Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, February 22, 1877, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    - 4-'
i } ?
i
1
i
A
TÝDEN NÍ K POLI TI O KÝ POU Ó NÝ A ZÁBAVNÝ
Předplatné ročně 120 i s poStovni zásilkou
Btéxkter : MU B0S1CXY
Majitel: EDWARD ROSEWATER
ČÍSLO 42
ROČNÍK V
0 MÁ HA NE B D fl E 22 UHOBA 1077
o " V-ST ~~r- r -rsí jí r J v' ji VvV
~ 777
%
1
:4
v
%
'A
V
ět
A
#
:%
1
i
-V
-v
f %
'Ik
J
fy
7
U
i'
Noví pp předplatitelé
Meři se během tohoto a pří
štího měsíce přihlásí obdrží
Čísla Pokroku Západu od po
čátku románu "Říma zplozen
cP ZDARMA tak daleko jak
zásoba stačí
P F D Rázný
odebral se tyto dny do Wímcousí
nu a Minnesoty kdel bodli ve
prospěch listu našeho acinkovati
Odporoučíme jej všem na síra kra
janům kamkoliv zavítá
Politické zprávy
II Nový návrh ku snil ni v
epůsobu Volby presidentské po
dán byl minulý týden % kongresu
odkázán výboru právnímu Dlo
předlohy měl by kildý stát t dik
volitelskýih hUů (ne-volilelů ja
li o dosud) kolik tni zltiipců a
senátorů ▼ kongresu Při volbě
hlasovalo by se přím pro presi
dtoU a tnítojrct-ilerta Po vol
bě secítaly by se hlasy a přidělily
by so kandidátům v poměru tom
▼ jakém by se nalézaly hlasy vo
lili ko hlaA&m ohtelakým Na
příklad Nebraika by tulia tři
hlaay ToliteNké a bylo by odos
Ttdáno 30 CKX) LUS pro Ilayeto
a SO0O pro Tildcua Tcly by
obdrlel Ilayen 2 a Tilden 1 hlas
Tento gp!Uob řítánl jest sic© ta
motanSjil ne2 doariJnl však ne
ní pochyby io by byl lepíí neidi
dosavadní Pokueni k )odvr
d3ru volebním nebylo by tak vcl
k£ jelikol by podvody takovó
pak pouio tnobly xmeniti vťxle
dek jednoho hlasu k Ježto při do
savadnfra pořítiní mají vlivu na
▼íefhny volitcUké hla#y řtitn
Demokraté byli potěřeni mi
nulý týden nad tím la poslance
Purman a Floridy v kongresu
který i a2 dosud nevj anamenal ne
niJím jiným nel Jo míl prsty své
T okrádaní řernoJhkího banku a
Je proplaval tntsta kudetnf ve
¥řt Point drřf l které! se !
▼yjalříT Io tnysit íe riorid ria
▼ minulá volb demokraticky
Jelikol Purtnao byl ph minulé
volbě opět kandidátem a o mUto
)ho poslanecké povede so por
jest patrné pro? straní demokra
tficn a patrné t jakých ponn&tek
mluvil v jich prospěch
!l Koneční vitiztvt Hayese
tievatudl pont sklaroftot v prsou
těch demokratu kteří iehledají
iřadu neboť sajíaté zošklivi! se
jim Tilden a tpésob jakým chtěl
freidentitv{ domoci Miliony
demokrata citl le bylo by han
Vt celé aemř aby Tilden měl sa
sedttcuti na atolec presidentský
Kandidát který hlasy kupuje ne
ní violera hodným presidenta! ví
Nikdy dříve od prvního dre re
ubliky ncjokuil m lidný kan
didát o to aby koujnliu bia -1
ToliteUkýih větíiny se domohl
Podplácení by Io ai dosud pak li
dělo pouae dílem wardních po
liukiřH a koruptionit& se fernet
4a Tilden dek tlil nominaci o
luocfpeněs 'skal o aobi pos
ib valné mínění porno i peněa —
5 puffa sa 3 dolary j počítal le na
byde věUiDu hlaa pomocí pěnit
kdyi na slbalo chtěl si koopiti
jeden velitelský hlas pomocí pě
ně Vlak "v le mohoucí dollar"
tentokráte v rukou jeho poibyl
vlemohoucnoat
l V elektorální komisi LUso
vali soudcoé Miller Strong a
Bradley vidy po xákonu a ústavě
i kongre nemá mHÍ caáhati t
j ?a slita jednc-tlJf ícb Viak
o-T- cov c ff"rí (dem)
nechali atrhnoati vilnf stran
aickoa a hlasovali pro to le kon
gree mi moci mi hati se do tile
liioatf jednotlivých státS
[J Demokratická větlina posla
neekébe výboru vyletřovacího
pro ailelib&ett volební v jilní Ká
ro libě předlolila koaeiut dávno
očekávanou správu Udivji le
po opravení mýlek obdržel repu
blikioaký volitel Bower kterýl
měl nejméně blasS na republi
kánské tuketě 92093 hlaaQ col
jeat o 831 více nel raět volitcl na
demokratické který! nejvíce hla
S obdrlet Některé zprávy to
lehni byly vyhotoreny nepravi
delné vlak kdyby byly i vy ho
še ny nebyla by směna ve ▼ýsJed-
ku Dále shledal výbor lo ne
bylo m'obo nisilnosti a xastraio
váaí voliífl vlak le byly plevě
násilnosti a sice a oloo atran
x lllavnl ěernoiky (prý) castraiot
valf volíce kteří (prý) hlasovali
pioti republikánské tkketí bro
sice jim le nimi obcovat! nebu
doo Konečné sm i Kuje se voj
ska le se éplně drlelo t meších
jim poukiaanýth a ani dflstojníci
ai vojsko neposkytlo příleíitvsti
k domnlno ! by chtilo odttra-
áovxU vcl oi Llztovinl tickety
— - 7 í I I
demokratické viak jestli tam by
lo poalino bes příčiny aákonité
k 6cel3m politickým a aby přes
mohlo část volicS taková volba
neměla by být ari okamlik plat
ná Věru k smíchu byla by ta celá
správa kdyby nebyl předmět tak
v&W Přixnivá io tu byla vět
lina republikánská na každý pád
praví le nebylo a xas lo bylo sa
straiování praví So řernoiky
hlavně ssstia?ovaly černochy a
viak o hrStách v Hamburghu
kde 30 oaob bylo povražděno od
bílé ligy o vraždách v Edgefiold
a jin Je neví nicobo Skoda le
nepodává porovnání kolik černo
ch 8 umřelo se tastraíorání od
Cernolek a kolik kulemi a bodá
ky bílé ligy Konečně praví sa
ma o vojsku lo chováni jeho ne
maže by ti vykládáno le by tam
bylo sa ůcely politickými a hned
ale do Jává kdyby tam bylo po
sláno sa účely politickými měla
by e volba irusiu Věru podiv
ná to správa
Čítání hlasů
Komise volitelská slyšela argu
menty obou stran o sporných hla
sech z Louisiany ve středu čtvr
tek a pátek minulého týdne Po
vyslechnutí argumentu a po ross
bodnuti lo komiso no má právo
vylotřovti prfiběh volby v onom
státu a přijfmati svědectví k tomu
cíli
Utneitno le osoby jmenova
ní co volitelé v certifikátu číslo 1
jsou zákonití volitelé státu Loui
siana a le jejich hlasy jsou hlasy
tak jak předepsány jsou ústavou
Spojených státQ a maji být počí
tány pro presidenta a místopresi
denta Usneseni toto přijmuto 8
hlasy proti 7
V sobotu před!oleno rozhodnu
tí toto kongresu Víak d8m po
slancS odepřel jednati o něm a
odroiil se do pondělka V pon
dělí odročil se opět al do úterka
V úterý rozhodnu) 2© nepodpo
ruji rozhodnutí volitelxké komi
se O 1:35 hod odpoledne oba
ňnmy amM Aly k SDOlťčné SCbÓtl
Předsada Ferry oaTkkmíl le 1
kol se oba domy neshodly o tom
aby zavrženo bylo rozhodnuti
komise hlasy Louisiany budou
počítány pro Hayese a Wheclera
Na to pokrajováno v čítání Nej
dříve přišel stát Maine pro Haye
se a Wheclera pak Marylaod s
8 hlasy pro Tildena a Uendricks
pak Massachusetts oemi hlasy
pro llsyese a Wheelera po něm
Michigan s 11 hlasy pro Hayese
a Wheelera Proti jednomu hla
su z Michigan £iněoa námitka lo
volitel jeden byl nevolitelný Oba
domy uvážili námitku -tuto a u
sncli se počítali onen hlas Na
to pokračováno v řítird Minne
sota 5 hlasS pro Hayese a Whee
lera Mississippi 8 hlaaQ pro Til
dena a Hendnckse Nebraska 3
hlasy pro Hsycse a Wheelera
Tu opět nastala přestávka — opět
činěna námitka proti jednomu vo
liteli Oba domy se opět rozděli
ly aby každý o sobi rozhodnul o
podstatiioeti námitky Demokra
té odročili opět zasedání na stře
du senát jednohlasně uzavřel
pocítati viechny hlasy a Nevady
Evropské Telegramy
RUSKO
Kiieněv 15 února
Ruská armáda a Kiieněva řiti
120000 mulů pěchoty 8000 jízdy
a 428 děl Spolu a dvěmi sbory
u Oděsy ni Rusko sde pohoto
vě k pochodu 180000 mulů pě
choty 12 009 jídy 720 děl Ti
síce koní se tu cviíí Prostředku
přepravních - jest dosti Mimo
motdn po kterém by se oeli ar
máda za den přepravili mohla
leli pohotově 13 ohromných lodic
parních 2 velké Lirky a 7 mens
lirh lodí
Londýn 16 února
My Henka le Raško nebude se
více mfekati do záležitostí Srb
ska nabývá Um dále tím více
pfidy
Londýn 17 února
Z dobře zpravených kruh 8 se
oznamuje le k výslovnému přání
carova zBstane Gonakov v mi
nisterstvu aido května
Londýn 18 února
Z Peltí se osnamoje le rusltí
vojanitl měřiči mění trať v Ru
munska Uk aby Kuské vlaky
mohly po ní jezdili Ruská ar
máda líní energické přípravy k
překročení Prutu Té! se tvrdl
že Rusko nemohlo se dohodnout
Rakousskem vlak lo docílilo
shody s Německem a doofi vli
vm Německa na Rakousko účin
kovali ' -
Petrohrad 20 února
Raski armida na Kavkaze na
aaiatskýeh hranicích Turecka
jtat připravena k boji a řiti 115-
000 rouia s 34 bateriemi a 250
těžkými oblehacimi děly
Rusko mi 600-000 mula vo
shrant col tvoří dvě přtiny ar
mády As polovice nalosi ee na
hranicích pohotově k boji
Londýn 20 února
"Standardu" se s Berlina tele
grafuje le velmoci sdělily ji! sou
kroroně Ruska obttah odpovědi
na oběžník Goríakova "Viechny
houhlasí s tím zdrleti se sakro
čení dokud by se porta neosvěd
ěila neschopnou k provedení slí
bených opray Praví se le Ru
sko odpoví le okolnosti nedovo
lují mu sdržeti se vieho zakrofo-
váití vak redi na jevo kterak
osamottiělé jedoati samýllí
SRBSKO
Bělehrad 15 února
Na srbskou Žádost k Rusku o
radu ohledně vyjednáváni s Ture
ckem o miř nedošlo dosud odpo
vědi Soudí se ie Rusko opu
stilo Srbsko za cenu epiluúíiu
kování a neb aspoň nepřekáženi
Rakouska Pakli le Srbsko bu
de pokojní odstraněn bude i ne
pokoj Slovanů rakouských
Vídeň 16 února
Z Bělehradu přichází zpráva
le ministru Risticovi svěřeno by
lo vypracování návrhu k urov
nání s portou otázky o hranicích
Srbska —
Londýn 17 února
Z Bělehradu se oznamuje le
deputace Srbská k portě zastavi
la na cestě za příčinou nepokojů
v Cařihradě
Bělehrad 19 února
Vyjednávání pokračuje uspo
kojivě a očekává se lo smlonva
o mír předložena bude skupštině
dne 20 t m
Londýn 20 února
Z Berlína o oznamuje le uza
vření míru mezi portou a Srb
skciu jest zajiitěno
ČERNÁ" HORA
Viděn 19 února
Černohorští zástupci Boio Pe
trovi? a Stanko RadoniS odebe
ita c ve středu do Cařihrado
TURECKO
Londýn 15 února
Od armldy Muktara paši a
Trcbiné (u Černé Hory) so ozna
muje lo vojsko turecké jest ve
velmi Spatném stavu Panují
mnohé nemoci a denně mře 20 al
30 vojínů Nemocnice jsou ne
dostatečné a léky chybí
Londýn 17 února
Z Cařihrsdu ee oznamuje le se
každodeně očekává tam nový
etitnf převrat Blíže paláce sul
tánova zakotveny jsou párríky
aby byly pohotově sultána odvé-
zti pakli le by zbouření vypuk
nouti mělo
Londýn 18 února
Mnoli ae pověstí le bultan jest
nebezpoi l nemocen na ochrnutí
mezku — íél panuje pověstí Že
Edham pala budo v breku odvo
lán a na jeho místo ivakr sultána
Mabmond Darnoud co velkove-
zir dosazen
Bělehrad 19 února
Turecká armáda podél Dunaje
sesilena byla n 75000 mulB V
pevnosti Řulčuku leli 12 000 mu
lú posádky
Florida a Louislana
Komise volitclská rozhodla I
v obou státech těchto jednali ví
borové citací dle zákona To ar
ci neuspokojilo demokraty kteří
požadovali aby komise vyíetřo
vala volby ve státech těcb Kdy
by ústava nezaručovala samo
správu státftm kdyby nedávala
jim samým právo ustanovit! voh
tele preeidentské dle svých záko
nú kdyby to nebylo křiklavým
porušením práv státu byli by
jsme bývali sami povděíni tomu
aby komise volby ty vyšetřila
Byla by musila na kaldý pád po
tvrdili jednáni výborů ěí lacích a
umlíeti křiklouny demokratické
Uk jako umlčeni byM ohledné vý
sledku ▼ jilní Karolíně Čtená
řové lislB demokratických zajisté
se pamatují le po celé dva měsí
ce po volbě tvrdily listy demo
kratické le v Jilní Karolíně o
devsdána byla větlina demokra
tická a le jednání čítacíbo výbo
ru bylo neoprávněné kdy! voli
telSm republikánským pověřující
listy udělil Proé pak míří nyní
o jilní Karolíně J Proto Ze dříve
drze lhali a byli zelleod samého
demokratického poslaneckého vý
boru vyšetřovacího usvědíeni
Vlak místo aby nyní řUnářBm
svým poctivé pověděli i lhali o
jižní Karolíně mlíí nyní pokry
tecky nevyvrací domněnku
za jisté jejích dřívějším lhaním v
ři niřstvo vitíiklou Ie volba v
jilní IUi-olini nrprifoi přiřknu
ta byla republikiníra A tak ja
ko v jižní Karolíně musilo by
V3 Šetřovánl dopadnout! v Loulsl
tS a Floridě kdyby vyšetřováno
bylo nepředpojatě
Demokraté tvrdí le ve Floridě
odevzdáno bylo o 90 hlasů víco
pro Tildena nel Hayese Pravs
da tak dopadnul součet všech
odevzdaných hlasů Vlak na to
ie v jednom okresu jak nezvrátí
telné svědectví dokazuje byla
volba pouze organisovaným pod
vodem le nešetřeno ladných
předpisů zákona a le úředníci
volební nebyli k úřadům svým
náležitě ustanoveni ba ani cd
přifáhnonli na to že v jiném
okresu celý vlak plný cestujících
z jiného etátn Oeorgie zastavil a
le cestující poetem víco něl oněch
90 hlasů domělé většiny Tildeno-
vi vrhnuli hlasů svých bez prá
va bez zákona na všeliké roz
dílné jiné menší i větší podvody
kterei citací výbor připustit! ne
mohl nebeřou pražádného ohle
du Rovně! tak mají se věci v Lou-
isianS Tam vlastnili si demo
kraté vítězství většinou no zcela
7000 hlasů Nul uvažme jen ty
nejhrubŠÍ nojprůzracnější pod
vody a seznáme zdali nároky jes
jich na vítězství v onom státu
bvlv oprávněné V East Felici-
ana pariši bývaly al do roku hh
ského většiny republikánská 10
al 15 set hlasů Taktéž v pařili
Vcrnon Při minulé volbě ode
vzdány v těchto pariších 2 al 3
republikánské hlasy Ptáme se
každého rozumného poctivého
nepředpojatého člověka zda mů
ře věřit že se stal takovýto obrat
spŮsobem poctivým ? Zda jest
mžné aby v okrsku volebním
který má všech voličů -as 2500 a
z těch 2500 náleíí 2000 kn straně
jedné aby polovieo a těchto 2000
se šmahem obrátila ku straně
druhé a druhá polovice zdrlela
hlasování ? Zajisté íe kaldý ro
zumný a nepředpojatý řlověk
přisvědčí a musí přisvědčili le
obrat takový jest nemožný bez
násilí To té! ztvrznji četná svě
dectví těch kdož od ozbrojených
band White linerů bílé ligy
j£ct1SwwiaWn£t1 arpup nisací trápe
ni a pronásledovaní byli 'vuz
připusťme Že stal se skutečně
obrat ve smýšlení voliřŮ v oněch
okroaích Připusťme že stal sa
obrat rozumný možný le mí
sto obyčejných většin 10 al 15 set
byly většiny řep rozumně umen
šené připusťme že kdyby byla
bývala poctivá volba bez ná
silí při obratu vo smýšlení voli
ců strana republikánská obdrže
la většiny umenšené proti jinf m
rokOm zo by obdržela při po
ctivé voibě místo dosavád ob
vyklých 10 al 15 set pouzo 750 v
každém z těch dvou okresů řini
la by větlina v těch dvou okre
sácb 1500 Však místo toho ob
nášela většina demokratická na
bylá násilím a podvodem na
3000 Spočtemeli tyto č Ulice do
hromady jest tu rozdíl ekoro
5000 hlasů ve yýsledka volby
pouze v těchto dvou okresích A
col v ostatních okresích f Kdy!
budeme chtět být jen drobet uzna
lými musíme soudit le čítači vý
bor uouisiany jednal nejen po
zákonu nýbrl t po právu
Však to strana demokratická
nznati nechce a tvrdí le všechny
hlasy nechť jakýmkoliv epůo-
bem nabyté měly být poěítány
Nel co jest skutečný mravní ůči
nek tohoto požadavku této nap
1 ky demokratické f Pakli le maj
hlasy podvodně odevzdané a neb
nabyté být vždy a všude počítá
ny nedává se tím výsada nepo
ctivosti ? Pakli Je se mají vždy a
všude všechny odevzdané hlasy
počítali and no questions askod
nedává so tím ta největší zbrah
do rukou podvcdnfkCei kteří
pak vždy dovedou nalézti tpfi
sob jakým by většinu si zajistili
jtx nyní zjištěno jest žo v se
verní Karolíně bylo v minulé vol
[tě odevzdáno o 12-000 pravíme
d vanaci lišíc nlasu víco nes jest
tam voličů Severní Karolina
dala větiinu demokratickou vlak
ač jest nepochybných důkasů o
pod vodách ' tamnějších nechce
strana rep 1 tento stát ve spor
přitahovati soudíc Ie na sporu o
Florida a Louislana jest dosti
Nuž schvalme tedy též podvo
dy ve státech Floridě a Louista
ně uiiitěme podvodníky a násil
níky Io mohou bea obavy volby
falšovati ie jim dostačí kdyi ja
kýmkoliv spŮsobem do osudí vo
lebního lístků se svým jménem
vpraví a sem nale vydána bode
na pospas lupičam a podvodní
kům A to chce strana demo
kratičká 1
Nedivíme se straně té Jest
jeiti dobře v paměti městská vol
ba ▼ New Yorku v roka 1868
při které! vrleno bylo né mén
neí 50000 hlasů falešných a a po
mocí Tildena Twetda a pn Hof
mnn za mayora proniasen j
následujícím hospodářství Tee-
ovu netřeba so dálo smiftovati
Ještě jiný náhled maji listy de
mokratické Kdy! prý děly ee
ve Floridě a Louisiane podvody
tedy prý aspoň nemíl výhor fíta
cí připouštěn hlasů zo států těch
úplně je zavrhnouti Náhled
tento jest v účincích a následcích
svých Škodlivý právě Uk jako
kdyby bylo vítězství ve státech
těch přiřknuto oněm podvodní
kům a faUovatelůra volby
Kdyi by so celá volba ve státu
některém nechala avrhnouti pod
vodama ze strany jedné páchaný
ma Či nechopila by ?e prostřed
ku takového strana v menSině ve
státu jiném ř Uvedeme příklad
Stát New York má 35 velitel
ských hlasů Strana republikán
ská očekávala Ie tam bude pora
žena Kdy! by platila zásada
Že hlasy státu v kterém se pod
vody dály mají být zavržené col
aby byla strana republikánská
vzala útočiště k podvodům ne s
úmyslem aby zvítězila nýbrl aby
teh 35 hlatů které na jisto pro
Tildena se očekávaly aavrleny
byly Co by pak říkaly listy de
mokratické? Ak tomu vedlo a
musilo by vésti kdyi vzati by
jsme za pravidlo lo hlasy celého
státu v němí v některém miste
podvody se dály mají být aavr
ženy
Proto bylo jednání výborů čí
Ucich vr Hondě a IiOUisiani
Oprávněné % zákonité a rozhod- i
nutí komise v souhlasu ústavou
i právem
Důslednost
Ústava Spojených států zarnča-
je státům jednotlivým samosprá
vu ve vnitřiáth zAlcíitostech u
dílí jim jatých nedotknutelných a
nezadatelných práv Strana de
mokratická od jakliva zastávala
zásadu souverenity států a otáz
ka tato vedla k válce obcauké v
roku 1S60 Tehdy zastávali de
mokraté náhled le ústava dává
jednotlivým státům tél tu právo
dle vůle své vystoupiti a buse
že Unie není tjolkov# noroadjl- j
ný stát v kterémž sice máty m:jti
ve vnitřních %! h záležitostech
úplnou am't právu však ve spo
lečných zAležitOftech musí podro
biti se vůli většiny nýhrlo Unie
jest svazkem států 'které! nejen
že mají vnitřní aamoeprávo nýbrž
i právo vystoupili z tohoto svaz
ku dle vůle své bez ohledu na
vůli států ostatních
Dle zásad těch jednala demo
kracie jižní když oznámila své
vystoupení z Unie první ranou
na pevnost Sumter Dle zásady
té jednali demokraté severní
když sy topathisovali s jihem a je
mu ve vál Ctí napomáhali
Ještě před několika měsíci četli
jsme i v našich čeekýcH demokra
tických listech dlouhé tirády pl
ny obav a obvinování (arci bez
podstatných) Io nynější směr po
litický strany u většině a a vládě
se nacházející směřuje k centrali
saci A hle 1 Ta samá strana která!
zásady souverenity stát 3 od své
ho počátku zastávala ta samá
strana která! předstírala le jen
pro tuto zásadu válku občanskou
započala ta samá strana nyní
zuří proti komisi elektorální le
nechtěla souverenita států ilapati
nohama
Aby lépe zajištěna byla práva
a výsady jednotlivých států aby
zásada ta byla přivedena k plať
nosti i při volbě nejvyšiíbo úřed-
nika předpisuje útava Ie volba
díti se má z&stupcemi států kte-
rél všechny státy volí sice v stej -
ný den vlak kaldý dle svých vla
stních zákonů Dle ustanovení
tohoto volili minulého podzimu
všechny státy jako vidy sví vo
litelé pretidenUké Kaldý stát
má své vlastni zákony dle kte
rých! volba i čítání hlasů předse
vzato ' V Colorado byli volitelé usta
noveni legislaturou a ne hlasy vo
ličů ve většině států skoro ve
všech ostatních mimo Colorado
voleni byli hlasy voličů však o
čítání hlasů o podvodech ve vol
bě o vystavování pověřujících
listin vol i tělům a t- p jsou rozdíl
né zákony v rozdílných státech
V některých státech jižních jako
v Loutsiana Florida jilní Karo
lína a j jsou k čítání ustanoveny
zvláštní výbory a aákon klade
jím aa povinosl kdyi shledají le
v některém okresu děly ae pod
vody hlasy a Ukovébo okreea
odmítnout! Dle zákona takové
ho jednali citaci výborové v Loui
sianl a Floridě
Komise volitelská šetříc těchto
práv jednotlivých států uznala
Ie dle ústavy a aákona nestalí ji
mfcbati ae do zálelitoatí Jednotli
vých států a le mazt nznati aa
pravé ty volitelé kii'A byli i
konitX s tUh ťJLtS c-Uaoveni
že nemá práva vyšetřovali volby!
státní jelikol kaldý stát má k t-
mu dlí svých vía-tních IfaJnikS
jtchl rozhodnuti jot kettelaé A j
jelikol komise takto íetřUa so
verenity států zuří lilen st r ar a
která od [akliv ti nmi táa!a
zastávala
Aj! d5lelnot !
Kdyi tatrJen byl zlkoa dl
něhol utvořena komiso volitel
ská hlasovala áorni polaca
velká věUina demekratů pro aíj#
vSak většina repahlikiaJ proi
běree íhnel plakátovaly Uty
demokratické i takové kure ná
vrh ten-a pohaŮtek stranických
odsuzovaly k lometo jedaial re
publikánů s výřitkoa le repshii
kánó nechtf oirwé vyrovnání
otázky té
Viak hle ! Sotva Íe roso4ila
komise jednu pmoa otisk——
Floridu ve projcli repabíikin
ských votitelŮ odsuzováno je4aá
ní její co stranické nepravé a co
vle víco a demokrati dorea po
slarců kteří so přijmutím onoho
zákona zavázali pdrobiu se roa
bodnatí komise minaloa střc-la
den po tom kdtl h!ay Floridy
počítány dle roiivi-ittl té samé
komise kterou otvwřilt přijmalí
usnesení le "h!ay Floridy dáay
byly národem Tildeaov Skat
kem tím do-vidíají Ie Bccfetí
podrobiti rozsudka kone kte
rou utvořili ov}d5a'i 1 aefbti
splniti co slíbili Co wyK!i by
jns o llotěka kter by v je
den den k ě?ema svato vatě
a dobrovolné zavázal a druhý dea
závazek aůj pomin? Nazvali
bvniO íj vřrolomoýss A tako
voa osvídvila býti strana d
mokratieká ▼ tomto tádi lile!
dŮ?!ednot!
Tím lo protewtttj proti svým
odvěkým záaadám tru le mii
věrolomně závazky ftciněué d
kazuje strana demukratcká 1
nejedná se ji o z£ady ta ! ve
skutno-ti ani lidných zlal -má
nýbrl le jedni su ji jen o
oaoba kterou Ly rá1 bod jak
buď viděla na stolci prvideat
itkém T oJLalvr% et aob
kst strany té r úplné jeji aahotě
Co SOUdí 0 rozhodnutí komiSO
Demokratické listy na severa
zuří a opti vztekem jelikol ko
mis voliteUká rozhodla ve pro
specii volítelů llayes Slovaa4
turečtí nají př Uloví Ie poterfť
nec horši Turka a přUlovf tolo
nechá ae i na severní demokraty
podliti Jih vidy poval ivia b% 1
sa vůdce a balta demokracie ae
vernf demokraté bylí poese při
vlskem Tyto poměry
nezměnily Při prvwideauké vet
bě i vítězili demokraté psuze ve
4 severních státech kdelto v jiha
ve všech vyjma S A kdlto py
nt l a sever listy dmo kratirké
zuří lileně obvíbojieekoeaiai kte
rou samí utvořili a ntraaietvi a
koruptttoali raí aby dům po
slanců srašil itnlava kteroa při
jmutím zákona o komisi a?iat)
píše Riehmondský (dem) Čaaopia
State : Florida hlaaovsia pro
llayeře — tak rozKodsaU koeai
ee Dokad oelMlla nás aerrahoá
zpráva o důvodech a rozhod a o tl
nepotřebajem domnívali le
rozhodaatí jeet nepravé siaayal-
ni neb bezůmyala aaeh Ie zaaae
zaje cesta afl by se panaTíldea
ovi stalo po právu Jeet pravda
Ie lid ni jest nerozum roz
jitřen v e!é té vjet a lehe by
mohl zapora4iti r ekatalíté
válni sAadr kterél jame po sta-
letí zAslavah- Stitjeat stát však
lid nái jt aakWnsa saeaanávati
1 tat záaia j aby so TUaovi
dostalo vítěztvt Jest ththa ca
to a naléhaví aposorfcovati ie
máme aejvyllí moloý trihaaál k a
akoeuáaf a roahodováat CKki
vejme pokojně koaelaý výaledek
a spokojme ee a afet klidni Vel
ká vftizatvt míra a forma alkoai
tá jeat docílena — vítězství to j-
bol dobrá náaledky jaoa eaavěř-
al neamijt býlí porovaáváay
otázkami straaickými a obai-
Raleigh (N CL) Křbeerver" p(
ie: - Viak a toho aeaáaleda-
e le volitelská keeaiee jeat ko
ruptní jelikol odepřela poaltěti
ae do vyšetřování Oal pKaaali
Ie rot hodno dle zákona a pHaa
hajíea kdyi roahodBo hyf i pro
ti nám nezamýšlíme podezřívá ti
jejich pohafltky Pak li dle jMb
náhlede neměli práva ryietřo
ti víco nel velitelské cenit káty
nebademe je obviBovati křivo
přÍMlaictvi jelikol tak a?nili
A nyní porovnejme tato vyjá
dření a tím co pila Ciaetaaataký
list "Enquirvr (dem) Demo
kraté kteH aaaedajf v komisi
li by astáti od daUlao m aiSsat
nínl m dSm poalaacfl měl by ed#
plitl asnánf psu Ilaye za pre
sidenta kdyi komíee probllaiU
ví] ttrsnit&f aalla ky
kti-ti vik#rl pNkálky v t
spikleecůai Q Politika
pr?th5 tía y hýl aaai%
Pvia©u poUeá jt řoaořt
Iti koaIi aah praziu jjt roa-
hod a e tu"
Pátral ts 1 killa jilal liy
demokratírká rai h tirm a p--koj:
vjWal ♦versi !
kratkké k vsiul a ilapásf aá
koaaaohasaa ti?iein- Jkh
rady nco orocev Jch sařt
td k aaai!Botef Tak jako v
rka vedlo ih Itvael ka
zavraliěcf Uaoln sal pak
p POktU ckvslosfivy Uk
ayaí v#d itvasi fřjUb k -'-kSa
aái!ýa — podlváate aa
itaěa mtit správa aas aa-
vral Ual gurrara tviN
Loaiaal imlwním rjth]
vávajl Lty deskrauekl v ila H
t4 Intr TrOcitikr Jak4 ar-!'
j -
meao UUN ©v
0rt$G8
Očekává e 1 Í Uaka vol tel 1
Hreda tk f c h Owc rwa
hodasta ttl v řfwřitb 11zt-
e I repaWikák vhut j {
sasl ptvemér oJrhcl pvH ♦ ařt S vk dtapřv
tich Ibtia měl aiateía rti- toil sraaJ raJdaika rtJlii
voa vltštam aeptr4 ai piver-! a rixa amsakLa fm }h h!
aér JeJaoa jm saUrs Nalh kl ferat pmlnthé
mm eevystavil rert fkát jrt i j etřaliO tk-e jf Cfw a
Walt aebjl vlit?f w Viak í arU aiaa m~ SCai tLaa fři
dle záka apři4al?a aver- skoJtli přrsaai a jmUm a h
rovi o tvea raH4ovati frávo iHIí pa vrahovi poraaiv Í +
roahJováa! wll poaz a rev Bvt ky vkaai tí asan e#
aawí voHt-! a prvt df 1
trmJr ketkm ar &ikvúéa
Mimoto aemSl vo'haI BtiaUvl vzat d vaav Udává le
Croaiaefli slavená aktvak bj S j Weiaa a le ekíil
ti povalováaa aa pravea jfikl ! vraidt rirtati a fhSim f-xú-príliS
d Crvi i vc4 tk i kf Jfc KJj by aa kvU zvedlo
koí-j vidíj# podv-1 a aai íehv! pak rr Hy
koaibMt ZLákoa Uta saKa f prtli T j--+t itvaai
předpj 1 rk-h H rěkver ! s-vi-Kaýva tat z 4"-sakraf
ml-t vateíské apráala# a -K koré slVo z4k- k
bcaiťno taa vviua aeaji jv
dopla:u_ CrveJa ktrýl fvířa 1
v!echBVbdrll ktt j tra
hým Ó!it!3a vydti a tlhrr i
o pry! s pokojík v kteréta
s _! i i
voiie4 ifin %i%rw
plni i mMo iprilí a pak
Sýh p riciS pkr%!r%Ií
' v i_r _
Mru] mmw? % mmm vrw m--m 7
jednajki
d!katy lecxlitta met hLsti
ba kerpta!" aa 4Jíí krpt
almi eI ajTlj yiti a tW
gramS ktfrll miealý týia aa
světlo třUr Chceme alaťr4
zde avíti
iXtrflmmJ ttrifím ICop-
W T l-elt-w N#w Trk : C#rti-
í kál fs-l vyHa jfloi Jfo-
krat Maisse koap t wpakl-
káaktho vx!tele aby aaaal a
jedsal s demokrat a zajitu!
kla a zamez í tfetll Sl:e k
e&éaaa rrsdita I10l' Kms
Brcss Va!' Str CKffwviata
J IL N Pairk
rplaá to st k valaši
J K Ktíy
(Posaaaaeaáal redakee)— Pl
to j%t yoee TďMk a ve
volt by! iw pravi taká Kt
ley ft ia ststbir a Urgjaa
Patmk by! srhvalaě vvUa to
Oreifaa k prr vedaí Wk-ste podU
v !a a jt d9oveea v Oaaaha)
WfjsJ ť- S twsí"— W
T Pehoa N X — Gtmalr all
r:hl W edatěsty (Tžcsuoěj -ss
pJaeel!— Pea r4- Vydá er
tificat v áterf T ý"l taiaxMt
RepahlikiaJ hrat hnmIí evrtiS
kit bt4 vydia tirti d-
anokratařká árky a vypJal aae
aero tak seaH volb {averaJ
jaa voinet aaae
aby aaaal demokrata
káty jde a ak riaktir j4i -
4kx repbhkáklH iaf ade
Olrněe advokát txm Tezsaa
aa repablikásklbt víi%e-
U Meíie cy-atř u p! Ne -
moha ?laU olaO závist
Odjed v sobol Kel!y a El
iarer b4o }edat Tyjodai}-
W a nim!- V mmátm WtaAt m-k!
ÍŽM Dodéas) I
v rwi sa htopv j n x
Patrkk Porilaad Oře— !Ca Jak }
brzy roabyode crér Pak li j
1 aíinl la aáraak odviaí od vý- i
l4k v hřvaa aaSIe
avýšeaýrak-U tHb
(Ba pcJ pxo)
y+ FWá J- proav EowJasv
S KelUy — TelsK-ra V Heaa
lockevi aby to asiati (jpo ab— J
Bi Ván zavvlac Vetedlt
lito Oznamte pokraJovilai
(I drW
Ho
Jasv EL KeíWy : 0b (rocanaí S
poIadoTaaýra ti doL)
dl Mdai d HaX 3řsk
t iádao tecáaieke pfekáik
aaaaaiU vltSsatvi JdHt# d1
T ) pazrw ITM 4 poart
i -tZ ertiát Watassrri a 1
Ut klt chJfi kJapiú
-W ewwi::iiía v4iii
Tlray Wa pm1jň kiarél
X- Těrka fUy Vy'j í
potiíu 4 ajaé&a Tu J#a a
ty která irtorsc jko po
U! jj mj aTve til fv&fi v
a pak tt yIa j+imh
eatrat vlrokáuká kterýl
chUl ediSMea (podlatk a£íaUi
tiWco c4 výIdka v křeaaa
K ítež f řeaýil#j a avalaj
Atteitit ca 7-nf Pickx-ťa
tf4 v Itvnak pro4-
se d ářaivay gaversera
rrlM% kt
u iU
-
icpin r miivmim
Wmk-L 1 -ta dse siel li
C
vii pokka cavrsv yt
friii aattvikaÁa) a kijl at
nil jlk rtaat otázal s
verara aJy a! !
asUví - mZm kasali" llNřl
il r%rHcr fintttv arm-k a
-tM n!r a kv
ali kiyhy bvt jj fTar
awnsial a bl trariail Vrazlatk
w
m —
fc
W Mavu íteme:
'Lakťlo ruku ves i cul
tiin Jjetwrilai ařsvl poilov
ti1 v re:en
jtíl XiJOVfctJa a
-IťV-Ja! alax balík luťl
kteK-1 poáta rmkoaki vri
tiLi lixa raiU jn teíilv
Mt if-SIaviPatlik vel
mi ÍJtto jraíJ ii-vbÍZÍ Bit
ivh nl ba 3IravtL- Je
&Xm tokai4A vvvétlstit t
U#ciař vpaava!A xmcH zu
sLIAshMÍ lis! JfrV
ti I% řiH: iUat že se
JoťíviiL 1tk-1 xaovtz s
xaamujeHtse oaiísi vlaatetz
cůitt že i v aV(řta eaA2ia
ÍApivl v llaoosia
v ř ten jích oalexi e SUvie
raťtaiki a To krok cíev©
latulslt Eas!laTiie-SIa-tw"
siasai d Ceeii ani oá
Míra v a Bexkarhlxi lei bv
vv? rilba -aaoi xavilii
tta fcvla e-2 }e ttiabwlaé
rvlo ti texly Yi obj-loati
n?jkf list pro RaaotnAI
mai zvvUiti k totua akierf
ckf cb ktrr a#io taaa zrn -
f PuVteaT
? f tř přl!elItotÍ dxiX
být njeíC iajwjwraiti
f Ui adv f kTk W prekal- j
1 5 t?ef aoettAXÍ CM- '
tttzlíai tf ďaa rtalCilni pA
rulařa UattVr Co- H)b-
: ~ _ _
1 1 "
lU X P- 1
rasf Uat práva
acaxai aai jtiiaea clU
jita do4al uextralilok
i"
V 2i'a ehcWaiaa aaáWě v
tdia thda a Mívěilirai - -
frdj visai d-jer aařiaeaf
ms_— mm
TJ-Ni3w 1
v aicrroma vai &torj ksm4 s
vwa aa lva a mtm
KOK srriv pd rdakr Paw"-" mu j V
kroka Západ"
ě-S Wl m A — i
t™ 4t_k_iw _z inw- T
i i 4a aav i tflil iim
skft oaody mmmr ratta
aat iVJL aazMaS rxt atí I H Z 7 72
T- SP t--- T "
č:ata Tř rr_ — ř
Ilárodní hostinec!!
— v—
Omcha Nebraska
HOSTHSTSC
KULECXÍKÍ
CWelž — váaaak auúvaa fiím
Jlii do hxwiať Ptvdlkova!
SBaV rJk 7 % sallcw
V OMAHA NEB
ČESl STUATNl DŮM
eoa da séuky 4 iliraí!
a ožádlS v ki
Ccvtajiri svUJJ t--ria i
anw O ík f-ttw-II
r til rIaIvi fveair zt bálta
pil vj klíPiiavisii fvtwnk í
Frutta Pivtiki
k-e4Í&af-
Pozor osadnici
YJlHKT0!i i?cVhQS£ Ca $
Karel Kadiš
1AL022L PRVNÍ ČÍ-říOU
:Risncr
assX mtici r YmmZt+m
C iL Rak -Uher Con
sulat v Chicago
attntaia
% ' s _
ar~ alr j™- íi #
mm-é aa aw'" a mjk
ti Ku h a Če a aJaa - i
A aase-we
FtCX & KOWAK
ftinnaái t tllt tto m
Scfcuyler řieb
CWe-U Via p
Ph-TS 4 tot ČLava I
a r vfcj
OaajMavaj Jj ww títt
1 jWea vWí ý i v m a
pi vaaa k saaivma JArýi d t
aiy v-ytr ms -a :- prav-
a &es a ítm
T#l trfl mimi p paíy
áw A CA FAX
ktr-t
rrnHvI
i aWU Ge%-m Uxr tf
1 aad
puf a - ivy- My
F 1 IntJciTtl
Pozor krajan! !
KJť - dk-Oní {4v ptv k Je
! vi aasni
' a mc á
CaOuax Cw e
Ma rt4M p
dLT
i atrmT a í-t fM4g 3ř-
- vvtv-iý
semaaý a jiia-a a awd:ajt
tfek a za4ě P ará-wt
ekwil ale- l ka!tl -a 7 4
' jiavl knr a pr ptaá-v v ídh
í JAN JAXrCKS
mmmmm 4ji Milwi
1 ptvxUTajl xholl l!e vi
bo tras au kamaa atiL
m lU%fj)J%r' _
t aeltsťi tnt
: vwvm v amf v
i O— TEJ A D-tltK fúty
I V?
tr-
m n ni T-"
tornám" '~ ~+m7 ywjS -
J 'i"
1— o
l i imuii in - : l
— ata# rmďmm % h-aA
ta mi " w"" #'—"' "JT
m m m — I i
i
f
I
r
:# '
'h
t -
í :
i -
i
r