Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, January 31, 1877, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    i
_____
1 ~" _ _______
T ÝDE WK í K P OL I T I C K Ý P OUONÝ A ZÁBAVHY
Majitel: EDWARD ROSEtYATER
Předplatné ročně $2-20 1 s poStovní zitílketi
0 TI A H A NE B D H E 31 LEPílA 1077
CISLO 20
ROCíilK V
v
-
A
4 SV
1
v
1
I
J
5
0
"
t
'i
v
Í
M
s
4
Noví pp předplatitelé
kteří se během tohoto a pří
štího měsíce přihlásí obdrží
čísla Pokroku Západu od po
čátku románu "Říma zplozen
ci" ZDARMA tak daleko jak
zásoba stačí
Politické zprávy
Před vyšetřovacím Týborem
▼ jižní Karolin vyslýchán byl
jeden a republikánských presi
dentských TolitI_ BeverlyNasb
kterýž svědčil Ie krátce před e-
jitlen volitelu nabízel mu Child
bankéř i Columbia 50000 dol
pakli Ie (Nash) vrhne hlasu své
ho pro Tildena a dálíkh 20000
dol pakli Í0 pohne anát jiiní
Karoliny k torna aby připuštěni
bjli Členové M-uitu a Edgefield
Laurens a jiných okresu kterými
výbor čítači věřujících listin
odepřel Child to popírá
II Při zajednali kongresu nebyl
připaltSn do doma poslanců po
slanec Battz z jiiní Karoliny ač
nebyl žádný spor o toto místo
poslanecké Bylo to křiklavé
'eipri-i js-kóho e demokrati
cký díím poslanců dopustil a mi
nulý týden přiiel končeni té] k
torna ni hledu a připustil ButUe
Podobné jedni i a poslanceni a
Colorado kterého! nechce připu
stiti pod záminkou Že Colorado
nebylo patřičně do svazku stitu
přijmato To řiní t naději 2e od
mrilény budou volitelské hlasy
státa onoho v řeml se asi notné
xmýtí
čtenářové na i budo i m pa
matovat kterak demokratické li
sty před několika měnící řadili
proti straně "vládnoucí" na zá
kladě vyjádřeni předsedy demo
kratického výbora národního pa
na Hewitt-a ie bjrly mu dopisy
otvírány na poltě New Yorkské
Záležitost U byla k d&tklivému
přáni poitmistra New Yorkské
ho vyielřována a minulý týden
o Jal výbor formálně kongresu
íprávu Ie to není pravda a ie se
pan Hewitt mýld Pan Hewitt
uřiail vyjádření to nepochybně
pouze kv&H effktu a demokra
tické listy Tyalitkovali nálelitě
slov jeho AI výsledek vyietřo
váni výbora znám jest po delií
dobo nepozorovali jsme dosud
Ie by byl některý demokratický
list oznámil jej tenářSm svým a
obvinil pana Hewitta s drzé lži
Uvidíme zdali uiní to syni po
formální zprávě výbora
1 Demokratičtí politikáři rozlí
cen' nad Hím ie přiila na jevo
komptnost jakoul chtěli v Oře
gona jeden hlas pro Tildeoa zí
skali snalí stflj co stSj uvaliti
podobné podezření na výbor re
pablikánský Proto chtěli dostati
do moci své a dostati telegramy
Msílané po W U telegrafa vlak
to jim vle nedo-Uřuje jednají si
i svědky proti předsedovi výbora
republikánského Chandleroví
Minulý čtvrtek vyslýchán bjl
před výborem ářadník telegrafa
s Tsllhae Fis I) Deberry
Svědčil le v nejbliiikh dnech po
▼cdbí- doiel do Floridy od CLan
dlera telegram následujícího smy
slu (aritl si svědek slova nepa
matoval): 'PoÍlele posly do
vi h okre 3 % smocněte se zpráv
Tolebních — muií býti tak spra
veny aby okazovaly vět ina pro
Ilzjese" Taktél pamatoval (prý)
ai dcpeěi v kteréi Chandler gor
Stearns oznamuje ie vojsko i pe
níze do Floridy poslány budou
Otázky zdali kým o těchto de
pelích dříve mluvil zdali se před
~f slechem kým radil o odpoví
" jaké dáti má a podobni o-
dsW aodnovídaU Taktél ai
nepamatoval (!) obsah ani jediné
depele poeíLané demokraty Svě
dectví jeho jet a! velmi przrač
nl a jeví se v tím khklavějlím
světle tou okolností i a předse
dou výborn vyietřovadho (dem)
hyl veřer před tím v tajné porao
dě Chandler popírá rozhodni
Ie by byl jaké de pele podobného
obsahá a smyslu byl poslal a dra
hý operátor a tohoto samého
místa Brancb byl rovněl
T slýchán vlak neví niře
ho o tom Ie by podobné depeie
jak Deberry tvrdl byly poslány
eoi jest patrným dS kazem Ie De
berry a&myslnl lhal
II V LoBieiant odriaje gen
Packard dle nařízeni presidenta
▼ěe v etrjném atava dokud by
kongres o záležitosti té nerozhod
ni I V okresích kdei spor o mí
ta ftradnická mají 4 řad ní ci sUH
£UU Uk dloaho v ířadl dokad
tpr roshodaal nebade
II Ofc domy konreea chroezi
tleeka spolelnéma SMiactl
ctaviriní hlael volitebifci w
vrUk tohoto týdne Cpcry
r--' tt-ztÍT7 t-: to
4 _ J WV _ V í J
__________ _____________ _ _
chybně do 4 břozna práce své u
koní t který! den nový presi
dent nastoupí
Pověstný politikář demokra
tický Fernando Wood zamýšlí
propad i ti jeité před ukončením
tohoto kongresu návrh aby byl
Grant impeacbován Pokusil se
o to jil jednou během tohoto za
sedání vlak nezdařilo ee mu to
VI sice ie by v nynějším senátu
Qrant nebyl odsouzen viak chce
prý t zastupitelstva návrh ten
prosadili pouze jen proto aby
Grant z -stal v potupě
I) Minule oznámili jsme Ie dva
a IlenS cítacího výbora z Louisia
ny byli výborem kongresu dáii
pod zámek pro vzdor poněvadž
nechtěli vydati něco co nemají —
listiny obaabujíci správy volební
ae státu Louisiana kteréi se ny
ní v moci státu toho nalézají
Minulý týden při oj li téi druzí
dva členové cítacího výboru a
poiadováno ode ví ech vydáni li
stin Odpověděli opět ie listiny
nenachází ee v rukou jejich ný
brž t rukou sekretáře státu Loui
siana a vichni řtyři po vzdor
uvězněni
{ Ilon S B Chittenden podal
v kongresu návrh zákona kterýž
pakli přijmut povede nepochyb
ně k brzkému návratu ku tvrdé
měně Zákon ten předpisuje aby
vydány byly nové ítyrprocento
vé úpisy dlužní kteréi by byly
platitelné ve tvrdé měně ve 40
rokách neb dříve a změnitelné za
sele&áky Úpisy takové byly by
v trhu zajisté na rovni se zlatem
a jsouce směnitelné za selenáky
přiblížily by tyto ka zlatu
(I Záležitost Oregonská jest Um
dále tím zajímavější Minulý tý
den vyslýchán A Bash bankéř a
Portland Oregon Hen firmy
Ladd k Bush Přiznal se Ie je
jich bankem prošlo přes 15 000
dol tt upotřebeni od strany de
mokratické v záležitosti volitel
ské Výroky své ztvrdil telegra
my které poslal a obdržel Ně
které a nich joa velmi zajímavé
Tak ka př dne 25 list obdržel
telegram s New Yorku : "Upo
třebte v i ech prostředku k sabrá
nění pověřující listiny Velmi
dfiležito" Svědek rozuměl de
peši této ie týkala se Wattse
(Onoho volitele který sice vétli-
nu hlasB obdržel jemui viak po
věřovaci listina guvernérem ode
přena byla) Jiné týkají se zá
silky peněz Viak nejen z vý
slechu svědku i a telegram kte
ré! W C telegrafní společnost
vydati musila jest viděti jakým
spflsobem Tilden větíiny se do
máhal Synovec Tildena Col
Pelton telegrafoval : "Musíme
míti Oregon za každou cenu"
J U Patrickovi do Salem O re
telegrafováno a New Torku :
"Dosáhněte 6ce!e na každý pád"
A mnohé jiné zajímavé depeie
Některé jsou ▼ hantýrce kteréi
nepochybně jsou nejdSIeiitějií
viak těžko k rozlulténí
Evropské Telegramy
SRBSKO
Londýn 23 ledna
Ministerstvo turecké slíbilo Ie
nebude podniknut iádný 4 tok na
Srbsko před vypriením přiměří
— Berlínský dopisovatel TimeM
podotýká ie pakli nebude uza
vřen mír před vypriením příměří
Turecko nepochybně bude státi
na svém původním požadavku
aby jisté srbské pevnosti byly
troieny a ostatní Turecka oděv
zdány
Londýn 25 ledna
Ze Zemani se oznamuje ie na
lézá se tam zástupce Turecka
kterýž má pověřenou moc vyjed
návatí se Srbskem o mír Směr
Srbska nenf dosud rozhodnut
Strana míro požaduje bezodklad
né zapořetl a vyjednáváni Od
pfiroové odru radí k odklad&m a
navrhují aby ▼ pádu yálky ru-ako-torecké
Srbsko postavilo do
boj 80000 muld a v pád a výsled
ku příznivého dodělalo se rfěja
kých áetapkB a výhod Milan a
cel ni d&slojníct jsou přízniví to
muto piana a nepochybně ie ka
binet jej schválí Marinovií vrá
til se z Petrohradu a přinesl njl
itěaí ie Basko nebade se mícha
ti do rozhodnuti Srbska ponechá
vajio mu fiplně na vSli aby jedna
lo dl svého prospěchu Strana
mini bode požadovat aby vláda
dříve nel se rozhodne lekali na
akci Boská požadovala od cára
urřitý slib ochrany pakli ie by
Turci pokosili se o ótok na Srb
sko po 1 březnu
Londýn 23 ladná
Výbor sedmnácti avolený skop
ilinoanyaí caasdi Výbor neeoa
klazí a tivrbsca vrjsdnárati o
cír vyj_a la fcy Czxto LUaých
cL_i:'c„ krt 5 r-'j r-rrria at-
by bj'lo bez ceny pakli ie by
Srbsko nebylo jinak odškodněno
za ztráty a utrpení kterých k
vlili spolu-křesťanfim podstoupi
lo Odbor válefný íiní veškeré
přípravy válečné aby v pádu
války mohlo s Ruskem spoluůcio
kovati Dobrovolník&m ie Sa ba
ce nařízeno aby připojili se k
Ilorvatovici při ňstl řeky Timo
ku ležícíma Též těžká děla byla
tam poslána Na Dunaji a hra
nic Rumunských zařízena silná
opevnění — Turecko stahuje též
vojsko k hranicím srbským Má
Um ji 40000 muifl
Zprávy o návrhu Turecka o
vyjednávání o mír se Srbskem
o potvrzuji Krok tento pova
luje se za krok diplomatický
nimi Rusko přinuceno bude k
přímému vyjádření Srbové ne
budou moci návrhy odmítnouti
vyjma ie by Rusko veřejně se
prohlásilo ie budo Srbsko pod
porovali Tím přinuceno bude
Rufiko k přímému vyjádřeni a
neb ku ztrátě podpory Srbska
Londýn 28 ledna
"Times" se ze Zemuně ohlašu
je ie kabinet srbský odbýval v
sobotu poradu a nanesl se aapoci
ti vyjednáváni s portou — Ru
ské telegrafní jednatelsví tvrdí
ie návrhy míra Tureckem Srb
sku a Černé Hoře uíiněné jsou
mírné a smířlivé
RUSKO
Londýn 25 ledna
Depeše z Vídně tvrdí ie něko
lik kilometru dráhy Kišeněrské
bylo ztrháno přívaly Opravy
vyiaduji v tuto roční doba dlou
hý čas col Rusko nemálo zdržu
je Londýn 26 ledna
Berlínský dopisovatel "Times"
se dovídá ie Rusko povolává do
zbrani třetí záloha vojenskou v
které! zahrnuto jest všechno zdrz
vé mnžstyo v říši Taktéž ie na
řízeno bylo dráhám dodati vládě
sesLamy dopravních prostřed kO
vozu atd r— Berlínský dopisova
tel "Post" tvrdí ie po návratu
Ignatěva zamýšlí Rusko sděliti
velmocím postavení v jakém se
nachází a vyzvali je k smazání
pohany jakél celá Evropa od
porty doznala buď společným
jednáním a neb zplnomocněním
Ruska aby za ně jednalo Pakli
ie nepotká se se zdarem obrátí
se Rusko k spojeným císařstvím
(Rakouska a Německu) pakli ie
však ani tu nepochodí bude jed-
nati samotné — Z Rumunska se
oznamuje ie pionéři rusští vyhle
dávají příhodné místa pro mosty
přes Dunaj
New York 28 ledna
Heraldu se oznamuje ie ruský
kancléř kníže Gorčakov chce od
stoupit! a že krok tento jest ná
sledkem nedorozuměni s cárem
Gorčakov prý chce neodkladně
válka a cár váhá — Z jiné stra
ny se potvrzuje zamýšlené od
stoupeni Gorčakova viak udává
se za příčinu chatrnost jeho zdra
ví
ČERNAHORA
Londýn 27 ledna
Peltský dopisovatel "News"
tvrdí ie Černohorci jsoa nadšeni
pro válka a připravuji se k ni
ilně Kníže NikiU prohlásil Ie
neuzavře mír dokud nenabyde
Část ůzemf
ANGLIE
" Londýn 25 ledna
Kancléř Sir Nortbcote v řeči
v Liverpoolu pravil včera ie mí
ra jest z potřeby ka prospěchu
Anglicka Vláda hluboce sym
phatisuje s otiskovanými vlak
zakročeni ve vnitřních záležito
stech cíaé země jest krokem kte
rý třeba velice o váiiti Vláda ai
dosud obmezovala se ▼ zakročo
vání a nemá nikterak v dmyslu
postiti se do války ka ochran!
Turecka anii se řídí nehodnou
žárlivosti proti Bušku Soudí ie
Turecko v konferenci jednalo na
i patnou rada viak učinilo nepon
chybné co uznávalo za nepros pě
inějil a nespatřuje v jeho jednáni
urážka Evropy O Spoj St srní
mi se velmi pochvalně poukazu
je k tomu Ie na všech stranách
jeví se snaha urovnati otázka
volební způsobem ústavním
Londýn 27 ledna
Gladaton v řeči v Tanton dnes
velmi se ujímal záležitosti jiho
slovanfi O ohavnostech bašibo
suka v Bulharska pravil ie sprá
vy nejsou přehnané naopak pa
kli jsou jaké zprávy přehnané
jsou to správy o ochotnosti Tur
kB k savedení oprav Smlouvou
uzavřenou před 1C0 roky svářeno
Rusku opatrovnictvf Slovana tu
reckých viak smlouvou paříž
skou aruiena smlouva ilívíjlí
Anglicko ne— la by se či
Ttl fcJ-!j c:!S t~:=7 r~:!
í3 v r" — c""' — r"~
v Evropě v otroctví pakli nechce
aby se mu tento stav věci v bu
doucnosti za vina kladl
TURECKO
Londýn 24 ledna
Oznamuje se a Vídně Ie ture
cký vyslanec tamtéž v rozmluvě
s Andrášim ujišťoval ie Turecko
neučiní nijakých krok 8 kterými
by nepřátelství vyvolalo Ie ihned
přikročí k zavedeníoprav a uza
vřeni míru se Srbskem a Černou
Horou k čemuž si pomocí Andrá
Šiho vyžádalo Andráii odepřel
ůčaetniti se tohoto vyjednávání
— Tvrdí se io Turecko požádá
Francii aby zaslala do Cařibradu
francouzské dfistojniky ku vycvi
čení četnictva a Anglicko o zku
šené finančníky kteří by sreorga
nisovaii turecké finance
Londýn 25 ledna
Safvet pala měl v úterý roz
mluva s Ignatěvem v kteréi mu
oznámil ie porta požádala Fran
couzsko a Anglicko o zkušené ů
řadniky a io provede veškeré o
pravy konferencí požadované ze
své vlastni vfile — Z K ma se
oznamujeie bude v brzku uzavřen
konkordát mezi papežem a Ture
ckem Londýn 25 ledna
Turecký sněm svolán jest na 1
'března — Midhat paša vydal roz
kaz k odzbrojení veškerého oby
vatelstva — Veškeří zástupcové
v konferenci opustili ji! Cařihrad
— Francouzsko odmítnulo po
skytnouti Turecku dastojoík&
UHRY
Londýn 26 ledna
Z Vídně se oznamuje ie Kos
suth odepřel přijmouti místo po
slanecké na sněmu uherském
Pravil ie nepovalujo nynější do
bu za příznivou ku svému návra
tu však doufá vrátit i se někdy v
budoucnosti do vlasti a sloiiti
přísahu věrnosti králi uherské
mu ai iádané opravy v Uhrách
provedeny budou
"A hlasy pak budou sčítány"
Návrh zákona ka čítáni hlasS
v minulé presidentek volbě ode
vzdaných a rozhodováni o mol
ných sporách který! podán byl
kongresnim výborem k tomu cíli
ustanoveným přijmut byl v sená
tu 47 hlasy proti 17 a domě po
slanců 191 hlasy proti 86 Minu
lé pondělí podepsán byl také
presidentem a stal se zákonem
dle něho! hlasy volitelské počí
tány bndoa Na jiném místě po
dáváme úsudky Českých listu o
zákona tom vyslovené dříve nei
přijmut byl Tak asi jako soudí o
něm listy Čoské soudí i listy jiné
Kdežto některé jej aa jediný mo
iný prostředek uznávaly jiné jej
na prosto zavrhovaly vltiica
pak schvalovala jej s nouze Vý
střední listy republikánské tvrdi
ly Ie zákona toho naprosto tře
ba není jelikoi Hayes má záko
nitou většinu a předseda senátu
oprávněn jest a dle spravedlnosti
masi většinu pro Hayese vylítali
Výstřední listy demokratické za
vrhovaly návrh ten tvrdíce Ie
buď co buď větiina hlasfi pro Til
dena vyčítána býti musí a v ná
vrhu tom ie vizi nebezpečí ie
by vítězství Fayesovi přiřknuto
býti mohlo Co nás se týče vy
slovili jsme náhled svSj minule
Bude to soud politický kterému!
bude rozhod nou ti otázky o spo
rech politických Naším náhle
dem jest ie otázky ty by měl
roahodnoati nejvylii sond 8poj
Státfi co takový ne co sond po
litický) iebez všeho stranictví
měl by spor ten rozhodnut býti
dle práva a aákona Viak přij
mutím oné předlohy jest celá
vic dokonána a zbývá nám pou
ze doufati ie rozhodčí soud bode
méni hleděli stranictví a více zá
aákona a práva Ba v ohledá jed
nom jsme skoro soudu tomuto
povdični Jak jsme jii dříve se
zmínili bode nepochybně jediný
sporný stát Louisiana ač molné
ie i Colorado Florida a Oregon
do sporu vtaieny budou Čím
dále tím více utvrzuje se naše
přesvědčení ie výbor Citací
jednal v Louisiani dle práva
i zákona a pakli ie taktél roz
hodčí sond sondití bode přiřknu
to bode vítězství kandidátu nalé
tnu Na podobném rozhodnutí
nebude pak lpíti lidného pode
sřeni talie neb podvodu — bude
to rozhodnuti konečné kteréi
musí pak přesvědčí ti všechny i
ty kteří ujišťováním líetS stranic
kých svedeni byH—-Ie Hayes tku
teSni poctivou vlt_au voli tel
skýc_i klasS obdrXal a k saejmutí
úřad a presidenta oprivnln Jest
ITa kxliý p id povede cetta kon
Crínri t£-3tr--i k círca ro-
t— r""- r-" - — "-
Hlasy českých listí o zákonu
k rozřešení otázky pře
sldentské: Slovan Americký" :
VIdyť přece zajisté iádný vlaste
nec ať ai přiznává se k straně
řep ceb dem- nemOIe si s do
brým svědomím přát aby násilím
a proti ústavě roslušťována byla
Na tdař mírnému a spravedlivé
mu rozluštěni ji { Zákonitým a
právním vyváznutím z hrozivého
tohoto postaveni dokáže republi
ka tato těm kteří ui potutelné se
usmívali a radovali nad možným
úpadkem jejím Ie i bez meče a
krve dovede vyváznout a zacho
vat se se ctí a slávou 1 Na zdar
výboru sněmovníma za jeho vla
stenectví "New Yorkské Listy?:
V otázce presidentské učiněn
rozhodný krok k Žádoucíma ros
sřešení Dohodit? se konferenční
výbor kongrosní s členfi obou do
mfi se skládající ai na jednoho
demokrata a jednoho republiká
na (Mortona) o společném návr
hu zákona elektorníbo na iádon
cím rozřešeni nynější otázky pre
sidentské který oběma domfim
předloien byv setkal se se sou
hlasem (ne poklid úředním) tien
obecným
"Slavie" :
Však o ústavnosti toho dohod
nutí lze opravdu pochybovat!
Ústava ponechává sčítáni hlaaa a
ovšem i rozhodnuti o jejich plat
nosti kongresu jen i tobo práva
od zaloienl republiky skutečně
nlíval m&ie kongres právo pou
ze jemu příslušné přenésti na ji
ný sbor? Sotva Mohl by pak
kongres také jinému sboru nl oži
ti aby za něj dělal zákony Kon
gres tímto dohodnutím pakli je
přijme zbaví se snad nemilé od%
povědnosti a obtíií ale krokem
ústavním to věru nebude Jaké
koli námitky činiti lze proti plá
nu tomu tolik je jisto ie je přece
spravedlivější nelli pQvodnl plán
Cbandlera a tovaryši jeho aby
totii předseda senátu (Ferry z
Michigan) hlasy počítal vyhodil
a přijal jak by za dobré uznal
bez ohledá na kongres a prohlá
sil Hayese za zvoleného
"Pokrok" :
Doufejme ie kongres tento spfi
sob sčítáni hlas- přijme Jeť i
vlastenecký i nestrannický ani
jedna ani druhá strana nemá příči
ny stěiovati si ie by ním zkrácen-
byla Náčelnici obou stran
kteří! nejsoa oslepeni váint stra
nickou sp&ftob ten schvaluji a
doufají ie od kongressa přijat a
od všeho národa s radosti uvítán
bude
"Svornost :
Lid bude zajisti uspokojen ta kos
výmto nestraoým rozluštěním ať
dopadne jakkoliv a kdo se ©po
váli v kongresu stavěli aájmy
strany nad zájmy vlasti padne a
bude na prach potřen
Známky času
Bedlivý pozorovatel záležitosti
veřejných a politických za minu
lých iest neb osm rok 5 s polito
váním posorovatí a nznávati ma
si i ie směr jakým se politika na
ie béřo k aáhubi směřuje a cítí a
mnohý tonul v obavách že alavaá
naše republika dospěje během
nikolika desítiletí ku konci A
nebylo diva Kamkoliv jsme jen
do správy veřejné nahlédli pot
kávali jsme se a koruptnosti s
nešetrností mrháním podvody a
okrádáním Neplatilo to a ne
platí pouze snad o stráni jedné—
nepoctivost a koruptnoet zapu
štěných měla kořenfi ve stranách
obou Měla-li strana republikán
ská svých BelknapB Colfaxfi a p
nechybilo ve stráni demokratické
na Tweedech Coanolych a t p
Byly-li ve stráni republikánské
ringy vládní poštovní a t p ne
chybělo ve stráni demokratické
na ringách státních městských
obecních i okresních Zákony
kongresem nsneiené a k prospi
cfatt jednotlivci! neb monopolS
slouiící a na úkor národa nemo
hly býti kladeny aa vinu straně
jedné — nepoctiví politikáři stran
obou byli na meh stejné vint Zá
kona známého pod jménem "saha
ry grab" nespravedlivých aákonS
celních sloužících prospěchu mo
nopol 8 nešetrné mrháni a po
aemky veřejnými a p aavinili po
litikáři stran obou A adálo se
ie nákaaa tato šíří se rok od roku
a obavy ie stav tento uvrhne ze
mi ve zkázu nezdály se nepod
statné Před rokem poukázali
jsme na tento politování fcoáaý
stav nslí aersi i ca pramen s
kterého vaniknul PouLLtall
jame k torna kUrzk j — __a
stranictvixz avii-ii tjii v_ltaS
stran oto b ccíjt-t "i xZzži
tím usnadněno bylo kerepteíta
lidem doeáheooti nominace a svo
leni PoakáztJi jame i k ortě
kteráž a toho labyrtatba ved
Ne vzdáváním ee zásad svých a
přebíháni od jedné sírany k dra
hé nýbrž vřelým účastenstvím v
záleiitestech veřejných a stálým
bděním aby nehodní lidé kteří
nezastupují náhle řy národa ne
dosáhli nominace a zvoleni ne
chají te ahoubnéraa torna směre
meze položití S potěienim poo-
rujeme njřfif le y počínají se
tněniti alova a nadije cal spl
ňovat! S potěšením aazname4-
vira ie jeden po druhém a oněch
koruptnicb lidí kt#M v minutých
letech v čele té neb oné strany
stáli dáváni joa na odpočinek
Počátek učiněn s Tweedem a od
té doby -tah ražena celá dlouhá
nespočetná řade aástupcfi a úřed
níků neschopných maži srhopeý
mi poctivými a neprodajaýmú
Minule zmínili jsme ee o poraže
ni senátora Hitchcocka v nalera
vlastním státe Roměi tak dlk
se Boatwellovi v Massa-haseU
kterýž nahražea Geo F Hoarem
a dne opět jest nám zaznamenali
porážka jednoho a toho samého
druha politikáři — - LAgaaa v
Illinois na jehož míst do seaáta
svolen sadí Davis Ač Davte ne
ní republikánem — neh!4i se ka
straně žádné — přec e potěšením
uvítali jstne jeho svoleni a porál
ka Loga ne co nový d&kaa Ie
stojíme na práha nového období
kteréi slibuje býti doboa očištěni
a znovuzromerI národa Doufej
me ie krákoráni krahojrii kteří
úpadek naši zemi v blízké ba-
doucneeti předpokládali a naa se
těšili z Satane ne#plnJno naopak
Ie osvědčí s stárni žirotnf stly i
schopnosti národa tohoto a Ie ne
novo se osvědčí Ie v svobodě sa
mé spočívá záštita -vobo-ly
Velitel vojska v Novém OrWá-
nu Gen A agar kterýlsvým ne
střeným jednáním získal si úcta
vlestranoa narodil se v New
Yorku v roku 1821 Později
přesídlily se rodiče jeho do státu
Michigan odkud! do vojeimkl
školy ve West Point pKJl V
roka 1843 odbyl zkoalka s dob
rým úspěchem a přiil k S plaka
pěchoty ro poručík a kterými
pak v brzká k pohraniční slnžt4
na hranice mexické poslán byU
V roku 1852 povýšen byl na set
níka zúčastnil se války proti
IndiánSm v Oregon v roku
1861 byl velitelem kadeti ve West
Point a po vypakaatl války byl
přidělen co major k odděleni je
muž velel Gen McDowelt V ro
ku 1862 sta! se velitelem divise
pod velitelstvím gen Banka a
byl v bitvě aa Cedar Moaataia
těžce raněn Po svém usdraveaf
povýšen na plukovníka pravidel
né armády a generál majora do
brovolník & Později poeláa byl
s gen Banks do New Orleans a
byl velitelem v Batoa Rouge
okrsku pomáhal při dobyti Port
II ad so n a povýšen na titalárního
brigád etho jetterála OJ října
1863 do srpna 1865 byl ve vojen
ském odboru ve Washingtonu a
po ukončeni války -Mtanovea aa
jenerálmajora pravidelaé armá
dy Od roka 1867 do 1871 velet
oddělení 'na Platte a povýiea aa
skutečného brigádnlho jecerála
V roku 1871 poslán co velitel do
Texas a počátkem roku 1875 pře
ložen byl do státS jihovýchod
ních
Rfizné zprávy
f V uhelných dolech Stoaehiil
V Anglicka vypek a el dae 23 i
m polár a 15 dělatkft aahynalo
t Jednáni o aákona dle které
ho ae má poskytnou ti podpora
Texas Pacifické dráze odkáaáao
bylo k poradě plenární a nep-!
chybná nebade během tohoto aa
aeďánl předsevaato jelikoi hade
pak aa potřebí svoleni dvoa třetia
hlasu k jeho pojednávání
f Belknap bývalý soukromé f
sekretář presidenta kterýž byt
dán velkou porotou v obíaIob-
minulý rok a však doead soaasm
nabyl zaslal minulý týden zástvp-
cj právnímu dopis v nimi oaea-
muja ie bude požadovali od ao
da aby pře jeho bea vfccfti datStcb
odkladl předsevzata byla
t Sekretář pckladey Spoj St
vydal minulý týden S3 provoláni
ka stáleni dlaiakb 4 p taft Spoj
Et- ÚpisS stáleno bade aa 10
daeea 24 dsbna a úrok
aa ty sami přastuta daem tím
& Itxíia osa_atj se la
immt kyt s_Jbo aíai Mtyovtii
za kalibru taala t___oay Lv
CliM t_-ta Zí'A prf Uav3 práci
r_~_ & t j - Pia-
í
f Z L&aif? dwraJUi afrára
Io amenká loď Ueorge itmt
kterál m pa aěklk dat yř
šovala nepochyb i reakoca
aá BHie Kiag%ta vyvrleea
byla aa břeh !#aká mrtvola v
kteří I poaaáaa las kapUna
oné Berata4 kd£
f Z Ksby se z-amajw 1 $p
aělové a Kabáaci koaeai do
rose měli a le wiázke kbáoká v
míra ee vyrovná Mír má býti v
brzká probiti a aeťMpráva
otrova aděleaa řpaaekáý saí
etodrl:tel má p pět rtkl jVŠii
aa Kub sSstatt a po s plyn a li li
doby voli si nárvv! vláda 2priy
ty to jo poebé pověji kterýsa
úřadsího zaračeef chybi vlak
alajt se přicházet a prasaei-t o
Iehlivýth
i Během roka aaiaeUho událo
se ve pojSt- SW2 ip4ki a
úhreýM dluhem aa kaldý ipadek
21-020 V reka přeicháaSjWw
15 bylo 7740 ipadkl e dlahy
pr4_ěrai IStÚ aa kalJ úpa
dek f Poláci světí kaldvrvlai pa
mátka revoluce a roka 18CO Při
aIavaoU letoiai (dne 22 W4aa)
vyslovil ee v New Yorku řečník
jeden le tolko apf pvJ tilUmi
okovy aa vláJy rmk í aI Slo
vané j Jsi pod Tsreckssa O
ec-hizi Polák] chteagkprh Iteete
v jedaom tamějším asgl látě :
čtrnáctá Týreíal památka p-lké
revttlaee a rvka ld slarsaa by
la od Polák i rVWmc-kýrb v pca
dili v čeeké aáai aa roba Tvlr
a Beaeh alie Nárvdaovt {w_ká
byla ta maohými syaaboi-rkýasi
malbt_ai oaaa?eaa a poívact
byla velmi slsiaá Kke s
poUkýeb dáss bylo přiu ao v
tomto treehtivas mi if stra
cen 4 naděj P!ky vlak derh
vlatectvt prochvival eeku
sp-4čaMU kterál jak ae aláU
chová a_řji Ie Poíwre vráeey
bd_a jedaea jj{ ptává Víere
patriot k-kýeb řeči bylo drtcev k
uposafaee aa eae tatttais s-i_y
Iot a elá spolčaoet pociťovata
jakoby ú+n vebaeI j lek ae-
i(asta vlaU byt bUaký Pt
PtdlkS ve Spj St obalí UUe
300 000 — a airbl ?J 000 bydli v
Chicago — iaeal a ateh joece
dořř vsděláai a vl:ra vili
t Z Colsmbaa Oax eana
suj 1 rřd akwlika 4mr v
slovil Gav Hajee v rvzaalsvě
jdaím pht'm o aavrlalm
urovaáai prea_4atk4 4áaky :
"Nechci vyvosavati a!l_4a4ao
vlivu aa koagri— hl4a4 navr
ženého zákonu rozhoda ti pre-
sideaUké voJby a a#b jakékoliv
záWlitosti ti kakt se wíbr prei
dcatské CVlá v 4c j_4 v nkx
kaegrosa a hada pwkja e jeho
jedaáaim"
t A epět Ímt Sam J Tihle
ialováa Tentokráte zadal proti
aěma la!ba zahrad aik Jakab
Widrma aa práci kterwa v
roka 1874 v aahradě jeho v y ke
naL Wdrssan praví le kJv !
práci dohotovil a 4?t piřodíoiil 1
TiUle byt překvap a tázal se
jej aeailt aahraJaíkec v saěuk4
slelbi ve velteýe-t farkárk
Wetdermaa odpověděl ie byt
viak aeaf jI vic Od dobT
častěji Tildena epomfattl vlak
teato se k placent aemi rrota
ialaj Utraaial jasy koti aoedi
lepe Tllde doeaatvai le
Weidermaa jt v m4k} klal
snad chtěl f řiít tactao k práci v
vlastni zahráli a vida ae ski
aaáa litovat výplaty dětaikevu
f Vleoberai aá t aa Kb
doba div t a sis rak 1 jl přtala
viak v jedaoaa aag-tatké dkra
akém liia dočitáase Jk toea
aeat tak a le páa báb Jest J_d
tak mocný jak býval Zprav
daj lišta tobo toul pWi ra
salsva které saěi paat Ilsbi
soa bydlki aa Stale blilo Taa
Bare St Tato byl v srp
1867 raaia mrtvic a pil těla
Ve-kerl estahy lékaři ale nepro
spívali svyhláleěji{ MkaHÍ
uaaali pád jjf aa aesJřejtlsý
On sama vadala ae vel ker aa-
dějew Xa 24 f rve lf74pe
sedal letech byla aávllěve a
ptáte! v EJjr N„ T a ta četl v
bibli věci Ylek očkel ie prooš-
tl a so modli ti kadete viřiee ea {
držíte Ta amorailo a jf rře-J
svidčeei Ie b4ei s modlili o!
navráceet adravt ma4 t ebdrte- j
ti 1 modlil ee e voikerve vvf
eftoati a pofedao Hll pra_4_f
nati v diaakba tasvk pal a
pohybovali —-byla asdravee
Co nim aa celá této povi t-
kterál a velmi beaky mlk ee
podiva4bo jesa Ie tepte yl
po ptrďttai fota ae b svit do-
vi___utt_-i t:-_=_t_=t
a fliay tltZ3a_l aov )bJ:i
Ihr jtxi cZZ ssmini a_riti
s±ri v a-— ri lrtl a tua iU
i j - t -I J
tt! a U p Ní stratřy a epět po--krbeým
pálsa tro p asao
kfcl Krtek ji epět eabyiya
j-Af práti ao?byětso
t V Ml i jot ayaf be 4
Kíra Xtaa páaeea aitaac Ciá
vtiia Ileaase phbyla v maa_4m
tý laa do Saa Fraacieeo jm aa
4 teka před Diaaeeow Ileeia bodr
Ul vyvtoepiti v Xaiatfae ta
vláda svofi orgaa-va-_ vlak
k tyl páraík v viiii tom přiby
d-ě-lií se le ee lI p ro D~aae j i
(rv'á-l a proto jet dál do Saa
Kíaaciso Prav Ie kivl v ler
vwcei tvo! byt Lrd_ ve ařst
t4 oJpor-t e áatavoo kterál
pnMda-tTÍ sa jodaa Iklta ob
aeasjo o (llo-) ro vrckal
iík-o cprávaě byt k preaideaV
stvL T%tooptl v komatka-i a
lat#ej kerýl sJiÍJ-I j{ podporo
vatú Kirl kuer dae 24 haa
proaláwl Lrdo aa avoleatého
Í£t9mm povaloval poataveai v4
sa bzpča4 a aprebeat v pře
strofosi d Caaaajsato kteréi se
dae 1 4 l-t- pro noho p rek-ái!o
Po vitěa-tvi D_aae aad vejkm
vlideím číail Ivutz aám aAraky
aa pridsutv1 a vojko j} v
toea podp?f-vaÍj _ 2L pro
měl Dlaa iraia e Z_ee-aP9 a
dllil ma le aamýili aám politi
ovoce své saahy Ift--aa pk
aprehaet k pcták4aa pobřeží
Pravi le ] __to-ii ká ti
svfcb 4iaflh práv Ti2aé
iodě oseakk le eabtíV J p-4-porovat
Pakli Ie alataao
věray přib4o do Saa Fr_cm
ro běaem dvo tflal a e se pak
t pět do Mexiko dbJře_ Pakli
!♦ a řtjedoo pojede 4o 2 dni
do tíaaya-aa a b Apko
NbJli mu ta e edrteti po
jdo do New Or4aa a odta-t do
ovrvaápa4&ih atálS které jeo
saa věray O Lsrdo pratf bejej
zmal v Gxaaaato viak fro
paatil jj na svoboda a 1 a
t dae pr-kaw e4bra£ aa ab
a-M-klea párátka do Paaaauw
l_coědo aty t aaaiřeí aýl
olji a Lr_o — T SC Li
paaova_a pot-' le tam v braku
bd eř-t_a T-aii -sa á
iaar-al k ajímik (_líroo-ai-
kl pro lieo_--K J-tf dloiaík
I rý o vv jáiK le by v aikelaa
tHacb'ehjd l— 13CJ! Jcro
viaik3 e kievýsaá by eate v
krátké dobo poraaili IXaae a do
pooi la-aaovi k pra4t
eívt
Do Schuyler a clicli !
č-koCtáKký apok -ZÁPADNÍ
JEDNOTA a-pořá4á
TAKEtMI ZASAVtl
v 4:rý de 1 2 iaora HTT v no
vám moatk4m aá- (flresae
Uall) v Sk h v Ur Nb Zabav
aé dkía_c— mm blo přelaáše
ti a o ta as'f i badk poaará-
ao
Co v poalodat de saaaopvatai
kaldý ai rad proakoči a protol
doaláaw 1 iáwlaý a mladtcb aai
a a_rfcb cb v bia WK
Jo Uto viitkai ittvi avár
ai S ávto
J Zeraaa taj
XA lXéT£: VK WIU11CK
ea_aá ae dopi a Čech
a Vv%ok4 aai J_roo_ adreeova-
aý poaa S-e t-Jaad Salino Csv
NeoJ Koma by mohl patříti
a ae prtáJ-sa
I7aprodqJ
lva fary koal a dvi j_ovir
Ptejte ee C P Doi_jo a poi:s
Boa to Sadra Co Neb
M_S O
Funna ca prcčcj !
tldO 3 Aato XXastal a vi
Boaaswey od Zamborka Niba
podere sý aaá dVleliko pltS
a tras rao avoděa Nb- a a
neb kdokoliv a kraaa by o aeea
věd ěi dopilo laakav pod salre
S0 Jam S£rájNkký a aob Aa-Ul
Gabrwt Nw Tábor iorpablie Co
(íka)
JEkad a aai aákoii koaofea
upomísáal aemok od p Jos£
Lov v dlabe 4 mi liaaJk
aaávása aa potjb4 jiaJ
ai t sbrodaity vfwecá t_'7
ss-tuiTabo Tfctt=Ui fC-i
Ch=ai r_ i__a trr?
-
} m-
-% tun M mUmu-m m mMr% i !
lo i i tva h ni m in
02y£
llaradni hostinec!!
Omaha Ks b rasi a
HOSTINEC
v ilU Z- sva IZU' +L
KCLEČKÍK!
Erm YCDlČCOTtl
CVeoli se vám jako stalvaa pva
J i-t do boacac Ptvoakova!
ay-rwA 7aoAjaaM mllťw
V OMAHA NESL
'ČESKt STRAVNÍ DŮM
poaa dv bioky od aálraii
a eb--oe_i vá s eeboto
Ceetuju-4 avlálte a epoacriajf
le miaa víoao pobodá aaJzo
ta těl afoWbltf é wrJy avlálli
pti vyhledává poaeeUil
Fnata Pivcii-
hJtiakf
Chce-ii ee Vám fit
dobr! ho pve
rrtjdte do hoauar Cabaacva !
a ako do
Oaassa_ etěaéma becemtrra
1 j-oea oca t y eVaežti vWam
ptveea javk saelvaa dobrými doat
ikr vvSoraoe rkaíně sprav-
a čoako etravo Často po
ziL T41 teplé stáj pro potah y
stoji kaldiaa k depoo-ci a&JL
S skte X ČABAN
avt-aký
CUlt-aVST CO
rrcaliva!
aboii střtla G ro-rr_ boy ato
tic as4_ levaě li ao kioka--V
jaý a plaii aejvyi ry aa avá
s-o e aai
Sjr Cecky věa-Ioal ocOOt4
F 1 Krtrcírfvl
htmkf rierk
SETEHOZÍPADNÍ DSÍHA
UMAHA ACAUFOSN1A UNE
'— 4
řl
Csucaoo St Pata a yiaxxrvaas
r-
La Cawa W L-HMaa St Pa?aa
__£X BAT A 3€AJ-Qr-LllI-
Jejt CHICAGO k MtLWATTavEE
Ol —
M-O £ a--C f
- )- iMV !
iTo-Jrao e-wricibi
při luj js
ým jedjateleea iaiak aai pav
9 Paemmv čaal al duemd 22
v-fciktc po-_ rvawk prood— —
Eso émhmtm C r pía ďa _2_t
mb__ T SMvb roeaT p__W
kt od sawstkli pr ksxc_=l
l-us" a aaej-a-a taao prvá i
r nc_a oi kswj- pmm aya sae v
I ILaaabareen a Tořteea jxe
t yaa rweasiani T-rw— a
Criv C2==x rrc_a XT_r-_-
I r-r-:- l— v _
L_ — tr"l a ' ' rrt — r i
t_"_: "ot!( i'
t — X ' ~
i ava-a mn a tu 'ii mut fsaae
' rŤt' T"Tj "" 1 11 mr mm
ii 11" it IŤmt
PvtJLWJuaovi r ___rT toct
w vimo m w
aa ++rmmmm w%julMt t a—a mfurn
'V
£
t-
r
t"3r:3r:
líru:-: