Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, December 27, 1876, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    4
en
M ZÁPADU
] ni komora snaží -nsskytovati fir
j mě Benckrově všemožná nlebPe
! li
í Věřitelé Stronssbeagovi odbý
J valt nedávno porada za přcdaed
i ti tvi sekretáře zemského sondu
í i-gtrta Jednalo no hlavně o
podávající nejnověji zprávy ne- ' mimosoudním prodeji huti žacléř
Ýea z celěho světa ale zvláště ze W - Stroussbcrg koupi
Velikého Západu Amerk kího } ""alce konkursem
Vvthlzí kaldoa středu miliouy zlatých Dluhy
Týdenník politický poučný
zábavný
pro
Czcboslovant AMzaickfc
v OMAHA NEB
Vtdavatzl a majitkl:
1UIV ilOMKWATKH
iírPAKVoa:
JAN 1l4MirKlv
P fl platné n Ut ohnali
i $ jxIt&mi tátilkou
a 20 ro 110 r°
roku a jJiSeenta n čtvrť roku
X y uiiii oo tvsor :ltto rut
- fIiova plti TUtlf© iiwn
tfOttiBkf f „rohntka Zta Hii
v rnt aarwdal ciiolkV p'U ta
uilnk -U# íi ww
pm tk r Ibmr ) mmp
Wr -SMlMfJi mVi I f srsa-
fcy iMWinmkf Ub ►
lt mi n !w4iwl nilW
t V- t 1 1 k ?♦ wckl ljl P
t O t rkt'M íUUrfc T -
iilrotiilM jř '' J Win
JM im k B't6t — u i-ir jlJu
tm mt aatla ru'iti Vrtkrr otxtrtrM
tralo tUjt m!-! -" ki-
4t oiWk l4 :
„Pokrok Západu"
Omaha Xeb
za dra
na zá
i Vodu tomto váznoucí pari se na
j 1100000 ti Návrh dra Tragy
j ho správce konkursní podstaty
' aby doly byly prodány mimo-
soudně věřitelém aa nejvyšši ce
nn byl přijat a dodatkem io ku
pujíct luueí zaprcvili veškeré v
knihovně zanesené dlahy O prú
myčových závodech na Zbirov
sku nestalo so lidné usnešeni
Dr Lúhtcnstcrn oznámil že dr
Strousaberg přibude do Prahy
začátkem ledna a žádal proto
Kf whiltA hi-lv t( t& (tnttv it-
~j j „ j
robeny Návrh ten byl zamítnut I
Si-hSte pfíiti odbývá ao 7 pro-HirK-e
— Koraná víilich vy U okres
ního eoadu v-Huasta v Uhrách
vynošen byl rosudek na intabo
enřjící na S7 K kapitála a na
úroky t il donnS pofítajo od 20
července 1873 Vřřitel podal žá
dost za provedení exekuco na
ona pSjřka jež donúhla již s úro
ky výše 2655 all Mimo to má la
lovaný zaplatit $2 zl soudních
átraU
— Krvina Z Tersti došla ta
to zpráva ze dno 20 list: Včera
▼eřcr o p31 desátd hodině byl do
rišel Zanler na veřejné ulici za
vražděn Dnes ráno o p&l dettité
hodině zavraždili opět dva bratři
popieir
SOMMBRSKTT TOWNSUIP
Minn 15 prosince
Ctěni redakce "Pokroku Eá
pfÍn Žádám Váft) eby&te ná
bledující řádky uveřejnit! ní neob
těžovali V nalom (ownshipu dopadla
volba republikánsky což poskyt
lo příležitosti panu Josefa Pich
nerovi napsati do "Slavie" dopis
v nřmi tak se vyjádřnje jako by
se bylo zde dělo nějaké nemístné
přemlouvání Dovolím si na to
odpoveditt a tvrdím že v naSem
Zanierovi na veřejné ulici doná- townn se drží republikáné jak se
8eco Sinegoia o nimi sodomýsle- patří a sluSí ha voliče aC jsme tu
li žo zabil jejich bratra Silné měli lU udatné demokratické rv
V Národních Litch řteme :
V {KMilednich dnech zmáhají se v
Prase velmi nápadně neštovice
V jednom dni zemřelo 5 lidi na
ncltovice Obuvníkovi FjenŽ
no teprv letoíi z Ameriky vrátil
byv přen om roka v Chicago a
p-i viech nesnázích a útrapách se
ctyrini z vetiího dilu malými Jit
kami řřatne přes occan do Prahy
e dostal zemřely v několika
dntnb tri dítky na neštovice a
f tvrté lctý hoík leží Uktéž bez
nadějně nemocen na neštovice v
detnké nemocnitl — Také v okolí
pražekem řádí v mlřo dosti pováž
livé Nejvíeo tříd IIelešovce a
Babna V oboa těchto obcích
roznemohlo se na neštovice cel
kom třicet devět osob z nichž 13
zemřelo Nemoc vypukla v domě
i llU v Bubnech Zde roincmo
hl se 16 lidi a nichž sedm ze
mřelo Obecní zastupitelstvo na
řídilo přísné prohlídky ve vleth
iorl i uchází se Proíak 1'ruký I a jmech přeplněných nyta oyu
poručík syn raly II iharda nájemnici ueiolovani a ]ezQětat
stal e rlumatitflem velkostat- j lým přině nařízeno provětraváni
ko Vir i -o ! bytu atd
K2uh teaké spořitelny J Ni Vraž Ja )t 30 letech odhale-
nee Vftoupil Ift m m v přísava na Am před 30 lety ztratil se v
v !ni"u ! na parní 1-hT po kte- I ljez Jé o Brna obuvník Fr
i a ft :t L-11 tl -L A 1 Tt x:t
n tMil panl ▼ němž se j nesvornosti bu svou manželkou
J tiM t tbtvcb které soořitclié i ao Bmi pro k5že a více se ne-
blidky piochizeji městem n)h8
vadl Zaniecovi bratři so vyslovi
li Že povraždi všechny kteří mě
li i sebe raenSí účastenství při za
vražděni jejich bratra
— NejvělJI věže Věž na ko
stele sv Mikuláše v Hamburku
je-it 144 2 metry vysoká na ko-j
stélo v Římě 153-5 metra v Straš-1
tířejakoje pan Pichner který
vší moci každému demokratickou
tivketa vnucoval a k volebníma
osudí strkal a so i vyslovil "že
musí ten český dobytek ufcit VO-
ollvil a pozemky by znacnl v ce I
ne stouply Pozemky nevzdělá '
né !ió JeStS zde dostati od 9S al
do $15 za akr Okolí jest hostí
zalidněno joda co do úrodnosti
dobrá Od nás severo-západnl
aai 40 mil objevily se též kobyl
ky v?ak jen nepatrné panuj
mezi zdejšími rolníky obava na
budoucí Žně ohledné toho veške
rou úroda vesměs ničícího bota
To by bylo potěšitelné pro sdej
Ši okolí — minulé lni skromná
úroda přišlí zkáza kobylkami —
to by bylopěkné naděleni r
Se víeeb stran Iwy slyšímé
stížnost na bedostatek lim dále
tím citelnější Též a nás nejsoa
poměry takové jako byly dřivé
rolník vzpomíná na minulost a v
budoucnost klade všecku naději
Obchodníci stále si naříkají na
mdlý prodej následkem penUní
tíni mezi rolníky Dílny a jiné
závody v ment se pracuje jen
Výsledek volby prtlidentiki
I p# 4+Sr a d? o"iJaía aaifeA as
twi aví r% J MJat - V }w ai ift 1
Otitt u pv %3ř-4í f vIWÁ % a
Nlej podáváme poíet W-h tslev daa tea klasí t 14
ťořet tento íet Inlnf vyiosa k4s kr v a a i4ja
ir~w ttkm mAtwk MU Zii T!l T C!sntMk l a íawaiv mltm ku Wii~
nehlasovalo o pro volitele ti byli taw javáai IfW!aZt % i DOMTY PKO YYSt '"JLSL
díme proto pořet klaaS vrlaBjc! pr gr+rmr% v iíé ř é { ~
TV ntvlril TilJen mm MM!lnl Stí k S kl m+$ al f 4 vw m % t
Ušty uemoniKM iaj aayj yjm vi0m v wrya yt:% & m ±t„+ iii 4
tátech ak szobodaá a b přwkilek jak a evr porTH f t-ít rkL tr41 11 X daia ztriiu asi T k
19 uim j w — - j t — - ™ - _ _ - — ' - - -— — ~ — ™ j — " — - - — y 191
bla8 Všech hlaS eJevaUMeli 1ÍVS77 prti 457 JU k!
Srn T roka 172 a SJH!- rk ewl }—t 43kaai
ném úJatenstvrl
Státy
J lUvea I Tid# I Cwfw I íiitk
i : t x„ x i i : J
jBCUjjejiuu uk livoH a následek toho jest
nul aby každého nechal volit dle 5o déInn t r4(1 rfvj a
vlastního rozumu a přesvědčeni
Na to asi don po volbě p Pich-
burka 142-1 metrS a sv Štěpána ner roztruboval že jsem byl od
vo Vídni 136 7 metrfi ve Freibur- republikánské strany uplacen I i
ku 125 metré na kostele sv Pa odpověděl jsem mu Že jema jakož
ho jen zaměstnáni se dopídí' aby i
co možná živobytí uhájil Oče
kával se ustaviřné jakýsi obrat
ten však dosud nepřišel a blížíc!
se zima zvěstuje obrat který ba
via v Londýně 111-3 m na hlavs i komukoliv jemu podobným dám do dělníky ještě trudnějším
Omaha Neb 27 pros 1876
S CBCH
V (ivweta a Chebu zemřel
v tKto dnech hostinský JKraus
v stáři íH rokil Téměř do konce
í ho Žvota byl při dobrém zdra
l Prurái zakupojí so v Če
i k H O koupi wlkoiatka Arns
ním chrámu v Kolíně n 1L 1008 $10 za každý cent kterým usvěd
m v Děví ně 13 6 m v AugŠbur- J cí mne Že byl bych oplacen bý
ku 102 m a na kostele u Matky val ze však nemože mi nic po
Boži v Paříži 71 metrfi Až do- dobného dokázali nazval jsem
konřeny budou věže na hlavním jj bídným lhářem a nactiatrha
chrámu v Kolíně n R budou 156 cem Dále udává v dopise svém
m vysoké nejvyšší tudíž ze všech I ° jistý mladík dostával od repu
nynějších věží celého světa blíkánské strany $20 00 nebo za
x-lu ti t I každý hlas 50 centÚ Na to mux
V Uherském městečka Jiadně
st ují v opuštěné uličce dQm a v
něm nachází so celá arfráda že
bráku Dozor obstarává jedno
oký ramenác který jest zároveň
operatérem" On oslepuje děti
uřezává roku neb nohu každému
kdo si toho přeje a kdoby rád
i&kio zosiuzen žebral 1 o pou
tích na ve?er slavívaií tito "umě
le" tabrikovaní žebráci rozpustí
lostj ncjvyšiího stupně
— Umělé připravování nosu
y Evropě připravoval umělé no
sy na lidské tváře sicilský lékař
síni říci ie i demokraté nabízeli
pěníce tomu kdo jim při volbě
budo nápomocen ale nejen to
oni kupovali právo hlasovací i
kdo proti chtěli hlasovat a abych
zřejmě se vyslovil oni chtěli je
šiuahcm jako celé stádo ovci za
koupit Dále prohlašovali někte
ří demokraté i jejich casopis3- Že
je národní dluh náš teď větší než
byl po ukončeni války pročež
podávám ctěnému čtenářstva v
uváženi a posouzení výňatek ze
dvou fasopisé ze "Slov Amer"
8 ro? ř 1- v němž ndává Že ná-
A za takových poměrfi nemSIe
zajisté býti dělník vesel nemaže
věnovali si jakousi řát na vzdf
láni jehni spolf ováním so doci
luj e-
Lietoini volby v našem towo
j ehipu vypadly ve prospěch repu
blikánu
Zdejší řeati volíci v Union !
townshipu Worth county volili j
vesměs republikánskou ticketu
Nአrodák pan F Ilciny byl avo
len za městského pilíře a pan J
Kubín za cestáře
S úctou J Semelks
A iatau „
Arkansas „„
California
Colorado „
Conectieot„~
DelaWar~
Florida ---
ííeorpa-~~~
lili not
Indiána
lova --
KanS-
Kentacky
Iainiana
Maine
MarBj
Maa b aett-~
Michigan —
M innrs-ta —
Mia-d-wippi ~
MisMoan —
Ncbraska —
Nevada ~
N Hamp-hire—
New Jerey~ —
New York
N Carolin
t)ngi — —
Pennsylvania — —
Uhole Iland —
SL Ca roli na —
Ten nee#~~— —
Tr x
Vermont
Virpini —
tV Tiririnia —
I
7"61l
11151
59034
itxai
ni
trsvt
7J
171ST7
7152 I
97
75133
711
1M07
7292
5155
114 '39
319I
lVívi
4l22 I
103 517 i
4-9505 i
I04c2 i
15211
1577 1
9ťS7
44552
4491
9555
1 50070 I
5?MJ
75 M5
1XSI
81334
Í223
ir7s
25ŠC01
2!15£
J75KT2
i tm
70554 t
4t9l4 i
91 70 i
ly975
141 C5 í
4
i:ii
227
IV54 f
9197
S" 44 I
1! 5954 J
52241
122 5J i
XT3tl2
14157
S2@4 i
l'í712
9i€ 1
I33l ?
103 €12
2 254 '
133 7rt f
54 455
123939 S
211
44
774
la2tt
3513
1 f
I
i
vrš
9 J
2J?9
Tm
2320
7
712
3057
5lf
$r
427
133
277
153
43
2vS5
1712
4
14 n
:
Pro domácnost t hospodářství
Wiscofkwa-— —
Celkem - 1 401272 ! 42117
ijxrs i
1529 i
32
Ovoce zavaAknk kptí zkysalo
kterak so napraví Zamezit so
zkysání naméle avšak potašem
neb sodou so ocet neb vůbec po
vstala kyselina otupl a ovoce zno-
r dní hloh obnáší 3092266575 a I a „ui- r„iii
r- _d jr Peop Fress" anir ckI
manipulace zasula ai podnes ta j„mtriil řa„r- ta 7 I IRASKSrTÍ Lnvi KTERAK st
jeratvíin nejšikovnějŠích ranlé- řfina 18- dává národní dluh I P"®dejde — Tahvice v nichl pi-
kalé a ař jsou známy tři epSsoby $2095181941 tedy podle Slo TO kováme rády pukají Snad-
nmeicno i ripravovani nosu ao- a - i J„t ao tomu preueiieme vioiivse
— i ia a ui va vaz ' t-x ku aa ~w a -" i "
STÁT NEBRASKA
puXce lOLNÍ
mm mm 9 mm-— ~ m - m + ~
s r března a kakařir sázt kvitaa- Ir mil k-y m laauUt l p
lovice května do polovu- řrT
riOTT
Obrlejnoa otátkoa rwob ua j iWjíeteii tWvati a 4 stář j a4
K t mitiika i stosl opiotal- A vr oPra H az
V a! Iíb# farmě vfcWlaiek s'átk t©jt kr%4b ir 1 W
chny aoatxxiáNké staveef a tvell Vsk fcbiiw výlcka A k ř
IMotv ietřispiva(i mmi km k5anvl aai vfa mtv
t-ř Kikvt iMa l ro aUi Umrtm p-v peít
"Wli fiilk !da eWý rsk ftr4a ky4- a jt Tadstlávaii
zel aáp pií-aU 11
PtSTOTÁXl LSJk
XLUi isia ZMt a shMtmt psa
ti U4 za i k k yjuia kí i o kTwc-ál ka aaasaaal
w tm fmmA 5r a ta44 pr 4 Mat í 4J
f44 ni 41 akrl fakk 1 aaál Itvruaa tak aaajaatlVa ]s
tka t4at pu4u a s- m rokl jNeva& Tkkv p%iamk
fMivaJl api44 daajw jak 4aavv % a-mSI klt fr dlab 1NÍ4
f rwdia 4ukwl avist4l ai- a t tta&iírti a eaiaiaiAi aaaaai
a a4aa ky4'ti jak- M lo4
DČULirr rso pii-írtaoTALCE
ftiN!tl Mati mdp phi fitmmi ía daraa a
aěk-Uk Itek yitAji aMta vi-l a MaM wfeCaav Vlat
ltv !kt U pjMMkl aá nii Uta aaaait
}iakl mat k fetti t aak-Mgw )k aavf!tf4 paawma
frv kai-íf um+lmn miU aW4 2 33 Jfi Xa Ní
4L kf%i it rtktr? ktr wlto4:s4iM 4k-vr pew r4s fu
kv ta lr~4 2 al 4 !- a aal4a 2"V al
rr-H k a-kz aa t-J f í íijjpp u ZAat a Xr
W-ka aí f zK'U m u r"a tjtk i a wiaa %
wl%i h mlby % ka PuMtvUr y I i: rr Uaiy aavS6( a&L
ivtk paky vay 4hs4t iW (ra m tai m iiHL
lšf+ +r tu trvU 4 tv ka4 stA-retia i4 '▼ aJhvaar
Nitvt pav prilív kaiky a J irmi í fřiixy }mmA
vfWJaJ p#s4tsL Til Wřai iU zvtk a tra
kt catýrfc twW]"! k f#ytk praaal 3r5Nl k
i4
Tak ak taí-fet k MÁkwiv řvi aái r+r tí-s ptř
t aáfcv a sp4Á kv J raiJ ! í ř la3 iWzw gy-
mrr+ a prdssty ka kirrfrk 4mit?mt biái ai traiii a
ata4 fwtr tt!it a aa4 ai as a j
v frfcdik £á:-%-
TlCIlUMOíLS i PELÍHk A JEJl tcJlNT
re tia# fiii Nky ťln N%ra4y tt aá
m #-iita-Ja4V# raa ia- Ciraks ilat ?r iv-t Wt
iÍB al k v Utak f3 €"mai Jmei_4
ktr'l 4 #4tl 3w Sa fpMaJtarw ka Wllas a
Xa4na 04
r&oUii vk4S mm Osmí fh Ka M'jwíí -a
wmi4 ?'aa k ftr4 tí mm Kit lrx jKs-Kk
M-jk% pj'li tmhm iv JriWs kVi ppf-4 ifz3Laí4
ptVi'v4a ir4 t ameťkis -l Aa "'i a sw Yeka V
sklai ía4 a rv:Ípa-~ 4 23-_ atMiaa
14 f% smm k'ia tiIi r' a paJyry Aiai k Z
azafra vl k4 pJ St í kika t kv 3 via vitraa a
a4--~l kra! pla v 4aivk # ai P
Wťi i írva tt- ~ t- k:r44 ls4 arieay k ' ral4
t-Iiav a Neiva JS ai-Jl j-eaaat fřIta W
i protveřil
Mutikai tká res Držkov
ntalá ť obec u Vj-soké má mez
vým obyvatelstvem přes 50 vý
lrnýtb hudebníka Mnozí z nich
brávají v daleké cizině v Petro-
bralJ v Mokvě v Kijcvě jakož
i v lázinokýth městech V orke-
treh di radel větších jsou víta-
iými Někteří z nih hýli v Iíu
ku již dvacetkráte
vrátil Nvnl so věc ta vysvětluje
hrozným tp3olein Minulý tý
den koi al totii rolník Fr llřebi
IS za hninny v hloubce asi p&l
st jpy nalezl lebku polekán bě
žel pro suu-Mídj- a přeltaveného
Kopáno dále i vykopána kostra
silného iMiži' Lidé kteří znali
ztraceného obuvníku tvrdí la to
n-jpie kotra jeho Manželka
j-sho posud lije a tonlá se po svě
tě od onoho řasn kdy se ztratil
Nábožná zlodějka Asi před její muž jest také pomatena po
i va -eti rony priviamniia soie ji-i neauu na mysu hjtiu
flá dáma v Praze sktostný zlatý měla nejspíše úcastenisví v té
ráramek který po celou řada let vraždě a že ji trápí zlé svědomí
nosila Teprvé nyní hnalo se t
' — - 11 — ? - -
vede přece málo který lékaře do- ngHÍC řljcn skom o jeden bilion mezi zátku a hrdlo kousek stébla JJ (it( (Jm9 Bevzh!Hl pmate aárvea tt kure4l
hrým pro-pět hem nahradili — ÍXÍl}iU Avšak jak dálo Slovan sUmy- Tato ' ' kdi tk mohl by h poalit k pětovási idoJa Ji aý pr-raf ÍMms
n!'- Am r udává on se zmenšil o ce- nejpevněji přilehne nikdy tak i„ fbráni H# pNd kok tni dobytka V rJ'k- Z+
— Cimký zeměpis V Indýn lAgism Kirém„ - nesmáíkne Že by přebytek ky-- kon o paseni dobytka 1bI ploty zbyf- KalJf rswl k U
ském mu nachází se zeměpis- t ist(Weíun -Ibv iny uhliíité ji dříve nevyšel nežli svfij dobytek a neai t WPrA I b? ' T1
' techt j dvou listQ veřiti J — M-av - dobytkem mu-tt vjeakUdaU víka al kaptíaí ahy ®t hwm
na ma a cdého světa která ne- Americkému así sotva neboť on Ihe v praskne Sloulí nam tedy J - ivkÍ ktt%l bv raa tii zl UW
prozraiuje však vafikou učenost tímiř fc-jj me8fc -věnoval Ie Jko pojáCovacl zamyřka
finských geografa Mapa je roz- se iIuh D14CC! a teď u něho na-
Na 7 dílech jel i! rvitmull n In nkrnmnnn
nakreslena Cína a na tom ied- -i: tai „ x™ xi
IV 1 M A-' niv ivui ra su
Skvrnt vŠzukzbo iatnr ktb-
rak odstraníme — Kezovitoa
připravili mohto Zp3b U Nbrr Jkkř ttWí!l a sa4f
který lomu zprva athti acMěl přvWl k t ail í př? l "
levněji kdyl sjedná i r-o at 7 ěc4 kola k p ttWVa S
neb 4 dot tětřně aei aby pliauAk) a ía
S dl "ES
r [ svědomí hla ka zpoyedi a
odevzdala zde knězi náramek
aby ho majitelce odevzdal Kněz
dal náramek policejnímu ředitel-
ftví které bo majitelce doručilo
Cukrovar slavkovský na Moh
ravě byl při třetí ex-kařni draž
tě která se odbývala dne 13 ni
m koupen aa HOOOOzi od Im
kc-fnnravkě akc strojírny ▼
Praze pro jejíž žalované poža
duvkv bvl exekuční prodej naři-
Odhadní cena za kterou eJkt P° hTÍ don Iadno1- MJ
-akrovar bvl nrovolán obnášela Ulotw Ie budoa oba dělníci mr-
~ — - ~ j t w
— V továrně na náboje ve
Winchester Conn pracuje se
i a ti
lnem i noci iioiovi se muiono
látKija pro tureckoa vláda
— U Lodi Wis na farmě D
Pratt kopali dva dělníci studni
Jeden byl na dně a druhý na ho
ře Sudně byla již 00 stop hlubo
ká když dělník nahoře so nacháe
330500 zl koupila tedy ona stro
jírna cukrovar za třetinu jeho
skutečné ceny
O blahobytu v Cechách při
ráii Nár Listy náedujícl ukáz
ku: V úřadnim oznamovateli
pražských novin bylo vlerejšího
dno oznámeno padesát exekuc
n
tví nalezení však k všeobecnému
překvapeni nalezeni oba Živí
Onen kterýž dolu spadnul zlo
mil pouze ruka drahý vyváznul
úplně zdráv
— Některé lazopisy které ne
mají nic moudřejšího na práci
seslavuji již kabinet pro llayese
ích dražeb zabaveného nábytku I'ki tud6 aznkn " soleného
Největlicist movitostí dali ne- Nenovější aesuveni jest násle-
Sťatníkom zabavili necitelní licb- auJ : oearevar uuua
vriři tAk že thaďaS3m rdi dražbě Ukretář vnitra Blaiw aekreUř
v nil nábytek dostane se za bab-I "oru právního Settle ze sev
bWKMkfimtehvánranie Karoliny námořnictví Scharz
vaiKy nynejsi seKreutr iun v--
meron vrchní poštmísjtr Jewell
— Dle zprávy předsedy ůstřed
níbo dělnického spolku jost y
New Yorku 45 S75 dělrik& na za
hálce Mezi těmi je 2C0O doatni-
_ — _ — -
xa kiřó 1000 stroiníka 1000 aazocé
- m I
Labem a Chebem na prostora asi lzmj diiD(k& kteří dříve při ve-
_ --a f t I" '
183 miiiona ítveretnica aaao ejBch pric{ch zaměztknáni by
Znalci paíl množství eno y on lf)00 dinívfl re železáren
krajině přea 150 tisíc railionfi cen- 2000 „kiii-a 1500
15 Davadnl výroU uhlí toho kftm)n(ka 2000
iuula roř ě r proměra r0 mil íjdiík 100 klenotníka b00 klo
rvnté tak že by loJisHa ta ay- 200 pekařa 200 ková-
S Praha sama připadá dražeb
K na okres karlínský také 16
M4 Smíchov 5 a na venkor 13
Hnědé uhli ▼ Čechách IllaT
i Inlihka knědého ubil T Č
I _ 1 " h a _ i a _ % 1 % w
x TT v WkrTrnu na oceli vytidime travou o úpravě ploia pracoval a aeb uiaszy a íomm vu riu a -
nom dle ostatní svěU Uprostřed Slov Amer cleme že stát Penn- mnnaHOTOOf 0l mastnoty pařlou bez plotu býti neebe avtU lbc H Jr a-Mktjtil t
je moře yelm malého rozsahu a sylvania vydal od minulé války řÍBÍoa lliloo hlinkou Skvrny ky- jl W Vť IwŽttŽIÍ
v něm 4 -ostrovy" : b rance An $g)000 000 na sirotky ro vojínech Bťlinam „ nej!é Jstri prknový r- I rílkí
věezmenov rrPreJrtážS tuu pozorně tuto tekutinu itětij- plaf bráni větr fc tj ikryt kitaě
- proti i roeea se taii fetovaná Am koQ ria „11 natírajíce při malebný poble -
tw jt4 'lrk% v ia v%l%a ' jř-rraz pf-eav jřeae
2 IVJ3 prv kMtHkt a ♦ir% yKsiai ív 1
!m4 m wk lá4 a iit div a-
V tak e-a-: -- ry4ii% ajct a untsai-
4rii Jrsk-ív Mtsm tak 1 j 1 l ' -1
I4 a4£vi IW a Cmmtni raoi" V1 -olai -% Ck
vrt' J-m5 ♦ksp 2 "ií 4"
Pk% t~-u -4 - - ř!r ki
4viv aWvi a mi kdkvvk m% lt ml
41 sl ís+ř3! 1 4as- žt-i í-iy4
Onkv a r ř U tI ttV -íarfcí í-ír
m"-rmm lríě '1 IrsHf a ÍHsia' I sjmZí~í
Jmění kardinála Antonelli-
h páíí se 4 na 80 neb 100 mili
oné franku Z toho jo 50 milionň
uloženo v státních papírech frans
a ctěného obecenstva: Kdo byl řem2 0atr„5 k tornu hleděli mn
původcem té války ř — kdo vy
bral peníze z národní pokladny ?
—kdo nechal odvezli zbraně na
coozskýcb amerických a ruských jih? — kdo zašantročil naše lod
pak je tu více jak za 1 milion tu mvo 7— Douíám že kdo řetl hia
reckých losu a za 30 milionů dra- torii Spojených ztátfi másel ee-
hokamS diamantů a Šperk 5 Ve sňat Je hned od prohlášeni neod-
sré závěti odkázal kardinál svým I vislosti nevěrni státy byly proti
bratřím starší sestře a svým sy-1 přiváženi otroků alo jižni demo
novc&m svoje hotové jmění sb!r% krdté málo dbali blzsu bratří sex
ky drahokam 3 vatikánskému mu vernich a přiváželi řerné plémě
seu šperky svým soukromým dě- zjevně i podloudně A co se vý-
dicSra a diamanty petrskému ha-1 kopného týfe mohli jsme my na
léři I severu nořád otrok v vvkunovat
a mozoly své zasílat jižním aris
šlové Listy" sdělují mezi jinými tokrat&m a pak přece by so byli
následajíd zajímavý nový vy ná-1 na-kytli tvrdohlavci jimž by to I tharis
lez: Železnice hnané zpruhami I nebylo bývalo po vSIi tak že by I jmo rybí tok do varu zahřáli I by iaornoti
Známé hračky dětské totiž vozí-1 no to byl
ky které se nataženým pérem po-1 rozřeš
ti) bují přivedly v Anglicku jaké-1 Slov A
hosi Levaxe na myšlenka zkusili I vojíny
pohyb podobným spBsobem u vo- svoboda a právo národa I když trocaa povycniaaia oiej
S úctou V Kašpar terpentf novy a ípaneino moucny
připojíme
M& li se nrostředek unotřebit
PLYMOUTITj la 19 pros roshřeje M a pomoct kart4!e pra
Ctěná redakce ! Okolnosti mne I šivii a potírá Za 14 dní bude
e řpavek sám wKd) Dřiví jd!uv a jn dovili ira a
iva měnívá O-1 nlcu ju rezane i%m v-— J
iva meniva v v „aí raranaťk ita aiui mm
ním každá tak o- rttuiicí bosi vir- a pivv fta i'k
síme bysme nikde kraj skrny
nepřesáhli protož
těž mnohá barv
pětovaným potře
vá skvrna konečně zmizí at
mnohdy 10 — 12kráte natření ae
mosl opakovat
Ixuhem povstalé skvrny vy
pravíme kyselinami ku př octem
neb velmi rozředěnou kj selinou
sirkovou
KNZ ABT 1-RAslVlNU ZTRATÍ U
Vezmemo 1 libru rybího tuku 12
lotu
lluřen
STAVIVO
k% a
mmácl dřevo stavetai jt vliw atreaa viavy ten
A téměř všude ealezá bt kUy aa děíiai ekL
TOTiRNlCTVl
TovárnietvI jest v Nhrace jt pramál vyvtaat a WLkwl
obyvatelstvo její a stál3 vShoI at spjtre&aa veiia taz wan w
licnfcb iet ta nejhrpii příležitost ka zalil lvirv Na vý kíl
Nebrasky kdcl obyvatelstva Bjaatjt f a-jo4 ryckijT
nrn(S rkrokvlttiicicbdvbrv v4i -la fail vcáta Smbm-+
lt U- nebvlo aakzeao v hoMMt mtmhmimi mhy 4fcfáa4
T í_ L_IAUI uknuklil jHkl 1 111 1 1 1111 r
teho vypiaiuo v 1 " -~v ~- — —
loinost uhlí blízko dráhy Ulici W Siiváray Wtáray aiai k— p
oleje terpen týnového 4 loty dárského a stroj 8 k Iitthay tpiray i}ay tiaaray rvvay r
ých Španělských much (can- rovary m „„ j™- — —
m __- la neiiepe ny vi
onici a i- uiu eiry m kuj i ™ vn 1 1 it atnvai trtl& cZra ajMuaaa
Výhodné poUIR NbraUiy a ti mtlt mm
o muselo stejně zbrani přidáme pozvolna siru ustavičné obchod dubytkfJ jw ""C - TvlTT
J 1 _ I i—: v ki k tiidikit Mru v ta urv Mlfk
Mvslím žo bv měl roit I i romichujtca lak 2e uosti riazou I uroumwv uij - - - - :
U — Mysnm zo Dy mei mu 1 j Utr4 Kv v toto iil zaaíai obvdleWsa Uta aaieal skýlai tm mk
mer trocha více úcty pro teKuunu ooarzime mienou - — ' ' „viík£at
kteří bojovali a padli za I" odaUvtrae teprr
1 MVI-1
za velkých Bylo mu ovšem pře
moci mnohé nesnáze tak na př
nemohly ani největŠÍ továrny na
zpruhy zhotovili pér potřebné
síly Posléze se podařilo tovární
Salterasp ve West-Bromwichu I nížepsaného nutí bych v zájmu I kCú zdráv jestli jinak pozorně si
vyrobiti zprahy které utáhnou I zde v našem okolí usedlých Ca-1 ho hledíme a v teplá stáji podrží
19 eentfi nalézají se v bubínku a chodovan& několik řádku napsal I me
poloměrem 14 pulcovým a váží 84 I Pokad známo jest de v Uerro
liber Jedno natažení (parním Gordo a Wortb Co' žijících čea-
t rojem) hnalo vfiz pél hodiny kých rodin aai 45 — možná i víoe
1 1 aí ~- 1 L ntlU1 nln?ns rinnmnAnli Ia nn nrnn
lěui va městech veliká budouc- letém spoleěenskěm namáhaní 1 ' _ ~ " V
LfiŽKO KRAV BT KTCRLK VZŠLO
Po oteleni mnohdy krávy dosti
nesnadno i lůžka se zbavují do
by se stál t takovém množsttl
těžilo ješll na vioa nel 1800 let
slařila V báních teď pracuje
100 stroj & a 13000 dělníkB
TtA rtoilnora nrSmvsla V
— — r r
Jím hymově v Cechách provozova
b známá firma rukavičkářská
"N Bcnckeř a syn" po dlouhá
) ta výroba rakaviřek jel Široko
Ult-ko za hranice Eeské rozesíla
la chvalné pověsti si získala
ptr-1 nflávnem zavřena jl bvla
- zlraVMiiích obltdaw k vyjsí
„u rrk?t jirthárna a Itarvlrna
v si j iprivosly s kéže T re
:„ 1 5 firmy a krm toho ulože
na iMkntu náhrada niklada
ze zákazu provozováni
la atd
— Krátce před spálením mrt
voly barona Palma v Penneylva
nii spálena byla ▼ Augusta Geor
gía mrtvola řlena spolku "Onen
táhdtý řád lidskosti" W li &u-
pna-a na hranici ra náměstí Mr
tvola v rakvi rSžového dřeva
vložena byla na hranici Cleno
vé f polku ntáli v kruhu kolko
lem Diváka bylo a počátku vel
ké množství však později když
rakev shořela a Škvaříc! za mrt
vola na u ' I i ležela rozešli se
ošklivostí Puch prý byl ze Škva
řícího se těla hrozný
— Zajímavá dví přelíčení bu-
„ té povstavšího celkem Mou se odbývati tyto dny v Ber-
VL zl Tím viděla se firma
lU k r wbnsia opustit! Jachy
ro u% ví ly a přesídlili ae sesvoo
rn u klerál vyživovala ana
ilství obyvatelstva jachy
ivvlha bránic do Ltzka
T I X
na ve SvycarsKO veuno ijce se
známého vražedného ůloku Bo
žky Dobrovolské na ruského vy
slance knížete Gorřakova Před
roět druhého přelííenl bude zpro
ojtěra státního pokladníka re
nořt
— Tarecký světec zatčen V
posledním case potuloval se v Ca
řihradě starý dervii jménem Del i
Mustala jení nikdy jinak nevy
cházcl La ulicí než úplně nahý
Mohamedáni nejen žo proti tomu
ničeho nenamítali nýbrž potká
vajíce jej chovali se k němu nad
míru uctivě ano někteří se ho i
báli Člověk ten prováděl k ob
veselení svého obecenstva pled
očima policie rozliíně kousky
nestaraje se pranie o slainostTak
vešel kdykoliv mu napadlo do
cukrářského krámu kdeZ nabral
nejdrzžšich pamlska jel pak na
ulici rozdával chudým Majitel
zár jdu noopovážil se proti tomu
to ani muknout věda že by se
luza majíc dorviše za avětce na
něm pomstila Často viděli bylo
derviše jak je obklopen davem
lidstva a jednomu po druhém kla
de ruka na hlavu žehnaje jej
Všocbny námitky zástupců ostat
nich mocností aby stařec ten
byl dán do některého ústavu %
déle neurážel slušnost evropanB
zQstaly bez výsledku Úřady obá
valy se ie by podobným jedná
ním vyvolaly 'mezi obyvatel
st vem vzpoura Tcprv v poslod
nfeii dneoh odhodlaly se opatřit
mu bocj:tný byt r ůty-Tj pro
obtížemi se poněkud podařilo
však buď svatojánské Žito aneb
-' ~ 1 m mm a
zdejším katolickým Cechům ka " ilrl 1
tolický kostel v Plymouth Cerro kf "áihky
„ „„ f„xz Kráva obdrží vidy po 4 hodinách
UUrUU WUBI V'a"'" -t Ki
doztavěti Donfajíco na lepši po- r --i -
ěry talši opatření ponechá vajl UBI'"VJ""
na budoucnost 1 Cčinkt ktszuxt sauctixjvz —
Poíasí o nás v Iowě měli jsme I V okolí Chebu a sousedních ok re
ál dosud příjemné jen tak někdy eícli bavorských řádí neštovice
okolí naše bylo navštíveno seve- I vyžadujíce znaínýth obětí jméno
ro západním mrazivým větrem I vité mezi dětmi Proti léto ne-
však 11 prosince napadlo něco I bezpoSné nemoci oiilo ze sahcyl
a ti
málo asi na 3 palce sněhu Uro- J ky a sice se anaSným úspěchem
du jsme zde měli skromnou Pše- I Ve dvou případech kde již lékaři
nice po jednom akru 3 al 12 bul-1 rozhodli že není žádné pomoct
18 jeímen 15 ai 30 bull5 oves 20 J léčeni nemocní jeltě salicylkou a
al40buil& Z to vlak Dyla ku- oba nemocní so v krátké dob
koříce nad očekávání dobrá byla I pozdravili Nemocným podáváno
náhradou krmiva I denně po velké kávově lžičce
Pšenice se zde prodáyá za 80 licylky ohebně ve vlbkě oplatce
cenlS až za tl jeímen za 35 až I Neštovice navlbřovány lněnými
60 ct8 oves 25 ai 35o kukuřice I klBcky rozředěnou ve vodě kyse
30c I linou karbolovou a ve 14 dnech
Nale trii šts v Plymouth se byli nemocní ozdraveni ani jedí
znaíně zmabá i co do obchodu i ni vráska nesvědčil o přestálé
co do výstavnosti Praví se těi nemoci — Také při záškrtu
ie společnost Burlington k Cedar salicylka výborně osvědčila Jist?
Banids dráhy která má al dosud lékař který v 17 případech diph
v driení jednu míli tratě v nádrž-dteritis n dětí poulil aalicylky
!i Milwaukee St St Paul-ské dri vy lélil všechny tni Jedia ? a nicb
by bude též vlastDÍ nádralí sta- nezemřelo Lékaři ▼ Německa
vět v Plymouth Tím by byl píedpuji někdy ai I 70 grnft
zcela neodvislá od Milwaukee k salicylky denně beze viech škod
St Paul ské dráhy coi by bylo Hvých lESsIedka Jiní lékaři
velmi výhodné pto Kdejíl rolníky I ovíero o těchto & podobných 6ci
V l lnm i4ta v Uaií íak íaoUti otari laa v N#-
brasce Vláda darvvaí stata K acta twoii
no že pozemky škotal nemají mm prditaU Urmj a-4 I7IW a-kt a
wVil Wríl i rudeiam aaiýv4 tvwři adez k pvdfíVMi 4e4
— školní Ihm1 Mimo těcbtd poa#kl #bdřll aUt 4 vWiv
akrů pozemkS k zaloleai avrity a rlakk!W aUtav k kWr
mul dřeli postaveny jmm blvy v rtaptio ataia v j
SPILÍVA STÁTU
Zákonitá ařiaeal Nebraly 4ítvajt aa r#ejavdv:4saA
sáaadách Nečiní mm láditbo r lia mt eaay ir-i y-
ul(mi PrAvo voleb! okaaae aaz iv im jmmm r
- — - j
i4i ttrohláail aeie eta m st-fcii tn r" rťw7
Vězněni pro dlahy jeat a-ízaarno zkmov a vrej "TYT
11: 1 m můdm rrudáav Mai#tk o4adai aa Jaa
' { ižmi od da 1 březaa kai léW nska 4 ktvíW4 4a
obnoa tlaní vězí na pozemkn Daaě rvzvrha! s prvata '„rvao
vaajt ejz a z rw
fr
O rvi jPlT-zj
Sciiuyler řieb
4t s :a-j mtmlrmm piva
JJ4t 4 mmt-mrm IvSa?
mt rA aJiAaMa aiřic
V OM IUA NEX
CESKt
az ia kU¥ 4 aáiraŽJ
m mhA-m2% vá k-tws
IWí wI sLál" ! 4
1 Ckr via pw5i i mjklmma
tm Ul ?mlhl:%m }Nraly ttLáÍ
př n vy klekla v áa I fvmmm 4 1
Frtata PiveAU
l ajan twv wvkÁNké
y iU 13 rh li Ur-y k a é k-t
Pozcr drajanl!
K iv íkrfw ÍMr# p--v-# jřti k Ja
tsIvi mimi !ti
Vkajlev CsOfizm Caw
34 a 4 těa4as
mi+mi u a ja' asaJvaa a
UbrTm staiay Jmriym
rrv s r(Jt p'h'v Ml aw--4
vytit ki"-? y
atvmaat a mJm a p-Wd:a4t-wK-h
a tmtmmí Pn akrvl
ckU 'v l kalríask a Tfavř4
jsa! aryr m fr- pwta5y vik:j4ick
rwJaíki tey 4 uk k JLsu
s i jan janeCes:
I CUáUwX Gi k-w
pruiiv3:i
zWll íH?4 4 wrw WťT ífe-
Bdi iSTSElIClí j-tá avyi ey aa az4
Cti210rtnj3A3i i lxi F Sciíía
- - pnUvall ilIi 2Ua t#-
C!iiCl3 BíCk hžxm 1 PlCilS f za drah ksjnaA rzli
d r 4 fc t a j %his!ťtaT pto aisl-
1 T (4rml Uo ař?V?
HBJRYDOHLE&CO i
Maji atifJá a axfjvěUi
obnoa dani vzl aa poaewaa- " -y r— —
iKínoa ae vyblrati daem 1 prMaee a "aejl kýt d l květa api
ny NejsouH aplaceay pled K kviUem aasé a piaUti p4ta 1 1
klU nUc Nzatlacen4 daaě aveřeilaii v ara a aaM
pro neaapUťen daa prod aaiaaa zaru rwv
Drodné mile majitel zpět koapili dk 4vea tvkl csA ámm fra4-m
must pak aapUtili obw pavo-Jal daaě a 4rokaa l prvorala aMé
ai do dne prodeje 10 renta a etaAsaeai kaldé j44l4v4 ÍU fO-
zemku a 40 proeeat poaaiy
BCPOUCNO8T STATL
IVdoBeoat Nebraskr it mnoboalib&A Llí 4ptí okoc1
iest nezápadnětllai rolaiekýtk stáU j a ýks4 jmtm pok-Mv4 4
chny vel ze Tirany u's w-
na západ prel amjea jejím proc-a '
kteréž každoročně vloe oazji a aul potravia p4ď ptaWa
ze sýpek atáto tohoto Pozeaky v Nťbraee jmom 4v# pytio
kaldéma přilelitosti zh iovati m vlaaUi deezov idv4t Talo
příležitost r bnkn pomi Uro4i4 áJotl a ěiri řaiay rjtkl
oaazujt Pouzo něfcolik rki laH4 pozemky b4-Mi haí zialo
f NABYTÍ IHJMOVA (UOMESTEAD)
Slovo domnv kORleadl íU keauti) asaiaal ka twwata
kterýž v lida dá dařena jdo výasiakoe Ie wub ktrá Ur
přijme má liti ca pozewk tona a vzdělávali jej p 4t fvkl-
TJ vnitř hranic ů iěla pozosakS ka po!p atzvby drikyWJv
na dvacet mil šířky s každé strany tratě dává vlila S akr4 aa
hranic údělu 160 akr & domova Každý Va S SUO kl jt
blavoa rodiny a neb svoboda osol přea 21 toká staxá pvivaia
iest k bomestead Oaoby plisUbovalé saoko v$W4 tákMaa Um
kýuných poulili kdyl pnLUl evfij imyal oHaey a atáto (Uj kJji
ve$moa ai první ohěaakf lt): Vo W i k#4 jk do
z ilt- — rHiiKi( K Ia rkeo obdrželi doazov mmmi iU 4 po-
emkovébo ilada okrake ▼ kteréaz pok WH 4 aiaíi U4o
pezemea "ř""" VV v 1 - zt ! a f ™v
kterých! krejl vf loby ářadevny a z vywěrováal Po §#u A -4 iniA
cft mast ee osadník na tmto posemkt c4it a po pet wz j — C-
bvdleti Do dvoa let po vyprloel pět roki aa-i dv tfft4f M -jf ilAiř
-i! Mk 4 řadoval oozekov4 J káL žo vyavtl aava j
- - - t _ 1 fkil
V rXKJk C S T i K lX l C£TA
CtUHA DO CKICAG3 A RA
V t CU U l
Dr tUiy tvliUal
v i a n ta— ~— v 3r
a 1 iti um viim- M
% tmrtm0mX Z 1 trmmi
HMIeVavBi 4HlaamMB flHPHMBift aV Atik VlWéh
V VMB t ~~f anirSM€ '
Jiuy i- 'l'i"m_' t ' t
V gwfUtaMrt rrf mt-tmmm
v ai s i— i ťM a Hnis t
iMrwiMMm nmm liimn
V !! aarf ! mmm mmm
pw rniM mm %r
j lOjtE CAS!Y k C23T
t escl tTt
I adai 4 rsExca
i tá-nMváaakr
f NSS- tlSSA CTTT Hak
ví &i 3 -a p
Bkt" vy
ZuTEl7ě ee4~%y a&JL aJbJL
a: t scedit
SCHCTLXR - XKIL
IIm+Smnrim zifwii
a i jwn It 4 iwmW př 4 jaaK
3f 4BaEas r£4t ai B
Iwjř P aero Ji! al 21
vi ký k p: zk k prMdL —
Ksrrm 4í t ř- f NvasJa vlak
rii£ Z av k ?cíekft:k fr4
kl 4 za X!4 pi4 iMZtnaM
mpiUi vti aavi4 "EajjW
Li4% aaajal taJtit řrvá azjo
W "r tniM eTTvyok j an
rwrkě J# I kÍ4- jl V
I lL&Jlfv~ N"o T 'ím i-
11:
LL4y vrxkrs k JiíAal
! U€at-'X1
tííA% Urdr Les W ooukí
Scp a &awrt t -wvěď
tfp-'-'4 kísf4iy vymokl
ař ító m tk sCam p5
Imi vW z aarovee evyxli
Udí tm i-aé mll
-ía jla epOMCs0ot
si k ona zaplanuti dU4 tyry rf — —
StitB a mi!4 Pk nbžiU a caek - jak tliAš ivv aJ
r
va
A_ Ea-rVft
isir
cir-lx£LJK 2APAI?C-
i yf—riei I řjvi íyL '
" Kw%?ra JBiií?tfv't h-
triú CT2a
choronytjcf
t&Qt tíí I7 ptatí fí::7í bí?? f?7- r::ttrj