Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, December 27, 1876, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Řífíiazplozeci
— od —
ALFREDA t KIMNHIIA
JTovici Jfaretlina
trakrJTai 4
Pane krabe" odiuSil pater
Bonaventura "vy nemůžete nám
nebohým knSlltn v těchto dnech
jisté podezřeni za zfcé tníti Pro
sím rafte jen avá přání vyšlo
viti— "Jsme zd shromážděni" pra-
Til brat Kolovrat abychora se-
znaní kostelních přetimltS předně- i tyto předměty v bedny skládali
vszli doufám 2e vám to známo a hrabě a Ebensteinem je sepiso
aoeb že jto to uhodl Ta jedná vali vyrážela se Abatyie a pále
no o to aby zbyteíué k další po-! rem Čonaventuroo Hlas její sice
třebě ne přísně nutné věci Jako
kalichy monstrance atd do uch
vlčených rukou brány nebyly
Obracím a tudii a tou proaboa k
vám abyste nás provázel aby
spomenuté avaté nádoby svěcený
mi kněze rukami anímány a za
baleny byly
To mám řiniti jáT" zvolal pa
terBonaventura odhodlaněosvěd
Čaje zarytou neoblomnost jako v
předešlé noci To dám vážnosti
jinou radu 1 Obraťte se k takové
tnu knězi keerý buď od církve
íhJ ja JI aneb odpadnout! chce ni
koli ale ke mněl Žádný dobrý
kněz nepodá raky své k díla ja
ké vy žáJáie! Vláda nfinila by
při podobných exekucích nejlépe
kdyby kaUéma aeměpanskéma
komisaři přidala osobu která ja
ko povětitný Fessler vlechny ony
lalby vykonává kterél kletboa
církevní stiženy j-ou VžJyťju
lidé kteří odhodláni j-ou dýku
do ardce jich matky cirk ve svaté
vraziti Vyť byste míl také lidi
znáti a jo vyhledali"
"Drile jen míra!" odpověděl
klidně avlak orřiti hrabě "Já
jem se vás jen ptal zda li mou
prosba splnili chcete řili nic — ta
kových odovodněui svého zřek
nott mohl jala si ujořili Nepo
třebuji vám snad říci le bych
vám mohl to přtkázati o? jsem
vás prosil"
"Tof bych přec rád videi:"
zvolal pater Eunaventu-t "To
rtn-hhlíni !
-Nevito' pravil hrabe io no-
jednám z r!atnihi Hpudu nýbrž
Je mim ty nejpřísněji iiávody ?
Taové návody" itětil z
vě luik "moLoti bf ti pro úřední
ka kurý je cbirž-l závain I&k
pro kattdiketo kněze leroajl
njjmeun závazivsti yi) platí
slovo arciku]K70 více ccŽ vie
cknv rozkazy státní kanceláře"
'Pi£ prohlašuji vám" pravil
(tďněfcnč hrabě poatavenf
klcre u tonutu klášterského ko
etea al dosud zaujímáte vám to
t za povinuost ukládá Klášter
vyzdvihuje njvysii mocí cíař
skoa a vši povinnosti to jest
vykonali kažJou službu která
jaxo U právě tanou žáJaná od
kněžských rukou vykonána býti
ná"
UJL čemu pak jest toho apo
třsbif" odvětil páter Bonaveniu
ra pichlavě '-pro£ by neměly ty
avaté nádoby a monstrance jíl
dne do nesveceuých rukou brá
ay býti jetta-ol beztoho odaud
rovnou cestou k zastavení odve
leny buJou? Snad i — strailivá
avlak oulni připadající myšlen
ko tudou lidový- prodáuyaby
prázdná státní pokladnic čer
stvěji se naplnila ř"
"Toť přesahuje mou trpělivost!"
zvolal hrabe v mocném pohnutí
V tom však když dále mluvili
chtěl povstala abatyše
Vj máte sice úplni pravdu"
pravila k páteru Bonaventurovi
Je hrozíte se úkonu který od
vás požadován byl avšak pod
dejte se zapřísahám vás slepé
hrabě moci která námi nyní vlád
ne! Vy neposloucháte v tomto
pádu zempanskébo rozkazu ný
brl sloužit neprostředné naiv u
pánu Jeiiši Krtslu kdyi nejsvi
tějií svátost v níito přece s tětm
i sduli přitomeu jest před rouhá
ním a znesvěcením ochráníte! —
Kdož by měl tuto tlulbu vykona
li kdyi bysU vy se zdráhal f Ko
mise doléhá a touši naie zlato a
atřibrj míli Museli bychom na
po led ještě toho sě dotkali ie
tbernakul byl by násilím ote
vřen a avaté hostie s monstrancí
eiboni byly po schůdkách roz
házeny a roiilapány — "
MNejvelebnéjii paní" odpově
děl zpovědník tonem oejhlubií
pokory "Já děkuji vám za tento
povznáiejíci přiklad jemnosti a
oddanosti ! Vás jakožto předsta
vené která jedině právo má nad
statky tohoto kláiiera rozhodo
vali sen ochoten poslechnoolí
au! fcych své svědomí obtíil''
uaoví nekonečné boje tyly
kcni-i r těmito zarytými odpfir
ci podstoepiti abv ve svém povo
lánf o krok postoupila i patřilo
akorem nadlidské zapření sebe k
to-np ty nepřeš á tající )tidky
déle anáieli
A přee lj le to ncjnoi řejií
totu ikádlenl nechá' vyLc t je
likol rozhořčené kněistvc jen
pftleiHost hledalo jak by a! moha
lo Ba utrpěná pronásledování stě
žovat) a aby mohlo brubá moci
lida se dovolávat! v kteréžto v
tehdejších Saších věřící a nevinni
věříc! nástroj měii
Cdyl byly rozpaky svědomí
jiur EsoaTtstwf atiieay od
krystanka s j-íj hrabě Eben
siein a dluhové s Jruhó strany do
sakrystie klášterského kostela
kamž bv lny a kufry potřebné k
uschování a zabíleni cenných vi
cí jil dopraveny byly
Roucha církevní která se zde
v hojném poCto nalézala byla
krásná ano i drahocenná avšak
množství cenných vlci ze ztata a
etHbra nedosahovalo daleko ona
výši k jaké} dlo pověsti bohat-
itrl &rkmn doíanského aáhalo
Jía otázko svědříci o podivení
nad touto okolností která hrabě
ti nevolky vyklonila odpověděla
abatyie pichlavě :
CoI má se nám vydřít i i to
co není naifm mojetkemí"
Mezi tím co s'ohové hraběte
zněl velmi zkormouceně avšak
belo pozorovati 6 mysl slyšenu
býti
♦Skorém by se dalo mysleli"
pravil páter Bonaventara "Že
jsme se dostali pod pruské jař
mo "Xyrd jest mnohem hQře mno
hem h&ře" odvětila abatyie "Já
pamatuji se velmi dobře na ony
řay když Prusově v Doxanech
leželi Oniť sice plenili a kradli
a měli také shora navedeni k to
mu Také naie dvorce vytrpěly
tehdál velmi mnoho ale ta lest
musí se jim nechali : kostela se
ani nedotkli StaloC se ie jeden
sprostý voják skorém jii dohoře
noa svíčka okradl avšak na roz
kaz velitele byl hned bez milosti
zastřelen"
Staví se jakoby této smýšlence
věřil odpověděl páter Bonaven
tura :
"A t uřinil Bedřich Veliký ten
veliký IxupcŽnik ten veliký ka
cíř ten veliký neznaboh! Jak!
máme nazývati ony lidí od kte
rýchžto dnes navštíveni jsme ?"
-0 modleme se za ně modleme
se !" zvolala abatyie oři k nebi
pozvedajíc a roce epj%vli ''Mo
dleme se za ně a přenechme vše
mohoucímu ztrestání jich"
"Amen" mumlal pro sebe zpo
vědník Po ukončení práč v sakristií
přilel vnitřek kftetelt na řad í
zde především hlavni oltář
Pátr Bonaventura kÁcet bete
vlebo pohdutti j jCÍk leu k
ltAfi otevř I iabe- ikul a vy
řal monstr tn Stťicy a citori
Na to ostavil j co nejslavnř na
t ltáři do řady
Vrhnuv w á na koifna odří
kával latin-kv modlitby
polcÍDl poklekli abatyie a sa
krystanka Pohříženi byvie po nějakou
chvíli v největší pobožnosti po
vstali a páter Bonaventura počal
hostie z nádob vyndávali Ukon
čiv toto kladl monstrance a kali
chy každý dříve vroucně políbiv
do připravené skříně
Kdyi byli slohové hraběte tuto
uzavřeli a baron Ebenatein na
ní úřední peíef a dvouhlavým
orlem byl vtiskl přerušil páter
Bonaventura hrobové po celý
tento výkon trvající ticho a pra
vil velmi nadieně:
3 těmi penizi kteréi z těchto
svatých nádob raženy budeu vy
koupí si Kakousko jen neštěstí a
zkázo"
Stejný výkon opětoval se i o
ostatních postranních oltářS i
zde byly všechny zbytečné skvo
sty odobrány
Po akonient této práce kterái
delší tas vyžadovala a která zpro
vázena byla jedovatými poznáme
kami se strany duchovního dílu
přítomných nezbývalo ko kouec
němu vyřízení colé této záleŽito
sli nel sábnouti ještě na sochu
panny Maria oné zázračné mat
ky boží doxanské
Pral kráčel ku kapliVe ko
telu v právo od hlavního vchodu
přistavené kterái se dle svatého
jehož áfbsti t ní pohřbeny byly
kaple svatého Candida nazívala
Tam stála tak zboinl ctěná socha
panny Marie doxaniké
Socha Uto v iivotnl velikosti
odina byla dle vlašského vkoso
Oblřej její byl s vosku vlasy by
ly plavé na nich stříbrná koru
na dále fiplný oblek pozBstávají
ef s velkého drahocenného zla
tem protkávaného pláili spjaté
ho sponkou a drahocenným sma
ragdem a a hedvábného spodní
ho šatu Ani střevíce a punčochy
nechybily V uších a na rukou
měla nádherné drahokámy vy
kládané náušnice a prsteny Na
kika nalézal se nad míra krásný
nákrínik a nikolik řad perel
Okolo rukou byl ovinut růženec
ti noheo leiala zeměkoule a půl
měsícem ovinuta hadem
Považuje odejmutí těchto akv
stu za nejtéžší díl é úlohy pv
iecLiI jej ai na koicc
"Přineate tiěi-vy sok ze sa
krystie" pravit -at k bas Je
aakrysian: Uri i-ud všechny
své nioby si zamrazeným rfVd
obličfjem arlk bez odoluvy
vykonávala vttoopněta zde
nzh re 8-"dáme korun i a ty
ostatní ck ety"
"Já učiním vle" dala aakrys
tanka za odpoviď "ale toto —
za celý svět neučiuím A kdy
bych i chtila — vldytf by mi i
úcty a strachu ani ruce neslouží
ly Což nevít ie jest to ta zá
zračná matka boží která nemoc
né a ojí slepým zrak navracuje
chromým Jich údy narovnává 7—
O&a i Uká na lidi kteří o jtjíc'4
trvali promluvila a je potěšila
avšak stslo e také jednou žoje
den rouhač a vysmívař který se
jí pTibližil jako bleskem raněn
na místě zemřel ! Co vy ode mne
pane krajský žádáte to nemohu
nemohu učinit! ! Dříve mohla
bych do vařící vody skoíiti!"
"Á já" zvolala abatySo slova
sakrystanky potvrzujíc "mohla
bych spíše svou vlastní matka v
rakvi vyvléci a obrati !"
llrabě stoje nřjakou chvíli v
rozpacích nevěda si rady obrá
til se náhle k Ebensteinovi :
Nepřišli jme abychom citOm
kohokoliv ubližovali Chci nston
piti od svého práva tuto sloibo
žádati Přineste aspoň nijaký
stolek — " končil obraceje se k
sestře sak ry stánce
Kdyi byl stSI přineSen pravil
hrabě :
"Prosím vás pane krajský ko
misaři abyste sám nahoru vys
stoupil — "
"Dejte pozor slul se zvrátí — "
zvolala sakrystanka kdyi byl
Ebenstein na něj vyskočil Dejto
pozor vám sa něco přihodí ! Aih
jak matička boží na vás pohlú
ží—
"Pan baron se nebojí" pravila
abatyše sarkasticky "Onť má
ďábelskou srdnatott — "
Mladý úřadnik chtěje sejmouti
nákrčník pravil :
"Vy přece víte že nekonám nic
rouháním a nezbedností nýbrž
z Kvinnosti a poslušnosti"
On enima! nyní dříve uvedcué
k vosty ze sochy panny Marie a
podával jeden po druhém dole
stojícíma sluhovi
"Hleďte nyní to počíná T zvo
lala sakrystanka pronikavým hla
sem tak io se to po celém kostele
rozléhalo "Nyní to počíná Mat
ka boží ne hco svou koruna vy
dali !"
V tomto okamžiku podala se
koraná silnějším trhnutí a ostala
v Ebensteinovi ruce on podal ji
sluhovi ale také část vlásenky
jen několik prstu Široké spadla
zároveň na zem
"Kdyby byla vlásenka matky
boží ze zlata a ne jen z vlasS"
zvolala abatyše na krajského ko%
mitafe "vy byste ji jistě nebyl
t?k opovržlivě na zem hodil"
Baron Ebenstein neodpověděl
ani na tento nespravedlivý ná
jezd nýbrž hleděl na svou pravou
i uku která krváceti počala
On natrhl si snímaje koruna o
j uný hřebík kterým tato připev
r nu byla ačkoliv ne nebezpečně
pret-u dosti hluboce kSŽi na prot
středním a ukazovacím prstu
"Tc vizte! On krvácí! On
krvi' í!'' volalj abatyše a akry
stánka společně "Soud boii již
počíná a bude zjité jfště při
rě:m' Mezitím ovázal si Ebenstein
kapesním Šátkem ruku aby mohl
plášť a ostatní sejmouti aniž by
to krví potřísnil
Kdyi byl práci dokonal a se
skočil pravil hrabě Kolovrat k
abatyši zpovědníku a eakrystan
ce obrácen :
"Já děkuji vám společně za
podporu kteroui jste mi poskyt
li Ostatně přeji z celého srdce
aby mi povolání jakého se mi v
Doxanech dostalo v mé další
etátu věnované službě nebylo při-j
děleno"
Opustil na to svými provázen
kostel a ne dlouho potom kláš Ur
Navrátiv so do hostinco a při
šed do stého pokoje kácal hned
zapřahati neboť chtěl ještě za
dne Doxany opustili
V tom čase co se v hostinci
aJržclí vypravovali ma jeho slu
hové ie od jedné klálterské sla
iebné sloužící v dvorci ku klá
šteru patřícímu slyšeli že v po
sledním čase v průtoku Částky
malé kostry nalezeny byly
Mimo to vypravovali sluhové
ie od jiné služebné slyšeli ie jep
tišky noční oheh v kostelní hrob
ce samy zapálily a ie jedna při
tom pomáhající jeptiška z neopa
trnoati těžce popáiena byla
Hrabě poslouchal víe toto zce
la klidni rozkázal ale aluhOm
aby o všech těchto pověstech úpl
né mlčení zachovali
Kdyi byl cestovní víz očeká
vající hraběte a Kbensteina před
jel shromáždilo se najed noo ve
liké mnointví lidí kolem hostin
ce Byloť to velmi nápadné a to
Um více rn po celý den v Doxa
nech úplný pokoj panoval
Jelikoi ae množství obklopují
cí cestovní vCz ve velkých da
vecn zcela pokojně chovalo sešel
hrabě se tvým mladým průvod
čím bez vii obavy dolu VŠickni
octivi ustupovali nedávajíce ani
blasQ od sebe avšak a tváří
▼iech kolem stojících neomylní
bylo pozorovati ie bod hrabě
bfcd Eoensleín boď oba předmě
tem jsou nápadného prohlížení a
nejvělll zvědavosti
Teprv kdj i Elenstcin vstupo
val do vozu a při tom svou Šát
aem ovázanou ruko viděli nechal
via příčina této zvláštní zvěda
t vj na jevo
'Vizte jeho zavázanou raku!"
bylo najednou as s padesát! hr
del volf o a tnto výkřik opa
koval sv jeiti kdyi byl i voz od-
EoziíFilať ae totiž bleskem po
věst ie panna Maria krajskému
komisaři kdyi jí koruna odní
mal dva prsty prokousla
Lil byl se za tou příčinou sbě
hl aby so při odjezdu na vlastní
oči o tomto zázraku přesvědčil —
ft iynl byl v skutku přaavšjdten
odjížděl Ebenatein Mna kterého
mnozí v Doxanech co osvobodi
tele buď svého iivota neb svého
majetku ctí tí měli byl těmto sa
mým lidem nyní předmětem nej
vělšíhrBzy Tak převažuje ná
hožonské stanovisko v hlavách
sprostého lida vše ostatní
Nenlť to pravda což od všed
ních a povrchních blav tak často
tvrzeno bývá že totiž největíím
reformaterským ustanovením ča
sto nejmenší a nejmaliebernější
příčiny za základ slouží Neníť
to pravda neboť velcí duchové
nejednají nikdy a malých popudu
a denních nápadu nýbri ze zásad
a z přesvědčení kteréi se porna
la avšak organicky v nich vyvi
nuly Arciťnodá se zapřít ie
jistý osobní motiv něco co bez
prostředně vystoupilo velmi ča
sto co poslední pobádajicí popud
účinkuje síly a odhodlání uvol
huje kteréi dlouho aahraieny
byly tak sice ie so to těm kteří
do hloubky nepatří zdá jako by
nejvělší projekty okamžikem zro
zeny byly
Také to mohutné a ve svých
následcích velkolepé ustanovení
vyzdvižení klášteru o němž to
jsme v předešlých odděleních pří
klad předvedli nebylo dílo ims
provisované Bylť to čin ležící
v duchu tehdejší doby který se v
osvícené hlavě Josefově zvláště
odrážel Svět mě! dle výroku
Voltaira "dekapucinován" býti
Ano toto počínání si císaře nepři
čilo se ani vlastním názorům jeho
císařské matky která ačkoliv
dobrá katolička přemáhání se
k ášterS zamezovala a duchovní
bezprostřední spojeni s Římem
zakázala Již Marie Terezio ká
zala pověstnou bulla "in coena
domini" kdekoliv se v sbírkách
zákonu nalézala vyřezati Tak
velmi panoval již vliv jansenismu
mezi jejími rádci vliv to kterýž
konečně v ustanoveních Josefo
vých se dovršit! a daleko medito
ván na avětlo vystoupiti měl
A jako by osud sám na se
byl převzal nutnost těchto no
vých ustanovení dokazovati vy
cházely ještě po vydání těchto
ediktu věci na jovo a bývaly od
krývány kteréž jako by posleis
ní pochybnost o spravedlnosti
těchto zamezili chtěly Jedna z
těchto jest tak nápadná a slojí v
tak úzkém spojení s ostatními
ndajemi v nichž se naše vypra"
vování pohybnje ie nemažeme je
mlčením pominooti1"
Na Novém trhn ve Vídni stojí
klášter kapucín 6 slavení jehož
základy ze sedmnáctého století
pocházejí Ferdinand II odstou
pil po bitvě na Bílé Moře rnni
ehSm Františka z Asisí starý
ckamborský dvSr a za tímto le
žící k blízkým dvorním konír
nám patřící skladiště Na tomto
místě povstal poznenáhla jedno
duchý klášter a kostel pod nimž
se ona znamenitá hrobka naiezá
přechovávající v sobě kosti Habs
burků od Matiáše počínaje
Hrobka tato jet z pokory nej-
chudším mticb&m k ošetřování
předána
V době do níž naše vypravo
vání padá nalézali se konventu-
alové tohoto kláštera ve zvlášt
ním poměra Tito nevědomí mni
ši kteří na žádné universitě stu
dia nekonali a se dle starého ob
vyklého způsobu vzdělávali byli
duheovními rádci paní z nejvýš
Šich rodin Šlechtických Vysoká
šlechta zvyklá zvláštní od ostat
ní společnosti hermeticky uzavře
ný díl tvořiti a poknd možná nej
míň mezi lid ae vmísili měla své
domácí kaple v kterých denní
bohoslužba pro panstvo aslužeb
nictvo držána byla Kněz musel
zde denně k poledníma čisti Od
vznešených rodin vídenských by
li k toma ponejvfco kapucíni vy
hlídnuti Tito bosáci přicházeli
se svými dřevěnými sandálami i
do síní brada a často byl ten neb
onen od Marie Terezie v předsíni
přijat Ne bez jakési závisti by
lo za onoho Času dotýkáno ie
kněži tohoto řádu ty nejkrásněji!
paní a slečny vysoké Šlechty v
jich ranních nedbalkách spatřují
pokud vlas jejich není ještě pas
drován a tváře jak tehda obvy
klo bylo líčeny nebyly
V tomto klášteře Žil kolem ro
ka 1782 mladý mnich jménem p
Inocenc ayn hostinského bliž
Prešpurku
Vychován přílii pobožnými ro
diči byl obzvláště vlivem avé
matky která jej jii co dítě církvi
obětovala k duchovnímu stavu
ustanoven Aviak i on sám ne
byl kdyi ve svém sedmnáctém
roka do řádu vstoupil prost vší
illnso o itiatí a avatosti svého bu
doociLo povoláni Obdařen jsa
iivým a bohatým duchem a re
obyčejni živou fantasií myslel
si ie bode Žiti v bohumilém po
koji prost všech pozemských
rc stí a Že ae bude moci úplni ví
dám a pátrání po nejvjUicb prav
dách oddati
Brzy viak po vstoupení jeho
do kláštera nastalo o něho stra
šlivé zklamání Hrubý hábit na
nahém tile noaiti mýti oltářní
chody chodby klášterní mésti
kaidé ráno k ranní mši vstávati
dnem i nocí modlitby odříkávat!
toť zdálo se ma jen mozku a my
šlenek prázdné blavl možným
Avlak svyk a pohádání k za
pírání sama sebe smohoa zajisté
mnoho Poznenáhla účinkovalo
Čtení cxegetS a dogmatiku na ni
ho tk jak na mnphlbo jiného
on ř plUíloTai ti M ?řcb
svých sil o to všechny upomínky
na svět ze srdce svého vy mí lit a
pravým mnichem sestát)
Dnem i nocí studoval nyní cfr
kevnt otce a středověkové klá
šterní spisovatele i počal se mrs
kali a biČovfti Brzy bykv jeho
obrazotvornost tak rozohněna
ie jeho nejraiUJSím přáním bylo
zabita býti od pohanu a kacířů
aneb ukřižovánu aby si vydobyl
mučednickou koráno
Tomuto samovolnému fanatis
mu spojenému se znamenitým
bohosloveckým věděním a nepo
piratelným dachem nemohlo ujiti
aznání Převor i provincial po
ctili mladého mnicha obzvláštní
dS věrou a stavili jej spolubra
trům za následování hodný pří
klad I do síní římské nuntiatury
ve Vídni došla pověst jeho iména
i očekávali tam ai bv jen zralej
šího věka dosáhl aby jej co mn
hoslibný nástroj církve bojující
upotřebí ti mohli
Podivuhodné vybočení přiroze
nosti lidské ! Najednou — npro
střed své dráhy — cítil Inocenc
v hloubi srdce svého bolesti pro
buzení vráceni se ko skepsi od
por proti behoslovectvi Žádoot
po světě neodolatelnou toobu po
osobní svobodě V nápadné pro
tiví počal nyní místo obvyklého
čteni mniŠKkého spisovnictví
spisy svobodomyslných filosofu
krytě čísCi Umělť si po nebez
pečné a drahé cestě filosofické
spisy do Bvé cely připravit! Br
zo přišlo to s ním tak daleko ie
by byl ať by se s ním cokoliv
událo z kláštera uprchl kdyby
jej nebyla zpomínka na matka
zdržovala
Nucen jsa se přetvařovat! aby
se jen zdálo ie se nezměnil rot
pauai se vždy dat a dále sam s
sebou Onť nenáviděl sama sebe
jeho celé sebevědomí bylo zdrce
no
Uváděje citáty boď ze sv Bo-
naventury neb z Belarmina by
lo mu tak jako lháři pronášející
ma jen pravdě nepodobné ba ma
kavé nemožné on divil se ie je
ho vnitřní převrat nebyl již de
všech s ním obcujících poznán a
jeho patrné odpadnutí přísným
trestem stiženo Tyto strašlivé
myšlénky provázely jej po celý
den až na evé lože nich! S tou
to trapHvou starosti probouzel
se denně
V noci ze dno třiadvacátéko na
čtyryadvacátý únor roku 172
tudíž několik málo neděl před
udají kteréž jsme prvé vypravo
vali ležel pater Inoene v tvr
dém spánku Dle řehole sv Fran
tiška musely dvéře jeho cely po
celou noc otevřeny býti Na
jednou probuzen byl jasným svě
tlem svítilny držené před jeho
obličejem
Frater Hieronymus bratr laik
stál před ním —
Frater tento nrputně vypadá-
jící zarputile "mlčenlivý muž o-
brovsky složitého těla-byl vyko
návatelem trestu kláštěrních I
nocenc svých tajných přečinÚ si
vědom třásl ne po celém těle po
znav jej i nebyl schopen ani té
nejnepatrněji! otázky ze sebe
vypraviti Byloť mu jakoby
pochop inquisice před ním stál
"VstantC- bez odkladu" pravil
Jeroným "musíte mno nátedva-
ti"
"Kam r ptal se Inocenc sko
rém bez ducha
Kam já vás povedu zněla
krátká odpověď
"A co mám činili ř zvolal vy
bídnutý živěji s přizvukem zoufa
lého napnutí
To uslyšíte až budeme na mí
stě" odtušil Jeroným
Pater quardian rozkazuje vám
při svaté poidašnoéti kterouž jle
přínabl následovali mne kam
vás pověda"
Mladému mnichu tanulo nej-
horši na mysli : však jakmdo slo
vo "při svaté poslušnosti" vy
řknuto bylo bylo by i to nejmen
ší zdráháni nejstrainějlím provi
něním Obleknuv e hbitě ná
sledoval fratera před nim se sví
tilnou jdoucího
Přišed před cela jednoho ze
fipoiubratří vkročil do léto vy
rušil spícího zo spaní a řekl mu
latinsky do ucha
"Odvádí mne B&h to ví kam
Pakli so zítra neobjevím oznam
to mému otcovskému příznivci
Rautenstrauchovi"
Spolubratr hleděl tázavě na
Inocence jako by slovfim jeho
nerozuměl
Inocenc ©pítovav co byl prvé
řekl jeiti jednou důrazněji pospí
šil ven
Jeho strach avýšii se kdyi jeho
nevlídný vůdce z hlavní chodby
odbočiv do vedlejší k celám ká~
znickým vedouc! jej vedl Avltk
přišed Ai kamenným točitým
vedoucím přímo a oněm
vtoM so na strana na
stliody vedoucí přímo ď dvero j
kláiterniho
Mladému mnicha spadl kátnen j
se srdce ačkoli mu hádanka kam
by v tak podivnou hodina a tak
tajemným způsobem veden byl
nerozluštěna ostala
Tak přišli oba do dvora klá
iterniho Sníh leiel sde vysoko
třpytil se pd !eska jednotlivých !
hvězd Frater Jeroným kráčel
přes příi bílé plochy ai na konec
dvora a zastavit se sde před
úzkými iedivými dveřmi které
Inocenc nikdy nebyl pozor val
Pak vybral klíč ae svaako kta
rý sebou nesl a otevřel dvwře
Stáli r mtattirmt podobni k&l
Si
Sotva ie vteapi!i zavřel frater
úzké dvéře opit aa nimi
Pokud jen alabé Hio laxerey
rozhled dopoaitělo byly tyt
místnosti prázdny a -ty
Však jil wlevM Jeroným jiné
dvéře a leptal :
"Shýbněte ? abyste ittbe
dii o veřeje do hlavy
Mladý mnich jehož ros2ii v
úplné dřivějlí trapiveti e dosta
vilo učinil jak ma bj lo nařizn
i slyiel Ie i ty dvéře svwilř zaví
rány byly -
Chtéi mlaviti avlak aeacbop
slova ze eb vyrazili Iři po
celém těle
Mest tím prošli chodbo která
tak úzká byla ie by tlostý Hověk
sotva byl prolel N keaci Ula
chodby byly epH jedny dvéře
otavřeny a pak ak dřivé z
uvnilř zavřeny
To nchopil frater Jeroným své
ho průvodčího za ruka a pravil
dosti hlasitě :
"Jeiti někik kroku Pak
př i jdoa st-hody J et j wrh eed sa
Hned na to eetoepiii d-Ii i
šli nyní točivoa podzemaf chod
bou dále
Vzdech byl vlhký ztaklý !
va k dýcháni —
Pater Imx-vwe mři ae aa ztra
cena jeho e-oty hrozily pol ata
kleanooti když vtopiv d skUr
povilé mítroti Žchfzera pobité
dvéře opatřené velikými vUH
mi zámky spatři!
Zde byly o tom nenwht déi#
pohybvati podseiiiaké lalářaf
cely
I r r#i mi J
Pozdě
Ve velké sTětnkt j- i-ho chla
dno a temno V jedt koatl j
jii Čirá tma a jenom z roli y
sokým oknSm obrážejí ix4
čtverhrany na stěně ují irop£ a
těžkém dobovém stole Na '!
stojí přehnutá lampa 11 ni
polo vypráz lněná vaá tabev
vina a ioorem leží lehká rnínw-e
myslivecká
Jen obča přeruíi datý tóa y H
lerné ticho lKhořlé zbytky v
krbu a Seletera řiti a v brom
da a z nejtetanejítho kt!ajaby
zazněl nahíf valech jako thU
tohtto i'le!lu V koatě tom ci
se pohnola jakoby temno raka
ma rozrážel blili vriký i:ro-
koplecí mol ko utolu Svaloviti
chvějící ae roka sáhne v řj-
pruhy svělla oebopi !aheva po
chvíli j oiari ji k-ro vyprali
něnou na taré mít Nrj atýiu
těžkým krokem přibližd v
osamělý piják k okna přl -e
nedbale o trám a řet I za liva!
se oknem na po#něŽenota pUnia
Zdivočilý onličri jeho zrtuinaL
Obrácna rakou msti wi m al
chvíli ?clo a hvix taje akrae
by MleI od okna ka dveřím a
od tět h ojět naij-ět k oknu
V krbo šum! a Šeptá t ale
venku sklánějí e znenáhla atro
my jakoby chtěly UJi aněh
třáfti lomcují aeboa hromadní a
stralné chvění Mondi rWni halu
zemi Mol rozepnuv ra pr
krátký lovecký svSj kabát dívá
ao polo ironicky jo!o zvědavi
doia naspu-tlý svůj dvfir Velká
vrata riajl jíl jen jdco křt il) v
stěžejich drahé Mi vd! ali
na siinciA kdyj pak křidlo
vrat v stěžejich a-epoaorovaal mm
pohnolo a tiše koro jako člověk
zaopélo poosmál s mol trj
Komínem hvízdá vítr Ja vaiti
jizby Malé kamínky v právo i
▼ levo o stěny bijíc liti mm doll
d povele a černý vedle krba U
ŽM pes khači s# {ae( a ikabe
nohami Jda podle pa shýbl s
Mamělec pohladit jeho hlava a
bezmyšlenkovití rozžal Laaapa
Vyměniv vyprádiřnoa Lahv za
novoo plnou okaail viaa Tvář
jeho e vyja&oj a mai počial
clí ra{ ti tým hlaacm zpívat atarov
jakoo píe& studentsko
Náhle poíiná být v cwzmllém
domě iiro v všech chodbách ta
k&ačí a fiíí ve viwh chodbách
coei hýbe Velké vyřezávané
skříni prakajic trčí v plápola
jící světlo ea strc4 klátí vkrhr
ko#era odtržené tapety a a tam
a drob&oonký ptsek syp s a bia
ry při kal líni praxičiea zavaaatf
větra na st &! Bozř saři kolem
dvorce lomcuje kohoatem na
střele bobaoje do v iech okeaír
opírá s o vlechny dveře zalhá
svištit do vlech skolia a vyj ves
nít pustými cbodbasaL
Vlastník domo povytáhaav
knot lampy výle strčil rac d i
kape a a výrazem trpkoatt divá
mt ka stropa Tlak aáhl adefit
pletí na st 31 nebo skalici vichr
zuří nad jeho hlavou v komaatl
nalézající § právl nad svllaíel v
ktéré mol melká a převrhl Um
osi s rachjťi: pud lak a i
Střihaje ošcia a teiaai vrč tlačí
as k svému pi n 1 Tet přeho
div rolnict pře rmetM a vzav
lampa raky obírá s rejltýa
krokem k plkal vyřeaávaaýea
točitým schod Sm jejk-kl prv
ním schůdko byl dřtva ae-iit
Jakmile na schůdek te vatoapd
počal e chvěli Pím výl viak
stoopal tím vltij vadorovitoat
jevila a v dřivá tak #svýraaaésa
cbltřeju Ob caa aáal ai ruko v
toačechraaý plaovoa a kdyi a
cctaol nakora vyrazil kepaaUa
dvlřa dokořáaBař zavála oio
toěkké bsdváhaé záclony do febiv
lt Pradr odhraal je ttnmmt
a dria lampa ra4 hUvoa dival
13 oo byla jej 1 jíte pai t pol
i'rl rjrjí'1%
Ach tak ~ aabříl odk-1
aa b-é atřvpy rez Viti Teaaž ay
oay aa tckm tax a
vyrazila dvéř kalké a vtsk-%
opřev s e soch aa povUta-rct
překotil ji a t py za'#ty al 4
koezaaty
S přimívřeaýaaa £iaa pril
asal kaaaaatoa ř j#í pltíl
a pátral aa ai 0Jíý ai
zavlvt ce4t déř d trt pe4
ké ráay pžaíi ! deři a ivtrj
cpltzapl'y }aá raf
kltl a fitl a W#ey i Wkty a
dvéře jakoby ehtll a vWáreaa
veaka baatiaa aápaatu
"Ja pavaé pral aa pí
pro mb& a aa p!o k avtltti jl
alko el a#pv'l-Ok X v k-aa-aatl
aai aeroakdaav rhtá-1 j
opattti V Wa kaaitla jaaá
prwaha íta p tWfri t
hU4l -rv-m kbrrf al a frwtkA
vltla hta a SraV jW muw
Tulsl přaléU drakrMt4 weav
rozkMÍBÍ fcit_U kmal zátay
ahuday#al stkvěl a zapr-kl-aéea
zrra a aěWI ea& kž
ImI apa-tlý a-aleaý Ž 4j
Kývaa! aaá kiavwa a UtJ y
r_a ao"
no ivar f vaau {a avvapa
r otavil Uat aa 3t ajsal Na wJa a fliU — k alasa klt-
rVv j f4mu f- vztaa k af™a ra
p4Uha zafal f4tá a aatía-i j % fc:cu ttii p
ř'- r V''11 i r j a aa jk- k f 1 Jak Wsaá
al rzhlW t jit k-I U ! M v r k hi-
ll WWal %xlyt it„ ' Urt1fari rrisia aet
tpatral aa-iadvikl jdao UU aa Lbw jk
a přl hlava j4a a ! ?a Tt
sa akkl r "i t %l ka'ix-t a4 í % - ? jT_
t4Iokvactaa lliavaa S U -
zvllavit sakaal k lil s a
d"lksov a satak J drakd) rjí
klavtaka apJivala aaiaId a
v d ha svval a p-:áia:av
ar-iakaat M via vataM
raka a oruvaal kebkva akii
podaitika fr-ty jW dotkly a
aočatao ěvfi-rčka prml ttjsa 11 a
asi rlióakaav ř-xík k i
tváři zaleptal a řtaakalaa
oiiima :
"t) axá lcnná „
ltoař vaka atck!a jev ak
ča zaalt az thao4t vtr a
dáli ta]maf jaký ta pika bv
aai aháally po si zJaa lka
anebo kopyta k-kká v Mik a
břla Jciba jdaa aa f--ly
zavál pradký vwhr a k-4na
dvorr i rt pat a rtv jj
k aa křbtl
31 a a VZlJvi I rIl M f-
l~M! _ !V _
a akrýva- k!aia V dliJtH vt-- !
zej ia a sa jsa si y
tM okamž-ka kJr rJ hj 1 pr
jiaéhv optía avbvl vtp I i
#to kat&atT ! ► y a a ší
trávil pui tc i
aawa-ř k aaao:-taáa kro&l
K ly x íti Sví ia-ks
htiev (ví iirlt#t o m4
vfv — v -řtvzi ' na
Mffcawniij va ra íx' & mpr~
í
li'
rtkkt r-k i ott mt IasKí i
a-aajiaaal Vv a
aaa také f Stála fto kv a!a
oa ti h an-ltal K Zmm Ivia f
j- ka pa-tsai o t-' a ja
au oa (vat ia ?
aaaal lV-J ? 1 aa b ia
íára ta ( ta khl jj ttjla
aa utUiia a -4-i-L ta
jau Žcaa ht-rsl a V ji t J- ťJa
t zákoali silta řtv4í pr k la
rva byt lai saaíý raj v v kaaaM
leaa která byla ja ěwUraa
jko ptvhoa jwho etij V 1 vv
taVl — - v i tt s%ieaúa
jea m1 a zpttal a amál a i Jy
aaUrL! zi akwa zviř a 41
divával p aaavila v ka
aaoat i e a j i
Ja atara }-h koá a ak-
vytrvala mJr( i kaaka ] tak
aaaa ab a ? pravda k4j k
alsao KaaUr rakaawa —vr-rl i it
tvá Ivaa atak la
"Pravda rawla tařv r a
Hvldll a aaa v zvolna a ra2
airí polvtžd ji VvdJ
Nyal f lakk4yl tak aa41
edi V koeaaail V kteráž 4 o4
Ja cittt aa v kWrv ta
v
dah4y tak ca-lotátala k4 a
▼ aěa Jávaf ha v aó Wa
řit po-s va
Z4 v tét koaaaall vaáia!a
a teak rit lakká p%Mtva 'i
p kobetdťk plili vala % f V - -tývk
achodvek 4-l a kazili a
pod! jho ll — aa saebj aa o
al ail — - a oprvhía pak ryl
pryé d- aárai jta4a-pry 2 v
daleký avil X fri
Iivká l~irttvt vspíasala
pit a daU jh pcí téu vssoaM
ces -Hledal jaea ji a 4t 1 U laJ
al aaJal ! Wptal haaa lě -
Pl4 atsa taii saaif WtráJf
střevi!k rvakolaA a-lka k to
tiž ai byU Ulapdobaý aiKi2k
tak laatojeko takoa auatiol tvtz
a opii fřwdl dsWvaias jek sra
ka — Mtaaluat a puflaa aía
(af a a aladkýaai vspoavtttkaaat
eatitneta aU ká 4 faw! ka
tl v aickl byla ítvvraíii i lís
ka lká-Ute jj tak la skrv1- -
VI jI saafc--táva? aaaa-
Jaa-ala a k itauarí aka
CTstlI j epěl aetatřti vktU ji
slýíeii aeaán dAval rakov
do vsdacha a Waiaeaía klawaa
svolat :
Vrsř vrař et4i d-Ná !
Ok asi ! f
Nvai vttř Jvhaj ik- '
aozál dvřw vdm hf
az -ady a zlla áliá jak i
— — r~— - t - 1
Uipa aa pa va raka 4ia a ka
dveří sa a raJ-tai vvčt mb€
kUka s fkaala a at wkt
otvírá aik4 dv4r
Uasfa# r k T
optrai svak tj siav aa
aalkajkf tvfiřsv
Ilktr r W f avat w-JI
řJy a křáa Stal
j B--táml aa aeWwiik krkt k př-
4-a- Tltr aatal % aaata ata-
ra by':a Miaia jt'# nf-tm aa-paiaa-
A tazaa — a dcaai
a atla f-iá a k!— a k£k
raka k !♦ byt drahdy aAaí £
akrát aaUaai JSdl a aí
tak raTkm CV- ka fa4a j aa-1
sv lUk aaa VTai-tati a4iha !
- w I
4 J?k !
b j ka v-1t řmi aea i
4jr- imi ttm avitl
v fMiJa a !! j k #tt
afaa 4t Ksl aa jjkl pemka
jj'a Ims
lHvkt vUba jak aavyti
ruaLwa4á dra vydral aa a
U:r4 Vtkhkamtiaaaalnl
wfct ♦ v lady a akka artaa
a Imt UtV a XrhÁ aa aaart
iliia r-u-t bytu a vJ
ji jak klt 4# pv9Lřl kaaa'
ty X třa jt a-v p v aa-vr-rav
atrč2 ia r4r 4
ažtMaa síí___
a -
-" -
aUv aa odaaaiaal
petMKt 2i pm-m avaJvtaiBl
T aa Ur tvií
aa
kf avsřl aa x h
a V syLt: l aa MU lko
VWk fm vsi! aíw k£a aW
—Wa a atal e4JU ae-afcai 1
ÍtH vlaZa pa ók tak
kř -v ii 4' v Ir k-a aaai-ia
A jk ta tak při vaa kil a
d aaiaT Wha
stvá aa wíptai akr ad
ax hal smfti aaaaia j4?aá
k- ka vká Ía aa Uhk —
Ža a vti-!ila Wkia kiaa
(Wi %hy aacvakly a
kla-vaa msaiT%ji %# aai-
{ l-M "Nt "
Cbp j-j aa Wviw a raka
!aira: %m a la :
"Pri iví-aříeťí 2í a-
i ť
Zb j a rva-Uap ana a-V
fmm apa£ JZv„-sav
A
aajkaA-v aia -{ k 5-w4
(h'! Mp-a bvAt-tti 4 Lák
aKS vrirlak i %ilt
—aia -t tc r Jai a tw
Mí j -itiii a sa-ia asíav :
M al - aj' J I % ví f--aa
j v4 h a f řv d a
i'aia kHtiw1 — - sa U a%ia— -
ja i ti
ř- a i a rva
a i vtaHř
M i aai -4i iaríií l—
a
d atk a ialz%! k ackadla
Jt j 1 k 4a i pkIMla
a výraaaaa aačaUi v tařv Pak
ta Val--a a ta v p LaJtik a kra
ví ktMawu Iklvl fk raCka
"Wri dutala k' ay vsplaaai
ve-- saallv Mž kaartaa ka
(Wp1 rařa aaaairvl aa laaa
al ka4 aa W f-ar?s ra-af
ral-t 4aMt-L
"Jit" zarta3 tía 4i Sa
vliv pí 'La pi
i4t aal"iy aá Way!al-
ý vir zavil tMiaakx — - aaai
_ fi ta-rt a t k pa jl
Cá aka- IrWu m k alata Pa
aaa' a aaaaakavl wataa 4u avé
ckla-la tív a vtar a 4j-
r&a4i mm k%taa ae% jak
by k 1 sv aa-Haaif pak aaa a
pa 5av a f — Krtt podliiá aíi
apri eka vaa aa poaliaa
píaaia a a v -xi ava 1 kkrtak
pokáral a aa aiav aW-4
dá! rasaiss ! Víké
t &4tttá? aS v h a taavH klsa
twaaa ptavy ř- "is f pláli a vla-
r i+lí via t d latra Vadl ja
jak i4 p aiat {ivvaa at-aaora-ttaa
vt-! ja a iWv ve
vs-íaíf- ak síraslii akr a
vk aaíí-Jíl viíi olcyay puala
vy j-M arS:tl za:HZ-a
k4 aa t a trá v aaahraa iy
j#k aa vží
Na eléa t : av vaill
saal 4 vf aa Mávaal raka
4 vadacka jak ky adk a4vi
zlail ak!aaav pak 4 l4t
lil k!av a a Warttaýat iak
va zvžptal
Pozdi!
ziioune: vu bouti
u člověka a rvi re to
ja alavaý arý
LIIIIUEIIT
tl r 44 zsv v tživiai jawr
%4av avaaMř av azaawgria
a-M jal sv mv vuaha
aaai zaTtzaaa4 vsmjssm
wsaavaaataaaaaaaa
n sajLzrvMz laaav irwk-t
V a il Z-ac-auMiaka '
ltVV USa t a itltittu Ž!VaT
BWS ctMM? z#au
mni in vi a m I
laDaCrO
SiíUř a Nataař ahtvu
vlkav pr# v b Ť- nt a k
ép44 fra-u Ji
kaadkia4 kja'i Zaís4 j
t aa eáX Píi-T '
tví
CRETE KECTAS3A
CaaA f ar 14 a-Mci --
WaaxMS vis-ty 2rrv iara'-á -
aL liavaja-ké iitv a k
likv aawt
% 7 STXHD1—
kt a#llaí aíiit kiaav
„4 %k4% M
a aW fc— i alaa k 44
[ ka pea-i_"
ČADA-
a-W a- jki'
aavkf j aavíuvi
JOG-KLIIA
T&MUa4jř a aaJrals frrt N
AKSAKtlT-
Kvz a ki Mai
] T a v r Ttfr
i a- a a w iwwavdw
i
azat vika za-a iWi
! tMaaa c"~J-
i !iía 4a]
aU a- i- xiL
áu-:4 kr%4 TUt kr
v -f't%rb-hy Éarfcir-al tak
jv bra paaia-
% bdřwa za a-ríTvi iv aa
výweaa
C3aln A-enue
Privatk
MA!N Ařr:-i
U-akl poe-ajv a kxr&-% :i
iti!-v~ty svláJtai patraMž
pr -rav
Z-ilaá k- kiraa aa -i-t
XAIN liti a'-
cKrru " axaa
TwXa COTwITT
vtřtjaf NOTÁR
Daaty áp-y a r-via y
v£m draíta y--tt-!wwi
lilnTsa aa
va x r v
CSETE
Do Crčte a okolí!
Zai-t K '-a- a aT ' i f ríař
aa doarl ey a A
Cr Náv
-SAUXE CCCT4TT PCST"
Jl aí-Jtar4 a ai-rwiKa a-
f h V Sa-ia ! ty
%} Pfíy lařt aa
T SAUXECU!
V WW k4wa djvat
trky aa dvbvtek
UDXÉ A 00S3É PCZOJXT!
Burlington L Mís
souri drahá
l5C3-C00akrpo2emIi
ktr4 aaixi aa rht 4
ktaa !acta a aa p--i- a
fha4 j-a
deset íet na
SřLtTSV'
srilky fe ty kio: $ůstmkj
vii zdliiaii!
Pvaamky UU POŠLÍ
ktr lacino ivraivrji
lál&-
tST" V 4A? iVaá jjVl n+ě iJrt
tJ ' ffva a-z Mtéck _jjra
vA %
Csl Takul mim mmb výt!
fk Paaakl ▼ Ckl ťWJ!
Utak a daZil arivy a
A C Tuxclirt
I aa4 W— aa r
tSSttt Liaea Nz
Pozor!
IOOQOV FABtlAftC!
-
?írt Jvá4
V CRETr
sjacta a ZTaUkii cen
n 9 t
— ~ t
aa a%a
-a- Jtta řa-
P
£tcJJ j
a5 ořac
p-ařW a a irí
Cz% kZaciai tři
t5 cri Lcl ta virci í-ir
K C::v-
ttmmm a a — — ra ~