Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, January 03, 1877, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    i -
I!
í
- 'lii
i
TÝDENNÍK politicky poucny a zábavný
♦
i-
Předplatné ročně $£20 i s poštovní zásilkou
Majitel: EDWARD ROSEWATER
číslo 35
ROČNÍK V
Ů M A H A tl E B D (I E 3 LEDNA 1877
ÁFABU
4
-
' i "
5
r
i
i
1
v
-
1
:
v
1 I
"H i
V t
1
Naším dlužníkům !
Někteří % naiicb odběratelů
dluhuji Jil m 2 i 3 rtky V
poraenuli jsme vlec boy před
nějakým ?m viak po um malá
řist se přihlásila ostatní ani
OiMiiiiali za dostaleřné sdělili
nim proí neplatí a neb kdy
upliti Nerofilerae list nil po
si lati tdtrm ani mnohá léta
tekati nepořádným od Mra te
lím a chceme novým rokem
přiréeti knihy naie do pořádku
a proto a prvním {(alem po no
véna roce zastavíme Kat vlem
kteří 2 neb 3 roky dlabají a ani
na naSf upomínka neodpověděli
a odevzdáme úřty jejich ka ko
lekci Administrace "Pok Záp"
JZ novému roku
S tímto týdnem octli jam se na
prába roka nového a na počátku
druhého stoleti trvání této repu
bliky Pohiílejice zpět na rok
uplynulý muofme uznali ie bo
hatý byl na události dflležité ne
jen v tomto novém nýbrl i ve sta
rém díle světa V Evropě probit
dd no končině národ nái slovan
ský x dloahé a jak se zdálo tkoro
beznadějné onpalo-tti a měřeni
v Tuce na poli válečném i klovém
mocným na poli diplomatickém
dovolává se práv tvých svobody
a po-Uveni mezi národy jakéž
mu ©o nejcetnějiíma přináleží
Kdelto Srbové za myilcnku vol
nosti a svobody krev svou prolé
vali vedlo Ra-ko tabý zápae á
plornatický a Er ropou a ko aklon
ka roka ftkoro výhradní a Anglii
AI výsledek a braní erbkých ne
bvl takový jak byme at bjii co
Slované přáti mohli za to tím
více toubí npokojiti náa dpArhy
vydobyté Ruskem na poli diplo
matickém Neboť dneS&ího dne
neni pochybnoti o tom Ie Boako
v boji tom zOatalo vitéaem Ne
jen ie vleebny velmoci vyjma
Ang!ie aUjí na trani Botka i
v lida anglická oama oejeoae pod
porována ani národem ani oetat
nimi velmocemi mo přeeile Ru
ka aatoapiti Proto mSleme e
jittotoo jíl potttati na to ie nade
iel Slovan 5 ta jiinfm den vykoo
pění a Slovanatva celéraa zcha
í jitřenka nadějné badoacnoati
UBleme jíl teliti ie al národ
americký jrfkruhé alaviti bode
atoletoa Uvno-it vé neodviloU
oelavovat bodoa národové alo
vanStl v Evrop první atoletoa
památka nvťbo znovuzrozeni
Byl-li rok minulý dJItlitým pro
SlovafíMtYo dřji tvými v Evrop
byl neméré důležitým pro zemi
toto Slavili jme v roce mina
Um památka toletoa trváni re
pabliky této ve avétové výttavé
ve Filadelfii podali jame ka ob
divaavéta d9katBjak blahodárs
ni p&eobl na vývin prftmyeln evo
bodné zříiení a doeUlo ae náro
da amerkkéma aznánt v mlřo
plné Avlak na aklonko toho pa
mátného roka a pH poíitka ato
letí drahého trváni republiky na
chází e národ americký v krta!
kterál tak je-t duIeXiU
av válná jako byla kriao
predchásejict minuloa válka ob
Ianko Dne 7 lietopada vyslo
vil národ hlaay avými voli avoo
viak ai uplynuly od té doby sko
ro dva měříce doaod obé alrany
vlaatni si viUzetvI a co nej'orií
bo ze atran obou vzniká pode
aření ia výsledek volby jak ae
lítáním hla& ae jeví neni upřím
ným vyjádřením pravého smýšle
ni voliií
Spor který z phcioy té naaUl
byl by snad s to vrh dob ti zemi
tato ve vilka opetooa kdyby
brfizy války předcilé nebyly jet
ti Uk dobře v paměti Viak oče
káváme a dSvěroa nezlomnoa 2e
elý spur aroTuin bade v míra a
pokf ji ie nebodoa ohroieny zá
jmy národa ie necbť výsledek
kont-íný dopadne ve prospěch
jedné neb druhá strany podrobí
se strana poražená zákonitému a
áatavaímu roisu dk o a nebude se
naiit vyvolat poměry jaké v
sousední [republice mexické pa
na ji
Doufajíce ▼ mírné narovnání
toboto sporu máme i nadiji Ie
Lehem roku naaUlébo slepli i
posaery obchodní a prflmyalaé
které před volbou známky leple
ni jevily zvUk nejistotou o rj
ledko vol: y zadrleny byly
Ohlíiejítc ae na nali vlastní
linnost v roco minulém mfiieme
ttci dobrým vidominf le plaíli
jame povinnosti aaie k odberatel
Stva svšdomili aB bohužel ne
možno nám to eamé o yiech odbS
ratelích naálcb tvrditi Jest nám
viak lástecným uspokojením le
snahy naie náleiiiě uznány a o
ce&iňj jsoa s mnoha stran a kojí
ce ae raději na lepSí budoacnoat
m na dai:i pHzea docavád nám
osvícenou přejeme v Um naiím
rir-T::-iti"3 '
Politické zprávy
J Vylctřovacl výbor poslaný
demokratickým domem poslanca
do Jiini Karoliny v pHEine vol
by presidentské usnesl se podati
kongresu následnici zprávo :
Odbor výboru zvolený ďomem
poslancfl k vyšetření volby voli
telfl presldentskfch v Jiini Karo
líně a podáni správy k úplnému
porozumění této záležitosti od
národa po obezřetném zkoumáni
volebních zpráv ze všech okrekK
t celého ulitu shledává ie voli
tělé pro Hzyeae a Wbeelera ob
drželi alaioou většinu" Podob
nou správu chystá prý též vyše
třovací výbor z Floridy Demo
kratické housle budou tím o dvt
struny chudřf neboť demokrati
cké listy al do poslední chvílo
tvrdily le Tilden mři v otřoh
drou státech vetíinu Tak mizl
jeden klam po druhém a pravda
vitézí
Wade Hampton pretendant
guvernerstvi v jižní Karolinř za
slal lisy eso v i i Tildcnovi dopis v
nemž řint nároky ca guvernér
ství a ziroven ujišťuje le lid stá
ta tuho nemá ani pomyilerí na
to sáhnouti ku abrani k rozřešo
ni otásky prcwidenlnké
Ve vyšetřováni v Louisiane
se stále pokračuje a dJkszy o za
strašovint a násilnoetcch pieba
ných se 'strany demokratické se
stále hromadí vzdor tomu že
mnozí svědkové boji ae evédiiti
strachujíce se o livot avSj Mi
nulý týden při výslechu jeden ze
svědka dal najevo obavy le vy
staven bude pronásledování pak
li prozradí co vi Senátor Mc
Donald radil tnu aby oznámil
výboru víochny kdož by mu po
návratu řinili příkuří "Víak"
pravil svědek "přijduli doma a
bada zabit pak nebudu moci
oznámiti výboru ničeho" Pěkný
to obrázek o stavu věci v Louisi
aně t
2 Cronin TildeoBv volitel z
Oregonu kterýž neprávně pově
řující liat obdržel a pak sám co
větiina elektorálni koleje jednal
odevzdal elektorálni hlasy kte
ré! přinesl před-tedovi aenáta
Tento vlak odepřel dáti mu po%
tvrzeni přijmutí —
Jak minule jsme oznámili
nařídil nejvylií soud státu Flori
da citací mu výboru aby hlasy v
minuté volbě odevzdané znovu
sečetl Výbor posluien jsa roz
haza soudnímu byť i autorita
soaJa ve věci této neuznával
učinil jak mu veleno a oznámil
následující výsledk Větiina pro
Drew (guv dem) 195 Hayesovi
volitelelé 209 Davidson (člen
kong dem) 640 Briebee (Člen
kong rep) 320
Evropské Telegramy
vtjednXvXní o mír
Cařihrad 26 pros
Vyrozumívá se le by viichni
zátupcové velmoci opustili Caři
hrad pak li že by sultán zamítnul
návrhy konference dnes mu před
ložené — Porta se dosud neroz
hodla o zaprleni návrbS a neuči
ní tak al do příltí schůze konfe
rence Londýn 80 pros
Vídenský dopisovatel Times
oznamuje le ve ach 6 si konferen
ce ve čtvrtek usneseno bylo aby
se přiměří prodloužilo al do 1
března
Londýn SI pros
Ve schůzi konferenční ve čtvr
tek Turecko so prohlásilo le bu
de pojeUuivatí o návrzích konfe
renci učiněných jen tehdy kdyl
bude mu dovoleno podatt proti
návrhy Zástupcové k tomu svo
lili Turecké proti návrhy nejsou
dosud hotovy Zdi se le poža
dávek airaH bade Činili nejveť
Skh obtlíf Viak Turecko tél
sotva svolí k postoupení čisti
i zemí Černé Hoře Malého Z vor
niku Srbska a přetvořeni hranic
Bulharska Rusko zprvu nechtě
lo svoliti k deliímo příměří nel S
týdny kterél by ae pak mohlo
opět na 2 týdny prodlouiiti viak
praví ee le pohnuto bylo k delší
ma přiměří nea pln ostí připrav vi
iečnich což viak jest Ta řecka zi
rovefi vhod
černí hora
Z Dubrovníka se oznamuje le
Vukovi? a PetroviS zaujmuli po
staveni na severních a jižních bra
nících Hory kterých! drželi před
přiměřím Kaldý má 10000 mo
ll ' " :
RUSKO
Londýn 27 pros
D- tíní "Globe tTrdí Ie Raal
ko nařídilo vcikcréiou loďstvu
aby souetřtdito ee u Očakora je-
II!:: 2 vis!! civy taolaf po-
Londýn 23 pros
Z Vidně se oznamuje le v Ato
rý překročilo 500 mula ruské jfz
dy Dunaj uTurn Severinu
Lobdýn 29 pros
Z Bokareiti oznamuje se Že
panuje silný mráz a ie jsou oba
vy le Dunaj zamrzne poskyt
nouc ruskému vojska příležitosti
k překročeni řeky po leda
SRBSKO
Bělehrad 17 pros
Ruský jenerit Nikitin přibyl
sem v pondělí aby převzal vele
ni nad armádou srbskou místo
Čerhsjeva Pii přehlídce oddělení
ruského vyjádřil se le přilel do
Srbska a rozkazu carova Pravil
1 viichni cizozemci budou povas
iování za část armády ruské Vo
litclQm jednotlivých sborů naříze
no aby se ihned na svá mleta o
debrah a dobrovolníci posláni k
armádě drinké Taktéž pravil
prý k vojsku při přehlídce : "V
týdnu dostane se vám příležitosti
osvědčiti chrabrost svojí před ne
přítelem' Londýn 29 pros
"Standardu" se z Bělehradu te
legrafuje le ministerstvo RitiČo
vo zSstává nezměněno Marino
vič odepřel utvořeni ministerstva
nového vyjma za účelem aby
mír byl dosažen a hrabě Andraii
neusiluje o odstraněni minister
stva nynějšího — Rumunský din
plomatický jednatel v Bělehradě
činí jistých pažadavka na vládo
srbskou co zadoetučiněni za to
le srbská posádka v Gladové stři
kla na rumunské vojsko
RAKOUSKO
Berlín 27 pros
Rakouský vyslanec v Berlíně
byl povolán do Vídně Mysli se
le Rakousko učiní rozhodných
krok 5 ohledně otázky východní
Londýn 28 pros
Císař FrznL Josef ministr u
herský Ti sta hrabě Andraii a
ministři vilky zahraničných a
finančních záležitosti odbývali
dnee poradu o otázce východní
Londýn 30 prosince
"Times" se a Vidné oznamuje
le v kabinetni~ poradě usneieno
osadit! rakouským vojskem Bos
na a Hercegovinu pakli le v kra
ji šách těch výpukne znova zbou
řeni a Turecko nebude vstavu ie
potlačili
TURECKO
Londýn 24 pros
Z Ameriky dochází mnoho zá
sob zbraně a střeliva do Cařibra
do — Smýilení v obyvatelstvu
jest pro válka V sobota softové
učinili demonstraci před ruským
vyslanectvím volajíce : "Zbouba
Sušku"!
Londýn 28 pros
"Daily Telegraph má zpráva
ie lord Salisbury měl se sultánem
d U věrnou rozmluvu v které! od
pověděl sultán na domluvy Salia
buryho ie by jeho osobní jistota
byla ohrožena kdj-by svolil ku
aiemo čeho velmoci požaduji
Anglie a Slovanstvo
Cbovini se anglické vlidy k
otázce osvobození obyvatelstva
slovanského a tureckého jařma
zůstane povždy v novověkých
ději nich člověčenstva nesmaza
telnou skvrnou na jména angli
ckém Jestliže vSechny kroky a řek
něme lépe úklady jež diplomacie
anglícki v tomto roce provedla
za účelem udrženi tureckého bar
barství a k vfili tomu aby překa
ženo bylo dtlo osvobozeni ubo
hých nalich po balkánských bra
tří aanechaly v světě neslovaa
ském v světě románském jakoi i
germánském dojem co molni
nejtrapnějli mezi lidmi jazyka
slovanského — o tom nechať
nikdo ae v Anglii neklame— spfi
aobily ony jediný hluboký a ne
zapomenutelný pocit1 pocit jel
vzbuzuje pohled na cynické u
ělapini nejjednoduliícb lidských
práv pocit hořkosti jen! ozývá
se a úžasně roste v hlubinách dos
Jo millionBv a jeni nezanikne
nikdy vice
My Čechové diyno známe ze
tvých dějin psaných krvi nalich
otcův Ceno možno doufat! od
Anglie Ona to byla na počilka
17 století kterál svými agenty
pomáhala rozeitvatí a nis nibo
lenské viině al k iílenstvi ona
to byla jel slibovala svými vy
slanci vilečnou i penělni pomoc
vfidsQm českého povstání a jel
prosadi vii volba Bedřicha Fal
ckého za krilo Českého po bitvě
na Bílé Hoře úplně zridně opu
stila věc Eet-kou nemajío al do
uzavření weetfíkktho mini ji-
tnu králi blízkému to příbuzné
mu svého krále dopomohla ně
kdo ke kosa zemi Že nirod ře
ský krvicel ie nim cizí loblici
ke vlecb koutu světa sehnaní pu
stošili zem vraždili starce ženy
a děti pálili tnlsta i vesnice j že
him roztočili vie Co nim bjto
drahé a svaté vSe co nis činilo
druhdy slavným a úctyhodným
národem na kc-pytevb konekých
tak a desetkráte jeStě b&ře jak
dnes dělo a děje se v Bulharsku i
le po celé století na hrobech a u
lalářav našich nešťastných otcův
8 posměchem pekelným metány
losy o posledei kos iata národa
českého to vlidě anglické bylo
vlci iplně lhostejnou Ona spo
lupSvodkyně naleho neštěstí ne
boť k něma nibolenským itva
nim svým velmi byla přispěla
ona spolnvinnik našeho katano
vání neboť k němu bezcitně ml
čela odbývala pak vvhnance nae
České krčením ramen a udělová
ním milostivých almužen
V těmto biftorickém faktum
leží mnoho poučného j pro stat
ri i Slovany Tak jaki byla An
glie v 17 století taková jc dnes
— kramiřski vypočítavá bezcit
ná Jiné hniti na jatky a sama
z 'stali pěkně doma jiné nabá
dat i a řtváti a pak mýtí si nevin
ně ruce — to byla a je tak ta
pravá politika anglická Ve vý
ebodnt otázce nikdy jináče An
glie ee nechovala Vždycky by
lo to bezmezné soběctví jež řídi
lo její broky Konečně letos
posazena koruna jejímu počínání
Mezi učenými je o to velký
spor mfiže-Ii stát neb národ miti
jinou politiku nežli ryze sobe
ckou Ti kdoi bájí sobectví
státu přenálejf přírodovědecké
učení Darwinovo o zápasu za exi
stenci na poměry atátnf a tvrdí
le prý "kaldý silný náleží silněj
šímu" a to prý se tak děje zcela
právem od pravěká v Proto že
také stát nem&že pěstovati jinou
politiku nežli svých prospěchfiv
a ta mu káže nepřátelství ke kaž
dému kdo je mimo něho a pře-
káží jeho zveličeni a sesílent Pří
prováděni politiky této neni pak
stát neb nirod ničím vizán pro
něj neplatí ládni idea práva ani
mravnosti ani lidskosti — kaldý
prostředek je dobrý který vede
k eíli k jeho prospěchu a dobru
Netřeba podotýkat! že tato nau
ka nejvíce přívržencův a hlásáte
13v nalezla v Anglii a Německu
vždyť dějiny germánského ple
mene učí nás na každé své stráň
ce le Mzcchiavelli neměl nikde
poslušnějších učfi&v mimo Anglii
a Německo Tamť květly ode
dávna sny o světovládě k němuž
učeni to logicky směřuje tam Žili
od tisícfiv let "vždy rozmnolo
vatelé řííe" tamť konečně jedině
mohlo se státi Že nejšlechetněji!
idey lidstva : Sířeni křesťanství i
zruíení otroctyí octly 8e v rukou
státu co vhodné prostředky ve
doucí k roziíieni panství na mr
tvolách celých národ&v A i za
natích časfir v kterémž jiném
národě bylo by to možno aby
vládnoucí vrstvy společenské by
ly v pravém smyslu nábožensky
sfitnatisovány tak aby pobožnfi
stkářstvím svým předčily všech
ny pomysly lidského rozumu
aby tyté! vrstvy zasazovaly se y
dalekých končinách Asie Afriky
a Austrálie o zrušeni otroctví a
zároveň jedním dechem tleskaly
nějakému lordu Beaconsfieldovi
kdyl štva Turecko proti jeho bí
lým otrokům — křesťanům Je
nom v aemi kde učení o sobectví
tito beze viech mest musilo hlu
boké zapustit! kořen}- jsou výje
vy podobné molny
Nel nechtějme se bidati o pra
vosti tohoto nční proti němuž
malí nirodové nejvíce maji příči
ny protestovati nechtějme zkou
má ti zdaž ani stát stomilionový
jakým jo dnes Anirlie kterýž tedy
ae lidné strany ničeho se obi vá
ti nemusí nemálo zo stanoviska
povýšenějšího humánnějšího po
bližeti na osudy lidké i státní
spokojme ee a tím velmi trapným
vědomím le lijeme v době kde
idey práva a lidskosti nedovedly
sobě ještě hrubě lidného přístu
pu sjednali do poměr&r meziná
rodních I posuzujme a toho sta
noviska jedniní Anglie
Vysnime ae že ma nerozumí
me Jedno je jisté a nepopiratel
né le diplomacie anglická nčinila
v krajinách slovanských jméno
anglické na dlouhé časy a snad
na vidy nenáviděným opovrže
ným Neméně i to ie jisto le
donutila menší národy slovanské
aby se bez rozpakfiv a plnou chu
tí Trhli do nirnči Buška Bylo
to úmyslem anglické vlidy je to
zájem Anglie? Je-li pak arci
páni Disraclové aElliotoié hráli
svou úloha výborně avšak potom
nerozumíme celé řadě zjcvfiv jel
neméně poukazují k úřadnima
anglickému pramenu Bylo-Ii
t=7x!:n vorlcliea Anglicka
tiřiniti sobě a křesťanův aalkin
ekého poloostrova nevratné e
přitely a rozhodné spojen Ru
ftkapk nehlpemei kterak 8I
v diplomacii anglické rozumné
mu člověka jeil napadnuli
cbtfti totéž obyvatelstvo křesťan
ftkě rozličnými vnadidly i troase
nfmi klepy poitvati proti Ruka
a snad získati opět pro vě aegli
cko-tureckou
Sděluje se že v Balharkn jen
jen se to hernii anglickými agea
ty kteří v rouio berinčim co do
brodincové plili sa tatzi o!bra
Cené obyvatelstvo a oáělajlce na
všechny strany podpoiyí použí
vají každé příležitosti aby v ni
řodě bulharském vzbudili po
strach že jeho národnost jest
ohrožena — ze strany Ruska
Rovněž i v Bělehradě zitupcové
anglirké vlády společně s maďar
skými a vídenskými dpvately
či ni co mohou aby každé srb
menši nedorozuměi1 mezi Srby a
Rusy na b&h vi jakou státní zále
iiťta světovou událost {-ovýlili
Co ko na př nalhali toho o chra
brém generála Čťríísjevu Za
kázán prý mu přiflup do Ruska
opadl u cara do nrmiloeti nepo
hodl se se hrlntkou vládou a Pe
trohradu j-š:ě dnes prý lílajt noty
proti tomuto "nebezpečnému pan
slavistickému agitátoru a od za
tím zcela klidiě jede do Kišiněva
k vrchnímu veliteli vojsk ra
ských Nikolajovi Nikolajeviči !
A co jenom konsulové angličtí
nenamáhali se vzbudit! řevnivost
mezi knížaty srbským a černo
horským !
My vidíme tedy že v tom smě
ru Angličané činí co mohou
avlak my nejochopujeme kterak
možno si jenom představit aby
vše to mělo — mohlo miti kři
klavých událoetecb v nichž An
glie měla své ruce ten nejmeašl
účinek Zač pak považuji už an
gličtí kramáři obyvatelstvo slo
vanské r Což pak maji za to že
ooo nevidí necítí a nemysli?
Jenom ať se neklamou To oby
vatelstvo jižní třebas byl sbe
vice zanedbáno v duševním ohle
de to dobře vidi ty anglické dl
stoj nik}- kteří vedou na ně bai
bozoky a Čerke-y to dobře citl
kdo ma itve sběsiloa rota ture
ckou na krk kdo svými pviířzi
vydržuje pěknoa t(CfikM jel
se nazývá osmankou vládou A
těmto fedrovuik&m Turecka mi
to učinití k vili a nepohodnout! e
s Ruskem ? To je přilil hloupé
než aby zasloužilo vážného vy
vráceni Anglie po všem tom čeho se
dopustila na obyvatelstvu sto
vaicském nem&že jiniče než krá
četi dále na osudné své dráze
Byla doba kdo národ anglický
mohl svrhnutím nynější ducha
prázdné vlájy zatbráaíti se před
nezbytnou porážkou On tak
neučinil a tím stal no epoluvtont
kem své vlád}- Na tom ničeho
se nezmění kdyl ctihodní mužo
vé ▼ Anglicku jako G!adtune
jeitě dnes volají na vládu aby
ujala se křcsťanSv a tak učinila
vliv Ruska neškodným To vie
mohlo se druhdy sliti nyní je iž
poadě
Dnes stoji na jedné straně An
glie ee svými bezcitnými názory
le v privu mezinárodním neplatí
ani mravnost ani lidskost a na
druhé straně Rusko a e nim ve
škeré Slovanstvo kteří pozvedají
mocně svého btasu dokazujíce
že před zájmy lidkonti a osvít
noslt maji umlknouti sobecké zi
něry státS
Dějiny lidské J40Q dějinami po
kroku ducha lid-kéuo Neni
těžko uhodnooti na kterou stra
na na konec musí se sklonití ví
tězství "Nár Listy"
Nová ústava Turecka
Dne 23 prosince byla v Caři
hradě prohlášena nová ústava pro
celou říši pro křesťany i moha
medány Ustanoveni ústavy té
to jsoa v krátkosti následující: -Císařství
jest neroadělitelaé
Sultán jest kalifem (pa pelem)
musulmanC a vrchním vládvem
▼iechOttomanS Jeho přednosti
jsoa takové jako každého ústav
ního vládce na západě Poddaní
sultina naaivajineOttomauí Jkh
svoboda ]et neporulitclni Islám
jest niboženstvim stitním avlak
neroi miti lidné delší leo kratičké
pSsobjvosti ve stitu Nibižen
ské výsady všech osad a volné
vykonávini DohoaluŽby viech vy
znáni jest zaručeno vlem Svo
boda tisku a svoboda Ikolnlbo
vy cbovini se uděluje Vyalovial
▼ luliicb ikolich jest aaeaaé
Privo spolčovací a privo petlo km
němu jest poskytnuto Všichni
poddaní bez rozdílu jsou před
zákonem sobe rovnu Každý bea
ob leda na nibolenstvt jest do
viech veřejných úřada volitelným
Daně maji býti stejní rozvrhova
ný a 1s jitíi Tytírixl ttTc!! n
zvláštní zákony Právo m}4k
4 zaručuje Příbytek jt r4v
tknuteleý Vtkoay o U jxe
vytčené Nikdo wt biti zba
ven tvrtb prieoseafelt sIrl
Shodni jednáni m-A btti v#4
Právo obbsjováat jnt povwUrv
Veškeré wz-lky ee veřej a I
MinUterstvo aemi lilal privo
mUiti se do aou lulch allittL
Zákony zabavovaH m- JlH re
Mtnf a I n k t i-i? i tímto nrmim
ji MÍBttírl vo saaai tTti sl
pově-lao Mitrv# h ěso
ven obžalovaní bulo azei
nevyHIW slllnlm wlí Ni
ládný Vrřejaý éfaiaík aeemi býti
propuštěn bez zákonitých ptilia
Jieh zodpovědnost je taov#ea
Ově soěmovay sHli &}smt-
na zi#tapeS jjil ÍJenoví voli
tin(m bWntvinim lnla a aé
snovea seeáta jejíl Členy atao
vj sháa na dožtvott Privo
iniciativy v nděláváai zlkoal ui
leli mtrim a sosaovaě zJU
stsprS Zákoay phjatl v áts-pitl-tva
a achrlíes eátex
potřebují jf ště schráteal a stvrze
ni slitina Senát zavrb
auuti ziko&y čli-t p itaě
Soudcové a iřadak-i v í asi j
aewi-a iitelai HJa 4?I fewd
každý rok přelkláit aaov
nim roz{očty státní Ra4 ta
jest eesadttelna i odK-MOviaín
zitpitelstva Proviar-alBÍ sprá
va bude na pSdě aejíiril aio
správy Obeeaé a nUtaí rT
balo tvořeny vuítami ltva
jet směnitelná poz n tvi hla
sováni obou komor řídkých a aa
schvileaí salláftSk (Svorť)
Češi r Americe
Čeii v Aarric a! j fa p
rovaial a jinými airolntBi joo
hrstka dovodil již llcs Mimo
ta české a velmi ziascžaé veíko
obcbodaíky (a př pa V Mak
r Kewaaaeo p V Maahtk v Te
xas p Ant Kroap J Liív
T Raci ne p M Kroj?! v Clewlaa
dě — pp II a J Přibylové v Cbi
cao — jHtz sat n j v) čké
průmyslníky (bratři Korbelové v
San Fraaec V Sj k% a Rros%
kont v Kewaenoe Wi Tvpfr A
Hromádka vMiIwazkne XZ-ka
v Racta Aatoaia Mataika v
Chi-a T Kaatrký I4iara
poli a j v) čenkě zikeaodáreo
(p F Pol U v Nbraro) čoké
Úřadníky epoikové ntitai i satt
nt (p Ferxi Svoboda čl -ské
rady clevelaa4kf ) čkí ad
vokáty (p Sulek v lowa J VT
Sýkora v Cfeveiaadě a j v) čao
ké úřadaíky okrvsai (p V Sejk
pokladník v okreoa koattek4e
A Heřman pokladník v okrvoa
Salině Nebr — ptoa aěkoltk
postmistrl Wiirt koaštébii a j-fc
české kapelníky ( Balatka polol
ně v Chicago Boháček v Mdwaa
keo Mudra v Clevelaadě Taaaa
t Novém Yorku) h~k lékaře
(dr J Pro šek v řaa Fraacwcww
dr RooeBwasner v Ctevelaadl
Cibalka v Novéaa York a drGoIl
▼ Chicago aj v)
čekébo vydavatele Čiaéb ang
lického deoniko Im1 (p K Ivwo
water v OealviK b) Čenké vy-
niteaco (pana Borta vo Wne
sině) české slavné beročky (pL
Fanay Janouškovou) at-1 atdL — -Duch
český v America řove4l
sjedcatt si platnosti téměř aa
každém poli zdravé ežitečaé !
nosti lidské a viado oevědeji ao
krajané aali m aebopal pilaí
úctyb4at-
Avlak to zajaté překvapí Že
mimo v Amerteo Ceba který!
jMl tlumočníkem jacyka i l án
ského kmene SiaaaS Jt tA p
MIIronek který! pohiz{ od Do
mažlic Krajan ten jet a g#o
Crook em na výpravě proti a
přiteUkýsa Sioezúsa Nyal aab
zá so v tábořo na řičeo IHlsaivé
len v v áaemt Wroaisr odkad
do Pokroku doptsoje
Pan Uroaek jost ratreě neiza-
jimavějila Čechem v Amerko
čoěi aoajt pověsť airoda liagaint
kkébo t j aaalcA asaobýHsaay
kt ale le by ▼ Aarto al aa
iadiioského tis mače t přivedli
toť viru překvapní aattai Paa
Hronek píle správně čeaky sála
ví německy a hbité anglicky
pli tom ttomači jazyk akMUtký
kterému! ao nepochyba v Vnnk
ton a v Biomarek v DakaU ptt-
ačit Na adar tdareým podaikas
▼ýra CechSro na adar peae li
Xlro&kovir
-Pokrek"
nimizyrávy
t Ortoa rrostdoai Wsoterai
TJeioa telegvafaf epoiočaooU
amiý týden aaalal předsedovi vy-
ěetřovadbo koagreoaíbo výbore
V Louiaiaaa i přodasdovi doma
poalsRcé list v aětal oaaamajo
le telegramy výborem poJadova-
né posaytaaati amlls jVUk!
joat poaao jednatelem tpabsSaewti
~ t i riml t_
řní_i%t
a direktoři
Jtr%aitl vikr4 4#p ♦# s rakaa
4Kdaiklaal bv ě-lI ka
byly eUiraě
f V ťtctt pelria
kS 4řa4v tatkv k jut — Mn
sa traetrI#vti li a Krky
Kď aerb#o ta prrrat pi
i d kiz kdl prvt ma
mi Talái prý mi+t%
střeil
f Z aávota TJeta rp-
vjí s dkf-trt fWiv4
titai ve dt-k apřá
da ti arhice a kw V
ati být av prokliWao le T1
4 byl av2 za prdt3s a
pžlváN aby byl lél
I V frěktvfrk- aiira ai
9 eehSs tak# !btTi j př
Sii ttde
f řř-l liř4rý dei dwl-
pta t a-voftMa pet a-fr
m— 1 - aa
vaa aa ~v iiti
wvký v ctil Prír% his# t
ir r-t estrT a#o4Yi a-t
lo by ?p'j a sxro ktvý-iv
jiný díl st ěta stál vo spioaf
oeKosa klel no baaira2 o svatý
Mikulá přebývá a jel kel byb
patron I psaai pá tzk lět
k iovolsl t poaai t nřtt T
mí láiak m!J JJ?o bydlíš
njL EntoraM ntix va:t St kuli
wfx aby aa s s&s-oil a Haonl
bratříkovi vl střvi„ utajaáo
c iaty a tatisk#vt ilk Pr
aobo vyliita!- i }-aJ Ti
aaivat ilo:i by U ptoi
řiatc tk anolL So %2mdt
at bt nbtrka il a po- i
acarml ne o ts %tr sv:ý HkaL
la-žaaó Cary aJetl
f V "Národním 4:izl'" vo 1
Wawbiataea piNpi byt aaí
Bli b-i viaočal (píacb oaaě i
při přďaoat ka "Da Sro4
eu" Za kalMaava no dva opili
dělnici naprali p-vts'éa kl Sr
ká noadi! obiecoaAtv lo ali a
vns braa-a ne ka dvhav awre
vlkbai vybraah - vea iUi aa !
an-r- Zl a _ i
"~u ?-
raněni eaka naali tilf osvLj
vriť-ti noa vekheo hirri'ai
t R lyl přrataly no J vřo
al kuovvxMS tii-tt popeé i
droba5 v iaoa !' rvzs i
byk v tkiraó aoUO a ívk i
drobafcb - imt :ii Tv%e !
byly !ly v -k W nXMkai i
av a aW4vs aav- al o4 !
br ktevém akJtra tyaaď
dělaaé poaiao Cstu a asiati
f Ptd nějakým čaotm a-ua
vit prnnidoat (raat tai k
peoakoamial voikerývb spri
pláaorb k prokopáni ái'ay pa
aamnké a sptnoat kaailom ailaa
ťacký a tirbtm oooáaom Kmioo
podA!a ty Udny npráva a nieo od '
poraÍ ay prahlo no k l'm
til tia řky Nicaraza Pra
sebrat vyjodnává aěk-Jik v'i
dasa ovmpofBkýiaa o ta a 4
poračil aby ttl %o kyU dilom
moaiaároalaim a veopJaýae aara
toaisa lo pvf piav toa šato l-!v
aeatrilatas Někoíik vli-1 evrp-
skýrh schválila j-1 toeta aiklod
ptwoidata kterýž a brake dg
rJt přodanět to kwagrooa vo
avláltaim fMwoMtvi
f Z Mostko no eaaamojo lo
slity Caaaaxuus Qaeeotaro
Agaao talioatoa Icavt(a
rasfOy 8aa Laa Potaši JalMo%
Catima SoooraSiaolaa a Tabaa
c uzaévajt Iffnlaoe am íww Jsa
ta Stity MesckoHaialo Pao
bl Vora Crs a Oaajwm ooaaoay
inoa volkem Daso loine mi
a-12L0cí vofnka drlii Dma ao
lt 000 votka vHbdtjaJk sobaaaéao
vlak poaiedeějii mi dontatok
které! prvaějilma etyb4 t4
trasy lí no aby dtokiy
aaaáat ot ípffj- íftátl
f V Atiaata f aácbat wm
movralda voaoa vralo tnlk J-a
Jarkoav V ponoi tióoa ob
klopUa věsoai tlapa malt ktořt
chtěli vralovtaika vyvbai a vbé
MU bnl briad věsoat ao iodo
sáti maži viak voaoA abávat no
lo by ao joj tlapa ptoca am i en t
mohla a oboml ao aa Utha
Y Freomaa Caryiav vra!dalk
(ármera Saaitka a Elsa Ssasv
o aěal jeao miaalo při aoah spraV
va lo aaaia byl aa v aa alnoa
zo byl k doltotatsa vřawai
IwonaJk vyalorhaat ehladao
Jebo apolavtaaik AWaaa Joe a4
soaaoa ka 19 re-klm a Sm2%boi
ka 15 rek Srn aěaoo1
f Gea Mj'a drívo nokrotil
vilky ropabtiky mozlcké pod
prosidoatom Lrdj řibyl dno
J7rnm- d Hataar Pravf
le zprvy a ebyaoaf LerAw a aa
atroleat {aoa pwoatmi
aopotvraoafml a ydl I Lord
aopockybaé émíM třeba paii
kébo jotl T rorac"t -alednt
Bji-ravy ála kt=ýi Lorda
zai býti aa eaatl da 5ii Ffcziřsa
a t VtJt lso ao Mi
j - - — ' '
islaap:
hiJL Irws hi řa-LIa
m kn4 trv eo f-esild a
t%tji aw4a aa 4iě af ~el
j imO ! ao uiyík Ne
wrs A-maiž pa4 vak mmm
mmi tm 14 Ztráta sua
V Lk nkaát feoroolL ZlH'a
lVtfta blMiýS jmm& jVál
itM eel správy alávajy
f V k-fe sv Eaky r Ka
kK Wftt ařt pwftár t aěaai
lwn m amlnui 13 enob
aw venaJi a!i4 lUvfiatav Xf
tvly byly aokaveoy h faaá
wL IVrwta vyirtffcý vyaWa
a!a h o5eb pwv%tl aiJbio a
h oaěvk 11 ebéil sya!s a v-4!a
bwžl P blb so itso oepviwfeyb
n4 s-ěkué potíěkvj t j] Vial aa
K aKfpo Vinýen
♦ S'átat vjVr adratotal
Hiaaoatě vy4al ebělath aiazl
&iftvn?i wkiat ekrjié
I M--te trvňvnt 4tsVC aWtnma-
L W V I ll_
ktHáii výKovi pokTi lo no o
tlvuiro v ktr ?ioti etika objovi
tóy výbor asobl aíiam poJb-
airh krc k 1 k ajB€f jich 5řoai
t lríat Caia rs-tii? Uri
ky ! 4y IIlo aai% t-s aby
Hjy a s-i tit dráiiy
o4 napvitHHl£a ai podžlmky
etlo by 1a o1 5 d 15 pecoot
Snllont v Vtop2 pUtSMMt
41 iijÍK rka NaHaoat t
dtki so aoastlo 44laikS dra
?t té a bodo sláÍMě eitoíaé ado
v Ooaaa kdo a 6V d:it v
OJaicá írkr t# mAUU4
joot
vb
1 ihao4 rwvaaií a hmtiú několik
aíicvaby o erpaih! ebalym a
rIavm déailm vvlivy mavW
aa t-J lo r?aJáiai
fmfJtponi ne Čaoto i ioooa a tak--U
! dvjoiaao no pwdpory joa aa—
sMlJfa tkadtm t jlnt iXLmim
f y% JrU# UAm Wllo
aíaaios Aala a Oaaa adXa
xv i
_ a t a _
ol nutaico tbM no a vočorazm
vlakona ava-m ani ITf) tnljea
1 a falni a výiky asa ?) o
Yéke4 wsy aČteea jodoaiVt
f%lf no da a tá lem ao tvatřv
ity Te U ': alaljio ibaod
oha a řon 1 cottcoaj r-ao
yáJona aao
OkyvanInrvo
thaod boařaé
a vokbwa o lieoa
aaěntoTka pr4I
mabáat jbo S!mi Mil la akraa
ai aima ktorá vořora aao paao
vaZa tak řo aeaob!o a vata p řv
pěti v Čaa awejci která pct5o
b%alí-
t V 5ooáta pro4 mtaalf k
%akoo aími mi biti ayaětlt iaoi
mi Pata xlělo aa dvé a
sovorat jeb- áot pomsaoeát
éaoml Porna av V torna aani
daaf opravo aákot to a ao
úaomf aaaváao- Usroa FrotEi
ka atv aoaáaeHa pmata hy ía
pfol kootjvaooa j 1 po 4 raky a
ayal baJNs aiofcaptromtva roabod
a#ati ati! so atis aiaoaona Io
aaválat iaoml ťakvH měH
lWt52 awil Né amvbal
taomi llsroo by mloaa7&m3
miL Nové taomi tiMo Ve ao od
beaaio Manoorty ao 4íW wl aa
západ k Mmoh a od Inúrhé
Aatoriky aa aoeora XSú mil aa
polodao k abývalef tiotí
Iskota- PvAtá no be o
lom ti jo aa l0ia! ntyv % lo joat
dooeoo kraliaoo rniaiťkaay Za
blavai prvíao pra so rondě-oas
aaooat Lakoa aa vrhalo a-éi! no
! iaosai ar-íU ItvN dvé o4 o
bo roa-iěoao atnnwa J2a řáM
joat pl dávoo sol 1' ia ta toH
aktolai monto lhafwftoSa) atáta
Yaakw a čit tato eaojl v
ebodaim apvfoot a Nobraok-jo
Soaa tlty Omahoo a nkrao
Ivoa a CY—a7 So oval takota
kloval aavé aaooat vvořtO
a oaa wl p-nUl Sooarai wbo-
moKkl drah déÁeo a í0 auL
lUeovWlai ao(al a Daiadk
St Paai a Muaakoa Moai av
ma Hotóma asfoaj no ětsohý so
ooyóioaý foab araioy
moai atmy npofoa4 tak to abAaad
aosovoeal £áoUcbtiá doodalaé
b méaca maoi v a-aě Saoaa aa
východ ai do CaMNro a edtad
přoa looa lo YnakWo So
a naměří
opět tvrdidlo aiviav
porevitbil iiieinAjsaaam
ky Uubvtivbom tei feana aby
atvofoao yo a4U nMofeA
Snevoeaadk 2ad ji mU by
paa Uilcaoaoa sod véraé nnai
aiu aanbl
f ža aaěo k raoaé try atLrd
atocaAat oooaoai i od KÍrod4
jaýeh pNovéi yama aa aodá
f ovUvizsa WCl jaiao
atta
Staoa tlcr
te m&ě lodos píxl! rx n
r-l řv
ka kurěl il po mnoho rvkt ap
pod vy itřaoí rw i-a dnoo
kratxkKh ríS f rpaiéa byt
aa sos bodá A A Woodwzrl
mskromaý nkrvCkro kršlo talkV
M Tow4a ktoi! p— 1 3 bojo
vyl ťktdp p na aávraon
a Kvvooy aW lf anul aso
nta z&aiotek vl a eoaé ltV
4uL a -i I ziraka aa ialika 5éx
X:ao a evéM mmohS
{My ktorél k aovoJvoaJ To£a
nlfojbti aaft a aLaoyo o přsi
t" Io$ evo4?'t CVrtlai na=di
prkU aém byl vyadvizo a tak
asaaa ao i so íqa krta-aalaia
paklu (prýí svodetvi mhm vďi
to c aaviJ Z ibhe zdravo
bek peamoat so tvr-ií to ap
cbybao voikré phr pHa 5aim
kývaloW rx bo-Jsj-a faay
podubaým sv%vboaa jak- fř
W#iií-ard-va Ríí-nrata ¥
f Parab#dai nrbtjm eiM vá
na byla v Load taě dao pro
Kýla t málao xo
aýrh vo vototnfo-a n-hlz b o4bé
vaaKb ro Antn a ktoreal
X so íxú výraa prwoakia prací
aůsvalSm vliiy pdřevsi
Tarock M ni vyakajici
žjvé by 5 phtvma a vyřvo
ta sataóaf to aarj4 af&cki ao
phpaitf aW vláJLa patia so i
války k a-lrioal a ebcaa Kio
taro-kě
Iláradni hostinec!!
— v—
Omaha Kebrasla
3S5 m 12U ai
KULEČNÍK!
Ufa dlužniíxuni!
Ylickas saxl přxaaivri ví lo
rád a a orbotOi vy Wra kaddi
ma vfcak a kJw-% vi aalazi
o mawoo jats a i- a znl-itýA
kmrt mi jtt ěo£a Sao a aaaíaó
SásCky dlahaC Joi i ayai ttV
ad a aooy kaatolao poaa zapoCa
bé mám Ařo_ ns aé 4IúaJky
aasca to od ads oáávirs
ažy so vypořádali ro aiřvo
paAS ao boda aaeoo arbpli m
prmmiXX ráasó-e ayrSi k
soésaa př Jí
OMAHA NES
y iU řJi ro4 l'-é a Earaoy tZ
vopo loaarno SVtra-
CV-ou so varn ak aavaa piva
Jěto do b"avo Pí volkova!
szTroJk ? JoJkjsss wltre
Y OMAHA NESU
ÍTSXt 5TSAYNX It3f
poaao dv% bWkv od aáíralt
oboioail vá a etbun
Caatajtci avlánso no apooraat
to mtmo vaobo pwboXt aaioaaoa
ta tí avWoalt v é páraly z v iia
pft vyblosLáváat pvavmkl
hontiaoki
UHiriY D3IILE G CO
M%t anvopňi a ao}vo'Já íjw4
C0T a ST&EVICQ
Za ab2i rivl
tmi 12 a 13 ť-zL
OMAHA XER
SJLYTE! JiLYTE!
Co co stalo?
vv koapti a-
vo aaJrail a otoři bseesr od
W
PoCrc
raCItxtí ooavafcií tlrr
XtytJ d-aaac i a ao-vjl '
a- i a-iW„2k wvi-rá xl
tr'i ť
3 v r ' r-i r- ~
aTt mJU-aLii ?