Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, November 29, 1876, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    [Z77 "n -
i
i-
-v
- V
V %
I
V
i
í
" '
- i I
i
'"v
4
1
1 '
3 -
A?
V1
í:
T "gJDEMJSj K POLITICKÝ POUČNÝ A 2 ÁB A VITÝ
Majitel: EDWARD ROSEWATER ~ ~ ' Předplatné rožni ILM I pcltavní zfailkca - - Ctdaktar : MB RCSICgT
ROČNÍK V 0 M A H A H E B D 11 E 29 LISTOPADU 1076 ČÍSLO 33-_
NOVY ROMAN
v
"Říma zplozenci
i
Z per ansmeuitého svobodo
myslného spisovatele Alfred
Meianera počneme vy d i váti pří
štím Číslem Romin tento jehol
děj x větší čánti pololen v Čechách
a vyňat z doby císaře Josefa II
Zakládá na historických bádá
ních m kresli výtečně eocialně jo
lilůké i nábolenské hnutí tétc
doby
Podáváme román tento tlné
trn tbotcjtvu j-touce toho pev%
ttéhu přesvědčení ie nepodáváme
tohko příjemnou zábavu týlri
2e i čtenář mnoho se společenské
ho Jiota rmWho v minulem ato
letí xni Dovolujeme si na do
k'ad laho jen několik slov listu
j iovateiov k { lekiádktea ut4
fcti i-iíeť Meiner txítto: "JLl
kIiT jťiM !o jiné icmí } řeídli I
lřjl j-ícdo liTě atych ▼ Ce
ihich aoiaenjt nebyl Uk4
utni pochyby Je kiiiha kteri r
likiade bialcriikfrh lidi ní tolik
obraza xe živou poíiticko-eocial-niho
Trftby a i'th x konce pře
delleho noletl řteniři předvidl
Item od čecb& hodna jeet"
Ctěný poTatcl lílí nim přa
deritm o2irin( ei oné strany
ktrál pod xiMítoo ie prmcaje o
blaho duemf jen ave choutky
po tpupnem pauatTÍ proTadf On
hli raietrtiýtn perem tajnosti hi
toruky ta ručeni kteréž t kli
?tK h a palicích dachoTnkb Lo
dooatiia e udily Podiriť vý
tečný obrax boji xa oevoboxenf
Nixoxcicaka a odkrýti a pravoa
Tobodoinyt!nf at( chyby a pfaaa
hy kterých ae byrokrmticki sa
rytOMt fiřada dopouitela a kteri
jedině vinna byla ie Nixoaemako
o 1 Rakouiika ae odtrhlo
Neméni xajímavi jeat liat ro
mantická tohoto romino ona
přUidt nim netoliko posta ry
ilechetne odhodláni a obětavé
ona ni ale také uvidí v mystérie
avobodných xedníkSv a předvádí
nim ona Ujem nos oeoba kteri
pode jménem Caglioetra neboli
hrabete St Germaina ku konci
predeilébo století tak velkou po
zornost celého STéta na poota
li Z těchto chudých náčrt 6 r ca
byde ctěný íleiář zajisté přesvřd
ření ie román "Říma splorenci"
netoliko pro evou historickou ce
nu nýbri i pro xajírnavoat svem
nejvéUího roxiiřent xasluhoje
Podáváme jej čtenářstvu naie
tnu Um úplným přesvědčením
ie nalezne obliby ve všech vr
stvách ttenářwtva neboť svou xa
jimavoeti předatihoje daleko vie
thny romány které! dosud v
Pokroku Západu uveřejněny by
ly Není tak rosvlácný a dlouhý
jako TyKr a Hyena" a při tom
mnohem poutavéjif a xajlroavljil
nei onen a téi i historickým
daloiem a pravdám vérnějlfm
Prosíme analné cale }iny od
lératele aby aouaedy avé na teno
to nový román upozornili a k od
Liráni Pokroku Západu je rybí
d!i
Nejnovžjší zprávy
Londýn 27 listop
"íaily News" e xdilaje ie do
rozumění mext velmoccmi zJá ae
nyní nepochybné Nedávné y%
jádřeni cira ruského valné po
měry xlepiilo Mysli se ie ne-
lezp4 1 války jeat odvráceno
Columbia 2H Irst-
O pal noci -'itni budova v Co
lumbia byla cazeca třemi aetoi-
natni vladuiho vojska které!
ubytovalo se v rotundě a uzamk
nulo dveře Dnea rino postavena
►trii kolkolem kapitoly a vstup
zakázán byt v sem kdo nebyli
opatřeni provodním listem od se
kretáře tru v Cbamberlaina V 9
bod demokratičtí hlenové legi
alatury a okresu a nichl výbor
Citaci hlasy zamítl požadovali
abv bvli VDuitlni col iim viak
bylo odepřeno Ňa to aeili se
demokratičtí Hlenové do kaukusu
a ubírali im Ida k pohromadě do
kapitoly Hexi tím Hampton
(Jem kandidát ruverneratví) vy
jednal a velitelem vojska aby
vpustil do kapitoly všechny oso
by kteréž isou opatřeny certifi
kátem xvolenf Vlichni demokra
té byli na to vpuitěni a ae Eleny
sok Bjichl blaay lítacf výbor
odmítnul v řeie požadovali vpu
Itění di aínl zasedací Po pro
hlédnutí listin onií h dvou člení
bylo jim (oním devíti IlenSm)
vpuitěni odepřeno nates viícbni
demokraté ae vzdálili a shrornái-
díoa ee před bodovou řetli v pří
tomeoetí vojska a oblanfl pioteat
Pak odbývali schůzi — Mexi tím
přikrčili přítomní republikinltl
{lenové k onraniaaei Padesát
devět llenfi bylo přítomno Clerk
nrohlásil tento počet sa doetateč
ný a E 17 II llaekey svolen ta
předsedo Celý poSet IleaS má
bfti 121 byl by tady sikoniU
vit"íns C3 vik rcputiikioé ne!
thti ylijrssťti onleh 0 řlettS á
okrecl rrr:í8tjc3 rraivx
Politické zprávy
] Volitelé predet:ta mají ae
ejíti dne 6 prosince
}[ Budcli proLUIn Ilayee za
xvoleného budou demokraté tvr
dit ie vítán byl v úřad svBj no
rávnl Budeli probláien Tilden
budou tvrdit republikáné ie do
stal vitiinu v jilnfch etátech pou
ze podvodem oásilntctvím x
atraiováníra Státní výbor litací v Kansaa
n připustil zástupce s okresJ
Barbar Buah Books a Kinman
joflikol nebylo v oněch okreete-h
odevzdáno do#t blasS aby mohly
1-ýti dle ústavy zastoupeny Hla
víech odevxdáno pro Uayeee
78332 pro Tiideoa S7902 Tem
prenclářakých 110 pro Ameri
can Alliance 12
tj Nigr jest ▼ ocích demokrata
ten nejbídnřjií tvor ři vlastni
netvor a přec by měl Tilden avé
svolení pakli bude prohlášen
pouie nigr&m co děkovat Pro
Ilayese odevzdaly atáty severní
pro Tildena pouze (5
hla5 Pro Tildena odevzdaly
atáty jiiní 119 hlasS Kdyby ne
měli ricrové právo hlasovací ne
měly ty táty jižní tolik volitelfi
— sotva polovici — a neměl by
Tilden více nei celkem asi 135
hlal mimo Floridy Lonisiany a
Jiiní Karoliny a kdyby mu i hla-
y oněch a tát o připadly neměl by
potřebnou většinu
Připadnouh hlasy Floridy a
Louisiany Hayeaovi bude výele
dek volby následující :
Hlasy xe severních státS :
Pro Hayeee
Pro Tildena
Connecticut 6
New Jersey 9
New York 35
Indiána 15
Calilornia 6
Colorado 3
Illinois 21
Iowa 11
Kanaae 5
Maine 7
Masacbuaeta 13
Michigan 11
Minneeota 5
Nebraska 3
N Hampshire5
evada 3
Ohio 22
Oregon 3
Pensvlvania 29
Rhode Island 4
Vermont &
vTieconsin 10
Celkem 166 Celkem 65
Hlasy s jiiních stá tli :
Pro Hayeee Pro Tildena
Florida
Louiaiana
Alabama 10
Arkansas 6
Delaware 3
Georgia 11
Ksntucky 12
Haryland 8
Mississippi S
Misaoari 15
N Carolina 10
Tenneeeee 12
Tezaa 8
Virginia 11
"WeetVirgmiaS
3 Ca roli na
Celkem 19 Celkem 119
ProHayeae 1&5 j Pro Tildena 184
Poměr tento jest v skutku zají
mavý a pozoruhodný
President Grant nařídil aby
několik aetnin vojska rozptýlené
ho po rozličných stanicích zaslá
no bylo do Washingtonu Celkem
povoláno tam 1200 muiS To po
skytlo demokratickým listSm
látku k širokému e rozepiaovi
ní o tom ie Grant bodli nastoliti
kandidita republikánského po
mocí bod i k a K smíchu!
i) Kdelto listy demokratické
jsou plny hrozeb a "petrolejni-
ctvi" pakli ie nebude Tilden
víítin" v preaidentstvíproblaiu
je Ouv Jlayes ie nechce mít co
dělat a pyeeidenUtvím pakli ie
by jej pflaobem podvodným za
svoleného prohlásili Tilden viak
mlčí On ví pakli vyčítána bude
většina pro něho la etane ae to
jen pomoci "Missiaeippskébo pli
nu a kdyby ae vyjádřil tak jako
by lekl naprosto ie preeidentstvl
nepřijme Takový jest ros Jíl me
si oběma kandidáty
Situace r jiiní Karolíně jest
velmi popleteni Výbor ač í tací
ahledal 1 Hayea dostal Um vět
linu viech odevzdaných hlaafi
vlak ahledal téi ie ve dvou okre
sích které daly nepoměrné a ne
přirozené větíiny demokratické
(v jednom odevzdino bylo o 2000
více hlaeS nei bylo voliřO) dUf
ae velké podvody a fa lže od stra
ty ♦'reformy" a odepřel řítati hla
sy s okresu těcb Tím nesmě
nilo se sice na výsledku hla
eoviní pro presidenta ničeho nes
boí Hayea dostat vzdor oněm
podvodům většino od 223 ai do
1500 viak na výsledek volby
státních ůřadníkO má toto zamít
nutí velký vliv jelikoi tím dosta
li větiina kandidáti m ticketire
publikánské Ta nebylo klama
ným kandidál&m demokratickým
vhod a poiádali ne j vyli soud ati
ta aby zakázal výboru odmitaBti
hlasS oaicb dvou okres} Coud
lidosU U vyhovil vk TÍttr
neepcslexlsal a prtLliriv ty r~
1 2 ly t í : !1 twi c r č r - v
se Soud nařídil aby byli vxati
do vazby pro vzdorování soudní-1
mu nařízení Výbor tvrdí ie ji
nak jednati nemohl Že dle xá
kona jim dáno právo k xamítnutí
okresB v nich i se dokáie ie děly
se podvody dále ie zákon před
pisuje aby čítání hlasu ukončeno
bylo běbem desíti dnu a ie tedy
musili se odročit i kdyi deset dna
uplynulo a prohlásí ti sa zvolené
ty kteří dle jich náhledu pocti-
von větlinu obdržel'
Z Mississippi kdei Tilden
obdriel vítltnu as 35 000 přichá
x( nyní také xprávy o násilnietvl
demokratickém na Černoíích pá
chaném To fe všeobecně očeká
valo neboť bylo jii před volbou
známo ie v onom státu "reformi
sté" budou se snažit viemi pro
středky většinu obdrieti a již dá
vno cáailnictvi to pokřtěno bylo
jménem "Mississippi pian" Jak
tno "plán" účinkoval eeznati
nejlépe x výsledku volebního V
Vazoo Co jest 481 bělocha a 12
395 černocha V r 1872 měl tam
Grant 24S3 Greeley 922 hlaB
Letos odevxdány tam el
kem ffva hlasy republikánské
Lowndes Co má 23 022 černého
a 740 bílého obyvatelstva Dalo
v roku 1872 Grantoví 2572 hlasB
Greeleymu 765 hlas& Letos dalo
celkem pro Hayese č ty ry hlasy:
Araite county má 4196 bílého a
6777 černého obyvatelstva V
roku 1172 dalo Greeley-mu 578
Grantoví 995 blasfl Letos pro
Hayeso celkem — ani jedtrt V
Madison Co kdež bývala větiina
republikánská přes 2000 odevzdá
no celkem patnáct republi
kánských hlasS To jest sp&sob
jakým iilden nabyl své většiny
populárních hlasfi Kdež jsou li
sty které před volbou tak hluč
ně po "reformě" volaly ? Ba věru
reformy jest zapotřebí jen ie by
strana demokratická měla zapo
čít! doma
} Čítači výbor v Louisiana od
kryl pokus podvodu minulou bo
botu V ten den otevřen byl ba
líček a hlasy x De Sota parisc
Kníby klerka vykaxovaly ie ba
liček s pante té odevsdan byl v
jeho ochranu dne 18 t tn však v
baličku nalezen protest datovaný
dne 25 t m Tu bylo výboru
ihned patrné ie buď balíček byl
znovu otevřen a protest v něj
vložen aneb le jest to balíček ne
pravý podvodný Klerk vzat
ihned do ostrého výslechu a po
chvíli vytasil se a balíčkem pra
vým Kdo jeet p6vodcem tohoto
pokusu podvodu dosud se neví
viak jest patrno ie klerk měl v
něm své prsty Tjčinil-li to ku
prospěchu některého místního
kandidáta aneb ku prospěchu de
mokratické strany kterál by rá
da podezření podvodu na výbor
uvrhla dosud ve neví Patrně
jest však povinoetí výboru aby
klerka ihned propustil a odevzdal
velké porotě aby jej obžalovala
s pokusu podrodu
Očekává ee všeobecně ie
otázka presidentská nebude roz
řešena ve schSzi voliteia nýbri ie
kongresu připadne její roxřeiení
a proto oblili prý se Tilden po
prohnaném advokátu kterýi by
při jeho v kongresu vedl Počát
kem tořoto týdne vznikla pověst?
ie tímto vyvoleným advokátem
jeet koruptní republikánský poli
tikář a prohnaný advokát B F
Boiler Jest prý to plán samého
Tildena Ani etiketa auí obyčej
prý nedovolí Butleroví aby xa
mítnul řízení pře Tildenovy Po
rovnali jsma před nějakým časem
oba tyto pány Butlera a Tildena
a nedivili bysme se kdyby o
věsť tato stala se pravdou
H Y Jiiní Karolina jeet se co
obávati nepokojfl JPo odroleni
se výboru ačftacíbo soud nechal
výbor vžiti ve vazbu pro protive
ní se rozkazu soudnímu a uložil
jim pokuto 11500 Rozjitření pa
novalo velké a počato býti hrozí
vé tak ie guvernér Charoberlain
viděl sa nucena poiádati vládu o
vojenskou ochranu k vflli udrieni
pokoje a pořádku Grant vyho
vět žádosti jeho o xaslal sekretáři
vilky následující roxkaz "Pans:
D II Cbamberlain jest nyní gu
Vernerem Jiiní Karoliny mimo
všechen spor a zCatane guverné
rem dokud ový guvernér nebut
de pat řičí 1 a zákonitě nastolen
Dle ústavy vláda byla požádána
o pomoc vojeoakou i námořskou
Spojených státu k udrieni repu
blikánské vlády ve státu proti od
poru tak velkému ie místní ůra
dy nemohou jej přemoci NaW
suje se Vám proto chriniti guv
Cbamberlain v jeho zákonité mo
ci proti domácíma násilí dokud
sa Vám jinak nenařídí -3
: ř US Grant
Na roskas tento nařídil sekra
tif TÍlky gn l:raCoI Dlaci
aby rcrrdili se s guvernérem
Cfcarltrf-:i a res— "ryili tc:I-
p-5 t---- r V-'-- -{ f:
Evropské Telegramy
RUSKO
Londýn 21 lietop
Ministerstvo zahraničních zá
ležitostí (angl) n veřej fiujo depeii
Lorda Loftns angl vyslance v
Rusku v níž podává se celý prfi
běh audience vyslance u cárá dne
3 list Cár prý tehdy pravil ie
zaslal portě ultimatum poněvadž
se obával Že Spatný stav armády
srbské vyvolá nové hr5zy
ukrulnosti turecké Porta vie%
likými vytáčkami xmsřila ve
škeré pokusy o docílení míru
Přítomný stav věcí jest nesnesi
telný Pakli že Evropa nebude
jednati s odvahou a energií bude
cár nucen jednati sám Cár lito
val ie v Anglii dosud panují oba
vy ie by chtělo Rusko věsti vál
ku na výboj Připomenul vyslan
ci že jii několikráte ujistil vel
moci že nepřeje si války Nemá
iádné choutky na dobytí a připo
jení bylo by na ujmu Ruska Ve
zprávě té praví se doslovně : "Cár
zavázal se Čestným slovem pe vil
vážností že nemá úmyslu r i do
bytí Cařihradu a že pakli nucen
bude osadit! část Bulharska bude
to jen na dočasně dokud by neza
jištěna byla obyvatelstvu křes
sťanskémo jistota života a mír
Cár nemaže pochopili proč ne
mohla by býti úplná shoda mezi
obouma vládaraa (ruskou a angl)
když přec obě maji společný cíl
totii zlepšení stavu křesťan 3 a
když on podal veškeré d&kazy
le nepřeje si války nýbri aby
cíl ten dosažen byl cestou mírnou
co bylo by ku prospěchu celé
Evropy Cár prat il téi Že není
nic nesmyslnějšího neldomnívati
se že by měl choutky na Indii
což jest holou nemožností Vehoo
litoval že v Anglicku jeví se k
němu nedfivěrs a žádal vyslance
aby ujistil vládu anglickou že
upřímně mini to co vyslanci sdě
lil Lord Derby odpověděl že
ujišťování cirovo přijímá vláda
anglická s největiím uspokojením
Petrohrad 22 lis top
- Při audienci kterou cár něktes
rým vynikajícím osobnostem u
děiil vyjádřil se že dosud doufá
v udrženi míru však myslí že
čest Ruska i jeho vlastni vyžadu
je aby docílil samosprávu pro
křesťany turecké
Iiondýn 28 lis top
Bursa londýnská obdržela zprá
vu od vyslance anglického v Ru
sku že Ruttko ůřadně oznámilo
že přístavy v Oděse a Sebastopo
lu a ústi řeky Dněpru opatřeny
jsou překážkami a xakaxuje při
stup lodím v noci a bex lodě pr6-
vodní
Paříž 23 liatop
Přichází zpráva le odjezd vel-
kovévody Míkuliše ku armádě v
jižni Rusi kdež veleni převxíti
mi odložen byl ke dni 27 list
Londýn 24 li stop
"News" se osnsmuje ie dovoz
cestovatel A mezi Oděsou a K je
vem byl zastaven a ruské vojska
ubírá ae od hranic rakousko-
auskýcb
Berlin 24 lietop
Z dopisB zde obdržených vy
svítá ie ruská armáda na Prutu
zásobena byla potřebami a odi
vem pro zimní vedení války
Petrohrad 25 listop
Půjčka na 100000 robl6 minu
lý týden oznámena jest jii roze
brána Petrohrad a Moskva samy
podepsaly dvakráte tolik suma
požadovanou
vyjkdnAvXní O MlR
Londýn 24 listop
"Times" uvalujíc o výsledku
nastávající konference praví
'Návrhy kteréž konferenci pře
dloženy budou zkoumány byly
od viech velmocí Všeobecným
úsudkem jest že nenachází ee v
nich iádné nepřemožitelné pfa
kážky míru Pod vůdcovat vím
vyslancS anglického a ruského
mohou býti tak upraveny ie
všechny velmoci k nim svolí a
tak zajistí ta přijmutí jich portou
SRBSKO
- Petrohrad 21 listop
Ze Zemuně se oznamuje ie mi
nisterstvo srbské odmítlo žádost
Čcrnajeva aby připuštěn byl k
ministerstvu a hrozí ie odstoupí
pakli la pfipuitln bud
Petrohrad 22 listop
Marinoviči srbskému ministra
Tni tra svěřeno bylo knížetem Mi
lanem zvláštní poselství k carovi
Očekává se Ie UarinoviČi podaří
ae upevnili přátelské poměry
mezí Ruskem a Brbekem a osnésti
s na ton jxk dxlee silzstniti sa
ti wHUio rak11 kosfrenca
utne t a a tia-cn a :xa ctřU
není známa Knile dotmd podi
Lnrinl nenřiitnnl viak mimtter
— — r - # —
atvo setrvává na svém odstoupe
ní Londýn 23 listop
Bělehradská depeie tvrdí le
srbské ministerstvo války pola
dovati bude při ustanovováni
bránic mezi oběma armádama
aby i některé vesnice na ture
ckém Územi vyznaosoy byly co
uvnitř bránic válečné čáry erb
ské Tyto přehnané požadavky
budí prý v Caři hradě obavy ie
Činěny jsou jen proto aby byla
záminka k libovolnému potušení
přiměří a započetí álky kdyko
lir by se Srbsku zlíbilo — Tak
též se a Bělehradu oznamuje le
Rusové přichází tam opět ve vel
kém počtu Velké odděleni kozá
k3 jest na cestě do Bělehradu
Vfidce jejich praví (prý) le jest to
pouze předvoj 30 tisicfi určených
do Srbska Kasárna v Bělehradu
jsou vyprázdněna a opravují se
vojsko srbské roaloieo jeet po
domech Praví se téi le nový
velitel srbský ruský gen Seme
ka provázen bude jedním vyni
kajícím Rusem do Bělehradu kte
rýi převezme celou vládu Do
pisovatel londýnské "News" tvr
dí ie odstoupení ministerstva
stalo se následkem těchto při
prav Dále praví Ie Srbsko tvo-
řiti bude v nástávající válce pra
vé křídlo ruských operací
Londýn £5 liatop
PcděkoviM srbského minister
stva est umlě uosAvadnl mi
nisterstvo řídi záleiutosti státni
prozatímně a bezpochyby nebuie
nové ministerstvo ustanoveno
dokud nevrátí e Mari novic a Ru
ska — Z Vídně sa oznamuje
"Times' ie srbský ministr války
vydal rozkaz ku znovuzřísení
armády srbské kterál rozdělena
na armádu pravidelnou a záloha
Armáda pravidelná sestává i
pravidelné pěchoty první třídy
obrany veškeré jíxdy a děloetřel
stva a roxdělena ve čtyry sbory
BOSNA
Dubrovnik 23 lsop
Turecké posádky opustily G la
ni ař Livno Petrovae a Načev a
soustředily ee v Serajevu
ANGLICKO
Liverpool 24 listop
U řad ně popírá se ie by Angli
cko chtělo obsadit Cařihrad pak
li ie Rusko vtrhne do Turecka
RAKOUSKO
Londýn 22 liatop
Z Berlína se (fznamuje ie po
dobá se ie Rakousko jest odhod
láno nepřekiieti aut Rusku
osazení Bulharska ani Anglii
osazení Cařihradu Bezpochyby
zastane a počátku neutrální v pá
du kdyby válka nastala a účastní
se snad ai teprvé pozdřii Pakli
le vfibee brát i bude činého fiča
atenstvf v© válce bylo by prvním
jeho krokem osazení Bosny
ř Dubrovnik 23 listop
Z Tidně přichází oznámení
Rakousko nedovolí To -a
vplouli do přistav & Kleku a
Druží
ŠPANĚLSKO
Londýn 23 liatop
Z Madridu se oznamuje ie ne
dávno ťylo dvěma protestant
ským kněllra ve vesnici Llanea
blíže hranic írancoozký h zaká
záno meirem odbývání eluieb bo
žích ač se tyto zcela dle zákona
odbývaly — - Panuji pověsti
brzkém zasnoubeni krále Alfonse
I dcerou vévopy Mordpensier
FRANCI 15
Versailles 2 1 tíat
Y sněmu francotazakém byl
dnes bouřlivý výstup Princ Na
poleon mluvil dne poprvé od
avébo vstoupení do mě mu a sic
o rozpočtu pro veřejnou boho
službu kterýi zdál s mu velkým
a poukaxovsl na roztahování a
knělstva Navrhovat zmenšení
rozpočtu t této vlci Klerika) t
vyslanci protestovali proti Hli
ta Keller legiUmiet vyčítal ]
cfsařstvl zavinilo ztráta Elsaako-
Lotnnka Gambeta apozor&o
val la císařství it nraieno Ba
ron de Lambert náhle povstal a
volal: "Ař lij tiaal lw Ohromný
rámus povstal Edyl byt pořá
dek dostaven pokárán byl veřej
ni Lambert za výstup tea
rOLKSO
Londýn 22 lietop
: KníXe Čartoryski v&dce polské
raijraca v i%í tvrai v
krocxlia čiřj-in Itt povíaf o
cí
--z j r — 1 ▼ í c-a na
r
t 1
TURECKO
Londýn 21 listop
Zvláštní depeěe a TiJal eaaa i
maje ie Tureeko sasaýii! aaaatři-'
tí velmocí a pcekytaeeti easso
sprára Bosně a llerregovia pod
právo Midhat Paái Však pře
ce ve váte?eýh pHpravirk po
kračuje
Cahkrai 22 liet
Komise ostaaove&a k eeataveal
nové turecké ústavy akoaČtla avé
práce a opia dativy aaaláa byl
velkovexirm Pr vf ae le aetava
bade proklál ea dřív ael velao-
ci v koafereoei se sej do Travt
se téžie ústave ta aetanevsje se4
povědaé miai čerstva a rovai
práva pro všettao obyvatelstvo
bea ohledu na národnost
Loedýn 23 Itat
Z Cařihrada se oznam aje ie
sultán sraši otroctví a obchod a
otroky v celé řiii
NfeMECKO
Londýn 2t Uetop
Berlínský dopisovatel "Tí £'
oznamuj ie Biemark ajtetit vé
voda ze Salisbury ie v páda vil
ky z&staae Německo sceJa ae
strané Ač Biamark doeii v anlr
né u rovnaní spora přec aaspf
rá Ie okolooett joo hrozivé
Otázka presidentski
Iiosud není ukonleeo iitáal
blasS v Loaieiani a Flondě a pro
to není dosud otázka presideat
ská rozhodnuta Jak podoba
má nepoch j bae Haye v Flori
dě vzdor všelikým podvod&ai vo
lebním kteréž jménem " refor
my" v onom stála se děly přec
malou většinu všech ťdevadaaýtk
hlasS V Loukiaaa zdi se má
Tilden větiiaa kterál viak de
iena byla po a podvedeoa aa
strašováaím čeraochl a adrfová
nim repabltkánekf eh vol i? i v ně
kterých ok reekk od volby Jak
nalolt ačitacl výbor a klaaama a
oněch okreet a ktarýcbl se po
chybné d 2 kazy aastraáováai a aá
atlnictví po rac jeoa a aejlé) v
tom se jeví ie místo obyčejných
pleválaýtb republikánských vět
šin neodevzdány byly skoro iád
né republikánské klasy v těch
mlatech aěmKle ee teato týiea
ješti věděli ač převládá t&iaěat
ie výbor hlaay a oeěch ok re 3 za
mítne a tím ie a by Je většina pro
Hayeeev Na základě tohoto al
něei dějí se ayal jii všeliké ipe
kolace jak s asi zubová v tako
vém páda kongres vlaetai dSa
aáatepca kterýi převálsoo větši
no demokratickou ai do břeaaa
miti bode Dem% kraté hroaí ie
v takovém pádu ai předseda se
šitu v kongres počítali bade
elektorní klasy dSa zástupci za
mítá hlasy Loaiaiasy a jelikoi
nebude pak mít lidný z kaadkiá
ta dosutečaý počet hlas 5 (nad po
tovičnf vltita) přepadá doaao
záslepcS poviaoat preetdeata vo
li ti a pak i zvolea bade TUdea
Republikáni tvrdl le demokra
té nemají ka kroka takovéma
l
ládeého práva i iatava nedává
zaJnemu odvětvi koajfre m
zavrhnoati klasy a které bvkeltv
státu nýbri po use předpsjeTaby
předseda seaáta v epolečaiai za
sedáni otevřela přeci ta! klasy vo-
titeia a výsledek oaaámil 1 tedy
nooírrea lest po se sveaaeea n%
tání sikoli viak soudcem
AI ko počítáni ktasS v Leakt-
ana pozváni byli ad sČítacibo vý
bor vynikající matová stra
obou a Isee tsdii sadit i počítá
ni poctivého pře aeaatávajl li
sty demokratické auřiti při my
šle oce la bj Hayea tvolaa býti
mohl stál obvi&sji výbor íitací
se zamýšleného podvodaéha čítá
ní a hroaí povstáním vilko
postřílením člena výbore dvěma
presidenty a vším molaýsa My
slím 1 vše to s&řeai jeet marni
a plané Lid při tom aSslává
kladný a máma plnoa dl vir la
celá otázka ta vvrovaáaa bod
klidni a a roavaaoeu Urtzy po
lední války jeea dc4 dobř v
paměti následky cilísu doaad a
dtiti badsma po maoká ieiti lata
neehť bod v 11 vlády Hayea
neb Tttdee a máto Jati tich kdo]
přáli by si ebaoven{ krta viieč-
aýek Dia zákon stita Loai
ana jest čiucí výbor oprávaia
aavrknooti klasy o ktartek a
přesvědčí 1 odevzdány byly spl-
okam podvodným a mtl tedy
v tomto páda poulili aaort své A
kdyby poait jt v miř plaé byt
i a k aapekojaal vitsiay valiči
přec jeat povtaostí voliči aikoaa
padali Jeet tikkrát lija
spokcjlU a vý alediem byt 1 pa
chybným pakli a stal v mesU
aikoaa kdyl pro tadoacaa szi
taa ta ts=oa zVraa zioei a tr-
v rtlc3i avteiy x3 fzZZt o
a „ CX J U t —
Utyeeb viw zbraaí ckřtíyt!
aemyslisa l doved rkaiu {
váiea straak Uk le by aa- i
bespt vilky povstalo O jlwa
ekevás vlak pv4 přě4U i
Pakli 1 výWedek víby aávwo
ba-ie poa tva LLaě a jJ i
doklUko rp%Ukáal kly #uU j
la tobo rtUkaaty bda lly-i
m 1 rKřkaaii ta a Ca
aeerávat cti ákoito b4 i
poďlolie Uarivt Waaa vik
Ihatr4t ta Sjcí Lárava hruk-oa l
etraav rvřsibltkáaeks Pakl I i
klasy etit rmh& f-Mkty fee4a í pedk vf Wre tek
Tildeovi a bade snkyUývhl f pW { tr%lřl
dlkasS ie vltfcea kUa 4m v xmié rfWve-i bU před
stál oaoaa JxíW bvU pív-: FmWt M ae' v p
deea aatraK-viaÍM íekl j j %s va íaAiá-
adrloviataa repbikáal 4 mi vruMll M tř% k l
by lid osmi i rn- bvU j fc5a J m ia XUdm9Ím Vy
poaké Uka-Uo poakt klaaa a v uAt ked Nki
- ' a _ ?a_ a at í-
W i
ita aa cnytaai aa a v3
památka stiaay
UaawkriKké
při přiitl vvJbí
RSzsé rpráry
i Miealo aedeli v xi byl ve
liký poláx f Chkag% aa MsJmo
ulici blíže CaasJL Cly ty eiavcai
čtt 22 24 a I vy fcJy V
poaledaim cmÍ adu-ly ftvry
osoby dva ataliU a dvě
aebyly vlac aaleaeay al v p
d'í riao Kdyby aej' miu
káat kaai3 bla by a asso
bo oeb přijití o litot euť ka-
eč aaoM pvaw l(-ř3 aa
cbráatli t Nejavréu l-jasá "aepra
vidlavu4 p h klaaiviat pca v te
tele prekš-uké akic-iáaa bv a
Keataxky V atlta vm ae utu i - tkýck řJid tl kterým
kbs4je átai a yai ee oiuaij pdař lo ee ejli haaů dvp aJi
i voliči Um aehlaeovaH pro v o- byt šerNroa v CUv eweaty M
btele aýkrl přiaso pr ksad vUtv i saa střed aaa t ai' o-l Kr
prsai4atti Tisk jiWl Ca-a -rrl 41 s ks pHak-c
Weaokraurká vi bW Odjímal N by !iuti
aeb N) tM4rt smekává ae Íde- Njjrv# v Ulil barif Fí
mukraté b4 o MaiUU pr u ka kterýi Ui zlre SrUa
této ser-rav4lfeit"
m
'' i
t N" TtM-kaký faavp
přtee-1 aaiaalý tt J č?iaa + I
4
s!opr dltv aěaal 4v~-t
Í (trast sáaa urMra bvt v ko t
řaečn! tody a t hri-{ f
niky podvodá tékv N i-Alad ?
přiaáJk viít iuUii J
aěkteré p-t vd ri
Graat pri i rU vK : jo ►o v
ileako a 1 d-pv
ktíi ao
i-ai a
a podkládají aik iy
jc p#ot UUf katy
♦ Gea Skra aé vtrv%l
právě těl staiaka o aeyto
váaí WjlaS V jiank a'ál- k
čas volby k tet ý k 1 by l tam za
potřebí k adrieei peřádke Pr
VÍldlatjfct i vc-iiat hov -li o
tak aesirasé ie st-kalt ai ity a
ackválal 4 straa T
zapirajf a 4 ? h v ěj i !:y d
sokralickl kietél }řd vwlboa
aejva káraly c-iřvet Ja
posliteati 2 by U tu
VAjtaS aby ao vle ly I atuSl po
řá Jek -Íri-ti a aatraJMiaÍ voli
li a podvodlsa xasaexšti
f V BaJumor votrčtla polmto
jedeo prn do věu'tb ata
jodsoko a odary La baaeboo doa-
ai aopUeby aaaorkkývk la a
dcer Nalezla taaa tři ley které
aa svoboda od 13 roka a pok 1
po vdaal svém aavštévoyaly v
aoci baatpojey vyda-ávajWo at
posiso aby rodilo a meli a ao
vadili llaielUcoC ta vv ietřvje ao
diia
f T Gi tutore li! opilý Irčaa
jedea ae bal si v llotela přtaloti
astřteo a Bedojod odoloL Ie?
obalskajici jej m válelo 1 m ao
ekataalr a okusilo je H sod at a
bylo ala Chiap bj t zaUea a vy
znal eelsdo aicb aasypal stryci
aia dktŠjo ao otrivitL Jem po
mokl Ukal alo děvčo oao soa aa-
pdaU lo Itvoieaa
t IWkreUcký joiea řrtolíif vvkaaia'
Mr ir uiwi At
a-' — — - — — '
gm4 oaobsi prealiail sa % Wask-
iagloaa lao 1? Ustopi řka : Lop
atko Uovib aad staoraordo B
Hayea bik aostvořtl Jsem tak
jiaZ jako lo lij 1 by so ial
vilkm nějak ýck voloboia pod
vod L ]Ude-lt aaa a bjoveoo la
WrU jjedoa klaa vétitsy avi sodV
vodai vsdAs viovk aarekl aa
ilad zola ea ipíai jisa
f TK oltatet dva Paláť a
jodeo čeck kylt aaměotisi v
poadiH týl blil St loakao
keiaíai ]HakakUrýleBaaio
la ssasat m dva aaick zaayfal U
ssea ai kolika mMaatáek vj kopar
alviak aka bj U aartvi Jo-Š-
aa sartvvea joaoi svrasa a aoa
_ Jt a a on _ a
Catas Ca24# oabal loaa aU4 4 a t ire rraoraí
tiir!k etsak - 52 Udeot rsd--Kii a po knat
o a- M l kaairaoUl a
f Ca U awáe4 00 kos Jetiřfi WfciÍT( šišatí zrosai
li fctsav kýla výstava oarvtoamf u a Tz±i V % e=a4
XtDCi" Csitsea kyš vpaioa issa t±l ac:a-ia cv ca jjli Xt
=iievci= TCCtri 01 ± C" t-- £z U
f C-o C_~ — r- 7 C -~_C -ZX t '" ~ - '
— T lk Ustca 4m vvvtavíit
a 4s jjU pfaAzi 2
1 S t-iw Wí pVjtxk I
' lí-Iyla etha- vi
rťv AUk pwai
J kíiU a !aii Dráa
4ké rU sa vrai4t předala
řsi-li Svesl 4'A 11L
Pdl5 wdWr arAl a n
bv ty věaeviv ml PkUad
r-J- slaři ímeaovalu vWr I
ktrv Vy apeacoval cel apria
o diaáh H'tt ar í
b- Mk
vvtaJ fcvU by
aMEkavaiii vtic viak
pak ! epoÍAH ao ja aekJv a
ves epc ksMMtu bio %-a 4#
" ~
e-tea
♦ M tiasa HarVlocH kvřtl I
Ivl satJvoi pr pkM Kpd pWk a vWka% kio ao v ve i
aartvoíy Liaaa byli avU- vi b %irol aaackraAt aakv
Ua veíkwa pcroíwa v ofciaJo-b-a a v!aíK Jo aoív rod
ac pro dv ratčl jroít-y — v a oatrr-ťk a ekaim pobhe-
puka krá lio a pksli Kaldý li Sy my ! atrarila maa4 5
a a k 4JLa byt p-l til
ky krr-4il viak liti aaewkoa a
bvU prl- iáa J vea-eei Oe-a
tvrdil cvíi vět tt(tai
detektivovi ilokaati 1
Mvai jcb vta 4ksat p
kybaiťa 1 Bratrt JasMvé 4at Sťk
{os4-rva! a brar nlmm% Jaaae
Aai raw a rivets aeateesi
R 1 l l Ji m
m~-aá litiAaiktt a! aaasdBksa) aaaan
i '
E A Vf mirl„ rsaa
Tamaaasy kurtl sedivaovt a-
aa---o wuí -
j kjí j }mm s4W :a
' VMaku 1 ? P" ao
! sa4íu {evci avjaa bfv
tfaa aokMiadraklsa Má prý v r-
koo veLkf pMt i2o! o ao
vvaioi4ttii boKNt prf kMifro
mbváa saa£a tss-iaé 1 io
aaoaraté aa aki Jj1 mi po
4eařeá t-i 1 by r£aa
Taaaaaoay bcvaJt v apojoaa
t ?it — ' T#rk4f doaao-
kratxkf ls "WpctsIrP0'0í 4ao
?X V St aK o aao vkia-'
voaý : " iči-á octi vtWr
věaoal eaoo v v baaaotat V Člóa-
ka W-s dovosajo lo pak -li odváli 1
ao výbvr vj(mU věUiaa klaol pro
Uajow jjthasl avrkoo jo do vě
aoai Jeotl vvčttá větlaa pro
Tildeea aoocaa v LooiOMaai véo
oboeso vykIiaoa4" íaiafsk ropo
blikáal a výbor saeaa epoout jik
ajtUdo vvkaoaotvi RaskoiaA
to v klídky pro tloay výbora
bliol by aoktí být čioooaa vý
bor tobo!
f Keoola jeot ta! — Kdo? —
Toeod! král a-odoj 3 velký poli
túcký video doaaokravno v Neo
Tork a phtol T-Idoaa Přibyt
a lodi lraak!:a 4%N Turka v
čtvrtek (da 23 Loto podá) po
díoaao a boařiivé ceoti laaod
po přlcbod byl odvel 00 věso-
ai v zavřealaa kLář a jos avai
ě o
bodli v é atlvlno Kdyl šonf vtea
pd aa poUb todi asJeal Joj
saotaéW krautbo karty Po
znal joj a kasali tě Tood aopro
mlaed potso pokyi alavoo sa
1 xsassooJ 1 vf pro? i-nl alai
bvla aa vseoL aoJ řrt tak pro-
i : „
straa aa pohod: aa jažo řtva " —
ebýva! Prsti so lo kiv 1 bylaa'4 J — T" P-
Kaba lo bal pod dkdkva v idy I 4A T HeriU — zas
ápaalUki a saplaU Jovelarovi f Mkrioo i R-
4 OtaJ doWt ao araa ¥lok
přoco byt v aojKako a mat aa
rycklo a Kaby spIákaou
t ldu-i Býk adá to djoui k
aočai výprask dlooko odkladaaý
Jak ao sdelajo do Wtait{tM k
odbora vaJočsi vyda4val
gea Miloš ao oduJ 8}koaa v
iatai taaazUsi o vsdaat aa Jřodá
dwi £ýa ciue as eaaau o hm
tisa svým a v iok eatái aby ma
bv v pooosaaay aoo pro" vioc
kv Wvsiky K Wt geaorai
áim mwmiMk jkTviL m svjsm ir%
m j-a-- bžs d ka±o
ý O krl Wr v ř4:i kte-
ril acatMMe i rek etila
přtaAu B)ji prebsjé-jia zpeiry
Z ILaTkaty a vaaaui TI iw
ké crvy Hatljtkv Saatdewfi a
PAkaa ekakasir a aaavké amlé
taacrlvky byly áie aaAJV— y
brv via Ua JL hlasw I
pAvsaa a fit al Wt tl Vy'a
sápete a tWotT tj
vWka v biti mu htkv M
Nů s Wkkaa SaVaW
sir aaá a~a SHr? aiil a mil t
UmK vřvaiL Hasaak
imf ZileJy dKkroaasiy aaa l't-
m# byvtíl Al 4o 11 kd v
sort 4o 31 haa ládsi
známky frbtpki však přoi
pl'at přvvaJ so víaa pfea
atwy vyoki avey al 2" sep
a překvapila tak yrs:iatvo v
peea Keaci aae kkeaov
a palaaov-é k-ox vae přwfy
k aacšxijaeai iiryrk iivott
1 avyv:'é Jk větrf e
t-kU NJkteet t4!i a aa atl~
cky vik vWa natrba iJojy a
ríT tiriwf'i ai aa
I rtaia tře alma 1 aa 1 a-ra-
ke vat volká všIiao mtmí
bez stupy tV?rvy joC ?'
avtS ttoyk jc vio-
ea-a aífo ludsy doy a
tak prostředky povri e-cat-aini
wkraky zasaiwoy Veká ba
lil paaejo mezi poaJažauiwi kia
ral v lida -vtt - aoali Oatro
vy sa ( wtta ?tvrtiam drivěiUVo
ooyvalo-ava řWia a kašeack
strťTIJoa aettoiaý a Otfoka
vá ao viwe i vypaksaa eboio
rr Vjoda-f-ea NwiJiřT
]i vypaklm
t Z M-ska iWkáa4 apriry ♦
vttk revtjiairiia a Of-k'WŠt-FjvaJy
nii aoio T_i'r-i m so
prnalatl za príaausaa#k prew
dst a aaad 1 aa v Lova v adL
t Caajaaaatw Ueroc a !o~
Wra iklM WÍn jos podpor!
Cit pvlvjJa dproi#ri
jj do 1m aapkovao ao
v ci4 ssWaAío ptíkhkeca t
aart pcvt-aailaa" Xo-aáit
aaoaakasl — v jlea doeta ael
pvflivfo okrasy i m p-kytia Jv
st dva wavkwé -jvyia aoo-'
d4 př p-j !i ao ks ! -'~aav'V
T#a& -otav!Í hJ Miit-rcv
1 y So aaaaí p-
aŠJtOk Pra'— ian 6 Ler-l - Tajo
ia Jwoíává ao vWb raa t-e-Vra
my swakLaaa Gvta Palao
bývalý kmjal v Witr-et
a Ala a Saaure aootkt vy-
k'jko aoois j-o zaikaao fn
aatv řtyry Co pov£ak4 aaaoo
auO -o WaTa Apsoo a yrrr
2aiaTai actoai B s v šW vr
4aa aakaX a t-i-j
vane
PvhaJmký fal lo jeat
0peo v i%xak
Tsao-lk-ki Kalirau taXi vy
pokJy aopwkojo Jmo Sloreo a
aaroaaóllil kat 000 ťaj pv
eseJcl a vy lai prvvaiaaAW aeml
proklalaí za j-avvcaor zjOÍ
a avěssúl av-rviei-a Vúlarama
aoarotaí jeo Kj"diro% aaaor
al a e4co v Ea urt a i-"- 1
taaa za kolektor CsJIlara kte
rý 1 před ! aa m£m% byt
aaseo Xaoat XaiZA v
ji-íai
!aU ZvSÚiíuMrato odooral ao d-
aeXacki KItár otauko so
Slisr Pravi so ! Mfl#
tyta soaoviay byly v pruepods
poveUsTor k sbo joecáV Frfr-
rtoa V kra tMa aoola so
skoro tikJaS vla4i vv_
Jak e a4i přot aa Boty oreao4r
Vki aby vo Spv-o k acá:ox:a
takl podabaá bosv :li aaacaÁv
Literatura-
-LUJltEC" btrvtkláo Sa
mfmhdHfi ~
" " w "~" 1KlJm
k—i nki v _
cl a traouc a K
AWota povvlky
od T Hokav i PvottldVa rvaaia
ským krajosa od S Co k Lil
tataraj Vida 1'asoa vadio
Drokaosci PoJr-awi o pi
JT
t CLASr JCft STO& oyila
[ lr
I teaaooeCo TJ
maamamasssasaamaLaiai s
f ř e"r e-
1 H mImí h tu - v
: vvaiaíV os
ř-- _
j =-
1 v— nv-al atí í~ M t-:- v i
1 o-?aet=Ii m' r " -
č:i r'it cl -r':- ' v
- ft