Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, January 24, 1877, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    m ' I "i
ÁPABU
-
J
-
M
♦ r
TÝDENNÍK POLITICKY POHONY A ZÁBAVNÝ
Majitel: EDWARD BOSEWATER
Předplatné ročně $2-20 i s poštovní zásilkou
CISLO 30
ROCNIK v
0 M A H A tl E B D tl E 24 LEDNA 1877
v
Á
4
"i
a
N
1
V
%
v
4"
v v
'N
f
k
"
4 %
n
'S
Politické zprávy
i
Strana demokratická byla )
vidy zástupcem aooverenity stá- i
iJ Tlak minulý tý len šlapala sou
verenitu státa t prch nsnesooc j
M3 T kongresu joíadovati od sti-
tu Louísiana vydáni povodních !
listin obsahujících zpráv voleb
nich x minulé volby Dokázala
tím strana ta ca novo že nejde j(
o zá?ady nýbrž pouze o stranický
prospěch a Inp Členové čítacího
výboru Wíllu Anderson jsouce
před vyšetřovací výbor kongre-u
povoláni a vysvitli k vydání
tTiřth povodních listin ohradili
se proti tomuto požadavku tvr
dícže listiny nejsou více v rukou
jejich nýbrž v archivu státním
a že je pro tu vydati nemohou
Ohražovali e dálo proti přechma
tfiin právoiaocnoati tivma posl&n
efi poukazujíce k tomu že opy
listiny ja rnvjctkem státu a le
kotigre in 5 právem orginá
ly požadovat! Že vak se mu opi--8
dotatl maže S tím nebyl
kongres spokojen a zatknul oba
členy pro vzdor
j Vyšetřovací výbr Senátu v
Louisianě ukončil své prie je
likoi povolená fiatka ka krytí
výloh byla vylerpina Výbor
wevyletril vchny partie vlak
vyroiutulvi lo d!o svtdectri
podaného bu lo ouditt i o ostat
ních nevyielřeoých okresích a
dle toho finuJek v8j o kroku čí
íacího výboru podi Některé &e
avřdeetvl podaných jou hrozné
Podivimo na ukizao firy vek te
legrafovaný noviniffrkým upol
kem o vyletřovinf v pari5i Eait
Keliciana kdež bývala větlina
republik &nki vi ly 1CKX) al 1200
hta3 při minalé volbř víak ode
vidioo 175? hla-a deru a pouze
3 rep
Jthn W Ilarrell hilf plantil
ník iTedíil že řerní rbřani byli
ebroiovint a v obavě hlasovati
tltk tu republikinskou 2o jtho
delnlklm hroženo pakli badoa
hlaaovati ticketu republikánskou
le oearulji v krajině z&atati a on
ám bil by ae o iivct kdyby byl
to ticketu hlasoval James Law
černoch nvřdíil 2e byl v Q dcera
Tepnhlikinft ve vé pařili a byl
dvakráte svolen do leislatury
Ie před volbou opoftiil d unov je
likol tnu bylo mrtf vjhroíovino
a jeho krim zapálen taktéř le
řernoíi v6bcc usiivsl ie je#t
nejisté pro ř h!ovati ticketu
republikánskou Vyr rivll o za
bití Jobna Gsir a jiuých násilno
stech o oií-hl jiní v£dkové již
viděli
Z Eat Baton Rougo kdel dří-
vSilí rep vStlina zmřnřia
hýla t núnnlé voU4 ve vetlinu
mo dem svř dřil II F Bellups
černoch Že byl svědkem kdyl 50
l#rnoeh5 hnáno bylo bílo atriží
k ©od a víichni přinuceni hla
o v a ti ticketu demokratickoa
Yiic-hni mu li okázsti tkkety
své fcel je odevzdali Jackson
Chancey (řernoch) přisahal Že
klapotal tirketo dem jelikož be
loii mu hrozili le bud "íinsk se
aetní vybnin Elita Beochum
svedfila : Minalého srpna přilli
xakaklení moli do domu dali
maži iejírou provaz kol krku
odvlekli jej Nespatřila jej víc
Byl alkolik dni před Um ▼ repo
blikioské schSzi Cato Hainee
(řemoch) svědil že vt o Tilení
Henry Martina Levln Fostera
Bili Lewiee a A Rhodeee Po
slední dva byli chyceni spolu a
nim Jemu nařízeno aby pro
první dva vykopal hrob Pak
jim dali provazy kl krku a jemu
nařídili aby 11 dcm& Později
je vidíl viset Byli viichni suřl
David Jones (černoch) svědčil že
byl pří ručím mariila v Port Had
Aon "H C Yooog zabránil mu
rozdivánl titket republikánských
cernoSi mu pravili že boji se
hlasovali ticketu republikánskou
Toto jsou jen malé úryvky ae
védectvf kterých výbor senátu
přijir ♦!
{] Na naléháni demokratického
doma poslaocS svclila konečné
společnost Western Union Co k
odevzdáni telegram íl zaslaných v
f ase volebního zápasu Jest to pa
trné porušeni tajemství telerafit
ekébo patrné poruiení práv ob
EanS jehoi se demokratický dSm
poslanců dopasfil vlak demokra
tické listy nemají ani slova výíit
ky pro takové přochmaty
{] 2 strana republikánská jeat
sebopaa oprav v snrnc sbí }o
dala d&kaa rd v Nsbraac-e kde
▼ador koruptnk-b demokrata po
raiea Ilitehcock a na místo jeho
zvolen A Saundera za senátora
Spoj Sl Stejei uspokojivá zprá
▼ dochizi s iraacachoMta kde
zvolen byl chvalat xnámý G F
II o ar za senátora K podobným
vítizstvíra nad kompH mCJe ai
atraca rt-zVir-k Cratslovat
II rrrť - -I " 1 tj:-t':1 rr
ax: ~ : ' "":
soba urovnáni preidentké otis
ky Takli prý zákon ten schvá
len bode kongresem neodepře
prý mu svého podpisu
J Již dne 20 prosince přijmuto '
bylo r domě poalanca usnesení I
aby výbor pro záležitosti privnf
navrhnul osnovu zákona nímž ]
by se zamezilo na vždy zaplaceni
jakýchkoliv náhrad za škody epft
sobené minulou vilkou osobám
neloyálním kteroužto osnovu zá
kona měl výbor podsti do 20 dn&
Dvacet dna již divno uplynulo
v$ak výbor dosud židný podobný
návrh nepodal Pokus obnovíti
uneien( to uřioíný před 2 týdny
se nezdařil — demokraté si ne
přeji diUí rokováni o předmětu
tom Toto sdrihini se pfijmouti
dodatek podobný jest pouze dS
kazem že bývali rebelové doufají
v budoucnosti náhrad za Škody
požadovat! a obdržeti a demokra
té severní k v&li svornosti a jed
notě tancuji jak jim jižní braiou
— tak jato vždy činívali
Demokratická strana vždy
zatu povála zásady svrchovano
sti státS Dle zásady té volen
jest i president — ne většinou
hlasS lidu nýbrž většinou zástup
ců stát 3 Vlak když se svrcho
vanost ftit 5 demokracii nehodí
do krámu odhazuje záhada tu a
usiluje o to aby Tilden byl pro
hlášen za zvoleného bud jak buď
jHikož obdržel větSinu odevzdá
ných hlasfi Pravda Tilden ob
držel větiinu odevzdaných hlaaS
visk to dle ústavy nerozhoduje a
jen ten kdo větiinu velitel
ských hlasu obdržel maže za
zvoleného prohláJcn býti Kdy
by jsme chtěli celé věci jiti na
dno a tříditi větliny dle státS
shledali by jme že konečně přece
neobdržel Tilden tak velkou vět
iinu jak se zdá Budeli liayea
uznán za zvoleného bude počet
vypadali jak následuje:
Hlasa volitelských pro
llayese
Lila 5 volitelských pro
Tildena
Pcřet stitfl v kterýchž
Usy es větiinu obdr
žel Poíet stitd v kterých
Tilden větiinu obdr
žel 14
21
17-33
Ve státech které daly
věliiny republikán
ské odevzdáno hla& 4294130
Ve etátevh které daly
větliny demokrstic-
ké olevzdáno hlasS 4131332
Větlina hlas 5 ve stá
tech které Ily pro
Hayeeo 162799
Evropské Telegramy
vyjednXva"ní o mIr
Londýn 20 ledna
Safvet jtasa zahájil dnes sezeni
konference čtením noty v kteréž
e praví ie porta mfiže se dobo
duonti a v si močena' o jistých po
drobnostech viak pomijí mlče
ním návrh o ustanoven! guverné
ři a místo mezinárodni komise
navrhuje mfstn! volební komise
jimi předvedši by ůadnik turec
ký Konečně navrhnul Safvet
pate že otázky týkající se Srbska
a Černé Hory by mohly pone
chány býti k rozhodnuti v budoo
cnosti Na to Lord Salisbory oz
námil Že jelikož porta zamítá
dvl hlavni záruky od velmoci
požadované není o čem by ae vy
jednávat mělo a konference mui
ae považovat! za ukončenou Po
dobně mluvil i Ignatěv vyslanec
ruský Prohlásil že nábidky
Turecka nemohou být přijmuty
a kladl váhu na zodpovědnost na
portl SořlvajfcI Vyslovil naději
ie porta nezapočne nepřátelství
proti Srbsko a Černé Hoře nýbrž
postaveni jich bude ctíti Pakli
že by zruiila příměři a neb učini
la krokS nepřátelských a neb pak
liže křeranili podaní porty by
anáieti musili příkoří Evropa by
mohla jednáni takové povaiovati
za příčino a uvažovala by jakých
krok&otiniti třeba Taktéž ae
zmínil o tom že konference ob
držela petice od křesťana Mace
donských Tbeasalskýcb Epir
akých a Kretskýeh kteréž eice
nemohly být uvažovány viak
bylo by k přání aby jich bylo
ietřeno Taktéž pravil ie mír
nost Puska nemá býti křivě vy
kládána Mírnost ta nevznikla
se slabosti nýbrž s přání vlády
jednati dle vole Evropy Evrop
vyhražuje ai právo k jednání v
budoucnosti
Po té ae konference odročila
Vyslanci ruský a anglický odje
doa v pondělí ostatní zástupci
bhrn týdne
Londýn 19 ledna
"Times" píle o nesdaru konfe
rence : Není třeba předpokládat!
I rozhoiaati pro mír neb válka
citrí cstrJ s ttiti neodkladně
trc:T„3 I a rcr ':í ti fcanfrcriC-e
v kterémž zipadni velmoci bu
dou po nějaký řas noíinó a tři cl
hr(ké dvory samy budou o zále
žitost tu peíovati
RUSKO
Londýn 18 ledna
Z Oděsy so oznamuje že vláda
ruská nařídila dráhám aby od
15 ledna zastavily všechna do
prava a byly připraveny dopra
vili velký počet vojska od Mosk
vy na jih Cár dostává každo
denně adresy ze všech řástí císař
st ví — Bělehradský dopisovatel
"Times" tvrdí žo dřívější rprávy
o Špatném stavu armAdy ruské
byly přehnané a myslí žo Raso
vé nemají nic proti torno pakli
ie jou íly jejich podceňovány —
Z Berlína e oznamuje ie v pří
pravách k překročení řeky Prut
se stále pokračuje — Gen Čer
řajev přibyl do Paříže a vyslovil
a-? že nepochyboje že válka bude
s jara obnovená
Txtdýn 20 ledna
WD Z" oznamuje že Rusko
zastalo nové objednávky do Spoj
St pro velké zásoby zbraně a
střeliva a žádalo kontraktory
rakouská aby pospíšili s dodáv
kami viak tito nebudou moci
být hotovi dříve než v řas usta
novený — Moskevská "Gazette"
pojednávajíc o výsledku konfe
rence konci následovně : "Evro
pa se snížila svou poyolností Je
likož porta odepřela návrhy
Evropa musí nyní vynutiti dři
věj?í své požadavky místo umír
něného plánu konference
Londýn 22 ledna
Berlínský dopisovatel "Timei"
tvrdí že Rusko počíná dokazova
ti velmocím že konference jsou
ukončená povinosti Evropy jest
použiti násilnějších prostředku
Pakli že ▼ Evropa nebude chtět
evoliti k spolernémo jednáni což
jet nepochybné prohlásí Rusko
Ie nezdar konference jet porážs
kou Evropy ne viak Ruska samot
ho Prozatím zdá se že by Ra
ško rádo dohodlo se s Rakou
skem o společném obsazeni Bosny
a Bulharska AndráSi k takové
mu kroku sotva svolí Stálé se
si'oviní ruské ari ády možné Že
neznamená nic více než že Rusko
překrořf Prut aniž by překročilo
Dunaj Možné že by Turecko
trpělo přítomnost Rusa v Rumun
sku po krátkou dobu viak finan
ční tíseň by mu nedovolila dlou
ho to vydržet
SRBSKO
Londýn 18 ledna
"Standardu" se z Bělehradu
telegrafuje že ruký plukovník
Miladovi velící odděleni čítající
mu oiOO mužS a sestávajícímu ze
Srbí Bulhara Rusa a jiných ci
sosemcS oznámil že na dále bu
de odděleni loto vypláceno vlá
dou ruskou
RUMUNSKO
Bukareíf 17 ledna
Velitel turecký v Silistrii naří
dil aby basibozukové kteří pře
krotili Dunaj oloupili rumunskou
stráž a zabili dva rumunské vojí
ny byli potrestáni
TURECKO
Caři hrad 18 ledna
Velká rada dsařski odbývala
dnes ach&zi Dvě stě a třicet sedm
hodnostář 3 bylo přítomno První
tři hodiny achfl ze 2 tri ve ny byly
předlítáním zprávy o událostech
které ae sběhly od počátku pov
stání v Hercegovině Midbat pala
pak držel dloubou řeč během
kteréž vysvětí val protinávrhy
jakéž porta konferenci nČinilave
věsech které nebyly na ujmu ří
io a proti áftavě Pojednával o
dOleiitostt postavení možném ro
zejití konference válce a jejich
následcích Škodě kteráž by s
vilky vnitřnímu stavu Híe vy
plynula nemožnosti zaopatřeni
prostředkS peněžitých a ie by
Turecko nemohlo ee spokhati na
zádně spojence Vícero řečníka
pak následovalo a všichni radili
k odmítnuti návrhu konference
Po vyslechnuti všech řečníka za
vrhnuty jednohlasně návrhy kon
ference při voláni "Raději smrt
ne! zneuctěni
Cařihrad 19 ledna
Mohamed Radši pala dříve
volkovetír byl ustanoven minia
trem bez portoíolio
Londýn 21 ledna
Z Pera se osnamuje ie Hobert
pasoví nařfseno nabídnou ti anglí
ckým námořakým dastojnik&m
místa při loďstvu turockéni
ANGLICKO
Londýn 19 ledna
"Daily News" pile o nezdara
konference : "Rosejítfm ae konfe
rento končí aUromodní poli
tika dla ttttlj Tcrtcko pov
něnt-t Anglie Od nynějška musí
i Turecko záplatovali avfij úvěr
jak nejlépo bude moci a bojovati
své vlastni boje"
RAKOUSKO
Londýn 19 ledna
Vláda ruská uzavřela pSjíku
na 70000 000 zlalých vo zlatě v
rozdílných londýnských vídeň
ských a pařížských lankách
UHERSKO
Londýn 21 ledna
Z Pešti e oznamuje žo v sobo
tu odebrala ee ze Szegedina de
putace do Itálie aby Kosatovi
kterýž ta v dobrovolném vyhnan
stvl žije nabídla místo poslance
na uherském sněmu
NĚMECKO
Londýn 20 ledna
Kolínská "Gazette" oznamuje
Že do Turecka došly zprávy z
francouzských pramen5 Že voj--ko
německé bude spoloůíi uko
vali s ruským Tím pobouřeni
byli Turci v okolí německých o
sad v Jaífa a Beyrutu hrozíce o
sadníkfim záhubou Jakmile to
vláda německá zvěděla i hned na
to portu upozornila a nařídila vá
lečné lodi Gazolle aby křižovala
ve vodách Syrských a hlavně
měla zřetel na Jaffa Haifa a Bey
rut Anglicko i Rakousko svoli
lo ochotně posky tnouti pomocné
ruky k ochraně osad německých
Vláda doufá že zakročila v řas
aby odvráceno bylo veškeré ne
bezpečí Čítání hlasů volitelských
Ústava Spoj St předpisuje že
v určitý den předseda senátu má
v přítomnosti senátu a poslanců
otevříti zprávy volitelfi odevzda
né hlasy mají být sečítány a vý
sledek volby oznámen Vak
ůotava nepředpiMuje kdo hlasy
pučítati má ani kdo m&že a má
právo rozhodovali o platnosti
blafeS Tato neurčílost v ústavě
byla arci nezávadná yo volbách
kdo velké většiny převládaly
vsak letos kdy volba od jediného
volitelákébo hlasu závist a kdy a
vícero stát5 dvoje zprávy volební
odevzdány budou nabývá tato
neurčitost ústavy teprvé dfileŽito
ti a zavdala podnět k rozličným
spSsolúni vykládání tohoto usta
noveni
Velká Část republikánfi soudí
že dle výše uvedeného ustanove
ni ústavy právo čítáni a proto i
rozhodováni o platnosti hlasS
pakli dvoje odevzdány bvly pří
sluší pouze a jedině předsedovi
senátu a jeho rozhodnutí že jost
konečné jelikož tu o nikom jiném
zmínka se neděje
Velká část demokrata šoupli
že právo předsedy senátu konči a
otevřením zpráv volebních a roz
hodováni o platnosti hlasa Ie ná
leží oboam odvětvím kongresu a
že každé o sobě rozhodne o plat
nosti hlasS a pakli ie obě odvět
ví neuznají hlasy a některého
státu takové maji být vyvrženy
Mnozí soudí ie obě odvětví sis
ce maji právo rozhodovat o plat
nosti hlasfi však pakli ie se obě
odvětví neusnesou o zavrhnuti
některých hlasS takové hlasy
mají být počítány
Někteří opět soudí ie pakli
kongres se neusnese o nějakém
sákono ku rozhodnuti této otáz
ky pak teprvé spořivá moc roz
hodovací v rukou předsedy sená
tu Výsledek volby presidentské
závisí od toho který s těchto ná
hled8 usrán bude aa pravý a dle
kterého s nich se čítání hlasfi
předsevesme Stát o který se
hlavně jednájest Loaisianaj v Ka
rolíně jak jsme dříve oznámili
výbor kongresu sestávající větši
nou a demokrata vyšetřováním
sezna1ie tu Hay esoví volitelé po
ctivou většinu obdrželi a Flori
dy očekává se zpráva podobná a
hlas pro Tildena aOregono bude
nepochybní zavržen jelikož jest
patrné ie docíleno hlasu toho
uplacením Cronina a snad i ji
ných osob při té věci zúčastně
ných Budouli počítány hlasy z
Loulsiany uznané čítacím výbo
rem a stvrzené guvernérem
budoo prohlášeni Hay es a Wbeo
ler za svolené pakli ie počítané
budou hlasy druhé se státu toho
pak budou mfti Tilden a Hend
rieks většinu Pakli ie o boj o
hlasy budoo zamítnuty pak ne
bude iádný s kandidáti! mí ti po
třebnou nadpoloviční většinu
Tilden bude pak dle ústavy svo
len domem aistupcS a 7heeler
senátem
Aby nějaké cesty z tohoto 1
birintln natěšeno bylo svolen
byl itň nljikon dobou vf bor Eí:a neci nt': itzl Z t
sr:v:'!:l s rot cíla ytlt Ctsl 7 --—i- t":
Předložití kongresu osnovu ziko-
na dle něbol ty se titáni masa
prověsti a možné spory o pravosti
hlasfi rozhodnouti měly Výbor
tento podal týdne minulého svoji
zprivu ku kteréž všichni členo
vé ai na jednoho Mortnna při
stoupili Výbor navrhuje aby
ustanovena byla zvlištni koroimt
sestávající se 3 republikánských
a 2 demokratických a 2 rep po-
slancfi 2 rep a 2 dem člei5 nej
vySJíbo aoudo Spoj St kteříž
čtyři soudcové si ještě pitého vy
voli Čítáni hlasa mi se předse
vzít! v domě poslanců předseda
senátu otevře veškeré zprávy vo
lební a takové proti kterým ne
budo námitky budou počítány
Budouli činěny námitky proti čí
táni některých hlasfi bode roz
hodnutí vloženo do rukou oné
komise
Tento návrh předložen byl
kongresu a zdá sc že dojde schvá
eni od obou odvětvi jelikož ním
jak se zdi docílí se pokojné vy
rovnáni otázky kteráž nás již po
více jak dva městce znepokojo
vala A! přejeme si mírné roz
uitěnt otázky té zdá se nim
řec ie pakli návrh ten přijmut
bude bude komise ta dle svého
sestavení přec jen strojem politi
ckým jehož nejdSleŽitějiím kro
kem bude ustanovení pátého
soudce k doplnění komise a pak
bode rozhodnutí záviseti oi toho
budeli komise stavětí stranictvl
nad pravdu a právo
Ja Bauer das is anerscht!
Vyšetřováním záležitosti Or
gonské pVíla najevo že tam po
sláno bylo ěkolik dni před seji
tím se volitelfi 8000 dol Peníze
ty zaslal Col W T PeltOn sytio
vec pana Tildena a sekretář ná
rodního demokratického výboru
Část z těch peněz byla již vysto
pována Tři tisíce obdržel volitel
Tildenfiv Cronin ne co úplatek
toto nýbrž pouze ca "náhrada na
útraty cestovní Taktéž jsou
prý neklamné důkazy že část a
peněz těch obdržel právník kte
rý guv Groverovi radu udělil a
by Wattovi náležitě zvoUnému
voliteli pověřující listy odepřel
a Croninovi udělil Vystopován
na tedy úplatnost až před samé
dveře Tildena a přede listy demo
kratičké vfibec a listy našo čeké
"neodvislé vyjma jeden nemají
pro tuto úolatnost pokárání
Pomyeleme si víak že by Hayes
byl p'-slal do některého státu v
kterém byl jeden z volitelfi nero
litelný 98000 a podařilo se mu
podplacením dociliti po věřujících
listin pro republikánského voli
telé na místo nevolitelného de
mokrata a pomysleme že by pak
na základě takovouto korupcí do
cíleného hlasu osoboval si Hay en
zvoleni — jakýpak poplach str
hnul by se v listech demokratic
kých? Nezuřily by šíleně 1 Ne-
svolávali by ďábly a peklo na
Hayese i celou strana republi
kánskou? Neprohlašovaly by
Hayese za darebáka podrod nik a
zloděje ř Nelamentovaly by
nad zkaženosti jeho a propasti
nad kterou se nase republika na
še svoboda výsady a práva na
cbástf Ba jisti že ano I Však le
to pan Tilden mlčí A tu nejlépe
možno seznali zdali jedná ae tito
o zásady o opravy Takovéto
jednání musilo mnohým otevřití
oči
Mír či vilka?
Fraška kteráž se po kolik mě
síců v Cařihradě pod jménem
"konference odehrávala jel a
konco Jak a telegramu vidno
odepřelo Turecko zcela rozhodně
veškeré návrhy konference a si
stupcové velmocí jsou na wwtě
ku svým domovům Takovéto
ukončeni konference jsme očeká
vali však seudili jsme le vyjed
náváni vezme jiný proběh Če
kali jsme ie Rusko rozhodně so
trvá na svých požadavcích porta
však id bode volna očiniti ástttfi
kfi Výsledek poučuje nás o ji
ném Kdežto Rusko opouštělo
nenáhle od požadavku svých
trvala porta státe na svém stano
visko Sdělajie ústava pro země
své nabídla tuto na roletě oprav
od konference požadovaných
nesvolila k ničemu jinéoia Kdyl
konference vzdala se všech svých
návrhu a požadovala konečeě
pouze jen mezinárodní komisi ka
dohledu na opravy ústavou nabí
zené ani to neustoupila porta ae
svého stanoviska a hodila tak ca-
lé Evropě rukavici vzdorné
tvář dají o patrna na jeve ! za
mýšlí st záležitosti své sama apra
vovat a nedovolí žádni mí?enl a
jiných velmoci do Jejich ailelito-
U Z dosavijto pottsvea
Rusko veškeré i řtprsvy riWW j
1 W MIKt
Turecka a dwdini daraaa l-
davk&ra svtn al dadvá-a
halo a odkládalo vytoupam {VrvalsWt MI Ua ia lek k:rýnl by adsl ky kia- kalJ m-aai - eik#
nemSleme ai iiftak vysvětlit 1 ' hroba a aíbiw Ckat 1 pri tl lkfsav T j tik pieida Wjtl ktH
Se chtělo a ehc mi abssiřJit i
trtita WK iKrk(b IHHSO- í
at{ Neehc zapti válka ktrri
mM hV akřiti ftrtEÍ
sled kem takovým jak vilka
Krimská Proto soadime blo
povoUé proto dta r jvo vl-
mocím svoji orbita -erbati do-1
spěti otázko výK diÍ k roař4t
v roiro A kdyl uval přesvědJilo
3 ' 1 w i
ostatní vtlrao- le a Tsrkra ne
nechá se jicak jedi&ati n2 a me- i
čem v ruer p Saři ni
b a!k
zabezpečili si áp!aa jryr
niraiua t a au in a--i-
- s a
ne pktt nebulo řevaivíNkt žárli-
yrr mtt ái Tn íeW ralmArf %sťl s lí i—
raika iareesera oitilBi aa- t
vrb& kotifc-rrro- uímřnÁ pak
soudíme 1 s jara zap b i
rozhodtý Neraime pol-eEoati
sily Turecka Kdyby Turvtko
necítilo že rašle Mlatkaoali
soupeřem svým bj - '!& vy
hlídkou na áf4ch n by
chovala tak vs-lorna % i v5ra
velmocím Pomoci aa vf-K
ponřx nachází r' la i loď
stvo jeho v dou dwbt' - stava a
bode to přeca jen a'- tabý
Však doufejme le rozWiaat b
de ve prospěch Iidkosli v pn-
Spěch věci slovanoké a 1 srna tá
ta boda skvrna dou 1 aa Evtopě
picl a Tur'k píá tam 4kud
přišel Pakli 2 v lakovém slá
vo jak Savfct pa ttntatirky
pravil že do Evropy piilio }k-b
t0O CO3 vlak pij doali t ni t ede
jich joaze 6 tirr !#
R&zné zprávy
f Z Kuby iks oznam i# aa- i
dávno vedny dvě dllvžitl ttt
ky na ostrově jedfia O Fara:!aa-
a drubá o Lapila V la bit
kách zfitalt Kubáni i vitěsi
t 2 Německa # oanaraaie 1
vláda vyjinivi a vlida fraa
irma-
a la neihvba Si-
couzikoa o
ké která
váti bude a ta nei
mecko výstava př- bršl
Wt - __ _ _ itt _ I
aaa Bm-caa umi p-
u — r(Wa
_: _ il i _ t __ f
dU kteréž maji # zoiřiii trwlai
zákony proti scialit3m aěmr
kým Tvrdí s la všerbay strany
v Německo jo proti Kriali-tlm
vyjma uítraraontlny
f Petrohrabiký dopisovatel
londýnské Tina cznamaj 1
ae y l tročral udaly dsa IV
pros v dea to sv Mikallta (i!e
kalendář rkéhi štalatkl
výtržnosti politická ho raia při
černi bylo vícero tmob zatkaata
a v vyšetřováni a aaebáai
f Winalow oaa v!crk v ářa
dovně poklad&ič&t kterýl spro
rteviřtt baliček aa 12000 dol pro
jednu Cbtcakoo baaka arčaaý
a později panía vrátil byl dáa
obžaloba Praví at 1 jdaa b
dvě jiné -y badoa vajty v
vyltřtváoi pro spolaviaa
f V Park O- Col pokřbtla v
neděli týden saěkovi lavtaa stra
vní d2ra ftaleaajki a do!a
Whala Odaesia dlaa čtvrt talia
a místa kde stát a poh rubila a o
aoh a vailf aa najazajieich po4
kepoa sněha a něbol ataoboa
býti zachriaěai al jara al aaib
roztaje
V senáta legtalatary Wicva
sinské přijme to mei jiaýo til
uzavření v aiml lidi poklad
ník státní aby podat správa
mnoholi peela bývalý gvrnr
Taylor do pak lada y splatit Pra
ví aa ia tlačilo jej svědomí a 1
navrátil do pokladay atátel 10u0
doL ?
f Na dráaa Maixttta Pitfabarg
4b Clcvetaad aesat aa asiaslý tý-
dea tunel blíže New Comeratowa
O a zasyial Sdělaikl Panova
ly obavy la dí!níci špatným
vzdachem sadoaf Vody v oaora
okolí jaoa vyatooplé aa břebS a
TWk iln Ani tí#-adílv liJai tUV
i j j
po drixe výi j meaovaaé
výš jmenovaaé
V Calíforaii f-aaovaly vaíkl
obavy o úroda jelikož valic po
třebaý a v jiných letack v tato
doba roČni obyčejně kojaý dvší
Maasicn iprar vmiu a J
hojnool d4 ia a ais}ťi aaartNiy
jeat tak odvricaao jk dtivé
počasí dat Ji doba j -rvi
f Brooklynské divadlo které 1
plrd několika týday pH Uk o
hromaé atrii livotk hdkýtb
aaorato bad ava vyatavaao
nibfcadaw C3tCt3 dot V lt
ovle' divtil kxía telata pm
t #T77
f V AtaI t MfMi T
ta i-hvh BrtaaL htrl V-
ly a sWřaia ta vkrUy
k kurýrní žádaý aal
Ttt aartvwiy a akkl '
dl riry Is pbáy
t kia v m+H: fH- í
vt-itasalk u-b rřiila ťirl
p pucali bít k t i
_
t Řhll iaw%y ErH
' " e " '
-
'777 V- - i
TMk V
evropk# athbr atK ay a
í
ira ? r'tii v iooi mk-tv w ř
ptavi
f
tuua i
n - V — fe -
- m
pj St- a-k v br 3-li
i výhra 1b t
raleil oLlA
'
a etusraka 4 ái4 '
It4 aUvta_
x!áa byl v ko£T aátrU aby i
c!o tt by fc h jkJ r
a ba avy aili kJ a alw {
rsí řovial p aL i
tihlo arri jv(cv fsy a
Ivaiy evrvr Í J
ktřtl kašbv v své satHk ř-i
Ji avica s Fvrwpy 5"-ahT-i j
t s#s 1 J I
zmWno b ! j
t Kaaal brt wb-lrKl a a-!
u v 11 k
lilIé Btvklt ta Wa p-ytav
vojska příul -!iv V"J' tji~
bvU aal-váaa v kabt a
-
WW-ařTOst ™"íl Tsi aFTlSISiffli W
a v aa a~v wmiww a a j vaa sr_ aa vi
kutit tii C 131 mr-tfKi - Ji I
_ - f -
rýail m aa prt v U-
r V tU!ala
w
CKar?
C4!ia vrrW iiý?!
dráhy Shr 4 M l
aa ktr#J a _lVíbJa
br"a4f
a-iif
-lMT) ffe' - -oa j
- í
r f 'ÍTA% i
blila o4 aa pwiw Sa4t
2 bri# aUřU plt-1
f
aa maasaa a v
t
pifíMsi a ritsi a stL
StátS v New Trka aarad4aby I
I l'Ka proti S% J Tu-wl
aa 1 W t 4 4avt a4-íaf- í
afcH daai a přljial pvval aá
tapo Bím pravi I ú mtl 4 '
kowtaal jl diva aařiaaí aby
proti Uaa mohAm ktr?i sví
daaě a phjaaS aapleay avaaa i
oa Jě aakr'1 I l?ia V v
mátoha pádvra víak a paaaa
T'-laasa 4Vldat aa p rv!i
J iUkáta4bt yoataval
kaat -iát prt4at%tvi
t T ko4T avrla 'vt a#
dávao ráka ktarýl ff asA f
pěti vytlWvaWva vla spi
mil by býti aváa tikast k asv
drfováat ptiatě bMřmía Zák
te jaaal 5 S Co hlavaiaa ja
aaataacaaa povoíaja acitlss aby
4 přUtěbova! pH jicb p laoá
at k f aia aackli vybitati aak
a klavw Jak 4skiá a:t I ba4ii vt ! kva v raka
e pHatÍ aákoaa taáwa ajira' vfbra a prafes St- S atraa
bývali kossiaařt wněbsakl- baba Pakí 1 aa mtWa
ba doasa v Nrw Torka kurýaa I k íyl !wěk aaat v asrái aájav
by Bporbyba ia?aé Soasaa fH laHa # tíitt Ui la aa viatk
pallok PoaSjaa la sáka ta
i ci daat paýrk výtoa mel aby jasiě
dak a k'avy platili
t Da 17 V aa MtrUlJfa by
lj 5 vyaikajtcHrb aialatcl a
xi oi svýck ibUvaidb iwff
Craw lad ásl BlUili a k k
al jfaa Mla aaaoaoa biM v?-
ka a hoaea aáalžoviai Í9 ab
aaali avfrk kat Cw
ladiáaa ktří iiwa4 veka aJ~
saa aaakýck dobrých aítlw f r
kiíali vrkli a aa avrpfáíal vl
jakiaiía j apatlsl aavlba! MÍ4
vlajky mír a vraJiavaa fa
oprvbaali Ca Xitaa Utaj U(a
adaioati aboť ttt aáNtairi a
t '
pochyba přc-básU jasa
T V__ W- m~m — 'i
" — —
f VhkěaaaaU aial a4áW aa
da 1 ldaa při dráa atai Yw:
dat a Tata a vaěksvl ar-!!
laaal t tajavajfat jrat fhtr j
"
aa tarataka
Ii
laaaari Statabrarka a b řky
Saa lalraaicš v rWaU -
ka aaatavilo IWa d-y abvd-
kýly aaaakaaié a paitba4
vlasti oaobaasi v alek bvd:4a
NjWrU j# I a íril aíi '
jaiik saaoavA a i abtpstM aa
I lbh:ti Xrika JHkryío
aa & vyaata a aai tvap
dl dál-#k tk 1-t vaaas %
i -A l# —
f " f
' -s
t a nalila f síití ay ftístav aaaa Zdá aáaa
m bi I k 4~a4 lrwti dok- i ž kyU kf pši# kij%j
s4a M:bvba4 J ablý
iHaia Niý iak
lá Př b4Wi wWtó aa-s '
d4ai k&~ a-al
ViWr rav v do aWal
kkí á přdioLu MMr zlkaa
s
- vk ayra
býu prár lásc f
S aa rvai alkými i
s tl V řJ 1-jráia I
i
1 fwrxn třemi avtataanss 5
r- - iya
-
~CU X ~!aa lá 1 ]
ik &Ciai-v
m ' i :i ?
W - - íf Voat U ali blsai '
t i !
j
Yi:„ r % tie isapal 4
„ m & % I pa-art aasi rvla-a: aica-
k l bv f vaai Ui áa vuXli á ay:aí waa
% ít #1 mm4mil } a avrsmak lti r T" Í'J-
- p B4ia -b T f f
xlei%i saa-Wabtil- pr%01 ! aia-ti
fa V)tj j prá? aatriítí ri-iI &a
T } Baan i 3žV atře?Í 4:jfb-
t T W ft# eyl ! 3fe-1 H j4a } Žálaý"
Wl E k'a10 acb abvl eaaa 9 ) Prki~lS
-
m T: t#c-rml r a
tC-ral
l"raí výřata aMisvav a 1
iS avisa i te iiL I i
Mnp 4- lita fH bh i
tialt cvrtlábi bii urj ik b4 ?
v J -
ksa fr) js a ]
4 3 -
_ - a a
wf
Pt aOM - O ttMBk-
- a iKa ai i
Uit4?i tiith KiUřl ta-t-
W-artJ a'-iN ktM tak
h v řs kaiv i
i VChb C
0 a k A kir4 w vaas a
r — ' — i
Ei'ai- Bjízaua rr
tWÍ a%i(4 k tiwtai
wavlu aa!uti tokáta dáa d
i
i-aL krt MMaUa a
UM p- al kol Mha
j t -t
abra4 wa-lavali
s?" {-k)a 1 Na Ít4 raa
í yyáw aikiiz aowb a 2
žkl pwrvaiaa T salátě
aava! aiai Sa-
-b'a"4 aaili a zalkaavia
tl a vtri%ikl aAiaw jk rádáal
kaN- a ici' pwkjt
f Okrai t va Pbjal3i
vydal rvaaadaa la vWr výstav
ai aaai ptaa vrátili ?fnj St
áwaa ÍliO0l3 ktsraai
- f—kjtiy výaora a tíMt vý
avak I aáJka ta aaá kfts
Vtá-£aafc ka Wu a výafary ja
kv Vý-41 a- Jak 4Ha jasaa
aáťauli a%á výběr v raka fm Z
aaway w4 wakNla' la
aaat aař4 kýu vypifatfiiy ak-
CMaáJhlaa iaatky aa ak?a ayaao
tarasit aby tka aa avá
í £# vatavy vyaaa Cpakl ]
ssaaily vlá4 -$tác
t Máalva acS! apáwbáaa bv- !
U v Cb-a aa vlaa S Laaiat
k AJtoa dráby asallá kpaj'
f ŠJy 1 v!ai při kluvaUa dra -
by Ba r-1: ata vak %í U třt abr -
f iat reJap 4o tiwstW aa
i k Jal p-J aaaa#a&k4a kvl trW
I aiaa baaU2kl a aaaaavia íai a fala
4a? aaTaaavKt vybrali aěkaiik '
bal2k 1 a p -s v ktarývbl áVaaa-1
atvaí a cttelk Vv aailaú a
f aaakjsívíi aa Aretaf linsa L#v j
j jiaa viak a-aiW abť a bav
tkick a pkb kt4 a boa i
' v aa-'i byty poaaa dva waa4
J — j4a aewaJWval t&0d % 4r%h # j
f akvřy v caaš UT dl Bavk
a 19 S 4 ut a tlSOO a
i mt m k kl a-" t% ~ f
fc L aZ" !
aara: Uhn bKM aatkaaL '
v
v v
kberfcbl avaii 1 toapal ta sc4
I t T va wMaavt a
f aaývab bav abv apaOabaai b
b j-iw -i boíabi aa kWSrk ka
j aaaaai ph aaría a aai a
S b -t Eal iuřak -asa v t=s
aaaa k a aš? i r't k aa tes-TS k
i th ktarfdi a ačj rti
i hli mmíxty fcca Cr
íy 11 K c'
tli ty r!-a t! —
tir' "vor ' -
— ™m 7 j
imws wz~mm mim w raa
by acáv
kl ryrkí aa p VaWí
ak- Nil tu t ú i-s
tak fak?ckt fa &nm% !
aa 4tá va a&jk j 1 vrjo-
a -
t oMtMKT-
MéW Hril- J- CL Bcs a
i lr% F 3ty
paaovaív po eJ iv% tf iay a--
ai sa tVTsii v N Tark Tnba
- r™ — -
_ 14 -
aUj avait
k'J-it li 1 May v&4 k
yU li krwS 5- peaa-
í2t" a akaa-iaaii bfti aa
ksr"J:i C) bvl tou% aá
al4'í ana3i ka : F-
agrMk - )4 a a?! %} mh+ ítxmt
M waT
sACva li aalavat 1Í# awClakí
aali s 3-aa-'- a mz
j v m X_t ° f-
-TJ - r—
a isi -íř
ntaiť fH!i?a% řírři
a
cT 22JaJX tak ifaleka jak
! ziss£ staH
_ _~ - g
kl
čck-3a
kí ti mkw
- -
kiafatl sta s&l in
t£L a aailiaasi nimi aíns eriv
abkaakf'kv aavy ba4ti a~
rtí vaiá'azi a v r? aavie
ka Za Um aojaa aa rIava
a aákkika krajaay aaaaoU ja
a avjkii aa přilli a4i r t aa
aa a $ ki ip r viai aaJUit
aMau páal Vl=ikS a pH-J[ti
vixi by o aŤ ÍH aiaa bta
v akatek — Zál--- by 1%
:H a vkkf siaesít af I Sa
ača4 řafk a ČAcai a-b aa
bytl Za aaaat k vyswvaai
ailNby b-i-' a4kra a
abacaýck ik4 aa pwla4ái a
plata aJNtb aa Wva raaa pra
vwíaral atvai bya- lrlv-'L
Jmeaasa v kvtos Č i 3
Háradnl hostinec!!
HOSTIISTEC
iUU ZSi aa
KTLECXÍK!
1 v
- -
l
j Cbai a váaa jk-aam pva
i4 ™4?
?JwAia atftaF
T OMAHA
'ČESSt tVTSJaYXX PČX
pMaaa dr biwiy vl aaxalí
a abirah váa a
Cbatic avIáJsa aa afraiim
ba aMsaxa vlak i Sta tatfa
Ka tál arabavi jxcratJj st át
prt vybiJavaa f - 1
Frttx nečila
bat-aakf
vy
JaLkl asv aé a4 í á t =3
5 Jp'' ' 1 '
"7 aa S-4a v
1 J
a abrWiatkv aJíT
w 1
2 d t:a4y f?--j
?a) r r ' ~
mmm taKt a i i n I!
ť
i
m
T —
i
i-
} C
) L - v
í -