Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, January 17, 1877, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    v
: i
"I
?
4 -
ÁFABU
J
'A
0
i
i
(
-
f
4
''4
ř :
0
t
Majitel: EDWARD BOSEWATEB
ROČNÍK V
Politické zprávy
LOUISIANA — Zápletky v
Louísianě jou kaldým dnem boř
it a zdá se íe skonči ao nepoko
jemi Minule oznámili jsme !e
demokratický kandidát guvernér
Mvl NichoN utrhal M nastolili i
co guvernér K pomoci povolal
i íleny "Mlé %)" kterél zorga
niaovsl co zemskou obranu sroo
ml se ri&ailně policejních Btanic h
eini snvdcS a oblehnul kapitolo
t které! 1'ackard několika sty
muli ukryt bjl Taktél ustano
vil celý nejvyššl aoud státu ař
dosn 1 několik clen&m nynějšího
soudu IhCt dosud nevypršela
Na to došel počátkem minulého
týdne velitele vojáka v New Or
leans pololťnčlio rozkaz aby
vfldcom neoprávněných ozbroje
ných sborn oznámil le pak li po
ruší mír přijdou do spora s auto
rtou Spojených ulita podporova
nou vojskem vlak Ze rozkaz ten
to nemá býti v kládán íe by vlá
da uznávala kteréhokoliv s gu
vernéru neb sporných legíslatur
Jelikol viak hrozivé postaveni
jakél oM strany proti sobi zaují
maly se nezměnilo vydán byl
dn 14 t m veliteli gen C C
Augurovi následující rozkaz: Do
savádni smřr administrace byl
ne&catmti se v srovnáváni otáz
ky o oprávněné vládě ve stála
Louisiana apoft a tak dlouho
dokud kongresnl výbory Um se
nyní nslessjícf zprávu nepodají
viak neui patřifné klidné na to
zhlileti kterak jeden ze sporných
kandidáti guvernerstvlsmocnuje
re nt náhle ct!é správy státu ne
sákonitými prostředky Nejvyl
II soud ela ven ý }anemNicholi
m DemG2e dostati uznání nel
obdrlelo by rovný pořet právník
ku sestouplých na vyzváni které
bo koliv jiného občana tobo stá
tu Číta I výbor existující dle zá
kona a majíc! moc výkonnou i
rozsazující při Čítání hlasfi k pro
blaiovánl výsledku volby ndilil
pověřajiot listiny clen&m zákono
dárství tobo státu Zákonité quo
rom obou oJvétrí nemající ta
kové pověřeni seilo s a prohlá-
silo pana Packarda za guvernéra
Budeli potřeba kterého i nich
utnati musí to být Packard Ml
Jete dodati opis tohoto listu Pack
ardovi i Xicholeovi
U S Grant
Po dojiti tohoťi rozkasa vydal
Packard provoláni v nim! vyží
vá ozbrojené tlupy aby se pokoj
né rozeily zbraně které ze státní
zbrojnice odnesli tam navrátily a
osoby které] neprávně a neaáko
niti pokouii s osobití si moc a
právo aby bes odkladu v poífoi
nl takovém ustály Provolání
toto zSslalo bez ocinku a Packard
požádal v ftterý generála Augur o
vojenskou pomoc k svému naso
leni T bylo mu viak odepřeno
jelikoi rozkaz od presidenta zni
le vojsko nemá se míchat do
oněch spoří neuznávat ani jeď
noho ani drahého z kandidáta a
zakrořiti pouze tehdy kdyby mlr
byl poruleo a to jen a té příčiny
aby ptr docílen byl
V Minnesotě zvolen legiala
túrou za senátora S S Wm Win
dora V Michigan znovu zvolen
nynějii předseda senáta T W
Ferry a v Maine zvolen Jame O
Blaine
Výbor ustanovený společně
od sonátu i domu poslanci k úřa
dě o spfisoba čítáni hla&a ode
▼zdaných pro kandidáty preain
dentatví se dosud o ládném ná
▼rhu neshodnul Panují pověsti
le pakli ae výbor v&beo shodne
učiní následující návrhy :
1 Že povinost předsedy senáta
jest pouze výkonná Že sluli mu
pouze otevřití obálky zprávy to
t lební obsahující a výsledek osná
toiti
2 Pak-li le by činěny byly ná
od mitky proti hlasům a některého
táto obi odvěivl kongresu mají
takovéto námitky u váli ti kaldé
odvitvf o sobi Pak-il le shod
noa se bě odvitvl a uanaji le by
blasy oikteré měly být zamítnu
ty stan tak
3 Ve viech pádech kde a ně
kterého státu přijdou dvoje zprá
vy volební a obi odvitvf m ne
dohodnou o přijmutí jeJni a nich
všecky sporné otisky předbleny
budou soudu sestávajídmu a piti
ělenS aenátu pěti poslanců a piti
IlenS riejvyšllho soudu
Pintbrack který! vadl spor
po kolik roki o místo senátora a
Louisíany zaaial minulé nadile
ga Vernera LouisianyPackardovi
list ▼ nimi nabídnul le zaopatří
potlebný počet členu aenátu stát
ního ku quorum potřebnýchpak li
la Packard uzná jeho nároky na
anovuzvolsni aa senátora Pack
ard na takovouto nábfdka naod !
povidlí a Pinchback přeiel pak
z 4 aenátory k aenátu organiao%
vánému Nicholsem Al dosud
míly listy dtmokratickl mnohou
ý:i±l ftV £Z~tZZ T!iil B
nl kdyl přešel do tábora demo
kratiokého bude nenochybni řis-
tý a neposkvrněný "jako jedno
liliu ra Bylo by k přání aby
všichni politikáři toho druhu ná
sledovali přikládá Pincbbacka
Evropské Telegramy
vyjednXvXní o mír
New York 16 ledna
Zvláštní depeše a Cařihrada
sděluje : Po včerejším zasedáni
konference měl roarkýz Salisbury
se sultánem soukromnou rozmlu
vu po kterél tento jeví náklon
nost podepsati zmírněné podmín
ky konferenci mu předložené
Vídeíi 16 ledna
Na základě
telegrafických
zpráva Cařibradu nelze nadití
se le by sultán i poslední zmfr-1
něnou proposici konference přis
jal
Dne 13 ledna odbývali zástup
ci evropští v ruském vyslanectví
▼ Cařihradě soukromou poradu a
usnesli se le v pondělí dne 15
ledna předlolí své poslední slovo
port i a budou žádat rozhodnou
odpověď Pak sejde se konferen
ce ještě jodnou ve čtvrtek na to
a neobdrží li od porty žádoucí od
pověď opustí den na to všichni
členové konference Cařihrad Vše
obecně se očekává le porta ne
povolí a proslýchá se le sultán se
rozhodl nepřijmonti podmínky
od evropských mocnosti nabíze
né a le nebudo-li míti do 28 úno
ra mír zabezpečený a své polaa
dávky vyplněné le započne vál
ku di3 7 března na jisto Porta
zamítia rozhodně všech osm d&
ležitýcb podmínek velmoci a zdrá
hala se roková ti o nich
Nechtě-
U přijmout! ani to nejmírněji!
znění podmínek těch
ANGLIE
Londýn 16 ledna
Londýnská "Times" ▼ delším
článku vytýká anglickému po
slanci Balisbury-mu le hned po
zamítnuti první proposice jíl zás
t tipci konference sultánu předlo-
1 li neopustil bezodkladně Caři
hrad dovazuje le politika Anglie
tím vrlena ▼ posměch před tváři
celé Evropy Naopak dalši tel
gramy a Londýna zálelitosť tuto
pojednávající háji jednáni Salia
bury-ho tvrdíce le politika An
glie jil on v otázce východní za
stupaje jest dobrá ana Anglie la
kaldou cenu bodlá pokusiti se o
udrženi míru
Londýn 15 ledna
V parlamentu připravuje ae
roatrieiií stran Konservativci
trhají se následkem sporu mezi
Saliaburvra a Bearonfieldem a li
berálové trhají se na levici a lef
— _
třed jeden pod vedením Glad
stoná druhý pod vedením Har-
ringtona
Z Ameriky dovážené čerstvé
maso hovězí činí značný převrat
▼ cenách tu Řezníci ▼ Sheaffleld
museu anlliti cenu hovězího o S
pence (6 ct&) na libře a ještě je
americké maso lacinější
RUMUNSKO
Londýn 15 ledna
Z Lond "Times" ae dovídáme
nici a zavraždili dva vojáky
ITÁLIE
Řím 16 ledna
Podmořské lano zvěstuje la
papeljest nebezpečně nemocen
RUSKO
Petrohrad 15 ledna
Va vládních kruzích Ruska yy
alovuja ae přesvidčení a "Golos"
ja tlumoří ie porta dělá at a kon-
ference a a velmocí blázny Cím
vícojí povoluje tím le atávfc ae
nadutější a Rusko la jeat to dlul-
no aebeúcté aby ae vyjednáváni
dále neprodlužovalo ale aby ae
poulilo roabodných kroEejfi jako
jeat odvoláni Jgnaleva Um prj
nusico roahodníjt vystoupl um
dříve bude pokoj zabezpečen
tar psai veiaoanueu MiKuiasi
r%t a _ a m - u
ministru vilky a jiným generi-
Ifira při íemi děkoval jim za jích
aipecn pn vypraveni vojsaa do
pole tak rychle
TURECKO
Porta sapovědila vyvaleni obi
li a dobytka a turecké Tiše
Z Berlína ae adiluje le Biamark
poslal baronu Wertherovf aást
nimeckéma do Calihrada ostrý
dopia v nimi vytýká konferenci
jejl adloabvoat podotýká íe
tlriODOcr=d til j!l! daUko ?
U vláda rumunská iadá od porty nftfM Q K h"inJcf do_ ku docílení amíněnébo svého pit-
Íd!"11?0 bytek avfij a6i 4 mile aeverový " 5 Ap Imoci a sama vy-
minulého pondělka y noci tureČU J J 8ok4 porU nepř4teUtl jsouc
Uíibozuci přeplavil se ples Da- J Rusku plin te„ Ruska tak yý-
naj vydrancovali rumunskou stas hodn pfekatiti usilovaly poda-
TÝDENNÍK POLITICKY POTJCNY A ZÁBAVNÝ
povoláváni a lituje že i Wertber
byl tak povolným Žo wk aa toie
takové jednáni zástupcO jest celé
Evropě k potupě a hanbě a aleh-1
íuje síla jejího společného vlivu
Sdělenf toto posuzuje se vleobec-
ně oo d&kas le Bisroark přeje sl
válku aby prý viděl Rusko buď
ochromené aneb docela zničené
Na starého liSáka toho by to ne
bylo nikomu divno
ČECHY
New York 14 ledna
Z Prahy přináší podmořská lat
nose dne i ledna qv neaeii 1
zprávu le událo se tu malé
vzbouřeni Přibyl sm totil náv
ítěvou gen Čeríajev r sobotu a
Čechové horující pro zájmy Jiho-
ulovana připravili mu slavnostní
uvítání Celá Praha byla jako u
vytrženi na počest Iluska a slo
vanský její duch tak okázale se
jevící zdál se policii a vládě býlí
velikém strašidlem Čol divu
že tedv policie vynaložila všecky
' ~ J F I
své síly a le voisko bylo připra-
veno v kasárnách na minulu k
vyraženi na bezbranný lid
Místodržitelství dalo gen Čer-
ftajevu věděli le si přeje aby
okamžitě se a Prahy vzdálil a
kdyl generál se k tomu neměl byl
zatčen naložen na vlak a vyvelen
přes saské hranice na vládni útra
ty — to jest : Franta Josel maje z
něho lidovský postrach vybcdil
Jej ze své říše ven postrkem Do
stane za to ještě metahon a přáli
bychom mu hodně veliký
Různé zprávy
f Uřudnl zprávy a Indie sděluji
následkem neůrody po-
vstaiy v uomDay a Madras jest
nesmírný Na 80 tnilionfi osob v
rozliČLých okresích jest bez výli-
vy nemajíce ani té bídné rýže ku
tvému zachráněni Jinšbo bezto
ho nepotřebuji Yláda britická
nevěděla co počíti I zavedla obec
né práce a zaměstnává přes 2 mi
liony osob na rozličných místech
Podporu tu musí skýtati al do
května nežli budou druhé lni
f Z Denver Col se zvěstuje le i
občan Josef Coberly bandliř
kofcpký dne 26 proa m r odebral
se do Sidney Neb aby nakoupil
Um konf Dne 81 proa telegra
loval nratrovi svému ze koni po
třebných nakoupil a eit na cestě
domu Kdyl přes tfdeo iil uply-
nulo a řečený j Comberly se ne-
vracel yydal se bratr jeho Vilím
Coberly na cestu jej hledali obás
vaje zda li cebyl buď Indiány
přepaden aneb sněhovou vichřici
zachvácen která v ten Sas řádila
Dosud nebylo slyšeli ani o
I prvním ani o druhém t obou bra-
~ —
X
trB (Později) Z Denver
Co1 ge dne 1S ed dovídáme se
I mrtvola prvějšího Josef Com
I berly nalezena a tél na ni ležící
mrtvola jeho věrného psa
f poslední aněhové bouři pa
dlo íak cřednokládati lze zaii
— — i
sté značně lidských životu za o
běť Tak na příklad sděiuie se
nám ze Cheyenne W T Minu
iou neoeu odpoledne nalezen n
Camp Carlin vojín na polou zmr
zlý Byl dopraven do Fort Rus
sel kdel druhý den na to zemřel
V pondělí mezi 4 a 5 hod ráno
vola umrzlá poblíž vojenského
hřbitova-
f Zprávy "Ti m esu" ae dne 15
t m zvěstují ie jistý hlouček po
vstal eckých Kubánců zmocnil ae
ipafi lodi Montezuma a odplul a
nl do Širého motá Byli atlháni
ipanělakou lodí Jorjo Juan a vi
douce le více neuniknou zajeti
otekli ae na břeh Venezuely loď
P"a aapaiivse
♦ poslední zprávy a Mexiko
oznamuji le Diaa vyjednával a
lglesiasem však nesUlo ae do-
bodnutí Dne 8 t ro svedena
byla n Guana Justo bitva mi
vojskem Igleeiaae pod gen Au til-
ijon a vojskem Diaze pod Marti-
Dezem Autillion byl poražen a
ae a celou armádou Gen
Quirago který! al do 80 Iiatp
I " I
podporoval presidenta Lerdo a
pak „dal pe 8 oQ00 muži a mnol-
atvím zásob a odebral ae na avojf
ren£ byl doe 12 t m zatknut a
zastřelen
S ~ " i
t BllleTrov N Y vafialo
dne 17 t m 5 tun prachu v pra-
cbirnl uložených a tři z budov
prachirny byly výbuchem tím
aniíeny Na dvacet mil kolko
lem podlino bylo otřeseni zemi
Velká řáat těchto aáaoh hu
nro _14d_ wami[n„ Ttrif
M uTOtech lidských ae dosud ne-
I
} v Ues iloinea -KegiaUr" od
j min aat ae„Um o izzio
I - ' -~ i I
0 M A H
váném plánu několika padoucbo
jel podél Chicago i Nortb Wes-
tem dráhy po delší jil řas &rovo-
áovali své rejdy Na jedné záto-
Cině kde vlaky jen zvolna pohy-
bovati so musí uráiely zámky od
nákladních vozí a vnikajíco do
nich vyhazovali a odvlékuli tboíí
víoliké Počínali mí při tom dosti
obezřele a aby koneČni přec vy
pátráni byli dovedl se jeden z
vychytralých Pinkertonových de
tektivu vpracovati do jich tova
ryšstva Před týdnem asi zosno
vali pak lotři ti í'1hb pěkud
výnoBnějšf usnesše eo poblíl měs
teCka A
mes na jednom mostku
sřítiti vlak osobni a při zmatku
tak povstavši " cestovatelé obrá
tí Detektiv předešel provedení
jich plánu tím že pomocí několi
ka ob?an& rotu tu zajal a dopra
vil před soud
V Alta f-Htila te minulého tý-
dne ohromná sponsta snéhu na
leden dom pod vrchem stoiící a
-
rozdrtila jej i pohrobila obýváte
lé a pěti osob pozůstávající Vy-
kopáni po pěti dnech namáhavě
práce Dva a nich jménem Y
Brown a John Varco ač zn ičně
pohmožděni byli ještě na itvě
ostatní však mrtvi
Kruh zástupců diplomatic
kých v konferenci
cařihradské
Jak sami Němci přiznávají —
vyjímáme následující z něm li
šta "Illinois Staatszeituotr-u" :
Ku čelnějším osobnostem jel
v Cařihradě diplomatický kruh
konferenční tvoří patří bez odpo
ru v první řadu ruský jenerát Ig-
natěv v popředí zástupců konfe-
rence místo zaujímající Jest to
moj prostředni postavy elolitf a
odměřených vojenských pohybu
Yzezřeni jeho jest dosti přívětivé
a t tmavohnědých iiskrnfch očí
plá přísnosť a inteligence Obli
čej jeho jest kulatý čelo vysoké
hnědých vlasu a vousu a v&bec
celý jeho zevnějšek věrně prozra
zuje slovanský typus Mluví
mnoho rozličných řečí taktéž i
velmi dobrou němčinu Ignatěv
původem evým náleží ku jedné
russké nižší Šlechtické rodině a
tak jako nyní on byl i otec jeho
výtečným jonerálem ač nyní zau
jímá místo presidentské v minis
terské radě v Petrohradě Isrna-
&v projevil prvně své vojevfid-
coski schopnosti kdyl co ruský
ylanec v Londýně meškaje po
volán byl od cara do Varšavy
kdel vojenskému soudu ruskému
akvělou instrukci podal o poroi
rech anglické milice Roku 1858
byl Ignatěv od cara co vládni ko-
I misař poslán do Ehiwa a do Bo
chara pak opět byl jmenován
ruskjm ministrem pro Unn pak
tase předsedícím asijských sekol
v Petrohradě a konečně nsi před
11 roky ustanoven byl vyslancem
pro Cařihrad Za pobytu jeho ▼
Cařihradě docílil Ignatěv co
chopný diplomat a státník mno
hých ůspěchfiv pro Rusko —
Uvedeme n př následující :
Bylo jil ode dávna přáním Rus
ka po obcu stranách Balkánu
zvláštní Bulharsko ntvořiti jel
by Rusku ochrannou hranicí tvo
fiti mělo Rusko pSsobilo veške
rým vlivem svým na Bulharsko
lilo se Rusku a to hlavně spolu
pGaobením Ignativa v Cařihradě
le Bulhaři se od patriarchálního
Kecka oditipeli
Ignativovi naproti sedí tnul
asi iestattyřicetiletý přísného
energického pohledu jest to
Marquis Salisbury hlavní zástup
ce Anglicka jeni přišel by vavří
ny Ignativem docílené — (prý)
jedntra rAMm tniíji a obi jicn
oavojil Jest úhlavním ncpřlte
lem Ruska aviak lak ae dotvrau
je i Turecka
Mezi Ignativem a rakouským
poslancem Zichy apatřajeme zá-
atopce tfetí velmoci — jest to ni
mecký poslanec baron Karel
Pnilipp Wertber mul asi pětale
desítiletý a krátkým prokvěta-
lým vousem jeni podle aevnřj
ika podobá ae aesUrlému pensij
nírnu dflstojnlko a chndým pří
jmem On imponuje Turkflm v
jebo fraku povojenako vidy pevni
nxapjatém e blloa mallC na krka
f ~ "
a fatermordem a aejmena pak l
jeho německo-arlatokraUckon na-
- —
"°n°' povánou
r t _ a __ __ _ __ a
"P P"
renci J800 P°8laDec hrbí Zioby
plnomocněný ininiatr Jindřich a
Calice Poalednejší jest vlašské
o puTOdo ai rodem Ceci Zil
po dlonhi léta v Japonska a v
P°sl6dní doM j"r4l konsulem
I v Bukarešti pod nadporučenstvím
I Zicby ho Uo delegit kn konfe-
Unci tl upolu jjaUuovený roi
hb Jio Itíjnw yíiu Zlthy ho
Předplatné ročně $220 i s poitovnť
— — — — -r= ~ — irř
A ti E B D H E 0
Poslanec Zichy jest mul aa 65 1
letý nízké aS sloiité postavy a
livé letory Jest rodem Uber a
při tom osobní přítel IgnativQv
iveprateie jeno arci ivrui ig-
jeilKOI UIIO minim iíhiij -
schopnosti Ignativovy poplKuji
Však jisto jest leZicbyč Uher I
jest ode dávno a sice od oné do-1
by kdy Rusko rozšířilo moc avou
nad Cbry u Kusu velmi oblib
fm-
Velmi podoben německému po-
tt
slanci baronu Wertber ovi jest
anglický poslanec ir Henry
mL Ti niK íh
stejného prokvětalého krátkého
vousu a dlouhé rovně! tak vy
i-ll I
turné u nwnruurne umurjr j"' i
í- firiina í mímn in rM
čen nvádl nám celý jeho zjev kva-
kerskébo misionáře na paměť
V kruhu konferenco dále spa-
třujeme Vlacha snědé pleti drob
-
né podstaty vzezřením svým pro-
levuiici onnivou živou letoru al
vedlo něho co pravý opak aedi
mul statný těla tučného okrouh
lého a poval3 tjc-hé plné dSstoj
noti Pryní jest italský poslance
hrabě Corti druhý francouaoký lepii syrové telené ta ív libra
poslanec baron do Bourgoíng ge m prodivi aa ceny
liraoe Lorti jest let etr byl
dříve ve "Washingtonu kde! při
Alabarakém rozsudku" dopÍl
po prvé vo vyšších kruzích věhla
su V Londýně zaujímal po pat
nácte let místo sekretáře a na to
po pořadí al do nynějška zastu
poval vyelaneckA posty brzo ye
Švédakozaa ve Španělsku v Hol-
Iandku Americe a konečně v
Catihradě Corti platí za velmi
schopného diplomata a jeho hlav
ním úktí!m při řešeni otáiky vý
chodní je- ak se proslýchá řee
ký ostrov K rfu své velmoci vy
zínkuti jejž by ei Itálie co přísla-1
viště lodí svých tak ráda osvojila I
a vedle té molno-li tTuuis albin-l
ské pobřeží a jioé kýžené rnalič-1
kosti I
Baron Bourgoing francouzský I
poslanec jest mul as 551etý jehol I
otec jil jako! i děd francouzské I
uřady poslanecké zaujímali Ro-1
ku 1872 přišel Bourgoing do Kí-I
ma co nástupce ua místo d Har J
cout-a pak opět co nástupce Vo I
gué-a do Caři bradu kdel svou I
usedlou a důstojnou taktikou po-i
litiku Francie důsledněji svého I
predell 5 dee zastupoval
Devátý mul jejl mezi zástupci I
a konferenční tabule sedícího spa-1
třujeme jest druhý francouzský I
delegát Emil hrabě Chaudordy I
čtyřicátník ač obstirlejšího vze
zření Jest to mul ctižádosti vý
avšak vřelý národovec col bez-1
Fetněkráte osvědčil aa řasu fran-1
couzko pruské války proSel ne
bez dfivodu tituluje jej jfziivoat
německá "němcožroutem" Chau
dordy stál v řadě prvních a nej vyš
ších úředníka Napoleonova mini
sterstva V národním eněmě fran
couzském jost členem pravice
Posledně byl poslancem v Madri
dě Týdní přehled obchodní
(Podává avlášti pro Pokrok
Západu" kaldého týdne firma
Hlaekmnn Hro's 49 Market
Street Chicago Illinois)
CHICAGO v sobotu dne
18 ledna 1877
Od poslední naSí zprávy mil
trh chicagský o něco příznivěji!
obrat a ceny řkorera aa veíicer
předrařtysUly poněkud vý5e a! I j# jj zvláštní poděkováni aai to
obchod učiněný byl hlavně epe- hoto oWba -Za onen prostfe-
kuiatiynl anejlcl na doaanl v nu-
doucnosti kdeito obilí pro dodi
ní hned stálo skórem vesměs v
cenách pevnýcb vyííícb vzdor
obmezené poptivky pro vý-
voz Vcelku obchod aa minu-
lébo týdne činěný nepodléhal pří-
liš změnám nýbri jevil stálé ston-
páni za přířinou přiznivěj-
Uch zpráv a jiných trhu jako s
Liverpoolu a Londýna a atilýcb
cen trlních v New Yorku O
Uzka východní posud nerozlaUě-
na avšak sprivy molné propuk-
nntí vilky věštící přispíval
analni ku pevnosti cen po ně-
kul vylších dodávaje apekulan
tfira nadějí na docílení vyŠŠÍ ceny
v noaocnosti rnvoa ooiu nenem „jmi na mgta by ve vJeck ho-p-minulěho
týdne byl poměrný vý- dářských a národních kalendám
voau ac ioby stile varfisUjt Kch Tyt$šténa býtl
Mouka prodávala ee klidni při Striřek obecný (Scili mařili'
čenich pevnýcb Zipad ní extra na Meerawiebel) patři peat roet
prodivala ae koncem týdne aa Hny lihovité a roste v etf e4oaenv
1525 © 660 Minneaotaki extra ním moli bývá ale také v mír
ná 1600 @ 750 ' nljším piamu na místech kypron
Pšenice Minneaotaki U tuřnou aeml vyznamoivaii-
K„L nrnAmkn Wnnm tH °bTřel° ▼#lSf S Balé
i o T_i- ji!
koncem týdne ea 1129(21231 pro
doďiní hned pro dodání v únoru
U IÍ82J Číalo 8 aa 1115 a
odpadek a 88 © 100
r
Kukuřice Málo 2 atála na
43fO 44 k dodání hned j 441 pro
únor a 43 pro břMn Odpadek
zásilkou
LEDNA 1877
O v e a čiJ 2 c3y
pvl
prodáván aa 34 i
žito bylo v dobři poftA"
u rtn4ch t4e mi!! ČU!
2 %% 72 pjk 8t
cera týdne na SI}
Zabiti pra-ata ppodaváaa za
17Z5 (S aa 10O lň
gidlo prodáváno koncem
týdne za M pro do láni hn-l
a aa $1115 pro dodáni v inora
Nakládané vepřové kl-
l0 ? n LTAí
prodáváno aa 1170 1715 pro
M1"01 1T'52 KM
— r™ —
Ull Ul !iA vhM0 lfí(B f K)řlk
— j
rtávr za 16 2 19 rtu- t íiikáeb i
a nakládané 12 (3 Sí libra
Košťálová třtina r mírné po-
ntiMnt rirk ll2?rMSu
t f —
libru
Divoké slepic ceny nižší týd
ne minulého Prodáváoy ke
cem týdne aa S400 tacet a korop
tve f 100 @ 115 tucet
Kule jeví ceny pevné a něco
pramerc# a i itaothy
1170 (£175 jetelové i 05 &
890 lněné semeno f lrlKé í
uherská tráva a divoké nvTiQ 40
J50 a nová pohanka tu SrbIt
S n o (tituothy) prodáváno
během týdne rainuUho ca 16 00
tuna za it atn al nejlepíí
Pro domácnost a hospodářství
Huh+ni íryě
Vzhledem na čato ohroma
veliké škody kteréžto kryo- v
stájích a jiných ho#pdářskýťb
budovách zpSsobovány bývají a
vzhledem ra dáUt vyažitkoviai
rfizné reklamy kteri spekuluje
svými nabídkami rozličnými zr 3-
soby na kapy hospodář&v pro
jevena mnohá přáni jak by
hospodáři těchto nemilých blodav-
cfi jimiž jsou obtěžováni cteí
ni ratiotelolta prostředkem aail
by to a velkými výlohami jea
bylo zbavili a moloo-li aami ai
tento připravovali mohli
Zrn takovýto odpor£ea byl:
M Vezme a tolik mouky 1 reli
jarněa na pekáči mSl aa v jakýsi
koláč pohromadě držící spéci
Na 2 libry jemně rozetřeného
strač ku (quil!a Merwielxl)
1 libra prouzené slaniny l Špeku
asi 3 brati mouky "Účinek jest
1 podivuhodnf trotředek teato
odporučen byl panem baronem a
Backhofenfi m bopodář Jede
jeni protttfedku toho alil pB as
takto: Bude čtenáře ai velmi
sjímat jak ae prostředek ten
osvědčil Jelikol ae během ai
kolika let krysy a mne v straš
ném mnolatvl ve viech slij leh
aejmena ale v chlévfch ea vepřo
vý dobytek objevily poulítal
jsem vtemožnfcb proeueaaav
otravovadeb anil by co prospě
ly I obrátit jaeia ae posléze k
výše jmenovanému prostřed ke
pomocí etráčka a moha nyní tvr
diti le účinek jest netušený
Krysy j skntcčei zéplaa
vyhubeny Kromě tobo mm po
zoroval le tento spfisob otrávo
vánl ostatnímu dobytka pranic
neuškodil ano pozřeni mrtvo'
I krysích od prasat nemělo lidných
ijCfe náaledkfiv pro tyto
Kromě toho doiío redakce -W
dek k hubení krve poasoct atrií
ku kterýl Tašlra liatem byl od-!
pomjen vzdávám vřeté díky
poail jm tohoto na adejlí po
kdeito ttrašné mnolstv!
krT bylo aakladěnoa nejvěiŠím
ý8ledkem a proto všem boapo-
dkHm jej odpomřoji MinsUr
r Jjornlm Klaaaku Bedřich Jav
ger dohlílitel na porUky
z t4 pH?iny bylo by zá hodno
by viickni předaadové hospodlř-
akf(h sp3!ka 0 tomto eděleat avi-
domni byli a výteiný tento proa-
tředek jeni rovnoa tnlroa také
„ylim ikodný jeat vlem boepo-
dálSm krynami obtilovaaým ve
xnámost uvedli PHprava pak
I aajtcícb Lae bo dostali va viech
I lékárnách a p5ol l it vnitř asoco-
pudni nanadfiuju roadllovisf a
1 ___J_t
Vabledraa
P k oatrýo lťiyiM obaaka
it w ""iT w
diřové kteřll prostřed k a tobo
ulijí nechť o výaleddcli doctle-
njch veřejnoatl eprévn podajf a
tak t ro dobr tIcí té ptaobi
i
sil v XCaVv I1 pr
v o?kávif foiUa bo- p
t týda 3 dy l nř Lvo
bWf kterál v4eré avi- j
la a tš# pía! ftatí ▼-1
lem aA ?a t řepi la ai-í M !
pHzelvc aby ás ttt tpsiJí
jakol i aiktré jiné teÍ4talky
tukota ČUa lakat pr-í
Cbeem# yriítiťb tf laeca 4 vj
aiban tíft v' wasktalui
Piai r-
- -
Ke4aaf "Pk Lp
Yrtlý rlk
vs tává aiai4af jti N
vinskéfsu a jk rxn Wa
feno Nb- ta Lákavé a přitJkí
nikolik4nnl {— ifr-"fel za a-íb-
latu nraého pvbyt a r mm
v itovée jtho ilc-4vl r-i?íaé
Na a Jar! J Rkf-
PANU L A 5C1I LE5INTES
Ho t apáí thH
J II rt
Dosvidieni phlti
řeskfni rAmřricf
OaMt Tui ta h kr%- !
- (
hJ ímmm I
MM M'""— ? t ( mmm mi '
U 4Arla nt Hnil
k mam m mi alf íwAíl Z
Jmrsm pmuMf C 1% m frmum mm Um mm
mam i mm mamst tmJtm m a a mu mtmrnm
V bt? ! mmm mmmm mmm I
a i br —i tmmm t m
CrfeS vtu mmt mm mmjtem4mi mwm
mmtm mmm JaMl mmm4m í
TUmatnk hlavy tni i KJaí
otoay bu!rt:t mrU-ir kři la-
laika v ttk kalit art
bulti k4kíwi aapst t ryeifc
U piU] arvy asíké
lilky) a auk aa}ii!
ktv rs rspti kjl
Mmoitci tti"viíiv tlal
rdoe at 1 ati
fmam ti Limmmmtm 1
JUaa lá& iAi lO t
tl
fmmi mm 1
MT lro pktniit řcki v Jak
přijal Jomri Mfl v Ulr&i-l-kroka
Zip !" vJtuítvi fki
BeiHlova Utiuiataa lz jj t4r
aěbo aa t umo r ďml+ú
L ť MM IM mmtm—hlx I mm
tmMJ pt+immAl h Hm+ mK +mm mm mttam
mmmSm tr4a krun ta mmtmim lil
Hr U1iy mmnmt fmt mmm %mmm '!
mU mtmmm mmrm m'4-m mm- J mtmm m i mm
miim mrm'm mw% kmfmK v mr+hr tmmáf mm
fcaitOÍ it mfMm i-a MMM
mmmmi I4m av bwM t'mmm
kmA-mmi fmmmx mrmm mm laa
mlmmUmm hréwm m +mmm mmvmtí IWWa tM
t mmm7 MMM ! mrmmn k mm
tm nmy mmmmim mm
Box ř % lov a CSty la
Pozor osadnici
YANKTONaCOM HC-"ECa't
Karel Kadiš
ZALOŽIL PKVXÍ ČESKOU
mí ď utici r T MÍrfw
IMwrtil m mmámm-m tm- rmkmrm
mmmtmm mm fmm a t mpm t-m
mmm-H fc — li mtmM mm MMM
mrmtm mim}m mmrty Mm l—mmm tM-NlM
t m ki a a
M mm+mm m MkaM
FREtVIOnTr tJEB
„Ceehv Doom
A T O I X JTA3CMA
tf m mimS
rmmm fm tm xmmám
mfmmméZv mmm tmtm l r r
Atm mim
viechey pr4 ve své tfera
ipíaé aokoi#oL ?p4tky —
bea odklad vykoAvít £a l-k
aa práci e# rwM Tfi}J% a
rv JJte a ' rlfcb
ejas aat ai i „
w-Tl-i -1
citt!l iif riti3k
J!ikol r4akwr PjkrukftZA
p4 v JSl#litý-h ai!M%
km navmitm
met 1 1 n um rtil
aW WBSiSWV 9SM wBt VwMíl V WMn
lil Hl 1 MH XX tMtWMi MW
TT-t"?-
Tca 17 Wm l77
im§
CVc t7 Uda t7T
í i Mít
lk'uJk 100—14
řř--
Prata aabi4
lT:jLlwá
tbvtk
Mi2a }rtvé
V
f:-e! ?i 2 ca atai _l5I
- 3 - —111—117
K k r ť ai !#i 4 — 4H
H-ra „_ „Jit
ž' „7t— rr{
IVtMkitTá „ 5 5 — 5-
CRETENEBRASIÍA
v CCMČK OUHAS
Ua vidy lriě OaaaJťaké p
vv Uavaké Joaialkr a kala
leiky aj4Ik & irmkS
ICF OTCIDL
vé vždy lfcfe jak kalit k
a éa Iul ktimpil k r4mm
hučím
M ČADA
7oa obT aa sir ten a
Bvhť jJ BA
Iftft tři IMA_
vv AKOArn
Svál a kvítím Ha Av
T & V C T0CGCC0
oai vIaa aim-W aWit
áa&ttva Wy
Iír kWCki
at i a: i ati
aarear taata ssira TmcIt
výrwbay £amárké jak
mi±mu v a rť
ks Wř - aa ajvyii4 ra J
vtmlac
Main A-enu©
t:34V5 CKJETE NSIv
W 21 ZXQIUtXO
Pritaik
c t% ctě : tt sa av a
51JLIN ATCNUS
V4I Bavivy likaray
Lékař raaWji? a Ukánlk
LékaNké porady a daroza ii
Biaoepty t avláltml {trwwti a
pf í právají
Zdéwi li kána aua mha
AtS a Wté alict
H X crnTt í i i-T t ? t
vtřtjaý HOTAiL
Dtahopanr épiy a iřa4ai aptey
WJw ďrmka yaor&i vy-
ZMítOVf
Vřa44va aa
TTnln AvcaMo
v4Ie Jt CJLDT
CRTTE - - N-EBJL1SSJL
Do Crote a ckoltX iury
mtr4 lml+ av aaésf axJ y-roUt
aa ioWé cy X KjLTLXJL v
▼ CRETE NCR
JM iaKÍ a arviířvfjií a-
jjíxký 1m4 v SIím Camaty
(x) PttKÍf Iít a aa aéj
Trby aa dobytčí
T SAUNĚ CO!
T Wilb: k4 4%tatl
trhy 4kjktek
Dj Scbsylcr a cliťj l
CWIi ea Tiai ft
£fert!M niv
aacj
Schzjkr CúímmZ Cíl Ut
33— st
054 — 15
T— 74
CIS— 714
_2J— JLMI
12—3
n-Tir-ir- li S-'"™-
Oanaaiai"! etéaéasa WewtvJ
! 1 }—m ektaf poItMifctí 4 aa
-
j pt vmjwn jmmaj atini ryaM aaa-
? ay vy ara cset apra
I r
iwi }
k I]1 kaI4i
StWtva A- ČAEJLX
Iwtimký
i
' —
I O -POSIX12 ZJLTatl!-
i Pait a a r-!li 1ti
tf kl a#ír Wr--' -L
CISLO 37
lllánrfni Wnscl!
?
Omcha Hebraeki
SL O ST X 2ST DB C
KULEČNÍK!
ARA TVF
KKk k f0rn4 v Oara-X
1U 132 rok If i a nraT ni
vdJ# WÁrv
CkU vája ai ssa! v aa rv%
Jii d kt o- P v Eita !
tajrrwA riJsáaMi mtit
X OMAIIA NES
CESKt STRAVNÍ
pooa 4 v a bky el iirli
a kovali va a kVu
Ctirf av!ilt — ipwrliS
ta tél folkrvé -řJy Bv'át
ii vykWiávial fMaiiii
kotÍBif
HENRY DOHLE & CO
Ka i aIej-ii & atvtÁi ziaobc
1 BOT a STftEYICO
Za xboli # mH
cd 12 a 13 ťlzL
OMAIIA XTB
UCtXČ A DOBSÉ POZESSTI
jBuriington Sl His
I souri dráha
1500000 akr pozemk
it Týtlicdai Nebrtsce!
kterél aavMal aa rJi uaaviai
kla lao a a a pvl"a# wla
{ f řiaaivýva
vrSa dset let na"
SřLÁTI l T
ZO prccent
irilky pru ty lizl polsky
sil vriiUtait!
které L-aCI0 DOPKAVCJl t
4aváií-
r#xtja_##?
tii tiS mmM mmLilk
SÍT Taktil
wao& výt£
Crké QmÁ
aýck pcamkl
3♦lal
limite a
Sf rj
V H Tuzalln
Laa4 L"-a-arr
SStT) Ltscou Sis
C&lcas Eock tslasd a Padc
dráha
TneUreatCeairal Baaie
TELXi ť STÍ E DNÍ CESTA
CriSU C3aUCAC3 A KA
Y tCUOD
Yimt & Jď-tÁimmmX Xktrl
mmmi JZt Jmím-m+d
a't!2
I ISí:
a uan
s S mmmmm m3£
j
a
T l)V V v t _i
i — -
~— a-aT
f SMiW l f ii immm m tem
9mmmjtm iwaM %M-4lrfk
V S Mmm S Ml mmmm V" Si mm
ém oi i vm aA aUHk
wawii mi a sa r-1
v mmm Um t c-ar
( a — ém-mm m w-m mUmimm
v & niM mn a M
V Waai tlr! 1- w-
it n
'-mnu V" mm r% a
! EL TT c~T
-s -
4
f