Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, December 20, 1876, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    i
✓
r
o
ii - ii i
____TÝDENNÍK POLITÍ ÓgÝrPOUÓNÝ A ZÁBA7CTÝ y
Majitel: EDWARD ROSEAATER ~ Předplatné ročně $220 t poštovní zisilkou „ m CSSiCaŤ '
ROČNÍK V i-' 0 H A H A N E B D ti E 20 PROSIHCE 1076 ČÍSLO 33
'=="'"M"MM"SSJlqsaaawagaM 1 '' ~j " " ! í " " ' ~" t "
' l
:4
(v
'i -
♦
"i
"i
- s
r
'
- #
" ' X
-
- A
1
A
''-i
#
'
- jř
j
rvi
Ji n V
v Vi
1
i
)
X
Našim dlužníkům 1
N kteří i cJich odbinteld
dluhuji Jii po 2 i 3 rokj U
(omeouli jm viaebaj před
ttlftkým řs#m tisk pc&s malá
líéí e oetalni ani
neutkali ta tio-tMeřná #diliti
nim pro! ueplail a neb kdy
saplail NinS2ťni list ril po
sílali tdarma ani mnobi léu
ř#kati nepořádným odWrate
Iflm a t-Lcrae ouvýui rokem
{řiréati knily ra'a do pořádku
a proto a prvním řftlera po no
řím ror tantartme liat vleoi
kteři 2 ner 3 roky dlabají a ani
na ni D(omínku Deodpovidtli
a oJeriiimí Afty jejich ka ko
lekci Adminitrac "Pok Zip"
Politické zprivy
il V enátu tylo blaaoviou o
koná ní mi níiuj e aloiné
prídfta na t2b 000 a na kterýi
prraidnt ▼ roinnUra xaadin( dal
velo Zikoo neproiel nyní
pře reto jelikol neměl potřeb-
fcb drou třwttn h!3
k Senátor Wrighi natrhnul t
ponjllí lákon ku ntroření aoodu
nimi by roauOTány byly apory
o ttoKní při Tolbí pieidnta
Předloha zákona toho navrboje
aby Tnhní oa1ce nejvyliího
aouda Spojených tt3 byl xiro
▼eft přcd cdvu tohoto rohodoTa
cího auodu a aby te noudcJ Spoj
táta aneb ditriktnUh trohl ti
dalikh 6 íou Jc8 kteří dohroma
dy tTořiti maji rozhodovací aood
J V jilnl Karolíně poměry
denně xaplětt j( Hampton Hna
nt xa i role ní ho ol dmokratic
kl legilatory Tygrl úředně
Chamberlaina aby oďeTsdal mu
pcí titnf coi tento uíiiiiti
odepřel odpoTlJaje ie jeat
zákonitě zvoleným gaveroéreraa
nemá přiíiny aby iádoti Ilamp-i
tónově vyhověl Panojl oUvy
le ae muchlanica v ooon atáto
bet náilnýcb vftrioontí nekon%
! Minalý týden poiednáván nyl
▼ aenáta Edmond návrh záko
na o titáni h!l preaidenttkýcb
Návrh ten totii zněl aby lítáni
hlatS a rozhodováni volby avěře
o tylo nejvjMímu aouda Spoj
StátS Návrh tento neproicl
lilami námitkou pmti němu by%
lo ! by pak nejvyill aond kte
rýi nyni atojl mimo via politická
atranictvf ial ty 3 poaza jen
ttrojem flilkkýra toi bylo by
velmi zibutné
Výborová korjrreíiu zvoleni
ka přehlednutí a prozkoumáni
jednáni v$lor5 řítacu h ve Fiori
iě Jilni Carolirě a L--uiirě
odebrali o do dotýtných tát9
ininolý týdn Výbor ve Floridě
avdil k torna ibre-1 aby zprávy
volrbnt výbora k prozkoománf
přdlolmy bIy V Looiianě
vlak toho výbor odepřel upíraje
kongresu právo jednáni v j bor a
revidovat! a tvrdě ie zprávy vos
lebnf Ioa majetkem atáta a ne
moboa být p5ííny vlak nabía'
aby výbor korerrní najmsl ai
několik pfař& a nechal je opaati
n avi átraty
g Před několika lety přijmato
l-ylo od obou odvětvi kocfreea
poleiná oaneieni o lítáni preei
dentakých h!aS známá pod ná
avem : dvaadvacátá Dpolecná pra
vidlo Dle oaneieni tohoto mělo
kterákoliv odvětvi kongreea pri
▼o liniti námitky pioti blat&m
kteréhokoliv atáta a blaty Uko
á měly být zavrženy Pravidlo
takové přiilo by dempři příitfm
polítáni blanS vhod Vlak bylo
doaud pravidlem lo veikerá apo
leíná oaneieni pozbývaly plátno
ati a ekonlanlm za#e Jáni kongre
a v kterém nmeleoy byly Tak
má a to tél a oním dvaadvacá
tým epolelným pravidlem a aenát
dal najevo před dvěma týdny
▼elkoa větiiooa hla8 ie ono
pravidlo uznává za neplatoé Na
tak d8m poalancS který minulý
týden 'velkou větiinon roahodl
I pravidlo jest doaud ▼ plátno
ti
% Předeeda demokratického ná
rodního výbor a vydal dna lf t
n náaledajlcf provoláni :
-Národa SooaUtl:
Demokratický áitřední výbor
oanamaje co výaledek dna 7 liat
odbývaná préaidantaká volby
a voleni Samuela JTildena preei
dentetn a Tb A Ilendrickae ná
měrtkem Bia ho přejeme vina k
tomuto vítězství pro oprava Ti
o jeětě zbývá (Mt aby obě ani
aovny v kongreea dle své povin
noati aeetoapily ee drehé středy
v 4 nora b r a provedly vfili as
matického ltda projevené takto
iaUvaf iwatoa ? vltiini blosl
voIitA&kýcb a atvraaal vlJiooa
váadi atitft jakol i avrxovanoa
vlClnoa vUbo lida v Soartiti Z
nařízeni výkonného výboru
AtraM C Hawitt lUltvix
Na to odpovělěl nemeškaje
ihned tajemník Chandler náslo
dujícím provoláním k lida :
Waahington 13 proa — K
lida i Dnea veřer bylo vydáno
provolání od demokratického vý
bora Je to posleial zoufalý po
kut ka zachráněni tonoucí lodě
Gov Ilayea byl pořeetně zvolen
zřejmou větiinou volitelekýcb
blaefi Neni aui nejmenli po
chybnosti u iádného rozumného
rbcioa o výsledku tomto Pro
volání v ý bora demokratův jest
nestydatý a odvážný pokut o
předpojatí a zvrácení obecného
6udka llsyes a "Wheeler jsou
zvoleni a vflle lidu amerického
bude provedena a udržena
Zach Chandler
předseda národního řep výboru"
Rozčilení demokrati které
před několika dny panovalo zdá
ie ochabuje Jiini demokraté
dali avým horkokrevným spojen
cům ze severu na jevo Ie netioa
blazí a jejich pokřikem: Ttldena
a neb válka Tak v nedávné po
radě demokrata v kteréi Fer
nando Wood držel řeč plnoo zá
pal a ochladil jej Ben XX i II ihned
Celá řeř llillova neni aice známa
a nepo hyboě nikdy nebude vsak
jednotlivé úryvky přiily najevo
Pravil prý téi tnezi jiným : Mo-
i no ie pán tento nezná konzer
vativní vliv patnáctipalcové pu
my jjíl doutnák hoři" Ve svých
atřcítěnýcb plánech o násilí k do
sazeni Tildena spoléhali střežtín
ci na severa na jih viak chová
ni jiha přesvědčilo je ie nomtt so
vzdát podobných piáno a s&stati
zcela na pfldě ústavní a záhonité
Prcto jeet nepochybné že celý
spor o presidentstvi vyrovnán
bodá cestou míro cestou ústavní
řehol ai každý míru a zákona mi
lovný občan přáti mail
JI VJižni Kar lině mají nyní
dvě správy etátnt Oznámili jsme
minule ie Cbaraberlain byl legt
sla túrou republikánskou uznán a
prohlálen za guvernéra Minulý
týden uznala a prohlásila legiIa
tara demokratická za goxerner
Wad Hamptona Aby zmatek
byl fiplný aeeadila leg1atura
vrchního soudce Mosea Zákon
státu onoho předpisuje ie soud
cové nemají přijímali plat za
řádné jiné služby státu prokáza
né viak soude Mosea byl záro
veň profesorem na universitě
státní v odboru právním a bral
plat a poatavenim Km spojený
Proto jednala legislatura republi
kánská zcela dl zákona kdyi
jej ae&adila
Minulý týJen svolila demo
kratická legulatura jiini Karoli
na za senátora Spoj St Gen
Buttlera kterýi atal e slavným
Um i byl vidcem při vražděni
černocha v Hambargha v mina
létn červenci Patrně mi dera
leg onoho státu rozum na pra
véna místě posílajíc do senMu
mul kterýi tak dobře zastupuj
smýilsnl jihu
fl Soude nejvyllího sonda atá
ta Oregon odpověděl bratra své
m lijícímu v Roch ester N Yn
nn poptávku zda guvernér Ore
gon jednal dl zákona kdyi ode
přál jednomu a zvolenfch repts
biikánských voliula pověřující
listiny následovní depeší :
Portland O-egon 9 pro 187C
Pana C E TJpton Kocheeter N
T V odpověď na otázku sděluji
I dstava tohoto státu oprav
Kovala Cartvíghta a Odella
(druhé dva zvolené volitel Po
rd) usUnoviti náhradníka J
jich hlaay vrženy jaoa pro Ilayeee
připojeny ka zprávě Tlbnf
opatřené pečeti státu Ústava
zakazuj výkoné ouvi konáni
soudcovských služeb a neb rozho
dovali o Watteovi nevolitelnosti
Grover pouze doufal d odliti od
mítnuti vich hlaaS Nepodařilo
a mu W W TJpton
u Demokratičtí vůdcové jsou
velmi dSslsdnl V debatě a po
slaném Garfieldem v kongresu
dn 5 prosme 1875 Randall
nynějií přdsda doma poslancfl
tvrdil i dvaadvacáté společné
pravidlo nnf víc v platnosti
jslikoi j44 kongr při začátku
aaadinf npřijmul Vlak minu
lý tfden tvrdil naopak i jat
doaud v platnosti
{{ Preaident aaalal Snátu dn
14 t- m následující poselství:
Senátu Spoj St V odpoTiď
na usneienl aenáta od 6 t m
požadující zprávu proč vojsko
Spoj 8 tátQ bylo postáváno v mě
stě Ptersburg atáta Virginii
dna 7 Hat 1876 a pakli ano a ja
kýaa privm a aa jakým účelem
podivám přiložený lint aekretáře
vilky kUrémui usnesení to by
lo odkizioo po!a aa sprivon
jeneráU armády a přiloženými li
atinami Přilo2ná liatiny podají
poradovaných vysvětlení a vi
lima dÍvToa#ořpmvdlnl kroky
ktul Í"-zZ-j tyly Jszt doti
volebních místností nikdy nepře
káží úplnému vykonáváni práva
volebního od občanů jakéhokoliv
politického přésvldčent Pakli
ie mělo (edy vůbec jaký vliv na
hlasování byla to pouze ochrana
otčanCI hlasujících kteří mohli
odevzdali bet básně hlasu svého
kandidátu svého výběru a zsji
ilěna tak úplná avoboda Možné
ie přítomnost 24 vojáka pod ve
lením setníka a poručíka umístě
ných v budově Spoj St v Petera
burg Va dno 7 list va cnařné
vzdálenosti od všech hlasovacích
místností bez v leh o cakročováni
z jejich strany a bez přiblížení se
k hlasovacím místnostem docíli
la týsledko jiného než kdyby
tam nebývali k udržení míro v
pádu nepokoje Pakli tomu viak
tak joHt to pouze d&kazem že v
tomto poslaneckém okrsku ve
Virginii voličové mohli voliti
dle sho výběru TJ S Gran
Připojeni listiny obsahují svěde
ctví vícero osob o pronásledová
ní které voliČSm republikán
ským dosnatí jest a přesvědčeni
Je ochrany jest nevyhnutelně za
potřebí "
New Yorský list "HeraM"
pí?e 5
Dl vil pravděpodobnosti bu
de Hayes na?im přlitím presis
dentem a pakli Že strandemo
kratická bude don ti vlastenecká
a velkomyslná aby přijmula vý
sledek kdyi shledá ie odvoláni
se ku kongres a i národu tomu
nezabrání pak není ae co obávat
že by nechoval se k nt patřičně a
právně Nemáme pochybnosti
Že jih bude tak dobře spravován
pod ním jako by byl pod Til do
nem Nemáme pochybnosti že
uposlechnul by rady leplí třídy
jibanS v jednáni svém a onou čá
sti země Věříme i politika je
ho byla by v každém ohledu ros
vážná a smířlivá pakli demokrati
cká strana po jeho nastolení bude
slulně a ním jednatiVeikeréJeho
eympathie jsou při liberálních
živlech strany republikánské S
jedním odvětvím kongresu proti
němu v politice byl by nucen
dobře se chovati i kdyby př"most
nebyla vodícím rysem v jeho ka
raktero Bylo by bláznovstvím
pro demokratickou stranu aby
cbárala ae násilí proti takovému
muži V roku 1821 kandidát
menšiny atal se presidentem
viak o 4 roky později nastal ta
kový převát v proepěcb Jackso
na kterýž by r 1824 ponien ač
měl větiinu volitelakýcb hlaaC ie
v roku 1828 měl volitelských hlá
sil y poměru b proti 1 Jak mno
hem lepil bylo vyčkat jednáni
národa naŽ by bývalo porušení
míru ve prospěch poraženého
kandidáta
Pakli ie pan Ilayea bude na
stolen co pílští president demo
kraté a v pokoji podvolí jako
učinili při volbě John Quiey A
dams a odvolají ae a úspěchem
klidu jako učinili tehdy Jaou
vlastenečtí dost aby neohrozili
veikeré zájmy obchodní revoluč
ním odporem Jsou rozumní dost
nel aby popudili míněni veřejné
proti sobi poruiením cen majet
ku a udržováťím země v nepo
koji kdyi mohou a jistotou dS
věřovati budoucímu rozsudku ná
roda Neníli jejich přa ailná
rozdrceni budou tíží veřejného
opovržení pakli ie zabrávati bu
dou a velkými zájmy veřejnými v
marné snaze vyhledávání prospě
chu strany tvé Jeli př jejich
spravedlivá mohou jistotou
avěřitt ji budoucíma rozhodnutí
národa Mohou vle aískati mír
noati moudrostí vlastenectvím a
odmítnutím účelů eoběských —
vie stratiti nesmyslným ohroi
nim zájmS země Strana de
mokratická by nepřežila násilný
revoluční vzdor zvoleni Hayea
budeli prohlášen aa oprávněného
k úřadu
Žádný rozumný demokrat ne
mile pochybovat Ie Ilayea byl
by presidentem zcela rozdílným
od Grant On jeat zdrženlivý
zákona dbalý občan On nikdy
by nepoužil armády ku kontrolo
váni voleb a neb míšeni a v ná
ležitosti iegislatur Jest právní
kem dl zamlstkniat a nikdy by
nechtěl zákon potlačiti moci vo
jenskou Jest přisniv navrácení
s ku tvrdé měně Jeat pro opra
va v správě veřejné jest liberál
ním v avých náhledech k jihu a
mi v ošklivosti darbické jedni
ní carpetbagrfi
: ' 1
vyjednXvXní o mír
Londýn 12 pros 4
Z Pařile oznamuj se( I obdr
žena byla následující dpi a
Cařihradu : V předbiini eeh&ai
konferene včera pod předved ni
civím Ignativa zásto noové po
jadnivait nej?nri o otiihith Xj
a shodit ke na následujícím což
později úřadrě zúrdí : Honfere
ce připouští rozšíření územi Če
tiohorského o ktefémi se dohod
nuti učiní v mezinárodni schSzi
Dubrovniku Rozšířením tím
nabvla bv Černá Hora 11 okrsk
8j
kníže Černohorský má jiti do Ca
řihradn a poděkovali se sultán
za postoupeni íoboto území
Konference přípoullí Žo srbské
území mělo by býli vyklizeno od
vojska tureckého zajatci měli by
býti a obou stran vyměněni a
příměří prodlouženo ai do nza
vření míru Dále bylo usneieno
že údolí Dřiny mělo by být pova
žováno za západní hranice Srb
ska čímž by Srbsku připadnul
Malý Zvornlk Tyto první vý
sledky potvrzují naděje že docílí
se shody mezi mocnostmi
Pařil 13 pros
Z Cařihrada ee oznamuje Že
zdá se že zástupcové jsou dohod
nuti o tom aby Bulharsko dáno
bylo ve správa křesťanskému gu
vernéru Londýn 15 pros
Vídefiský dop -Times" ozna
muje že v zasedáni konference
ve středu jednalo so též 1 o tom
aby postoupen byl Černé Hoře
též jeden přístav mořský však
návrh tento aetkal so a odporem
z vícero stran
Caři hrad 15 pros
Předběžné konference ukonče
ny budou dnes neb zítra a íor-
málni konference započne nepo
chybní přlitím týdnem —
Londýn 15 prou
Pařížský dopisovatel londýnské
Times kterýž bývá velmi dobře
zpraven jelikož mi přístupu k
zprávám úřadním udává Ie po
žadavky Ruska jsou v krátkosti
následující :
1) Vieobecné odzbrojení oby
vatelstva v Bosně Hercegovině
a cuinarsKu
2) Voleni všech úřadnlkfi dle
okrskS
8) Utvořeni polici a zemské
obrany s křesťanů i TurkQ dle
poměrných počtu obyvatelstva
obou
4) Soustředění turecké moci
do jistých míst zprva ustanove
ných 6 ) Placení nepravidelných rot
vojenských a zasláni Čerkes& do
zcela tureckých krajin
6 ) Zruieni desátku a zavedanl
místo nich daní
7 ) Užíváni slovanské řeči při
soudech i zprávě zemaké
8 ) Scbflze vynikajících mužB
kteří maji se se zástupci v konfe
renci poradit o administrativních
reformách kteréi by zavedeny
býti měly
9 ) Ustanovení křesťanských
guvernéra portou se schválením
velmoci na 5 neb 6 roka
10) Potrestání viccb kdo úča
stnili ae ve vražděni a nkrutno
ttech a vyplaceni náhrady rodi
nám oběti
11) Utvořeni konsulárnl komi-
se která! bdí ti má nad vykoná
váním reforem
K torno dodává onen dopisova
tel ie nepochybně bud téi poža
dována úplni neodvialost Srbska
a Rumunska pod a ručením vel
moci za jich neutrálnoet popa-
itěnl Cen é Hoře Grabova pole a
přístavu mořského a ustanoveni
dvou křesťanských guvernéra
jednoho pro Bulharsko a druhé
ho pro Bosno a Hercegovina
Cařibrad 17 pros
Ve včerejil scbBzi záatupcfi
skončeny předběžní prie konfe
rence Veikeré otizky byly po
jednivioy viak určitě nebylo
dosud nic usneieno a zástupcové
požidaly avé dotýčné vlády o
dálii navedeni Porta odmítá
naprosto veikeré návrhy Čelící k
osazeni některé krajiny Myall
ao ie formální konferene aejde
se dn 24 t m
Z Vidni se oznamuje i velko
vezír Midhat pala a Saíet pala
jsou odhodláni odmítnout! velké
ré návrhy čelící k odzbrojení
Mobamedinfi osasenl cizím voj
skem a dohled na administraci
mezinárodni komisí
r Londýn 18 pros
Vídenská depeše praví le pro
dlouleoí přiměří do března 1877
jeat nyni jisté Turecko odpíralo
kratšíma příměří a Raško nio ne
namítalo jelikoi mi pouse 120
000 rauiú soustředěno na hrani
cích což jeet o 40000 mé ni než
zamýšlelo tam v tato doba míli
Tento nedostatek zaviněn jeet
neočekávanými obtížemi y do-
rV
V 8BB3KO
Londýn 13 pros
2 Peiti se oznamuje že rakoa-
skéma sistupci v Eilebradě bylo
nařízeno opustili mUto pakli le
Ertsk o ! odepře zaáonturiní ní aa
tiplal dri3t a proht£Ut ra-
Londýn 14 pro
i Depei peitská tvrdl i srb
ská vlida počala v středa vydi-
vati peníze papírové a nuceným
oběhem
Londýn lťLprosine
: Z Vídni se oanamaje Ie Srb
sko požádalo Rosko aby nechalo
Igni těva je v konferenci zaeta
povati
Londýn 17 pros
Vídenský dopisovatel "Timw"
tvrdí že ruský jeneril NikiU (7)
odebral se do Srbska aby převzal
ta velení nad ruskými dobrovol
níky a jednal co zástupce Ruska
Vojínové srbStí v počtu 68000
byli povoláni aby 22 prosince
dostavili se ka svým práporům
Ruské časopisy tvrdl I ▼ Srbs
sku jest pouze 800 ruských do
brovolnlkfl
RUSKO
Londýn 14 pros
Velkovévoda Mik ulál požádal
o postaveni záložní armády v
počtu 100000 mužS a vláia je
ihned počala sblraťi
V okolí Bendery při jtžnírh
hranicích Roka jižni od Kiieně
va tvoří a opevSuji Rusové veli
ký tábor "Pracuje so na něm
dnem i nocí Do tobo svážej! se
ohromné zásoby potravní a vále
čné potřeby a též v Tyrespilo
hned vedle Brandery při dráze
zřizují se veliká skladiště V
Bukareiti zase skládali a veliké
zásoby aena V
Pařlí 15 pros
Ruský vyslanec v Paříži obdr
žel dopis ud knížete Gorčakova
v kterémž praví ie navedeni
Ignatěvu dokáže že Rusko s do
sud neodvolatelné nerozhodlo
Pohyby vojska ruského neměly
by nikoho překvapit Ministr
války připravuje s pouse mezi
tím co diplomacie vyjednává aby
srážku odvrátila
TURECKO
Londýn 11 pru
Zprávy z Vidina věsti velkou
čilost ve zbrojeni Tura shro
máždili tam 40 lodí s kterých ne-
chal by so utvořiti most Tél 111
tu 4 obrněné lodě V městě hern
ii nepravidelným vojskem
' Cařihrad 15- pros
Řecké obyvatelstvo Turecka
podalo portě adresu v kteréi vy
slovuje odanost ku vládě Turec
ké vlak protestuje proti torna
aby činily a jaké koncese pouze
a výhradní oby vatelstva alovan
skému — Guvernér vilajeta du
najského oznamuj velkovezíro
Ie rulstl jednatelé snaží se poh
nouti Bulhary k tomu aby po
dali konferenci adresu v nil by
žádali o to aby Rusko balhar
aké územi obsadilo
FRANCIE
Londýn 12 pros
Z Paříže a oznamuje ie mini
sterská kriae jest a konce Simon
byl ustanoven předsedou mini
sterstva a ministrem vnitra a
Martel ministrem spravedlnosti
Ostatní mmiaterstvo zastalo
Změna tato potkává e a nepoko
jením se viech stran
Yersaille 1 1 pro
Simon předseda ministerstva
prohlásil se v scěmovni za vřelé
ho mírného republikána a přítel
svobody svědomí Nic méně i
upřímně cti náboienstvl Pravil
ie president Mac Mabon hleděl
vidy co nejpřísněji říditi so zása
dami ústavniroi Ministerstvo
yzájemni srovnalé a stojící na
větiině sněmovní i cdrli repu
blikánskou ústavu Pravil: K
založení skutečné svobody jest
třeba pevné a svorné autority
Musíme tedy míti úřadoíky kteří
nejen vykonávají nařízeni a ai
kony ale také dávají dobrý při
klad úcty k zákonfim a vládě V
tom ohledu budeme přisni Zá
stupci levice tleskali k alovún?
těm svou pochvalu -Bonapartisté
chtějí pozorovali nový kabinet a
neklásti mu překážky
RAKOUSKO
' Londýn 13 pro
" Z Peiti pHehlal spriva U
Qbérský kabinet nabidoal svoje
poděkováni aa příčinou neshxiy
o otázce rakousko-uberaké baa-
Ctizka výíhsírX
Zprávy a Turecka zuiji tento
týden míru dosti příznivě vador
tomu ie Turecko i Rusko zbrojí
Oznamnje se ie nsJ aáatupci
velmoci ai dosud panuje shoda
Arci dosud nebyl pojedeiviay
lidné otisky velké dSlelitoeti
konferene teprvé tento týden
aapoSae avi farmilnl zasedáni
vlak a dosavlÍBtta vyjexi aáváni
n4i e jij oi't Z tfo-
c£i! v ktt rr- i r l
otázka zdali Tareeko avotl k pro
vedent vloho na čem s koareo
ce usnese Povalovali by jsm
to sa aeba vraždo kdyby nes voli
lo vlak okolnosti sdaji a na
svědčovat! tomu i s aa to při
pravuj Neje i pilni zbroji
nýbri nechává ai tél podávat!
protesty od řeckých podaaýeh
aby SlovanStn ládaé ústupky či
něny neb ly Pakli i by ose
lení konference aamttlo muselo
by arci samo sobi přďist vina
kdy! by v nastalém zápasu a tálo
pak oamotnělé a opas ti o A od
viech velmocí Na kaidý pád
sdajt býti vyhlidky pro Slova
ny turecké nyní uspokojivé Baf
dosáhnou reformy náležitě aarv
Čené v míra a neb zajisti j Ras-
sko válkou Tureckem při kt-
réi Evropa bud poaz divákem
Různé zprivy
f Z Littl Rock Arkanaaa m
snamoj i blil Texarkaaa
pnknul kotel při páral pil a vý
buchem zabito bylo devět omnb
a dva poraněni Byla % nej větší
parn! pila ve atáta
ý Dcera bývalého aekrttář
Bristow přišla k nebezpejalma
úraia minulý pittk Splaíily a
koni a kočára v které cl v
zla ona ustrašena vy-ko2!a a
vfia ji přejeL Poraně jl jet
nebezpeční
f V Německa přijmut byl a-
dávno zákon le koasalové t4-
mečti v jiných semkh maji býti
pouze právníci Zákon tento
vstoupl v platnost od 1 ledna a
mnozí doavádn( konzulovi ai
budou eesazeaia na jich mlela ji
ní doaaseai
f V Sommerset O páchán
byla dne 13 L ra smi li tol
Čtyři zakaklenci vnikli do oby
dlí bankera Rama a přiaatili jj
aby otevřel jim r-k!Jo a ku
rii odcizili 10 2t)0 dl Pak při
vázali bankera k l'dlitia aprehli
Dosud není p- nrh stopy
f Velký P' lir strávil část Val-
paraiso v jížal Arseric da 14 a
15 listcpádaJ Ohe& vs&al e de
14 ráno a nebyl úplni oJuiea al
o púttřeti v noci na drahý 4#u
plněji zprávy o ob no straty
doeud neÍolly
f Z Belgie ozaa-naj velké
zpronevěření Pf4d Laioa
kreditní banky poelíval zálohy
bankovní ka csolnim ipkals
cim při kterých! velk iaelky
stratil Počítá se i apronevěř
nt obnáieti bad as 4 miltosy
franků (asi 8j0i©O doL)
f BUmark přec jea lepovoU
komžím kteří nechtějí polo ba
ti a podrobovali a sákoaSa zem
ským Dne 14 t ra poslal biaka
pa Bríakmana v Maaatem aa
jden rok a kanovníka dr Gasta
na 2 roky do Zalál pro pols-
noeflc aákoaSm Mimo to i jiná
dva kněz ailli odaoadil aa krát
kou dob do věšení
ý V úterý týda araaily a bárs
ky R Keely a Bad4a14 blil
Start Point a břkl aeglkkých
IIuddfil4 ihasxl powpiL a
patnáct oob aa ais naUasícica
s nt- Kelly byla těl aaalei po-
roaeháaa a vody v at přibývalo
tak i lodníci azeali aa dobré ji
opustili Drahý den doslali
ěťastai do Portland
ý Tepli počaat počitkaat saiaa-
lébo týdn bylo f řííiao velkých
ikod na piralkick a lodkb na
řc Misisippt a St Lont Vy-
stftPpnla vody aaaly a kry
kteréi mnohé lodi poroaxkaJj
tak i aikolik a ttelk potopilo
Ztráta pá!i — pts 150 ©00 4ol
Kry nakapeny byly ai aa 20 stop
výl a drtily vi v testi jiaa etojt
ct a atloa nvodolatelaoa
f Panuj pove#ř i správa ss
tta New Tork a svolila k vyrov
aánl a alodijskýn risra New
Yorkskýsa Tweed Sway a
jial vůdcovi riagit navrátí prý
anieta velkoa cat alup4ho
jmění a městu bJ j vit
aowdai stiaaiL Opit a ta vd-
čaj p Haloví i a&aii alodij vi-
iejt velké nechají bilet
t TiUea iat prý stál v A-
ramném roslileel ohledai volby
a panuji obavy i ba Jel i ekJv
9 W W
Bsin vsbb si to k srdd tak ja
ko G?eWy před 4 roky K diva
by to ebyl nb kdežto TíMea
aim MM cIo kaaspia! a ai k
ad vlechny kroky demokrati 11
dl o5kival Haye pokoj al vý
ald{ volby a j-tli Tilda jt
aimni£ném rcaČlleaJ jt n acIa
přiroaeao'
" f V Li Ul Rock Arkaaaaa aa-
řil minalý Itvrttk vUký polAr
ktarýl - několik Ctvrc4 hméaw
trivii Ztráta r-1
isU V ttacý aaihaal pl paiir
jinf který poaiadaiek aprév V
z-3 a-:i a fcrrl xitSta rJ:za
t Běbeaa roka ItTT Wl V aa !
tsaěil a sic éplai aattit nM
c viditelsvi po celých 5r~j SU
tecb da 27 áaora čaiečai
aatsaiei alaca vkLtlai v Mali
Asi da 11 břa Íát-fn4 a
tmial alaae VMtitvIni v Atasr
Kaa2ate a v vraf čisti tirhi
kto Rsoř d sma iplni aa
taaěal ai4 vida4sA 2átčai
v jilakh a vfcksdab iátv
da 13- rpa a lá4ř4 aaMsi
af alesvrsk vtdtlí4 v jilst Aasrv
e da 7 sáH
t Castl Garda přtěova!
cký dlsa v New York kWrýl
před aěkoifca Wr vy koř j
opit saova vylasa a ! v á
eepětk abytováal přttsxvaJ
cl U vnitř podob ml la to i
bývalé ? 1 tlrt t i a
1 sařtaej jeat Upit k provliráti
al i lip oavětSee Uvaitř %mi
doad V dohotov však t
tačaj pro ayaijU db jíkl
pHlěhovaci v tato roil ďe
aephjtlU četaě vlak v p4eh
avaitř — atá! pokraje {
f Skrtál fstkladsy 5j St
odporoví v správě avi knr
e aby přtjsaat b 1 aáks aisal
by poklad oprávni y la vy
dali stříbrných peaěa sa ir bai a
aIfiáky salek bsM3 cáatc
80e©00 doL a aby sthbrsi p
aia nsily aaý bik satsLi is
5 doL jak dost t 1 Uuarl
&odtt aisrvy( Dr Ls4r
eaaaa oa-it ie prszi-ksa
aaolao poaiivat aa l0iiPOO0i
ÍoLsthbr8iklssh!sí aávr-
í
bBs aby drob iřtbn4 prsia
mily aaeeaý oběh d- It dolar!
navrhuj dále aby r! byU f
ael obyčejných) ktrél saily by
Bacený ©běh d 10 dol
f Mtalý aaiaíe apevaeviřil :
jednat? lattÍ Mate Ezpeai
polčsoti Creiv Ijswtisrr la
v obnoa ITVÍ doL a a-láchal
V r-sdě!I tf i kadil H aa
nšdržf Jankurt 3ť jssica a
j!eaieli ll sai sroieufl! js
adici mev Lavrfcwortk aTrvat ja
práv i a vlak siaaic vvjllděL
Prii! d Trsstea vzal aa
CVnina zalykal a a isa v avla-
itnl prNrfrMÍ vváuí dJ
towa kdl ifsv Jfit ptáčka v bo
%el v p4ti sé Vovtrthoa VasJ
jej b spit d Trssl k 11
ynl v věteeL
ý Joshaa F Bi!ey ktrrýi v
reka 169 auk! a Sp Si aa
aechav schodek tSuom iL v
ú?tcb svých eso kektswf dat
Spoj St vrátil lytoday arit
aahradiJ ztráta a bdr!4 e-1 prs
data úplai eaUotai4 Pravf
1 arboaJk který v ú£aa }-
ho aala by 1 po vstal pro
věřvalas a ýbrl poaa aeoptatr taa
wdeaisa knik Jitojt i Bai
Wy v letech) lf€7 a ItSS psstťvi
a aavji poviaso4i arvi v v ko
si val a v ltck tich JíJI pjdac
pil sstsaopsdiaý b}j ring ks
řaWsík a at'l a to sas44
přtkoM a prUv&r! ssáC
f Y Miaaaapoli Mi skře
la wřvjaA lkelav d 12 t as V
la kdy oheii vall yU v
ěkoU pře JOO lik J vlak dik ds
chpřitaeaoU a aaakása í '5%
podaKla w 1 vi si baapWsi
ryváalL Kdyi pealsslaf a dvrt
vyebAa! byla badova pj 1A v
©hL Ž aikd s saakyaal jt
a co divili j!kl Týck4y- s-yřj
iaké a acaody telí ti Prtíina
ehal nesl sjiaUaa atwadf a
viak la vaaikaal 4 iomima
Škod jt iplai kryta peIiti
aiaw f Y DJwod v črk vr
chách roaiirila da 12 lst
správa vallkéaa aá2a ala v
YUkfc korik a ICO snil 4 mt
sta tok-a 14 a sbrali víkLí
kdo zalU noky a pJa aa 4 1
a paatlt sw tana N UtM tkli
ackJk s tíoe poblÁaati Př
svidiai a viak i to byl lei
pod vodná ktvrea realiřilš -ckodaid
aby lbyli kodai tUi
a dobytka Nel aktsmísat vři
tili byli pWvodaiei prjl
f KrvvpawLtl a biloiiek p4
chali ImdiÁJté tjum dy v kri4
B% Hor v Čersýeh UácvX
I li pw SillJ S 1 div-
ao wraio 21 altatpi k
Bi H ra kWlat aii cow4 a
lida ý a akk svr4uL Tmtm vy
aallo i bvii prpdÍ a ti
4 Sioait jieal dl ty bylo
veliký počat £idii auskli a
před aíat ds klsaki buay
ráželi UUs ampaJtU Ikait skes
HlisvS) aartvol byla auJn
tstiKk d a aaht4lv
al avf ili— I mm aá-k
f III Jdoy smbwlojiysl
ýckdsstia mk přivil li kt
Hl ekncj aidajkt lilaky
pins pr£ L Cisls a
IlwAkiae Zt-LWřsMctvi vt -
ra rrabClliSy a l-Saiy f
izXzť: Cz': xr
ý J2i fl siWiks lý-iey
Ifřlilt 4v krati a yhm a pw
) irsskrml-l reaí f vwibv
v I_fMfča!La Ji 11 Caj'-aaa Fl
r-i 4býviy safra a poksj
1 la Lil4 aaloraii
!ádai sar%%áai vi£2 od
diatdL Tisk v4twdllbil
tas ) rlxm a c 4 r
avabíikásl ktH pHaJWi 4is#
kraiSia v vykonáváni jck aca
sMkk práv
♦ V di poxaťl peWa p
d%Ja aákv akv ralay byry
atrífteni d-ilarv váy 4I2j gA
a! tak jak ar t aák
a ds# li U-is IS37 a asiiy
acý bia f e iky splÁtky
sř4 r oroaia y
jA k4 výkra-iai aákSi plSsdps-
p!arI eta IV aárrk
# klavsia 117 lil prfj
- t"i pe4 U! v
tan táisassv
T -tl k-a4v laoot j-1 phm
4a týlay Jr dsaakracký
dlm pusIasMrt Aji 1 aertp!
♦ avléha Utta a Ca£rsJ
jvl-a- li—m a jilsí KarsMiay
ktl asii 7Xa k:3 viiiy a
JI afr 4 liiaý spor T
i an-t vlkA khvdsa j'a
btsn těoit-a Ntslm ajtl i st
tln iuri aaúai% vSk a d-a-nkriivk4ia
ďsaa pa%jil
vl4u Jt i }iaA akaaka
4vafcr%ti4tj právat -r%TsC
Mi a ta-ř pj'
f UsMrrai Brftjd s
lťk disíiutukl aroakiv a
eii přibyl JU BsrewtMvwivvTcXwv
da 15 prusv Jrt w vřWfsa prtvr
a jzi 4m4vu Maasmswa
As hsa si fav Nv4aa
Ta aliii vs 6BdBiajB v
Malaaseraa dsik si? tři prs
c&s Oai obcaodaMkt vsak ad?
ksvi sa j pLatai a alwdUi avi
kladny pa a a kL? 1 bchs
dl 4 ra aa-ru ki W kowaWa
k ohraai ateia jxiaL G R
pr Ij t5-iy aauVaf
Lrr-ivias mx%"iwí EbíÍo
viaa šfrni s jMw-t T jrTTiira
js prrd4
t rsost pJ PaJaai
pil tolary aaWsjí s v aiiti a—
Um v bi%a a 41- ai iiú
a pea-r vbb bhdaik!3 J
vsistudwbř { rovsir4 siiai
sihbie4 vsJtNk jWÍV jt
Il#ý s M)sy ciaa a ski
Jlil Msilirok í73atja
trocha Uk al'i pra v A T-l
polictoíi pí lí s p jk pSvod
d! I vyfaxá -urk -h:l
t &ilNwprt v Aagťssa
lil ssYatralaý výtiaxk v aWía4aa
éi% aaiaald poadsX 1VM dli
aikl kuK aajijpaai bvíL vj
?d arč(i aaiiau
aact
aartwí byUjl vykrad
f O vrt4ai pradst rve
biky aaxWik4 ttwily áMi
dáUt správy : Pitý d p p
riic } Ha mat' prš
4t Lrvk kakaeea a a 1XC
vjákl apevkaal a klavntk saV
st $14 s 4Má aiktevik
pHlkéa iá£a adt aaoal by
via vgi av rs2£i
Ceoi pu! jmi mm TQ9 jak
Bsxttvmkl tak padaal ém r
k vyVk ap rií4 L-4 hvl
vyalia aaaisaa v avIu
aesek eMSckývk YfV4 {
kariér apt£ rek 115
kiyla! a edť jvy ai
kaod T rki líil byt sai
aleXreaa aakraaaý-i mmlml UmtL
PoJ4i byt pisvos 1
vXly J ar f hpii k pida t
alSsvi Y rs 1M cal a 4r
ea a3vyišv d Ja tét
eixwn acaJ awrtiaa issrsst
dl ústavy priiaža v raka
liTlatMsawaý rk atrl byl
akr jdaaX Temtia tk
vol byt pwdra viak 11 i
!aa pajřU sa a9rv4U4
a !! ok aJUe 44 lk
pr aieiu Tj'Wa azA
príavcá klvi asa
v viak 1 ♦ sA v saoci híav
ai asisaij i % Craa Gl EV
csW k tav Ji búv ayt
byl saki virsý piSvTf J
a O a byt kwrfi r XI7
sWbyl Qra4r ai
ba rt4 4kk ani
by t a asitr vilky
CkHsk pvik -{2 4
p a d i J d t a ork
4 tSal aabv v Coart Ila
v Skkv W a assvý rkk taaia
vi dpr atk vi nž r
aéka spola H4k bds 4
W sVaJdAaa dobr axk kw
dikl a Uspi CVssta
Ylkkai kra kr~ai7
] tíavt truvi av£y k aisil
vi t tiiavy
! ai taxi
tCT' Ikr?-ási
-STH0IÉ J!DÁ$0¥r
SLYŠTE! SLYŠTE!
Co 89 stala?
JOSEF 5ÍEZIXA rtUsses
aaJhd a tsrs4 S-~sr 4
rUBOVT!
4ia %
KXX0A SE SPCUtMK
K aloI mí i a v saii k&te4á
& -a isi yval U3X am
sv Ji řr a jc i4:km n
cs 4rX hisxLa f-dswřata a
aaWa XIsski
' a— asi atti eiyá jLkai
awasitfi = i-i 4 rvwsva pak
li vsak Vad lil hWi ajssa
fcrkoA raaasiu W í feaa vita-
LaŠMLavi aáWikv ar — a£r
áay UOSJlCSli
Síscii J4Mtóa cwaatyNtféx
d i 3 O)
CEO AR RAPIDS
F DVORAK
]!Cisětšá lmkf wlMss-atáacai aávwst
Výmakv 4aaWt i a ai sy luašs--tv
vtawa k uv_-rsi viiiy
a v%Wsa vv čir
Z ti abvli s rZL
cn
aSlLtVXOWstV
Srvii řveaaól itjns
ts)y práťs v ©fem k
iffíai poíMcL Správky a
bad:iÍ4 vyki i ivW-s
aa prifc-i ss rsi Zt íl a př
v41tssv (IZižtl
Cteklv Do
Dli
srs
A T O l J % X k-
Jlsst JNtBLasZ
Pozxr osadnici
Karel Kadíš
ZALOMIL PSVNt CH-SOU
IiES:ÁSíTJ
3 ssiiX Xatssářfsrsa
C L n-Ufcer Cen-
aiifyf ZHin %rCC 1
US" sVrv'a fhtitt přaMs
4 a Bv aW ia a(ps-
ti£laka Čb al — §& v
Alarmy City Pa
tni 1:1!
1IVTÉJ MATOUŠ
vLt CWtMt St
ASTT awCTT
tai-
iia:a3 city sAnrr
JCCFn a OIlAJUk
aat Mut — % ii ji— i
a mm s 1 1 i in a mm y
SJI
S SI Slit S S M l H
a sasnt mSs- t Mm ms
M — — mm rm m
VaSss sa — — aa— a 4!ii a mmmtm %
(put i n ii — m aSst
a mmmi ak i iw im
wVaanasaa pwsnak wiHÉt vaVwVon4k bĚKttiĚlIr j§j 'MaatanaV
jnjjmj v -ni -'
i —' S i aa i s savá at a
' ' Srats mm sa m
l S Msa s— tv
'S A k --w-toM _ f
SCX 3
— — — C_ ~"
-w
UK-