Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, December 06, 1876, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Va Á TP A TThTTT
i ii # ii iii i
o
í ~ TÝDENNÍK POLITIOKt PÓTÓNÝ A ZÁBAVNÝ
i Majitel: EDWARD BOSEWATEB ft jglttnt rcŽRMO 1 poítovni ritilteii Eiikar ua ECSÍC5T
" ROČNÍK V OMAHA HED DME 0 PROSIHCE 1070 ČÍSLO 21
}
1
i
J
j
A
A
- 4
'i
' - i
i
'
5'?'"
1
4
3
j
v
Nejnověji! zprávy
Londýn 5 prosince
Z Bělehradu se oznamuje le
jedno oddělení tureckého vojska
uvedlo šarvátku ee srbskými před
ními strážemi ve vesnici kteáŽ
"polesnou komisí nznána byla u
vnitř hraniční Čáry srbské Vy
slsncům v Cahbradu oznámeno
byla toto porušení příměří
St burs llenderson a jiní Tyoi
kající politikáři St Louišti pali
íírantovi dlouhý list v něniž ua
vrhají aby přijmut byl neodklad
ně dodatek k ústavě nimi ty
přeneslo ae právo sečítání alek
torních hlasů na nejvyiší soud
Spoj Států Požadují aby doda
tek tento byl prijraut bea odkla
du a přtvlloien legielaturám jed
notlivých států k přijmutí tak
aby aul se zákonem do 18 února
Senátor Edmunda hodlá tyto dny
podati návrh k Uuu dli
Z Londýrjm gfl oanamnje ]9
Brent paiiatol podpisů a Louis
ville Ky yl xnevQ zatčen však
Winsi Gray doatali rltr o
tor-a le smlouva meai Spoj St a
An-lickcm na vydáváni aloíincfl
h+ie obnovena a upláchli Ve
IVashingtoua nemají dc-sud úřad
ní správa o obnoveni smlouvy té
a suudf dle správy doilé le An
glicko asnalo své pochybené po
staveni před několika mříi a
aanává požadavky Spoj StátO
titáni hlaoS pro lektory před
evzaté legislaturou státu Netra
ska dne 5 t m vvkaaaje násle
dující výsledek :
Pro llaye:
S A Strickland 31SS3 : A
Cobb 31916 A II Connor
31i0í
Pro Tildena :
S II Calhonn 16i84 St John
oodrich 1764 í M C Keith
17474
Pro Coopra :
J II Fairbanlís ldC9 W H
Johnsoo7ai II L Latey 2S30
W A Johnson 1971
Politické zpráry
! Druhé usedání 44 kongresu
zahájeno bylo o polední dne 4 %
m V senátu sabájil sezeni před
seda Jíovi senátoři a Colorado
a W Virginie byli prtpuíten
nařti svolen Týbor aby omámil
presidentu i domu tástupcfi le
freaát jest xorgaDiéoAn Senátor
Udmunls podal předloho aby
výborové volebni proskoumali
adali volebni právo obranář j
Karolíně Louisiana a Florida
bylo ak ráčeno — Senátor Ingalls
navrhnul aby se v květnu odbý
vala konvence sa příčinou ©pra
ve o i naii ústavy V domě aá
stopcu xahájíl seaeni clerk Adama
Ranl zvolen za předsedu 161
hbsj proti 82 O připuitění po
ltnce s Colorado rozpředla
debaU a jeho pověřující listiny
odkázány výboru ptávnimu Na
návrh Hewitta uzavřeno zvolili
tři výbory jeden 15 tlený pro stát
Louisiana 6 Ilený pro Floridu a
9 ílený pro jilnl Karolinu kteKI
mají proskoumati jedninf slita
tich výbor B
II Poselství presidenta zasláno
bylo kongresu v úterý
i] Sekretář pokladny předložil
kongresu návrh rozpočtu vydáni
pro rok končící řervnem 1878 A
ir navrhuje pro koagres
I 5988250 moc výkonou 78400
Odbor státní 1449657 odbor
pokladny 165248 829 odbor vá
lečný 54251355 odbor námořní
2250m8 odbor vnitra 38806-
722 odbor poitovní 6635647
odbor právní 4422990 odbor
rol nieký 227290 Celkem 299
611669 Návrh tento Jest menli
o 15QOO000 nel byl návrh pro
rok Ulici
] Volitelé presidentití sejdou
e dnes (v Středa) ve svých do-
týčnfch státech bezpochyby vlak
nedovíme ta jeitě kdo bude pří
itím presidentem kteroul otázka
bud nepochybně musij rozhod
nout kongres
i Machlanice v jižní Karolíně
trvá dosud Obě kosi legislatury
demokratická i republikánská
dosud zasedají Senát státní do
aud neuznal ani jednu ani drahou
J V Washingtonu vznikla po
věsí že mezí cleny kabinetu pá
saje rozdílné smýileni ohledně
vojenskéb zakročeni t jižní Ka
rolin! a Že sekretář Fish nlsled
ketn toho so poděkuje
{J Chvalitebně zachoval ae de
mokratický kandidát guveraer
atví v Jižní Karolíně kdyS napo
mínal obecenstvo k udržení po
řádku a míru v den kdy ssila M
legialatara stát o onoho Napo
menou jeho měli by ai jeho hor
kokrevní přátelé na severu též
valu k srdci
JJ Nyní m vysvětluje kterak
to přišlo 1 a De Boto pařile
Louisianě předloženy byly dva
baličky a hlasy co demokratické
listy i hned za pokus podvodu se
trany litartho výboru rozhlaio-
Tuly Dohlížitel ha volby ▼ oné
pari-i vyhotovil dvl zprávy Jed
no i hned zz tltil a odsIlt jeli
život ohrožen - Druhý baliček
vzal sám osobně do New Orleans
a tu teprvé protest odpfisáhnnl
kdy! byl jist se Životem Forov
náni obsahu obou balíčka doká
zalo že nečiněn žáduý pokus pod
voda jelikož obsah obou byl zce
la stejný až na protest
Návrh sen Edmonda poda
ný v senátu udává ie druhé od
dělení čtrnáctého dodatku ústavy
předpisuje aby zástupcové přidě
lení byli státům dle poctu oby va
teletva vlak kde právo volebni
odepře se mužským osobám 21
roků starým v kterékoliv státní
neb národ ni volbě a neb kde se
právo takové zkracuje vyjma
pro příčinu zbouřent neb jiný zlo
cín počet zástupců má býti zmen
šen v takovém poměru v jakém
ftojt počet těch jimi právo se
odepřelo k poctu v Šech mužských
voliřa státu že tvrdí se že v ně
kolika státech zejména v jižní
Karolíně Georgii Floridě Alaba
mě Louisianě a Mississippi prá
vo volebni v poslední prezident
ské a státní volbě bylo volicBm
odepřeno a neb velice zkráceno
aby tedy volebni výbor jak mile
bude ustanoven ihned Vyšetřil a
podal zptivu 1) zdali v letech
1875 a 1876 Uková práva byla
odepřena a neb zkrácena v těch
státech 2) Jak dalece bylo zkrá
ni to provedeno 3) Jakými
prostředky bylo docíleno 4)
Kdo je docílil 5) Za jakým ůře
lem neb zámyslem 6) S jakým
právem Dále navrhuje aby vý
boru tomu dano bylo právo jed
natí klerky poeilati pro listiny
atd taktéž aby výbor ten próz
koumal volitelnoet některých vo
liteia o nichž se praví že nemají
práva býti voleni
Společná resoluce navrhnutá
senátorem Ingalla aby svolána
byla konvence k revidování ústa
vy udává že jsou dfllclité vady
y ústavě nimiž stala se nynějií
situace kritická a hrozivá proto
1) Má bf ti svolána konvence k
opraveni ústavy 2) Každý stát
aby ku konvenci lé poslal tolik
zastapcQ kolik má poslán c 3 i se
nátora v kongresu 3) Aby kon
věnce ta odbývala se v druhé
pondělí v květnu 1877 počínaje
4) Aby vrchní soudce nejvyiího
soudu předsedal každý zástupce
aby obdržel 20 dol denně a 20
centS mllovného 5) Aby kon
vence předložila po odročení pre
sidentu opravenou ústavu a presi
dent předložil ji legislaturám k
přimuti 6) Aby legislatury BtátS
požádaly kongres o neodkladné
svoláni této konvence
Evropské Telegramy
vyjkdnAvXní o mIr
New York 28 list
Zvlaitni zpráva a Cařibradu o-
znamuje že konference odložena
byla ku 8 prosinci
Londýn 30 listop
Cařihradský dopisovateHTimes"
pile ze dne 24' list: Není se mo
žno domyslit proč má býti kon
íersnce svolána když Turecko a
Rusko za oj muly postavení tak
sobě odporující že zdá se obtižno
pro Anglicko a ostatní velmoci
docílit shody "Daily News" se a
Vidně oznamuje že při zahájeni
konference porta bude požado
vat prodlouženi příměří — Fran
couzi ti zistopci ku konferenci
De Burgoíng a De Chandou ly
přibyli již do Caři hradu — Ozna
muje se že Markýs Salisbu ry ve
Vídni i Berlině jevil smířlivost
Zdá se ie učiněno dohodnutí ve
dvou věcech kteréž jsou nezbyt
né potřeb docílili rozhodných ú
stopkfi od porty a zaručení těch
samých dostatečnou zárukou
RUSKO
Londýn 20 listop
Panuje pověst ie loďstvo ru
ské obdrželo rozkaz aby odplou
lo do vod Amerických Pověst
ta vznikla a toho ie dne 20 t m
vyslanci Spoj St v Petrohradě
dáno pokynuti ie přeje si a nim
cár mluvit Aí předmět jich roz
mluvy není znám soudí se ie
eár požádal vyslance aby sdělil
pres Grantoví ie ruské loďstvo
ae do Ameriky od sběře K torna
dodá v v zprávodaj : Není diva ne
bot by se nemohlo měřit! ani i
loďstvem ta řecký m(ř)
Patíl 29 listop
Z Petrohradu se oznam oje ie
Rusko nenavrhlo osazení Bulhar
ska z jedinou možnou záruku
nýbrž pouze za jedna x nejlepiích
záruk za provedení oprav Pakl
ie bude navrhnuta jiná výdatná
záruka Rusko jí milerádo přij
m — V Petrohradě a veřej 5 oje
se poloiřadni následajíd zpráva:
Rozmluva Uarkýze ae Exlisbnry
a kaCŽeUra Andrali a Etanarkem
mi mocnostmi zflstaly nezměnění
a že Rusko bylo dosud zdržová
no od nej krajnějších prostředkfi
pouze ohledy ku druhým dvoum
mocnostem Rusko neuvede v
konferenci osazeni Bulharska za
nejpředněji! požadavek vlak je
ho zástupce určitě prohlásí že o
nové ústavě turecké nemflže býti
pojednáváno autonomie pro slo
vanské provincie musí býti zaru
Sena a osazeni Bulharska zdá se
býti nejleplí zárukou Budonli
ostatní velmoci volny poluů5Ín
kovatt v osazení Ranka bade to
milejší p%klt ne podnikne to na
svou pěsť To json požadavky
Katka Odepřeli Tnrocko auto
nomii odepře vSo o íom so v kon
ferenci jednati bude Zpráva
koní! ujištěním lo Rusko vytrvá
na svém stanoviska vzdor všem
námitkám porty
Londýn 30 listop
VideBský dop "Times" praví
že zbývající tři ruské distrikty
budou mobilizovány v prosinci
Čtyry ze Sesli mobilizovaných
armád soustředěny jsou v polo
kruhu od Prutu k Akerman (7)
připraveny k pochodu vpřed —
Cárským rozkazem povolána do
zbraně armáda kavkazská Posta
vena bode na turecko kavkazké
hranice a počítá 90000 mužu pě
choty 3000 jízdy a 250 děl
Londýn lpros
Z Berlína se oznamuje že vláda
ruská připravuje se povolali do
vojska všechno mužstvo do 50
roků stářfcož pokládá se za důkaz
le vláda se na vSe možné případy
připravuje — Velko-kníže Miku
láš odebral se k armádě
Berlín 1 pros
Raski Mír praví že kníže Čer
leveký(?) ustanoven byl vrchním
komisařem v Bulharsku po cas
ruského osazení
r Londýn 4 pros
Vídehský dopisovatel "Times'
praví že aby docílilo se společné
účinkování Srbska a Černé Hory
s Ruskem prvějií dvě mocnosti
vyslaly diplomatické jednatele
do Petrohradu Gen Černaje v
jest též na cestě do Petrohradu
s celým itábem Z Berlína se oz
namuje že mobilisované pluky
ruské stále se na jih posílají Y
poloyici měsíce prosince bude na
Prutu 250000 mažS pohotově k
překročení Při armádě zaříze
no 94 polních nemocnic v kte
rýchž bude místa pro 52000 mu
ži— SRBSKO
Bělehrad 27 listop
Gen Doktorov dřívější náčel
ník Štábu Cernajeva kterýž se
nedávno odebral do Petrohradu
za zvláštním posláním telegrafo
val gen Čerfiajeva že cár vyslo
vil se při audienci že spoléhá
velmi na ruské síly v Srbsku a u
ložil mu (Doktorovi) aby oznás
mil ruským dastojníkům v Srb
ska že svou pomocí Srbska niče
bo neztratili Yelkovévoda Mi
koláš v neděli telegrafoval Čer-
fiajevu žádaje jej aby přišel k ně
mu do JMieneva Cernaiev se
tam vypraví nepochybně ve čtvr
tek Londýn 29 listop
Z Vídně se oznamuje ie nasta
lo nedorozuměni ohledně hranič
ní Čáry u Alezinace Dle ruského
návrhu Deligrad a Alexinac ma
ji býti obsaženy v pásu neutrál
ním Srbová však požádají aby
Alexinac byl zcela Turky opu
ilěn
Londýn 30 listop
Z Petrohradu se oznamuje dle
věrohodných zpráv ie ruská vlá
da opětovaně upozornila Srbsko
ie nemůže podporovali plány
pans'avi8tických agitátorů na za
řízení srbského království vlak
pasu orneko ence ciniti sprave
dlivé požadavky pod ochranou
Ruska toto mu jí poskytne Ma
rinovií má ujistit Raško že Srb
sko zachová se dle náhledu jeho
— Gen Cer&ajev odebral se do
Vídně
Bělehrad 2 pros
Setník Maximov pobočník Čer
fiajeva odebral se do Kiieniva
sa tajným posláním
Londýn 4 pros
Vídenská depeše "Times" pra
ví ie komise k ustanovení hra
niční liry mezi Srbskou a turec
kou armádou ae jíl dohodla Ale
xinac zůstane v rukeu Turků
Londýn 4 pros
Z Peští přichází správa ie Tur
ci všemožné se připravuji k na
stávajícímu zápasu Silni opev
něni staví se ve Vídmi Rasčako
Silístvu a Šumle a děla se tam
stále zasílají
TURECKO
Bruscls 27 listop
"Le Jíord" praví dnes odpoledne
Viděn 28 listop
Turecko zadalo formální pro-
test prou nramcni care ustanove-
- %T f W I
ns mczinarount Komisi mezi tu-
reckým a černohorským vojskem
a jsou obavy íe povstanou záplet-
ky ohledně zásobováni pevnosti
tureckých obležených Černohor
ci což bylo ponecháno k pozděj
šímu urovnáni
Londýn 29 listop
Z Berlína se telegrafuje "Times
že porta xamýlli v konferenci vy
volat! otázka zdali Rusko mělo
právo posílat i dobrovolníky do
Srbska a budeli rozhodnuto že
nemělo chce požadovali velkou
náhrada za prodloužení války
ep&sobené ruskými dobrovolní-
Londýn 80 listop
Dle vídenské 'Polit Corresp"
angličtí důstojníci vyměřovali o-
kolí Caři hrad a za pHHnon zapo
četí přípravných práci k zřizová
ni náspů
Londýn 2 pros
"Times" se z Vidně oznamuje
Se ujímání se velmocí záležitosti
Slovanů tureckých vyvola! po
hnuti mezi ostatními křesťany tu
reckými Řečti podaní sultána
jsou zvláště Činí a protestuji pro
ti udělení zvláštních privilejí
křesťanům slovanského původu
poiadujíeo stejných oprav pro
všechny křesťany Petice z Epiru
a Thctiálie jest hrozivá Židé a
Arménové též zadali petici k por
t5 To prý přichází portě zcela
vhod v před večer konference
posilujíc jí v odporu k ústupkům
požadovaným pro některé části
země Náležitá opatřeni k ochra
ně Epiru a Thesálie proti vpádu
Kecka brla učiněna l'osadka v
Larise byla sesllena předu! strá
že zvětšeny a mahomedánské o
byvatelstvo y Tbcsalii organiso-
váno co národní obrana
RAKOUSKO
Londýn 2S listop
Zvláštní depeše z Vídně ozna
muje že nastala ministerská kří
se následkem agitace proti zaři
zeni rakousko-uherské banky
Ve Vídni jest značné rozčílení je
likož bez shody o bankovní otáz
ce rozbito bude celé rakousko-i
uherské vyrovnání Uherský mi
nialr finanční se na kvap odebral
do Vidně jak se praví na přímé
vyzváni císaře k poradě s minis
try "Peeter Coresp" praví že
obě vlády musí držeti se vyrov
nání tak jak bylo nzavřeno v
května Vláda uherská nem&io
Činiti vělších ústupků bez obro- J
zeni veisiny
jiny telegram popírá arisi mi-1
nistrskouvšak připouští že mezi
vládou a ůstaváky panaje poměr
velmi napnutý
ŘECKO
Athény 1 pros
Ministerstvo se poděkovalo
Příčina toho jest že návrh na po
stavení armády do válečné míry !
přijmut byl v zákonodárství
sinou pouze i masu
RUMUNSKO
Bukarešť 2 pros
Jednatelé ruské vlády cestují
po Románsko aby zjistili stav
cest a mostů vzdálenost mszi ji
stými místy zásoby jské jsou po
ruce a smýšleni obyvatelstva Ru-
Bká komise vzala ve svou zprávu
dráhu spojující Rusko e Rumun
skem
NĚMECKO
Berlín 3 pros
Bisroark dával dnes hostinu
při níž řečnil o otázce východní
Mezi lečí kladl váhu na to le Ně
mecko zůstane nestraně pakli le
nastanou poměry válečné Pra-
vil ie neměla by se vzdát ve
lkerá neděje na docíleni míru
však jestli válka nastane což fest
v— — — ~ ~ — — — — — -
s lepším úspěchem zakročili Ra
da udělena nyní Rusku pohně
vala by národ ruský Doufá le
Anglicko nezúčastni se války pří
mo nejvýie ie následovat bade
příkladu ruského v Srbska Mělo
li by bf t ohroženo trvání Rakou
ska Německo je bude podporo-
V" nTT "I
sloužti mu jako hlavní podpora
odrfuiící loutku v postavení
(Krásná tc poklona Rakousku !
Poz red) Rakousko má více íi
votní síly nel mnozí myslí Při
ukončení řeči své pravil : "Pakli
válka vypukne jest zapotřebí
aby byl obmesena a proto by
nemělo Anglicko se nechat svisti
a osamotmti od druhých velmocí
svárem a Ruskem
FRANCIE
Paříž 4 pro
Ministerstvo ne pocizcraio s
ČERNÁ HORA
Londýn S pro
Za 2arT M oznamuje že kmen
Meriditfi chopil se zbraně ve pro-
„plch Černě Hory a rozkaa ture-
ck w vojsko a ohoho okel!
bylo stáhnuto byl odvolán
Londýn 4 pioe
Vídenská depeše oznamuje že
Černohorské vojské svoláno bu
de ku dní !U prosince
Muchlinbe v jižní Karolíně
Každá věc má dvě stránky
a onyCejne strana která nemá
práva dělá nejvíce hluku Stra
nici ze ikoly revolucionářské
snaži se rozohnit! sever protesto
váním proti usarpaci a despoti
mu radikálů a Uiích severní fPO
ienci pozvedají velkf pokřik 0
bezoráví kteréž se na iižnt Karo-
lině pále
Nuž pohleďme na věcí tam
chlsdnš rotnmni nenřnoit I
- -1 - - - f -)
Jako všechny jiné státy zná Ka
rolina svou vlastní ústavu níž
rozdělena moc vlády ve tři roz
dílné odvětví — zákonodárné
výkoné a soudní Oddělení 10
článku 8 ústavy státu toho praví
že "pří všech voloácb odbývaných
dle tělo ústavy osoba neb osoby
které obdrží největŠi počet hla3
maji býti prohlášeny za zvolené"
Tím jednoduše míněno největií
počet zákonitých hlasů neb
nemBžeme míti za to že bv ústa
va kteréhokoliv státu připouště
la hlasy nezákonité Bylo by
nesmyslné domnívali se Že by
kdo mohl býti prohlášen za sto
leného když se dokáže že v říši
nu hlasů dosáhl pouze podvodem
Pakli by to bylo možné pak do
stačilo by pouze aby kandidát
hlasy zíkroval a docílil by zvo
leni
Zákon nimi ustanoven v jilní
Karolíně výbor čítači (Board of
Canvassers) předpisaje že má vy-
bor 1
dle stvrzených opi3 vpráv
countnicb výborů Čítačích j řikro-
čiti k vybotoveni souhrn zprávy
odevzdaných hlasů v takové
volbé pro aotfcne kandidáty a
pro každého z nich rozeznávajíc
jednotlivé county v kterých hla-
sy ty byly odevzdány
Maji ztvr
diti takovéto zprávy a opatřili je
m
svými podpisy láie ustanovuje I
zákon ten že "po vyhotoveni
zpráv těch přik točití maji k roz
bodnutí a prohlášeni které oeoty
byly většinou hlasů svoleny
m BA K m
k takovým uradam (Jnt ma
ji míti moc a uiláJd ti jim to
tímto sa povinnost rmthodnou-
t% V€sttré Hpadv rroUttu J
řpfrM_ JUrvŽ bj vor ta i i mokl
f N#u
diltno ústavou moci jiné ?'
M 1
Konec této předcházející věty :
kde toto právo neuděleno moci
jiné potah oje se na rozhodová
ní o protestech a sporách ohledně
kandidátů guvemerstvl a místo -
guvernerstvf k kterýebl fAdech
právo to uděluie ústava zákono -
1 dántvf Výboru eeftacíma pKsla-
i( Dlkk kl4d- M T_
slovně sa poví nos t rozhodovat!
i ve sporech kandidátů pro záko -
I nodárstvt a státní úředníky vyji -
i i
I maje pouze guvernéra a jeho ná-
I městka
Vf bor vykonal povioost svou
tak jak mu zákon kázala konaje
svou povinnost svědomitě byl
přinucen zavrhnout! blaty ze
dvou okresů o kterýchž bylo do -
kázáno ie byly podvodné Vy ko-
naje svou povioost odrolil se
dle předpisu zákona Však nej
vvší soud státu toho osobití
vykonáváni povinosti výboru sčí-
tacíbo práv které mu ústava ne -
poskytuje chce přinutili výbor k J obe a stran na severu jedaoetra
toma aby směnil rozhodnutí své J nýroi správami tak aby se docílil
učiněné dle zákona
Oddělení ústavy týkající se čí-
tání hlasů pro gavercera předpi
suje le "Sekretář státní má oder
zda ti hlasy obdržená od ItditelS
i r t X f - -
v nasieuujici scnuzi tegtsiaiury
a během prvního týdne zaeedáaí
a neb tak brzy jak mile ae obě
odvětví aorganisujl a své předse-
dy svolí předseds má hlasy ole- J žádný příraý člověk nebade v sta
vřlti s oznámit! v přítomnosti o-1 vu obě tj správy srovnat Badoa
bou odvětví zákonodárství" Při j tak od sebe rozdílné tak v pod
pojeno jeet : "Sporné volby pro ( etatě vzdálené fako ebe to2ay
„ m jebo ntmhAk
rozhodne leisUtnra dle předpisu
Zákon o volbách pak
předpisnte lo v pád a spora o vol -
bě guvernéra (pakli le spor ten
legialatara usnesením podporuje)
senát i dům aáatupcu každé od-
větvi o sobě má vyslechnout a
rozbodnoali spor a dle 10 odsř
čí 8 ústavy rozhodnout! kdo
prohlášen býti ni as svoleného
Pakli že obě odvětví píijdoa k
stejnému náhledu maji epott cným
usnesením prcbllsiti kdo opráv-
nin jest k saejstxtt povinosti ga-
vernera — — rs-tlt Jí nej tij
doq c Ji odvítTÍ tt" c :Íb!=:i ei
předaevziti nejméně v ě4áu a
nejdéle v 90 daech při které! o
právaěef voličové hlasovali maji
kdo jest náležitá ceob k aaaj nu
tí jreveraerstvl
Lexislatura se seil a aorf
ovála- Pekea Wade Uamptoae
nabýti tam větiiau vaeoeatsi íle
: na kterým výWr síitAcí evrúti
kála edepřei # s4ařiU lrl
se 2e tito odaaritiai IWeevé a ji
certifikáty od evjvylltha eťMsda
vlak tea nemá dle itavy e vtec
ové fUnáty
Yoval nel mel ey a vysát soa
Spoj St vystavovat eeniákáty
tlením koa£-M Patrné 1
nej vylit eood přiooil m práva
kterého mu ústava aedlvá kte-
réž náleží moci jin4 a vybočením
Um ptí řře-
"Kii asuvo a ratie a pravena
pju imprnovaa
A-£'lar oeu nca-
TBÍ Frikroíi k í11 k
odaradaafeh pr fuvereerm a je
° náměstka a dle svědečtí a £kt
rozhodo kdo má aejvělii počet
zákonitě odevzdaných hLa4 Y
oněch dvou okrech a akhl za
mítnuty byly h!ay pro podvody
tam páchá eé nařízena bd zvlá
štní volba aby apráadaěaá
místa v zákooodárstvf vypletla
Jak vyrozumíváme maji volitelé
presidentití pro Hayese vě&au
ve státu i bez zamítnuti h!al a
oaěsh dvou okresu a tedy záleži
tost jilaf Karoliny jt peeae aá-
Užitost státní nemajte potahá na
otázku prestdťaUkttO
Slhzlivý úsudek
Velmi střízlivý 4adk o -
f ehlaatct v LouWiaaa tuat wd dv
pisovatele Ciaaciaaukéko lietu
-Comraerrúd- II V KdS#Id-a
Pile jak ná!4aje
New Orlease 23 m%
Ten kd chtěl by dovědiu e
zde áplai pravd v a předložití ti
ctetářSm tes přídechu atraaicko-
rti mui veikimi obtížemi zá-
pasiU Jet lebce veiat lac
nabýtt poučeni pru "vaši stranu
'(aechť jt kterákoliv) a jt leh
ké sepaatt to ze taaovika stra
nického zamlčte vše eu zdála by
se na prwpěch straně protivné
— to vše stoji EiiU la žádnou
"
rricu Yiak když cUete poro
VBzt i
povžti veepolbě si odporu
jící kdjl hledíte záklaisi &k-
ta pak jest ta práce těžká k
nemožaá
kdyl shledávám takový tma-
tek zde panující a v i Jim a ciU
„„„Inuat docíleni nravdv celé
J pravdy lehce se domyslím jak
I lul v elka male biti klaetáa
Crr! v ran oba pádech cWeei
MB# -# traaickfch ImIÍ v
I strany Demokrat zcels ftirose-
I ně domýšlí se le stran jeho má
I býti oiizeaa o těžce dobyti vítěz
stvt vfboreea síitacia kterýž
před dvěea roky nasáván byt a
1 podvodný ed nj!epJh rpabl
I kánů v zemi le radikála! bas-
1 da pod echraacu vojska hodA
Umocniti se místní vlily a ode-
rBdAti at svázaat a spoutaaf
I IísyOTu A co Čte v listech d
1 mokratkkých vypočítám
J airiett jej v tou aoment a rvao
i hn:u jeho krev ai k bojeehtivo
lsti
I Na oruhě straně rvpablikáa
lia pouze stranické liety věHle
jest ade nová revolace ie černoši
jsou deaě stříleni pro to že klaso
1 vah republikánsko Ucketa a le
i několik set černoch i byla povrsi
j děno v několika pariiich tak aby
I ostatní byli k torna pohanu ale
siovati pro Tildena a Reforma
j a t- d_ a l d
1 Jeet ade zvykem krmi ti válaA
I vtir na politika poadějU Olázkv
i které zde se vyvinou bodcu sioe-
liti za politické hřmění po aaaoí
há Báaledsjící leta proto naallg
j obě strany pKlelitoeti U vyu-
i mia( ve Krujpe-
l -m - - _ - A11
I dají jakou" správu a tyto
I obě zprávy teoou aaruSeejf hoj-
i nýa pliselsýos evědectvíos však
Vidím le se to tak vří Na rH-
kUd republikáaá mají již Usáce
svědectví od černoch i kuH Fřk
?
1 sahali le hlasovali demokrati
ckos tk-keta jen a báaaě s neb
ie byli násilím sdrieai od hlaeo-
váni tickety republikáaakéL De-
mokraté maji tisíce přisela ých
svědectví — a obě strany nakro
j aasďatí jich více kaldodeaA — od
1 černochů kteří přleabali le hhv
I sovali demokraUckoa tkketa
svobodni s vlaatvfha pepads s
v mnoha pá leck adávajf dSvedy
proč tak učinilt# o by říj ni ie kla
- 1 sovali po S rok i ae ctraao i
- 1 sacrttichos a sni stav ~ íci ai
afch aJiai ahlělá hiaati aai řko r aschla hy ň prv4- j karft éatai rvW-e větfes
4ao kralickou Urketa byli veak f u Jk hmÚzi viak 4u mm ke iys Ví' ká4 jm m tj vyišjsy
okroieet a evtstraicat e4 svéaaj ) k lvi by! sást eu rplakÁ- fvrii4a4 E-iiev jkl jevu
vlsMaiha pUaseee- y ipiaiwi íiliěaiaa t fiiatiry aa-i jtas abf v
A epět repebíikásé sji fhmmi I fh tei f rr%m% pravtí j N kti 4aZa 15-X!I vetii
é svedtvt kI lěck savasfek bdi kaiJt rch e4 wice ey rr k?rT HsyMv pcli-
a ah atollťH prisavV 1 j rpawaáaeav pr5 k!al i taJy 4 ay z přiSadu
bylt přieaoeei fíHU i k! ateat e dor%xy j! le ktě- poJk4 hakě vady za t tmal
val dekrUs-k tikete a {
bodae a a vUbsta&e třp i k
to toase ! tak a m"tk P#i
byU vžJy klMstsii lik rp
btkáakMs
KJjl te t v př-p vlítal
přk!edaal cew a lsv rrsf
traal kJvl oJpoíij! }
4 dMaokraty a b4 t+f+hl±±r
flxi-l je k aáhlia ke jWl
svricl beJe t?fce ei !
avád uved4 ědťtvi A l
jeat : Kdvby kLsAtváai ějl v
kalila htf-J tak svvbd&í ]'
máte v Ohí ba vrliil írm
rkt a aatrWvá4 j a kr-
aeat ! + jim kjt — -
seaske ka vaJěláat V vá-
aí plata aa KIie "rádi kkai !
UiK nb rwhJi r3-h
sc-kSzf a nb jakýs hk ti -výrh
sflíbl Lo bj la by
dala Uayewovi větrán IA9Ml
My vinše le ír í mt rvp
blikáneea v aá]žtth aárd
airh a řlviay kleWl aaanaaseeá
y j# v dějináxh tti svvbodai
rovně vobí% bea v ich ftweířed
kl k nabytí k!3 nel tkvýk
jako máte v O- nblaa!
by v lve {rnwM ti kvt 4ne
kratičké nI blj M2okl
tíckvtu rvpabUkáaskoe
Vlak ač tet jei p rav-is láro
ve& jet pravd le T'd aa
pohled dotal v Mtto scá-
tu větiiae tatl 1 j vk I
hJasl pro něho v m4i odevadá-1
sh — ©U W vtee m+1 prm i
Bsyeee Tak til j4 pravda ie
voiba odbývala ee II dal tk da
ece jak ym ssaL Á-šda4
rvačky výtrlnou a ne- pwkaev
?rac N v ol o o li
Alena J t--í h j-r
d 1 e d To'b- Vi voa aa ně
vbv ros-ttlnf t spl-wWns Ně-
-
klH Ilai v&d- byít pvbitL
v vah ale pv-čt th kvl rf
káav zr a c bv !-j Jao
arvasněna že t nru a
jítoty prw ne rl we-t# {-4i
bedoe ilsiufsti tkt Jakr
Ik kee
Ye vývbdat Fliaa aai jedi
ný bías refubítkiawAý nbjl
vdáa Iwkrmi kmíi ♦ iU
ULak tt rit aa'iiti avvak
všecko ii h vvsětliáat aei
postačitelal Zbývá tm ptlá
aepopiratvlná jtU la leebl#j
ná rpebiikáká vétáaa v La ta
vysltěa a le ívnb vý-
nziaky prtnncesú ey li vel ti tne
kta desokraticke a a b v lb
nevodili
O aápeisi Tsí-rtnaa zotiail
jsesn ee v 4 p - Z uJais
vládni ta wib řWi asi rvii le
veika taan kyta cl velaa a pe
k aá a kont sotli k2ft's
ladná -výuie Te v jjeet
pravda aa povrvba Nbyi
ládaá výtrlaevt ash rvačka h
eabrejeel assžavé ikáaět-t ve
bZ et veÁby e reelvrnsč viak
přea vib ačisěoav s!řt
ktnrál spisebíla tehnvý npk0)
v nvyau Anrikaaz le p svoz
vlasui jestotu lhůtovali tiketu
detsearauesou A jt pose
alaial abyvh edI že etatai
4 řada krt a 9 mě panéa msm±±mM
a omm jeaeX aaalty jneea apevu
podal Ylichai tile ářadaiev joa
repablíkáaá a reaiiluá svěUe v
kferél vidi věci v U samé panli
jeou nejlepiiet dlkaaeea jak en
tit aá {eet eitaaeev
Yyvvětlil fMMaz pl dříve le ne
aaáas láda4 syus pa thta e tak av
aoe repabukáaakea státst v láiov
ade a aepUkal bych klyb- w
leaa byla přee paluba YUk
aepatfďaoe amtiti čeraecby a-y
Idaaovah ae ntranea e které jii
aechUkdyl akevétis aneeal roe-
hada velVě presides ta p h aě]
ebyleisáko prlukék% člověka
tomu uy potadUval elaiaA hla
aováni tak tšobř ak alasná
poičftáat (kair ewtntV
Slalae portáši ade — tcl
počitáai všech oJrvadasývh hlá
sí — avolí Tddeaa Otázko
pooae jeet saáaae iu aa většinu
ta a iWkáaazi 1 nyka dc'a
nAeilína a velký na aaecraěeváaian
T jt ea liaf výbr siUsri Omi
sebJedi pouze 4 eeii však
j ioa as ně aby azaaii tda tlila
TUlHl jeoc4 bspestťi asěla Ul
"Jino nftleiaoet {'Smiř shw)
Zavtnil ieeaa v asýtrh 4mpiik
Was le anaá Semeni deenekm
té priveleai nesa kyt a fÍMre
ných pariU aby ta radih wit
snohrety newraírei z ! tí
rMVoesaými Oaaánsit mm vo
tito ěeraeel praví ufe Ur řČ
no cmyel jejích K-ři Sii m
vwhaS jra dítrý oi (fcseaoiraíy
ttr!í la fi ic=straij5
h ettsiKá LkI a dti že s
rpak viáLa eJpe-á W
M-klaav — i vce]tí t-r wr a
Miiii Bw4 vy AlrU 1 f
laldf črex'a kvwfl ey j
yat be iív pulvaú be-ie i
a4 echra v : le aikdv #hii-!
í
Vkiěiáai 4et f U ft u-1
t m své btkv YlZ '
vkža sbeu scát 4 raXká-Kk
yhíHti zhtit peí'!
fcil prac k ftW-ki-nias '
kTiWvIa
T&k:vÝm w2Ub k l- aa i
črewrby aa&ájw Jm rá-J
_ - - r
1 v ntnohýrh páJwch ne v V
k-rL J-ees tak'Jl rád Že pwvvi
ky rep ebiikáaí SCBf-rh ml
byfyvUk na Mí fciaě j
nl jk rrpbikiké y by
řaly aassy eabe prěd?tti
ír Ptli el?i iiaiki
aárda Satě pravím něateré I
a nrk jmm prv'vd YWk
vjwrker dlkv — n1
vcbV u y k :
Refanay jttt njatrtíit
X Od veibv n tívka %i efesa 1
Kfi:mv ( serfc"
Be-ie-I: Ti'in saaÁ a acdf
Sa sasinln ked v l řail
atpcrbi ~ i
!
X Ieikrtickě ' íy v-ii jl
nafred 2e ÍVe"v vf Wt iáa L- i
ta rh Tiina bl#v ze cá-
tm avas MkLt Ylak le tavněit
dcakrt4 i i 1 1 1 Hsj —m o
nta-h t hlaad trWit mim-
lim a aat-r%i'váaaa nsa 'Vi '
X M tvi# vdá jne v
ft&m&m Zm+kl-m Lc mitmmté bar
y a "-"" laaa ýh parvi ke- :
ril dol v ta debe asi poCtajy
eby ly a kteréž jWa prává oevss
sávaJatsn kaassneea v teei ku
lIWv pvedaia44nM Yiah
i
Ujnna zjn) w aft TtHV vas m svw w i
Tldea a4 v La poct:ea v4?Š-f
aa Esferf jeet aajo&teNL
X Se svaksea trub a vtreeiau f
ne I ssMast Jnaltf%?wi ?-'
— Ji — — f
tfV le V- C t HM a Mim i
přpaJy zaeřraírtv4jií aviak ne
serasy tpk-ké a aíy
aaa dedaly viiv adáwi lm C C
rmpmhii- i
SSS naa f ix—m fmm mm-
_ r-- _ _ r _ -
epak tii!rt eeera2 ra
en dabř t!ttrn bvl !
sveea ♦ ae4s raf y Ca
- - A
eaohě aa ieev txkecá a by! vily
kovtivyve áeenftra4nz
jea aaptfbl T"
X Kaldt utzraaiX7 aáknl
IWf ehfaa vi ž i£nA sáam seI
ph2y j}ndxaA záruka nach
avehed jeet poWie-JeC aák -n laa
a pree Iteeno jeda-set fsnkés
esa le vai Udá o aWMLes
peaěvaJJ ne ak lw aeedváli pre-'
siesta tiraata anntleta Pi2 tas '
seaSai baheir aaa atal?
v v
av oucaa latvitai výjevu nu:—
"Kmtermf jeet aaTecfws!'
X Kiyl sviv Saas decak?h
tsekf prenidwet Andrwe Jackseej
vyníal vejae é Tlmi ata!'iuy
aby taaa pořádek adréel kdyl
deawkratMcki prentd—t 5arhev
aaa povolal vkÁ da Wasíiiaso-
a k pH2etiiiseci naesleal LiueS-
mm kW MUt
- - -
ti ta bvk K ví v peřádku n
bo€ makaa tm nW! yentdne
ta deenckrekékU Ylak kivl
repabikáank f peent4Ht rait aa
bm aMnýva 4£mmb vŇnk pevWá
n jl neat v pWaJka Jav Saaer
daaiaaaervtT Ea&raty jn aa -
potřebí?
~
X Yysikiki deasakrazn ký po-
liti kál v Sliívaak Dv C H s sásv aruac av sa2su
Ov%av knMTf 1 byl Ul fhi n4ke caaii jJ sv azrrrutaz
Lha Wcy kaata-iáaea pv ařad } ci ajawtAaas arsAavá rea
ayra a vidy i U mi ™ ==
t t awa tiv auLans awtsrt #--t
atraaA dokrairkJ vypWvaIíí %ltAfU Uat
byl svsaJf týdea satkaut prs pa] Uu ae% lliX eno ZjkcarxiL
dátásl atřilrupeh pila Y eViéaA j tvv&t tsszt savsU-TTLa lv-r- -jeh
aakeny'ike4 přípravy k atnwatasre csKras tzz
pafě:áai Bvl dá pei airakf ==rt=rr==-: — rc==_-
vnak nsláckMl ams eko! "'TJ Q [
rultteíe v ša:ha Eeiaraty jm z r— -— — w~r
sspotřtbi !"
X Diai a krsti chci
eať~ínie4 pu2i'Aal v l Í
a~saJ : uecUf eta ay i-iiy kv-
řy vclers eCsiadi Lhrrr fcrj i
i-xia va t-j r_it e=fbril v f -
cr#r y 4ai íktoe&si zve
pre T-huz T aei -ta-r r —
"EHravy aaNKÍvhí f
CEDAR RAPID
F DVOŘÁK
Vjrviy dvaárt i aaptvyalie-
vkta vtií:
Z v zWlt ra&L
gmm
i_
TTTTHTT A rj
Way práe v s-g eSisru k
í ápiad ee-itnsT jrávky
I bea ed sladu vy 4avi- Za vck
I it 9 Nvi FS a pře
"-t "
FREUorrr neb
Cacaiv Da
Pozor osadnici
Karel Kadis
2jkLt£ii rsti3iir?xvc
Ti"T!'
as X mts e I mmktmm
KaL-
!: ~ — —
C L RakUh?r Cen-
su!at v Chifxrp
haasUxsíha
T
& mmmw
[ u Lsask a C e e k
al na T afa v
A
{ sA ysfn k
lUICIUO tu
© kQ k
c::c"rrLi:n
f CITY SA1XT
JClSEFII tOM AHA-
i Sj— Sw -wa ě mim '
'
!
f
!
I
f
%nt V
u člověka a rttrcts
jmmt slavně murf
I
i
j
X il W mmďmm
LiniUEtlT
i
( arasU re li ixt v tlivavi itr
crrsr trn i::
1
i
-1 '
= % iwuXn
l T tt I X J k ! %
i ii %Hi ateMk M
ilf I lil I lalMU WlJtMuUM JM
I rv mm mm j "i ri n
Z mm vavMieaw-a
9 r i im mil -ii - -
- t mrnšlfm MU M
Vem Iwu i m mmm V
éLr-ae pTjka9L ft%sí+
%e aa mfhitm m nit m&r&-
mm 1 i - Nm a m v 11 m Ms
kel fcvtv tri tatzzA o to
fcfrctrÍT H rrsvědia ie
ie oíih noví řztavjr tarecjé
nrcsident přiirvstl oDrVr:enl le-
r"
r~ r~ t
'lr
- s