Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, February 07, 1877, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    777k
ř£3 A
~
i
-3
TÝDENNÍK POLITICKÝ POUČNÝ A ZÁBAVNÝ
Majitel: EDWARD ROSEWATER Předplatné rotné t £20 l s poStovnt zásilkou CiUr:JAIl_ECSg[r_
ROČNÍK V OMAHA NEB DME 7 ÚHORA 1877 ČÍSLO 40
s~ — — a — --jBgjggyrgggggBg — — — g- "'"""T"!""""""!ť!!! i i
Noví pp předplatitelé
kteří se během tohoto a pří
štího měsíce přihlásí obdrží
čísla Pokroku Západu od po
čátku románu "Říma zplozen
cr ZDARMA tak daleko jak
zásoba stačí
Politické zprávy
H S čítáním volitelských hlaů
započal kongres vo Čtvrtek dno
1 února OM odvětví kongres'1
sešly Ido 1 hodině odp Diváků
bjlo hojnost ač ne přeplněno jc
likol pout© jen ten mři pf (slapu
kdo opatřen byl lístkem valut -nim
kterých! rozdáno členům
kongresu po třech k libovolnému
rozdileni Předseda senátu zau
jmnl místo své co předseda dle
ústavy a pravil : Společni kon
Tence obou domu kongresu ku
čítání bla-iu pro presidenta a mu
atopresidenta přijdu nyní k po
řádku" Úplné tkbo nafta lu a
předaeda Senátu pokrajoval :
"Poslušní útavy senát i dům zá
stupců sešli e aby byli přítomni
čítání a prohlašování výsledků
volitelských hlasů pro 6 řad pre
aideota a místopresidenta Spoj
St na doba 4 roka polítaje od
příštího 4 března Dle Untano
vení zákona přikročí nyní pied
eda Senátu v přítomnosti obou
domu k otvírání certifikátů z
rozdílných ulil 2 dte abeeeJnlbo
ořádku počínaje se Blátem Ala
bama Na to byla čtena Volební
listina státu Alabama Kdy 2
přečten i duplikát tázal ae před
seda: "Jsou jaké námitky proti
certifikátu ze státu Alabama?"
Kdy] nikdo se nehnul pokrajo
val : "Předseda reslyšl ládté
Ulay ze stála Alabama budou
počítané a jeden s písařů oanimí
hlay aby nebylo taj Iky" Vý
sledek oznámen Cookem Dee t
voliteLkých hlasů pro Tildena a
Hendrickee Pak následoval Ar
kansas so 6 h!ar pro Tildena
Caliíornie a 6 hlay pro Hayese
Colorado se 3 hlasy pro Haye
Connecticut ne 6 hlasy pro Tilde
na DIaware se 3 blány pro Til
dena Po Vata phll řada na Fl-
rida Z tohoto elitu podány tři
yolebni listiny Jedna vykazo
vala 4 hlasy pro Hayeso a Whee
lera a stvrzena byla guv Stearns
Drubá vykazovala 4 hlasy pro
Tildena a Ilendricka a stvrzena
byla státním zástupcem Cooke a
třetí která! teprvé dne 31 ledna
doila byla rovni! jako druhá
jen le stvrzena guvernérem Drew
Proti první podány na otázka
předsedy senátu námitky pode
psané od senátorů Jo ne Cooper
a McDonald a poslanci Field
Tncker Jencks a Spricger Ná
mítky tyto byly čteny a udávají
! osoby které! dle listiny té
předstírají býti voliteii nebyly
náležitě k tomu ustanoveny stá
tem Florida ani jakýmkoliv ji
ným spfi'bem Že druhé čtyry
osoby byly zvoleny a měly neod
volatelné právo k torna úřadu
ie poveřojícf listiny prvních Čtyr
osob dotáhnuty byly nesprave
dlivé a koruptně a vyhotoveny
následkem spiknutí mezi nimy a
bývalým guvernérem M L
Stearns 2e byli uiurpátory a je
jich skutky proto nezikonité a
neplatné
Proti demokratickým volite
I8m podány námitky podepsané
od Senátorů Sargent Conover
Sberman a Teller a poslanců
Woodburn Dunnell Kasson a Mc
Crary !e listiny nejsou stvrzeny
Uk jak ústava a zákon předpisu
Senátor Jonea podal ivliltTÍ
námitka proti (rp) voliteii
Uumpbreys 2 byl úřadníkera
Spoj St a tedy nevolitelný
Kasson pedal námitka proti
třetí listin vohtelské ie není
stvrzena osutou která ▼ řase
kdy i volitelé ae aeili byla guver
nérem Žádné jiné námitky nebyly ví
ce předloženy a tyto přede báze
jící byly m vlemí listinami doru
řeny volitelské komisi k prozkou
mán! a předloženi V pořítiní
ostatních hlasft nebude ae pokra
lovatf dokaj o Floridé rozhod
nuto nebude
Komise voliteiski zasedla o
třetí hod i 6 i odpolední Na nA
ledojícltb pravidlech nimi! ae
komise líditi bude bylo usneSe
no :
1) Komtse usHnoví 3 a k re li
ře 3 marlály tes r opise % potřeb
ní poely
2 ) Sporným stranám dovoleno
avolíti si aástnpce
3) Dva zÁNtopct n kaldé atra
ny maji býti vydrhnuti Každé
tranS povoleny k řečnění 2 hos
diny V podřízených otázkách
pouze jeden zástupce dovolen je
OBl dino lua 15 minut
€) ErJ ci=í'iy lint prcÚ
j volební listině mohou ze středu
svého ztoliťi dva kteři námitky
ty opodstatní Žádní sírane ne
j dovoleno dílo ne! 2 hod k vy-
t vétlování námitek
5) Obě strany mohou navrho-
vati aby svědkově byli preovoia
ni Přinežná písemná svědectví
maji býti před okrskovým soudem
Spoj St ztvrzená
6) Předsedovi komise dává se
právo upravili pravidla ohledni
připouštění hostii do sála
j 7) Komise zagedá v sále nej-
! K S r : I la i rm a n I i ] A n ř S ti V aí
j samu ovuuu m mbcuaui uuuj w
jí se při otevřených dveřích Po
rady však jsou tajné
Po třetí hodině odp zaslány
komi-l od předttedy Senátu roi
iketé liťtiny týkající te velitel
ských hlasu Floridy
Po dellí debatě uzavřeno ne-
chati veškeré ty listiny tisknouti
aby llenové komice jo měli přílo
žité k nahlédnuti
Jelikož obě strany nebyly zce
U připraveny odloženo dalli jed
náni na druhý den po rozhodnu
ti některých otázek týkajících e
pravidel
Dbchý ej komise — Komi-e
zasedla o p£jljdcnáclč Ficld
započal s argumentem proti voli
telSm republikánským Posuzo
val jednáni guv Stearns a četl ze
zápisek vyšetřovacího výboru dů
kazy že hlay z některých okr
sku zavrženy byly čítacím výbo
rem nepráví ě Většina hla3
odevzdána byla pro Tildena
Ústava zřejmě praví žo osoba
která nejvíce hlasu obdržela má
být prohlášena za zvolenou a cer
tifikát guvernérem jiné osobě
vydaný nezmění tento předpis
ústavy Komioo má právo zkou
ruuti zdali guvernér jednal pod
vodně a má právo rozhodovali o
platnosti neb neplatnosti Iistiny
guvernerem stvrzené Pakli Že
podvod nyní zvítězí zakryjme si
studem obličej oblekněme se v
roucho smute' ní a posypme hla
vu pojelom Po Fieldovi ná
sledoval Tucker Pravil že hlav
ní otázkou jest pakli že jest mo
ci v ústavě pod kterouž Žijeme
ni! by zabráněno mohlo býti pod
vodu ve volbě prezidentské a řeč
imI o otázce této ze stanoviska
Po vyprSenl dvou hodin a u
končeni řeči Tuckerovi njal ie
slova Kastion se strany republi
kánské Pravil že leží tu jedna
volební listina stvrzená náležitě
kteráž byla otevřena a čtena
Pak čtena byla drahá listina kle
rá! ztvrzená jest pouze osobou
jen! dle zákona a ústavy remá
právo ztvrzovati listiny volební
a třetí listina tim neplatnější a
nedůslednější která! y stavena
byla a přisuzuje povinoti jistým
lidem a! kdy! ji! čas jich úřadu
uplynul Obourn těmto posled
nějším listinám chybí zákonitá i
ústavní platnoflt Námitky proti
první listině j-ou že jest to zprá
va volební dosaženi podvodem
Vlak druhé straně a to s právem
muže ae podvod vyčítali a jsou o
tom důkazy Lváděl řado dSka
za Dlouhou doba dovozoval
ie tato komise nemá práva zkou
leti toto veepolné ae obvinováni
Pravil : Máte zkoumati prflběh
voleb ve vžech státních volbách
a jednání všech státních úřad 5
ustanovených dle zákona těch
státu a neb počítali hlasy které!
přichází náležité ztvrzená Pakli
prvijší nechť jest ústava změně
na Uk aby jedniní volitelS po
dléhalo rozhodnutí kongresu
Pak odpovídal ooíírně na tvrze
ní prvního řečníka Po něm ná
sledoval McCrary který! opět so
stanoviska právnického otázku
ta pojednival Na to se v brzku
komiae odročila Třetí den etrás
▼en byl úplně debatou o tom
zdali mají předloženy býti d 6 ka
zy Na strané republikánské
řečnili Stonghton a Matthevra na
straně dera Black a Mernck
Čtvrtý den — v pondělí — de
batován dosud o tom má li ko
miae právo svrititi jedniní čítacl
ho výboru a neb ne Pro stranu
rep řečnil Evarts pro demokra
tickou Chas O Conor Veřejné
ezení pak odročeno a! ku středě
II Minulou sobotu zaslal pres
Grant poselství kongresu v kte
rém! poukazuje na nízkou cenu
zlata světlený vývoz a umenše
ný vývos a v celku příznivou do
bu k přijmutí nějakého zákona
níml by jme se r brzku ku tvr
dé měně navrátili Navrhuje
aby se prodáním úpisS 4 i procen
tových které! možno za plnou
cenu ve statě prodali utvořila
záloha v pokladně a pak aby vys
dáno bylo sa 150 miliond úpigfi
4 procentových které by byly
směnitelná sa papíry
T domě poslanci jednáno v
sobotu o rozpočtu pro výlohy zá
konodárné Poslancové přijmuli
▼ rozpočtu pololiu dle které!
Čijí obdrZeti plat opit t-SCCO ja
ko dostávali dříve no! loni jej za
účely stranickými snížili Vlak
služné presidenta snížili s 50000
na 25000
Evropské Telegramy
VYJEDNÁ YANl SRBSKO
TURECKÉ Londýn 31 ledna
Oznamuje se la stav obou zemí
jak byl před válkou má být zá
kladem vyjednáváni na jakém!
se obě země nsnesly Však Srb
sko bude mimo to požadovat aby
mu prominut byl poplatek který
Srbsko Turecku dluží a aby řeka
Dřina tvořila hranice říše čímž
hy připadnul k Srbsku Zvornfk
(Malý T) a ostrovy v Dřině Na
druhé straně požaduje opět Tu
recko od Srbika záruky za udrže
ni míro se strany Srbuka
Londýn 2 února
Vyjednávání vázne Mezi obě
ma velmocerai panujo nedorozu
mění ohledně pohraničních pev
ností Obě strany chystají se
vzdor vyjednávání k vilce
Londýn 5 února
"Times" o z Bělehradu ozna
muje že vyjednávání s Tureckem
bylo přerušeno jelikož Turecko
požadovalo záruk za udrženi mí
ru jichž Srbsko poskytnouti ne
chtělo — Z jiné strany oznamuje
se žo Turecko nechtělo svolili k
navrácení pevností srbských do
kud rnská armáda bude na řece
Prut Porta sdělila velmocím
soukromě záruky požadované
však velmoci požadavky ty ne
schválily ač zdá so že velmoci
nezamýšlí opustili postavení ja
ké vfiči otázce východní zaujmu-
1J"
SRBSKO
Londýn 5 února
V sobotu opustilo 600 mužů
Bělehrad a odebralo so do Glado
vy Mezi 4000 a 6000 dobrovol
níkfi nalézá se proti Tarnseverino
a odebeře se ku Gladové jak mile
zásob a šatstva obdrii Toto sou
střeďování vojska u Gladovy jest
pozoruhodné jelikož vojsko tam
nern&že prospět k jinému než ku
chránění přechodu přes Dunaj z
Rumunska do Srbska
RUSKO
Londýn 31 ledna
Pařížský dopisovatel "Standar-
du" popírá zprávu že Gorčakov
odstoupí s ministerstva — Vel
kovévoda MikuláS vůdce armády
v Kišeněvi) se pozdravuje
Petrohrad 31 ledna
GoloaM dnes píše: Žádný roz
umný Ras nem&že požadovat! ob
novení srbské války Postoupení
TurkÚ k Bělehradu porušilo by
přátelské poměry mezi velmoce
rai které! nyní tvoří jedinou
moc ní! s prospěchem mfižo se
na Turecko účinkovat! Pakli že
Srbsko uzavře mír pod příznivý
mi výminkami úloha kterou si
velmoci předsevzaly urovnání
sporu bude tim značně ulehčena
Londýn 2 února
Gen Černaje přibyl včera ve
čer do Anglicka Praví že nebu
de války a! někdy v dubnu —
"Times" se oznamuje že na drá
hách ruských se opět dováží z bos
žl a náklad jako dříve
Petrohrad 4 února
Gorčakov zaslal zástupcům Ru
ska u jiných dvorů notu v které!
přehliží veškeré dosavádnfsnahj
o docílení urovnání otázky vý
chodní a vybízí zástupce aby
svěděli na jisto jakých kroků
mocnosti učiniti hodlají nyní au
porta společnou žádost sa opravy
zamítla
Londýn 5 února
Ruská armáda na Prutu obdr
žela rozkas býti pohotově k pře
kročeni řeky pakli že porta poč
ne soustřeďovat vojsko na dal-
mátxkých hranicích
ČERNÁ HORA
Dubrovnik 30 února
Černá Hora povolí Turecku
zaslali 12 tun zásob do NikiičŮ
během městce února
Londýn 1 února
Vídenský dopisovatel "Times'
tvrdí ie Constant Effondi byl vy
slán portou do Čety ně aby tu o
mír vyjednával Jistí se Ie kní
že černohorský bude jednati dle
přikladu Srbska
Caři brad 21 pros
Tvrdí se ie kníže černohorský
poslal portě depeii v které! o
znarouje ie nemožno mu pustiti
se ve vyjednávání o mír jelikoi
lid jeho chce válku a on musil by
se obávatl sesazení
RUMUNSKO
Londýn 2 února
Rumunský sněm snížil rozpo
čet pro potřeby válečné na 2100-
000 následkem toho odstoupilo
cli mÍBÍst#rftvovyjda přepadu
RAKOUSKO
Vídefi 30 ledna
Výbor bužetui zavrhnul 15 hla
sy proti 11 položku 600 000 zla
tých ku kryti výloh na zúčastně
ni so Rakouska na výstavě paříž
ské v roku 1878 Menšina však
doufá že říšská rada položku tu
povolf
Londýn 2 února
Z Vtdně se oznamuje ie Mid
hat pal: hodlá vvjcdnivati s vlá
dou o návratu bosent-kých uprch
líků kterýchž so 80000 na území
rakouském nalézá — Rakousko
by odporovalo připojeni zálivu
Spužskébo k Černé Hoře kdyby
pod tou podmínkou mir mezi Tu
reckem a Černou Horou měl být
uzavřen
TURECKO
Cařihrad 2 února
Porta oznámila všem svým zá
stupcům u jiných mocností že
ustanovila pro všechny tři pro
vincie křesťanské guvernéry a že
se v zaváděni oprav pokračuje
Londýn 2 února
Z RuŠčuku se oznamuj' že po
slední záloha pravidelná povolá
na byla do zbraně Čerkesové
jichž asi 25000 budou povoláni
až v poslední chvíli
Londýn 3 února
Z Ruščuku přichází zpráva že
Turecko zavilá značných posil do
Vidina a Sumly Daň od 10 do
20 piastrů z hlavy uložena byla
na všechny mužské osoby přes 15
roků stáři v Bulharsku
Presidozit Grant
Poselství kterýmž president
Grant oznámil kongresu žc po
depsal zákon dle kteréhož utvo
řena byla komise k rozhodování
možných sporů při čítáni hlasů
prezidentských zní následovně
Senátu Spoj St: Následuji spů
sobu časem používaného a sděluji
tímto spCsobem mé schváleni zá
kona nimž předpisuje se počítáni
hlasů pro presidenta a místo pre
sidenta a rozhodování otázek z
toho povstávajících jelikož uzná
vám velké nebezpečí pro zájmy
země kteréž dle mého náhledu
onen zákon moudrým a ústavním
spůsobem odstraní Po prvé v
dějinách země naši dle ústavy
jak nyní zní panuje spor ohledně
výsledku volby nejčelnějšího ús
řednika národa Vyrozumívá se
že od rozhodnutí sporů týkajících
e volitelských hlasů vržených
v minulé volbě v jednom neb ví
cero státech závisí otázka zda
jeden neb druhý z kandidátů pre
sidentství jest zákonitým vrch
ním úředníkem
Důležitost určitého zjištěni způ
sobem zákonitým který z obou
občanů byl zvolen a má právo k
tomuto vysokému úřadu a uznání
práva toho od celého národa re
publiky nemůže být přeceňována
a pohnula mne k tomu abych
kongresu i národu vyslovil mé
úplné uspokojení nad přijmutím
epŮsobo který! poskytuje mírné
ho prostředku k rozhodnutí této
velice rozčilující otázky Kdežto
dějiny země naší ▼ dřívějších do
bách okazuji ie předseda senáta
počítal hlasy a oznamoval výsle
dek však celé dějiny nevykazují
že by byl kdykoliv v pádech po
chybnosti a sporu přiosobil st
právo rozhodovací a že obě od
větvi kongresu odstraňovaly ta
kové pochybnosti a spory ač v
žádném pádu až dosavád nebyly
spory ty takového druhu že by
výsledek byl nimy změněn Po
prvé tedy vláda Spoj St má roz
řešit! tu otázku v lom spůsobu
ie od rozřešení výsledek závisí a
to při okolnostech ne zcela pří
znivých k docílení shody a neb
mírného pocitu y rozdílných odt
větvích vlády a neb v národu V
podobném pádu jako nyní kde
výsledek od rozhodnutí závisí
jest nejhlavnějŠÍ povinnosti rroci
zákonodárné postarali se zpředu
o zákonitý pořádný a spravedli
vý spůsob splnění předpisů ústa
vy v tomto nejzajimavějŠím a
kritickém článku jejím Učinili
tak není Žádným zadáváním prá
va naopak jesti to plněním prá
va a vykonáváním moci kterouž
ústava kongresu svěřila Myslím
ie toto mírumilovné rozřešení za
jisti se zákonem tímto který!
odvolávaje se na ústavu a zákon
co v&dce k zjištění práva předs
písuje spůsob rozhodováni jedno
tlivých správ volebních (správ o
které se nevede žádných sporů
Fosn red) přímým jednáním
kongresu a v pádech kde dvojité
správy doíly (sporné hlasy volu
telské Posn red) tribunálem
jeboi rozhodnutí bude platné
vyjma ie by zavrženo bylo obě
ma domy kongresu čím! docílí
se konečné rozhodnutí viech spor
ných otázek y jakémkoliv spůt
sobu povstalých s tímto neb bos
toho sakona
Jelikož ve všech státech se hla
sovalo a jelikož nemohou oba
kandidáti roiti na stejní hlasů
musil jeden s kandidátů býti svo
len a bylo by politováni hodni
kdyby Jsme musili býti svědky
nepravidelného sporu o tom kte
rý s obou má úřad ten obdrŽeti a
neb se v něj uvázati Ve všech
dobách dějin vznikly spory o
nátupnletví neb svolení nejvyšší
ho úřadnt ka států a iádná strana
neb občan milující zemi svou a
její svobodné zřízení nemůže o
bětovati dosti pouhého pocitu
ku zachování spravedlivým a zá
konitým spůsobem aemi svojí od
nebezpečí ohrožujícího v tako
vých pádech mír a jest nemožné
přespříliš upevnit! v srdcích viech
občanů přesvědčení že pravá
svoboda a skutečný pokrok jest
možný pouze ochotným lnutím k
úttavním zákonům
Zákon tento předpisuje pouze
urovnání otázek vyplynulých s
minulé volby Že takové otázky
povstat! mohou jest důkazem ne
dostatku trvalého všeobecného
zákona ku řícení se dle něho v
pádech podobných který! nedo
statek bude doufám v brzku od
straněn Zákon právě přijmutý
snad není zcela dokonalý předpi
sy jeho nejsou snad zcela takové
aby se jich pro všechny příští
možné pády použiti mohlo však
jest sestaven lak aby přítomné
otázky so nim rozřeíiti mohly
Zem jest v rozčilení Potřebuje
a požaduje mír a pokoj a souhlas
mezi všemi stranami a sekcemi
Průmysl jest zaražen pracovní
sily nezaměstknané kapitál leží
ladem a podnikayost jest ochro
mena z příčin pochybnosti a oba
vy provázející nejistotu ▼ tomto
sporu o čelný úřad v národě Jest
zapotřebí ujištěni že výsledek
volby přijmut bude bez odporu
od podporovatelů zklamaných
kandidátů a že nejčelnějli úřad
nik nebude držeti úřad svůj s po
chybným právem Doufaje že
tento zákon toho docílí připojit
jsem němu svého podpisu
U S Grant
Ve výkoné budově 20 ledna 1877
Z poselství tohoto seznají Čte-
nářové že Grant uznává důleži
tost otázek sporných že přeje si
jich rozřwcšnf v míru a dle záko
na a že nepřeje si aby četný ú
řadnik Spoj Států byl r úřad ten
dorazen s pochybným právem
Toto jest smýšlení presidenta vy
jádřené úřadně a jest to to samé
jakéž choval od ukončení volby
Hned po volbě jak mile bylo
zřejmo že nastane spor vyjádřit
se ie kterýkoliv z obou kandidá
tů uznán bude za zákonitě svole
ného spoléhat! může na podporu
vlády Jak pak srovnává se toto
jeho poselství s tvrzením n ©svě
domitých listů demokratických?
Ti s našich čtenářův kteří maji a
neb měli v minulých měsících pří
ležitost Čisti listy demokratické
zajisté vědí kterak stále a stále
tvrdily Že Grant dosadí Havese
za presidenta mocí a násilím bes
ohledu na právo a sákon To
předkládali Čtenářům svým sa
svatou pravdu o kteréž pochybo
vali by hříchem bylo Poselství
toto trestá je jako ve mnohém
jiném se lži a hrubého podvádění
svých čtenářův Zda to čtenářům
jejích o$Í otevře?
Hodnověrní svědci
Minulý týden byl týden jásotu
v táboře demokratů "Konečné
konečně se jim podařilo přijití ce
lé infamii v Louisianě na dno a
důkazy falše a darebáctví čítači
ho výboru mají v rukou" Před
vyšetřovacím výborem demokra
tiekým vo Washingtonu vyšlý
chán byl J T Littlefield klerk
výboru íítaciho: svědčil ie na po
ručení předsedy výboru Wellse
zfalšoval volební správa a okre
su Vernon který! dal 647 deroo
kra takých hlasů a pouze 2 repu
blikánské ie změnil volební li
stiny tím ie přepsal 178 hlasů s
rubriky demokratické do repu
blikánské ie učinil to proto aby
docílilo so svolení soudce Hun
ter právního zástupce Andrews
a státního senátora Kelso kteří
právě tolik hlasů potřebovali ie
pak ukradl původní listina -volební
a místo ní ie vložil listino pa
dělanou s těmito směnami Dra
hý den svědčil ie nezfalšoval li
stínu tu na poručení TTellse ie
však tento o tom věděl tvrdil
ie iádné jiné volební správy ne
byly směněny přisnal © Že jest
dare ba (raseal) sa to co spáchal
a vůbeo v mnohých svých dfívlj
iich výrokách sl odporoval
John T Pickett advokát a 17a
shingtonu svědčil ie má pxaaí od
J M Welise kteréi předložil a
které! snf následovně : New Or
leans 20 list 1878 Drahý pa&e:
Vy úplně rozumíte pocUveeJ
Nemůžete mi dá ti poaSnl o nlsa
Vál s tetou J U TTCj
Dopis tento ie při & byl oí
J II Maddoxc který! ta -iří J
že Wells tbe prodat elektorálalj
hlasy Louisiany za babku pouhý J
milion Ie pak st&lek mil r- )
zmluvu a vycikajtefmi frookra-i
ry newiii m právu j
že se do oJotsn!h6 vyjVieátiai
pustit jeli ko! kdyby si strm ca de
mokratická uplatila íítací výbor
musila by jej pak stále uplácet
aby mlčel ie Moiry bjl laý
100000 dol a to oWtovat !
svědek zmJK-l a ohdrSeaé část
ky dostali část za své namaMof
kterou! chtěl pak eezt vdovy a
sirotky jižních vcjí&á rozJti J
II Maidox svěčil že raětroamla
vu s Wellnem v New Orla ie
Wells svěřil ae ma!ejt ve vel
kém nebezpečí a ie aby byl ehri
ninmuft( doMati 1000003 od jedné
strany neb druhé Svědek m!a
vil o tom se sekretářem Cam#ro
nem však sekretář nechtěl s tim
mít nic co dělat Vyjednáváni a
demokraty se také nezdařilo
Svědek při svém návratu d Wa
shington přiteši prewidvnta dopie
od We!le kterýž mlt býti před
ložen kabinetu a v nimi Iádal
Wells za ochranu President pra
vil le se tnu x hrany dotan a
připojil ie ch-e poctiv politi il
a poctivé prvhtiWii výU-ia
Kdy! vyjednával rrpuhiikáav
demokraty o prodáai vo!ittký h
hladů LoaUiany činil to na zi
kU JÍ Širokých mravní h pobhů
t?k že totiž je IJpe pro národ
koupili si právo ne! jej ztratit
Víe to jt velmi heaké vlak
čím dále # vyvinaj čin L tu bi
ji se u vy#lřotábí pukračaj tim
více je znáti darebáctví a zvrhlost
svědků a le je-t to poaze spikna
ti k očer&ěni řiuttho výboru
Svědectví těchto svědků c#věd?a
je se co liivé Tak ku př sjiltě&o
jest samý tu aved4 t vita prvního
věJka že zfalšováni li-tiny ae
stalo ae s vůle WelUe a tedy jen
s vůle jeho vlatní dále zjtiiěao
le falšováním tím aezměněa vý
sledek ye volbě úřadnt k 3 d Strikt
ních a tedy že avědek tě! v této
věci lže sira na rb věJ'í Xe
jest padělatel stodťj a racat"
Vysvitá jasně s jeho svědectví že
sám voleb&I liiisu ziáliavat aby
ji pak za drahý peata prodal O
bledni druhých svědků t poaa
to patrné le atraaa demokrati
cká snažila čitaci výbor kou
pit eoi se jí vlak nepodařilo a
svědčí to jen ve pr#přrh výbor
Mimo to zjištěno jet ! vynika
jící demokraté tiabízli vfbora
či tací mu peníz Gen Aadervonv
nabízeno bylo ©4 Dr W A R
beaon demokratického státaiho
senátora Lovisiaey dae 24 aeb
25 list 200000 dol které! ale
odmítnul Čítari výbor j it£ le
ai bude celé vyšetřování koero
národ teprvé posná celou haneb
nost demokratického jedaáat v
této záležitoetL Ji! ayat to aaao
hé vynikající demokraty ve Wa
shingtonu mrzí že takovéhoto
hanebného spiknuti k aačerměai
výboru čí tací ho použito bylo Nej
lepiím důkazem le celá věe jt
smyšlenko je-t ta oko!oot ž
výbhr vyšetřovací nechtěl po ko
lik doŮ WciU vyslýchali
RD2né zprávy
ý Na doba počítání hlafi volt
telakých ntanoveo byla ve Wa
shinetonu 50 avtiJtnich polkiatů
f V kruzích celcích ářadaikl
se mluví le v triku odhaleny ha
doa velké iviadlc které! áchá
ny byly šizením vlády o clo od
mnohých a ajvUich &ria ob
chodních Obchodníci ti byli prý
srozuměni koasaly v Evropě
čími jim umožněno iviadle dloa
hý čas bes proarsaeat páchati
f Národní disk amenlea byl
během m šatce ledna o t20€9(£
dle úřadního výkazu
f Minalý týdea klealo ala to al
na 104 Tak nízko aeaoálo od
roka 1860 Fřičiaoa tohoto ji
že vývoa byl stál větii za poSd
ní doby nel vývoa a tím alato ilo
a Evropy sem a poptávka po sta
tě ka placení cla nebyla tak vet
ki jak druhdy
f V pokladně Spoj Su nachá
zí se dostatek stříbrných drob
ných tak le v-eeu požadavkům
o výměna vyhovili mile Byla
tél ji! od po k la laika požadová
no aby směnil aele&áky aa stří
bro které sa mu v Částkách 10 al
50 dol nabízelo pokladalk však
odepřel změna takovoa
f Alex U Stephaa kývaif
BtUtopreaideat jilaich států Ieli
nemocen Jii i telegraf pKaeel
správa ie aemřet col se vlak ne
potvrdilo Suv jho jet Tlak
bea aadlja KaldodBě slibe a
kaidho dne taolno zpráva o j
ho aarti očekávali
!
f L£is!£tara atltm Utaaeaoty
ptl:Li ttr-rtn rzizlzi csaLe'
ř-í eCal žádá alv t Vv 1 aá
ko díe kterého by vyp??íy
o-liněay za čeí kfey'ek — A
nale lehala tura d-l c
f Počet stodol S -vytliv kn
hS" ktrél fcáaa hio4# %♦
tra! easmJs !?- Tak
V jdif det es%Awj I IX
R WttnM r ntrkst po
jiřvci jol?aoú na život S#
rarity' !áa h)l r ©ílUh pr
proaTÍřal — R-íS Ca frv
d&t tl aaaaé j-ifCfi'ti rov ml
ila v ofci! -ba — II rr IK
Has askrvtiř iavhal ioířo
sii r 3afe4jh Pav aai
Ttaým spnmevfřval — Jv F
DB!r pokta laik Naaka
rvtUvi? rfa KWa pro
zrravířií k viteal a 2 rky { lkra 4W- AI
a 5 míí í I1 rt
f iUhcm poíviiuth 1 la ů - j
ia!o celých 5po JU mir4 1 t u tWa4t! eu mil-l-Jx+i
a i:dk#i t-W ply j ?rtm£r%íimn
te My Kkák kýUit feka 1atJ klrky k 5xtAs4
Maři it proa leda prvatkýck předka
ci Kan fítr dia 04 Ptatv fotUmrl dra dcaokray
nvHtlk íaá mm lol j l Uké hj !? evi
tti a ?eki m 1 i aJ Oauth ) U kJu
hihm fcjIiÍMeh M — h f FrWfca —mil mri
Mi-ÍWpř a j til aUviioai tM řia4 a asA-
jil pro- Mi hivrýC e-llal Ws ♦ : 'f rvpIVtj
íkodv Na OáU a AUfuav f Š P™
potil 1J jl tJl o-iik-lai Kra
škody N Uk ittíik v I
dlaaa klI v lsrrt-iti vr
hán! IV) yp nMt tlráay
d Wah-h A W#t#ra
Tot-- j
i
i
i
f rtiial tepí pa-l ktré
jtekh II daa i aápaJ h j
táíefh epravlvj ♦ kjettvýaa f SWa a4aAÍW íe
aadji l aavt al ai-!- iomáaá ? M Ihmmhl mLtt m
kohyUk pakli ttil jité a3 f 1 TU e-frar kivl eit a
11 deí potrvá v třa saali # sx-portivýaa pWasa
dabe d Um nrazy a -i-ay doMťš ? V Orvm ks
atdeal diti jt a kiy%y ! fl jJ v i tIkt kja — do-
ph ayaějiís pW!aiw f-Z- i 23 Jk ai SlPOO v
í kobylky vylíaíy avh'i hr ta- V Lola4 ubutla
in ♦j--UMW M aikh p j jda-Ma m 2WaI člta-
llli j h aby taa v4Utas t
¥
práWaa tyaad% lapl PrJ
kolika roky fi-iJi tmav kaklaa vé
a lnveJ?i f dioeV-v d-4
kati a raky praJltv T-
ner- hybai doJ!o aik -A k
sKojaíkS® e-tvaby a haaí tava-
da alSsaiIl mlnm VUk
ka prováaeaí héh "~„xnm fc Ka-
řeeWaphkbyU pmara- K $ m
ai a vuaa s kt aakaau
t Z Mexiko že
hraaý olpr proti ltaaavt jt
koa#e Plivrž-i L-vl of-tt
an vk proto pře pja] asi-
aiaí i vlála apotrrá
dloaho
a ařvi- prtit
maoho rtzoaMaei kteří bjli v
vizef v 5Í l-r a Mat#ry
drleaů Straaa kou'aí ka ko
drží a IKaz v Sak prara] k te
rno aby traaa koeuKtrvativai h
držela vrclw
t Čaaopi !raac Chr-íaw
lmm věaovaaf aáaaSjat pk)Urova%
cifn podává letaui polárt a
ztrát roka 17 Oa&S byU
9301 a ztráty A%rÍ ehál!y
71775 " Pojiéai bylo vypW
Z?ZLQ) éL Z těch 9301
požárů vsaikla 3SO ▼ aulách
I57 v grocvry kráat h 14d ra
staaravtrk 159 v kotirich 114
v p4Iovaák kat li4 v Wkár
alek 102 v továrů h traaláK
kývh $7 v aalýab lOkJ v iiU
aách trmkláHkýra 79 v kotvU a
74 v kovárnách r kokíovár
aácft at l
Politické tírtJÍiaMti
t Ptd aijakýaa ?4a 4 sako
valy tiiy lewkrauké vlkýam
potSIcaiaa I Jd a#ator a
Pakarlvy l#§iitry LoaiM
aaaké řtop4l d !-£ slaJiery
Nkholaovi Nyai pláU aa jvo
lesa to obdrl! 1 19000 od N
choUovt tijjÍAtary a raj-tt 4
uokratkkýcb UlI jM kec
X Jak av4áiaité ýmm Lty
deaokraUrké VkUti a Wko
kterak i tlivých- správ ptMillvat
k áutkůaa aa sbraaa rtpabltkáa
koa a ak jjl čly Tak ka
př ČUsae v jdaoaa lita losa
1 IadLáa! prpa4li a eioapů j
daa výprava a Yaakt da č#e
a vek vrchů a tkav4ki aolia mm
lit U priiltotí a kía4 t aa
Vtaa prs Graatovi jitkl prý
vSrka vkt atikacl jk a
západal ea4aiky aevkai ba o-
chraay ZaUaa a ap-ávě té srai
aai za mák pravdy Zpráv ta
phal jd ladiáa vlak ka4
drahý da sjaO© 1 jt tlivá
viak taková pH!!í&t byť v
ky la 1 11 aeal aa akat att
{ Kdy i saiaai4 jar aallt 4 { + fivy4vai{k lMt tJMi
laokraiký 4 ta poWa4i k-M h aétay fotima a
gra plat lleai S&W aa 45 X i -ia IW
ta vleakay lity 4avkra£k-ké ! fn a Tmm aaaá4 sa salaj
okaaovaiy aa krok tv co saáaa-1 aik trWvaaý Wistrwj ai
kaitraot4 HpKm ak#a#t: j rWzjekýaa rri4 ayxla A
o IVtraoaii demokrata U trli í Y- V3
) 1 to je vij Ika a
r=a
-v Maaiý tj4m v ftaári
cv 4ai po!aJcl jviaaJ Va
žvtat t4~ a ta 123 klasy pře
li 1 1 ! Krao aweiti SVW
tsa prv poIaak NiJ—s pevti
urata poil! l Tk řat
řt miXttmom tAový a
m Že aai kwsTiwa mmk fivo
aákMi pfNsaxapvasi sta 1) Ne-sayWtaa-e
! S_X by hy W saaeJa
f rn aa%I cifi a eoetivlk íy
y jm aaia takvvýck kyUa)
Tiak rkM fmm}m fmmi átat
a V i vkr4 krvky kVrré
a a alt kafa ia4 a aa kWré
4aakrautké timtj e4vLáv
fy yhr fHra vyp3ttaaé a
rhytáal k!jal a m — prd:i
Tnf k fjl fm vmhm dhwM% szll
aak ta Lcáaka adala Wi j-J-
i mim
aaýa taaýas pi-
sws bil ► Ti taa n i T
aaajM awefcti I aU ř
ruvý-ra SasyÍl tev k# a af-1
Tu íja vy"itA byl Z i v
i hr a-ť níUaB vřjt3:
i Tk— t - i mm !_-fifc V
! ír-V rvsaawa-
i 1
mmim ''ui ttua tviia
r - v a a a " I
fr T: ja klov! a IH" -
i aalLU-- ta — 4
j YUk „ „t Oarvaa!
{ kr%l u Ča
iUlJuht — lv~ -B— '
- r „- j
k-apsí m kraUit iiU:
t eo a H kI daatkraxkkýrk
kurét právě ka avéata avril
! potř&oai aa abv ! bů v -]
f aála rěwu e to ay T-#U
a iitMali aaaáa syl vik
i +Um bvt amaie al ke9al
klay byly wsUdé A naJk aí
fcixi aait# rka 1 4 T-Ueaav
ial2ft o&ikávaX "Tíurm"
% ž pak ae aiy iwt arra
aé ULckl ? Jt avyši Z
ahy írxn t-a va hoc-Ua k l a
aNt Vl ijť jwt b araa4 p
oiei kaaa a4jae LLaíu poča
sí lS a k4£i v trvat lSti aá-k-tLX
ýla ktt al aa tmttm
ky Jt aevy k£iat traa„ay
atraaa ta utwua a rtatat a-
1m aw& a 50 kdy 1 rte
'Leitaa vvtwčséla !aopM
sWtrtafcck4ka tiokeS refaik
IT Lastír vyxkáal třikrál a
sct a phaili vyferasé nraaAay
a aoveřy a aIfta pér spe
▼atoUkýckv háa4 4 vymkat
etek hiMiiki kráik láaky a
aaéai UteraAary a 4-iy PtS-
ptM a aa rok 4 alavtýck v Praa
v Xartájké alka ÍW# T9 av
-Paxaa-a kaaaorMCickékA a
nitak4k4 hr4akv4i tfimml
ka kdrfa fm číia 14 r£aika
V a pirýaa a aákavaýaa javka
vUy ©Wm Ptedpt p
Prak S sl načat XI
Táci aáaiU 1 íi Praa
"Lívrt Itívcsi" Hrrl-i
piwa TWiaajk pokraka hme
—i a rdtaa4k l rm SaadW
aka +mk A poaíaOavi tula
roťaika 2 CaaopMS Utu
by chykátá JLktaélM prtaiyajaK
ka a Haaiaíka Tyrkáaí dvan
krit ai&iai Aiatrao
tt2 C !rái aae v Pra S-jí
4 " ř'
i -Osvtrť TfWWW aaWaá
ka sne riii v t! 44) a
j pottia áv4 aá mtkl lLtvv
ivčatka 4aa4w Aiwiaiaraw'
v 0trvi alsci í a Praa
Tio av Vlk rdktH a vydav
t
m ja te YeiuJak aeaí
t{rL li
tra r-lC
Pri4 WrteU )mmm aa akák s
"Tss Nsw Teaa Fucsxsa Oí
rassets J#4 ti m9jM le
tratitký 14 ebMaaa Wi m u±i--a
ií remáay a p%tkj-~
tráakvý % aiaaet v alaa r
saáay 4 a-avaýtck spieraAeli p--mfmé
i aiav4 ifyv ky saaat i
l#(iaav# aáaky a Izveta
dJLat a ae záhada vShec !(
Ir%2m4 frilky e l:vta aa třt
i seL Maao Hlmse tpa ve A dtt
Ucá iMaaáaS $nm vr kaliéia £l
pviiky kratší Kaliý drahý
týiea aallaá jea 4elši
rsáav— - FTWplácf ba rak
S3JU 44 čawa a% M aró 9
ibml aa tTX Sběratelé klahl C
W Kam 4Iií eědaávky Latm
pm t2_5X PÝdata aaatlá aw tav
3íaey eder a- t Ltck sa
ratrwv%aýrkk— Čela a akázkm
o4rfct tlaraa pwd adbreaeei:
m twí
Klap!
Sfy a stiloi fcssor erka
rokeikariava& a erdaáxaf kes-evé
vyaaáráaa tíat) vi W% 1 jxe
v 5wtWvajk4 5v smm-í Pertic
Zlftkim v tWa m+z+m sa
Tjiav i aa draaf avÝtový Hat
a rvvfitr h p vcly Eay
sad-Mci fhteaaé a s ail za
iUtuliii prkájá-
imi i lukU VT-
taasMaMj jSiul £1 i'—
X ch zíi-iaa ktř-4aaa aor-
frím ráJaf kaikvrk vlaetSw
m jjj V4 t
lúa mim v!m1s9 r-t9váaXm
aiaa4a a j-T-TÍaiio ha
#r waf-ravwjlai! a Ui már-a
aal p vmlim aitlT aa a-eht i a
tmi v liíi i v povit íi aa rxli
i e atwřv aa saika t aa hlia ▼
Gra&al i v Tarvcka v Hyaxia
i v Xw Tra v Osaaa i Mexi
ka v let i aiasJ aa řř i aa
podsiaa poua i v rio i v
po4a a fi a vidy r-ailai-
— v j
ji Ta dcí Nil káký —
1 sr"a
í mm v- t-_ i-—-
— -
Smríráa a PaTj
Pavtx som
rka
Ha po
Btla4iá koa
Yka f řikla a aaáaaýa tra
chliTOi svrf 1 £a 3L iaora X r
aa hwTK-i fv M KváKka a Creta
N- aa Skral aAI
aaiLovaaý bratr a ři4
TOSÁš SAXDA
aíÁH 22 lc tV Vsaeiky a
prkval v r 154 a naaviJ aa
v Wšeoiaa tri 174 pa41
Li d Nkraky
Zár& VT%ivja v wraa tÍ38
kiXMÍa ktli mm a pekř s
waai4lMv 4'býváa Syt 5
taera 41ata-t ar-iWaý dik 7
Xaraa Kaaia mí kraar
3C KjMta-Vk a caral přá£w
Orta Nek 3- ajaera 177
t
X
Do 0=±a
S vk ktoti aJLai3Cl
v4mb aavSaa saáaiýva a přáiailia
1 Judiaá aaikivaaA aai ěcmnmcm
XAS1E
amJřLa pa krlikl aeaorí de 4
t ev v atilt 3 reky a 9 aWUdl a
ia i pockieváa kv la aa kaa
Iw:k4o albV PTi:iaa kiiřt
aa phřiSu prl rod a sirats£a
visaa přiaaicltaktři mmat t
v aaáwaa taJa a aáau cíli m'#t
]ta tlaaa vrJý 4ik
Jakak a Eartora Srazili
Co Stí:!:r a cí:cli !
PÁDNÍ jrPXOTA-
iferrý d IJ iaoc lT7
véaa aaMtakéaa kála (HretMa
HaST) v Se&ay Ur Nk ZáJř
aé éaklaa WAa f řsL
ti a ta aetWpži kl& poerá
t !ia( 4r a? jxjt f
kaldý a rát p-ok#£i a pttI
ěJlsm+ H Ulf a alJtr±aI
a atajrrck ckykti a4ix
Jaw basu vvekai 4vuě a4
av S acto
J- Xsraaua ai
lr páry ho4 a jc
m%m mm 1 P tWt m { J
ZSaatwsv £a4drv CX Nk
C3
-
I '
-1W _
r '
I
r
ř -
í
r
t
T
%
i
f
s
!
%
I
i
i
i
r