Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, February 28, 1877, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    FOKBOK
Kápa tm
l f JL I l X 1 I 1
r i x # i% ě ii ixii
TÝDENNÍK politicky pohony a zábavný
Majitel: EDWARD ROSEWATER
Předplatné rotné 1220 i s poštovní zásilkou
Reáiktsr : JAK JCSICXT
ČÍSLO 43
BOCNIK V
v
0 M A H A N E B DNE 28 UÍ10RA 1377
1
?
'i
#1
1
v
%
'i
í
- 'V
'J
i
l
Noví pp předplatitelé
kteří se bShem tohcto a pří
štího měsíce přihlásí obdrží
čísla Pokroku Západu od po
čátku románu "ftima zplozen
ci" ZDARMA tak daleko jak
zásoba statí
P F D Rázný
odebral se tvto dny do Wiecoiisi
nu a Minnesoty kdež hodlá
prospěch ltstu našeho úČinkovati
OJporouíítno jej všem nalfm kra
janltn kamko'i v zavilá
Politické zprávy
I! Rozhodnuli sporu guvernér
tvi v Louiaiana ponecháno bude
presidentu Hajcvi Grant a
vyjádři uríhř le tu !ileIitoi
rvthrJoTali nvbuJe
H Ob strany aneb vEdi ijtcb
dohodli se ie nebudou vyk-thn-jiti
úfty nlrodnb h výt-rů z mídui
leho t lUbriíhc bje Jak m zdá
řirnelo k dohodnutí totnu demo
kraty objevení koruptnoMi při
zálelilo-ti Oretnké a požsd
vek výboru scnáti' by bankír
Til lenůy vykázal úcty které
Tildenera vedl Že pak republi
káne svolili k totnu poskytuje
pH!c2ttoi k ilumukw io hyf i
dsavádo ostrý čich I D Fielda
n-nlel tic křivého t tom smě
ru přec kdv 2 by so Šlo až ku
Jni neontalo by roucho Cban il -ra
zevla čité
t Protahováni a odkládáni po
lítáni hlasů pretidentakých 119
strany demokratů Tibo lib oba
ry le aaiufjii protaLovali Čítáni
hls3 al pře 4 března a tak pře
kazili nai!ení líayese Tak ly
zagjmui předseda tenata místo
rfidert a na podzim odbývala
by nová volba Však proti ta
kovému "státnímu konsku nal
en nyl ihned prostředek Někte
rA listy republikánské ihned na
v r horaly aby v tom pádu svolen
byl a j ře-Wdu senátu na trrinto
ferry jabol lh5u dtem 4 bbř
ta vyprii natir Mc-rton z In
diána jhi dctaokrat4 hoj i
ÍC0 ni řrt křiic
[i V konerca o tncai pořlti
iiiar hlanft jfdnitbi inlaTni o ros
poítu Seiát a d5m jKMdanei oe
rohao opit shodnout D8nj
]M!ani & ropo?-t nííajj a aerát
a-ýíue a byly utanovDy Týbo
ry k dohodnutí
15 Demokrat maji tajný plán
jak pokazit! 1 r Llisvrí llyeie
ta prt Menta ChU protahovati
p -il-ir( al piva 4 brcna a raeai
tím vrhujt iikonaby ptcdda
aiťi jovinno ii prei
denta pklid j 4 břeina hlij
vo!itc!ak4 poHil&y nc-u-ica a
aby ♦ r podsiru odbývala oová
volba ltrpubhkáii& hrotí i
jet'ř hnd u demokraté protabo
vat poř Itálií v djmi pcwlantii al
do 3 brvn předseda acnáta od
polcdia tbo duj vyty d&ro po
lancfi aby douvilt ac do aině
náto k poíttátil blaa& a to pak
hlay ©trvrc klerkSm k Mítáoí
oJcvzdá a Iíayeoe tu troleného
problá-í
jj Dny kongresu 41 jmou í(t4
rj PHiti nobotu vyprit Jeho
Ih&ta a bude odročen in di
Nový kongr 45tý brjde ai
v prosinci vyjma že bylo by tas
potřebí tvláatniho zandání
Čítání hlasu
Když tada! dlm poalancft
minulý Ztvrtek ia?rIno ihned
tím aarným íltMrn kt rý r ámít
ky proti liiáot hbaS t Nevada
n (i bil aby hlay ty byly fxíítiny
Patrbi le námitky učiněny jou
a k torna dřeli aby Titáni tdr
Ioijo bylo
O tři řtvrtě ia jedenáctou ta
aedJy oba doruy ve apolfoé hS
si a když plededa k pořádku
aavolal poiíiány nejprve t blaay
s Nevady pro llaye#e a Wbeeles
ra Pak následovaly po aobi
New IIainp#htre a 5 blaay pro
Hayeaea Wheelera Ncwjeraey
9 hla-a pro Tiiden a Ilandrickae
New York Síi hlaaS pro Tildea a
H'tdrickte Jkverr1 Karolina
10 hiatfi pra Tildcn a Hendrick
m Ohio 22 hlaaa jto IIye a
Wheelera Pak " Iteaa volební
správa l Oregoo lí h odvolíte
l& repablibinakyc-b a 2 od
"vuitelS které ai Tlden klopil
Proti oboura ]iodány námitky a
odkáaánj komlai volnetekl
Komise volitelaká taaedla v 1
bod odpoledne a předloleny
ihned liallny od obou dom5 se
pok?ného taaodinf aitalan4 " Ve
proapicb přijmutí Croninova koa
penábo blaao aapořa s d 3 vody
eenator Celly který blat ten
koupili podhal Trošt i:vo43
jU feyb Li VVU tyl ktc-ííI
' ný a io guvernér n-řt právo corti
třikátniu odepřiii Po něm ná
1 uledoval Honator Mitrbel m dfivo
I dy to strany rt-j nbbkilnftkí Do-
vosoia) že dle tákonu státu Ore
gon neměl jjuverner právo rot
hodovali o volitelnoati Wattae
rfbil le joho povinností bylo vy
staviti t-ertinkát tomu kdo nej"
vetší pofet hlasu obdriel že
Wmts vtdal b Hvého ůfadu co
volitel a ře kdyl byl ostatními
řleny tnovu tvolen nebyl vice
ářadníkem Spoi St a tedy voli
telný Pak nesledoval tástapce
to ftrany JieWokratitk tudi
H"iícy dovoeuKr le volební
t práva volitelu Hayese nebyla
iiileiitS povřřena a le jouiů ta
listina které ee pověření guver
néra a sekretáře státu dostalo
jest pravá
K tomu odpovídali druhý den
ve ítvrtek tástupci republikánští
Kvarta a Mathewg dokatiníce ie
1 podpis sekretáře státu jeat poutě
'potvrttní podpisu Eruvernera a
pedj i-' guverceia l má býti stvr
tenínv výsledku ]?ítán1 Yak
v totnio p&da bylo stvrtenf ne
pravé jelikol p řitáril vy katova
ly ř-i Watt jest tvolen a guver
nér bot práva a příčiny udělil
certifikát Croniuovl
Dále ?s Cronín netvořil vitSi-
! hlatiJl elektorských v Oregora
a m mohl ustanovit! jiné dva ra
mbt Odulia a Cartwrígbta Pak
vvíetřuvina námitka le Watte
jbyl pvituiictrem v čase kdy!
j přeďeviato bylo hlasování pro
! prcaldentt vlak dokátáno le to
I nu lak nebylo nýbri že elolil
j úřd dre 14 prosince v rnce po
j itovskcho jédDatele O pal páté
1 ukonleny důvody a komise uta
i vřela se k poradě
Druhý den v pátek trvala ko
I mii v poradě od 10 hod ráno
do 4 hod odp Jelikoi tenator
Tburraan byl ten den nemoc?!
odebrala se komise do jeho bytu
aby tu hlaov!a lIUs CromnSv
tavrbnat jednohlasně a 8 hlasy
proti 7 rothodnuto že hlasy ob
salené v ertifikátu řís 1 jsou
hlasy dle předpisu fistavy a tás
kona a maji být poíítiny Naíei
o komise odročila
{ V aobotu Jíněny pokusy od
výstředních demokratu docílili
odložení rjiedái{ k pondělku
( vlak rnfi nějií demokraté zabrá-
nili tomu hJaenjíee proti a repu
I blikány Po zahájení achSte
spoltřné io?ftány S hlasy z Ore
Ronu pro líayese a Wheelen:
Pak Čtena epráva volební a Penn
ylvanie proti kterél opětně Či
něna námitka Je dva s volitelu
jioo nevolitelni Dam poslanců
to Q$rrK l k pondělku
V pctiděll otnámil senátor
Thtmau le za příčinou choroby
nemalé se déle zdčastniti zasedá
ni komise volitelské a místo něho
svolen byl Kerman s New Yor
ku Senát uzavřel vzdor námit
kám počítati vlocboy hlasy s
Pennsylvanie d5m poelanefl pak
utavřel nepoříuti hlasy proti
kterým Činěny byly námitky Po
ejití ae obou odvětví kongresa
ve společném taaedánf počítáno
29 hlasu a Penneylvame pro
líayese a Wheelera Pak píllel
Rhodu IIand a tu opět činěny
námitky proti jednomu % volíteJS
Obť odvětví kongresu rozhodly
aby hlai onen byl počítán a počí
tány tedy 4 hlasy pro líayese a
Wheelera PříHl stát byl Jilni
Karolina s kUríIjnou dvě tprá
vy volební vtdor tomu ie í sám
demokratický výbor poslanecký
usnati musil le tu odevzdána
větiina pro líayese K oboura
správám učiněny námitky a vie
chny littiny odevzdány kcmini
volilelskd
Komiao satsedJa o I&1 sedmé
večer a pouze iěkteré před běl né
práce vykonány
V úterý dne 28 února se! la
ae komise volit lká o 10 hodině
dopoledne Hord oznárailže pro
ti volitel&ra republikánským ne
budou činěny námitky před ko
misí vlak uváděl příčiny proč
komise míla by zavrhnout! certi
fikát volitelu těch Tvrdil le
tát teu neměl v Času volby repu
blikánskou formu 'vlády jelikoi
tam bylo násilí a tastralování a
proto le by měly být hlasy ty za
vrženy O 1:45 odpoledne odbý
vaná porada komiae která! trva
la ai do večera a v kterél jedno
hlasně uzavřeno zavrhnout! cer
tifikát volitelB demokratických a
8 hlasy proti 7 uzavřeno počítati
hlasy republikánské Po té se
komise odročila al k pátkd
tVTC-'-' r U
VYJEDKivlNl SRBSKO
TURECKÉ Caři hrad 24 února
Zástupci porty a Srbska se do
bodli Cníle Jiilan v dopise k
sultánovi usni turecké podmín
ky Tyjtr tí kteri r-idoa a-
by lidům dáno stejných práv a
křesťany a právo orty bf ti di
plomaticky zaatouportu v Běle
hradě Sultán udělí Milanovi
nový firinan v uěrul naznačeny
budou příští respolné poměry
mezi Srbskem a Tureckem
RUSKO
Vídeh 21 února
Dothází tprávy le Rusko sna
2t se povzbudit! lacla perského
k tomu aby tél proti Turecku
válku posvednul a dobyl ai' úze
mí o kterél 9 Tureckem spor ve
de Cařihrad 23 února
Ruský konsulit dává výstrahu
lodím ie jsou torpéda umístněna
podél ruského pobřcíí Černého
mořePHslavBi'aklava není mol
no dosíci bet lodě průvodčí
Bruscll 21 února
'Le Nord" přináší dnes pozo
ruhodný dopia s Petrohradu V
něm praví se le Ruako neustou
pí dokud porta přinucena nebu
de provést i oprav poladovaných
Pakli žo porta setrvá v odporu
musí Anglicko opustili dosavádni
evé postavení kterél není mírem
ani válkou však nutí Rusko ku
ztrátám tak jako by válka byla
Petrohrad 27 února
V mimořádném sezení rady
miniaterskě kUréi Cár předse
dal a Ignalěv přítomen bj-l usne
seno odzbrojiti armádu ruskou
jakmile bude mír mezi portoa a
Srbskem a Černou Florou uza
vřen a podepsán
SRBSKO
Bělehrad 21 února
Volby do ekupštiny jsou odby
ty Větiina poslanců jest přízni
vá uzavření reírn
Bělehrad 23 února
Nepokoje volební sběhly se v
Jagadině Kragujevaci a Ulici a
v jiných místech u vnitř terci
Vojsko bylo posláno doJagadiny
ve středu O p&vcdu nepokojů
soudí ac rozličně Z některých
stran se tvrdí že zavinila je vlá
da agitaci % jiných le byly na
strojeny od Karaďorděvičo proti
Milanu
Londýn 25 února
Z Bělehrad n so oznamuje le
několik úředníku a jiných osob
které kuly pikle proti vládě by
lo zatčeno V sobotu a v neděli
odváleny byly záaoby vojenské
a pevnosti bělehradské na ná hře
ší a budou od veleny dolu po Du
naji 1 r
RUMUNSKO
Londýn 21 února
Z Vídně ae oznamuje le tá
alopce Rumunska sdělil úřadně
AndráŠimo le RumunHko zůsta
ne neutrálním a rozpustí obranu
a zálohy v první polovici března
(A dříve jil telegraf oznamoval
le zálohy jsou rozpoltěny)
Vídeň 22 února
Rumunské vojsko stahuje se k
Barboii jelikož se očekává le
Turci očini pokus zmocnili se té
to dSlelité stanice Železničně
Londýn 24 února
Z Bukareiti se oznamuje le
turecká horda vyloupila jeden
ostrov na Dunaji Vojsko ru
munské zajalo 13 s lupičů těcb
Vůdce lupičů jedon důstojník a
turecké pevnosti Ruičuk a jeden
Turek byli v bitce zabiti
Londýn 25 února
Vídenská depeše tvrdí le al
Rusové vtrhnou do Rumunska
kníie Karel opustí BuksreŠť po
ládá mocnosti za ochranu a zů
stane neČiným divákem
BULHARSKO
Pera 20 února
Opět bylo 20 Bulharů obvině
ných z účastenství v loňském po
vstání odsouzeno k dvacetileté
těžké práci
r
ČERNÁ HORA
Londýn 25 února
Ruské telegrafní jednatelství
oznamuj" zástupce Černé II o
ry přibví ddr"VypajtřiiněH
bylo společným dohodnutím pro
dlouženo ''- - "V
rakousko - V
- Pelť 22 únoraJt
O otázce bankovní stalo se
konečné mezi oběma polovicemi
řišo dohodnutí Ředitelé banko
maji sestávati ze 3 Maďarů 3 Ra
k aiákŮ a ostatních 8 má být svo
leno od akcionářů Císař ustaň o-
lvi ředitele a vlády uherská a ra
kouská ka& nártěstka
Vídefi 22 énorr
Říšská rada povolila 6000)0
zlatých k podpoře průmyslníku
kteří se pařížské výstavy siSast
nm hodlají
VídaS 24 února
li poradu v kteréž ae usnesli že
dohodnutí e vlády a Uherskem
o otázce bankovní Jet sice mol
nó však strana ta vyhnt2njo si
právo jednati svobodně při usU
nnvováci uátněstků ředitele
TURECKO
Pera 20 února
Šcíket paaa -kterýk' se ukrutno
stmi na Bulhařicb vyznamenal
jmenován byl velitelem dunajské
armád
Caři hrad 24 února
Perský vyslanec sdělil sultánu
poselství od Suda perského v
něral tento vysvětluje le staho
váni vojska perbkého k hranicím
tureckým děje ee jen proto aby
so učinil přítrž loupeni hord ko
čovnických Další stshování voj
ska bylo takázáno
Londýn 24 února
Z Cařibradu o oznamuje ie
MKgl plukovníkovi Val B&ker
(kterýž byl nedávno v Anglicku
pro nečestné chováni ye vězení
Pot red) svěřeno bylo třízení
čctmclra
NĚMECKO
Berlín 23 února
Dnen zahájena byla říšská rada
rěmecká V zahajovací řeči vy
slovil císař naději Za r0ir evrop
ský bude zachován
Nesvědomití straníci
NcBvSdomité listy demokratic
ké neustávají tvrdili Že čítači vý
bor v Louisianě jednal podvodně
jelikoi ravrhnui hlasy 2 někte
rých okresů z kterýchž o pod v o
dácii demokratických patrných
bylo d5kaz& Poukázali jsme
čaštěji k Číslicím kterél jistě ne
Ihou a kteříž patrně dokazují žo
chtěli demokraté Lonisánlti pod-
vodem a násilím věliiny v Loui
sianě dosáhnouti Žádný rozum
ný nestraný nepředpojatý posu
zoratel nebude chtít tvrdit že
přirozeným spůsobem ae stale le
v některých okresích kde lOOOal
2000 republikánských voličů v se
znamech zaneseno bylo neode
vzdány žádné hlasy republikán
ské Podvod tu tak patrný tak
do očí bijící že nenechá se zakrý
ti sebo vetiím vriiáním pohany
na výbor Čítači
V LouisianS nemají zajisté de
mokraté právo a pravdu na své
straně Měli by so přiznali přís
mo že učinili tu pokus násilí že
moci a podvodem chtěli se zba vi
ti nadvlády republikánských 'taš
kářů' (carpetbsggrú) která je tí
žila která dle jejich náhledů by
la jim i všem zájmům státu na
škodu — Neměli by noeiti na
obou ramenou Neměli by činiti
nároky na to že jsou opravci že
jsou zástupcové poctivosti záko
na a pořádku a při tom používati
při volbách násilí a podvodů To
jsou protivy tak do očí bijící ie
nemohou žádnému bystrému po
zorovateli ujiti NejsmutnějŠÍ
jest arci pohled na ty listy které
"nestrannými" býti předstíraje
Tildena podporovaly a nyní ne
pochybně k vůli důslednosti ná
silně očí před Špatnostmi demo
kratů v Louisianě zavírají
Proaídoat ZZayoa
Není jii více pochybností le
Hsyes bude příštím naším presi
dentem' Sporné státy rr zhodnn
ty komisí vŠclmy ve prospěch
jeho a nezbývá než dokončení po
čítání hlasů ze htátů ostatních
Panují sice pověsti že demokra
té v domě poslanců hodlají pro
tahovati počítání al přes den 4
března aby překazili nastolení
líayese však myslíme ie jsou
to pouhé strašáky kterél splnění
nedojdou Strana kteráž by spor
déle nel nutno protahovati chtě
la která by hodlala zem do bez
vládí a do- nového rozčileni vo
lebního uvrhnouti nenalezla by
▼ národu podpory Národ jest
yt tě nejistoty toho sporu po
žaduje jeho ukončení Rozhod
nutí komise protiví e jen ůřado
lovci kteří tučných soust u žlabu
národního od Tildena očekávali
— redaktoři kteří na nějaký ten
úřadek špekulovali — členové 7
kongresu jichž lhflta vyprší 4
březnem a na jichi místa jinl ná
stupci svoleni byli
Jest na čase uvážili o tom
jaký at bude směr admint
atrativnf kterými Hayes se bráti
bude Směr Uxt nalézáme nejleV
pé naznačený v listě nimi nomi
naci svou při j mul a nebude na
Ikodn kdyl budeme nejblavnljŠI
částky a listu toho zde opakova
li O opravách ve veřejné správě
tomto vředu na tělese republiky
nslf pravit
"JISli by jsme se vrátili k zá-r-tlaíittll
fliy a alko-
nem uatanoviti pakli třeba to co
bylo dříve s rykem Oni neoče
kávali anil póladevah od úřad
nfků jakých airanických služeb
jejich mfniníta bylo le fiřadnlf i
vládni povinni jsou veškerých mI
svých věnovstí vládě a národu
jejích míněním bylo le kafdý ú
řadník měl by býti tak dlouho
podržen v úřadě dokud osobni
jeho charakter zůstává neposkvr
něný a vykonávání jeho povin
nosti uřadních jest uspokojivá
Pakli le budu zvolen budu Mditi
administraci vládni na těchto zá
sadách a veškerá-ústavní moc
slolená na odbor výkoný bude
použita k docíleni této pravý"
O politice finanční vyslovuje
s následovně :
0 otáse© finanční vyjádřil jsem
řffstějS smýšlení uvé veřejn? a při
těch samých zásadách stojím do
sud Povaluji veškeré zákony
Spoj St týkající se splácení dlu
hu Spoj Států i zeleBákň co
mravní závazek vlády který!
musí být splněn Jest mfrn pře
svědčením Že pocit nejistoty za
příčinou nezměnitelné (za zlato)
papírové miny jejíž cena 6tálo
se mění jest jedna a hlavních
přeaálek obnovení důvěry a prů
myslu a návratu ku všeobecnému
blahobytu Tato nHtot můfe
být odstraněna pouze jdclm sp2
sdbem návratem ku tvrdé měně
Vlak čím déle dovolíme aby tato
neustáleno-) r rašem systému fi
nanČnlm tvala Mm větší bude
škoda spůsobená naším veškerým
zájmům a všem vrstvám národa
Pakli že bodu zvolen schval o vá
ti budu kaž lý patřičný krok ve
doucí k tomu cíli a odporovali
VŠem krok&m na zad"
Palčvon otázku jižní pojedná
vá následovně :
'Stav utátů jižních poutá pozor
nost a budi aoustrasť národa celé
unio 9 jejich snahou po zotavení
se a následků minulé války Je
jich prvoí potřebou jest inteli
gentnl a poctivá správa kteráž
chránit! bude všechny třídy obe
censtya ve všech jejich společen
ských i eoukromných právech Če
ho jih potřebuje jest trvalý mír
Ten závisí od svrchovanosti zá
kona Nemůže být trvalého míro
pakli že json ústavní práva kte
rékoliv části národa občasně zne
uznávána Rozdělaní politických
stran spočívající pouze ra rozdí
lu plemeném a neb hranicích kra
jin jest vždy nešťastné a mŮIe
býti zkázonosné Blahobyt jihu
tak jako kterékoliv jiné čáti
soustátí spočívá na výocdách ja
kéž poskytují se práci přiatěbo
valstvu a kapitálu však dělnici
nepůjdou ani kapitál se neodváli
tam kde ústavě a zákonům se
vzdoruje a nepokoje obavy a po
strach očekávají mírum-Iovné a
zákonů dbající občany Život
společenský a veškeré části úsías
vy musí býti posvátnými a musí
býti též posvátně chráněny v t%ch
! částech kterél jsou poměrně no
vé jako ve starých Mravní 1
I materielnf prospěch jiinleh států
! do'lll se srdečným úplným a po
všechným uznáním práv všech
všemi uznáním be výminky a
vyhraienf S takovýmto uznáním
jisté zakotveným bude lehké vli
vem víech zákonitých prostředků
vlády pomoci obyvatelstvu jil
ních států k docíleni blahobytu a
poctivé a schopni místní zprávy
Badali zvolen budu to povalová-
ti nejen za povinnost nýbri bude
to i mým vroucím přáním praco
vati k dosaient toho cíle
UjišCuji Vás krajané moji ae
států jižních že budeli tm světe
na povinost zorganíaovati admi
nistraci bude to administrace kte
ráž stejně bude ctíti a ietřiti práv
občanů pleti bílé i Černé a která!
se všech sil pracovati bude k do
bru všech Čímž pro vidy vyraa
zány budou rozdíly mezi severem
a jihem v naši společné vlasti"
Není příčiny pochybován ž
president Ilayes myslil co mlu
vil a dosavádni jeho čiaoat úřad
ni jest nám zárukou ie splní 00
slíbil což zajisté opravňuje nás k
naději ie administrace Hayeeo
va bude jedna z nejlepšícb mezi
všemi co jsme dosuď měli -
t Georcs Washington
Minulý čtvrtek deoj££ t ta
byl 145tý dne narození Washing
tonu prvního presidenta Spoj
Států kterýž aiskal a! přijmi
"Otec své vlasti" Každý kdo jen
poněkud sesnámeo jest dějina
mi této země %ak aajiaté i Živo
topis Washiogtona však myslíme
ie nebude na škodu při příležito
sti jeho dne narosení opakovali
některá dát ae života jehoYidyf
▼ kostelich opakuje se každého
roku o'vérta'fc livotopis Krista
spasitele světa" proto tnůieme
i opakovali livotopis spatel
národa"
Jiřf Ya&isoa narodil s ve
Westmorelanj Co Yfrnt v
roku 1732 Otec jeho temřel kdj 1
Jiří byl 10 roků stár a vzdoláM I
vychováni jeho bylo úlohou mat
ky feho PkoUltt arci byli tehdy
dosud v plenkách a úloha ?ittl
ky musila hlavně matka jeho za
stávati Se zrEotaifcim věkvei
zrdsiaiu v niM fclk!onat k po v o-
li_ 11:1 1 _t a t
co mladík i 'L Pole k čico#ti
v onom povoláni byla široké a
skoro vfhradrě bylo ra liti na
hranicích civiíiee r paliná-h
a mezi Indiány Vlk lim utule ! fcj j tUi t „M n
no -by t leb jeho i avyknl - us TÍik te%U)4Í UtM'4
neiobodlí r iivot v pciurá'h i '
naotil m zi-ali zevrnbee tacohé I
krejiny a život i zky I d-ánů NJ Í M
To vše proepěio u v posdeišith Itk" tak i ib
letech neamirně i pl""J d— avi Ul irpi
Veválkáct s Indiány klťrí2 r obrld dl tVÍkb rt
kolonisté podstoupili musili z4 { v b riv5%aa
častoiísa čile a vydobyl ai uzná J5" v cKř4i T l-5'
nl udatnosti chladnuti i odvahy
a v bojích Aoglkka proti íran-
couaskýui oaadnlkům a Indiá&ům
byl za své udate&stvi povýšen na
plukovníka Osvědčení jeho
schopnosti válvÍHiíké bjly po
htiutkou že po vj skauti reto
luce svěřeno mu bylo vrvhni ve
litelství amerických tcC Tvbdy
byl v květu věku svého — 45 ro
ků stár
roetavent které zaajtaal nty-
lo příjemné ani a počátku aai i
kdykoliv benem omni rvků Cv )
válka trvala V řadáeh Amer -
aára bojovali maon skaieni to-i
jovnki důstojníci evropiU kteří 1
nadieni bvšienkou Avobody zd
za ni livolů svých n-zovli
Však ač Šeth-ré byly jejich saa-
hy ttece teorii nacae prou
lidských cuv o (a1 tvi!y
J
khi itmmmj ctlV9(l klem ]9
tě kdy t k acpolDii aváaila
W UUVVUH1W4I naasUlHjf t
1 i: i i : f_i
války proti mocnému Anglicka
nebylo věci lebkou Bojoyaii
proti dobře tři zen i tnu vojska ta
opalřenému vleni potřebmi
dobrovcíniky kterjfrai přUnl to
jenská kázeň vitipena nebyla a
býti netuobls kterým i brjpo-
třebnějíich včti jk šaUtva i o-'
buvy v zimě a jiufU tít
celý rok neJiáralo ktelí je s
pohnutek vLatebeckýeh HW fí
duetalky snáleii a lv ty eé ra
saaovah Vyladovilo netměraa
silu duch Ba nikly m ladilo NnU ř e-i t~„e trr
la vec voboly jet na vljy zrra T 'n tátrak který fi
cena Tak jedneu byly skoro tv W t lra Um v CV-a y
vleebny hlavni raJta jíl v rkou kteráž lr4í U tr f
nepřtUl New Yrk Boto [ tboa řb% la vUJy i !) -U h
Philadelphie a skoro 1 le bi y pr
stavy a hlavni města byly oa
ny vojkeu anUckýra a kdyby
nebylo vytrvaloeti a obe?avou
Washingtone byla by cel snaha
vlastenců amerických zničena Za
svoji osmiroČai neúnavnou snaha
a alulbu odepřel Washiegtoa při
jmout! plata — jedině pnč aa
oobl vydáni podrlel
Po ukončeni války po dHtal
nf Ule ládauého po ospořádáat
vnitřních záležitostí zvol byl
za presidenta — prvního presi
denta Spojených Států P uai
leté aiužbé odepřel všeho dálňbo
vyznamůáni a semřel dne 14
prc 17t9 js tár 67 rok i Véí
ná aláva jeho ináu!
Různé zprávy
V MinbeMtě přik aáka
dártvi uneŠoai blahadárné bieuž
povoluje se $100000 ta Labci
vajíček kobylek v zemi raaze
nýih
% Ar-Klu kýoi listy koiaji iloa-
bá pojednáni o bUhodárrém 4-
_ 1
čmke jaký wyvoznje modré sklo
sasaxené J oken mUtu skla oby
čejného na rozdílné nemoc
Počátkem miaulého týiae
zemřel uontra-adtuirál Davte Jeet
to jil šestý vysoce i"oetaveeý di
stijnlk loďstva í taerkkého který
během josiedaivh dvou ančiců
temřel
% V Čís & rř II Svčtotova
kteréž nás právě doálo shbHávi
nne velral zdařilou podobisu ro
dáka našeho pasa P Korbel v
Saa Fra&cieco CaL králkýca ná
črtkem jeho ŽivoUp
1 ITenry Ward Beerher po
větuý kazatel kostela Plymoata
tkého ceetaje po západě a drží
pfedaššky Miealý týdea byt v
Chica- tento týden v St Paal
ICian Všade prý eaA bcjaoet po
alachaču Z Černých vrch 3 se oa&ama
ja Ie Indiáni přv{adH v moci mě
stečko Sperfih a odehnali aa 150
kaafi dobytka Ai to raa byb
vystřeleao však a přičtao pav
nu i id tmy nebyl táJsý a WoreK
kS poraněn
% V CoUsabua Ohio domov 4
Hayeasa liaf a roanáklé přípravy
o4 obinfi Jka rozdílu politiky
připravili Cayeeovi v eiředs)
slavnost Ba road-jsčeavou Ve
Taabin5t0nu konají ae pita4 pří
pravý ku slavnosti icaauralsf
{ Mti vyicatlí a-a výu
1 # pí:5jt frý vviWá apvk"j
tet j-Hkol výbr výctari -i
al Byíavil dipí jsíj a st-li
skl%2mé tMM iŠa k-aaa pH
SiMiteey blj Výbot vymkwiv
prý s 2 htíf st W Mj?
těsnala ku předa
l V Miii:-pori 0i 4Ífcl
-vir? r křfcáky
hrczuýia á?iakaa Cl-á ta'H
jet v troskách Z 30 d:&iki tj
aamětknaeýih aabi: byli t aa
tu itě a iircc 10 J--ž9 kti
bjl Lerl z r4et slr% j JaohJa-
snf Iíj jt Lrl vy haáa a
ten klerýl J lita al clkii
věliin
thřiwSi f Twcfl za
poue v krátké dt i řzJt uJ
nrh pří prsti svýit kfralýaa
řálelStn kteří mu élnVH aby
aehcal peněz Přátel aáMpv
O Coaaor elpř?i iW
nim r%4jt jmnas jU
koi ví -4sU feífe tshia
eekcneřaa Pív4 iIí Tw!
1 eni-e_ abv brzv s esceí 4o-
sl
-
w
(w w
1 V
Au IAUiUp nuiti t Ví t-o--
1 1
j 1 r
l''L Tlaky tw uv t-o aěkU
_
s dni IraiitJ da l rv pravea
a d přá4k řitNÍa aK L
Mtxt t ilsl m v l ve4J tcjM k
aa " i a j a t
fcÍMV hfti a}
ebj bal aiw rily byly
Miealf if i 4HtaU T
Ch:ea výLava — dllL Ma
150 n} 2s) jorvay va if eí
shirxUltle itl +HsU ívsik
— D Síek ItatiXck J H
řtbyl ťey b j Iv vj(!J
f nejhezčí a t-4 tat4ii
J Vý'a r -atř ' ú KJ —
di%!'a i i?u
' - h J'ti t-r4 rV
St" T rp" v
t
hv Um ra í#ji Jíj
p isboU let ctrtTKÍ Celý aX
zrak mtí í: l efii ku!oáUiea
h :mbcitea a i kiiV„- ř ta
Bia !tká bvla před rok a-a
s lráva a aa svědka v jedl yř
kUri týkala kjha yaa
V Br%idwi líU žert -v ali
v bo?ici Jt fwlisjkpt! jcaeaea
Cociaey iri!ni Přeli o jai 4i
pravkU v ierbováia e iti e
k h-U od k Lcika aby svf
aiSledy praktiky dtwttlúL
Wila iati fcersaoval a airld
ráae dv kUvy ot aopř?eJ jf
lak rcrteU! I vytákaat re
wlvr a wpí aarlil Po
ekttkw přaet s i mtmti li
byla aUrá aálf a mi při tl př
!eitl áť e j a {- ř v til
NťjtM?vjii vyiiakaeaa teJe
graáekf & jet kpravvát av
kw po-i }ektr— eaajftlaa
Přet Jaši akavákajMt witw
Vit pechy Wix Z_nll#% 1
thá řv Xt it i k 'b p teýT%
t dťraovti Y Ca%r ae-
dlvao tiH tkaét taaai
í zátt pli ktet jl uith
ka-Ů ti kdb k:-eil v Miltu
k kriU Jt u ér vyaáiea
velnu tajttavý
V TeSas jet ďdaoWveea drá-
ka (Ialveu lUrrwarut a 5a
Aatcaio a da 10 £ e i frvul
stavař u! vlak s Ul v !- 4
Saa Aatv řt ívaí 4!taii
a guvermjr ř-tajlsi atátsisai
ftřmdaiky CKevřeaf jráay tét
jt velikýet éhrdmm aápudai-
saa Txa kirý kfl á4 W
pojai ieleaaif Aíke al jt v4i
c bvbatý a pl-Ma$ i tA+tmi w
aeaý m aa Cby„ Moracaay
P-Uky a Něaaet
Leal phaeal kaáitrw-k f imt
Sa FraCÍo Ctw&ki" sws
sa-í správ o půroda puvLal
v Hereegoviae U4ikval l U
povstiai je výai4: pkla
Q jadeé traj v Ssa FraMunt
kteráž iplaUvmiak v LMiýa
kéaa trka ipaa tareetýaB
viuedda Uretřve k p
vtáataby kiemtAÍ way Ífm%
spsWb£La Tylo 4m 4iá( k
4 lo&sk správě 3 Irma
byl Idwta Iavi a jjt aaalape
Loadýaě J H H pairc kte
rý nabyl pavlti jdatet Td
deea v Oreip kWI 0 jede
bta v2tUký vyjedavável Ny4
prý o4t mili v ffámm špvkaiwemt
d íata tmi ipif #keikt i a
taevkl j pláay prf W- Lterl
vytadovsiy srvoleai Tiia
[ tpít je-lw — tír%t a jak
i dká ckw vyzaateemt aa
ko?l f preiattvl wlso
žoTtf avvsti % takavi k a!o
ř aetaa K it!) týJea kjlakj:
k- odpoeVeel vyavd?v sbl-'
I frcu B P Braakear jď
ru a iřadaikl keralcii kurý zi '
'aataěa byl Ivadii keřalečaSi '
v Sjuat Loui Odpor-?l vyiv4-!
aati ebladoby a aákla i vy w4-
BrasWr který a ayal v t
Krref adrla jm% citračW
sira ví
f Sjťí%:í 4akrat4 m4cě "
Vdaaa ol ta phíi- i
a-4 ř" sk vclby eU a avili
v br výkocuf Čieav vý
be tdko Ja aáIdat t prv-i-t4a
Jwef Broker aáat
Wbb Mei!r pekUdatk EL A
C%bri aápÁsaík 1L Krtckr
dop:ors!t IfimkEd
inv4 přisexLťi JL ak-vký F
Kap'aav II Nvma S Loař-L
taařeaw axMXh ve dto tý-I-aveSi
kiiby jedaotUvývk war
Lá & a aapctaa odkývali erklai
kroaAÍ3oa Y It4 wxríi a v
dltl proved raaiaacw
kUbl i:l teat týieu — i
I
De 1 t aa asrl atralai
b-eře aa? iiekía a řVaaej J
akéaa třeka Na thei lodf We {
MtdM a e viíckai iíai-!
„ kteří
aalu B uU siř 'a ae větii čá
Aaka a v rlm a#eer%fsi a
iř4aiaa FraHtak Vy jjjwa }
tuřt kteri rbe-t aěktóka týiav !
fHÍÍ —o aataX kvl to !
ae věiU MKiil k '
rU ebvva::to kra Uaa}-
Ikk zai"x NVza imaviiii ekol !
ti že New Yeekt Iteraci I
- - 1
1
mt Ca-vajckt p4vkt M Ar- aliy a txaai d i %aJ aa
t5kr oHámI dwevJaý ipedek $2 ém by t akw a v-J}
Dle- ijiui ktrt pAábeá tacs pkkájM b vsk a Wa
li d- iv k IU C3 iat d- í placka r% al ' ka?ůa Kasn sJe
©ť?' V- vřte'y ka t4l 5řt al ZvjU ta t -f a s
?f ♦ Ja-tk- M Cm kteecal m ! aick sa4i4 ařl _s 4 j
p4uvk a peií ab k rřiaat 1 aa:kíaeL Je t aey lí vy rr
vv ď-íl l — líh p-Nsl-í řVaM 1 kiy ke-li is t txi t-
jai- Prí- k iaaak aar dTt%l VW at aKa a'e-a
octili ď%a! X'irvar fbed 44- ' a k ati pIs krte a avíjv yk
caí !?t k J 1 tsk Cwk Cty 9 awao --♦ a et-k s aii -
Nt1 { rkf a! Meí vaiia aU'
víiBťik }e aa
4tt r-4 & t 1 a- 2 ívf V''i a
t přt-tl aji ztráty
vi M A r J iJ 4y
v stera a-ra I-t ftráM% p!vt
vitv třt iřike tm v
ztr:š !: !
aiofi-L
--Vk
f V át r:aat kvt
týle dUuk k espta aíl
m $a0 }eM- r-
- - -
ře4 -eíe-a Pe Mt
kteri1 dcravm-s) dj)V
d{ateei)r plý-s) aarkáaiaa K
taková říyrv kdlj píJř
oS ] aA aatai as dvfeavweati
depy aa yčft4 parvaA
Dvprava pcty é Evtvpy k
rál Jřee +t sak4rt v4iif
i a Ciy etott -a# -4f?
r"a a } r t afeet mkr kal
JjNÍet kieN -Paci? MaíF
p!čavit a4: by lat:U vt
e ael jdaw Wl:k za pfal
al?a4 Prált by jatse akr
jdaik m araše byl v o4
peiaa3 a2 zda- v ts
4c táli sailae %bw v 4aaa4
poeiaael Uk jak v eesixa
zajt ae taai liesvé jkkl tilta rpv€Í i U' t I
e liau a-sdiat-a vypHI a j4 U f~m~ ftěe! 4
a jnk mb aWu- TaAevt í Ur kUl
ibt! pak rakéa pfivttAaJ aw 1 m aa-tol
jia jUMkaMliaimii EOtílSXCS OlLMÍÍ
v4 d aali vykovali ti j řVřl um krajaalsa yw vy-
SIv - ipaa4Wk #kWjaAwakf rw
vyiávUl aa4 jt i uaavtV ř-
ml - - - - - - ~i £ka i av-H aji m t kdke-4
pvav
blat da 21 4-a CaCasjvi
I vla-i Soa4átt vlád Sp41-
ki P- aáWžiiáa rldAal vaéW'
Ja4ea 4alaI pavtřaf
4Jt 4seky mbj které apaVck
al v jedaé a rrkZa a plda
drk4 prWpwkWlaa K dlkaa
peti t4i akvýaa baie pe
veda iasKateč! aby pkjtt i
aeadai v44eai sai
U taková kyia 4tai aíadaJ
Meet aey jaesevaaývai issaa :
vralda pks e aavraiidat aá
U lak ýaa aalďstvi W{2atvi
aa aerai i a voal vkMfmal saa
dbytl a iřadaMs -"r-itT
baaki f£Hii$)vw atd tklmčaf
pdpi aprv4rsd a wdvsi
eb Fn ptótarki phitapky a
po alo&ay pWflua péad jka
vřiaK eeaiiiMivy uefcwiiii vyí4a
nikdo a lAdmA a-nksv aW4 asaJi
býti aoaiaeei pr jiaf řeatk
e4i pr kíswf kyka vy lijMa
KaldA vlád saSi a 6 sasWaá
přda414 cuaizaiaf
aeakieva
f IšuulaNasa cat p±aAK £m
mšaĎk namvajti krCi J-jc:?
Fr ítnb Ve- ý 5ír í
rvdeua HoÍ# jeja aaJt
v lawa aekJU aa Ssrrtit a era:ř:
ti prtp2av4 -£ tUtvr tyli
k (Mtt aby am mh-Tk dstt
éáie Neaato a vm4v a pc
ci a Nt tvjii ptT
fi&f M řV: wre í Cla
ktslu -r vykonali té
4 17 d 21"iora a fř by-
n JM lka vSht d Ckwmíř
cvřf asd:#í vy%iei r a:rtaef
% s&JTat P v- airaa v
%Jek aeikruteíiv k erají- H r~- -
al trpěliv daa - da# di-
ř- Zkr i
! TrtL "
jk-i rkíI teiljithaonut
Voym ÍMean 1 ř4 casl roatr
t kaaé lalstvo aa sul-i a ti ' y-w
ka iler ca !L~- la
MaÍ! zetu a"scá- VÍríí
: ňm Í4e5pwd iitf"M Ptaa v
f vis pwtl a r%adlv % s
i ekřál! # J u tn k
I soravi ti Jeravu lasa ttxxt
-tvě INMlTV iait kíeél kívř
sv4éy i a bratři ta v
— —
ev4 upoře4 J Iarv p aakiv
jn u u:T iHte aJ
Buu tr!i v Um
D4 řUi krt-
K5 "ltt f
" %
t vaJi 4se la i tt ka
4 e4 a t—
í e s j - n
" ' 'Z - ' 7
ar kUr ves řrk
'feel 1
lr 1
ř:K tak
l# aixI řvaT ji
— j
t : _ - -
tlr áai pwtraiv
i r-d v-5 v 4 a %?rali
- i'
t~iV ci i~l # s
DO GRETE!
3-
+ M { 1 -i-„ -i-
' V-a—
j t aaíive ii % ti
I T A" V '
-
r 1 iitii
' -a W
Sk
Cře)4 1 tét tee-v'v
umj% i V-t r fcaI
i s%cro4s e eal
j pytvl krajané a! síh a
' „j eitita im + y paa
tálmJUfcmi jak j-- -aveat
alfied M-wrri vyksi p
aěa a Čeck aaíái bvs:Jy
al Z f nacea a p"-IiIiot
váaa r?t vil awaf
Josef Xerzaru
03 Schuylera ckolil
ev praá e W t a i&k e
a
Felix Še%blL
"JW
5 SALINĚ 0!
T# WILS£2 aUNeait
d—
J kji trky
j - -
XStSta V VSŽltCi
k sVAVLOW - UOktl t
MMHSBaaMHMMMMMMv
'w Sólista I
Karel Kadíš
2AJUJ2IL FKVNi čií-XOr
XsUllSZ ÁB 3ST XT
JL strVa r 1 js1Xs
--Sř 4SBfev S Vt-m mefívvmbg
' "Zmj n xidJL
1
4
i