Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, February 14, 1877, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    v
- i ~j qiir- ' TT- ' ~ ~i — g— j
- - a
o
IX LL_ 11 y
2k
v
t
4
i
v
}
4
i
„ý1
"I
1
f
?
N nedo
' J
- í
J
!
0
(
' i
)
J
s
~_ týdenník politický poučný a zábavný _
Majitel: EDWARD ROSEWATER Přtdplatné rožně 1121 I $ poitovni zisilkouT BkUKm-: 1AM BOSlCgT
ROČHÍK V ~~ 0 f1 A H A 11 ÉB„ DNE 14 ÚtlORA 1877 ČÍSLO 41
A mtmmtmmmmmmmimmmmmmmmmwmimmmmmmmimmmmmmmimmmmmmmjm - — — — j"'— 1
Noví pp předplatitelé
Mni oo ucíiciii luuuiu a pi i-
Štího měsíce přihlásí obdrží
Čísla Pokroku Západu od po
čátku románu "Říma zplozen
ci" ZDARMA tak daleko jak
zásoba statí
Nejnovější zprávy
lrel komisi velitelskou
Tokuje se tlusud o zAléŽitos
ti Louisiankó Prvním zo
zástujxm pro stranu Tildc
na byl Matt Carpenter —
'náí Matíj" z "NVísconsinu
Io nfcrn následoval Trum
bnll Oba snažili se Moka
xat Že čit nel výbor jednal
nezákonite '
A' legisslatureDakuty pro
šla předloha aby v ůzeml
Černvch třenu zařízen byl
okrskový soud Spojených
států jakmile smlouva s In
diány o popuštěni Černých
▼rchů kongresem schválena
bude Těž maji sc Černé
vrchv rozdřliti v okresy a
od Missouri řeky tam vy
stavčti 3 cesty" Výpravy
opouSti Yankton skoro kaž
dodenne
Dva náčelníci IndianúSi
oux přibyli dne 9 ve Spot
tei Ta i I jednatelství poslá
ni jsouce od nepřátelských
Indiánů ku Crookovi aby
vyjednávali o mir
V příštích dnech bude po
dána předloha zákona o na
vráceni se ku tvrdé méně
jak navrhováno v nedávném
poselství presidenta o před
metu tom V některých
jKdrobnostech Uši se před
íoha od návrhu presidenta
Soudce Mackey i gen
Kershaw z jižní Karoliny
soudí že Ilayes bude naji
sto uznán za zvoleného
Politické zprávy
Volitelřké hlay Fíorídy jou
joiítiuj pro Ha jeny Tk ro
bulli komiko minulý ítvrtek I
mokrató UkUI íinili n&milky
proti jeduomti x volitclfl Ilajece
s Floridy Ilucnj hrey tvrdíc© že
▼ Em volby tyl komisarem jdUt
to PensacoU Vik llumpbrey
dukixl !e inětic fded volbou m
vidl óřadn toho a ío byl proto
Tolitlnýia V padá Floridy ro
bodl kooiifte i nej řijmo De
bad uvalovat! iadn6 avědec-tví
které 1 nebylo fřeUložf no po!u
volebními iprarami ipole£né kon
venci obou domů konretiu Ji
nými alovy feteno io kornij no
bud vyit-Uovat jedn&ot výboru
cllaciho ve Flondř uýbrl uzni
zm pravou tu zprava volební kte
r4 pochizí od voliteia jiebí po
vřfnjM Iitiny nAlcíitě s zikooU
tS ztvrzeiy Ilozhodoutl toto
boduje e zcel právem a siko
něm atáta Floridy Zákon ve
tito onom převinuje v f toru ří
Ucima aby o pravobti bba3 roz
hodoval a svěřuj ae raa tuocroz
hodovali který s kandidáta zá
konitou větitiiu íb lrKl Dle tk
kooa tobo jednal výbor fiud a
komÍM roahodnatf jeho potvr
dil t
]] Demokraté osvediili ae býti
pravými knownotbiny analtť
ae votiieiQm kteří nejnou tuzem
ci klátl vieliké ptekáiky v cee
tn Tak ku ph roeblaiováoo o
rep voliteh IllinoÍK Armonr le
nemá doaud obřanaký Int 8po
lehali na io !e list ztratil a jeli
kož kniby v Chicago při velkém
poláru ahořely io nebude mod
obtanatvi av dokátati Nyní
opit oznamuje c le Hni ae ni
mitky proti C R Solbergu % La
Crowe Wia- kterýi prilel do této
zemi pFed 23 roky co hoeh a je
hol oteo atal ae obtanem Arci
ie podobnými námitky ni£ho
nedocílí Dávají tím jen na jevo
le také nikdo kdo ae nemfile bo
aoaiti býti turozencem opoválil
ae býti voli vele no prezidentským
Pak-lí to není knownotbingia
mua nevíme jak to nazvati
j Že mezi Tildenem a guverné
rem Oregoau bylo ipiknaU ohled
ni vyaUvenf poreřujkíbb liatu
Yolitehkébo Croninoví dokazuji
íetoíIejramy které vyměně
ny byly mezi Tildenem aneb jebo
blízko atojícími přáteli a guver
nérem Oiegooo a íleny Týboru
demokratického a jinými osob-
noetmi Mezi línými byl téi na
lezen jeden telegram tr hantýrce
adresovaný přímo Tildenovi Je
likol podpia byt tél v hantýrce
oovidéto ae kdo telegram ten po
alal vlak aoodilo ae le obsahuje
dSleiitoa správu ' KoneCnS po
dařilo ca cal-iti b hlma klít Clo
ta tyb trtri jsi=cba cbvti-
ku jchol výtisky tte poHdku jen
nachází Místo elov která! byla
míněna vzata slovu nalézající to
ve slovníku v té namé řádce jako
blova míněná viiik o dre stránky
dále V hantýrce zněl telegram
následovně:
Tortland Oře Dec 1 1876—
To ihe Ilon Sv J Tilden No 15
Gramercy Park N York : Heed
mantinefw eramp cmerge perora
tion hothouso nurvivor browso of
pianu-ter duttinh hotbouno exacl
ne8 of Hurvi vor bighcrit eunniog
dottifh afar gahanie Kurvivor by
aft-ordingly rvpeclfull mercíleait
oí Senátor in conoeuent coalono
(tOBBLF
Mínění jeho pak bylo následující:
Portland Ortf Doc 1 187U—
To tbe Hon S J Tilden No 15
G rameny Park New York : — 1
ťhall decido every point in the j
čase of P Ht OlfiVe Kleclor in fa-1
vor of the highest Dcmocratio!
Klector and grant tbe certificato!
accordingly Rule morning oí
the 6th In conequenco confi
dential L%řAYETTE 13 G rov er
—col v překladu zní: "Rozhod
nu veškeré otázky ohledně poi
tovskébo volitcle ve prospěch nej-
vysliho volitcle demokratického
a udělím certifikát dlo toho Roz
hodnu ráno šestého Následkem
toho davžrné L B Grovcr
Soudí so ve Washingtonu
le vyšetřování řitatího výboru
Louisiany bude nyní skončeno
Vyšetřování dělo so jen proto
aby vrlono bylo na cleny výboru!
podezřen! podvodu což by byli
před kominí volitelskou te co dO
vod určilo K tomu cíli uvedeni
za svědky lidé kteří samí ku
falšování a krádeli se přiznali
předseda výboru Dudlcy Field
kterýi mimochodem řečeno stal
ae pověntným tím le byl obhaj-
cem ncjvětlíbo taškáře co jich
kdy ve Spojených státech bylo
"reforraisty" Tweeda nechal o
avé vCli tiskaouti pouze úryvky
svědectví a vBbcc viech prostřed
ku nechť si jakkoliv nekalé po
ulilo bylo k aaceměni výboru
VSak to vše nepomohlo Vyše
třováni dostalo smrtelnou ránu
kiyl komité voiitclská rozhodla
le jednání výboru citacích nebu
de rozhodovat! Tu pak arci ve
Ikeré ocerhování vf boru pozbyde
váí důležitosti a bude zastaveno
15 Čím dále zasedáni kongresu
krařuje tím lépe jest viděti s
jakou upřímnosti a za jakým úče
lem byli loni demokraté v povo
lováni rozpočtu spořivými Jil
sa 6 milionu bylo povoleno ku
krytí schodku nastalých tím le
nepovoleno loni dosti na nejnuts
nějií vydání Skutečná Šetrnost
a nedostatečné povoleni jsou dvě
zcela rozdílné věci : Minulý kon
gres nepovolil dosti peněz k obra
žení vydáni jen proto aby při
volbě 'mohli křiklounové demo
kratičtí se honosí ti le učiněny
"úspory -
II Členové výboru čita čího z
Louísiany kteří dáni byli do vaz
by od demokratického domu po
slancS jelikol nechtěli vydati p5
vodoi listiny volební kterých ne
měli jsou drŽáni ve vězevii nečis
tém a nezdravém kterél prý ae
nehodí ani pro dobytek a dSm
poslanců zdráhá se dáti je do
místa lepiibo Wells ve vězeni
následkem tobo onemocněl
11 Dalií vyšetřování talclitosti
Louisiantké objevuje hm dále
tím jasnlji povaha svědku Lit tle
fielda a Maddoxe Několik evěd
ku demokratu bylo vyslýcháno
kteři vllchni se shodovali leMad-
dox jeet osoba zcela nespolehlivá
llivá jemni by ani pod přísahou
nevěřili Wells byl také předve
den před výbor vyšetřovací vlak
odepřel odpovědi na tak dlouho
dokud nebude a vazby propuštěn
Cavannoe jeden z právníku kte
rý před lítacim výborem atxanu
demokratickou zastupoval avěd
čil le byl přítomen kdyl hlasy a
Vernon pařil počítány byly a le
a nařízeni výboru Čítány pouze 2
hlasy pro Hayese pak-lt byla li
stina zfalšována stalo seto pouze
po počítáni a výsledek čítáni ne
mohl takovým zfalšováním býti
změněn To svědil jeden z de
mokrata který! byl přítomen a
jest to pouze důkazem le celé
avědectvf LitUefielda bylo spik
nutí demokratické aby očerněn
byl čítači výbor Nezdařilo se
( Dnem 4 března vyprší lbOta
44 kongresu a nastane první za
sedáni 45 kongresu V domě po
slanců bude velká směna v oble
du postaveni obou politických
Stran Kdelto r kongresu pří
tomném měli demokrati většinu
přee 70 bude většina jejich v pří
štíro kongresu pouze 5 neb 6 V
senátu kde dosud zasedalo 46 re
publikána 23 demokratu a jedno
místo (s Loniaiany) bylo uprázd
něno ztratí republikáné4 Členy
bude pak 42 republikánu 33 de
mokrati a jtden neodvislý V
lidné o odvjtvl nebuds relki
Počítání hlasů
V pátek rozhodnula konečně
komise o hlasech státu Floridy
příjmouc 8 hlasy proti 7 usneienf
že Čtyry osoby totii : F C
Humphreys C W Pearce W H
Ilolden a F W Long byli rále
litě ustanoveni za volitele presi
denta a místo-presidenta pro stát
Florida a le hlasy těmito osoba
mi vrlené jsou vrlené dle před
pisu ústavy Spoj StátS"
Na to zvolen byl výbor k zpra
cováni a podáni zprávy kongre
su Výbor zpracoval zprávu a
předseda komise předlolil ji v
sobolu kongresu udávaje násle
dující důvody: le dle ústavy a
zákona není komise kompetentní
přijímati jiných svědecJvi nel cer
tifikát guvernéra Ani svědectví
o ůřadnich skutcích legislatury a
soud& učiněných po odevzdáni
hlasfi volitelských nemSle býti
připuštěuo Ohledně volitele
Humphreys o němí se tvrdí ie
byl nevolitelný uení dakazfi le
by byl driel ňřad komisaře Spoj
StátB dne 7 listopadu DSm po
slanců usnesl so ahájiti schůzi
společnou o 1 hod odp v kterýž
čas se Senát do síně poslanců do
stavil Po zahájeni společné schQ
ze byla přečtena zpráva předsedy
komise a na otázku předsedy So
nátu zda jsou jaké námitky proti
rozhodnutí komise podal posla
nec Field námitky které! v pod
statě praví le nebyli oni čtyři
volitele zákonitě zvoleni a le ko
mise odepřela svědectví k tomu
čelící Na to so společná schůze
odročila aby kaldý dam o sobě
o námitkách těch rozhodnul
Senát rozhodnul ihned 44 proti
25 hlasy Že rozhodnuti komise
má být podporováno Díra po
slancfl maje v úmyslu rozhodnutí
protahovat a zenu déle v nejisto
tě ponechat odročil ee do ponděl
ka bez rozhodnutí
V pondělí po několika hodiné
debatě rozhodnul důra poslaocft
167 hhviy proti 97 nesouhlasit! s
rozhodnutím komise
O 225 zahájena opět společná
scbBze obou doroS a kdyl přečte
ny byly usnešení o rozhodnuti
komise prohlásil předseda le je
likož se oba domy neshodly bu
dou dle zákona počítány hlasy z
Floridy tak jak komise rozhodla
Počítány tedy 4 hlasy z Floridy
pro Ilayse a Wbeelera Pak oté
vřen certifikát a Georgia a počí
táno 11 hlasu pro Tildena a Ileo
driekse Pak po pořádku po so
bě Illinois 21 hlasy pro Hayse
Indiána a 15 hlasy pro Tildena
Iowa s 11 hlasy pro Jlayese
Kansas a 5 hlasy pro Hayese
Kentucky s 12 hlasy pro Tildena
Pak přišel certifikát a Louieiany
vykazující osm hlasu pro Hayese
podepsaný od guvernéra Kel
loga na to druhý zLouieiany vy
kazující 8 hlasu pro Tildena po
depsaný od McEnery třetí po
dobný prvnimu vykazující 8bla
eS pro Hayese a Wbeelera a po
depsaný sekretářem státu — a ko
nečně téi i čtvrtý ku kterémuž
nebyl ale duplikát a který nebyl
ničím jiným než paikvilem vyka
zuje 8 hlaefl pro Coopera a Cary
v němí jména všech volitelB a
ňřednikA potvrzujících zněla:
John Smith Proti třem prvněj
lim podány ihned námitky — pro
ti prvnímu a třetímu se strany
demokratické proti druhému se
strany republikánské Čtvrtý po
nechán nepovšimnut JPrvní tři
certifikáty spolu s námitkami ode
vzdány byly komisi
Komise rozhodující zahájila za
sedáni o p51 páté a při i mola cer
tifikáty i námitky Po nějakých
předběžních prací odročila se na
úterek
Jak ae zdá budou jediné spor
né hlasy jeltě s Louisiany a Oře
gonu a ač těžko předvídat koneč
ný výslodek přece se soudí le vi
tězstvi klont se ve prospěch R B
Hayese Použije li komise toho
samého pravidla při LouieianS ja
ko při FloriděTudou hlasy Louw
aiany počítány pro Hayese a e
den demokratický hlas Oregonu
rovněž se nepodaří demokrat&m
ndržeti jelikož nejvěhlasněji!
právníci obou etran shod ojí se v
tom že jednání guvernéra Grove-
ra bylo nezákonité
Jezovitstvf v politice
S jesovitstvimse zásadou le
Múíel posvěcuje prostředky" ne
setkáváme se nikde častěji jako
▼ politice I lidé kteři jinak sa
poctivé platí a v obyčejném živo
tě k nepoctivým prostředkům y
dosaženi svých cílů sáhnouti by
se ostýchali kteří odsuzují jezo
ví tisious a jebo zásady kdyi jed
ná se o záležitosti politické ne
posuzují přísni prostředků kte
rými se účele dosáhnout! má
Jsou to obyčejně xxřiví straníci
kun nzti ti r— J1
zásady jou tak nezbytné této ze
mi tak prospěšné celému člově
čenstvu že jest ji nutno vítězství
buď jak buďzajistiti Obyčejnou
omluvou jest že politika není
mravouka le nesmíme býti v
těch věcech přeepříliS svědomití
le "druhá" strana šidí lže a kra
de a "naše" strana musí taktél
činiti le jest nutno se stejnou
zbrani bojovati pakli le protiv
ník Šidi a lle za účeli soběckými
a nepravými jest tobě povinoetl
stejnou zbraň pozvednouti k úče
li zjednáni - platnosti zásadám
pravým
Vlak tak jako zásady ježovi
tismu jsou zavrženi hodny ve vě
cech jiných tak jsou i v politice
v podstatě nepravé zkázonosné
zhoubné 05 jedná se nám ▼ po
litice? O zachováni našich svo
bod o docílení a udržení co mož
ná nejvyššího stupně blahobytu
Či mažeme však očekávat! že
svobody docílíme podvodem a
blahobytu lhaním ? Čijsoulbáři
a podvodníci nejlepšími strážci
volnosti bratrství a rovnosti ?
Nejlepšího příkladu jozovitstvf
v politice poskytla nám v minu
lém zápase presidentském strana
demokratická Vycházejíc se
stanoviska že pouze ona jest stra
na poctivosti a práva jen ona k
tomu povolána aby opatřila ná
rodu blahobyt a očistila vládni
aparát od všech pijavic které se
v něm zahnízdily vynaložila vše
neitítila ee žádných prostředkC
aby vítězství dosáhla Zejména
na jihu páchány podvody jimž v
dějinách země této neni rovno
Poukázali jnme již dřivé k tomu
lev mnohých okresích v jižních
státech kde dříve bývaly veliké
většiny republikánské neode
vzdán}' žádné a neb jen skrovný
počet hlasS pro strana tu VBČi
torna a vůči svědectví o násilno
stech a zaslraSovánf voličů repu
blikánských nem6žo žádný ro
zumný nepředpojatý člověk se
domnívat a neb věřit že změny
takové byly přirozené Jest tu
viděti ten nepatrnější dfikaz jezo
vitskó zásady : "účel posvěcuje
prostředky" a listy demokratické
a takové které pod pláštěm ne
utr nos ti straně té sloulf ač za
vrhují zásadu tu ve všem přec
neměly pro to náležitého odsou
zení naopak ony jednáni takové
ještě omlouvaly a vymlouvaly
Když bylo po volbě a bylo vi
děti že hlas a skoro na stejně pro
oba kandidáty a Tilden podle
zmíněné zásady činil pokusy aby
koupil si jeden hlas volitelský
(jako v Nebrasce jižní Karolině
a jinde) a když skutečně koupil
ai jeden v Oregonu tu mlčely a
mlčí ony listy a schvaluji tak
svým mlčením zásady jezoviti
smu A co říká tomu národ l Ti kte
rýmž jedná se o hrnce s masem
arci schvaluji každý prostředek
kterýž k vítězství vede však roz
vážní rozumní a nepředpojatt
poznávají že strana demokrati
cká rení tou za jakou so vydáva
la a uznávají le účel& Šlechetných
nenechá se docílit prostředky ne
šlechetnými Evropské Telegramy
vyjednívaní srbsko-
TUBECKÉ
Vídeň 6 února
"Polit Corresp" tvrdí le por
ta nabídla Srbska následující pod
mínky míro :
1 ) Požaduje právo býti diplo
maticky v Srbska zastoupena
2 ) Aby katolíci i Židé požívali
stejných práv s tuzemci
3 ) Srbdko nesmí dovolíti tvo
řeni ozbrojených tlup a znepoko
jováni hranic tureckých
4) Tajné spolky nemají být
dovoleně
5) Srbské pevnosti maji být
udržovány v dobrém stav a a ta
řecká vlajka má na nich být vztý
čena spolu se srbskou Poli Corr
soudi Že Srbsko podmínky tyto
přijme a pošle zvláštního komi
saře do Cařihradu
Londýn 7 února
"Times" se a Bělehradu ozna
muje ie nepochybní ministr Rí
stič na místě Maríooviče odebe
ře se do Cařihradn k vyjednává
ni
Bělehrad 10 února
Ministr Rietič a sástupce Ture
cka Pentéf Effendi shodli so na
následujících podmínkách míru :
1 ) Vlájka turecká má býti ctěna
2 ) Pevnosti srbské maji být ne
dotknutelný 3) Ozbrojené tlu
py nemaji překročovatí hranice
Ohledně ostatních podmínek o
brátii se Effendi ku portě o nave
dení Srbsko odpírá uděleni stej
ných práv židBm a Armen&m ci
tuzemci
BOSNA
]Londýn 12 února
Fovstánj y BoeS vypaklo opt
C772
RUSKO
New York 4 února
Londýnský dopisovatel N Y
Heraldu pile: Anglické Čopiy
av
jsou nazioneny oouiau v mír
však nemají nač by tuto naději
zakládali a mol no tedy tvrdit že
pouze "přáni jest otcem této my
šlenky" Ve Vídni však kde
jest málo nepravých násorS o
Rusku muf elabé naděje v mir
které byly oVi nedávná udržová
ny a každodenně zr8tá přeevid
Zení že Rusko chce válka Ná
hledy tyto potvrzuji ae zprávami
o sile a moci armády v Beesara-
bii
Petrohrad 7 února
Všichni Študenti kteří zúčast
nili se demonstraci na av Miku
láše v kathedrálú kazalbké bylí
odsouzeni k těžké práci a neb
vyvežení do Sibiře vyjma tři
Londýn 8 února
Do Bělehradu došly zprávy o
velké Činosti ruské armády ca
Prutu a podél Černého moře
Rasové položili jŽ loďkové mosty
přeš řeku
New York 8 února
Z Ruska se oznamuje že mini
str Gorčaker odstoupil za příči
nou churavosti a na jebo místo
ustanoven za ministra zahranič
ných záležitosti hrabě Adlersberg
SRBSKO
Pozoruholný jest článek úřad
nfho li?tu "Istok" který 1 vyvra
cí tvrzení ruk#ho listu ♦'Golo
že Rusko vše vynaložilo aby
Srbsko od války zdrželo "Istok"
praví že kdyby nebylo ruských
choutek naCařihradnárod srbský
byl by nyní spojený a avobodný {
Miliony mbl8 a tisíce dobrovolní-
kú z Ruska připoutaly Srbsko k
Raška Pakli že Raško chce
podniknoati hoj proti Turecko
jest velice dQlelito aby Srhko a
Černá Hora spolu účinkovaly a
osadily Bonnu a Hercegovinu
Pakli Ie Rusko postoupí v před
mlže být njištěno že Srbsko spo
luúčinkováni neodepře S ruskou
pomoci míle Srbsko mnoho do
kátati Toto vyjádřeni jet tím
pozoruhodnější an v Srbsku pa
nu jo přísná censura bes v&le
vlády nic do tiďku přijití němí Je
— Bělehrad jest plný dobrovolní
ků a dBstojníci organisují a vysí
lají je ku Giadové
Londýn 9 února
Bělehradská depeše "Times"
praví Že Káeov ruský konsul v
Bělehradě od póruj o veřejně smis
ru Soudí se že jedná dle piána
viesfovanských spolků V vý
ších kruzích se soudí že ůfadové
Rusku přeji si míru Srbska s
Tureckem jelikol by odstraněna
byla tak příčina stálého popuzo
váni Rakouska a Huško by pak
volně naložilo s Bulharskem Ru
ské slovanské společnosti však
cbti válku a soudí pakli válka
srbsko turecká vypukne ie Ra
ško by bylo přinuceno zakročiti
bes odiuaau Jiovnéi sňali se
popuditi Uhry doufajíce ie tyto
nějakým přenáhleným krokem
povzbudí proti sobě Slovany ra
koňské — Čtyry tisíce mulů ode
bralo se ve čtvrtek a Bělehradu
do G lado vy
ČERNHOBJL
Caři hrad 8- února
Knile Černohorský odpověděl
na telegram od velkovesíra le
jest volný vyjednávat! o mir na
základě stavu před válkou a a
nravenl hranic však myslí le
sby tečno vyslat! poslance do Ca
řihradu a Žádá aby vyjednáváni
dělo se prostřednictvím turecké
ho vyslance ve Vidní
- Londýn 12- února
Z Bělehradu jte tyrdí ie knile
Černohorský odmítnul turecké
podmínky míro
RAKOUSKO
Londýn 6 února
Z Vídně se oznamuje ie uher
ské ministerstvo ae poděkovalo
sa příčinou neshody v otásee o
založení uherského banka
Londýn 7 února
Berlínský dopisovatel "Fosť
tyrdí že snahy Ruska aby Ra
kousko v pádu války ku pomocí
zlákalo zůstaly bes účinku Nyní
prý ae Buako ] vynasnaží přiměli
Rakousko k tomu aby zůstalo
příznivě neutrálním s
Londýn 9 února
Rakousko stahuje vojsko k bo
senským hranicím a zakládá po
dél hranic velké vojenské záso
bárny
RU1IUNSKO
w~Lon!ýB'9"tnorB'
Z Románská doctisi sprav {a
většina národa jest pro mír mea
lina pak pro válka Většina jest
pro to aby Rusku dovoleno bylo
(tsesaízi rsntBi-Jn vcj_a sv
Románsko e zaj!- ve ál
a knile aby brl problilea aa kr4
le rema&akibu Této aicě
stoji v eVte sán kl Kar!
Ivandýc ! února
Zálohy vojenské y'y dcaa
propuštěny
TURECKO
-T-CaKlírai S Ú&ora
Policie odkryla taje 4 dpiay
Midbata paii kterýi hodlal vrh
nout! sultána a doaaiiti ba trSa
bývalého sultána Marada Ná
ldkeat toho byl Midbat zatkaat
a dáno m na výbir buď 1
bode pota¥vn před aee4 pro
velezrádu a neb ze země vypově
zen Volil poeledaljli Z dopi
su zachycených vysvítá 1 S00}
nlemS mělo přijít do palác a r-o
ládovat aby sultán odstoupil Na
míto_Midbat pali Bataaovea KJ
hera pala ministrem
Londýn 12 úaora
Taretký doplvaUl 'Tím" v
dopise ze dne 5 i nora jiti le
vláda turecká nemá ate pilnější
ho na práci nel dopravu vojka
k Dunaji Kaldý trnik obětaj
ae na přípravy vikc Z Am
riky přichází mil ví sbraaě a
náboj a kaldodeeně
ANGUCKO
Ixndýn í úaora
Dnes zahájeno bylo avKeel par
lameuta zahajovací Itii krá
lovna recituje latoti r výtho
d a vyslovuje ttadějt le ntir jt
dosud možným ozeaaaaje le
prohlášeni )i aa la(ovB indi
ckou bylo v Indii přijrauto vel
kým nadlenim lpoorRa: a
nedostatek a hlad který v ladu
panuje a vyzf t a parlament aby
- - % a -
pomoct frwpíi t smlouvě aa
vydáváni sločinců uzavřené sel
Spoj Státy ant eezaaieaj a
vůbec relé poUtv( jet jaksi ae
úplné a neurčité a vysaamenáTá
a spiše Um co v něm fujf a2
Um co v něm obealefto
R&zné zprávy
f lfiaulf týden vydám byl vlá
di bel:eké Jaa Bapttte Vaa4r-
velpin a jebo Iia pro paděláni
)xJpiia na směaka s&ějíeí na
500000 írankS — Nimec RUch
vydán vládě švýcarské jsa obvt
něo le co nčitet dopoaltěl m aa
Žačkách ohavného skďiaa a ia
vyzrazen uprchnul do Ameriky
Všichni tito provinilci adrlovali
se poatednf dobou v Indiána
ý Z Ciaeianati oseamaje ie
na vlaku jezdícím mezi Newport
Ky a Ciaeianati spáeháaa byla
milá loupež Za f 25w000 pouká
zek na banky bylo nkradeao a
poštovního pytle Do4 neai
vinník vypátrán-
f Z Arizony přichází etiŽBoet
ie Iniiáné v jihovýchodai člti A
risony dopouští ae na oadaicich
mnohých nisiinoatl tak ie panují
obavy le ona krajiaa bade v
brzká opaltina Guvernér území
tobo ládá sekretáře války o po
tfebné vojsko k ocbraaě oaadaí
ftů a potrestání Iadtáaft
f Mezi Sioux City a Černými
vrchy saříseno bylo pravidelaé
pojení Za několik def budou
prodávány jil průjezdné lUtky a
Chicago al do Černých vrtbi
Lístek s Chicago do Deedwood
bude státí 12100 a cU bude tr
váti nyaí 8 dni po zdí ji pa jara
pooze & dní Kaldý cestovatel
má povoleno 100 liber náklada
f V Braidwood lil n2iaili děl-
ničí v uhelných dolech saatěeth
naaL stávka Tél v Ifahoey
Cla ne v Feaasylvania v dela
Stantoa atrikaje 1100 dělaikft
ý Doee (dne 14) jet dea Ta-
lenUaa v kteréml mládei amerk
cká posílá ai obrázky ba ala4
hezké a neb karikatury — dle
tobo jakých citů saailatel k adre
sáta chová
ý Dne 33 t m jt dea naro
aeni Waahiagtoaa otce repabti
ky V raavhýth mlatech koaajt
ae přípravy k aálelité oelavi to
hoto výročního svátku národního
f Přítel sil paa A- Mataika
a Chicago jebol roaaáhiá továru
minalého podairaka vy bol la —
jil to } třU co jej podoba ý pád
stihnul adělaje nám v ©a křesa
ném dopise le prače je opět ae
100 dllniky Myalítne ie mimo
pp XorhelflL t San Fraace% aa
viech leekých továrníků a podei
katelů ve Spej Su má tma 12a
Waška nejiosaáhlrjii závod a ca
měetknává nejvíce dělaiků Po
dobaá podniká voet slouží Čech tm
americkým víra ka cti
t V TTahia£toa samětkaá
vala nejvica aaaWŮ vlád Saae£Í
mU ta avtj raldk typoralko
Unii a předpisovali ai eay jaké
ca priti ecmU cxittra byřy
Jy Wiuttt mUW:
j4 fauiy- P4a rtW4 j ?
ieaat asiaalý j Jn 4ulatk k r ttatet cia v wub4v
ka o plodila asl — zap-v'- [ a- Z-kuar prával avkváJ
dá úakkali kerl4k aátk mimt ftm4ta a vrrsaih aá
plaUti aa ! ic ! príssěr- j apr iaaáaail wxttlm 1 pře ax-
a4 rcay ve aměMevh jtýťk Vlak
Sái k KUtk %mm nmyAl
Nevidteae prei by a4a41 a ab
aklěl Ssaát k lře té vil
a roi by mil vUda platit rkw
a priri el Mkrsatk
t Sotva roakodaat prv í jor-
eá etázka ve {nt prUieat% l
klm a FUmd puiilta llavevo
ti xčiaai afvat byt 1#
TM% pakli le abe I kiai4
aa ave4eéh prk!áit aeb4
nok ! aýbrl tlrvlš k
vyliia acuie Sp S
f Z divralJU áljÍBict a
jka dvtvo být tak afwuvý-
dwkaas: 1rt a WjMjaiagWa C
Alabaatia kurýl airaeviřl
M-70Oa 4á£hL !árU-
(ké jilal Uty sm p řiaáli taa
správa však bes paaák
Kdyby ta býval -talkář pha
ly by r:é íj avala
repci sraa4 r-4i a]L"
f Uětka Naatik# Ulrni v
ukLaoaý-b kriaák Peaaayt
vaai by to aaiaa'ý tf in aaviti-
Vb c4t poiirem kt-rjl slrár:l '
sa f5QW t-tka- Jmii v této
siy p ake4ikrát r s3t k j
u ilárfla :rpě! a rbaa4
at íit eta ft j 1 v iwIí r
láry ty joa patra ak!iiasí
tUk Jl cf!ř-i ]
vt viaiky dp%iL a po '
treatati i
c_t i -
y 5rZva ktrl ch:'y pt
Si a LUv tlta Nara a- f
vřili ohWdaě přistav Ut-ral
by {! bvl tnrtý H-aa ataa-'
tivkýca bptbv prý avatf NUuý d- iulrý wu! Ca
aa b-l# V# WaKaJMi3 p-1 #rv j4 eelalovaJk ed jďé a
saje f%kmít i %UU wtk- iáta j Iýcb aasmíkmajtKb v 4ra
zavřela jd aatloava jrtitL ď pvklaJlataa I iíbl ai ji vai'i
keta kaptaJte kleýt a % Um fw%L Caaaere
prSpla X+n ta Lulmi fwt i pjri 1 ky byí iibl prait!
podaikt a od vlády Xcara - w pa ptkavO aby ej
kě a&a%B4Mt }e4pra cbdrlL )
ý Brty p vwlt4 kít4 4t-
kratičkými !iy dopi ku-rýi prý
pata! slavaý prátaik Nw Yr-aý i
O Coftftor a v a4al %%'imt {-rot
o (iretti wadrvvai
jiafm prvB- byt v dp4M !
"Grant byl elralt dc(rat j- pořXt#U avai roaMi e voj
bl rrpabitkáaé vytáhli i atoky ect V prv{ da alavao
GJakl aby ?aili víáJcm bievtU mm kankaíara Gi-eata
národa iKtyf Ua k4al v f IWtabaKa a akati
řaaopieeeb 4LU db vakO]Íeých vyaikaíeicb d?ťjaik3
Cosaor jj as!laL J vej bwvi evl vojaé kařřy
Vrabu!tee j4a e alta pojvalvaíy aa árii a a odepřely
cl před kau4 ve pvra v n 1J1 tlihakeáat
akém navštívil tél G raa ta a o- t V NVw Trk nodáaA by!
mloaval 1# a#pama:a aa le
by byl litUkéa tk p— J
a i-akU a au 1 l a!a být jJ
prdlty PrWd#at odjvi4l
ie ely 11 a ?aopt& o dopiaa Ume
však ie aevěaoval at lálaé po
soraodti
t KoUktoti daaě s korálky
vedoa taký zip a viaopaíy' tIt
iai "křiven v JíJal KarWia
Dne 7 L - aaaaiaj DWaer
kolektor a Greebar9 le d#paty
maršál Rjbrtoa právě aaaaa
je le tlspoa peaaocaiUl ckll
aabartU jedaa víaopeJaa však
vinopal postavil ee e lidmi aa od
por a sabili dva a porseui něko
lik poaaoraikl aaariáU Vboal
jibaaé tmí tam epět beaf ocbyby
poli Graat aa aě botáky
ý LcT Orirlto kteril přjI
tyta dy do St Jka Ne
Foaadlaad oaaamaj i páratk
Georr TTbiBto a Nw Yr
ka byl vrl aa brh a Cape
Bare aai Í0 teda Trenky n
byly zposorováay ai dne tX l#d-
na Tnaact mrtvil aJ
aoatatb idaf a asaltv i
cwtovat!! ae naa:b4Tal JLd
nikt bylo a lodi 13 rja au -
ie í
I f Aagllckými lry klasprár
f Pap1 vydal obila k ka kr- Tm%u w jednom výrhodalm meWJ
dinálSm arebksp5m a h f Saa bylnSáraý poka awp
pJm v němí aatraeaio baia4 j eáai Wea upioaa tak &ako e
školy poaechávaj bkp4m j m! mmm a evdoo PW
vtli aby obělaik tn a veřeji SM w mjMtíl m
MhjMlldHveklikrápH j trakki do domltk
tlaapoakásati k torna ieee stra-p!y výUa obaAa pý
ny katolxkébo kaělatva jvt ae i tru výWby aa Wpeal
nepřátelatví proti svoboda ým Šk 1
lámajsf Tlkkdj papelařř t ▼ Tkakýh LMath
mě k nepřáuhuvi prvtt ikalam } 1 redakt pJ
radí atao bpWí i jisl T- Cpk adt iaiab proti paV
věUl Xeo2kává vik od VaciiL Vaía padK
boto eMlaikn takevýcla n- j H Likm USa
kt jak nepochybně ppi J ívíta ai p4 a nre
doníi r í kýval ýdfc 5e-ar Trk
t čtenářové naJt bdMi e p
snatAvatí sam sivs2ea W s — -
minalého roka přteu 1
k % Tí t
Fraacit hotoví e broka aaxhn
bobyae evbdy ktt rpbt
kásvé tmaeoaaiti hodiajt Uotmu
nArodamerkkémn Socha hodo
v brska dohotoveon a aWáa a
výbor pro poatnveni awebr té
"im Yrk tfal rriil tnst
— — r w — a
Lial vyzývaje ka niᣣai třt
rívka kn kryti ý!oh a4UUaf
rrxt €-i a t -v—
t Z: ý awiur BMp]
kyt jtv"í řaíly {-H4 4i-
eaá prvf i Bikpi palaat
jwiikel prý al dta£k dlkaal
k jW Mvědeet Tak dbraJ
va rValka kterii aodea
Bkaap nazývala Ylaik a
pHSl ie kiaaie pra i-a-
-t vkaaa apoc hy bavě patM
víak prvto treata phsre WL
Tlaí l# aprvitě }m+ bla!oby
teiu a aěfco pdet viay
kr41 bi lu aa %lm ai k
krbj
t Z Nw Trk e ptle 1 jet
prvi-ipo4ba# 1 Tiídea apN
1 i r-aSlatt k-Mii akU le
ala i v 4b prvěeb Něk
LkajRMaá UCk aamakaá a
r3i?n -4 práce — aáaa ei hdi
cvlf vai¥at ki— 4?tak#vaáa prý
aaS UV ! a4kfré tay }mmi prý
vekxt ochabkwí která Saeaa al
' aa j-ai braalči a mlali by
ka rvaHx!aett proti sěasa
I jAwa prý podtata4 efeavy ie ly
raaiaU iWk aetfaJhl I
k ly Sy roab-taaU WpaJJU v
b- prvp44 aali prý Jka
t" 1U ibita aep fii
je-kal myfm jb ettvawa
t V M íwaak# Wia aabavaa
kýla iapIaa Mkla pro
pá-'al "ihv" Tiapa!uré praví
tti l mmmo-lJb z-H aya444ž eo-
aáh pi: ti jeak nl křv
Jt p!r a#ryiii !s sby
Iltye esaáa byt aa pr44kí a
HňtU-m mjwothi aa Mkretářa
bv ea4 bvdv m4řwblav4 epít
- "
kř 11 ř1-
f Zimvý ud kyt aapoSat
týia ve Vaahiagtaa
M"ri-ii
t V New Orf odbývaly eef
" —
míamí aa4 Mrli Gra
- — "
dbai kv
přt aatcb th
rítskstaly% v%k Wba
eltk4 raJj pUa d zakájS
- rtíl jaai45 ktrél praví aa
i jt T il S0CQ delalkl na
í i al rWav wmaeav
jmm Tmlkt ezi a bidě a liuia!
výliva Xitaká rada aaavřaln
fiaiU Ujf mlatara aby povoLIa
ini dwL k a pravení mim
dol U il+U m4ta tak aby tsNá
Ii'ctm pokytaata by W výdělku
a výlivy
t Po lexvUxli severe aěaaek
h- UydanJwia" která vypia
I s Bratt leda da Neváno
Teke t MU alda]ei Miravay
sé da Amenky a de4rali mm v-
aaa L Nfcraky Fr Dvořák
Aau Dvwřákw Ja laaa Je
mC Karvl Veronika fraa£Mk a
Jakub Psieaaký pak pí Ksilie
s a dtai do Brooklyn v
t ltava 5poj St predpaia
le TŠckay atáty maji býu v So
náta eSvtaě aatopay tlít
MUta alLll svoI jed subo
' eeaatera tavm kverv váli aa
j dva — ] ttWr Jeat to ee
$ pravda 1 eMatoři by mMi být
vilr Udv ak tekl j pree
S aaok a mtlw jia esárr thc
1 pr:vét a rovnováhy
1
kfch Lwii vybraa4a ktarýmil
pJ T Capck avanSi e di sm
i po— redAktureaa ne viak ev4a
r
i vataja mju abttbodova faaaisn b
i tofta t
j 1
i T T r:k ttdeo yi£a a Nw
] Tetka do Hre£ta kriji ran-t
' aáklad aCa£iv rm n-
ako v
d-L
VeCrJ
r rsf
piratk
I C"e etH re"- I!:-r
{ t- -tt o z
- I
kia - U h-d Ov0l Ji- r-t
vyji a X3k t aa Z tt
SÁaiLa a Tare ka d-íťblii
čvtaé abjedaá ky aSraai a iS f
va Fočita aa le jii za 15 al 1
mllMat dolarů abraae a eiHl ra
by to bibeaa samy d ETpy s
aláae TareckeaS ve iaaakk
' aeaáa4ck pla)i prý přece vVrii
4bt a j povaiavaao sa tv-
Upit odborní
t Prett Tareekn vyjel ai v#
Waahlataaa prd - koare
WJLabi Gmm rXs s Fcahofy
Xask který poalal keries }a
mětsi p-a podaa ý freť SyeBi
a iádÁ v a4m aby koeg?) aa j -věděl
vyrábí ai a prodáváni ans
al a atSKiTa al ebael Sooatátí
turecké vládě Kaldý eVaa So '
dka který by v3{m1 d aoiby
tarecké stá stratzti t4 ebtba&stTL
Zavrkané smlouva a r ISd kns
rá prpa5ti Tsrke v raia kre
caajkých sors4 co kasebav-c -a
Somsiát ktrů movn ta ne
piir— 'na ms£) ly skýui p- '
aaoct Trck aa paimaaěci kře
eťaeskrch aárodl xu-saa
aká ie aee&á práva paaovairk&h
aai aa jedaý akr ftiy akdiTi
hJ Hk4 a 4ee Sataatiava
Prý jM pvtatt všech a- -rWi
kbeeaMkptb aby evo-
ddš epWakiWaay a pod jh nt :
Vmwtáaskeay Pak ka?i wlawjz "
Ela thaj krtli a KaAt a dj :
asa á-f4b BSb ltba
NrbC — ti Ti pťekxzi obrb-kl
atvr-l9a ktH sarnláai kře
£aak9a kr aa tirwkl sjaio '
5twoť"
f V Ltrb S čvb
aikiy ij-riau 1# im awb
itts vraiit mm a Amsrtky a tli
bmaaMa dev bí-lis kieál ta
kteří arci v lila sti aea2zesi
eeK-a piákS kídh by d ha
br lítali OjI}s txia3 pa
aik pvi aáa právě lil jut
Ja Paeraý a Banlr Ca Nb
! jak aálila - LkÍa raka
aa jal přieí # a!lí rT a
vwasce &a£JkVMv Sirkvia
eta JSaif) Byt npochyfeÍ
svykSý ej jakliva jea sa krve-é
alU- a raaWT a kivt pZL
MraTaArfc:a
i s% jit tak
i1
a ďaba — íí2tt1
zaJadk-
F-ai i mm truck a
puatrattl a vik nemokl mm a bi
Kt aadt Fukairal m dre
a které kf vilol a kiyl m od
baa4 4 ptkaera! a daxir
riaa kdyl jj alkio k melti ae
bidÍ fr Z ÍCyat e&2rit
cajtltli d py aMdrarytx
aavrílíl a výpravu breaiíáa
akl aeMny- a Lh i prý ad
ebodtme po lwcrtiil kah 1 nAro
Ukaji v poii }waé 1 chod:
jak i eaweotía ka balre fco-
páaa 'W&aiě abJ% jak 4k-
vvi boxkty a a vIfc ř pCm
při kravincích svie kdyl eo aa
bj ie jiaii a pili co
itilM reznvmll m 2s
bydlfme v jaáda T ee rvatí
io my Ital aaaeta aie ml1
preeo taký liirý tiackal aaia
lidí khkověruť-h kh jeJ
ivi nITkaA a kdv{
jeaO t některým a aiicb přátel
matad aeoaJaUi Je+t si v
BaUler Co dot larmaiS 1 ten
mál peoěn a ab iád4 adv
aíi viak kdo chce pracovat wlí
f trnem Wpii itvubytí nl tam a
kdyl ai pr rok pobyl a má
heodářavi droWt v p-'-řiik
1 lip a2 tam paráda ý sedlal
Na zdar Amorieo I Na zdar vlcta
kraiaaimr" Tk paa Pokorný
Zo a ajda Wbkevěrei ktK I
tom itiíaaa noMaymf-a o Av
sarieo a věn jnano prevd-!a"
Vil s%da a v Evrvpě i bty
které takové aeamyale reaiií
vlak n vbe r faaká aw-
i odveati ty ktři2 vauili ai a#r
a přébovau a -pvtv9 prál
lepit bdoaeMat pro webe i duky
sirejdvaxi
Xait:
itureu
Práv obdrii fmmm aa tUikt
Tns Nsw Team Ftasaas C
yao J v n}pS bi
tritký Ut ebakatci naábav
nejit roaváay a pvidlty J Sm
Cráakový a nsate v a r
aaány attiart Kb svMMvmnsŠS
ařad i sábavad áryvky c£i t
dajtaaavé ebráakr ae iiea la-d-áai
a a aárda lWc £khbro
iralaé povly a twř a muii
t aeou- IZiaao wtfra_y-4 dj
štdk raenáai $mm v kal 4aa cm
poWlky kraii Caiif drabý
tfdan aaliaá jeéea datli
'nis Ftwdári mm mm
Cti i d4 £ia aa ab
Casl saa C3l me kiil r
ba £a£c ZzJ'4 vrti l
tlíX n—Ulmi aarj ra '
-~Js
rr=n
' eV-" web y
t-X— itjt -
jc1'
Care r~ i t
j