckc prý aaiu
artriit4 smí4 jodawa
o4u al k drakésaa — DráA
C P jt jl div rakea jki
a aai Ckia4~ea a 2? Yrken
saá :1 tik mpvhpmL Jmm a Oaiaka
dw Cla sa apujMi ckvkú a
U ayal 1-Uil Zm drab4 aaasýi
Q%tl bvj ff dráa CL B X sj
Al á)i mm l aaěa j sc ttt Iráky
a Oakaka aa wýirWdL viak p#c
lad kkarv akv€ byty
vieckay draky piay a trk
tok zvaaý -pí 4liiy a esej
aýaa Llea e výUl& Vynep
elss drak Ckkme li 2Crtk Was
ue % CkKSvM 4 Rok laůaad
mm im arci "pir swaařa a
dWako d-kad bd trvi bd
t aápala yrveelaaav ab ey !
dopravy aatě k '— Yiak j
mil mm aai tox-U mpmimlmomtmt mm
jd akeH AHv ea pwaUě t
a klatai eAk jsataifaM JNa
aáx% trrnléa prefcka trvea-
bt aaili e dpeaaka Dw
imjmm le ab4 kpada di
borti prvakkj
l &IXJar4 v aá padal Tmh
ctaaa paxuU v t a aia poviaal
epět vyetrkevaa reky čaý r
pabiikáa tok ioii rdakse
Sra Ldar- a výbevt
daal aatK:a byl da 7 c sa
odjdft v do# tadaw 4
poilUkýck OdplaKvL Til jk
s4 17 atřela ýck ra Cavěf
Kidbwli vydal prr balast v kto-
réaal nabtai a tiOOO 40y a
vy pátrá til a a4vdSaá vr%k4
SasU4 ! Síyěal j4 kka vvaW
vijdakk reUkaa4 mjh kiy
pocraaúai aae a4d5aat Za
a a jtaa e ssuajawa aýkri 4
allijs T Ilamkaa v jJ
tareixa povraMŽ v barvena
tlt řrackA Ytirnen
vraiaikl byl bývalý
&str Pra k
UU Laao4k?t
vrald Syl k2aLaa
tU! -kolív ! Lt
tsmi?ftl2Hot==3C
v
a!Siay evi fksmammx-hmm jakfml
jtvvpaváAf Caia aa aavědS-
5aá vrakl
X T stecs t 7 L u aařI X
Jarka v hmim lLzl 5oai-tr
euaAaý fiár ktarýi wtúSšl aa vK
mm jak émm whů9j eV!arl a-V
ka Bybs a vC1V bvia I—
leaafja pr5íiiaa a pa:M mmm
aaayvmaé "iaiTÍJrt
aai 0ýv4a by la kro Iíjí
mi aiatalky hmLAži a
ky taea eeera mpcmsrm
váa (ti o issi vefer a yll mm
sklepav Sitka?ky přlelay ba
e4kiv ak katís ea#eit mm k
ekai ioacaS j-eLksl buicrvn by ja
p4 mavfaa a al a k ekai
žwoaS reaakl Uk hu ta
c&riaěai béervy a#e eb—b ne
byla ta aa poaafL JlaA ftm
kiika a ktsm h— ti těl slfti
sasjíkyt mmdumcmuk vedy P¥4
pllswel pasáka' ebavy Im ba2i
aeaatff u ttan u p14r a
tmta bíaJďVU %-ak ptmrm m
i ť m aa-f 'Sim fm takaař aaiaaá
j aisa peltěac a p iVm-i a'ai
1 r řáít jmm9 ptltrl%ai Imf rx k
f byl fmtkr mrmtm iWím
Xráa s:ká sirji la
tí ví iii im aavxt —
aJ!ataikr-li a poáva b-
kl — by lm mavfra v djr
aftk f ktJá a a k mÁ mm tyt
a#wftrKu a-avťcLá - W"í-
mimm-a
V N
t 1 € a a
alei kaiI-km av Frast"ka
Taíra a 14 u t H kr4
kfa? Mk át
mít % k-3' IeMkiki a
ta a! hS VWa4 ri N-
r4a jd Jlm 4S-
la křř brcik? k~A a 1—
w nU3 J4 t! íe
mrH a tsk kra! ? ! a
44rl a g%lmvm p ik--s id e
44 Ta 44 iHa4 ti-fol ' aa-
tfalr rtiwtWablt by :y p
raiy jJI ajLy tř- a a
at ílafs e a Iki byt
dlai v krau a p-vS-aS-b
a4 la a -i-ai 4 llf kla
f jwms p4-aa vul
CnUvak l m mrttau
a a: 5Iliara
E4afch ' aJý p2a Fti
lta 4a4aM U-V4 wwtpa by
ka 1 kaěa Laaca4 mtchrl
al a pk' a kriaiwtk aajraAcBK l
PjL artv4 t-asw PwšIjj
kystasÁka ! usadila a c ktiC
ik a aaat skiaa ial
i I kot a kaet ním
T pk: a jm íá p--
lm mlf vLii d
aári aaarií T t sa m lum sal
eel viak jiě Ut akk ae
vabeJ
nni vlastencům
Tiria rserickjcíi tiscpls
Pw— wrt řxkt' k Viaeel r
tifaj mm rka Í9MMfap ahf-t-
ckýck V IMikUdA rrmtU WAj av
yfacej aalaýk k! ascarto
ckýea pořad tak blw aút
eeraa- v k rátal s ? vck
rJCOO drakl Prwa ay atěal
darsevi %eml tmm mbnml aa pv
btkkl aýbrt i asiSwr4 lawpty
které vyrklal jí$4 tý i
ltraAtž4'a4 a aaWaK V kal
44 rWakea ktěa-k% ta
aa pl iai í-la aké l 'y
vfaaAaaJ tak Saa4 -a!ka-
gaaw Yli rádi priaf: k r-fiatka
Uh kiy I a ía áe4 vy-
avětX llk4 i%Uaa rky ti
jaat pdat nwiaa ax~ á-
k ama a4 satra aři t řsa
aati bkk# aaiéj e t—Ca k S
avývk 1 amsI 2 mw% ay ařtr
ka řauf ia1 aav k Jek a ýta~
4 lTa byla % aw-jifl4al
c4 ttea mim % yfaaa mtmSm mmmt
bavptect %th —mm ka ij
ra j ajerytaateikaa
Yfleky a efiim a z'ainta
Taawpiat badx afalr4 a am
£s4£m 1 ka4ý #jwoaf
rad ý pai — rsWeei
ilua4 íJtk
vvaUtM aaajaa pMt
JL
Ptíitasaaa haa kaaty Íd
f l4a4al4 jaaf k
Jaa Bar Dvorak
134 Creoa au Cíad tX
Amu_ a aa_ l -f-m
lr-saeai TAia laízl
L3 ttsií ca ar!irsv- k