Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, December 13, 1876, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    3
W Á TO A TTMTT
7- —
f y A I 1 L -LA í L J
'i
TÝDENNÍK POLITICKÝ POTJÓITÝ A ZÁBAVNÝ
Majitel: EDWARD ROSEWATER -i" ~ ' Předplatné rožni 1223 1 t pailavnl zitilkea _ Ctaatsr : ua CCSST
ROČNÍK V ~~ ~~ ~~~~ OMAHA 11 E B D ti E 13 PROSItlCE 1073 ČÍSLO 22
-'i
1
J
'
H
„ _ ?
fa
h
4 -
n
f
i
'A
♦
4
i
V i
V
w
1
" %
i
v
-
s
V
Politické zprávy
H POSELSTTÍ PRESIDEN
TOVO U vnitř listu podáváme
částečiě doalovaý překlad a čá
stečně výtah osmého a posledního
poselství president Grant Pre
sident nejprvě omlouvá poebybe
ní stá udávaje ie T6 vlech činech
avýcb nažil se jednat! vždy ve
prospěrh země přiznává že ně
kdy úaudek jebo byl chybný ni
kdy vlzk xúmjlne Usoárá ie
▼ doputováni ůfadnikS otkdy j-o
lby bil cctoIít prmví male viU
poukasoje k toniB ie dosaiotal
fihkdníky pouie um odporofenl
iHMtttncO istupc& lido oesnaje
Io#terié oobni jako ani jinak
biti netn&ie a nemile tedj býti
xrtdpoTédným u viecboa pochy
beni lob' druho PodáTá pře
hled úía Jní Té íiuoti i správy
a rotJílnJcb odborfi vládoicb a
udportiloje přijmott některých
iikoii3 a axavřeol Mexi tetqito
ju aaubé i rotpeiné a dobré a
řkterými vlak naprosto aoobla
iiemSIrrae Zejména tjře ae
to odjruJení aby kongres aáko
ncia bmeail udilenf občanství
}ouce OBotim kteří anglicky ří
ti a i4ti dovedou Utoáváme
kc Je mezi neuvědomiltni nej
více nlťxnme iřth kteH nejsou
obexnámeni e xákony sHsenfm
apolitickými tánadami ie mexi
nimi nalexneroe nejvíc ticb kdo
nedovedou ocenili práva volební
ho a při volbe lebco ae evé-U ne
bají buď klovém buď darem Viak
al3 nemQicme raest neuvědomělé
j?ítati viecbny ty kteří angli
ky říoti a peáti nedovedou V
přímím jeot mexi jřilhovalci
jen nepatrná cáít kteH taková
xnaloeti řeíi i ptnma anglického
cabudoa a přecjeet mexi ni my
ne#pocetně mnoho těch kteH na
vysokém Atopni uvédoméloati sto
ji Kaidá ni rodnost má sde své
fanopiey kteří se o uvědomení
rodÁkft svých přiřinoji a zdá ae
nám Ie z&fttane ai to atejno v ja
ké řeři obían vaaomoatí avých
nabyl blavnl věcí je aby byl u
vedomnělým Vlak nejeq ae ata
itoviaka přiatěhovaleckébo i ae
etanovinka republikánskéh-) nes
aoub!aím oním návrhem Byť
by jame i přesvědčeni byli ie ay
atém vieobecnébo práva blaaova
f (ho má do abe některé vady
namfiieme přec jinak nei právě
ayatém ten pov-aiovati aa jedinou
úplnou sámku a xiititu avobod
UřiRme první krok k srulení je
ho obmexením práva tobo a uíi
něn bude první krok k dělení ná
roda na třídy první krok k aru
íení svobody neboť krok tento
ex3tal by poelejním Kdyl
mohlo by býti obmexeno právo
hlasovací na obíaoy paaní a itent
aebopné mohlo by tél býti obme
aao na oWany daoě platící neb
maietek roaj(c( atd Že by tento
návrh prea Franta nalexl alochu
neneebává ae ořekávati neboť
přistěhovalci povalovat! jej bu
doa sa návrh proti ním celící a
jeltkoi blay přistěhovalců jsou
jedné i drahé a tra ně nesbvtné
budou ae obě chránit xákon po
dobný přijmouti O před ml to
nejdSleiitějSíu této doby o xá-plt-tkich
ve volbě preeidenta o
násilí řiuěném lernoebSin od de
mokrat a na jihu a sak rocení vo
jenském ae president ani nesmi
fiuje Betpocbyby soudil Ie co
koliv by o předmětu tomto pro
nesl bylo by všelijak vykládáno
a překrucováno a raději o tem
mlM Byli by Jaraejraději viděli
aby byl i o tom promluvil a odů
vodnil l -okajakýcbl oíinil V
celku - eo nám poeelatví toto
alabé
H LOUISIANA CiUd výbor
ito Ixuiiana přiřknul větiinu
ilicom Hayeae Těiko aoudili
'věcech které déi ae tiafee mil
od náa a o nich! nedostáváme
správ jinýcb nei a kalných pra
menS stranických A proto do
kud nemámo spolehlivých správ
a dokud takové apolehlivé sprá
vy svědomitě nepros koumáme
nechceme rosbodovatí zdali o
právněn byl iftaci výbor k odmr
štěni uk velkého poítn hlaa& a
zdali aoudil spravedlivě kdyl
přiřknul větiinu volitel&m Haye
ae Že musily ae dít! v některých
partiích podvody o tom jsou nej
výmiuvnějiím dB kazem ííalice a
kdyby ae demokratické listy sebe
víee kroutily nedovedou vysvě
tlit kterak topřůlo le v panli
Eaat aiiciana kde při přede
ných volbách odevzdáno bývalo
15 al 18 set hlasu repuohkáo
iských vrtěny letos pouze tli (3)
Kdyby aebe více upírali ie nedě
' ]o ae Uca násilí osvědč je přeoe
polet politických vrzli a výmluv
né svlisctvl podávaní o4 S3rr
laných ditl Edyby byl lííxd
výbor v Loauíaaa fo!:td via
ehny oíevríinl th-y I jli ly
za nespravedlivou dosaženou
pouze podvodem Zákon státu
onoho dává titacítuu výboru prá
vo akoumati stížnosti rozhodo
vat! apory a zamttati hlasy kdyl
ae přesvědíí ie hlasy dowiŽeny
byly podvodem Práva toho zá
konem mu sděleného použil vý
bor a prozkoumav mnohé atil
noeti uznal 2e většiny demokra
tické v některých okreaích docí
leny byly pouze násilím na voli
řkh republikánských a dle práva
svého je zavrhnul Vsák jeatli
viecbny hlasy výborem tím zavr
lené zavrženy byly po spravedl
nosti o tom nejsme dosud hotovi
aouditi Snad vyšetřování kon
gresu podá nám světla o předmě
tu tomto
l OREGON Guvernér Orego
nu dopustil ae násilí dopustil e
akutku libovolného a bezzákoné-
ho odepřev jednomu ze tří prezi
dentských vohtelS kteří nejvíco
hlasu obdrleTí náležité pověřují
cí listiny Ve státu onom nebylo
ani nej mení podezřvuí podvodu
ve volbě ani nej menši stížnosti
na správnost ve volbě lid hlaso
val lam směle a otevřeně tam
nebyl nikdo bulldozován nikdo
od rolebniho osudí odháněn neb
zastraSován a lid ve svrchovano
sti evé vyřknul rozsudek a ten
zněl ve prospěch volitelS repu
blikánských Více nei 1200 vět
šiny odevzdáno tam pro volitelo
republikánské a větší většinou
nei 1200 blasa vyslovil eo lid lá
ta Oregonu žo přej o ai tuíti
llayese za presidenta Vsak de
mokratický guvernér státu toho
ve zřejmém odporu a přáním vět
iiny lidu odepřel vykoniti po
vinnoet avou odepřel uděliti jed
nomu ze tří rolitclfi náležité po
věřující listiny a udělil je jedno
mu z poražených kandidátu de
mokratických kandidátu kterýž
poražen byl více jak 1200 hlasy
A za jakou záminkou mu je udě
lil? Jelikož prý onen republikán
aký volíte! "Watta byl v dou vol
by poitmiatrem a proto Že tyl
nevolitelný a protivník jeho tu
díž oprávněn k zajmutí míst je
ho Jak mělký to d&vod! Ani
ústava ani zákon nepředpisuje
ie by ae kterýkoliv občan ať v
jakémkoliv úřadě v jakékoliv
povinností ae nalézá nemohl u
cbázet o úřad jiný ť'ataa arei
předpisuje že nemá nikdo být
volitelem kdo jiný 6řad Spoj St
drží Nuž onen kandidát W tts
byl sice poitmiatrem v den Vuiby
byl v držení úřadu Spoj Státu
vlak v den volby nestal ae voli
telem Volitelem nemohl ae stáli
al když hlasy úřadně eíítány by
ly a zjištěno kdo větiinu obdr
žel 5ož v tu dobu však kdy
ůřadni slítání předsevzato nebyl
více poitmiatrem byl pouze ob
čanem a oprávněn k držení úřadu
volitele a kdyl guvernér mu ode
přel pověřujících listin dopustil
se zřejmého podvodu a násilí
Vlak kdyby i býval Watts v cae
kdy hlaay úřadně lítány dosud
poitmiatrem ani tehdy neměl gu
vernér právo zadrŽovati mu pos
věfovacícb listin on neměl prá
vo rozhodovat! o jeho volitelno
eti to právo náleželo pouze a
jediné aboru vohtelS samých
Jebo povinností bylo eecítati hla
sy a vystavit! osobám které nej
více hlasu obdržely listy povřřo
vací ty osoby pak sami rozhod
nosti měly o tom zdali jsou vši
chni volitelní a k hlasováni o
právninL Pakli Ie byl by ae
mezi nimi nalezl některý neo
právněný k hlasování měl abor
ten a pouze abor ten aám a jedi
ně právo doplniti počet náhrad
níkem To Uké uíinil sbor ten Když
demokrat ustanovený oeprávně
od guvernéra nechtěl druhým
dvoum uznaným voíitelum vyda
li pověřující llatiny nechali si od
sekretáře a tátu vy hotov iti stvrze
ný opis výaledku volby a organi
sujíce se doplnili mezeru náhrad
níkem a vrhnuvše blasS svých
pro Ilayese a Wbeeelera jak by
lo přáním většiny lidu státu toho
odrolili se Demokratický kan
didát neprávně aa svoleného
uznaný též ae aám zorganisoval
a ustanoviv jiné dva demokraty
za náhradníky kteH viak měli
nařízeno hlasovali pro Ilayese a
Wbeelera přikrofil k hlasováni
odevzdány dva hlasy pro Ilaye
se a jeden pro Tildena Jaký neel
mají při tom demokraté ? ' Oni
vidí dobře Ie nesákonité jedná
ní guvernéra Oregonu neobstojí
i vidi dobře Ie skutkem Um
zallapán zákon poctiv si i cest
jim nejedná se o nio jiného než
o rosaanožení zápletek o udržo
váni země v nejistotě o sadrio
viní velkeréáo promyslu a obs
c-c-i A co k tomu tíkají listy
Cz-ztrtcbíiT Usnivajf Ie byl
t3 iixUi ttr-rlv=ý l byla to
' ' ' ' ~ ' -
— přede z tobo mají radost ! A
ke vlemu tomu mají tu neslýcha
nou drzost blásati že atrana de
mokratická jest strana "reformy!"
Klam podvod lež násilí to jsou
zbraně jakými "reformy" dobý
vají !
j JIŽNÍ KAROLINA Ve stá
tu tom dosud není spor urovnán
Dosud zasedají obě legislatury a
ku zvýšení zmatku bylCbamWr
tain prohlášen legislaturou repu
blikánskou za guvernéra Kn
lepšímu porozumění chceme v
krátkosti podali běh událostí tam
Jak známo zavrhl řllací výbor
hlasy ze dvou okresu Laurens a
Edgctield o nichž se přesvědčil
že děly se tam podvody se strany
demokrata Připomínáme ie v
Edgefield oounty leží město llam
burgb kdež v červenci jižní bali
bozuci Hid vůdcovstvím arci —
bašibozuka gen Butller přes 30
Černochu bez příčiny povraždili
jak svého času oznámeno Legi
slatura státu toho má sestávat! ze
121 Členu a většina zákonitá ob
nášela by tedy 63 členu Zavrh
nutím blasfi z oněch dvou okresa
uznáno za zvolené pouzo lid čle
nu a sice 60 republikánu a 55 den
mokratS Nežli se legislatura
selU nežli prohlášen byl výsle
dek volby guvernéra a dokud
Cha m berla in byl donud zákoni
tým guvernérem poslala vláda
k udrženi pořádku Čáot voj oku
do hlavního města státu Colum
bie Voj-ko osadilo kapitolu a
když měla Icgislatura zahájit
schůzi připustilo veškeré repu
blikánské Členy opatřené pově
řujícími listinami výboru čílací
bo Později dostavili se též de
mokraté li kdož od výboru za
zvolené uznáni byli i oněch de
vět z Laurens a Edgefield okresS
jimž výbor sčitací pověřujících li
stin odepřel Tito poslednější
byli v čele a když se nemohli vy
kázati pověřujícími littinami od
výboru odepřen byl těmto devíti
vstup do zasedací síně načež vši
chni demokrati se odebrali do sí
ně jiné k poradě a lu se zorgahP
sovali K nim připojil se jeden
repubhkán tak ie čítali 56 členfl
Mezi tím zorganizovali sé repu
blikáoé a jelikož bylo jich pří
tomno 59 prohlásili že tvoři vět
šinu uzavírání schopnou an všech
členu za zvolené uznaných bylo
115 a tvořili tedy nadpoloviční
většinu všech uznaných ČlenS
Nám zdá ae nezákonitým toto
jednáni tak dobře jako jednání
členu demokratických Člsnové
demokratičtí kteří pověřovacích
liatin neměli patrně též neměli
práva usilovati o vpuštěni do za
sedací síně a ostatní Členové de
mokratičtí měli se zasedání zúía
stniti a neusilovali o připuštění
Členu kteří se pověřovacími listy
vykázati nemohli Na druhé
straně myslíme žo kde ústava
předpisuje že legislatnra sestáva
ti má ze 124 ČlenS zákonitá vět
šina m&že býti pouze nadpolovič
ní většina a tedy 63 a nikoliv 59
Jak patrno pocbybyly tu atrany
obě Později přišlo na jevo ie
stalo se pouze nedorozuměním
le vojsko osadilo kapitolu a za
bránilo komukoliv přístup a po
několik doň odbývaly obě legi
slatury ech&ze v zasedací síni
však bez dohodnutí Mezí tím
podařilo se demokratické legisla
tuře že získala praví ae že pod
placením několik členu z legiala
tury republikánské čímž nabyla
většinu zákonitou totiž 63 blasS
mimo oněch devíti Členu Vlak
legialatura republikánská dopu
stila ae nové chyby Aby udržela
svojí většinu 59 blaaA eosadila
členy kteříž -se k legislatuře de
mokratické přidali a nahradila je
jinými z okresu t kterých svoleni
byli ač lito sesazení členové měli
pověřující listiny od výboru lítar
tibo a o jejich místa poslanecká
nebyl žádný spor Minulý týden
konečně přikročila tato republi
kánská Icgislatura spolu se sená
tem k čítání blasfi a prohlásila
Chambcrlaína za zvoleného Ta
kovéto protizákonité kroky ne
můžeme naprosto schvalovat!
Pakli že dopustili se členové de
mokratičtí krokU uezákonitých
neměli je repnblikáné v tom ná
sledovali Pakli Ie demokratičtí
členové chtěli si vynutitl většino
násilím měli se snažit repnbliká
né odporovali jim všemi zákoni
tými prostředky a nevolit dle pří
kladu demokratického taktéi cé
stu násilí Pak byli by měli na
straně své veškeré právo a záko
nu milovné občany a demokraty
bylo by pak stihlo zaalouiené
opovrženi Takto maaí ale kaldý
myslící a nestraný pozorovatel
litovali Ie mohou se takovéto
skutky díti v slavné nati repstli
ce musí pomyslili si la "jeden
sa 18 a druhý za %% bez dvou" a a
obavou pohKžeti y bodoneno! '
Evropské Telegramy
VYJEDNÁ VXNi O MÍR
Cařibrad 7 pros
Zástupcové evropských velmo
cí odbývaly předběžnou sibSzr v
ruském vyslanectví aby se usne
sli na programu konference Zá
stupce Anglicka v Bělehradě a
dva jiní angličtí konsulové mají
podali zprávu o stavu věcí Též
několik tureckých křesťanu má
být vyslýcháno Předběžné ach li
ze budou se odbývali každodenně
asi po týden než skutečná konfes
renne zahájena bude Zástupcové
budou v brzku míti audienci u
sultána
Petrohrad 8 pros
Aby předešlo se obtížím a zdr
žování kteréž by předkládáním
otázek do Petrohradu povetati
mohly udělila vláda gen Ignatě
vu značnou moc jednati o vfili
své
Berlín 9 pros
Gen Ignatěv navrhnul aby
markýz ze Salisbury předsedal
konferenci Zástupcové Turecka
prý návrhu odporují jelikož dlo
obyčejů diplomatických přislušf
předsednictví Turecku
RUSKO
Kišenev 6 pros
Velkovévoda Mikuláš vrchní
velitel armády ruské přibyl sem
včera s celým štábem
Londýn 6 pros
Panuje pověst že GorČakov za
slal velmocím okružník v němž
praví pakli velmoci navrhnou v
konferenci jiné záruky než osa
zení tureckého území žo se Ru
sko s nimy spokojí
Londýn 7 pros
Slovanský výbor v Rusku o
známilavým zástupe Bra v Srbsku
aby přestali zaopatřovali přívod
ními listy a penězi ruské důstoj
níky kteří chtí opuatiti Srbsko
na dovolenou jelikož všichni kdo
na dovolenou jsou se bez odkla
du vrátí do stulby — }News" se
z Berlína oznamuje že ruská vo
jenská kancelář rozhodla ' nepři
pouštěli k armádě zprávodaje
dokud hranice překročeny nebu
dou Návrb aby zprávy dopi
sovatelů podrobeny byly consuře
byl odmítnut cárem samým —
Od Gorčakova očekává se v bre
ku nová nota vysvětlující příči
nu a účel vojenského zakročení
— Vydávání Časopisu "Ruski
Mír" bylo vládou na měsíc zaká
záno pro články o složení armá
dy — Depeše z Bukarešti tvrdí
ie válečné provolání ruské jest
již tištěno o rozesláno po císař
ství aby okamžitě mohlo býti u
veřejněno Velitelé jižní armády
obdrželi nařízeni býti pohotovu
k překročení Prutu do Rumun
ska kdež zjednány jsou vlaky k
dopravě vojska k Dunaji
NĚMECKO
Berlín 4 pros
Kabinet se schválením císaře
přijmul usnesení Čelící proti zú
častnění se Německa ve světové
výstavě pařížské kteráž se v r
187S odbývatí bude
Berlín 5 pros
Bismark dnes v parlamentu u
jišťovai ie mezi Německem Bu
škem a Rakouskem panuje úplná
shoda Přátelství Německa a
Ruskem jest již staré a Německo
cení je tak vysoko jako piátelství
které koliv jiné mocnosti AS jsou
poměry mezi těmi třemi mocnost
mi přátelské přeo v tom nespo
čívá iádná hrozba jiným moc
nostem Pakli ie v konferenci
nevyřídí se požadavky na portu
činěné dosaženi oprav požadova
ných Německo nebude překáželi
Rusko pakli toto - na svou plsť
bude jích hledět docílili však při
lom s&stane Německo zcela ne
straně a neobětuje k vyřízení o
tázky té ani jediné kosti hrana
tého pomořanského landveráka
1 k Anglicko jest vázáno' Něme
cko svazky přátelskými a budouc
nost dokáže ie přátelství to zů
stane nezměněno Myslí ie kdy
by i konference se nepotkala se
zdarem spor anglicko-ruský vy
rovná se v dobrotě Končit a uji
šťováním ie úlohou Německa
jost ndrlenf míru pakli ie válka
přeo vypukne snaha aby byla
obmosena Pakli Ie ae úkol ten
nezdaří pak nabydou věci arci
jiné tvářnosti o Čemž nemaže do
sud a určitostí mluvit
ANGLICKO
i Londýn Sproa
' Dnes odbývána velká scbQze v
St James Halí kteráž přijmu la
název "Národní konference o vý
chodní otázce" Vévoda West-
minsteraký přexfsedal Učelsohfi-
ze jest odporovat! vlil!) v politi
vody Argyle a R lf Robert
Lowe Mezi řečníky byli Glad
stone biskup oxibrdský Antbo
ny Troll ope a Členové parlaroen
ta Sir George Campbell a Henry
Richards
SRBSKO
Londý n 7 proa
Srbská vláda učinila novou ob
jednávku zbraní a střeliva—
Peštstý dopisovatej oznamuje
že policie srbská zadržela násilně
a prohledala jeden rakouský po
štovní párník Zástupci Rakou
ska v Bělehradě bylo nařízeno
aby ihned požadoval sadostačině
ní a dva rakouské monitory ode
plouly do Zemuně aby poža
davek zástupce podporovaly
BOSNA
Londýn 5 pros
Berlínská depeše "Time" ozna
muje Že skoro veškeré turecké
vojsko s Bosny a Hercegoviny
bylo zpět staženo jelikož se por
ta rozhodla neodporovali osaze
ní krajin těch Rakouskem pakli
válka vypnko
RUMUNSKO
Londýn 7 pto
Vláda rumunská objednala si
? 0000 šasepotek a potřebné ná
boje Londýn 8 prosince
Z Bukarešti se oznamuje ž
postrach zmocnil se obyvateli
Rumunska zvláště obyvatelé
měst podunajských obávají se
vpádu tureckého a opouští dorno-
BukareŠť 8 pros
DSm poslanců dnes odhlasoval
200000 na udržováni a soustře
dění rumunské armády coi staví
do konce tohoto roku
Ixndýn í prou
Berlínský dop "Pall Mali Ga-
zette" tvrdí Ie pakli ruská armá
da obirati se bude Rumunskem
armáda rumumká ztáhne e do
jiné Částí státu a zároveň bode
Rumunsko protestovali pmlf po
rušení neutrality (?)
TURECKO
Iondýa X pro
Z Dubrovnika ae oznamuje ie
komise k ustanovení braničné Čá
ry mezi Černou Horou a Tona
kem usnesla se povol iti ohenf
Nikšičfi na dva měsíce pro 3000
muž5 Z Cařihrada se oznamuje
le očekává se tam příznivý výsle
dek konference
VídeR 9 pro
Z Cařibradu se oznamuje le
válečná dali 15 piaatrS a hlavy
ulolena byla na všechny mužtké
osoby mezi 5 a 60 roky stáří
- Londýn í pn
Zvláštní depeše "Standardu'
praví Ie objeveno bylo minulý
úterek spiknutí ku svržení sultá
na V paláci samém nalezeno a
zatčeno SapiklencS Jejich úmjel
byl onésti sultána a měli k tomu
cíli připravenou loď která měla
jej dovésti do Athén
RAKOUSKO
Lond ý o 6 pro
Zvláštní vídenská depešeStsn-
dardu" oznamuje že rakouský
ministr finanční uzavřel pfijčko
n% 50 milionu zlatých a Rothlil-
dy a kreditním ústavem
ŘÍM
Řím 7 pro
Kardinál Simeonl nástupce
kardinála Antoneliho přibyl seta
dnes s Madrid složil přísaha
věrnosti papeži a uvázal ae v &
řad sekretáře stálo
' FRANCIE
Ministerská krise trvá stálo
Poslanci neuspokojí prý se jiným
ministerstvem než zcela liberál
ním a senát che pravý opak
Htyes má zákonitou vitiinx
Na samém sklonku vyměřené
doby al v poslední den před ur
čitým časem kdy sejití ae měli vo
litelé v hlavních měaleeh 'svých
dotýčných stálil a vrhnouli hlasfi
svých oznámili aíllací výborové
Louisiany a Floridy výsledek
Čítání a v obou státech dopadl
výaledek příznivě pro llayeee
Však na výaledek čítáni ve stála
Louiaiana analí se atrana demo
kralická vrbnouti podezření pod
vodu Pravíme na jiném misii ji
sto tobolo ie dokud nemáme po
ruce správ spolehlivých dS klad
ných nechceme soudili zdali re
hodnotí čí tací ho výboru Lo&Uisv
ny bylo spravedlivé Za tyto
zákonití Is istíl vfbor oets cti
zákonití privo t-s c"rUi o tm
není roír ' %
středu dne "S províace sešli s
velitelé ve svých dotýfaýrh aiá
tecb vrhanli kUal svých a za
hlasS vrhaato bylo 1-S pra II a -yese
a lfl pro Tildena Vlak tiaa
není ještě prid#ttlká otázka
končena neboť strana demokra
tická postarala o to aby {edsA
n o ní přenešeao by ba do kos-
greatt Kdežto atrana ta podezři
vá (nevíme zda právem) čitací
výbor v LouHHaaa a podvode d-
puatila se sama podvod mstke
hrubšího doufá i tak doaáhaoati
cíle svého Guvernér Otobb
totiž nevystavit jedeontt a voli
telS repablikákakých pvěrajki
listiny zá záiaíako le byl avo
litelný jeíikol byl poštnUtrem v
době kdy o něj hlasováno bylo a
dal pověřaifci tiatiay kaadvláta
demokratkkéoia Tu nebylo iáJ
něho podezření nepravého hlaao
vánf ládněho podezřeni pod veda
a guvernér dopustil ae akatka ne
oprávněného Jema nepřwlašelo
rozhodovat! o volitelnoall eleklo
rfi povinrslí jeho bylo pouze vy
stavili pověřující lUtiny těm kdo
nejvíce hlasS obdrželi a aemáste
ocbybnoti Ie tak aaaati aauaí
každý soudní tribunál Dmzl dva
volitelé z Orvyoou aaberouce li
dného ohled na náMlaietvl ga
vernera unali třetí místo vo! ital
ské za vprádaěaé a doplaice je
dle zákona nábradaikem vrkaali
hlaaB avých pro Uayc# A tak
Vrženo plných 15 zákonitých
hlasS pro IIayee a itfmim po-
chybnoli Ze Hayea b4 nalfm
presideatem pro příští 1 roky
Pakli že Haj va obdržel tato svo
ji zákrnitoa většina spravedlivě
jsme a výsledkem apokojeal Pak
li Že viak vyčítána ma nesprave
dlivé o čemž nás snad poa? vy
Šetřováaf v LoBisiana koareevna
nařízené bya!íme že a píle by
atrana republikánská byla ala
porál ku ve vědomí ie tato docí
lena byla pouze eásilim aapra
vedlnosti než výčitka že nekalých
prwtředkS k vttlvstvt poalila
Stniné neitHti
Minuli týden padali jn kra-
tičkoa zpráva o toaa ie v éterý
večer dne 5 t m abořvio divadlo
v Brooklyne Kdyl pa!i jae
ona zpráva ira)li jame aa taje
ni o tom iak h rotná byla to ada-
kl Teprvé aprávy poa4ě%Í po-
čily nás s jxk velikov ztrátou žk
votfi spojena byla aialost ta
Přea tři sta lidi zaiyas-
lo v plaraeaáck! O pdroda
atralaébo tohoto ptárw který
tolik at livotft liidškfťh v obei
vyžádal pile ae jak aáaledeje :
Právě pozvedoeU ae vpoaa k
odehrání posledního jedaáat ko
sa "Dva sirotci Slaý vítr vál
od západ a na kterél atraaě na
cházel ae vchod k jevtili Někte
ré osoby v ti Joba vrháa#ly a nit-
ce na jevišti tímto v v hodem a
průvan kterýž vltr ap&aobtt za
nesl jedna a visutých hořeních
dekoraci k plaaaeaB plvaovéma
Dekorace chytla od plasMrao De
korátor zpozoroval to a přtliail
ye ibneU o ztrnnatt Jkorae
a
však ncl m ma to podařila kyv
ly dekorace jiaé a višti bylo
brzy v plamenu Herci arci hl-
dali apáay své v itěka vchodem
i jevišti na alici viak od lad vál
ailaý vítr a jak mile otevřely ae
dvéře a vítr a ulice zavázal po
čal w požár šířili a ohromstoa ry-
rhioati V okamžik stálo celé
jevišti i střecha divadla v plame
nu neb vše bylo zbudována a lá
lek hořlavých V oborcaatvit na
stal arri zmatek ttkrateý kdyl
seznalo aeeapei iak i ma hrozL
V parter bylo aa 230 oaefe s kte
rýchl skoro všichni aaikli jeli
kož jim to dovolil široký vchod
do divadla nalezajici a skoro na
rovni ae zemí V prval jraXtrii
bylo aa 300 o#oh a nkhl aahyaala
asi 50 NejhSře dělo ao al a těmi
4(i0 osobami kteří v druhé gale
rii byly TI apozoro val iaej poadi-
ji jaké nebezpečí jim nroai Jel
kol nemohli tak dobře oh& od
hora zpozorovali jako osoby v
dolejších mUtaoatecb s scháze
jící Vchod"ka galerii té pyl 4a
ký dlouhý a točitý Za třetího
do druhého poschodí byty schody
dosti iiroké pro pit uach podle
aeba jdoucích Na rovai v drn
hém poschodí byla chodba aa 39
stop dloubá a pok vedly izké
schody ven na a licí Cdyl oím
renatvo % galerm té dostalo sa da
chodby na rovni s drahým pMa
chodíra vyrazil jim vatřío haalý
dusný horký koař haasf ailajm
větrem který od zavdá otevřeaoa
chod boa na jevišti vaiksi 12aal
salkaati dmm a Ualeaí od i
dn u}d!i jibi přen ai al aahiv
madilo s to phm waob ivd
jejíchl tili a po-Iiah i schody
prolomily íl:!j ka foCztm
č-i''w' as 15 ~? :!:y re 1=
ml" Troaky m a bodl a pbor
aýh podlah spadhr aa ai a v U
chai aaUalt ta hr% Nal
ntmy a keleaa ah šUaaiy pl
plaaaesty a a mrtvvl juh ay
ly avhaveaé škváry a4ki#r4
a a trh k apvzaáal jiai paaáv
poaz podW tátt v4 aa šká
rmh Iptťickv Al d-iswtd! vy
za epáleaiit H% eovh a swait s
ie jšti aikoltk jt twd afH~
aami pohrvbea Jak i
jt vitlma oWřvlýh z dr4
gaWrta moll a kothl Z hvS
ahořvlt dva ktřtl ajťaaaJt mm
eblekárai a ai4U w krwsmas
jiaa ptaay zabrá aieu ikk
pomoettik l na jeviiti f řiUatél k
irazn a aaolao le aiktarý t ži
vot Jednotlivé výivy a tit
krosai katastrofy byly w kvrva
cla aeai a u aby ptevtm lusti
ae aechaiv Praví le u-i
řeel divadla v Iy pře-1 7
roky ae4á!a Uk brwaaá a U
km% apojeaa a tak vlkwt ztrátoa
livol Jak obyčej ai f pdb
aývh páševh kLule aa aa viaa tak
velké obiti aa livch likýrk
aedootat2sé vretr! k aiti
aedMataUk Tývkll a Ipatai jsrh
zaříxeal a ze vlch atran ozývá!
aa ayai hlaay aby v %Uh mi
atach ařfzaay byly kMBMt k dj
blížeai a divadla a vřé mí
aby měly oWtauk s%'awMÍIKh
výxhudl V abta byk p £--váax
at 100 pozl-tatkl kte
ré k pozaái nebyly za tnir
alba 4'atetv 14 Z vWch
wřejsývn ba lov a a ms&jh ji-
aýrh dml vlály aoaialsá drap
r a skoro ivktj helvir bv
ly aavřeay Mnai z aakyaa
lých byli htavaatí rvdí od awki
výliva rodiay závtla a prota
Bvriaar maohé rv-JLay v ad--
alatek PtbW aCiaiav krokv d
baakeřl at-k"Jak3 Na Y#rk-
akýth aby aavdy b ly ahsrky
pra trpM rvzdi !
Tffrrlrro-
Ire4 aikhka t14ý j?t kU-
aaly zprávy a Mek 1 pti
ai jmal Diaz v stál j uj
akim z l pvLaZ% iUk mi
lý týda dcila aví z ja-
aaa i lm aa sut a btavatW
ai-ta a vy pod! pri Jata Ijv-
d d Teja4a Pwoiadaij U zprávy
svěař ta ptvvstjt a v tla vlá
dy Lerda de Tejada z íá bfti
dukoaaaoa sdalMtí Ptval ta li
avriecéW prM4ata vyprWa v
Itatopada Byl dříve atava av
' velkoa vititstoo a mexWký
m+iTjlU swad ktrýlj v pr
deatskývh volbách tam výWrtm
htteim aodmi klasv pevti čtyrosa :
znal Lerda za zvoloaéivs tVa
Joaa Mana ltewáa prJIa
mmAw prtwtwval proti uia
rk-Mjati a4wv aa tK'i
techakkýrh val viak vitwea
atHi-k 9 byla nwu aima a od-
ateapsv prohláa! sa v Leoa
hlavaim mii aláta liisst uta
aa praoidaata Utaail ka
hiaet a poat vyjodaáait jf
veroery etataih aíátl po
aledakh zpráv potkal vý4
keaa adáraýaa a aaaia byt od
vitšisy faveraéro IIil:v v
jodai části Mezka odakrával sa
těsto revořaČal dij válň t v jaim
konci Dma proti wjk maxické
m a dobrým proapjkhaa D
1& liat porazil vjka vládal pod
goau Alatorra blila llnamaatla
asi 109 mil od aaita Meitko
Ačkoliv mil liaa mnohem četaij
li armáda byl akoro jl porls
pa čtyrhodtaém hojí a ptinacoa)
Botapovati kdyl přibyt a a
poaaae gm Gaaialsa aa 4Ai ma
ži Tím roah4at boj v peo
epoch iHaze o armAda pm A'v -
rva byla iplai zaeaa Ml -
Paehbz pavdlo da rakoa iHaza d
lf pavaZlatm vo rojka vládaiaa
kteřél ra Dmaa sa pfohláatla
Lerdo d Tsjada Bpevhazt a b!a
aiha asiata data 21 v prtvad as
KO mail Mil mW H vázl
100 maakS a pil 1m dolari
však přívod i joha pwáaii o
pooltit a Urtt d mil kol t ba
poemo 300 malt Nl wfm
kUvat asiata aalaaavil Tavte
gavrreta dotrtkta a IVbria
tdedoadaot mietokt sp ráy — ob
pHvrlaaca Doaat IHaa oaadzl
miato daa 23 liai a vo! k lá
vo KaJ3odai přxckáai sprá
vy miotaa vaNskirh ' a pwaáU
kách které aa m vadáa
Kdyl LrloMaa paaaaáal ayiws
hit Baaal joj lHaut aa prsswlaam
nafNschyhsíi jas sm aha jaw ay
jeho apoley taubaai zmkaL Ymk
jak milá Únvai aaiofca éáhal
vyt£al pravoiáai la akaiaMatt vy
ladBii aby ptwaal proVattv
r7iiiy adaa tX faav saohiá4
aa sa foocmmažx : awdota
Tvovd !bsidx4ij očjrta k
I --m _3 C r
kAi tcítattarBi váir a!
Daa ravr-ry Tlak r- !
immú 4%orh acnzu IVssa 4saa-
Bati t a a- by I pooaa jV laa va- i
sty d klavaiba ati vriul sa
arit ď tioajuaato jm aXaodli
D-avÍ V aocMra vat P4H taa
mail bvfc tas paláaa ta 2
l at a pra aiiio JlaiKva!
-Utrh Z ay avrh! vláďa
EjtoMaao Ta'te mí fbm NXI
mail vm a vaa bfvaJihu
prtande-ata Los ha ar&ti v atin-j
toch ok'Ia h wt prý ma ahzaó-1
v% lHaa aa ahává la !i-ja
l4ianiiw tH postila h zprav
Lrd a jha ka by aa!
Sekretář války byl zatrW a
podohat aoad ovkáá a-rpwchyb-ai
vxprwaauh sta
Ijúm přehled cesiím-
(rWáá zvláJůi pe# Pařvk
jřipal- kai tfisa Irma
ntarkmim JFíra" Karkt
trwt t"h ao 1' !
ťtttťAtíO raWM !
Z třwte prtzayvh sprav s
jiatb tt% paawva! l-r- pr:t i
aaim trh z ob!atm i a4odl aaim
v M:aa'%'aa tyda a ay v-re
vt patí jkaiaat kupo
ván a-"-Mkai a i3 k-ip ?%-
tk aytapra 4#daai v s4u
inu v praWt a-h v 14' OO
V4 pra d4ái bi y ! p-
BM-rf Po feSi pra vfvca aby
la lá4aa zvIi pair4 p-f :áv
ka viak aa fhvoa aavt oky
a iimSv valai bWa ty daa
aav4&áMy 11 -'ai e-U drti
tay poai Zprávy a Lrpoa
ta a La4t aawaaamvTuv t brv
{vcátka i- a hařKt a I
pM4i 1-řiwy a-í4l atMp-1
au o Jitirti V Te-i
kaaz4 kú t vví I
PVW! oaky Ml Sdssj -v {
aWeply a l -v-U aa o4m lápavi-1
a i!r powJiáfáaa za iL5i )
445 Nh#aA §A? h i5i
aáljlavl
P c au M-aw4aá
í-r4 fvj-lá mí mlyaail i {
aa-aaia a po-aaa a ty- i
4a za llt-1 a Ul aa Z
aa ttll a Wj-aJ aa 4 v '
iaU Z k 4-4ai v Udaa Ut a ! ]
44 4%4 k 44a-i k4 % Vt k
aodáat v Wlaa 14 y aJak H
O ve a i aiooamol a ai
a a byl pa ais Up pvrtavka
rWaa aa 1 m 31- tp4h
2i% ta t-t mL vsvkoaa rV i
-
UpU aJ tflaa i4!ť W a zát
aa vaíai zteaCly Pr%v mt
4TL tJf4h€
Jalmaa prWaaa k kt
ip iaai
Jí K 41 a odpadá za 3tá {
Aaktadaai veřovl ii?
azoapl-a a Iťvjá m K-Í
Sádla 4rl v aa4 IU-1
amaa pmUiu jA r
Bwadaia: TaHMikv ILi % LT
jVteiavi tvC%í4 T5 laiai ao
rneana 11-35 1 i) aharaká trá
va a dtvakl peaaa Uils p
haaka I a bolí
Másla jt dubci pvpcivta
z % s% Zfr} za dlré al boj lapit a
13 aa l Z Ipatai al Bváci
V Likáb prwlatáaa a IS SUL ť
K51 aťl aíáJa výa 9 94 a
yravé avoal a I i T aa yrt4
zara4
v-fc i i-a
- — lt?l
Cha 12 pr-a !T4
í „JitaTISaái
4lp4kMM
ohoř- Bottapia _ 4 i
í Jolma Z
" mm-m 3t i lt
Tfem 22— 23
t- Loz a tZ a1
kakala a aajíap — 44—44 i
tu — „M?
rvaoaUŽiá-~ — — - — - ic3-a t
1 n M-KM
I d taaoKi aálava o fi"
f va S kv W aa a-fv řk k a
řiMi h ui i tii_i w
j „ ~lsILi"' wa— f ♦ Z % a
fa4Waa ttaJW h4a od b1' ffS
f kidk kadxhava dtaN aaamřaz ks
f XX- txi krr-aA a t- ----
Pkraaviaui naúu -%=V
Y R 0 V 1 ! 0 Á S 0 V P
SLYTK! SLYŠTE!
Co eo stala?
Kť£F 5JLEZIXA vykjff a~
v aaHi4 a m%tml W-seear -4
' T1®TS
(Mu r
4 S %
K zaluivai Btiu asřfi kti
Cita -nu:i hM a
piMwm-i řvx a } atiWaskaaa
w 44a Sa-ia is cajlt mm
lw v kaf4-aa H!a i
a Kain tu stíyzil jtLXf-i
mxlti %si ml K-f€-j pak -l-l
v jak id lil NoWi aao
bciw4a raaaa-ti ba la tzaa vta
aijii Lakal SJ4T tť4 dr~
uiaay HOKllCZS
ixr-: Jw Jia-av ařaryNh
CEDAR RAPIDS
— -T- -niiamm mm -
F DVOnAlt
iáicif --!- kt sáv-ed
V v 4y Ivtat i z m% vy klšJa-
a -a tjftu tjarv
ovam- vttora
ia v i a rOíTL
riii
J CL C-UCIL
ir-y prk va vm obora k
áplad pěawu Sfrivy-aa
bao4áa4 a vy káaí ia icv
- n -
W r
-tni-Wb o mw zya fc-Birí -
FREt:orrr heb
CtClilV
D 9 D O ť
1 JI sát
i
p02fjr OSadniCi
ww w-utw
j YAJiXTCS tFoVC-CE C %
Karel Kadis
) Z-kLC2ll PKVNl CCSXt
aaas L asaVa a loiataaai
as ma a— a
C- IL RUber Cen
A nUUfc % % roifc ti i
í 4 wi aa Z-p~
{ U Pato a t(t zlu t Ma
i jjawrira
I
KU
_
j — ' ~" ' "' -T
f — 1-ZZZ
i -
I vl thaacaat Sl_
DraJW
cm
l Al%T
-
4 % a£ ajm a
v v -s a m W
V
p" i r ii Im Bn li
lini a
I V řV Svila
0a SMinM t
i Ma - wa
ca Turecku píiU!r-$ Tři ictíxl
t!?:y dT" t:: "T3 T"
'i