Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, December 27, 1876, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    feCTr9sh
TTD EN NI K POLITIOKÝ POUČNÝ A ZÁBAV NY
Rtdaktsr : UB KSCST_
ČÍSLO 34
Majitel: EDWARD ROSEWATER
Předplatné ročnž tZ20 I s poitavni lisilkoii
ROČNÍK V
0 M A H A H E B D II E 27 PROSItlCE
1876
NaSím dlužníkům !
Xěkteří i nalich odběratelů
dluhují Již po 2 i 8 roky U
pomenuli jstne v lecb ny před
nějakým řtviem vlak pouto malá
Část přihlásila ostatní ani
neuznali ta dostatečné sdělili
nám proi neplatí a neb kdy
zaplatí XemŠžeme list nál po
ilati zdarma ani mnohá léta
Zekati nepořádným odběrate
13n a chceme a novým rokem
přivést! knihy nele do pořádku
proto a prrnftn číslem po no
vém roce zastavíme liat vlem
kteř{ 2 neb 3 roky dluhují a ani
na Daií upomínka neodpověděli
n odevzdáme účty jejich ko ko
lekci Adminitrzce "Pok ZápM
Politické zprávy
!1 Vyletřování obou kcngre
snkh výborB senátu i poalancU v
Louisiana stále jeltě pokrajuje
Obě strany nahromaďuji přísežná
svědectví ve svůj prospěch Svě
dectví o násil! demokrata vSři
Černým republikánfim svědčí o
ukrutnostecb jakými ne pooze
kutkové baíibozukB v Bulhar
sku rovnati mohou Vícero svěd
ka bylo vyslýcháno v nemocnici
kaml byli dopraveni aby ta Uče
ni byli poraněni kterál pro po
litické své přesvědčeni utrpěli
Mťzi ti tu se oituace politická ▼
onom slátá více zaplétá neboť
demokratický kandidát guvernér
stl Xichols hodlá uchvátit úřad
ten tak ! by Louisiana měla
lak to potělenf míti dva guver
néry jako jilni Karolina
I! Zástupcové strany republi
káoské v Louisiana podali vjie
tlovacimu výboru Senátu obranu
jednání výboru čítaciho kterouž
tuto u výtahu podáváme :
1 Volba v tomto státu byla na
mnoha mUíech neplatnou násled
kem násilnirtvi a zastraiovánl
pocházejících od tajných spiklen
c& a spolkB a od ozbrojených tlup
brigandS známých to -býkovní
k& kteři bílé i černé republiká
ny bičovali uhle li veleli zoba-
vovali a vraldih Tím v někte
rých okresích postrach byl mezi
tepublikáoy učiněn který trval
skoro 12 měsk-S pře l Volhami
2 Ze volební zákon elitu pro-
hlaiuje volbu za takových okol
nosti drlanoa aa neplatnou a
ukládá ečitacírati výboru aby vy
šetřovali pilně okolnosti při vol
bách sběhlé a pak dle svého
uznaní aby uvrhli blaty z toho
okresu neb mláta kde te zastra
lovánl takové dálo a tento zákon
le leet spravedlivý a j-otřebný
3 Sčíiacf výbor říd l se dle to
hoto zákona vyietřoval a nalezl
le hlasv ▼ některých okreiVK
jou neplatné a proto je nepočítal
4 V posledních volbách le asi
12000 neb 15000 republikána
kteři chtěli voliti byli od oeudi
zahnáni a zastrašeni a nrjmé&ě
5000 republikána le bylo donu
ceno odevzdatí lístky demokrati
cké
5 Při volbách minulých že by
lasl 20 000 černocbftm opřeno a
zamezeno právo hlasovací
6 Upření hlaB Černocham že
ae událo hlavně v následujících
okresích: EaU Bston Rouge
Eat Peltciana West Feliciana
Ouachita Morebouse RichUnd
Grant Livingiton Franklin Clai
borne De Soto Jackson a Kachi
tochea 7 8 Upření to a skácení voleb
nlho práva le udáto se svláitním
spiknutím za tím účelem kteři i to
ptklenci měli v úmyslu ve státu
zvltěziti demokraťckou tiketou
9-10 DSkazy tohoto zúmyslně
"připraveného spiknutí le jsou :
1 rattonB v list dflvěrný to oběž
ník předsedy detu státního výbo
ru 2 vybrání výie zmíněných
16 okreaB které si spi klenci za
obor aých rejda ustanovili 3
náhlými a současnými výbuchy
násilnictvl ▼ okresích těch před
volbami 4 tím le bílí osadníci ▼
okresích těch nepřičioili se ani
dost málo překazili cásiloictvl
Ukové anil stihali zločince aniž
je vydávali neb kárali ale zpile
kryli a omlouvali ty pak kteří
nechtěli mlčeti stihali Místní
iřadnfci ae při takových výstu
pech r svědčili býti oeďostačiteb
nýroi
11 Pod státním zákonem le
neplatí žá laé volební součty leda
ty které vyhotoví ačítací výbor
a žádný jiný úřadník nemá práva
výsledek volební udivati ČÍUti
12 Stíháni lastralováni čer
Bolakýcb repeblikánS neobmezilo
ae pouze na jmenované okresy
ale vykonávalo se i v jiných zob
aednlch okresích více nebo méně
13 Y okresu East Feliciana le
byl aavraldln John Gair někdej
11 aáetepc a pak strále domu zá
tupcS jeho! býkovcovatelé"
Tázavio ku stromu u cesty zastře
I h pod velením kapt Norwooda
To učinili demokraté jen z příčin
politických a dosud žádné vyle
třenl a stiháni vinnlkB se nedalo
docíliti
11 Y okresu Ouachita le za
vraždění dr B II Dinkgrave by
lo politickým zločinem spácha
ným od demokrata a le demokra
té téhol okresu nedovolují aby
to bylo vyletřeno a vinník po
trestán la V okresu Red River le byl
od demokrata najat vrah který
přepadl surově senátora Tvritt
chel'a a hanebně jej zohavil O
tom viera le tajně věděla celá
obec bělochB schvalovala to a si
ce pouze z politických přířin
16 Konefně odporučujeme ct
výboru valemu aby erovual stav
událostí r 1876 se stavem z roka
minulých a pozná le to sf stá
vá vždycky stejné A ty zlos
řiny roku 1868 neupře teď žád
ný demokrat a který by je upí
ral dl o sobě le je lhář
Ilugh Campell
předseda výboru řep
j Předseda demokratického vý
boru Hewitt tvrdil minulý týden
v fcon£rMu le oenem roinuie
volby otv Irány byly na poltě
New Yorkské dopisy zasílané
demokraty Vyjádřeni to spáso
bilo značné pohnutí však osvěd
čilo se ▼ brzku co holá pomluva
a utrháni jelikol Hewitt odpo
roval tomu aby zavedeno bylo
ihned vyletřovánt jak navrleno
bylo republikánskými členy kon
gresu
] Minulý týden jednalo se v
kongresu o tom jsouli telegrafní
společoosU povinny yydati kor- j
cfninim TthnrBm wietrrtvacín- I
viechny telegramy o jaké výbory
požádají Otázka tato vyvolána
byla odepřením předsedy telegra
fické společnosti Great Western
Orton a vydati telegramy které
poslány byly do a z New Orleans
od republikána Předseda demo
kratického výboru národního
Hewitt odporoval tomuto poža
davku a Kjudíme le s právem
neboť depeše které se telcgraf&m
svěřují měly by považovány býti
za osobní majetek zssílatel a
neb a drcni ta a co takové měly
by být nedotknutelné Ze před
seda výboru demokratického od
poroval tomu návrhu jest poz
r uhodné Bespocbyby pj bliny
byly od demokrata mnohé depe
še které výbor si nepřeje aby u
veřejnost přiily Viak vzdor
odporu Hewitta byl návrh při
jmut velkou většinou
] Jižní Karolina jest nyní bti
legiHlatury vlak má dosud dva
guvernéry Obě legislatury
Chamberlaínova i Ilamptonova
se odročily Chamberlaínova le
gislatura vyřídila voikeré záleži
tosti státní během svého zasedá
ni a ustanovila veškeré potřebné
ůřadntky Hamptonova legisla
tura nevyřídila ničehož pouze
jen vyzvala bčany aby daní ne
platili Cbámberlaiu hodlá v
několika dnech vyzvat! Hamp-
lona aby se vzdal vlech ná
rok B na guvernerství a přeptal
osobití si oprávnění k jakým
koliv výkonBm a úřadem tím
spojených Pakli neuposlechne
přinutí jej Chamberlain mocí
ji Obě odvětví kongresu usta
novily výbory kteréž se mají po
radit o tom kterak by se spor o
presideutství vyroynatt nechal
Nám adá se snaha taková mareá
neboť nemaže tu o vyrovnáni býti
řeči Ilayea má bez vil pochyby
větlinu zákonitou a strana repu
blikánská a neb výbor ji zastu
jící nebude chtět ničeho slyiot o
tom aby se snad Ilayea nárok B
svých vzdal maje zákonitou vět
linu na evé straně Rovněž
strana druhá nebude se chtít po
drobit k narovnání níml by Til-
den za zvoleného nebyl uznán
Bode to pouhé malení času
Vzdor tomu le ústava státu
Florida ustanovuje a ukládá vý
boru vítaelmu za povínost aby
nejen secí ta 1 hlasy ve volbě ode
vzdaní nýbrl též pakli shledá
nlkteré hlasy podvodné ukládá
mu za povlnost aby je zamítnul
vzdor tomu zřejmému ustanoven
ústavnímu oeobí ai nej vylil soud
itátu onoho právo míchat! se do
záležitostí volebních a nařídil mi
nulý pátek litacimu výboru aby
znovu aečital hlasy a přijmul za
rlatné i Ukové které dříve
příčiny pod vod 8 při volbě zamít
nul Nyní naskýtaje te viak
otázka zda má soud právo před
pisovsti výboru čítsclmu jeho
práva a povinnosti vytknuty jsou
jasně ústavou a hlavně kterak
mí že nařídili sřltáni hlásí voli
teUkýcb když volitelé jil svoji
povinnost vykoeali a kdyl již čas
úřadování jejich vylel dnem 7
prosince jakmile avojí povinnost
co voliiíli vyplnili
Evropské Telegramy
yyjednXvXní o mír
Londýn 30 pros
Z Cařihradu se oznamuje le zá
stupcové vlech velmoci obdraeli
od svých dotýčnýeb vlád zprávy
v nichl schvalují se doaavádnl u
sneseni a předběžná porada po
valuje se tudíž za ukončenou
Londýn 22 prosince
Z Ciřihradu zvěstuje se le kon
ference splnomocněncfl velmoci
má býti zahájena dne 23 pros in
ce a le Savfet pala jest ustano
ven za předsedu
Velraocenltí splnomocněnci u
jednali se o o Jporučcnf konferen
ci oprav velmi rozhodných a roz
sáhlých Mezí jmými maji křes
ťané býti připuitěni do vojenské
slulby z vilajetu teředockého má
státí provinete samostatná pod
křesťanským guvernérem Pa
nujl o tom veliké pochybnosti le
by porta h těmto opravám svoli
la Londýn 24 pioe
První zasedáni konference od
bývalo se včera (dne 23) Savfet
pala předsedal a pravil le porta
jest volna poskytnout! podaným
svým výhod a práv tak dalece
jak se to a hodností a celisUvoetl
císařství srovnává Výsledek před
běžného zasedání konference byl
předložen Savfet palovi kterýž
žádal aby povoleno mu bylo času
k prozkoumánfusnešení Konfe
rence sejde se opět ve čtvrtek v
kterýž den bude se jednali o pro
dloužení přiměří Soud! se že
navrženo bude prodloužení na 15
dní uačel se konference odročí
do soboty za příčinou tureckých
SVaiZU
"Times" se z Berlina oznamuje
že zástupcové velmoci v Cařihradě
nanesli se nevyřizovati otázku o
zárukách dokud neusnesli by se
dříve na opravách jakých se na
Turecku požadovali bude
SRBSKO
Londýn 20 pros
Z Bělehradu se oznamuje že
gen Nikitine kterýž se zítra tam
očekává přináší 1000000 rublB
kteréž vláda ruská poskytla k
reorgsnisování atmády srbské —
Ruský konsul úředně oznámil mi-
niidru Rističovi že víichni rusltí
dSstojnlci nalézající se ve službě
srbské považováni býti mají za
část armády ruské a budou bráti
plat od vlády ruské — Zátožnl
dBntojníci srbští obdrželi rozkaz
aby se ihned ku hranicím odebra-
i
Bělehrad 20 pros
Ministerstvo se poděkovalo i
příčinou nedorozumění kteréž
povstalo tím že stráže srbské stři
lely na rakouský parník Maros
Bělehrad 21 pros
Kníž Milan přijmul poděková
ní ministerstva kteréž vlak zBs
stane úřadovat! tak dlouho do
kud nové ministerstvo sestaveno
nebude
RUSKO
Londýn 25 pros
Petrohradský dopisov "Times
ae dovídá že v Moskvě objeveno
bylospjkuntí revolučního spolku
jehož heslem jest "Federace
svoboda" a účelem utvořiti z Ru
ska republiku sestávající z pěti
tátB odstranili cara i aristokrat
cii a zavésti komunismus
Petrohrad 24 pros
Společnost "Červeného kříže"
oznamuje le car dovolil aby sbí
rala příspěvky ku zdravotním
účelBro ve prospěch mobilizované
armády — Z Bukarelti ae ozna
muje le v Kileněvě dějí ae velké
přípravy k pochodu ruské armá-
RAKOUSKO
VídeK 20 proa
"PoLCorr" pile: "Když ra
kouský monitor Maros ploul ve
Eer podél pevnosti bělehradské
bylo nafi několikráte vystřeleno
Rakouský konsul kníže Wrede
kterýž byl na palubě ihned poru
čil aby monitor zaujmal hrozeb
né postavení proti pevnosti kte
rýž rozkaz ihned proveden Při
nabíjení otáčecího děla puknul
granát čímž 6 osob tíže a 7 leht
co poraněno bylo 8tráž v pev
nosti domnívající ae le monitor
na pevnost střílí odpověděla též
ihned palbou Kníže Milan po
slal ihned ministra Risliče a omlu
vou ku konsulu rakouskému — "
Londýn 21 pros -"Standardu"
se z Vídně tele
grafuje le zprávy o pfivodu stři
lení na monitor Maroa ae nesho
dují Srbové tvrdí ie monitor
přiblížil se velmi pevnosti Po
třikrát dáno znamení výstražné a
pak teprvé stříleno
Rakušané praví le loď leleln
klidně když achvalni bylo niko
iifc r&n vrtrtlíno kltx'i to
etěl&a trefily V uherském sně
mu zpfisobila tato událost velké
rozčilení a podána Žádost k mi
nistru Tiszovi aby vláda naléha
la na dosti točné zadostučiněnt
Londýn 22 pros
'"Standardu" se z Pešti ozna
muje le v Uhrách panuje velké
rosčíloní za příčinou pohanění
kteréhož se Rakousku od Srbska
dostalo střílením na parník Ma
ros Veíkeré listy uherské json
nespokoleny s pouhým odstoupe
ním srbského roinierRlva a po
ládují obsazení Bělohradu — Dle
posledních zpráv považuje se ve
Vídni sesazení ministerstva srb
ského za nedostatečné zadostučt
nění vlak Rakousko nehodlá
bráti to se Srbskem přísně
Londýn 23 pros
Zvláitnf depeSo z Vidně ozna
rauje le Rakousko spokojilo se s
cadostučiněnfm Srbska a nařídilo
ůřad3m uherským aby snality se
ukojit rozčilení lidu v Maďarii
TURECKO
Cařihrad 19 pros
Midhat pasa byl ustanoven vel-
kovezírem na místě Mobaueda
Ruidi paSt Ustanovení Midhata
paši za velkovezlra považuje se
za znamení neústupnosti porty
proti požadavkům spojené Evro-
py
Caíihntd 21 pros
Nová ústava bude prohlášena s
velkou slávou v sobotu Viechny
veřejné budovy budou osvětleny
po celý večer
Londýn 23 pros
"Times se oznamuje že sultán
se těžce roznemohl
Londýn 24 pros
Z Cařihradu se oznamuje že Mid
hat paia každodenně dostává
adresy od Moha med án 3 kteří Ha
bízejf životy a statky na udrženi
celistivoeli říše — Nová ústava
ustanovuje volbu poslancB tajným
hlasováním Senátoři ustanoveni
budou sultánem doživotně
BELGIE
Belgická vláda byla úřad ně po
žadována aby poslala své vojsko
k obsazeni Bulharska Dala vlak
v odpověď že se do té záležitosti
nechce mícbati a navrhuje aby
bylo každému komisaři od jeho
velmoci přidáno 1000 ozbrojených
strážců za průvod a tím aby se
Bulharsko obsadilo Anglie na
vrhovala aby se přidalo do turec
ké armády několik tisíc vojska
cizího co ochrana Bulharska ale
car to neschválil
NĚMECKO
Císař Vilím ukončil sezení par
lamentu německého dne 22 pro
since tr&ní řeči v níž pravil mezi
jiným :
"Vyjednávání mocností o vý
chbdnt otázce pokud dosud po
kročilo ospravedlňuje naději že
ae podaří rozlušti ti otázku tu bez
pohromy válečné Německo pro-
pBjčí se chutě a bezciitně k vy
jednávání za tím účelem
ŘECKO
Atbeny 20 pros
Sněm řecký jednohlasně svolil
k Ev lení moci vojenské na 200-
000 muŽB
Nihrady rebelům
Kdyl během minulého voleb
ního zápasu poukazovaly Jisty
republikánské na možnost poža
davk&'bývalých rebolB o náhradu
za ikody válkou utrpěné v pádu
kdyby ku správě zemské přilla
strana demokratická v kteréž
živly jižní vždy převládaly od
bývaly listy a řečníci demokra
tiSti výstraha tuto odpovědi le
jest to pouze stralik kteréhož
není se třeba báti jelikož tato
věc již definitivně vyřízena do
datky ústavními kteréž vypláče
ní takových náhrad zakazují
Viak že listy republikánské roě
ly pravdo dokazuje nedávný
krok domu poslanců y kongre
su kterýž usnesl se nařídili výbo
ru právnímu aby ceeUvil dodatek
k ústavě níml by placeni náhrad
rebelům na prosto zamezeno by
lo Ze 63 llenB kteří proti to
muto návrhu hlasovali byli pou
ze 2 ze severu ostatních 61 byli
z jihu a mezi nimi viichni vyni
kajíc! Členové z jihu Knolt
Brown Hill Tocker Huntoo
Vanca a iinl O čem náa toto
jednání kongresu poučuje ?
1) Že dosavádaí dodatky pl
cení náhrad rebelům za Ikody ve
válce utrpěné nevymezuje jinak
neuznal by kongres Rový doda
tek ústavní k tomu cíli navrho
vat! za potřebné
1) Že jibanl ukutecnS pomýlí
na to jednou si nechat zaplatit
náhrady od Spoj Btátfl nepo
chybně co odměnu za avojí zradu
a za to le neamírné břemeno
dluhu ca trrl a národ urrhiL ji-
nak by itebyli skoro viícbnt a i
zejména všichni vynikající ČletH j
vé z jihu proti onomu návrhu j
hlasovali " & j
3 ) Že listy republikánské mě-{
ly pravdu a že a právem národ j
vystříhali před možnými nlslrd-l
ky svěření správy země v ruce i
demokracie
Nová ústava v Turecku
Již io delší čarslibovaná ÚU%
vavTurécku byla konečně mi-
nalou sobotu prohlHena a vel i-
koti slávou Dle zrráv teletrra
a i
fických které po ruce máme jeet
ňtava tato todivUhodntm SPÍ-
v g a
WV a S
sem v nt obsazeny jsou opravy
jakých jen svět Žádati roBže
Zaručuje svobodu náboženství
vlem vyznáním bez rozdílu ú-
plnou svoboda shromažďování
předpisuje nucené navštěvování
škol úplnou rovnost všech obfa
n& spravedlivé rozdělení daní
zrušeni konfiskace otroctví a
mučení ustanovuje zodpovědné
ministerstvo a vBbee demokrati
ckou formu vlády Slovem ubl-
a a
ra sultánu prav vsecu a aava
občanBra svobod jakých jen ob~
xz f-k — kxi-x:iík
i a u w w m k txt iu ijc iw vuvunt i jívu i
užívají Škoda že vlečky tyto
svobody výsady a práva jsou —
jen na papíře Neboť Žádný ro
zumnv clovélc nemalá ani na
okamžik pochybovali že nemyslí
to Turecko do opravdy Věro
lomnost turecká jest bohužel al
velmi známa než aby jsme jen
na okamžik domýšlet! se mohli
že by chtělo splnit! co právě
velikou slávo slíbilo A kdyby i
chtělo — - nem&!e Jak můžeme
očekávat od národa který byl
dosud panující kastou v Kli kte
rý ostatní obyvatelstvo za psy
považoval kterýž po stalet! je
mučil trápil soužil utiskoval
který jest domýšlivý nesnášenli
vý a fanatický le tak najednou
změní se a stane národem snán-
livým lidským a osvíceným pou
hou proklamaci na papíře!
Smlouvou pah'!kou bylo Turrr-
ko rovněž vaano ic opravám
vlak kterak provedlo jich ? Tak
ako zrušilo smlouvu to v této
věci tak jako nezavedlo jediné
opravy ktsréž slibovalo tas jako
neustalo v utiskování ráje po mí
ra pařížském a osvědčilo ae vě
rolomném: tak okázalo by e
nyní opět kdyby osky tnuta ty
la mu k tomu příležitost Sliby
jebo nemají cenu papíru na kte
rémž jsou psány TřlČiny kteréž
Turecko ku novým slibům oprav
nutí jsou až velmi ptfisvitné mel
aby nemohly prostým okem býti
seznány Vidouc že velmoci
evropské stojí spojeny v po2a
davcich oprav vidouc že na p--
moc izane z nwh- nemonio bv
m k -kiaa TtrafAiari isiiatiA wvrva
spoléhali kdvbT opraw hepovo-
lilo náležitě nezaručilo a neb
jim ozbrojenou rukou opře 10
a
hodlá velmoci odzbrojit! povole
ním a nabízením snad vtee než
velmoci by rolzdovalv vlak
nenabízí žádnou záruku za pro
vedení oprav a telegramy věití
že nepochybně návrhy konferen
ce na záruku odmítne Zaa
že nynější a takovou ochotou po
volená ústava má býti pouze zá
minkou aby záruky odepřlti mo
hla poukazováním k tomu že
tvorta sama chse čeho velmoci
požaduji a že tudiž záruk netřeh
Doufáme že velmoci nedají a
touto hrou Turecka zaatraltti
že vidi mu do karet NevidUi
mu žádná jiná velraor vidi a#po&
Rusko které neuspokojí s kon-
itttucí na papíře kteráž znBže ae j
tak brzo odvolat a neb zrušit jak
byla provolána nýbrl pořadová
ti bude skutečných oprav trvt 14-
ho zteplení stavu křesťanS bal-
kánských jest hotovo požadavky I
evé vynutiti a mečem v ruce spo-
ln a iinvmi mocnostmi budoaii
chtít samo pakli odepřou Ke-
_ & - - 0 - ~ - r —
máme příčiny pochybovali Že
Slovan Bm tureckým v brzku vzej
de den vykoupení
Honba na divoclijr
- Z tíbosu Mac Kxxzit no
(Z dopisu)
Téhož dne v měsíci ale o & mě-
sícO později po hrfizné poráJco
CuBterově nadello potreaUnt né-
ktervch těch divochu kteří úl
stnili? ae Zvíi krveproliU Onom
v a v pnwi 1!!- 1
tr MiAk Hticnivá nr kflvi
- 1 — j 1
bylo zvědy sděleno 2e vesnic
Milého Vlka o 200 stanech nle
zá ee n druhé straně Bis Ilwrn
potoka NetopýrS sic oddělena
od sil Bláznivého Oře
I byla tedy ihned ponlána jízda
pod velením gen Mac Ken jie č
23 by jim poeloužila Oddžlivle
ae tedy od pěchoty m povoaft
z&aobivle se na la dní brali jaaa
tsk vesnici DruM C~i ítttíj
na blízku zatvm jm avjini
jsme a tábora wdpoUJae o 4 fcwwi I
berouce ae řtm pí boty 2
mil daleko po eetáel vyli-
tělně draných a dorazili je k
vesnici o 7 ht4„ ráno
AČ byli Cheyeont překvapeni
úplně zbylo im plece tolik
aby e svými rodinaati tttkli se
í do hor odkad! na nás stříleli a
drželi se al do aorí kde pak s
rosprchli Mr dobvli cUm ve
snici a ukořistili 600 koníka Ti
I _ rv
lo VBJr"BOT# — "
uet8HWU a raac
poslední doby a v jMlil hyb
Bl-l ko nálehvii 7 plaku
a a _ emvtBL
tjokrje io(1tki sd!a
Pnl JD Py atrre —
loupili obětěia svýia e dne 25
června
Ztráta jejich dá }n ixlhad-
ncuti padlo jicb a JMÍ MU
strany bojovalo 6 itetais 4 dvě
tnly 2 mi'%y K lUk
jízdy setaiaa Pawnel pod ve "e
nim majora Fr Worth jdaa set
nina ŠošonB pol T Cv#4rove
jedna setniea CbeyeaaS a Arrapa
hú pod lieut- W f Clark a j4-
na setaina Siousl pol lieut II
De Lany Ztráta byla : 1
Mtojník 1 korporá: 4 mail
I zabili 2 serffeanti4 kw rálové
'
a 19 mola raněných Z iniáaB
byl jeden raněo ilaněat l l ř
přestáli přeeáleat a uzd aji ae
Hrtvl byli tu pohřbeai
Dne 21 IitopJa by! -IacKt-
zie posli r na zvědy a my ubí
rali k řece Powder kam jta do
lil 24 veíer Tu jme zvěděli 4
zěd3 že tazt dtěna nivtšim
v úžlabině nalézá veeaUe St
00 z ů asi o 1G) stasech ve velmi
výhodném potaveit a my Ka-#!t
jiti o jednom abycbm taaa
dostali úžlabiaoa to Během
noci postavili Soloavé pol
Cosgravem v právo ol veak aa
jedno nivrí odkaj mokli třtlti
zrovna do veaatce Tllabit a v
niž Skwazi leifli all aa 4mi Wta
konci někohk skalikh rokli v
atchl ae nepřátelé mvhH doťře
krýti Toho dobře pMlíi Pře
padli jme je fi hodiaě ri
nárrU dvll %třilvti a
li n T K% ti wi Kijr-kvm l
j-
Jtzaa a pr%?ettti uiot p-
Čali střileti da veire ale Wa
irteu inoia 10 noasav i :a
objela áilabiae a rhtěla právě
vrazili aa divoehy isktx rokti
jednou kdyl viděla druh rvk'i
prchali odděleaí jjib e žeuaaai
a ai e 1500 tejlepiími koei I
ví asi 10 na počet cbrátivše
střelili všichni na lieutenaata Me
Henry ho od 4 ptake kléry atál
v čele jtatly své a padl ka4 sar
tev a koaě Hoň bvl velni taký
1 _e ae nv_z) t
l - i J ' — "
zapauti veeato — vei
aáMbatai a ukořMtili 5 k&(
kS Na počátku bitvy byl pnkláa
rychlý posel kru generálovi Croo-
kovi aby jej požádal by aa ry
chto poslal svou ěf hotu aa po
moc Ta se také zvedla a po velice
aoM-h&dnýeh reetárh pwte poval
ol poU-lae až d 5li kde
pro b lavé nohy aieetokla dále
Ráao vlak opět ae svedla ale ta
setkala ae ul a odděleni a jízdy
Col MacKeezte-ho a mla ee
Tr4tili- oiI hT jta H
tři!
V bitvě té byla ti aepřáteU
ských IndiánS zabito a aa {
straně padlo 5 vojíni 21 jich
jest raněno mimo jednoho la JIa%
1
Vojsko jreaerála Crooka přiby-
lo dae 2 proeiae do tábora Rá
no VTy a drahéh dae wi#bral
se dále do BaifaJo Spner od
kud potáhne k Li tile Mtaeauri
j řeoa kde doeřá le aalezae táboe
i Bláznivěho-Oře
Solonové ehlěji odtrkaoali se
od výpravy a navrátit! ee dosat
do jednatelství CaapBrewn Wy
Hal bychom ztratili ty nejleell
bojovníky z řad aaJick
Z dne 8 pro!aee aiělaje ae a
Fort Peck MonUaa 2e 109 mutl
& pluku jízdy po4 lieuteevaatem
Fr D BaJdwiaewi zzhaal odděle
ní bojovníka Se4kÍbo~Bk tá
bořících ve 190 stanech pře rek
Mtewourv Nedaleko nati potek a
Brk Síouzové so ale poetavih a
htili TOÍk" fhl
při Todu pnkele utekli ae a
P4Jr UmL SdW Býk
táboří a potok Bark i Scn}
I bcjovolky Svornot'
t ViUrr waeý zjaWr
aer mexkké KnUzomie le4
i ae v Sa Frafcisi-o Nechco 4ě
lilia jakým tJelem Um přiel
vlak praví # I přátelé jeho
abírnjf anoai eboa p#iao 1 gm-
1 vernar pohnat o nabytí ztraeo
I ťtCzt
a_ i k fc t ▼ w — U Vt I v _ Y Ti 1 K z m
f law řrt r-i-i: a
LLvď! Ky- Ag!í apV
It hyl odevaoaa ! r ffMre
p4 hraaa rka5h Iaíií--te!r
aby bj I dp% ď v--K-wa
a eJf zt d- šjiiátt
t Žký klisr v S ELaa-
btt t pruviaoi v Haa
i I
e# pohtm-t utere vfi-i
weaáth shyealr Pvlác viaik
UI Stepu v ba ě vd kasiua
f V Iadaar IJ aetařeí
" ' ™ " 7: ~ : f
r4r va ~irýcka T kt I
u" w i
rýt svého íaa látka k rvmkmm
í
te]t#li saka pottkvtaal Msjp- t
MUr t tt rkl I ht
býval ftike gv aa rvM a i
v_i i
třicetkráte prWia
V SiM Loeie e(laa b h%
Umt CtL Hry Ottl k'rýl
byl ve věseef fr áateti v
poivo4eh k v I!? Tři ufa4
nici vládni 11 rl MJ a
Joaea ktřtl a tě aaoté hhey
ve vězeeí aarháxi b i-m a epo
chy bez též v brzké prvp}těai
f V rHttlMtrs ra aptáeh
nal pratalt p?T aiko
odboru pro pollovat p ukázky
zprvaevěřiv a 0WÍ j
doí Bylo presí aa -Jsřeat
po několik ú&l a v pv144 tfln
zapu?at a mim vyšetřování Bnv
okázalo ae že po4ařÍ byt
pvítaté a pnetett4at
krav kde o k! pTá#J v
4trý r
t V Fat Sej: sw byl
Care k!%vi v-k tři v-l ii
farmář Snttha ?eel a m
at správě } li ( vs vral
dy prveih tjk4 "ímii ká
rrtaaaa a a-attv% ve
vraidi i k torna t AWiaalrvw
11 i w
poklaiav Sr~u S!f:S b:?k oV
W1 P fIfW
III &w-kéut aaroíaiaa Vaka
v ťhii-ao Vik kJvl
4ti sait bkvk
i iv prř vt Híři }- a
f 1
I _1 4 k lí_i_
iwt
b# iztii KI
: T Mi wtían as v
C kaTSai aat#rwtW-
j!aí-v kVil- anu M
ra a 1 UJ ta }W
f v tp?ť š CmÍ A irvwe
a pevoii lf v Tz lral }
iraí
niat phtjr ja iv a TiKkieN
ctva a st ist a~ kýva
vejke a pďvta!ťt jm wti
baat!ao Pv%ta]-t řitai prý
stati vvp!t-v
t Bále KCiy M dva
bratří WiWy a TT]U il ao
hádali e e polilka rw4-kd4l£
ae tak le Wi:aa cktěi bratr
aoleaa nrobJa4at W!k že
na řkočila aby aaale s4o
t bránila vlak i v{v bvl ttk 4o
pálr% Ž fm mi b!aal a raka kt
skoro přvřiaaaL Wii!y a %
hopil ralarf-k tr4 p bratru
porav }+} Ulce a r-e tak I
sau m ' býti e4ejta Ža
TTUev V st aeesřo vei ke
alrátoti krve
f in lf proaiaco vočer bylo
přepleeM pét voakl ee 4 -ák!ayl-ntsi
vozy 4 Ia44l 14 a
Creek teul od Het CrWz TH
vozkové nauku polkzi aeaCjk Ji W nepožíval f&mhm
Otldéle! voják efečaal 4br
lo e ha4 sa)M laWti a
leali 4v4 aartrely asail str4
eveJ aaouk ebli : rvtll
n kros4a vyvpé Kl
bylo odehnáno T jVleot 1 e
bylo 40 děr 4 kalt a po4 'r
tvoÍT byly ptineeeety i Cney
ne Wy poklboy
V Z Sikaz Citr ákl ikta
jkl telegraus o d í U uz
-V?r odpoledao aavraJOJ v !T™! o-ed t
jLžkvl Yaakw Ccx PktUr %
{kíolev Ikk o- Wv4yřtfi
a4e4 k!4a elv raP U£m
riw iv reo) pkáke?) hr j rzt?
JeeeíParvik(Pk li rik ?
lennevo Utiskl ji r do ! ř ~m4z-
amrti TvWilebvl v té eketaíTr1 í 7 ~"
3 iA tk Já _ Uk _ a #v
yaJž IvnJ4 4iikvbv
ty svěiky kroeeébo ho
avelíy eo##íy kteri zii!i:
vraledaik kievad!i #i i
rif v Tkto k Jl b
ne
f Vpttaa% tH U vH aká-
Iims sbfr bvlv OMdvJv
neeprávaoi aiaaa ár-4 ~kNs pw # £rkv Hm
dlabylre o 2t al t& tfcikt r ek e v iéiki
Shledáno le v mw aavfet 4 9 '-
kaávaah aaaeey bv} a4kt J-A-JOUX ř-CL-lHil
r4 tszee fair a le a4 bri I
bvl nLau BvUobičiel
MsetkaÍS t diatei yár
re ky I £ a preiv vi-Jy
i iMn zaiaay3t ay
fh kli U pwklay eJhoru
vit wi a kr tk v?'eA u
kíř%-At 4!#4ák#J-e hlaAetI
im 2" iHMh m?ím$9 m+1 fcy W jsaeu
aaara ki ín ř DI2 rrt
1 asa41 Uhsi l4mm vedvaao
I e4Ka t by W klerkavt J
NtiVajsyi#%i% kterýž byl ikesi
ri - Ta mtírn W aave
"
i-n 1J# ih4 vv lirov4at av
ee aj'Uk% k teW vine a ef
vhl aáll-tě býtá pKrLá%
Rt flrmik Mtaaéw kil
tsarusevs M#z Opat-í přía&av
ptml+dm jaaait 4ao 14
1
W1 fNSv4
1
s--kt tak že nebv' aaJlě aa
Miii i % vare sm2cv i e
£víi4i mm zachránili Páraik
íři al p- h!aJ av vodaf%
visa aáktajMHw Na k4 aa-rhá-aH
aa 34 4 táaoh ttále-t-
t h Spwj St aakfwývkž aev
í 24la4W p šieL
ř )tuý rtvttek peaerevátt
kjrt pe4ir% kurýl i vikv
] jt tv4t4 saájs t pwvětrva kte
xl 4d se 5j Státech kJv
pwaunáa bvL 0jei veřer
cir v(nvývaialaa
I!í
IshIíA J í
Vi it a triaáeo4 j
}ajwi m aáas saéw Tlade
k ! v Seté í bylo %aaaali že
ky e4 alko trkjt a Wktta 1
křt ktrý ne ker athleel j
z ÍK podobei % aáa tHtml
m vs ich tak 1 i Mavi o tfsk-
} a 5 sa-iL tVwt4 tWttfcH správ
j J ř - F
Jak aa bvť
' " — " """"" ™ w
J - " ' i
_
j jut l+ a~av NtM zyK a e- s
I ar ra t je st
Mt
prvJA tt2k a prw4jo p
1 l r'— j-í-í' lai-áaX YWk
v 1-Jhn it ri? kteril 4wMra!t
prWár%l k Ay p4rlrai }
tak b IJ" kel phhaá
t % ia a-3_ W-rr ftvn aa
{ k #i-ihd4íe ae Sa C
I tre M mm kvík aat£ti a aaWaa!
j ve y4KváaÍ
♦ K ly 1 s-ř4 Hiiwa pr4u£-
'
kk kkflll ifa U V- '
4t alkterf kt reo?ezs
lkaakaýM k terýi k byt bfa
ctoaářwaa ♦ rJckaa a ilivi
uváU:y l:y které preti Ti-
v'y ly deea tvrzeai Ukv4 a
noaftf yH v4ei Ua Tk
nvvi ave4?J jed- tv%ejÍ'OSKř BiEIIXA tH
' v t k 1 1 iii tkKitUoMM h
rwym sxuiHt mm nrMf ew pra
v4 N bv!a awea jWa
a ěvk právnič přt TJde ae
aNKčoea T lie Lail so — ae
urkwisi ms akav ae i
! k Jv_
evkrii sfoesawt eae
i aá jeho eerma byl t ?
4o kterého osáhlo a v aálažttuatá
té sÍsě pnti es aokrWiti
l řřei
f B-lle SVby tWel v Ten no
so 4á! ee kroa vrald L S
Hl ztarý vlf h?a
vražil byl splsekem kroaným
e4 C2ey Bw4 z aedikáck
oko4oi Bo4 AakxIavi
UIUk tthkMl ji
dobré byl ir twital e4 dcevy I
ecek I1 1% t k fthmi epea k
Iljovi pkvl avott žideez
vik je epét ditle eir!
láoea fimmt mi r?ari aa
vy pálil 4 aart vWy }miti pěí ra
l ji k ryvklAřv požlo by
bvl l oOU Dcer
rj
~n
i 1 sa aAv & — I W &
!
j by l p£f
!
KALEQ0ÁĎC
tipea ti!
f -Peřtrk Iv e4dai~~%2na-
— "Itecwev CaakéV Pro
SL L VAXV
Crvbe 3 & kv
j awiZa 4 rek 1 tV
s?
w wmm
T T
S % U'm
ailepwaai vsea m r-hlm 1
vt&A ssart rvala a cřW a
m-mSh a-jvans uii ik-cIkY
BOŽEN r
v ue4a d 17 p-e?a ve s4
ř 7 nk 1 a I aiuc4 T% Uvial
mmmtrmtt aai vl-5- mm y+ }
iah mfm tasteetna př -4ik
vreiý v sdá4aae žxk
TreetCtci redLe
Fraat a 5Iar~e Jewaea
jDa Salina county
Si-44 ba3tí{ai pa
81
a Ua£
- S)m
J
k Ua ae4ávaéiwa aasAabeeKT
akLáJa! lrm PsaTx
Nk£ a aa Via eiaak
iěU vUřy
B-iw sair mmJkt viiytky
V4a Váza }a
Ž-jto dl- fvlÍT v li-e
Ve %-€-
2Áiý aarak aše(í aaui
Uýn dlužníkům!
TWha aai přzau t v 1
r44 a a Ww vykviai kaikl4
as a však v kakace mKk ajúeaá
atawW jawu smftk saxaiýcks
hzř amt j 1 lm a maavi
IájUiy vlieL Jžwl ri
4 % ay kt4 w4a
há aaáaa vrej a4 4llaky
epavcit l ri mxh !±ÍT%m
aay vyp-řilal r aÍřív
pakli a% zie amm wku in
] rLŽWkl taa
U St AU A NER
Do Schuyler a okolí!
% a -
f t Jt Je4ta" v-iřm
44 aálMkva e Crt l!
v Shvíer a sv r k ť
ti a pl--'ř# saJWi aaXže
a4 pw K #4?si fc !
kt k144 Jtrí-M a&i-4 k
Jtka a 3atf Cxrt
¥kií kraaA4 a tri
Caa%k ávtiv it5 a úivi
ve U:o aáAv k aaZa
Viaj-í t íJ
$ 4ťtaM JJ Zra la-nii 4
j v%TW
Lvri:!
k-
j mmmmr
-
I _
j mllTZI
tlhriiaa
4IAU
KIXDA S£ SPCL£t3UI
H aaVět atífn v i kuréi
&l %0-'X eyvati2 Wl
plavní řve třís4tss ví
cero drX kwla fií'tt
I3ízl víko hat-tú XLawcí
itsM bfU aya4 j+±t2
s%it4 aaa ít J ře pai
Uloviak b4oU4 KratW rnsmrnb
eeckokř voasakJk bei tím vít
aii
Laokavé aábi-ikv íí" aJrv
áav ÍUírtE
I Stavit JkkMki cwiy
1
- 1
f
CEDAn RAF1DS
NejviUí &Mký bv-vký airwd
Vfrehky i má-% t a t vy !
&£) vecnodvv tvarv v 1 ij
m vAk vtnr
X wi e r
CoSciracbcli!
ewýes rWkles kr-
t
zlí df -lHcWd Sivr
oontj vyprefcljkJĚ % of
SUTÍ EXS lTT t3i
prl W 4etvM mé
i tHI i rrke4wva
e k ri&á4 s-f
17
e
ví K~e
Au C
MMHH Mk k 1
k n jíl 1 w Sukw
J
1