Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, February 22, 1877, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    s
Tlt £
ri
4
í
POKROK ZÁPADU
Týdenník politický poučný a)
zábavný
pro
ČtCllOSLOVAST AMKHICKE
podávající ncjuovějií zprávy ne
jen z celého světa ale zvláště se
Velikého Západu Amerického
Vychází každou středa
OH A II A N EB
Vtuavatel a majitel:
2iv t f i: w at i: li !Tt?5Ht1 a pak ať každý eeple
jame zvolili lato zem za budoucí
naši vint tedy mimo vlast ale
nemáme dějepisu svého
Not hopime-li so této věci ře
sk plémě až někdy pohlceno ži
vi u cizím (a to se jednou třebas
v tHIeké budoucnost? jisti stane)
új ině se ztratí anižby jaké pa
iniky po so bS zůstavilo
Můj návrh by byl asi tento:
Xchr naši starší osadoíci v této
s-Mtii al z roku 1850 — 1860 zará
Jí kluby všudy kde více ČechŮ
pohromadě bydlí nechť o věci se
poradí a hledí klnby co možno
lficiAKTta
tveni záéUkou
$ 21IO "k $110 " l'61
roku akcentů na čtvrť roku
ty lw!ui oo to t:i4M r-rfal
Ifoitintlí ( rltrk Zpatw" titajl
t Ittti atrixlai nlk lti u
J-J- t '!'tY th 'uu milril
Bi -'i i aO&riw jfeivali taauTt
hit ctKkJnjj osahat atak) nrt a r 4
It a tKiHřkT nn ťho alTo-
loui 1'OiloM - tx liitrrto r -
I tilrtf ci ti- S) b jua SuJaai
Mra Jtt a b aniuta au hk t jt-ilmxlii
t h-m li-íu nUa ri:fn Vek-r aMrfrsf
ijtrwWaM iS- tM mMiua k-
t aJI
„Pokrok Západu'
OiHíthu Xeb
Omaha Neb 12 února 1877
svůj životopis a zkušenosti po řas
bydleni zde načež následuje pak
valná schůze a vStn-ky tyto spiy
n( hť so dají dohromady k dalSí-
mu upotřebení Takto vše při
praveno ololí so některému ro
ďiku jcnl by si věc tu na starost
vžili thtěl a byl toho schopen u-
BjHřdtti ak tisku připravit! Ne
mydlím íe by ti(k tak mnoho vy
ládoval 2eby se věc nemohla
poJniknouti Takový spis by so
zjité rozprodal neb kaidý pro
pimáka své rodiny by jej od
koupil"
rAř nebyl právě doma iti tedy
do kostela kde se právě několik
pobožných módi lo Pátcrllrdiua
nechal si obraz dolu sundali by
se lépe na ty krvavé slzy podíval
Seznal 2e ta doměli krev ne-í
nic jiného nel li vii&ova sťára
Bj l to mul u lidu oblíbený a po
ctivý kteríi nemohl laleS snésti
i dal tuto událost do novin Cír
kev arci nemohla potřebovat ta-
kové poctivce kteří iraejdy její
odhalovali a proto bylllrdina zba
ven fary a na dva roky kněžské
ho úřadu Na to on si pronajal v
městěmalou světničku a žil skrom
ně co soukiomník Tak si ale
vyši duchovenstvo ia něj vzpo
inenulo a byl dowizen na faru ve
Vfiftrovi nepochybně proto aby
o tom odkrytém zázraku rolíel
V fictě Mottl
Redakce "Pokroku" s podni
kem tím nejen vřele souhlasí ale
jct ochotna podporovati jej
a provedeni jeho usptsili O
p drobnřj5ím plánu měli by do
hodnouti se páni redaktoři Sko
íh Íe nelze docílili sjezdu redak
toři feských listft
Tokrok"
DOPISY
Národní ťivot Český
BRATRSTVO i: S V S zma-
bá a Siří so ténvH beze v "i i
e j o celé zemi ! nedávná lí
talo jen 6 řáJu a sire v HuLouise
Clevelandě ColliniVÍl!e Alle-f-heny
Petroit a Edwardsville
lei Whcm upij nuljch dvou lét
rozmohlo se al a 1 i řádS (No
vém Yorku) nu zápal (Cbica
gu) jihozápadě 'vSt Loaif) a s
Tcrozápa U (St Paul Minn)
stíti lnii h státeiii (Cleveland O)
Tak íítá bratrsUo básínlujk-f lá
dy : Slovan ?L' St Ijouis !
(t%j nnik líobcr Vorel) Miouri
Z II v St Loui (Ujernnik Joz
H!Iadj Svornoťc III v Cle
rclan !ě O (Utjemník A Volf p
ka) Svatobor ř 1 V ▼ Collin-vilIe
Ills (Uj Vá I Mtrtin Čet bie
c V v Alk-i:hciy City Pa (taj
Franta Zárub) Ilavli?-k í VI
v ÍKtroit Muk ('aj těk Po
korný) R Irík l VII v Elwar l
aviíle I!U (taj Jan Kaíal) Věr
no-t 5 VIII t Ch ca- lil- (ta-
JiH SnJelár) Žilka IX r C!- -▼e!an
lř O (taj Václav Huml)
Jan Amoi Komenaký í X v No
vém Yorku {tij J Pokorný)
Va%hirtťn l XI v St LouU
M) (taj AI V M kluVk) Cech
l XII V Si Pl Mit (taj- Fr
KSiíka) Prsha l XIII v ChK-i-u
a konečně nol í XIV
rovnél v Chi(-aj Co do stát 5
jest bratrlvo ntjvfe rozlířeno v
Hlitioi-il kde má 5 íí:lt v Mi
souii (3 f) a Ohio (2 ř) Po je l
' nora říle máme r Pennyl vanii
Novém Yrkn a ?t Paul Nejřct
nřjí lid nemf Ume li se iet tlo
Vflandaki Svornont ř'% i í na
řlenB Nápad bo jei-t že re
Wi-konfiní m lowř v kterýchžto
itáteh taková aíla probudiiýth
fcha bydlí ž&dnýct řbel není
Ve Wikonín jet iřkolik )o i
jxrujíťí h spolkli (víme o jednom
starém v Milwzukee) kteréž by
iobíe uřínily kdyby za přijetí
do bratrstva C S P S k žádali
snebood tohoto k tomu byli vy
zváni Ze všech ppolku íeaký h
mí Č S P S v Americe nejtěl-í
bu io0( noť a to ai íe tlí hlav-
ikh j riJin : jest Hdporojlcl a hu
iiianitnf za druhé taji ý a za tíetl
byl al donu I velmi obezlclní
den a hledí se v něm přísně ane
Dproně na pořádek Hlavně to
to ponk-Juí sloužil Zít pokynuti'
polkám jiným
KANSAS 10 února
Ct "PokZáp"
Zdejší poměry jsou
doposud obstojné aí každý se tě
ii na lepší budoucnost — jenom
joet li ty proklaté kobylky se zní
cí Jentli nynějJÍ teplejH ]ocaeí
potrvá tak se vy libnou a přijde
li puk krutá zima pak by po nich
bylo veta To jest zbožné naše
přáni Kolnici so chystají k ttclí
r krátkém řaie
Doufejme že lvt£ni rok povc
de k dobrému
S úctou VáS odběratel
Jos Hrabě
11IU H A SI CKEEK Rnoi county
Ntb U února 1S77
Ctěna redakce!
Povětrnost to máme uynl krás
nou již po tři týdny a kdyby lo
byl již ioiátck března chystali
hyine již pluhy a brány vřak v
této roční době zdá so nám tro-
v
cbu brzy a očekáváme později
jctí sníh Přítomné e mluví
mnoho o tom že lonta Iudiané
bu lou o-letmněui do territoriej
jeu abysme netu jiné nedostali —
U dráze so opět mluví a nepo
chybní budeme mít novou volbu
o bor j líoíitVjtit a tentokrá
te pii ' ° m co nejdříve
dráhu a s ní i lepši trh a vít o no
výth o-admkú nabydeme Otáz
ka východní zajímá skoro každé
ho a jent skoro nesnesitelno že e
tak do nekonečna táhne a utrpěni
syni Ualkán-íkíťh prodlužuje —
Snsd piiiti jaro konečně zasvitne
jim s pomoci Rj-ka sluoko svos
body loufejme!
S úctou J Holeček
Df JEPIS AM ERICKÝcn ČE
CH C Kdyl se jednalo o oživení
někdejší Národní Jedm ty dáva
lo so jí mezi jiným aa ú?el sesta%
venl dějepisu amerických Cechu
Seilo oživeni Národi í Jednoty
ale nemělo by ejíti se sestavení
a vydátií dotčeného spisu Nebu
de snad Čecha který! by takový
podnik nepodporoval nebude c
svlcenéhorlastence jenl by spis
tak záslužný a radosti neuvila!
Těsnáš lesa d té' kdyl Jil
ponřkul byla pootuctla chápe
opit přítel J Satran T Milwau
kee Uveřejňuje t pohledním íí
ale "Slavie" provolání k Čecho
slovaním s něho! hlarní věci tu
to polivlme :
Již vícekrát od některých na
šich horlivých Čocba vysloveno
tvlo i řání by mm nějaký iivoto
'♦ nátin a dějepis Čechu ade
Jiiicích tiskem vydal Uváživ
totél unal jsem také t dobré
Jk lv v na nějaký spfisob bylo
t l-é by jmos tobolo podni
1 i mi -p H Nemyslíme že by lo
ž Vdvbv vm melt
k lat i-w cliu! a dobré v61
ik v tj ps ol-il oval 5 by
i n i i-i:-h- Jí lakýth
UO- ' J - - - - ' í
alu i útrapa ob
Jtiíf atl j-e n' ade v této no
f vU-ti u kosili aUl
x - -vin( fnoael bv se o-
- rl řll bráti na nati
% v ------
! r:turu řasopisectvo
KrMý nírvd mk avoa vlast
kal- ídro4 ísí nl Ci fy
WAIIOO 12 února 1877
Vážená redakce 1
Ine 10 t m mi
nulou sobotu otevřen byl zde
druhý saloon pp Elblin a Oreal
Jak slyiím otevření spojené s ta
neční zábavou vypadlo uspokoji
vě VJ)ik utrpěli pp E a O Ško
du od dlutthoprsťákú (nepochyb
ně aiuertcké spležc) kteří ''Štíp
nuli" soudek s pivem a prázdný
vrálih Ke mni tež jeden z nich
přiiel abych p6jřil 100 doutníků
druhému ienkýři Mě hned na
padlo že to švindl a odbyl jsem
chlapsko nepochybné kdyl se
dost napili chtěli si též zakouřit
Dne 14 U m má být otevřou třetí
hostinec — pana J Novinského—
Viicbni sobě přejeme hojnou ná
vštěvu a já vem našim navitěvo-
valclUm hojuou úrodu
Fr Novák hostinský
OWATONA Minn 6 února
Otěná rod "P Z" '
Román který ve
vašem listě podáváte a který se
zálibou ítu u pamatoval moe na
jednu příhodu ve Velké Řetové
v kraji chrudimském kterou vám
tuto vypisuji aby sto ji tacetě-li
uveřejnil
V kostel j ve velké Rétové byl
starý obraz panny Marie kterýž
před mnoha lety daroval kostela
starý mládenec jm enom Václav
Stránský Obraz byl již scilý tak
žo se již již rozpadával V tu do
ba přiSla do mody sv Pitomena a
viAsejen k ni utíkalo Řetovský
farář vida že panna Maria ztrácí
důvěro ihned prohlásil že obraz
dá a kostela pryř a na jeho mlelo
ie přijde svatá Filomena Sotva
se to rozh ásilo přihodil se div
divouci! Obraz pany Mjirie počal
plakat a í® krvavé slzy Maže
te si pomyslit co bluka tato udá
lost nadělala Se v Jech síran pu
tovalirloŘetové Btníct aby ten
pUfíci ubraz uzřeli To trvalo
po nějakou dobu až jednou přilel
také starií kaplan a Třebové ast
l' hodiny vzdálené jménem Hr
dina a tamějMm kantorem též se
na zázrak podívat Šli arci rov
nou cestou fara vlak pan fa
SAUNDERS CO Neb 4února
Milý 'Pok Záp"
Jaro jest přede
dveřmi a co nejdřív© budeme se
chystat k setí Povětrnost mámě
velmi krásnou však hněte nás
obava jak s těmi kobylkami Tak
mnozí dělají a dělali zkoušky s
vajtekama vřak bohužel tyto vy
padají vždy příznivě — pro ko
bjlky Guvernéři sice v Omaha
skoumali a přišli k tomu náhledu
že by so mělo požádali 50 000 do
Ura k hubeni kobylek — to nechť
raději ty peníze rozdělí mezi po
škozené kteří hned pomoc potře
bují — Sotva se jaro otvírá již
počínají jezdit ti hond od obchod
níkfi se strojemi To jsou napřed
secí stroje pak pluhy pak oorá
Války jKitotu sekaci stroje vozy
mlátící stroje a mlejnky A to
jezdí vždy celý řas jako židi před
plzeňským trhem Vždy mají na
prodej to co íarmáři nejvíco tře
b a to na cas třeba i na 3 leta
arci při 12% úroku Žo při tom
mají hodný výdělek není pochyb
nosti a tu mne napadá zda neby
b by pro u&s výhodnější a lepší
a:ysiue se fpollili všichni a ob
jednávali si stroje pospolu pohro
madě z Intrik Tím bysme uše
třili to co musíme obchodníkům
dál výdělku a to není malá část
Myslím že by to bylo lehce k dos
cíleni My zde co jsme v Saun
ders a liuttler county tvoříme
velkou osiidu Mohli bysme za
ložit spolek rolnický zvolili by
jsme tři aneb pet mulů hodtiověr
njch do výboru Předseda mohl
by vyjednávat s tmbrikuma u vše
pře spolek zaopatřil pro udy
kteří by ne přihlásili co potřebu
jí Nepochybuji že když bysme
vo velkosti objednávali dostali
bysme vše za ty ceny jako agenti
a to též na řas vždyť agenti be
rou též pouze notya nota od na
šelio t-polku by měla snad stej
nou cenu jako když by přišla od
obchodníka (Pozn red — Ano s
jedinou však výminkou ř tti
iiiii-í -t Ijudnf k fabrice za uolu
ručit kterouž záruku by pak iab
rika neobdržela) Když přijdo
las platit zašle beztoho fabrika
noty na bank a každý musí za
platit Naším úřaduíkfim kteří
by věd pro nás obstarávali moh
li bysme dát nějaké procento a
přece by ještě úspora byla velká
Mnohý snad řekne že lo nepSjde
Některý má oblíbený jeden druh
strojů jiný nalézá zálibu v jiném
já myslím Že to jen pouhá záliba
nic jiného Za jeden chválí je
den a jiný druhý druh strojojest
d&kazem Žo mají oba druhy svó
dobré stránky že se s oběma mů
že pracovat a že je to jen osobni
choutka Když rofiže jeden se
strojem jistého druhu dobře pra
covat a dobře so mu líbí prož by
nemohl jiný! Dolar uspořoný jest
dolar vydělaný a když bysme
mohli mnoho dolarfi uspořit tím
lé pro nás Mnohý snad řekne
že to nepotřebuje Dobře vždj-ť
by to nemusilo být pro chvilku
Dnes potřebuje jeden lo podruhé
druhý a muohý by si pak mohl
všelikou potřebnou věc koupili
když by byla levná kdežto uyní
nem&že ProS rozuměji kapitat
listé spolíovánU Z měst slyšíme
stteky že jsou mzdy mnohem
nižší však stroje jsou proto přece
stejně drahé Prodavaíi taktéž
bledí co nejdráŽe prodat —
V květnu iu r četl jsem v do% 5
pise pana Josefa Kastla že ten C
R P S P K v Nebraece by
chválil jen že mu mnozí nechtí
dát důvěra Myslím žo takoví se
přesvědčili že spolek ten úplnou
důvěra zasluhuje „ Kolem řeky
Platte mnozi se nechali pojistit a
společnosti a platili $5 ai f 15 Já
byl pojištěn na 800 a platil jsem
r celku: Vstupné f 100 náhrady
na škody $107 j tedy celkem 1207
a při tom jsora byl úplni jist že
kdybych Skoda utrpěl bude mi
jisti nahražena a ie ta Matka
kterou jsem splatil obdrželi ti
kdo škoda utrpěli Povězte nyní
vy nevěřící kteří jste neměli dů
věra kam vy jste dali vaše pení
ze 7 Kapitalistůml Ubohý kapi
tál stálo mu so všech stran přibý
vá a jak by ne když dělník se
na něj dře Doufáni ie mnohý
přišel v minulém roku k jinému
přesvědčeni a že spolek náš v roce
tomto bude vice rozšířen a roa
větven a žo blahodárně bude pů
sobili Dle mého náhledu bylo
by dobře kdyby se mohl takový
pojišťující spolek v celé Unii za
ložit mezí českými rolníky -ro
krok Západu" by nám jisti po
sloužil co orgán
Kdo řlei zkoumej „
přiji Vám mnoho zdaru
V K
OWATONA Minnn 29 ledna
Ctěná red "Pok Záp"
Žádám vás byste dopisu tomu
to ve vašem ctěném časopise mís
ta popřáli a doufám žo mi i ětes
náři vaši laskavě prominou pakli
dopisem tímto snad jiné prospěš
nější látce místa uberu Vidím se
nucena odpovědíti na dopis pana
Pichnera ve "Slavii" v čísle 804
kterýž jako Don Quizote si vyjiž
dí mávaje ohnivým mořem a
hned z předu si vymínuje že mus
síni dopis jeho co poslední slovo
proti sobi přijmouti Nemyslím
rozkazu toho poslechnout! nýbrž
chci na některé nedůslednosti pa
na dopisovatele poukázati Praví
sice že nenf milovník hádek lei
to mu nevadí v snižováni Čechů
tvrdilo se nechali přemlouvat
zrovna jako Cvcboněmec pan Ja-
ntsh který v časopise udal že Če
chům dány republikánské tickety
do rukou a jim řečeno žo to da-
mokratické kteréž oni neumějfco
físti volili Nevím k řema tako
vé snižováni a ostouzení krajanů
nuicl sloužili má zvláště když
se tvrzení podobné ani na pravdě
nezakládá Hýl jsem po celý den
přítomen a vím že se nic podob
ného nedálo se strany repujdi
kánské naopak že každý volil co
so mu líbilo a žo každý věděl co
volí Sotva by se mezi námi na
šel který jenž by neumři list a
byť i tickety byly tištěny v řeři
anglické přec "Democratic" neb
"Kepnblican" dovedo přeříst kaž
dý Proto nevěřím že by se co
polobného bylo stalo a pak-li
ano nechť so přihlásí kdo tak
podveden byl — nebude to jeho
hanbou nýbrž toho kdo jej pod-
] vodni ošálil Zdá so mi že to
rozšiřováno bylo od Čechoněmco
Janishe a Pichncra jen na potupu
Cechů v našem townshinu Pich-
ner potahuje na sebo co jsem pra
vil ojíním Psal jsem žo jsme
zde měli takového demokrata ja
ko je p P však tím nemínil jsem
p Pichnera nýbrž p J Janishe
kterýž se vyslovil že "mufí ten
český dobytek uíit tahat" jakž
zde několik občanů dosvědčuje a
jt hotovo přísahou ztvrdit
Ohledni pana Sejkory uvádím
nížeji jeho vlastni svědectví a ne
ní třeba dalšího vysvětlováuf a
musím opakovali že panu P neb
komukoliv jinému nubízím $10 00
za kaž ý jednotlivý cent kterýž
mi doká?o io jsem obdržel t je
likož mi to dokázati nem&že mu
sím setrvati na svém dřívějším
výroku žo jost lhářem a na cli
utrhačem Skrývání se pana p
P za pina Sejkoru pranic nepo
muže
Ujišťuji pana Pichnera že jeho
komedie jakou při volbě hrál
zůstane nám dlouho v paměti —
kterak v rnco má "Slavii" v
ústech katolicismus a co se ani
jedním ani drahým nenechá pře
mluvu Kterak" řnui iw potupu
kydánírn hany na stranu republi
skon plným proudem Divn
Pro dcmoácrst a hospodářství
včasné a prospěšné a neptxbj bi
jeme le přijde mnohému rol m ks
který přemýšlel o tom jakým spo
sobem přijmy své rosrnaoliti a
kterak a málo půdy hojni vytě
žit velmi vhod Že se pěstová
ní třtiny pak li se nllsžiti pro
vádí dobře vypláceli niti leli
na bíledai Třtina stoji 2 ai 7
centů libra v Chicago ?i-l i 40 až
1 40 dolarů tuna Sktiseal a opa
trováni stoji snad vire práce nel divé a vlký jako fcylrj Im
jiný druh osení však snad aai ae
tolik peníz jelikol v tich si v doT
mi prád zastanou a není třeba
platit dělnikůtn Co zároveň ae
mělo by se přehlednosti jest 1 t ata4 zaova vjcitK Jak aatht
WILSON Ellsworth Co Kans
dne 12 února 1877
Ctěný pane Znamenáěek YaŠi
žádosti milerád vybavuji a podá
vám Vám navedeni kterak se
pislujo třtina košťatová Jelikol
snad mnohý z krajanů by taktéž
rád zvěděl něco o tom odpoví
dám na dopis Váš ve sloupcích
"Pokroku Západu" jsa té naděje
že to uveřejněno bude
Třtina (Broom corn) daří se tak
dobře v novině ( dmu brechu)
jako x e starém poli Do drnu se
sázi nejlépe ruíní eazerkoa na
kukuřici totiž tou na dvi ruce
Z té se vyndá dřevěné vy tahovát-
Vo totiž to co se na dni nalézá a
kterým se řídí kolik zrnek pad
nooti má Místo toho udilá se
jiné jodobné avšak s dírkou jen
palce velkou tak aby vytaho
valo {touze asi r zrnek semena
Semeno může se sázet dvakrát
tak hustě jak corna totiž brázdy
až 4 stopy od sebe a trsy v bráz
dě až 2 stopy od sebe V drnu
sázená třtina nepotřebuje arci
dalšího ošetřováni až kdyl dobře
vymetá odkvete a semeno v kla
sech naleje ale dřív než uzraje
Pak jde do pole celá rodina (lim
víc tím lip) a trsy ee přelaranji j Tabák má ti býti dobrý a rkat
To se dělá následovně Přikroří-j ný vyžaduje mnohou práci o4 i ř iu
matická okoaaaval JKli
zni ceky okoaaáat poekiai avpo
chj bdi o4 Labákovlko Zer kte
rýž v aoci lity a hlav si aaauka
ožira dae pak aeai biiak
kořeei akrvt jL Takvvéko tře
ba ihned sababit Jt to lerv
velmi škodlivý a aa Ub4kvých
LpoHetk velkl spa4y alkJf Sjbxv
fcl viak j9 tak dloW lek4
tabák aala4 Eur r t še
senka Bb prevtledal poarzva
Ohy!jee srkoateaý 4a kolečka
k21i má tvrdoe a a těli m ra
nJLSkee Saavaice kUré akabt
k I e § i s I a t b t s t i t a tt t b r s k a
srrai tataxí
Y )st kj U 41 ssakmvy etátwaa aaaři itMUirtj ymt
iJsva 4tkla-iá K4ře prěiravaaá i vytápáa a pwaist za
tyla lstaeSat S tipxjeaýit tfi kimlrkam %akf
ikaaiaWai iká ay ait#et aait %fu v:th visawse v ft-
tal44 i44a pwaatttea lařutaí pkaai ke sf-rii éok&I
t4t ktVWl ZATOVa paHVfli
lt4 tv4eaA rky f"vw4a W-ÍAtra aa -iřl Íai a ev t
at věz&i tJ)yK 2U rra nlipa tli ? - -at
by 7At- kt fl STJil Xjlk— kvU 4va
twkl kAktfc $ ttf K% tWTSffiJL tttm - álavi
výloha aa yd—h věaaé kiWi Pt4Mj kl- -4 viaal
4 SO lupsi ?H & Srt ltefais lsT X
Vf bor aUmt U pťslafs ataúa saaa I k
ťrmilith f(-ikl SraVÍ— kr%e4íW a avavwl4WJlÁal
4ht4iial a ahaw-L p kWt yi#ii ssaal V i mři
k4 e-tě4-tt aW ahyvej lm aaéa aák!4a a w awymapw4~
f prt Ma t pwtiáa}áv fsaořai alaia SatHsaaaíM -11
msíim m sjtrval a awliT si třrwiSi4 ku - -
ktH vííi tfráAÍ miiIuWm ařla#e: l$mi a ar t laa
třraai avěIík watsavk v4I ioe-rim a aua fwimtuavá i a 4
'JStc4 Mravv JciaA táta VS atwae f taiÍ4 MmUs a
akí prU iřaulaikiaa a-iwlv tr%avv w+émm Maa-x ar jnm sa-
Lincoln a jiných míst kde joa #jl#P Jt ny PřUrlu a asa j M wWectvl Jkmr+ a 41 mmmtim p r'ki pHsaviOiJ
továrny na knšťaU měli by se I P4 ni přthraoau j ftm pBT ta klai apv& r'as f hUi a I ví:s 4Mvt
tohoto obora aehopit jelikol! Misao Uřákovék lrva jet 4 vtaar kf I aWaaeu
mail r-říležitost vfrobrk ten í vysazen tabák též jf akb- t itisty mi a tu sf- c avi mi
1 rt I táBi- V r™i ř%14 ai t a4aJ řr
třtiny se kobylky netknou rol
pro krajiny které kobylkami by
ly navštívené zvlá'tni ml důle
žitost Proto ochotni propůjca
jeme místa dopisa tomu doafjjiee
le mnozí s našich rolníků a?ial
letos zkouška Zvláště rolníci
blila Freraont Nebraaka Cityt' aby lapala aepttii— ?y
tabák afssai taeei vieovati
péte okop4váat a kabeaí tri vy
j jrt 1 siWatii v1 Wrvsa řjiat4 ecáiai ki%4 a v
11 n i m an%Ai hfr&A a - TT ' K
f t i Vělll
rca sems tvwric laK trasty f
ko při bramborá-ck ek sU řtv-
kraovást un děj cptraa-
P fcSTO VÁ S Í TABÍK V
trU4 T- Ja
á boaka kWrál lusty 4 zpo
I d prolirá a velkoati saalika 4o-
sáhne Ta s pozorovali la podle
I trw jjiho kterýl kokrsa steaka
I vtiěti j4- Nahraá e vidy aa
spodní straai lepea a jl l
k tm přibltlti a
aa irvtat aaae-aitt 4e#— SwsavX!
í'b pH 4avv Wriaa Ws4re 4a ZK ttoaaa 1T a ata-
to k trsu obejmeto jej jednou pá- řasu zasáaenf al do doby kdy a
žl a druhou rukou vršek přes tu upotřebili má
páži přelomíte tak aby metly vi- Nejlépe daři se tabák v půdě
sely v poh dlné výšce k řezáni i lehké teplé dbře vy hnojené
pro děti a jiné Pak se řeže tak Ku hnojeni hodi so dobře prole
to : — (Ale kdy ? Hned po přelá- želý a shnilý hnůj z kravina a neb
maní ansbo al zavaula f — Kedj se ai ei iep vsak bnaj ae
Vezmete si nejdelši metlu za mi záchodů Ncjvhodněiii poloha
řitko kterouž uříznete ponecháš půdy pro putování tabáku Jst
jice asi 4 palce dlouhé stéblo pod laková která leží proti poledn
klasem To měřítko držíte stéb- Dobře jst vyhnojtli a přpra-
lem (uříznutým koncem) vzhůru viti půdu hned a polima a po
Jdete od jednoho tisu k druhému jara ikypřiti Pakli není půia
přiložíte měřítko k metle lak aby z dzim připravena jest pro
koncem dolejším kde so i eno visí spěšné po jaru záhon kde ae ta
byly zároveň a uříznete podle té bák seti má roštím pokrýti a toto
míry ať je metla kratší nebo del- spálili Tun nejen ž# se docílí
ší Když mále plnou raku polo- řásteíně joknjenÍ popUm nf
žíle na zem a kladeto jednu hrst brž i půda so vyhřej a mnobA e
na druhou až máto náručí Může měno plevele m zmaří
se ze 6 řad klásti na jedno náruíí První starosti jak jet volt a
Co se za den nařeže má se také dobrého semena V roziiJnýi h
k veleru odjezt a složit do sušár- státech daří so tabák rozdílné do
ny Musí se sušit v místě kam hroty však vždy plece platí zá
nesvílí slunce a nepřijde rosa by da ie a dobrého semeno jo do
metly podržely zelenou barvu brfl 0voc Čím lepií a ponebí
Jsou li metly zelené jkne rovs „titu přiměřenější drah a lim le
ně ani hrubé ani drobné joa pij semeno vy volíme Um lepiibo
jirvní třídy a mají nejlepsí cenu výsledku tuůleme doctliii
Dokud jsou sírové nesmi se kláš-1 Kdo t-he dobrého Ubáka do
ti v sušárně z tlustá jelikož by sel rilili příjemného ka koal en i
mohly lehce zapařili a ztratily j nechť zvolí semeno Havana ta
by barvu Když jsou zcela suché báku Druh tento iokvtaie raa
odírá so semeno To se děje roz-1 ýtb poměrně však příjema
licnjm spQsouem iide se v oltolí TOnlcfch lUlŮ Po tomto draka
nojně listuje koupí si někdo J „eilenši Connectirut ktsrfl
zvláštní mlátící stroj a kdo má „£ Třtit listy však téi jemné a
mnoho metel přijode mu je omlá- dosti přijcinué ka koařeaf Dra-
til kdo má málo doveze si je by ylo Trrnoa se obyřejoě
omlátit Též jliiřmí spůsoby se kdy 1 po delší dobo —
metly semena sprostí o— -j atatu sejou a proto je doblesem
tupým iioiom tt koleiě aneb no řastřji mřiuti
udělá se z dobrého dřeva hřeben Smeno má být aet mezi 1
nřibiio se na něco a metl v so zus s lfrinm nr-Koi i iriUou
kde ianyl známosti o lom jak se „rutllhaií Kdvž řistě odře- k U _ hrii 4 h
vyjádřil že jsou všichni republi- „„ klMi „ Ja otepí zaváže týdrifi jUkol v břan a řasto
kan zloděj Jelikož sám byl do mA„ to býl prod4li0 M Mlkada v Uubno toIené a i}tm
r jx4 r% sarkiillilAnúm ba4 v i J
Chce II farmář sám aneb vice Xlí4jm elmi zdržovalo muí
ji b pohromadě zaslat třtinu do jme no zašili do pařeniště Sři-
vzdáleného trhu jako do Chicas ienj přništi nestojí velkou vý
go musí se lo stlačit do balíků loho a jen málo práe Nikde aa
Na to jest potřeba lis (pres) po- Tý#Iurt vykopá se jáma tak vel-
dohné lisu na sno Do balíku se tt - w i_t
malý podíl přišel kdyby při té d-vá „ f)00 ibtír# cry balíkv
třeba a 2 stoitv iiloubkr Jáma
jdou asi na tunu a 10 tun (40 bas napn{ lfíomt nejlé kon
líkfi 20 000 liber) na káru Tři kýro kterýž se dobře spícheje a
akry dají obyčejně 1 tunu 30 ak- pak tIk-í vodou poleje Na vrch
ru 1 karu isalíky s svazuji oby
čejným plotovým drátem Čtyry
krát obejmout dostali Třtina
skládá se do balíků řezanými
konci ven (totiž stébly) a klasy
nebo li konce metel se uvnitř přes
so překládají
Na semeno musí se třtina ne-jao mlchá k torna úíeli eprxMetým
chat stát déle až dozraje totiž al I jrnoý dřevěným popelem a neb
Hun trní (uhí Metle x norralA I : t í„v v Iik
J4níiensaný tímto vědomost ' ~ Z — - — -
' ? ' v tr„ _ inny Jsou lcl pwiejn vsak ta 0IIU() Uf9 so 2 i 3 k vaHy pore-
níkTáUla bv 'od renúbli CCna & nán0 dáU P - promíchá
nikdy neřekl že by l od repub - d(J zvl4itrifno bal(ku Neo( rtd J j K
tranabé atrinv inlaí cné a matli I i raa seje sw uu rauea u paitu o
mu něco řekl stranu Ibr d? P7™ ~ "Tf0 H-t- „ebe vzdáleaýcb a po seti ae lád
' _ _ nobo zaaeiai v irnu uaiiKy sKon- v rlviif B#h rWhim nrkír
9a i tn íauni i-Akl u itrtii oai tlon I - _ I J r r ' w
j j i mail a naidou-Ii snatnou třtinu 1 ti„)ir 7 i l r
uvnitř stane se že to těl pošlou mo2no obdrleU 5 i 600 aazeřek
boeky obraii lrbý !k24-
j sut velký liý aoJai Boljl a
d louh { mí tykadly a eesálkem
Tea aeni siee v I ! e v lob#-
a bývá doiavovem tam k Je
mnoho tabaka kal Joroa }4ta-
re I teno tr-ta babitu
Hili Jednatelé
V atl-c
taili'! aaaa m aa aw f —
aa ~rr f m ill a h adt
la 'Hiraria rttklMUtii MSw
tHkola TetTlory
J H s- Hba
Inistuia
KU Ma
Iowa
a tu~
tUWtl
r Ma- t
iat
awte na
vl L I Wyctava a Ysrk CMsaty aa jW aáaajpc &4a yolavte-
u )e potrai ataa
Správa a kiaA ai p4 4awrtvt9a pa&a Wymaaa kvta asw-
k9(Otaw
M l4ii třkia pe#iil4 byla 4vtllava e4 aaX~rTWtWk a aíwrny
idaě{s4 k řaa imj aav4ey virl iaolv výwjtmi vý%t4ky
Tt w wprmvy v fs"jai e akwaa 4iosl Tiae Art" ptjamattha v
aa!4- pravvljém aa— if isl aiial pomkrtaie viaaXw p řxWlut
JWt tKovájkim akršuti ai 4ok věaeai byly váa%4 ropaa4
Y sirovi a im křvll ta4y j4 aa azta km aaiiaeai IkNr
oprava! klerál by aawkla být řiasaa UmJ mumjmi iřaiaíky a evi
aa v řiaot aaaioa vf Ibkoá Ta by ifai !: Jo aWaJM prwauk-
kÍ tLaraM k a pokytí přill Uí-ti k i k v-t4:áai a pwřši
bmkxava aa prrt vaat vyjsr ai mi Juaat a a
jakf dbor p4mya al y kf vaai aawJMB aay — prá-e
vft J aalitkwvavi J—a vtaa aatae ka iter aerav ví av
věskové rřtdrlváai kvt avikak k4 4a4 k tk# ©ri
Ba4 vám poviaM'Í aa44t aa prcwtřwdcik krak b4-rasjú
ť 4srtLtí
AíarvaTř at3iaajtu
Uaa4im kvari aa po4a4a as aky kallf ttkt aCaJMV!l vrt k-
alko vefwl ř (Adataat raJ jokol fTiaa-i _s-a rvaJřtu
aiiat 4 vrtkaa- lti ve stát a ka rlaavm vaým iWlsv
1 14 tau kvt atvvřa v atÁta aaiaa zlkaa aáitm 4av
iivrm 1-hS Vsvk v wka ťl kyt aaá- u s49láa a aafaakv
áiada tuho alley v iřadove aarkrvcaře a&ata
hm VvkxiaJM a r$uata SvraaOS VA-laV kr aVTÍala
ptdWa 4ii vaakýrk potřek aasLát přf avlaavlca 3tli ř4-k&4
azaavat 4ll-UsM twko a pořa aiy aěatrá MK4a k j4aái
f rataeaa byla ataaovu avtt aokrvta4a Mtrtúřt vrrkain
V tac V kn_
j a a-%aa
ř Lum
r vt
r ViatS
I J SvraJav
Ja ria-ika
Vaaa
Miaavrakt
r r— a
r a
aa ťat
podle sebe a méi snad ttl dost v
kapse tak že jej svědomí konečně
tlačilo že se obrátil na samospa
sitelnou demokratickou víru ne
bo se snad strachoval že když
jsou všichni zloději ie by na něho
straně zůstal t O panu Janishovi
so dovídám z hodnověrného pra
mene io koně s povozem které
ho k volbě zjednaného měl ei sli
bem že jej dostane zaplaceného
musil platili sám Musím oba pá
ny potěšit že snad své ztráty ob
drží nahražené a to sice tak brzi
jakmile mi dokážou že j-iem těch
$25 00 doslal To chtapcovství
sluší mnohem lépe p P než mni
a proto jej od sebe odmítám
V Kašpar
ťal CW i
Twsf
Ve svém at!a!3a m láat b-taTa pvelJa tT) r4ai
krtáli aiata za pxrvat aáta— k a ala la vnkauko vm14-
il jt—aa aiaovkt vrkim v ftieaa
K4yl soá 4?ava maky l píarfasja vaatk ia etiaka s4al h
iřa1 a plat eo prvaí vovi4r m aodport 11 4iav li ILaaka
4 atavy Naivjai avt všavk iaksiai l jaa k Wcva ářa4a
btclaf a k lata ttáv4ý
l"peoc&ji aa j4va iplat a apwkej ve apvivm ktrul aps-Za
přk látám aesípsraí2Ía aavrkoaa4 v ai vjUky byly poriy
Z apriry tl vytviiá le v aiÁrm avaJak £1 r-{%avaaoaaíria a
4obř oafervt wtAia acLta přiaauv poioAeý-a ka sv4irm-
4 vmajik'k kr'av
lř4 rvkm 1"!% kýto aa saia hrmmr v táxa a iá-ísa fřv
priuaa ka akawíav %IiS4 Vjpkaau Ia iiáaa4 va ky maai4
a l4ai avkspCt přasJjaaU 4 af řaiikyca la-£ así a aa
Wia škrtat alpaJnisa a avraá£Jaiaa pvmcat wkÁaalo attat
ipa4 rxaaiavca aalaikt ve veek4 stay k s4 kraa4
Mai a w laik i aprckl ae vik 4oamol aikvrfl atkJU
tsvawtL Ital tstMj aCM Stiú aíával jmm+ a lalwsú 4 iic alnr
# - -
Nbraka
M Cla
ťVfe tsaraa
ITa Xar~_
rvar
aaat
J Vari ™
auii
Jbad
r a— sta
V a
a
na hnůj zasadí m kolkolem jámy
prVna R al 10 palců vysoká a vy
p!-i dobrou prsti a hnojem smi
cbanou
Semeno tabákové jst velmi
drobné a kdyby se selo samo o
sobi bylo by moc hasli Prot
zpět na útraty zasílatele jako se I i0 MwU přtkreje ae {vařeni! li
stalo zde jednomu Šfbalovi S ta
kovým šizením kazí se trh a po
ctivet otrpí tél s tím škodu Dob
ré spolehlivé semeno dostane se
zde za f 100 buši Na podzim bývá
laciné však přes zima so skrmí
tak le k jaru mu připlatí
Semeno a metel řezaných záhy
dokud je ještě v mlícé není spo
lehlivé k sázeni Myslím ie by
u vás mělo být semenu dost poni-
fám ie i on za Žert přijal Vůbec
ie ma nio takového nemůžu do
kázat a Že i při volbě dokavári
jsem byl přítomen jsem žádné
nemístné chováni a jeho strany
neviděl
Antonín Sojkora
SoMĚasErr TowNsnip Minnesota
January 29 1877
Mr Editor: We undersigned
are informed that there is a con-
troversy between Mr V Kašpar
and Mr Pichner and that Mr nái klj j„em tam bydlel dal
Kašpar is chargert witb nuiidoa-1 ho několik otýpek souše
ing the Bohemian voters in our důro Jos Hodíkovi a Fr Písaři
prcci tx-t to v ote the repub li ca o možno le byste u nich semeno
ticket In justice to Mr Kašpar dostal Ono to rostn i divoce bez
let as aasure yoa Mr Editor vclkého opatrováni kdyi so to
that there ta not aparticle of jodnoa na farmi zasadí Myli
_ -i _ ii t_
truio io ma aseernoo íyiiuouKo i semeno rádv zanesou do der a
Mr Kašpar has been present ai I to rOMte samo v poli
the poli a part ot tne eleclion I Ve vzdělaném poli pistaje so
áay yet we muet saytbatwedid třtina zrotna jako knkuřioo jen
not aee bím take mneh ot n z0 se musí sáaet hastěji eice to
active pan in eiecuoneenng ae nar0Bte moc nrDbé
m I
acted třiroagnout aa a pertect podotýkám Ještě ieto sice slo
gentleman Bot on the other h dost praco Tnint Tiak ale jest
hand tne liiaen party naa a to praCO jbká a když se ▼ tom
young top out nere irora tne aty i nmbyde trochu zruínosti jde ry
Janish-wbo triod to run ourtown I
lntion and aRer ho snent all of Prací upotřebit 1 diti od 7 roků
his miserable sense said that it stáři Bull semena váii 30 liber
tnkes a emart man to learn the i Před dvěma roky platil jsem je
Bohemian cattle to vot í I po & centách libra
Yours respecUulIr - g actou y4i krajan '
Jessb Hcalkt i w t Sehla
ji - i t r - - — — - — w
vnmrmanoj wperviaors nkpeMni iníeoiř mlr sudí
L F Prus
Juttice of the Peace
W K KJnicuaBocKSK
Poznám redalc — Navedeni
r rai _
3 B iafat
Var-r' af
V aVly
Nw Yk
Ohio
r aiaraa
Peuřaj lyasi
v k a i _ j —
bv U a-ilřa a&raal a MTmUwmm za avy mwavf mm a
rCaíiay 0r4ut j— m talA snaaJ s at atařatih
ab-r bvk aeraat a3 44adl kr ao krvjs asrf-raXavt
I " i V 1 oLi lj-t u i i ir fiia A lt I
ZZ?5£ Č£nm ňl?Z+m svak oí-sí- v kr-Na přjmat kyt aa-
4 laaa
a a naaay iny
Texaa
J tfeix
r Mta—fci
Wm ťOaaíaU
VaiiaUSf—
3 Knsua
f film aaaS-
V Au
J Xrtaaaa-
r rwi
r fciaaail
M Kriimrt „
V r a aaa„ —
v m - „
v
Jaavf Za— n i
Vatta EaaS i
JL&aa
skleněným oknem a neb kde ta
kové chybí pouze roštím a prou
tím inusf se však v páJw studené
ho potaši neb no? nich na ras 9 tél
jelti prknem přikrýti Jiného
opatrováni není třeba dokud ne
vzejdecož ee aa 4 neb 5 týdnů sta
ne jak jil nlněno
Kdyl vzejde musí se k tomu
přihlížet aby nuóyl hustý a jest
nutno dle potřeby jej protrhat
aby sazWičky nebyly slabé Ta
bák rozezná se od plevele tím le
vzcházeje má dva malé kataté
poněkud příšpičalilé tlusté se
lené la pinky
Kdyi jsoa lapeny jil asi tři
palee široké připraví se proa zá
hony Půda se hluboko aori a
dobře skypři a saseno aásí ae
pak 2} střevíce od eb do řádků
S střevíce od aebe vsdáleaýcb
K sázeni beíou se jen dobré sil
né zdravé sasenico Slabé saze
ni co nevyplatí se slzet jelikol
daleko aa silnými ostávají! i 4 týd
ny se adrií a lebce se přihodíme ae
dorostou Na místo kam se
nice vsadili maji jest proepileo
diti lopata hnoje dobře uletěné
ho a prohnilého do kteréhož ae
kolikem díra udělá a eaaenioe za
sadí Po zasázeni musí ihned
zaliti a pak zalévá ae dle potřeby
neníli přirozené vláhy třeba každodenně
Po zasázení jet třeba ksždo-
katartické pilulky
pro 42Ia poJišťuvaci a preU aiv
cpi lloateak i aatraviulaoti
zkaleeéma laiedka pavebaa
U deek a tsdeaí blavy rilt
a remalisma vyraleaae
a aeaaoešm koiolw
mocim pelavaetirim
o4 lUJe vodaavtai-
not boa Lmik r
kavkámaenral git a pro řii
tiat krve
koo 41 ktrh4 rvwíav kJ14m alála ktrtt i JLaaktm prpav-
41a vjstavea ] akLlU aak4 tikar-ay U' abr-t a
vyr4iu
Ziko pďpiaaJ aby gavera kaXIJko uam k aawmi kt
rll abrwj ekirři vyal arcářt v alky pa aiml ky ra-J aa o4
krráťi akevj Lá44 a aé aapie-I aa ai píai e-y Pwsw vy
k44vU j~m ipw a sbKM II a ekdri! akrmk etHíivew
Vnkaima vo414--t eafine aby slaral a ka4 aa pomást
a ařtl alvali awtasay ea-aay jai aákaaa př4pa ri4
f ttřkas? abraaf a atřaíiv-ea a fimÍ ířaý i 4vsvy 4p
4 4UK]ikl i j4aUivl aimi raia aa epavtrevaai a e4val-l
zkraai jak pře4pva a aa raaaa4 vyaaleiai etJNsuva Csl —
ryckle a vr4 pt-4s Ttm aavva-la a fs 41v-a 4a r%
ti~ 4o ýk domova a aovt eaaUaicv a á : ř a pmeau
T}Hky 4pravo ara4 a at-íva aylaaka# kryty kýly a Iwav
4a e~ aakoJai vyiáai c-ver4řa a —kr-Ář atatau
Jak láJaaa est akriař války art v i paWaa ay -ya-swai
jpasa kyl vázal tviae
sAřtTaW
PtWpiaeta aákaaa avaaéko Zaiea ftl?mart přoáai ka-
píu4a sUta a jieý atáiat aaatk- aalavU s xavr#re aa p"'a---
pojiatiU vřja4 kalový a jiaý maask aIi4 atiaa a Tjia-ý
škol Ja4m _
Lrtara miaaUm aawaauaat povo&s a wpi-cw
poiiim fc-tara-4a- mým Fře4ťk4-av k'výi aa la-cka ta vy sta
vil pvkaky N4u f alhtaua a#povei Lá4ýk pa a kaov-ai
pei iUat 4k-aj4k SoatU 1 tkkm au to kUle aa p"
aaJ jarav okcoviu p%Iláaf v pilork kiy 4io kiWm uao ařa
ootaal a vvstavil j— m foakáaky kterél pla_ií —-! Hr
tr t ~kaso aAS7Se4 kre eas wia4a
lAk a alaJ4 aky 4oa4ato£a £átka kv ha --oíav tak y a
4ovy a aaaviwk scita aao40y kýt ka p4 paá-y a ak ay
aáksa o r U kyt aa
iiit mWtřt tř-uaa piu4ka- klyl fi?+ a 4ba tří rkl a
při #kovová4 satiai vetJ jWsa Um spi-okv IkUtám takalarai
uveý svaaaaá aara4a pojOal aa vtfaf vai iaaoaa p
4asau v kurýek panJUa eW fsika4ka a 4ak kiy psjltial
poial ikdy vy prii- -u
tlt i TV čstka asHřkaiv ka kryti 4Ika aa a oěo-
i Ual T~ řřau 4v K ky akaált tlTKNJ Pakli l i v
SS r ia— s S— '
m — m a— k imm —
"" I niaia —
V a J a'iai-'laa aa— ra—
~WS~ Uaiw wiiil
i limy' a - i -
ttv tartta M ifc i I S ' iaart
fm ím tni mm —-
aa—a Saaa
iti rnrt rtii Lav
H-M om a a~ ata- i-ataa
aai iiiii m awa lanainliia 1 a a
mmU raa-iOaK aalifMas aas
ao aaa my r aa pn v ym
- t— aa a aaa
_ tii a_atl A i t—aah ——
aaa a#aaa aiaa 1
aa mwmrmé a- i Mwy i4sa
m i i ai iial aaHMa-a ms—s aa
li SUJ
ba44cMii alá mát miu miek pojUtěý lidal kjvkaky vý4a
zmltiaá 2tka bjU povoze
Kca
Jak aaaaalesyo etávaiaa aákeaa aOadi ▼ kalim prm mtt
wpaasui kai4o kyvati-te pv4ávai zprávy svým 4wt:ý-
krvia kbrvklm a UU aekr atata v
S-staseat l4vkh apráe avkrařm atAta -rykaaaj 1 ekyvate
tvo vareotU 1 rk 154 kíy prvaí Hí 4S al 4o rtk
l97ttaci kdy poial l4i4uU UN4ae-aaia XM pvt arás tm
smiil akors aSt ntsav
1 jV vyavitk a iuAal a jara raka IsT fJvaaUkv ekeaai
ts2t akyvatekstra ve atáia ÍST43
Yý Wka aíiaiai tímto fitiais kal4oreJa£a jeat aaaJai OJpo
roaia kyrk aky t-ke t#a ia yl takaiy arvaaval
--a o- kunrá tl4?aiv aby iMaka kvvatUlve rvka
tsak vldV & 4a41a tartaW
TtUVuiniiw řaj_acý vUsJem vidy - 4iU Itmk p-
j llo by am sW ky vatoit vidy pu lt-ciw
woíjzí aftiSLa -
Nsivvlla ee 5p9afxk ativl pHvr4 t raJk ivy Utk wt
4a blat atáta ve př J- Sí-rtag: ttrlia f r~a státe Neferaaka Kal
íl Ba-t aata4 aky jle ap-svOi vý-say aom tom fW4w
V- k 11:1 kJftUtM kýla a raa-4m a-4a
X li :rllL 'At _4atw a4aal ka aáá tř B4Jorl
[aftiraf ~y lmnsmti frmm n a pa
H~ aa tmU-m ja -u aaaaaai tmm m
MB4M Maa4jaaa4aaVaVjfr#t Ma4 kia~P~al sl ÉBSatWMatl
ulMa t a
mLmL JmWÍM naa— f -
podané panem Švehloa jest velmi jdenoi pHhUlMi k tumo ijfnjli
a%l
a
iZTmmmt aMUatH — a ta
tyranu a—
DrJC ATKR4tXl_
Luwvtl Itaas
-anali
řr ritevSM
n-tiZ-r tsáviky a Wa-kicta-w D- f Coiamka a aríitf
iPemlkaíi v při t4 mt fiatka U ka keřa4ma vvakiaatí
keobdríel 4ol a4k aa av4 -laiky aai lietky ktevé co riXky
a Uakaatá e4ick 4kameatX a aajiaé výseky aa4W pakytaa-u
NmIzší mat abvxk Hkt 44a mlv a lkml p4ay aaařa vála
til Oai p-aťJvaii vir4 a aaiaali m takevý piat jký ky ky 1 aiai-
K Jvl tře ta ! kvla k aejvyliima aoJ 5pofefek iiS%
mil p44ckl4- H44 ee 4W ravty iak ašwapc W -- m nk-
éem k velikes-u pt a aaaeaiu právatka pít ta a atrsay 4rak4
aasUisaiklko ajWaal k psaei ptmpAtk sUta II E E- Umr
_ Mlk— ttv kuvýl ecWpa eak-sval atAt pN4 aivjlii ii
Jem l?vb mrvypl aa i lUki XV akVaá 4a p'al
ííitaa tíh Z fT tl#f rrtvakkf
lUlvtak le zkývá 4!k SUa-C m
í poetta prira a -fv41a-- k ké-a sta a4a
atm eporWíaa aby rvoia řn ba pak4 lat ka aap í
PV4v državy k ltm P
t a t r4-aavvá 1 e-k ktstrU a W % si ? wmm -r
le ti VraaT ty uy aa Tf tX£m N: r ž -
t tf!__a4sam ' i
l
4
f
4
1
I
%
V
i
1