Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, March 07, 1877, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    i
' 4
Al JL
týdenník politicky poucnt a zábavný
♦ -
4 :
Majitel: EDWARD BOSEtYATER
Předplatné rotně tZ20 i s poštovní zásilkou
J -
" - -
4 -
ROČNÍK V
0 M A H A N E B DNE 7 BŘEZNA 1071
CiSLG 44
t s
'?
-4
'J
-i
#
V
' ♦
t 1
-A
i? p
#
i -
"ř
- í
- '3 M
- 4 : í
" 'A
t
"íf
1
1 :
I
-
v
p i
P
rori
vs-'
f 1
ř 1 Í -
Novipp předplatitelé
kteří se během tohoto a pří
štího mísíce přihlásí obdrží
čísla Pokroku Západu od po
čátku románu "Říma zplozen
ci" ZDARMA tak daleko jak
zásoba stačí
ÓxtíLxtx
Pokonano l
Hayesovi přiřknuto 1851
Ob odvětvi kongresu vily te
ve středuMne"2 února o "I2:!t
jh tnrní m pokoa řisti Jemo
kril prot&hnooti ÍUAnf neb jo
drubímu dni odloliti
Nejprv předloJci o rozhodnutí !
komie votitťUké v záležitoti jii
ni Karolíny aby hlasy republi
kánkjch voliteliS ří ény byly
Proti rozhodnuti řiněny ao stra
ny demokratické námitky a aenát
opattil iR aby ba domy každý
o aob námitky uvážil V doiuS
polancfi řicěuy opt Kkay do
ríliti odroleni anob protlhictí ři
tÁDÍ vjk nepotkaly- e se zdao
rem — - mírumilovní demokraté
hlasovali a republikány proti ve
škerým návrhOm k prUuhu celí
cím Seuat uzavřel věUincu bia
1 achváliti rozhodnuti komise
dfim pottlancA však usnesl s za
vrhnout! roaudek Jelikož ne
usnecly se obě odvětvi kongresu
ca tom rozhodnutí tavrhnouti
poíítány hlasy g Jilot Karoliny
pro Ilayeso když oba domy ku
spoleřnému zasedáni o 8:20 re?r
zasedly
Pt poíitáno bet námitek 12
bla'a a Tennesee a 8 hlasS a ac
iw pro Tildena a Htodnckse
Potom přilel certmkát a Vermon
tu Po přeítení tázán byl předseda
senátu od řeínikl strany démos
kratičké zda li obdržel a Ver
ínootu jaký jiný certifikát nežli
teo který právě byl řten Přod
eia odpověděl že ne nařel
Hewitt přededa tiárodního dem
výboru pravil že drží ▼ ruce balí
ík který má obahovati druhou
apráva volební s Vermontu Ba-
lllk ten le obdriel ▼ polovici t
prosince pola s dopiem žo po
dobná zpráva aaslár byla před
Vdovi senátu poiloa Jelikož se
Tiak nyní doviJá že ona zpráva
nedošla tedy poladoje aby zprá
va kterou v ruce drží byla při
jmma a Ctěna
Přejeda odepřel požadavek
ten odvolávaje m na zákon kt-
rýi nedovoluje mu přijlmati žád
ých zpráv po prvním čtvrtku v
únoru Na to pokusili se někteří
demokrati pod a ti návrhy usne
lciiir vlak předseda nechtěl Žád
ltik připutiti jelikož jediné
~tstfid jeduáxii byl (initi námit
ky jroi zprávě a Vermontu
Usaeicri koieíně podáno ve for
roě rtitsitk % beoát op2t opustil
lb aby oba domy každý o sobě
námitky uvážili V senátu jeitě
téhož ve2ira skoro jednohlasně
nAmitky ir rleny
Ve čtvrtek jednáno v domě po
slanci o nái&itk&cn ▼ záležitosti
Vrraontu Revolucionáři napnuli
veškerých sil aby docílili odlože
ni lítáni aneb uznáni druhé zprá
vy volebni % Vermonta Zasedá
ní bylo bouřlivé ie takového ne
b lo od roku 1860 Revolucioná
ři neletřice ani pravidel ani slos-
uoti přínall si jako zběsilí řa
sTn křičelo jich 15 až 20 najed
nou i po stolkách paacich skáka
li a předseda marně se namáhal
pořádik udržeti Takovýto ikan
dilni výstup trval pře p81 hod
ny al konečně a pomoci pořada
jjtelfi tdařilo se předsedovi pořá-
raoh '' uv'1'- hodin trvalo
-r?batováni až koneíně o 10:45
jisté velS5 I'ř't0Poo k hlasováni o
noticka rítlí7 b1MÍTln0i0
„vlikinských volitelu a Ver%
prosel velkou větlinoo Opět Jí
něny pokusy překazit společnou
chosi ae senátem kteréž vlak
předseda senátu smařil a o 11 b
dostavili se členové senátu ku
společnému zasedáni Hlasy Ver
montu byly titány pro Hayese a
Wheelera pak litino 11 hla& a
Virginie pro Tildena a Hondricka
Pak přisel poslední stát WiacoD
tis 10 hlasy pro Eayeae a Whee
lera Tu opit činěny námitky
proti jednomu vohtell a o řtvrt
nr dvanáct opustil senát sífi aby
hlasoval o námitkách proti jedno
mu a voiitelú Wieoonsinských Se
nát rozhodnul ihned aby viecbny
hlasy s Wisconsinu byly politi
ny vlak v domě poslanci počal
nový zápas Milla a Tezaa podal
návrh aby dSm poslanci přikro
čil ihned k volbě preaidenU jelk
kol Til len byl o vítiinu oliaen a
llayea villinu neobdržel a tedy
lidný a obou zvolen neni Před
teda Tiak nirrh taa nepřipustil
jelikol byl txmÍ!tný a jedini
otitka kterou d3ra poslancfl roz
bodnoati mi) l!a o poíítánt
ixťoueinu Opit
zdriovali demokrati jednaní ai
do 3:50 hod rúno v kterýž řas
teprré hlasováno o hlavní otáaee
a vřtíinou tiřavtcno ncpoíítati je:
den e hlas! Winconsinu Po od
hlasováni omámeno' senátu žo
dfiui poalancS jt připraven k
dalšima jednání a po Čtvrtí hodí- j
n ráno dostavil se enát do anfes
moycv-
J
byl íton a hlacy Winconsinu poíí
tány pro ilaroao a Whcelero
rřededa pak pravil: Tímto
fkonfeno jet pořítáni oematřiceti
etátQ unie Zápisnici oeítou nyní
hlasy a oznámí výsledek ouřtu
tředindivi"
niin fia
ti rA I
a senát opustil sífj O 4:15 odro
čil se dfim polanc&
Tak skončil jeden z nejpamáU
tiějlkh a nejtužíích sporfi o presi
dentovi Ceá země přijme zajisté a
uspokojením ukončeni sporu kte
rýž v jednu chvíli hrozil zem již
již v bezvládí uvrhnoutt Repu
blikáni jsou úplně spokojeni s vý
sledkem demokraté po patrném
objeveni koruptních snah Tildena
při a po volbě pozbyli nadíeni
pro něho a jsou povdeřni že se
vie v mim skončilo
Politické zprávy
j Hayes Tilden — o jeden
méně
11 President Grant vydal minu
lý pátek provoláni nímž svolává
mimořádné zasedáni senátu ku
dni 5 března Bude zapotřebí
aby senát nové úřadníky potvi-
dil
I) 3 m poslanců než se odročil
přijmul nsneleni že Tilden a
Uendricks byli zvoIclí za presi
denta a mifitepresidenta K ře
mu pak byla komiaa ?
J Prvním skutkem úřadním
presidenta Ilaycse kterýž se a
velikou dychtivoetl očekává a dle
kterého soudili se bude o směru
jakým llayea ee bráti zamýžlí
bude ustanoveni kabinetu Dle
pohledních zpráv rozhodnul se již
liayca ustanovit! za sekretáře
státu W M EvarU za sekretáře
▼nitra Carl Schurz za sekretáře
pokladny John Sherman za hla
vního poítmistra Dav W Key
[Též Mc Crary i Iowa obdrží prý
místo v kabinetu ač dosud urřitě
rozhodnuto není a Ben F Bri
stow ustanoven budo soudcem
nejvySíího soudu na místě do se
natu zvoleného Davise a Illinois
Tyto nominace potkají se zajisté
a všeobecným schválením Wm
Evarts jest jeden a naiich nej-
schopnějiích a nejpoctivějiích
právníka a bude dojieta schopně
aastávati povinotti sekretáře eti
iu raan jen polovice pravda
co chvalitebného listy demokra-
tisk 4 před 2 a 4 roky o Schuroo-
vf pronesly (nale řeské listy ne
vyjímaje) bude i tento na pravém
místě O Johnu Sbermanovi
(bratru gen Sbermana) též jen
pochvalné pověsti koluji D "W
Key jest jihan aTennesee a- při
torno bona tore rn na místě před
Jonim zemřelého Andrew John
ona a nOanoveni jeho bude po
važováno sa pofátek smířlivé po
litiky k jihu A5 dosud nejsou
tito mužové ustanoveni definiti
vně přece adajl se zprávy o jich
ustanoveni přicbáaett a pramenil
i _ r i %
pitumytu uceroi arci oenem
týdne poučeni budeme Krokem
tím dokáže president Hayes ie
straláky demokratické o Chan
dlerovi Mortonoví Conklingovi
Cameronovt a t p byly pouhým
traiáky
JSTa jiném místě v dnešním li
ta podáváme nástupci řeí pre&i
denta Ilayese Jak řtenářové na
II seznají opakuje pres Ilaycs
ty samé zásady které vyslovil ve
avéia listu přijímacím ČA-t kte
rá ee týíe civilní služby což po
otizce jižní jest otázkou nejdole
litljií potká ao jisti ae achvis
lením ae vlech stran neboř vypo-
Ti Já se tu přímo válka celém
systému maimářských politiká
ru vciarecjesi y skutku vzo
rem a jeví se v ní přímá povaha
i upřímné a poctivé smýSIeni na
ieho presidenta
Evropské Telesramy
RUSKO
Londýn 27 února
Z Petrohradu ae telegrafuje ie
správa o mimořádnitn zasedáni
kabinetu v nímž uzavřeno od
zbrojili armádu ruskou jakmile
porta ae Srbskem a Černou Ho
rou mír uzavře jest lživá
Golot" praví ie uzavření mí-
ru meii Srbskem a portou přivede
otáika výi-hodnt do těch samých
míst v jakých byla před tnemos
rindum borlíuekýrn Jakmile mír
bude uzavřen nadejde duba v
kteréž pošinuta bude v popředí
otAzka o alepienl pouta rent kře
8sanB tureckých
Londýn 28 února
Ruek4 úřady nařídily zatknuti
turockí bo jorevála jizd- Kondu-
ř# kterýj ce8tuje po Kavkaze
předstíraje ie hbírá příepírky
pro turecké raněno
T- i I ňa i
i eironraa í? února
Geu Ignatěv navštíví v brčka
Vidcft Berlín a Paříž — Vojen
cké pohyby v tAto rořní době
jsou pochybné — Z Vidně so tvr
dí žo petrohradským "Yědomo
stem" bylo hroženo konfiskací
pakli neudanou agitovali pro vál-
kt
Londýn 2 března
Z Cařihradu to oznamuje že
ruská vláda nařídila aby veškeří
dobrovolníci ruští ze srbského li
terní se vyklidili
Berlín 3 března
Velmoci odpoví přísli týden na
oběžník Gorfakova Usnesly eo
usnati záslužné snahy Ruska ve
rospěch Slovanu tureckých Od-
poveď vlak bude sestavena opa
trně tak aby umožnila Rusku (!)
ustoupeni a doaavádoibo hrozivé
ho postavení Til se vyrozumí
vá že velmoci navrhnou aby
portě byla dána lhflta k provede
ni oprav
SRBSKO
Bělehrad 28 února
Skupitina schválila podmínky
míru načež byla odročena Ně
kolik socialiHtfi bylo v ijrbeku
zatknuto
Bělehrad 1 března
Rozkaz knížecí nímž skupiti
na byla rozpuštěna způsobil zna
řné pohnutí mezi poslancemi
viak bylo rozkazu uposlechnuto
Několik agitátorů u vnitra země
bylo zastřeleno
Londýn 2 března
Z Cařihradu ee oznamuje že
podmínky míru mezi Srbskem a
portou byly formálně podepsány
ČERNÁ HORA
Cařihrad 2S února
Přiměří černou Horou bylo
prodlouženo 20 dni mezi kterouž
dobou se bude o mír vyjednávat
Zástupci Hory přibydou do Caři
hradu dne 2 března
ALBÁNSKO
Dubrovnik 1 března
Bojovný kmen Miriditl zapo
čal boj proti Turk&m a obléhá
pevnosti Ruku a Prizrenu Der-
vii pala poslal ze Skadru vojsko i
na pomoc oněm pevnostem
RUMUNSKO
Londýn 1 března
Z Vídni ee oznamuje io nový
ministr finanční v Rumunsku ode
přel přijmutí úřadu pakli Že by
nebyly přijmuty následující pod
mínky : Zmenšeni armidy pro
dej státních statku a ivětleni da
ni Následkem toho zmenšena
armáda o 4000 muž 3 Ministr
války se poděkoval viak ostatní
ministři nablilejl ie jest to jedi-
ni cesia k vyproštění se z finW-H
čních neénizt
RAKOUSKO
Peiť 27 února
Ministerstvo Tiszovo kteréž
odstoupilo za příčinou neshody v
otize banky uherské bylo opět
anovu ustanoveno
Londýn 1 března
Z Peiti ae oznamuje ie Rakou
sko soustředí na hranicích srb
ských posorovacf sbor kterýž bu
de střežil neutralitu Srbska
ANGLICKO
Londýn 28 února
Lord Derby navrhuje aby po
skytlo ae Turecku 1 rok Času k
zavedeni slíbených oprav Nihled
tento nabývi stále více přizné
Athény 1 března
Britické loďstvo r středozem
ním moři dostalo nařízení dne 1
března aby ae stihlo ae vlech
moří tureckých i řeckých do pří
stavu v Malta Mi se aa lo ie
krok tento jest učiněn následkem
vlivu jiných velmocí na Anglii
Londýn 2 března
Senit university londýnské m
snesl ae přijímat! Senltiny za po
sluchačky do lékařského odboru
TURECKO
Cařihrad 28 února
Stav tureckých krajin v Asii
jest bídný jelikoi většina polních
dělníka vřaděna do armidy a ne
dosti vi ae lidí k práci polní Pa
kli stav ten potrvá povede jistě
k věliíma nedostatku a hladu nei
j pauoval v r 1874
Londýn 2 března
Z Cařihrad u ee e JSloje lo zá-
stupce ruského vyslance v Caři-1
hradě jest velmi tinným- neboť
prý jest vliv Ruska o porty vfeli- j
ký M& se aa to io snad Rutdco f
do-jhno vieho čeho bude chtiti J
cogtou míru bez války za mno- j
hera menší obnos peněz nelli by I
válka stála anebo -žo spusobl ta-
kový zmatek že buJe pak za kro- I
řeni nevyhnutelno j
Ruský telegraf sděluje Že vlá i
da anglická navrhla portě že ji I
dá lh£ty tak aby mohla provést!
evó opravy I
Londýn 8 března
Z Turecka dochází četné zpri-
r o hroané bídě V některfeh
krajinách Arméns-ka nastal již
hlad a vícero oaob jii hladem ze
mřelo 'Sultán odávi se Čí in dile
tím více hýření tak io ministři
J ~
jej skoro ani nikdy neuzři — v el-
kovezír obdriel telegram od kní
žete Milana kterýmž potvrzuji se
podmínky míru a diplomatické
spojeni bylo obnoveno — Vojsku
tureckému nařízeno aby do 12
dnu vyklidilo srbtké území — -
Vyslanci Černě Hory navítívili
dnes vo kovezíra a ministra za
branicných záležitosti Řeckó řa
so p i t-y nejsou spokojeny s ne-ma-
homedánskými poslanci v tnro-
ckém parlamentu Pouze jeden I
jest Rek tři Arménové a jeden
žid ČasopU "Phars du Bo?
phore" radí Řekovi aby vystou-
nil
i i
Nástupní řeč presidenta
Hayese
Spoluobčan :
Shromáždili jame se aby jsme
opětovali veřejnou slavnost a
počatou Wahhingtonom a opako
vanou od vlech oných předcbBd
cfi kteiiž časem stala ss ctihod
ným obyčejem kterýž otnaluje
zipoíctt nové lbfity úřadu prezi
dentského Povolán jsa k po v in
nostem této velké zodpovědnost!
přikročím dle obyčeje k oznim-
ní některých hlavních zásad o
předmětech nyní hlavně mysl ná
roda za ují majících kterýmiž chci
so řídit V plněni těchto povin
nou! nechci neodvolatelně klásti
měřítka neb zásady administrace
nýbri spíle promluvili o pohnít
káth kteréž by nás měly po
vzbouzet! a
ř tli m 1
ipomenu některé I
důležité cilejichž dosáhnout! tře
ba v souhlasu s naším zřízením
a kteréž jsou nezbytné k blaho
bytu nali země Z počátku roz
bor 5 které předcházely volbu
preaidentskou zdálo se mi vhod
né abych úplně vyjádřil náhledy
ohledně rozličných otázek kteréž
tehdy zem zajímaly Následujíc
přikladu a čisteČcě uvádějíc sto
va jednoho z mých předchůdců
chci nyní když minuly vcikeré
pohnutky překrucování opako
vati co řečeno oylo před volbou
v naději io krajané mojí upřím
ně slova moje uváží a jim poro-
nmf it fA hnnon niiátAnt fa na
iUH- mnon vvlnvené rři rři
jmuti nominace pro presidenUtvi
M J J -
budou vodítkem mým Nyní
svěřena mi obtížni úloha prové-
ti zásady ty prakticky ve spraví
vlidytak dalece jak zivisí od
ústavy a zikonú a od předního
úřadníka národa Trvalé upoko-
w
cemě na takových zisadicb
takovým spfisobem aby zajiitS-
na byla úplni t ebrana jejím ob-
Čanum v požíviní viech ejich
ústavních práv jest niavnim
-
předmětem v nalich veřejných
záležitostech a veikeři přemýíle-
jici a vlastenečtí občané považuji
předmět len za nejvýše důležitý
Mnohé s nešťastných ůčinkfi
hrozné revoluce kterái elihla
státy jižní jsou dosud pociťoviny
nezměrný Drosněch kter iisiě
aa mm
vyplyne dříve neb později ze er-
dečného a velkomyslného uznání
zikonitfch výsledků revoluce té
neni dosud ocefiovin ObUinS e
aibadné otázky setkáváme na
prahu tohoto předmětu Lid sli
tu těch jest v chudobě a nepoživi veřejných úřadnlkú jakých stra
z plna nesoetné výhody moudré nických služeb oni soudili Sa
poctivé a pokojné místní samo- -velkeri snahy úřadnlkfi mají ni-
správy Jakkoliv rozdílné mo- leleti zem! a nirodu ooi soudili
hou býti niblody o příčinách to% ie úřadnlk mil by být jist le po
hoto stavu věd to jest jisté le nechin bude v úřadě tak dlouho
nadešla doba že takovi samo-
priva jest nutni a potřebni ku
VlOUi UILUUU1 VCIVJUJUI
kromnvm onich sUtB : viak ne-
m{mA iinnmfril ia nonza Ukoi
" r --r-
i mťatl nrlvi k(rli oiaítI
#
a nrtrintii nnm rnnutin nnt i
w — — — — j —
h it vravi aamosnriva
S ohledem na obi rozdílni
j — r — - -
ii_(
pieme penz ooPoo
poměry přivolaly tyto polito-
viní bodné zipletky a zmatky
v oněch atatecn musí io nyu
soriva kteril letřiti budo zájmy
obou plemen opatrně a stejní
musí to býti opriva kteril věrni
a srdečně podloží se ústavě a zá
koDÚm stitú samých uznivajíc a
poslouchajíc věmě ceou ústavu
ja jest Opírajíc se o tento jistý
a pevný základ stavba miitnich
vlád mílie být! seřízena vlak ne
jinak V poibuzováni k polol-
noe ti k liteře i dacba ústavy
atráci tak zvané aáiany etrauy
veškerou domelou dfiležitomt
straníctvl muže a tnuai uitoupiti
v pozadt Otázka kterou motl-
Jme uvážili ku prtwpechu oněch
slálQ jest otázka : vláda li bez
vládl společenský pořád k po-
kojný rozvoj prStnyslu a blaho-
byt a neb návrat barbarství Jest
to otázka kteráž každého oWa
na zajímá a vfiíi niž necciili by
J9me bíli T rara tranickím
reponniíany a oemoaraiy njorz
poiuoDcanespoBuaejmzraj
spoleřné vlasti a společné lidsko
bti jsou drahé Upíná změna sy
stému práce ve velké části nali
vlastí a postoupeni Ztyr milionfi
lidi ze stavu otroctví k rovno
priynému postaveni a jejich bý
valým! piny nemohlo se stát! Ji
nak nei ie naskytly w zihadné
poměry velká dSlelitosti kteréž
musí rozMeny býti a rillitýra
vzhledem k osvobozenému ple
menu jejich bývalým pinfím i ce
lému národu
Ze osvobozeni otrok& bylo
moudré spravedlivé v?asné
prospěšné pro viecbny jlehi s
týkalo se nyní vieobecně utn-
vi těl víeobccni §e připouití
ie jest mravní povmostl vlidy
vynaložili veěkerou svou zikoni L
toumoeavtivk zakotveni pxiv t
prii
i
lidu kterv osvobodila tak aby
byli cbrineni ve "svých právech
kdyby jim byli zkracoviny a neb
ubírány Zlo kteréi jilní stity
tíži maže býti odstraněno pouze
svornou snahou obou plemen ve- ]
děných pohnutkami vepolné
sympatie a úcty a ačkoliv jest mi
povinnosti a jsem odhodlán hájiti
priva v5echvlemi ústavními pro
středky kteréž po ruce vlidě
stojí chci zárovefi použtvati veš
kerý zákonitý vliv ve prospěch
poctivé a schopné místní vlády
pravého to zdroje spokojenosti a
M£ J ÍI
Ve snahách k tomu cíli prosil
bych o upřímné spoluúčinkováni
vlech kdo chovají zájmu v blaho-b-tu
vlasti d Svěřujte že před
sudky plemeni ponechány budou
stranou aby docíleno bylo důle
žité dílo zno utřizent jihu
Není to vlak pouze politická
I v sa ítKta Vt a -A ¥ hAI1ninfill
m% v JUU aaavaea §-r w w mi as
I
čisti aemi byl zadržen splec3
kou i politickou revoluri kte
rouž přestila a mi nyní aapotř
bf i zasluhuje letmého opatrová
ní od národní vlády v spravedlU
vých mezích předepsaných ústa
vou a moudrou veřejnou spořivo
stí viak zikladotn vieho blaho-
bytu v té Uk dobře jako v každé
jiné čáťti země jest sleplenl da
ievního i mravního stavu lidu
Všeobecné privo hlasovací mělo
by spočívat! na vleobecném vzdě
lání K tomu cili měly by se
státní vlidy postarali o liberální
I r j
lko1 kda třeba nirodní vlida
li T 1 _ ' t 11 I
Inc' '"í r™
V1
Ujiifuji Via moji krajan a již-
n™ titft la jest mým vroucím
přáním chrinlu zájmy vale aá-
I % w al
j°y otieno i Cerne&o oryvatet-
va stejně a přičiním ae co nejvi -
I oe možno briti a takovým smi-
remby navždy vymazán byl a na
politických zilel:toati rozdíl
piemený a rozdíl mezi severem a
1 Jít t i I -
I jiuem ta& aoy jro otmtii pooaa
1 spojeny sever aneb spojeny jih
i nýbrž spojenou vlast
UpozorSuji na nejvýle potřeb-
i né opravy ve veřejné slulbě —
[opravy nejen pouze jistého nadá
1 Živini tak zvané úřadol patroni
ie kteriž přtlla do zvyku v ros-
dllnfch odborech nalf vlidr n -
bri změnu v aamém systému do-
aazovini úřadníkS opravy kt-
I rél mail býti rádi kil nl a úplné:!
i nivrat k sisadim a obj Jejuta
zakladatelů vlidy Tito nikdy
j neočekivali ani požadovali od
dokud osobní jeho charakter sS
tivi bez polkvrny a dokud po-
vnnoti svi plni k pokojenoeti
i W 4 '
Oni aoudili la udílení úřadu na-
mílo by ditl ani očekivali eo
i _ _
oaniDI H siuzuy sira i Kg o a&l
llinlUI III L„
i —
yw ™ řwv m švů-
creau čími ao jím dává uoe aby
- 1 - - - -
obsazovaní misi uraonictfcn o
I wlád&li Tm okalaoat lAkkMlL
'TT"' " ~" " ! i -7 Z
™ " x~ÍÍ_ť ' PT
volbou ziaady avé vinovaly
i
uznivajíee a aa lehajíce na potf
bu oprav a přikládajíc jha dfile-
lítosti veliké jeat neavralteliým
důvodem k provedení oprav ta-
kov-ýck
trnkiai si kil t -
Záležitost Louisiany
Plátkem minalého týds ttr
ddo I Grant b íť # vyji
dřil i v alliUi sf-er o g%
vernervtvf lidných krokS iai
1 a rozhod ttail llaywwvi poa4h4
Viak v druh! polovici itl— d-
lly a rubeni zprávy 1 Graat
rozhoiai m aepod pórovatá vli%
dia Paekardovta arci #plí-
nio az&áa NkhU a avoWaého
Zpráva tW jftt V pravdě -
Čekávaná a přskvapajfci Po roa-
bodnuti kota vcíiteUké po
přiřknuli hlaai LottViaay Uayeeo-
vi po bzbíbí jedaiai výboru ři-l
tariho aa aikoatté dporovaU I
ůřadaíky kuté oaea výbor aa
svolené aeprvblicil adi tm aiaa
nediJedné a ejra vedli té V
Louiianě nebyly (iaiay liJsé
nároky na to ž denz kaadi-dit
pro gavraertvl obdriel větli
po?t hlasu až volttelé Jako v
jlD Karolin Pakli i v Loai-
sianě dota! Xtchoia katav
poctivou zákoaitoa věUtaa aaěl
ji Um i Tiliía X e pk by-
oli jed táz i výboru ciiadao spra
vedlivé v aá!l tMtt ve-LtS by
lo i spraViiHllivé v si"-itU iu
niob iřainikl Tak 4t!v jak
nám bylci inoža iablv b'-aii ve
volební zprávy a Louistaay a v
aikon nimi s výbor řiva-i ří
dit jest ealitn přvMalm I
Jceuokraté v tát o&m chtěli
UocťliU M Li
_- I
nwr pcftaui dost iím:o
a spravedlivým i aikoaitýn a
mít natírá l!al
a ©arvO m I
pod v dy splchiny očktU ead
volební A proto csdtmv d!
priva Packard míl by býú a
ni a za fpiverttra
PohnStky Graaia k přiaaé-
rau uzoiai NichoW adivaji m
na!#Jotíci: Po cvlýf h osa rok!
správy Grantový byla Loušaiaaa
vřelém na til rrpabliky Při
kal fé vol 14 i pakovaly s ap
koje a spory a od roka 172 bylv
tu dvě správy +b+í'} Přiia
poměru tbto by!% le frvV
tvořili t vlttsn a v4#Í
RvWomitým5 t SkíoSyTci "Star-
pthapíTy" bylí ji yolaýs i
strojen v v tak le spriva
slitu byla ialoMtai Al d r%k
172 marni — nacvikali deakra
té kteří větliaa taajetaikl a i lt
tilela dan! tvoři vo volbicb V
těziti Yíioacsv Í poctivé aeavf
těst nad aeaiviJěaýtal řrsocby
a erptfa££rj aahlt v oaosa ro
ku k podvodu cel v4k k aa
plstkim a dvojím v 'i lis KeUo
govi a Me Eaeryao Sallf
byl tehdy zikoeitl zvoUa viak
rozhořčen! proti rioza a erpt
bagríra bylo Uk vlki I by a
byl bs pomvt vrtka tva dr-
hod!a4 k m
býti vitěaatvt a abaviti ear-tx
bagitra i aáailíea kdyl to jiaak
nejda jo řeraoii byť i ve vit
líni neodhodláni a bizUvi rol
arci jáat lehko roefcopite?a k lyt
Bviltme poměry v jakých kal
avým bývalým piaSa stojt J[p4t4 vj4 byU b'kaři
aioana aota a maofeoieta a21vál
priv a svobo4 dovede dacb otro-
leký vymýtili Tfvfcas řvraol!
nebyli um vít-e otroky přtdvar
I ti povaluji bývali svi piay a ay
ni aamiaikaivat! aa lepil ao-
i be K toaaa řadí m jeiti ekolaoat
1 Itaokraii amleili ai ao-
_
pUUli dani vlidi Par kardov a
[tak joa bz prwtledkS iodbo-
I dlaných přlvrleacS aetaoKU by
I adrlett jiaak aei romoH bo-
-
i aaKš Aty těmto Xataf aa po-
i měrfm koac aern-sa byl a aby
j Uayea aabyl přivede d rozpa
bnod po aadatf v prida
siví (h! volal Graat dřívijil aai i-
zen! gA Aaarovi udlleal a ia
řídil aby níjak Packard aepodk
póroval a aakre&! a vejakesa
I ▼ !" rvt roUU a ta poastal
1
j aby krvproIuI araatL Naaai
podpory vojka aai pMjrat b4
Packard nucen Nichoíwvi Kto%-
J piti
Rfizaé zprávy
5 Dle výkazu sekivtiro Moml
la umsnlsu byl airodai dlah bo
bem i nora o 2 070423 djlari
Mallisa a Uahea kM aat
aalý idaiae dštili akriati k&aii
hbhj UolmK ba4o m
I M_ f a K-as
V Zů 5řeilka a eaaasaata
'Uií-a- J_Z liii v_
I la miniateratro fclinravmia rř i
I
n obi eKBoau imiaiT m mi
i j
Rtilv
„
- c
I wmmmm
lf f ! 2S kvilaa
ztikauto bude opit a doat zli-
ooS
MtataalOaail
f Z Londýna ♦ ezeamaja 1
piraik SptUberfvtt který i byl
aa lov velryb roakotal aa blil
Bergea a vikkai lodaki požteaa
Ti utoaali
V CiactaaU ío-
j 32337 $ kl v?řé& 4hjtk
i — 173 ktS aéal WaL
NtvÍM s4 It rva
výeh státl amaji pri fřdjMi
vati diákim y 4f raiy nmib i
aikU4
fitka yťimmmff yrwta
I4a ai pe jarv Prp4
wtě a flavb-a p řr jž imu
la rl jt SO dul dřív al
kivkol v y Nl tisa aa (oaledakls
I9r©k3
D 2 1 ira sřitálí al'9-
JM (řvathovaki v Vw j
Trka i Jak SW1 a Miwaak'
Rav SkaLťkf Jo KaUx r- j
i dift Jvf Saktp e ri I
o4a Kaaaa
I v
% Irkýiík araUW PaU
ka ktýl Ir?aé j TfWríS a alkk e v
kixale siU r pala a ~{„wfcMH#4
Wm Ja 17 tL aa Jak _ v i
bJo vaik t vpit světm ta '
cvn a rh-a: rvsJfkaa f
0b£4
at Chk-o ♦avř vyxatd s--
fcjl yrvJiay raJovaii
§ M gz í
a v v iřd iMisat X lm
%ěřil 4ja bvl Pa'aa
' i
lary-Tab-r" v saaa'4a rctía-
aijca kwřacaia r%xa a aař j
tel Brítowa
VkoaTv4o4!JÍabTlkiA-
aazaat aaroi řru a
vra aiti rrip— r p jri
a aby aai ivrak !al aa i
aa řtoi d4i ípwj Sl píama f
Z Ka!for mm ©as! ž
v aéklrýa liatlwk atáta jw f -
bitdkjr aa irotá' valtaú 4&4
jtaýc prvedaL V lk ol-
dili ř'jdoa irvd vbf IiaA
Da 2 4ara oTjh veiko
kailata r%ai A!x aKa-taA-
tii a New Yocka d lW-iar
"iaa-il mm olb řv d Nrrlk
V a Do ÍO braa UL At#
s taii k£tva vráuu áa N
véa York
Prlat II od%i
ctvrua do Vmi stuaa a v pai4
vada! mm ti'raly xrar
tv Po itla prvaia -la W
4laW stii tli pr tar%tLa
a byl thwswM katai a-
iáal V a4a l přWka
aikoaea i Krdxc
-
Usauett 14 ptof aký j4axLý mi
kaal rtk tk+ kotÍ m rí- o? da! ml+i±
It KUi i f_m -ikbav a iálfcia 4 a sál
il byl aa asti aab% a pít
pWi eraai ltm
Bba
Ksm Ul trfl nkmtjmimě po
raaiaL Bodavá byla v}bwAz
4ho4 aaaa
X tiuk odbývia bvU i-
I aUtdaf sa— -Usi kabaa Givitv-
va Vvhaaayta saaoiá aáli
toati f!dWi4jici Kttspal
kaiiteta Ka ktan roaI?í mm
Graat svýwi 4-j'áJat3at rii
d v aáliiotckv vriK-k a v
I ai co bvdtMhnkoaa
V Tlí-a Ou-xa aamzlvlil
kal Jakab Wetact s m±l-
díl Uta stan drvlka Mil
:víwii_ _
vfiuau aaa mm i sk aro a
atřa4 r- ai Kal aáJkWa
trviia 4i tk Lt4 yl mimm aa
aJho rvzavríH a kiybv a i
bfvai zatkaat a aveae bvl by
11 IjaJotai-
1 Výbor kx rMt ktarýl s
aalý r avW byl aby vylaj
otiaáa ř:ank aa paaskéoa f
břeii ftsimi sprit v ktr4X a
vrkaje av aiaÍ4ua bvU doaav
i vidal 'miv% a tha v tmm l
I aob aly tw byla v 4vcti
I aaaloava výkraiai obchyedal S
I dl Im tlá-ia liaaki by tat$ t
ao# aM Bias aáawarV
O atk MMa4iwtiai
miliooiřv Yaa4rblta ktríi
f ř4 a4ávea zevřví aata
ftepovbybai aoaxiy M ali sja
Coraoliaa který I jVat af aja m
eis didirtvi obdrtaž poJ
prý etžMtf proti fmím4mi vili
avibo tc a bo-lo ii-iai i aby
aoa i aivic aa aoplai ao f raiil
a jsaial nHaaiřvaiji sai didc
riadlU
5 V Nové kotak raj
vWkl míilL Plivi flxVm mm
jvo ie požtvia taaa byla 4řa4
al p?v stará % ao taa--veěi
kriiovao v reka IM a t
I UllfMi Mf IZBMtl KklJÚ
I aatvf aJ ta mf -
i
i — — — r -
aarÝi a j npiaia4 ParUaaoat
aetieký bi ssaau apovhyb4
phcaoti aiko alixl m vJkri
itadat akctky kteril aaly
po4 ataroa p?tí 'Ao aikoa
týw
Z Msxiko 4cHÍAf apriva l
pea Jtastaa a 2503 sacli Davé
armidy oW4 1 dao 13 i$r
pliazav Acapabaa Seaotkal a
I s líaýo odporam a i4 tsa
kUi £Haaavv G+m X--srak
kí-sHt aiítal věr r_tmsiviv?
jt e a 1 nali sU 5ta
Isjk 4kW aa#pokii vjak
]ajsáv CSai ptifmy k 4
Ut4mt taivaf f+ů TU
c&y iy a fkřU wr#
kim ma4at ayal Pa taa
byl aali-'l a ZWm
v%lal m 4Áflc aikl a ftW
tiMvi a vr4d a v powivt t
Wía saěíc 4asaa
T XMttrtT Co- Califtřvmaa
i© 4i r&žaiar Jelikal
hví aiílvsv fitriw p pS-
dť-a a 4u-vátal Atraaf i
i přva:et felMifca a -
rJai aiy a l—J
5ř7 dlaaay sv4ri vý&iV
y
fik aa JilíMl éL kr
it v kartv
JLfca saizI14 ajkír a
% a tvI fmhM v ř pM
r-to-t
tMNiá $%44Í U4k a ai
yUja a?ri řaiký Sa-
V NW Tka WvkÁArjtCf
" 1 i_
i ki bvl asžvwlsa aWKK vJkik
r k m
JIL
v v_
r
k(4toa v Czaj
adara4 pwkr?a' Ilřbito b4
ablvs aa a-Lziavli atWi la
V tl 1 k - 1 _
p%ij-
b4
aa ro4ai puJU!y
pa&4 mm fr iWUrtM plřa
ba aaIai avaJka hlb
Wvfci&o k I- by bí kdy v puk ja-i
al jřskj listtu bd k U
cWls Jaa 42jb av4ila
Z Ca"taié nrSi
f jiittae: Pru jb'aA4ý kt
afci W &- y- mirr mmJmm
bi 4iftau v aal
Ck— tsi r ptormictS 5a J
ka v ta TL JL SA-jí v aě
h da L bťvaaa mipH4a X
ikrni Cl va i Jřt Ca-
aíuti vWaa
a e4c4s k J Eaa-V
f í áakýcV Ph
H1 iia -
vvp 4m a a ohrs41 Ua
Jat MVott by mm i fcvé ejsjka
aaai c ajJutt IXUai tm
vriMpt K-t p-w% Wa4 4raa
b%i vXa a a ja m
ioattáa 4aa mm vLký
p-Jtirin akt kre
ai-tt L'Á diMkOsa vKjýa
N J"wna a-iy mm miiim
QnoapiMrf v J-ia SaJfIla
crda a%4'w třia UaW
avaaá jc a-y taa vvtrl
aod a 4 t vLfby paak ra
trat Pt4 aikai ka4y byl vy j
tops) j4 knuat vo Vki Wn I
a aaty saNi by ty vviaav a n
by kuivi bjly v piNi 4 4
řadalka a4aJaoa4o g%mJl%mp'
Wa Tři a abvaéaKei by 3
aaXkaas viak Jltrtý mm briaul
tvr4i i azajra ariwovaak
HaďwaA 5r 4r9aaáMJ kot
w i-aj aai ijv itmm a
vabroval ímtiJovi aWrt tktil
aaeai tisa psajci aedajJL
poraJLv mm a varvarvaai r%at
m VXX) zsail a eboa aaawt
viackay ktvri at t vaJoros! ti
vak ahrvaaidďtit taki aúi fcal
mbm vúr přwráaoc-i a krwai ba
aat 4Lau a4a?l
% laWlaatí r— 4-a44 m
Úzký bz4 aWaajajý i!ijk
sv'-isil O&iot Taja aartkaata
byia v 4w4a4 paaaf4l v lgala
ba aasWiaat riajise ktoral tál
4 rttosaaýfci prtjaaata by ta aS
a-aii aJaunsati jbAol aooyt 4
atatWaý pJa 441 (voc )a 4V
loaaai aaasi dskrau i
podvodM kh-opřr-
saSoa a aptaobaa i alod a
evTÍvyn K £l JLrmm 1 iak
aai li4 iitUktta biaoA &aal
stal mm viaJeoaa slaaabsaéa aA
toda s pro
Uuiwhfal aiaa ta Uta
pv4a-it U zabila aaJi víra
aatlrtartaaatvl avavwdJaoak a bůa
biiroa 4bcaj:voa4
smmm aJúí
aaAl ©v ftraaťo a mttr%cm f4
jikal 4oMÍl aby p4'vo4
bi£tvt a avravai kjvpiah avi
ti sily a4 pcv4a poacauatt a
ctawaati T4y wah4aan Ja
ttltstaiiW aja aáiaúS a
aiařta aaivky S
áasit a%aaU -PaAf-a" C
aikí -s-
Id áaii c4ka Jlr-i
Wi tý4 4 tf i A-ii-V
vjkaall tfmil VM-Zri #fcyv
tItv a ijro44W il2i Sta-
Gř%ir tf vmt - taj
ika vilky a airsrrJL iáíá 1 i
seAi-fc m1i pvsMftf a
a&wai ívaýf
5a ia p %12 000 a ▼ Tx
cO3 mrí vlMaf ka%4tl lad
i-J Pn Car tlap" d-raíai-ll_
As3ia šm+ 13- i
sara f Npavili aiakspy Ykr
Jark a sahali a aueih tři ér%hf
j aa fc pfepa-ia škrmm Sp-sr
j síta ki lil tTi sma-hy zavra! Hu
a t přvplU vej-eaif ti-
kr Crit£ aakď 11 ail
kkaaa vLki aÁi dobytka
Bv!m Ca Wdai bitva otícA ai
aa kL Xastial pali-a-
XJt Ej-c kr trf a pttaCi Z I
L+mt m rtntts j iy a ta-1-ÍMysai
zvědy
aA_í-z-'t"c ráawv t BJtA rkasrui-
XÁA-lk pca SIfty
r Piajcai 3
FsaVi - Í5
J JaJra -
i F Ska Si
- j
XyaaJi -
A sUik -
J Taai 4J
JaWh U IT
JiIksN paxa Friay
rji 4a 3Sav 431 T
J Bkvký
J
V Bk jvit "
rC at a -
X žUkVTý "
A Pita - a
ke
V K-wY -
II Kra&kva - - -Hrký
- - -Di
J !XU
J Mi - 5R -J
Jab- -
r Starý - - -T
J Dvvtik la- 35
PHavW - K
J iipJi# il
Jčl NK - i? -
J YNtý - - U
r 5d44 22
J D%ř%k " I"
J SWra - X
ÍJ IV ka W - 2-i
JS4ia!ti 2
V C-iw - -
J Pwri%o - 44 -
j ek ~ v
PaÍ F SoU St
FzV M 52
A!V S=t CU TthmmA 13 VI
J Br%W- Cja 11
K Sazka v OvpMS - 13
JAStAk - UVI1
liadai J4 -ta tUM
) J s
IvC - i - k
mZ TTUr To"b
i t t
S viafaa Imimm aJtavaao
mmim fř%tel a amai ř
U aAI szkat % pa
tUTÉJ OÚ3
aawsal v a4aa 24 íkí V r vo
atáíl 54 kl Lrov! v vuli
vájao 4k vicaa tisa plátalloa
aaÁJaýaa Xtaři fřitottaMwa
J#aíb mtmmzmmt a a-
feaa b-ioa a av 4a ( zv ájt
paa 2mmm% —Rakovi xa iowa
4 ptddMaaai toarabai řvL
Y pia taaaaif byl roaý v
PI-: okro J a-iřich kraJ#ca
klm v krat baiarwkim
TacsUlca pwSaCkli:
XmWCUs aalieik
fraatiiak
Fraatíáa 1 lítky
Jmmnf j
Co 7c±c3 a
4btv%Ů a b-adav v W!sNN# w
T PONDSXI YEUSUuCNÍ
v avi vyaeavia Nováka
jkástlla 4 4vbr kzilMt
' ýbra4 fi+m a SAiry Or-mmA
i J#i áoaíiky va 4rba a
t SWe via pvtfvaai bW jk
bafi
Vatapsvi 1 ě-tUp—ZmÁ-rd 4aA
S 4toa rWksr ti avva
2 a JSoviA a CaaU
I
'k
{
ni i m w k_4 a tm
ZA a— Ite
mm w J 1 í i i ii '
-
I
t
m "
' -sv