Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, January 10, 1877, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    i
Á TP A TRYFT
v - i i
TÝDENNÍK POLITICKÝ POUČNÝ A ZÁBAVNÝ
) A
':
'
%
v
v
f
y
:
'S
'
4
' 'V
' -X
' s
"
4 i
" V
I
"I
V
i
(i
Majitel: EDWARD ROSEřVATER
ROŠNÍK V
Zas tavuj omo
Jdi kol o některých z rJith
ncjftUrHch dlainfkS oi(m(nka
nl niřeho tepomohl fj
1 nx}ltili ba oi r sonkro
tni i vetejná uuroťnot( neusnah
%% potřebné nám osniinili pro
nepUtf aneb kdy uplatí w unit i
jme irijiti k tomu LihleJa l
by dalil iboviifil bylo marné a
ii'to tímto nulem taotavnjcmo
lit Dauledujtcira doaaTidním od
biratt3m :
J Rohik roih la 4(llt4L %"Jm
r sti „ at i 7í
k Um „ U „ U 7S
v KrL iHkMMi „ u u t:a
t-omícké zprávy
Jamea G B!ain a Main a j
rTt?ti pfediť)a anita Ferry s
Michigan byli od repablikinfi
jcdnoblanni rominoTitii opít ta
aenatory Spj Stát (i
Vc Florid inaugaroTán byl
dn 2 t ra gaverner Drew kt
rfl dl nového nfltinf výborem
řitiim pJseTaatiho TÍtiina
obdrJel
1 Aby tmatky t Loa'iiaoa do
Trieny byly nastoleni minulé
pondělí oba guvernéři Packard
Citacím výborem u xvolenébo
probliienf i Niťhols kandidit
dému kratičký Z Washingtonu
} řir hzi cpráva lo v!ida nebude
e do aileiitouli itátu tobo míc ha
li vyjma le by povstalo tam
TxbouřenI a krvcprolitf
i V IxuiianS orakuja ee ko
medie a rokS minulých — maj(
opít dví legilatory Repablí
káné xanedají v kapitole demo
kraté v St Fatrick Hall a obé
legmlMory tvrdí le i-ou jediným
xákonitým sborem sikonodárcým
t&tu toho V legislatuře aaae
dajíd v kapitolo jest ▼ aenito 8
řJena volených před 2 roky a 11
volených letos v domé poslanců
je#t 6 řlenft letoa volených a
Biebl jest 22 kterým demokraté
avolent popírají V legisíatufa
aanedajíci v St Tatrickt Ilall za
edi 8 senátoru jel citací výbor
aa svolené umal a 4 jimi pověře
ni odepřel ▼ do mé poslanců jest
40 clení od íitaclho výboru uina
ných a 22 ncoinanýth
ii FřeJ výborem Senátu Tyslý
v bán byl minulý tfdeo Cronin
Titden&v volitel a Oregont Z
vyšetřování jde na jevo le ne
byl nástrojem Tildena aa dar ni o
Přitnal m le o-J pfed&edy státní
bo démokratickébo v ý boru obdr
lei na vydání" centy doWasbing
toou (kterél aotva obnáieti mo
hoa 600 neb Í00 Jol) 3000 dol
On nebyl uplacen ba ne on ne
chtěl ta penlxe utmooti jeden
hla lisy eso v i toto j ou jen ob
držel na "vydání tři tieíc dola
r9
Vyietřovánl tálelitosti Ore-g-nké
před výborem senátu jest
M n dál tím víc tajímavé AI
doud vysvitá te avédectvf Cro
nina samého le obdrlcl 1300000
na "výlohy" a te avédectvf Burt
C Harrisona dřív soukromého
sekretáře Jeff Davise nedávno
vlak aekretiř mayora Xewyork
ekého le pěníte ty přiily s w
Yorku a sice od synovce a aou
kromého sekretáře Tildeba FeN
tona Tak stopuje se koroptsl
tea iold ai před samé dveřo Til
dena — Tilden a Iícfurma I Jaká
pak by to byla ani reforma ko
raptné takoupená koruptulmí
penlti 7
Evropské Tclegrtny
vyjednXvXní o mír
Londýn 5 -ladná
Detrohradu se otnamuje le
kto tam oZekivá le Porta
valo návrbBm konference
no J-tlv telegrafoval do S
rnAa pro ruskou loď neri-
ia
VldeRký dopisovatel "Time
telegrafuje le turecká kabinetof
porala ohledné odpovědi porty k
poladavkCm velmoci odbývala se
T éterý Ve středa turecký vy
alaneo ve Vídni obriel depeif dle
které porta nehodlá svolí ti k po
ladavk Srn konference
Berlínský dopisovatel "Tiraee"
tvrdí 1 vtdor hroaivémo obratu
v aítua i není se třeba obávat ná
blého porn-ní míru Jest jisto
I Miiba I 'a jeet hotov do boje
se puatit pak-li muaí a Saako ne
dbá se v boj pooitřt pokud se mo
vyhnooti male Očekává ae le
vyjednáváni ae bude protahovat
dokud pořasí řint válka nemol-
noa I odchod aáatupoS velmoci
v konferenci a Cařibrado by ne
tméníl mnoho v situaci jeljkol
by ae mohlo o dila vyjadcávati
proetřednictvím vyalancl Co ae
v tak ataae koncem airoy jeet jiná
otáaka t ~m
meniují Zdá ao že porta i tástup
ci jsou ochotnější k činěni ústup
ku Londýn 5 ledna
Vídenský dopisovatel "Times
otovmuje le v úterý odbývali
aástupcové velmocí eoukromou
poradu a usnesli se na tmSně ně
kterých poladavku Návrh o
metinárodnl policii byl směněn
Návrh na ustanoveni dvou roadil
nýcb guvernéru pro Bulharsko
by! tcelii tamítnut Otáaka po
puitění Srbaku Malého Zvorníku
ponechává ae k roahodnuti cvlált
o( komisi a jiné menší tměny
předsevtaty Zdá ae Že tměny
tyto jsou výsledkem rotmluvy
Lorda Salisbury a Midhat paši
Praví ae le Saliobury a Igna
těv snažili se pohnout! Sultána k
propuštěni Midhat paši kterýž
jeat hlavním p 3 rodeem odporu
porty vsak sultán zdráhá ae tak
uflniti
Londýn 6 ledna
Ve tchSti konference ve čtvr
tek aástupcové předložili jortě
program dle kterého na místě
dříve navrhnuté výkonné komíne
má bdi ti nad provedením oprav
konsulárni krmíte a místo cito
semaké policie mají býti bulharští
dobrovolníci Vésk Sairet pala
překvapil tástupce ítenim prohlá
šeni porty že cítí se povina ta
vrhnouti návrhy konfereuce jeli
kož se neshod ojí ae tásadamt ne
odvidlosii otomanské a a novou
ústavou Zástupcové varovali
portu aby nevtdorovala Evropě
jetikol Rusko jest pohotově jiti v
boj pak-li lo e mu tadostuřinžni
nedof-tane Konference ee odro
lila do pondělka
Londýn 8 ledna
Z Cařibrado se otnamuje -že
velmoci evropské nařídily evým
tistupcB m v konferenci odepřiti
veškerou úvahu o úatavě turecké
a předložití požadavky konferen
ce v pondělí co ultimatum Por
tě budo popřáno lasu do etředy
neb čtvrtka ku konečné odpově
di Pak li ie odepře opustí tát
etupci Caři brad
RUSKO
Viděli 3 ledna
Rusko pokrajuje ▼ přípravách
válečných První táloba kotá
kfi mulové meti 20 a 30 roky
stáří jeet již vy tbrojena Druhá
táloba meti 30 a 40 roky stáří
b'Jile vyibrojetia co nevidět
Londýn 6 ledna
Rultí důstojníci vyhledávají na
Dunaji vhodná místa k překroče
ní a lodi ae staví které maji po
tnáhati v přepravováni vojska —
Rusko objednalo 14 Krupovýcb
děl pro Kronštat
SRBSKO
Londýn 6 ledna
"Standardu" ae i Bělehradu te
legraíoje le vláda srbská abroji
a požaduje zkrácení příměří jeli
kož iemSže enéti prodlužováni
nejistoty kteráž ji nutí udržovat!
lid ve ibrani
Zemuri 6 ledna
Brzká výměna zajatcS erb
akých a tureckých se očekává —
Dne 2 ledna postoupila snaíná
sila Čerkeeu a baliboaukfi proti
Negotinu byli však pohádkou a
kozáky a Gladovy plichvátavli
mi odraloni Kozáků padlo Si
Turku 111
RAKOUSKO
Videfi 4 ledna
Určitě a tvrdí la zástupcové
Rakouska v konferenci maji in
strukce opustili Cařibrad pak-li
porta k návrhům konference n
avoli Londýn 7 ledna
Ralroutko záaobujo ZerooK a
panuje pověať ie zamýšlí osad i ti
Bělehrad pak-li že Ruako vtrhne
do Rumunska
Z Berlina ae oznamuje le zálo
ha v Čechách i jinde byla Již do
zbraně povolána
NĚMECKO
Londýn 6 ledna
Císař zakázal důstojníkům ph
jlmati místa v ruské armádě
Tvrdí ae le přííinou rozkazu to
ho bylo ře car nabízel 'generálu
Maateufel veleni nad armádou
Manteufel měl chuť rtábldka ta
přijmou ti vlak po vydání rotka
tu císařova odmítnul
Londýn 7 ledna
Německo jeat připraveno k ko-
bilisování dvou armádních sborfi
k ůíeli hlídání hranic polských
TURECKO
" ' '( - Videfi 3 ledna
Z Cařibrada ne telegrafuje 1
velkovoaír Midhat pala broai od
s loupe tiíai s jeat možné ie na
tane mtolcteraká kriaa "
Londýn 4 ledna
v iaaa taraeA vyaala aa l rai
lionS tureckých liber nových pa
pírových peiils ku kryti ntnýcř
Louisiana
V prvních dnech po preeident
aké volbě vlastnili ai demokraté
vítězství Mezi atáty v kterých!
zvítězili počítali Kalifornii Ne
vadu Oregon Wisconsin Jižoí
Karolinu Florida a Louiaiaou
Repuhltkáné připouštěli sice že
volba v těchto státech jest po
chybná vlak nikterak nepřizná
vali jistotu vítězství demokratQm
Když poíaly docháieti zprávy
bližši a podrobnější musili demo
kraté kteří až do poslední chvíle
tvrdošíjnou neústupnosti vítěz
dví si osobili vzdáli to jednoho
Mátu po druhém až koneřně v
řadě pochybných pouze Karolina
Florida a Louisiana zbyly Ve
stálvch těchto ději se řasto pod
vody volebni a protož ni ují záko
ny nimiž ukládá se za povinnost
výborům siílacím fprozkoumati
zprávy volebni a naleznou li hla
sy falešné takové vylouíiti De
mokratické listy předpovídaly že
síítaci výborové zneužijí tohoto
práva a stále vinily republikány
z pokusu podvodu
Jsouce hluší slepí i němí k d&
katSm nezvratitelným o pod v o
dich a násilnostech páchaných na
republikánech jižních zavírajíce
násilně oři před nepopiratelnými
d&kaay le strana republikánská
musila by miti velké většiny na
jihd kdyby volba Um byla tak
svobodná jako ve státech sever
nich tvrdili s neústupnou tvrdos
šijnoatí ie v oněch třech státech
zvítězili a republikáné žo snaží
ee je o vítězství podvodně připra
vili Kdyby nebyl to děj vážný
moblo by se nazvati počínání lis
tS demokratických směšným ie
vzdor tornn le tisíce hlásil na ji
bn ukradli vzdor tomu že jeden
volitelský hlas Oregonu nkrásti
se snažili přec jen stranu republi
kánskou s pod vod 1 v oněch stá
tech vinili Možno le řinili to jen
proto aby pozornost od nekalých
skutků demokratických pletichá
řfi odvrátili Nuž nárok d na jižní
Karolinu musili se již vzdáli ne
bof výbor demokratickým domem
poslanců tam vyslaný sám uznati
musil le volitelé republikánští
tam poctivou většinu obdrželi
s Floridy očekává ee zpráva po
dobná a zbývá tedy pouze Loni-
aiana V obou prvnějíích státech
byly většiny nepatrné a pakli vý
borové Citaci odmítli některé hla
sy musili i vyšetřovací výborové
usnati le učinili tak ae vším
právem Vlak v Louisianě
odmítnut byl výborem řítacím
velký polet hlasů a to poskytuje
listům demokratickým příležitost
ku tvrzení le nehleděl výbor tak
k tomu aby pouze podvodné hla
sy zamítnul jako spíše k tomu
aby zamítnul doat hlasů demo
kratických tak aby se většina
republikánská objevila Majíce
po ruce zprávjpouxo stranických
nechtěli jsme a nechceme dosud
o té věcí rozsuzovali Chceme
raději vyíkati až jakou zprávu
vyšetřující výbory kongresni po
dají Jak zprávy výborů vyio-
třovaclcb senátu i doma poslanců
dopadnou dosud se neví však
možno-li pověstem víru dáti zdá
ae že výbor senátu schválí jednáni
výboru číttelbo výbor poslanců
však podá zprávo opačnou Bude
li skutečně výsledek vyšetřova
cích výborů takový bude se země
naše nalézali v postaveni kritic
kém a politování bodném Nechť
ai pak zákonilá většina přiřknuta
bude Uayesoví neb Tildenovi
lpí ti bude na nich podezřeni ie
nedosáhli větliny způsobem po
ctivým Myslíme že iáduý občan
poctivý nechť jedné neb druhé
atrany nemůže ai přáti aby jeho
kandidát ] t ohlášen byl aa svole
ného spůaobem jakýmkoliv ie
kaldéma poctivému občanu zále
žen musí na tom aby na mul i
kterýž v křeslo prezidentské dna
6 bfeana zasedne nelpělo ani
dosti malé podezření nepoctivo
sti Avšak kterak aa torno při
nastalých poměrech vyhnooti ?
Mezi mnohými návrhy a náhledy
kterél ae v přičíně té v poslední
době objevily sdá ae nám nejlep
ií a nejpraktičnějii ten aby v
Louisianě předsevzata byla volba
nová Zákon o volbě president
ské praví : "Kdykoliv některý
stát odbýval volbu k ůeli zvoleni
▼olitelŮ a nedocílil zvoleni v den
předepsaný zákonem volitelé mo
hou býti ustanoveni později tako
vým spůaobem jak legislatura
a táta toho nasnači Pak-li le aa
správy obou výborů kongresnfch
ahodovati nebudou adá aa nám
ia bylo by nejlépe aby vypsána
byla legislaturou státu Louisiana
volba nová Jelikol by od volby
vc státu tom svoleni presidenta
záviselo učinily by zajisté obě
strany náležitých opatření aby se
podvodům v Louisianě tak oby
čejným se stran obou zamezilo
S výsledkem pak spokojily by se
QMAH
byť i sebo mcnlí že president do
cílil zvolení neprávně bylo by
odstraněno
Posvatnost telegrafického ta
JemstYí
Ve státu Louisiana jak odjinud
ui víme jedná ee o to aby správ
ce telegrafické úřadovny Ortoo v
Novém Orleanu odevzdal vyše
třujícímu kongrefnímu výboru
telegrafické depet které byly
zaslány z Nového Orauanu do
Washingtonu a opáčně od politi
ckých vůdců republikánských zde
tam Orton se zdráhá uposlech
nout! vyzváni toho na základě
tom že veškeré depeše jeho úřa
dovně k zasláni svěřené jsou po
svátnou tajností úřadni zakryty
jako psaní na poště a nikdo lo
nesmí v nich čisti nežli ten kdo
jo zasýlá a ten komu jsou zašla
né Telegrafická tajnost jett taj
ností neporušitelnou a obecen
stvo aspoň žádá aby depele za-
sýlán po telegrafu byly držány
v tajnosti před každým nepovola
ným pokud se to totiž při zaý
láni telegramů docílili lá
Každá svobodná vláda má ně
které své zásady které nesmějí
býti porušeny nijakým jednáním
vlády té Mezi těmito zásadami
nalézáme jednu která jest každé
mu velice důležitá neboť obsahu
je v sobě zabezpečení osobní jeho
svobody jeho domu jeho listin a
věci proti všelikému úřednímu
prohledáváni a zabavovánf Prá
vo toto zaručeno jest každému
občanu ústavou
A když chceme udrželi sprave
dlivou a poctivou vládu nesmí
me porušovati její základ a zása
dy na nichž stoji — nesmíme r ti
ši ti vzácnou výsadu občanů aby
mohli volně vyměňovali své my
llénky bez dohlídky úřadni sou-
kromné tajné Vláda má tuto
výsadu hájit ale nikoli sama pou
žívat! své moci k jejímu porušení
Telegraf stal ee během doby a
pokroku vědy a vynálezů hlav
ním prostřed Ií o vatelem myšlének
o nejdSIežitějŠích a neodkladných
věcech které člověk nechce sdě
lovati nikomu jinému nei tomu
pro koho je má ustanovené — - ať
ul v oboru politickém společen-
akém neb obchodním
Co posílá se po drátu telegrafi
ckém má zůslati tajemstvím ať
jest to v případu jakémkoli a
soudní řízení mělo by vyhledat!
eijiné cesty k dokázání nějaké
viny neb podvodu nežli požado
váním od ůfadníků telegrafních
aby vykázali se depešemi které
byly jim k dodání telegrafickému
věřeny Jesti to zrovna tolik
jako by se Žádalo od poštmiatrŮ
aby zadržovali psaní jich rukama
posýlaná a dávali j úřadům k
otevírání a nahlédnutí Jedná
se tu jednoduše o censoru nad
myšlénkami jakou provozují
vlády násilnické kterých ale ni
žádná svobodná a práv občanů
Šetřící nepoužije proti občanům
svým
Je to zálelitost týkající se obec
nosti ba celého světa Jtstě ne
bude na celém světě nikoho vzdě
laLého který by žádal aby taj
nost telegrafu byla zrušena Ne
smí to býli tedy dovoleno ani
kongresu aby mohl poruíiti zá
sadu tuto Neb jak by to vypa
dalo kdyby si kterýkoli kongres
ni výbor mobl kdykoli vzpome
nout! le chce věděti co si ten
neb jiný občan od někoho tele
grafovali dal neb mu odpovídal
Lid v celku je zaujat proto aby
tajnost telegrafu byla udržena a
proto nebude podporovali demo
kratickou většino výboru zastupi
telstva t požadavcích její proti
telegrafické společnosti ale bude
spíie chválit! správce telegrafi
ckého úřadu Ortona ie zdiábá
se porušili povinnosti svého úřa
du a-vyjeviti tajnosti které mu
byly svěřeny "Svornost
R&zné zprávy
— — — —
f Ohledavač mrtvol v Ashtabu
la vy šetřo val minulý týden okol
nosti které vedly ku ohromnému
neštěstí na dráze blila místa toho
Z výpovědí cestujících kteří živo
tem vyvázli vysvítá ie atrátr na
i i volech lidských byla věUÍ nei
zřízenci dráhy udávzjí Kdežto
konduktor ndává počet všech na
vlaku aa nalézajících cestojícíeh
na 171 páčí svědci počat jich na
250 ai 800 a soudí ie 150 ai 200
jich zahynulo
f Blíže Key West Florida po
topil ae párník Emile Jak dale
ce známo utopil ae pouze jeden
člověk a děcko vlak jedna loďka
a cestovateli se dosud pohřeš oje
f Správa pokladníka Spoj Su
zrn misie prosinec sní následovně:
Dluh na úpisy 1 16:0821250
Dluh neaoucH roky 4'3&83112
Čolkem dluh tou-
Předplatné rožnš $220 s paStovni
A HEB DH £ 10
ílotovost v pokladně 137 00127?
Dluh po odraženi ho
tovost! 2059S3503t
Dluhu přibylo v pro
sinci S5S5142
Dluho ubylo od 20
červa 18?6 651 10S
Dráha U P dluži
Spoj St úroku
za ni splacených 25075710-
Příčinou zvýšeni dluho za ten
to měsfe jest stálé klekání příjmů
so cla — následek to tísně zde i
nepochybně špatných zákonů cel
ních Vzdor tomu le rozpočet
vydání za běžící rok fiskální sni-
len byl značně neebá se očekávat
le nebude dosti přijmŮ aby e
vydáni krýti mobla neboť příjmy
klesasi stále Ol roku 1872 do
roku 1876 klesly příjmy ae cla
skoro o 70 milionů ročně
Příjmy ze cla za posledních 5
roků až do 30 června 1876 obaá-
?ely í
V roku 1872 S 212619105
u
u
1873 184829 04!
1874 16052224
175 157554 982
" 1876 148071-54
Od 30 Června al do 31 pro 1876
jeví s schodek as 20 000 000 pro
ti příjmům za prvních lest měsí
ců roku toho tak Že nepochyběl
bJhera příštích 6 měfeů nám dla
hu je? tě přibude Jet již na čase
aby kongres potřebných změn v
zákoně celním učinil nemáme!!
místo uplácení dluhu přidělávat!
f V kongresu byla minulý tý
den předložena Žádost guvernérů
států Missouri Illinois lowa
Kansas Nebraska Minnesota
Terr Dakota aby ku roěřiČkým
a výskumným výpravám příděle
ni bylT3 učenci a dva jiní skolení
lidé kteří by pozornost svou ko
bylkám věnovali aby k tomu 4
čeli povoleno bylo 25 000 dol a
aby ůřadníci signální měli též ra
starosti pozorovati pohyby koby
lek v čase kdy táhnou a podávat!
o nich zprávy každodenně zpola
se zprávami o pučasf
f Na atlantickém pobřeží
Francie zuřila počátkem tohoto
měsíce velká bouře Dvěma ves
nicím hrozila záhubou vysokoo
vodou a několik lidí přišlo o ži
vot Jedno telegrafické lano
spojující Anglicko a Francií bylo
bouří tou přerváno
f Válčení proti Indiánům jeat
pro tuto zimu a konce Z Fort
letterman se oznamuje le voj
ko pod gen Crookem vrátilo se
do ležení jelikož nepřátelští In
diáné rozprchli se v malých tlu
pách a jest nemožno v studeném
počasí je pronásledovat! Gen
Crook pravt ie jest spokojen s
výsledkem jelikož Indiáné byli
v nej větších zimách atále udržo
váni na pochodu a mysli ie a o-
tevřením jara malá část vojska s
přátelskými Indiány dostačí k po
třeni kmenů nepřátelských
f Všechny volitelské hlasy na
lézají se jil v rukou předsedy se
nátu Z některých států Oregon
Louisiana Karolina a Florida
dodány byly dvoje hlasy volitel
ské vlak předseda odepřel doru
čitelům vydati stvrzení přijmutí
Učinil to proto ie nechce sám do
sud rozhodovat které hlasy jou
platně a který z doručitelů opráv
něn jest k dietám a mflovnéma
aa doručeni předepsaným
f Guvernér státu Illinois Be
vendge jehož IhBta koncem ro
ka vypršela "vycajchnoval a
ku konci IbŮty své Udělil totil
v posledních djech milost mnoha
nebezpečným zločincům a provi
nilcům Že pohnutkou k tako
vému kroku byly příčiny neka
lé nechá se předpokládali
t Z Lykena Pa se oznamuje!
povstal v tamních dolech noci-
ných požár kterýž se rychle líři
a celým dolům zničením hrozí
Dělnici byli všichni v Čaa uchrá
něni však 86 mezků v dola aa Hy
nulo Aby ae požáru přitri uči
nil svedena do dola voda a po
toka Bear Creek a doufá se la
tím požár odušen bode Asi 800
lidí přišlo a té příčiny o práci
Ztráta nenechá ae dosud odhad
noati viak myslí ae le aotva do
roka nechá se Škoda opraviti
f O politování hodném stava
veřejné bezpečnosti někter eh
krajin v Misaouri píle se ze St
Louis: Krajiny kdei jiadaí poli
cie zavedena jest byly po něko
lik ji! týdnů dějištěm častých lou
peží Policisté nemohouce aa
pachatelů zmocnili jinak umínili
si poolíti lsti Převlékali se aa
tuláky íarmery atd vlak ani to
nepomohlo a zdá se le banda
loupežná která! ta řádí hra po
licie prohlédla a nyní vzdorné
na odpor se staví' Policista Bie
lefield kterýt aa tuláka převlečen
byl! nalezen zavraldSný blCe
Rock Spring Purcell kterýi za
farmera převlečen po émii jel
byl přepaden vyvlečen a vosa a
velmi abit dvi latra ma přera
žena Primeau který la HO ca
tarmíNklm jot ry: ti r-s
zásilkou
LEDU A 1077
j
t Z Svorno-sti" d vl-Jáa#
ie v ChicaiřO Cao2e byl 4 elz- [
vem "Ceako-amerwká omladit
ipolek skládající ae s mail a U- j
diků českých ti! vzdělali j
doatatrčně v aaSkkéta tasvás
a v aagtHratm jazyaa f
Čl : !
má aa ú
1 Vzdělávali aedáie v řvčiaa-i fk?H pak op [ rk 5 ti Prbyt isusm
glické zvláště v ef!itkéaa leča aaajaali W aedi Jb N Tevka-
BÍTtnfn! u i I f OWfc1W4 Maiaaawaa v ? T aaikaat Vvi a
2 Pořádáni vvřejtca pledaá Mllkv ktv eWv r~ Jráae UaaX aOU Pr
le jiných a Wekývb saiil4U at T-K j aybe p
ViTÚTLv ik
kého psů a čláků f-ké vlasti
e týkajících a evř6oáal jkV
buď v knihách neb v♦ikb ase- }
nckýeb čaaop cb
ý Depl a Ma irida oaeamaj
le meai Španělskefa a Spoj Stá-
ty ezavřeaa byla amloava aa vy- i
dáváni aločinel V smlouvě U !
naznačeno 26 rřeíi a Ů i ro kletlj i
ooby a nich obviaěaé moha bý- j
ti vydány a jet to eejobiireějti
smkuva jakou doai Spj St
kteroukoliv mocností v těch %é
Cech s ta vřely
f Minulý čtvrtek aeeařei staři
čký milionář Cotaaaodore Vaadr-
b It kral ieleaate B I pípa k-
Iik m&sieft aee&ocra -rt jbo
očekávána byla ji] po - :ii doba
Cornelias Vaaderbilt aaa# bvl
na Statea Islaed 27 kvlua 1TV4
a byl tedy ph své smrt' skoro 13
roků stár Jil co bor" ia todal
kera na lodi otce svého vyzaasae
nával se Čilostf odvaboa a ebe
zřelosli Dřív než vyrostl a lt
rhtapectvl byl jil vlastaikvrn kf
ky na kterél cestajict i aákU lda
New York a převálel SelraoaU a
pilností dovsdl toho le jil vrka
1812 měl rcíníťh phjmS 10 doL
ol bylo v dobách té-! čátlkoa
znamenjtoa V roka 1?1S sal
jil 3 dobré I 1ě a 8000 dol v ho
tovosti V tch dobách podnikal
jil plavby vltli a lodě {ho jez li
ly ai do Savacah a Ckarleau a
Vynález parní sily ku heaai lodi
VTuiitkoval náležitě aaaecbav
lodi plaehetntch V roka li?
čiul jil aa SaOOO jroloí J
žádnoa příležitost mnořolibna
proklousnoutú V roka 1S57 kdy
bylo cestován! po vodě do Kaii
íornie nejčetnějll a Pacific Mail
společnost měla yvsada k dopra
ve prea raaama zartatl nou po
Nrcaragaa řece V roka ll1 kri I P O-
měl vlastní linii párník 5 zámoř-
akf cb a niehl jeden Vaaderbilt
který! stál jej 800 00O daroval v
roka 1862 během revolace Spo
jeným Státům za Čel byl tni ka
gresem veřejní vzdán dík Asi v
tomto čase počal se Vanderbnt
zajímati pro dráhy V roka 161
stal se předeedoa společeoti drá
hy Ilarlem R- R V roka 1S
předsedou dráhy Badsoa rivr
Od té doby věnoval péči sroa
hlavně dráhám a vyzískal jaaěaf
nesmírného tak le ae bohatství
Jeho pilt na 80 aeó 100 milion SL
V rokách iedeaátýck aemřela prv
ní jeho žena a kteroa lil od roka
1812 a v pokročilém stáří 74 rok 3
olenil se v roka 1S6S podruhé S
první lenoa měl S dcer a 4 yy
a nich! 8 dcer a 2 synové jsoa a
živu Nejt rší W II Vander
bilt byl j2 )-o Banba lt jbo
prayoa rakwa Velkého jsaěal
svého poaiívai poase ka svým
sáměrům a IčelŮm obchodaím
Jedinou výminka tvoři jeho aa%
ložení university v NaskvUle
Tenn kterál jméno Mho aeae
Vaaderbilt byt člověkem v eelka
oevadělaaým neznaje ládaýck
ollechtilejších zájmů Neimilrj
lim zaměatkaánim mimo obcho
du a ipekalare bylo jdti a
koňmi a hráti karty Pvaía
byly mo bohem Miaalo eedlli
byl pochován
f Členova Ceateaialaibo výbo
ru kongresem estaeovC aaaosi
Tulaef a tím aby akcioaářtm výs
tavy darováno bylo oalch jedea
a pSI milioaa které koagra k
podpoře výstavy zapůjčit a etejl
na tom aby půjčka ta aárodm ky
la vrácena
f Před nějakým časem aeaaá
raili jsme čtenáře nai a tím kte
rak svého čaaa Anglie Francie a
Spoj Státy vyaetily aa Japonska
náhrada aavtafce aasai poraieaJ
míra a ie ae v koagremi e to jed
ni náhrada tato Japonek vrátí
ih Japoaeko tehdy aa platilo
750 £00 doL ktsroal část sekre
tář Stward alolil v dpy čiml
celá část vyrosila nyní na 1250
000"
f V TTashiaftoaa proalýraaJki
ks již po delii čas le výbor poli
cejní byl doroaaaěn a kráiees
tak le tito provoaoraU nekalé ře
meslo své bea obavy ani! by po
licii obUlováa bytu Povésti ty
amáhaly aa tak ie ftoaslaé aave
Uoo vyli?ováí vlik až tj
lo Ulil wlatíaváal im
zíUtíao j2 i poviti ty fev řy
nodtatai a reelleat r' '1
t Na Gra4 Trak Aráae stas 1
1 vvikeM l!aft sAka a Wý
eba4 byl po kalak 4al aaralsu
Stávkajicí ee4rii via-
kaa )a-lti S4p#rsteJet 4H
bv t aiko2karÍaí aiirce evi
y p- aaia
11 P-aivkla 44H
ui foAm
fMmmXlm HMgi#kéae dUtmt-
ka n„K kt4l U14 )ml t a Ua
SJ prwwita #lsk j imnt Savaaak
tJrv%iXílK krámy um aJUlaě -j?1 B-
virá a sauk 4brá_ 5skre- i kpá esaamae le y a4Ia
tář adpovědil 1 B SUtr a- j ril K ml frii"
saajl v této téct láisMM rav i Mt4iry piaMa a
ssoeai 1 abaaé ktsřf ae ta i Trfr " Ur- Mv
i 11 vědáit jaké jNtniy tas i
aa44ÍL vědiii jaké awteěnr ta I
paseji a aili tak a vUai ri
atkow
f VevjliSj kmskh v Nw
Těrka paaaj aa?a fliatl
jbl přiiisvoa ei aate
1 lita New Trk Uerakl Jaase
G Baetta a F4 May May
toul saiaalý týi wlivaal %av a
líci býkevveea Betta ZafřlK
aa adává ae le &u bl aa
aaoabea se arva May e a p
aikeit krátě ataeevt i+m sAaV
ks vk byl vidy 4 B mmi
odžesw Pdaě aaél alatok
být edbýváa v dca p áacVa
vlak ki a-Uti] byv -a
BeaaetL Tato aráik tak 4 okřá
la fM-atra světy I# EiMtta
wřvjaě práskal Urážka tako
vá ai jratiitay asaá ae arci
amiti krvi a prut 4býví s
Siaabtr Gap v Delawmr
v aěml May resé byl Ja býlka
t Z Mexiko ae eaaaaajew 1 re
lé brigády a pv araiá-ly !'♦
a kurýl v Sl UliatS-OCO
maži se prokúá!y pre laae
Státy lalusco ZaaUoMS ťaraav
if Saa Loaíe Pw& a N#víea
probiáíly a pra Dtas Gv
u 1 rv
i vUlotta v i(!hiatMi taae
akl aa dea 2 ledaa (? Mms
a Ilea jakoj i ?raé vlá4y
L-i a blvaJé Jaaraak ja pro
kláJUai aa stevehulaé
f Z Tkai v Jafaaa kdI těl
Soi byi:f sařii d 29 lis
pa-J hroaaý požár který l strá
vil vlkoa čaat aěa IVoeka
páUt kryj 2 □ miUh- Qaeft
vsaikaal v kt vbsd!a čtvrti
a siřd ee svl aaaákaal i čtvrt eký
vmaoa nafta" kdl vpíkýk
škod aa magika ahnl čiaká a
Anglická čtvrt vja-iKU AsMrtc
ký mMMoaánkf k velel byt ép'ee
atrárea DSm aaaerirkiao vy
alasea4vl byl ěkLkrilo v p
aeaa viavk f-c+ byt taveacáai
RAkoaaké vytetvt vlak vvo
Nlv Ohe& ařU po suda aďdia
a k-2ké sbory jickl aáatreje
{oa adkoa4 aedte41 ma
přitri ačiaiti Ve sprát 4 o teasta
eltéari Čial ae porkvalaá aarnlft
ka o podaukavoasi Japotarl Swt
va area vychladl byla jU a
vV-h Mrasváck všiét řvmaalaiky
aantaaaé stavba a d tf %t
byla o pes rtá pWe eái
pokryta domky
f Oi-a bab2ek peaéa stka-
jíci 12 f 4 dat který aa př4 aé
kolika týday tafeasal aturaivl rh
dopravě a poklavday !?pf SC d
Ckiicafo byl aarvácea tatazll aa
děle pokladatka Al doewi aeal
ařejmo kix krá4l aa spškaal a
pokladaik aacbovává 4oea4 v
tajaou vlak ekelaMstá vrkali
podaařvei aa Fred S Vmaía-ar
který dlire ▼ Cxf liystSvai
ta v poaledal dby vals4 pwvéwti
aspelirai Tlak vzlcr JW íat%
aé pvvMÚ dovedl tuavv i vveaa
politickým dorfM psaveal
pokiadaičalm ářade Paías tjvo
vráey byiy e ve prsTiatal
polirie a aepecbyba prta 1 vi
nik obával e proraael a doalá
le BMVráewatat abavt a aeaulýdk
aáatedkl
t BlUe Loag Bnack X J v
la byt aa btea v aedáU páraik
plejici a ilavr de Nese Trka
N lodi byl 214 aaokw ifcél
vloěay byly aahráaéiy vyjma
S lodelki ktett a aieptU v Wba
plujte pro pueaoe ka !%
f Paaeji ebavy te Ttm Scett
evi pedaK ae v Wtoéaím aaedát
koagresa stakati větla proseb
veact - dráae tesaokekko
mořská vadsr tesM be v aá-
rod paaaje rvaWie amHeartf
pretí aIUeel skea Lkým
kerporarfm kteréž js-a (mk a
prospéckl aabytýek klieiiU aJ
dl Jak e}ípiaa pfklatda raámo
mm lirla rmm Pí 1fcA
ty4ataa podatae S itj1? p0lmÍ
I mHim vypr l%t%f t pU
P4 I
íS'Vi " c
1"% fmhb Htmi tW4
i kpr árla
Wší i fex ev4 vvW
kivl Fr ♦ aas tč%
aby j
_ t -_ '
♦ Bru vnáý r+Jil
vs u v AS-
aj
itmmr7 trra v i Jtse aaem
a p&yíi v sC0íia me
a 4Á---a Dv ý kvra-d aik was
tJikl a 4 $paJ nt ivathé
atwaalt
Kfpaitii trhá rrtTy
Nw TNrk % Uia 1977
Xatos — —
raw aa h IL ~~ — —12
ř 2 127- 1 2
tWrdk —
K r arIpi 44—4-
Žt čii 2 72
J-Ummm 2— — 2v--tíS
3 23— -3
Ova — 3j — S±i
Prasata aauá Tio— 7ňS
sXlS—7J!
_2-2 —
Mi! čerstvé „„
U Lau 9 !da
PWaica IH 2 ee-aaai 144
3 - i-L21v
Ktkř%c ajipl — JE— JKH
tWvsw — — - -U
— ?®
475— 4ai
4ai rtía vsa knjaalzi
Ramatianaklavy a zab4 bKni
etoky ba4i a ardca křvčiaa la
ladk v stře átks kai-i aJlkrta
boíaetš k-lsrkeií v 'pmmm aad ryt Iv
U aíie arvy (ss awaiirWI
lUky) a moask aapedi aataaeal
a krev raJem rsspaao hM
aamoleal puiay třaaeáí
ardae ai l ar d
' J-otaa Lakev mi 441
po4vt£a4 estatl
Pra bd:t Cvk3 v Omak
íedaaaa-tvi p4i
aéW aa ta eaa roea 'twiste
sm1
Bo m% lsra ary Ia
sff v— wstt aa n ar%-
t —imiTa wgAT'a v
ryjwjia W)I iti ji mm mt 1 1
4 a mmtk jwili e
xum k4 nmmmtL ktas mima )
mtmm mmtoir mm 11 -~t mm 1
Mg mim ť tmm mmm Lil-
brr m+ m I im+- mmm Wil t má
lmmmsBtfc vfijBMB yt %2m9sveaJmV attsTMMBPv '
-m y 'mm mm m mm Wlin mf 1
i ! man mm Smi
mms ! tik iy wmm- mjm mm Ml%
"kfc- o(psTfcia ésv4li mmrsemV asTsmmj(t W ftsm9m W fcnb
"s a-- ~— — — — -m
LtZT " ' " " "' ' l J "
Kossm duba z r převsaJ všaJl { c!'
kl 4 aaa alé pra kynamrti 1
eaa% aftf aa "Zmlm I — w Cssaá
Líae aas}a tak ta prvmi sata j 3éí
v pavreava ew9paJzs-adms%
nkě UJ Uí a val maai U"mi řáy a
Uambsryem Nrsr Traaa favf f rj
H J f-saeraa TksataÍ TrTT'
Setra fImma TJ-J L _ La4 tmar
í viars Uiuk Uamatom
l ""r™"-1 i
aryakW44 kWWr vvaai
i rnere S9tlv a tak wiivam"
-rtaoretc a aaresreA aevÝzk i
a
í Wl4 UJ
i f el acvfra a
i
tediktar : US RCSICXY
CJSLO 35
— ríprooni hostinec!!
Omaha Hebrasla
9 IJ£
u a-
KULEČNÍK!
— ' Bratři 100ÍČIOYÉ
Uýci dlaxnikům!
VWkat as- t vC Je
rii a amÍKtea vyzvím kxli
n v4ak kbáb ajtk
sBa atvra aaáaýfrk
kři asi l áWa 2a a zaačaé
řáikv íIkíC J'-kl avai a
aě a ay kaatWaé pa aatíe
i saá JvkJ m saé Jix!iky
apoauraut h hí siSvria
ay vyp'ráíali ♦ aeiřív
jsAÍí a%bJ jw aarli
prwatrWkl riaaitlt aAyrii ka
vésa r-irí
OMJLlLa NES
!yi: 112 ra tř a llsry aL
CV-wíi vaaa aTaa "íva
Ilitm A kxcao PvSk#vaJ
jmW sA 7 atčirs
V OtfAUA N£S
CESXt 5TT2AVNI rC
pwM' ít ilur d sá~trali
a sJS-aJb vá
Cí 3_ íV a ImaS p'r4
1 a fm&rs~i a0ao
t41 é zit
fh vyíú-UÍ3i p%rk!L
Fnata PítcJUlj
HEI1RYO0HLESCO
Mai axl4á a tiU zis%
00T a ST&EYIC3
stá 12 a 13 sSdL
OMAHA XER
CEO AR RAPIDS
F DVOHAK
Njvliš čký b-vaiťk aiW
Vý robky dmáct í a atr
ae-itčk vteh-Wiiiťk tkívítvsi vidy
a vsilla vvtf-lrsv
Z aawJU rsJi
UCiSf A DC5BE POZEEXr
Burlington 6 His
SQuri dráha
!
ídCCQ t±f P02CI±-
I M _ -f „ j-: tMM t
T9 vy
kterél aIiaJ
pralet
kim a aa &%d:ae%
phaf
121 ciecst let na"e
iriliv $n ty iísi srsi!
! Pvarmky Wlt PO Bii 0SLÁi
(která LACINO ťOPKATfJX
doválí
" '
Vv2m
i - ' '-" m wwmmm£„ Kiftosrc-'
f v icky fwiem ve rrm er k
Kleii Sjv-ít jt ae
_ŤS VTii#%: řiti c"j
! r-r__ ca r":L 17 ~ a r " :
Mn$4 a Mya fS3K
i:S