Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, November 22, 1876, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    t
'
-'
1ÁPABU
' : ~ týdenník po l i ti cký pIouóný a záb a tt di ý
' í 11 — ' " ' ' — lil - I I 1 II I Illlt I II II — — — - I
Majitel: EDWARD ROSEWATEB PředpIttnS rcžsS I2J0 I t f otavní liiillica ' Crfaitof : U3 ECSiCST
ROČNÍK V OH AH A 11 É D D Cl E 22 LISTOPAEU 1373 ČÍSLO 2aT
- )
'" r -
v
4 '
V
} f '4
As -
I
i -
-i
I
I
f
1
ir
V
í '
rVV
I
"i
v
!
ř „
Politické zprávy
l Ben Buttler v MansachuMete
byl přece zvolen třlen kongre
su Mři 12060 hlasů Tarbox
dera 9425 a Hoar neodv rep
20U
Tmk jako Coloradu po voli ě
lijooTé osobití ti demokraté ví
tězství v jižní Karolin! pro Til
dena a zuřili proti republikánům
le oaměluii e {Kat stát ten pro
IIaje Viak jako při Colorado
tak při Jilní Karolíně osvědíilo
c 2e oaohili si vítězství nepráv
ně Nejmenlí vitlina pro Tolite
le Hype obnáší 236
"l'řo! posvěcuj prostředky!"
Tak iipoí Kybni smýilal 6střdn(
výbor demokratický káyl přrd
krátkfm řsm clo svila
tpravu le Chandler (ministr vni
tra) tajně telegraíural gUTrroé
r&m ve Floridě jilní Karolin %
Luuifttane aby elektorálnt blasy
třch stálil připo?(MÍ dali stSj co
l9j Hayesovi a president Grant
le j tule ve v sem podporovat
Netřeba arci připomínat že sprá
va tato jako moohé jiné vbo
rt ra roiliřovaiié ovědfila se týU
poubou smyitenkou
Ji Demokraté chytajt se stébel
vyňal! i 2e několik rep volitelS
preiilentký(b byli úřadniky
Spoj St (poStmiAtry) a Je by tc-_
dy dle sněni tikona neměli byli
oprávněnými volitely xapomína
jice při tom 2e tito zvoleni ©lek
toři nentarajf se clektory dříve
nel al od gavcrnerS svých stitS
i ertiúkity svoleni obdrííVísk re
publik i ti i ria3uli ve vynaler
vo-tí póza Ja a rhledali lo 6 s
liU-IS Tildena byli rebely a neuči
nili doand £Jopt zákonu týkají
tíma se připuitřní bývalých re
beli k úplným privfim obřan
skýtu a 1 pí 5l jsou tím mině
oprávněni býtí volitely Patrno
ie ubě slrsny byly neopatrné při
vyhledáváni clektoru
Minulý týden kolovala po
věť le Guvernér Kalifornie za
mýMi pakli vio jiné sel Je nevy
stavit! volitel&m presidenťkým
jejich certifikáty tiaTerner Irvin
jeit demokrat a Kalifornie dala
letos větiinu republikánskou a
proto nalezla zpráva tato lástet
nl víry vsak zároveň vybroIo
valy republikánské listy le pakli
olváii se guvernér Irvin to uři
niti oplatí to guvernér Sev Ca
roliny který] jest republikán a
stát dal většinu pro TilJena To
věaťona otě i?ila se vtak co li
chá a guv Irvin tvrdí lo se po
dobné nevyjádřil ani koho k po
dobnému vvjáiření oprávnil
í Demokraté kteří se na vy
zvání předsedy dem výboru Abe
Hewitta do Louisi oy odebrali
zaslali republikánSm do státu to
ho pozvaným přfpi v němi vy
zývají j ku společné poradě aby
"vliv kterýl mají (s obou stran)
vynaložen byl k tomu aby titáni
blata skutečně vrienýcb dělo se
tak by ttři?nost{ a aeetranosti
získalo éi ty a souhlasu národa
amerického vítech stran" Re
publikáni odpověděli na toto vy
zrání le nepřiili tam aby vyvo
aavali jaký vliv na titáni blasfl
které! díti se bude dle zákonu
atáta toho Že pozváni tam byli
pouze jen aby byli svědky ale
proto musí odepříti navrhovanou
porada
jj Cbarleatonský dopisovatel N
Y Sun přiznává se k pronásledo
váni jaké rernoii na Jihu dozná
vali mus( pro své politické pře
svědčení Píie: "Běloii {sou
odhodláni odříznout! tyto domácí
nepřátele od jejich dosavádoí vý
iivy Změn ve služebnících a
dělnikách bude tento týden na ti
% sice a budou přítmou nevyslovi
telné bidy a utrpení těchto ubo
hých zklamaných ternocbu Dů
kazy Ío muni řernoii na jihu
snáiet protivenství pro své poli
tické přesvědčeni 2e oo proná
sledováni a iivoty jich ohroJová
ny jsou patrné a plec demokrati
cké listy na severu vle to popíra
jí a maji jeJté tu smělost mluvit
o svobodném poulivánl práva
volebního na jihu
( Census z roku 1875 výkazu
je Se v Edge fteld Co v jilní Ka
rolin je 7122 mulB bílých i řer
nýcb přes 21 roka stáři Viak
by i© tam odevadáno pro Ilamp
tona (dm) 0 117 hlasu a Chámi
berlina (řep) 3107 hlasu celkem
S7é a tety o 2252 vice nel je
taia zákonitých vobtS Mimo to
bylo u dtou volebních míst vice
jak €00 řemochí kteří viemolni
byli adrlovánl aby blaa& tvých
před uzavřením volby odevzdat!
aemohli V cell cos n ty adrleno
bylo ne méné nel ICO černocha
niatlni od hlasování Pfipoíte mě
li teato 1CC3 hlas! ka onim vý!
imínlýn podvciert cíjevl se
nim ťťCz% VIZ — ť ? rt3 cb-
svitá patrně le dle práva a spras
vedlnosti tam poctivou větiinu
nedostal Množství dukax& o pa
trných pod vodách bylo výboru
? i tací mu dodáno
Neotekávant přichází zprá
va íe t pátém distriku v Ha-y-landu
zvolen byl dle ůřadniho
stítáni McComas rep do kon
gresu většinou 9 hlasu Y piti
pádech není dosud volba íleofi
kongresu ňřadníra síítáním roz
hodnuta a pakli le ae ůřadním íí
tánfra dokále le ve 3 a těchto 5
pád 5 zvítězili republikáné měla
by strana rep větiinu t obou od
větvích kongresu
Čtenářové nali budou se pa
matovat le před 2 roky panovat
velký nepokoj v Iyouisíanfi ohled
ně volebního výsledku Obě dví
strany vlastnily si vítězství al ko
nečně tam lálelitostí urovnány
pomoci njmějiíbo rep kandidáta
místo - presidentstvi Wheelera
smlouvou zvanou Wbeeler com
promise" Dle smlouvy té uzná
ni aa zvolené z některých okrsku
demokraté z jiných republikáné
Y místech kde republikáné vla
stnili si vítězství viak zvoleni
přiřknuto demokratSm zvoleni
letos republikáné což by svědči
lo o tom le republikáné vlastnili
si tam před 2 roky vítězství
právem a le byli neprávně odstr
čeni Z některých stran vysloveny
byly obavy le pakli dostane
Iíayes skutečně Floridu i Louisi
anu a bude mít větiinu 1 hlasu a
budeh větiina demokrati v xá
stupitelstvg toto mohlo by ode
příti spoludtinkovánl při titáni
elektornich hlasu v kongresu a
překazit! tak zvoleni presidenta
i _ i -
k s urane sírany vynalezen
byl Ihned prostředek proilakový
případ President prý by se dne
3 března den dříve nel by JKta
isho VfltriÉ A rnJ21rnr! Ort
— - —
du a tím sul by se pře41
nátu Dresidenlem ni dloube
nel by nový presidentTti
en i
nastolen byl
Demokratické časopisy rozs
hUIuji pilně le jediné poctivé
stítáni hlasa ▼ Lonitsianě bude
pakli vytíiá se větiina blas& pro
Tildena Tvrdí s urlitoetí le
Tildsn tam dostal větiinu at se
dosud hlasy uředoě netítaly a do
savád udané tíslioe byly pouze
odhadnuty Při tom taktéž uřít
it tvrdl 1 strana rep chce Um
volby falšovat ííeilepií dSkaz
le výbor st (tací nic takového v
úmyslu nemá podal výbor tím
le vyzval přítomné ▼ Louisianě
politikáře ze severu obou stran
aby každá strana svolila si 5 d3-
věrníkS kteří mohou býti svědky
éřadniho atítání
} Demokratické listy honosí
se a tím 1 Tilden dosUl větiina
viech odevzdaných hlaaS Ylak
opatrné xamltuji ta okolnost I
větiina tu obdržel pouze na jihu
kde vynucena byla na republi
kánských volitích hrozbami za
stiňováním a kladením pFekás
lek t cestu volitB republikán
ských Ve státech severních kde
nepřivedeny k platnosti "argu
menty" bílé Kgy regulátoři a
bolldosrQ a kle ekutetnl byla
volba neobmezeným vyjádřením
vfile volit flobdrlel větiinu Havea
Ze 231 elektornich hlasu státu
severních obdrlel Hayes větiina
166 Tilden pouze 65 Nížeji po
dáváme vitiiay ve státech sever
ních auty viouui f(UiM
Main 1700
New ILsmpahire 3000
Yermont 24 000
afaasaebusetU 41000
Bhode Island 10000
Connecticut
2 989
31000
11000
New York
New Jereey
Penosvlvsnia — 17000
Ohio 7332
Indiána
Michigao 25000
Illinoia 18000
Wiscooain 8000
Minnesota 18000
Iowa„ 57000
Kansas 40000
Nebrsska 15000
Nevada 1000
Colorado' 1500
Caliíornia 6000
Oreon 120O
5424
Celkem £08422 50413
Tu jeat patrni viděti le větiina
Haj esová státech severních
obnáit vice nei ttvrt milionu
hlasS
(j Demokraté bodlu ií vzdor na
vzdor ve Floridě zvitéíiti Kde
jsou volební osudí v řekou demo
kratS nebyly doead odevzdány
aliUelma výboru a pli tom aalé
htji demokraté na Týbor aby
cTítiriim axcíal Patrni tu bo
dli Tilira foal''J proctřriia
jxiíU r r~: ! v ZTew Yoria y
r % r~ -
mnoholi obnáií většiny % okresfi
které daly větiiny republikánské
aby mohli dle toho "zdoktorovať
větiiny s okresfi demokratických
Viak výbor líUci prohlédnul je
jich hro a zdráhá se za potí ti a ti
táním hlaaS dokud nebude mít
všechna volební osud! v rukou
svých
Evropské Telegramy
vyjednXvXní o mír
Londýn 19 listop
Z Cařihradu se oznamuje le v
sobotu odbývalo se zvláitnl seze
ní ministerské rady v němí usne
seno svoliti ka konferenci beze
viech výminek Mithad pala a
Sanfet paia nsUnovent bylí aa
zártopce Turecka
RUSKO
Petrohrad 15 listop
Dnes obláien byl rozkaz car
ský nimi zakazuje ae vyváleni
koni ze západního a iižního Rus
ka
' Londýn 18 listop
Z Vídně ee "Standardu" tele
grafuje le nedávným rozkazem
povolalo Rusko do zbraně 195292
rnožU pěchoty 26 788 jízdy a při
pravilo 624 děl
Zprávy a Variavy zdají se na
značovali le Poláci chystají se
ku povstání Vláda nechala na
rozích ve Varíavě přibiti provo
láni níml shromážďování na ulici
zakazuje Jsou příčiny eo domnf
vati le Rusko bez odkladu pro
vede odvod 200-000 nováčka k
vojsku a nebude tekati al do
jara
Londýn 17 lúdop
Z Berlína se oznamuje že ve
£kř! Poláci v Ruské armádě po
1M na hranice srbské Ve Var
a jiných větlích místech Pol
kjiou ruské posádky Odvod
pOeké zálohy proveden byl 14 a
t m e velkou přísností Ye
ariavě branci vzati byli z poste
li T noci a odvedeni na vlaky
Velkovévoda Nicola Nicclaje
vt očekává se v Kiienově v po a
dělí aby tu převzal velení ruské
armády
Londýn 19 listop
Následkem tástetnébo mobili
sováni ruské armády tinl se též
přípravy k mobilisování zdravot
ního oddělení k ošetřování raně
ných dle spfisobu podobného sbo
ru ve válce prnsko-franeouské
Londýn 19 list
Z Petrohradu přichází zpráva
le státní banka oznamuje le jest
oprávněna úkazem ze dne 18 list
ku přijímání podpisS na státní
pBjlaa ▼ obnosu 100000000 rub
15 kterál ponese b% úrok 11 a bu
de se prádávati za 92
Londýn 20 listop
Z Vidně ae oznamuje le ani
Německo ani Rakousko nepřeká
žely by Rašku kdyby toto obsa
dilo ůiemi rumunské— Z Berlina
má "Standard" depeii le policie
ruská objevila spiknutí v Polsko
Katolický biskup v Litoměři na
Volyni byl zatřen a do vězení do
Moskvy zavelen Několik Polát
kft bylo ve Wariavě uvězněno a
obchodník 5m se zbrani dány pří
sné rozkazy
Z Yldně se oznamuje 1 válec
né přípravy ruské soustřeďuji se
ve dvou místech Kiisnev jest
hlavním sUnem operující armá
dy a r Oděse shromážděno 120
tisíe málu pod jen Totenbergem
kterýl chránili má břehy Černého
moře
ANGLICKO
Londýn 16 listop
Y loděnicí ▼ Davenport naříze
no aby připraveny byly válečné
dělové obrněné párníky Cyclop
a Hydra pro bezodkladnou po
třebu Ve zbrojnici ve Woolwich
panuje velká iilost Pliiel roa
kas aoy výroba náboj 5 zvětžila
se na 2000000 týdně Dosud
vyrábělo se pouze 500000
Londýn 17 listop
Londýnský "Financier" píle:
U Džeme tvrdit ne ařadni viak
dle spolehlivých správ le armá
da anglická obsadí Cařibrad pak
li le Rusko vpadne do Turecka
Ucel Anglicka není bráti snad
účastenství ve válce mezi Ture
ckem a Rkem nýbrž chránit!
Caři brad a vzetí Dardsnel Rusy
Anglicko by pouze Cařibrad ob
sadilo na ta a ve prospěch osUt-
nich velmoci a celé Evropy Jak
mile utvořil by se na Bospora
neodvislý stát a neb poměry tam
uspořádány byly a Evropou ustá
leno kdo mi drleti Dardaoely
Anglicko by ustoupilo A proto
politika Anglicka nesměřuje
zápletkám t budoucnosti
Londf a 17 listop
TTr::r tmiíy srtrhi x!:Une
ský ministr války odstoupil Na
místo jeho jmenován plukovník
Gruit
Londýn 20 listop
Z Vidně se oznamuje le Čets
ftsjov vzdal se vrchního veleni
vojska Srbského a na jeho místo
ustanoven byl Gen Z Semeka
dříve velitel ruského vojenského
okresu ▼ Oděse — Z Bělehradu
se oznamuje lo přibylo tam opět
500 Rusfl v sobota —
TURECKO
Londýn 16 listop
čtyři snglif ti měřiči byli zjcdN
nám portou aby s řídili opevío
váni pevností na Dunaji _ Loď
stvo na Dunaji bylo eesíleno Ve
zbrojnici v Cařihradě panuje
skoro simnitná píle — Vyzbro
jeni Yidina jeet nyní úplné
Sestává z 60 velkých krupovýcn
děl a 85 děl meniích Smlouva
na zásobení tvrze na 8 měsícQ pro
posádka 14000 rouIQ byla uzav
řena — Z Dubrovnika se ozna
muje le armáda Derviie paii by
la odvolána s Albánské Část
sboru jeho poslána do Bull arska
a na Dunaj a tást do Cařihradu
Muktar paia odebral se sTrebině
do Albánská — Dopisovatel jed
noho londýnského listu telegra
íuje le porta aamýilf této zimy
ponechali 40000 mulS v Hercego
vině a u Černé Hory 40000 na
hranicích Řecka a 80000 v Srb
sku RAKOUSKO
Londýn 21 listop
Pol Corrcspondence" ozna-
m s ae
maje se viaaa zakasala vyvoz
koní a nařídila úřadům v celé ze
mi aby byly připraveny pakli
le nařízena bude mobilisace Mají
mít připraveny návěiti mobiliza
ce i posly Dráhám taktél naří
zeno aby oznámily mnoholi vozů
by v pádu potřeby vládě k pou
lili poskytnout! mohli
RUMUNSKO
Bukarešť 17 listop
Rumunský suí ra povolil 180 000
na udrlováni pozorovacího sborn
na Dunaji a vydržováni zálohy
al do 2 prosince t r
Posud nejistota
Jíl dva týdny uplynuly od vol
by presjdenUké a dosud nemfile
se říci určitě který a obou kandi
dáta avltěsii al kaldý den přivá
dí nás blíle k výsledku Minule
oznámili jsme ie volba závisí od
rozhodnuti států Jiint Karolína
Florida a Loalsiana První a
tlehto států jest jil mimo vil po
chybnost a úřadním lítáním zjiš
těno le republikánský výbor měl
pravdu kdy! tvrdil ie stát ten dá
malou větiinu republikánskou
Větiina U obnáif pouze od 236
do 1260 blasú A to polítány
jsou všecky odevzdaně hlasy
Nečiněna ládná výminka nezas
mítnuty okresy v kterých jak pa
trni nepočetnými svědectvími do
kázáno děly se podvody ohrom
né Vzdor zastraiovánf volili
republikánských vzdor podvo
dútn zvítězila ta tickeU republi
kánská byť i v ě tli nou pouze ma
lou přece věliinoa poctivou Roz
hodnutí nyní závisí od výsledku
lítáni v Louisianě a Floridě a ny
ní kdy seznali jsme patrně s ja
kou drzostí dovedla si strana de
mokratická osobití neoprávněné
vitěsstvi t Jilní Karolíně a Colo
rado nemáme nejmenií pochyb
ností le I nároky její oa Loueianu
a Florida byly toho samého dru
ha a al budou hlasy poctiv! a
spravedliví sečteny le ukále se
v oboa státech tich vítězství stra
ny republikánské vzdor viemu
osobování strany demokratické
Dosavádni výsledek čítáni jest
následující Tildeo má jistýchl84
hlasů volitelakýcb Hayes má jias
tých 178 hlasÚ
Dosad pochybné Jsou Florid
se 4 a Louisiana s 8 blasy Pak
li 1 ty Hayes obdrží bude mít!
183 totil vltiina jednoho hlasu
TJlícn rusí být prcjiírnUm !!
#Kdyl bylo v října po volbě v
Colorado hlásaly demokratické
listy po deset dnS le zvítězili Um
vě tli nou 1500 al 2000 a láteřili
h rosně oa ty podvodné republi
kány Ie si dovoluji Um vítězství
osobit } láteřili na telegrafní a
fadniky le přijímají lživé de pel
republikánů ba vinili přímo újat
dy telegralnl i jedsaUle novinář
ské společnost Associated Press)
la jsou timi zlými ropublikány
ve spolku Tenkráte chtěli vyvo
dit vliv na volby v Ohio a Indi
ána a kdyl bylo po volfcl v oněch
státech přetUli osobovat si vítěz
ství v Colorado Úfadnf řlítšrl
dokázalo ie rectíiiíné v Colo
rtiít ntltťJt l ř !:rtl5alitío
do 1500 hlasů Kdo lhal šered
ni dlouho Á drze lhal byli demo
kraté Té samé taktiky poulili
při volbě pí esidenteké Ihned
rozhlašovali le Tilden zvítězil Ie
má pojištěných 220 volitelských
hlasů a to tvrdili s Ukovon urči
tostí jako o vítězství y Colorado
vsdor tomu le s mnohých států
nemohly dojiti zprávy al 3 a 4
den A kdyl ty správy doily
kdyl seznáno ie volba je tuhá a
větiiny malé Ie potřeba hade ú
řsdaíbo slítáni hlssů a le bezpo
chyby Hayes svolen bude tu str
hnul ee ihned pokřik : "Jak včera
jsme oznámili byl Tilden svolen
na jisto svolen my to víme jisti
víme vldyť jsiao praváofcíavtií
demokraté viak ti zlí republiká
né ehti nás o nalebo Tildena při
pravit chtf mu hlasy okrást a do
sadit Um neprávně Hayeee MA
na lem zakládají ta svou jistota
le Tilden byl svolen ř Poněvadž
výbory demokratické ze států
Florida Louisiant a J Carolina
po volbě oznamovaly větiiny de
mokratické Nuž to samé ozna
movaly svého času z Colorado a
přec to pravda nebylo _proí by
to tedy musilo nyní být pravda
kdelto přece určitě nemohlo nic
být o tom známo neb teprvé mi
nulý týden úřadni čítáni započa
lo Vlečky tyto státy byly dosud
republikánskými větlinami 5 al
25 tisíc jest tedy nemožnosti oby
letos ily opět republikánsky ? A
pakli v skutku republikánsky ily
musí jil proto v tom býti podvod?
Aj s tím ssmým právem mohou
republikáné tvrdit Ie ve státech
které byly demokratickými a da
ly letos opět demokratické větii
ny dosafeny ty větiiny podvo
dem Vik listy demokratické
jdoujeitědále Před pokládá j íe
Ie Tilden jistě zvolen byl ponl
vsdl tak výborové demokratičtí
hned po volbě ohlašovali lomí
ruce nad tím le by přec jen Ha
yes mohl býti presidentem a vy
brožuji i revolucí- Není to počí
náni směiné? Není to počínáni
bláznovské t K čem a rozněcovat
a jitřit lid t Ba viru zdá se Ie ti
demokratičtí úřadolovci počínají
byti deeperádnt kdyl pozoruji le
ten národní žlab který jil jil mně
li míli před hubou se od huby
vzdaluje Jejich strachy J jich
hrozby arci málo prospějí a ne
máme pochybnosti ie prohláien
bude za presidenta pouze ten kdo
dle zákona skutečně zvolen byt
Postavení černochu v Loui
siant "New Orleans Repablican" pí
ie: Od lasa osvobozeni otroků a
udělení jim práva volebního byla
Louisíana tak silni republikán
ská jako Maasachuscta Illinois a
neb Maine Viak pro rok eenti
niál nl ponecháno' bylo objevili
falešnost ukrutnost a podvody
Louisianské demokracie
Census a registrace vykazuji
v státu vltiina 40000 černochů
kteříl yldy přáli straně jenl udě
lila jim svoboda občanská i poli
tická práva a prostředky vzdělá
vací Kdyl sešla se demokratic
ká konvence v Baton Rouge dna
27 lervna důvěrný obilník po
depsaný předsedou demokratické
ho státního ústředního výboru
rozdán byl mezi delegáty a ob
sahoval mimo jiné lstivé rady
tél následující odsUvec :
1) Odporoučíme aby v roz
mluvách společných nevyslovová
ny obavy a aby mluvilo se o vý
sledku přiití volby co jil roz
hodnutém (foregone conclusioa)
jelikož máme prostředky aby
jsme ▼ přiití volbě zvítězili a po
ulijem jich f
Následkem tohoto programe
pit silni republikánských partit
které r rA 1874 daly celkovou
vlUinu republikánskou 3779 a v
roka 1872 dle pontu samého dera
Kujícího výboru jel li vltif vy
voleny byly aa "prostředky k
svítěsení y pHItJ! volbě" kteréž
strana demokratická poulili ho
dlala Tři a nich —- východní
reliciana zapsaní reiuianz a
East Baton Rouge — lell blilo
hrante Mississippi oarnfi upo
třebeni prostředku který] známý
jest pod " jmeni-ra "Mississippi
pUn" v sousedním státu (Missis
sippi) rosjsřilo vůdce demokra
tické a s pomocí Mississippskýcb
desperadS měli práci lehkou
PHpojaJemo statistiku registra
ce a hlasování minulých Bespo-
ckyby bude j icň potřeba v at
nich kongresu přttd velkým tribu
nálem národa J)i mokra té vlastni
si větiinu" ve viech těchto rari
lích O Cast Fel iciana tvrdí la
zvítězili tam jednohlasu
OUACUITA
Bltochú Cara
Registrace v 18731 STO 2311
v 1874 EIT 1819
IIUil oijvzino v roku 172
pro r~r7C— r Ht Zmrr dzz27lj
Ec % rr? 113 -? :
' "I- c — v r - f5
MOREHOUSE
Běloch i Čer a
Registrace v 1872 64 1139
- v 1871 659 1221
Hlssů odevzdáno r roka IS72
pro guvernéra McEnery deca 673
Kellogg rep 655
IIUsů odevzdáno v 1874 pro
Moncure dem 6vl Dabotlet rep
1017 '
EAST FEIICIANA
Bělochů term
Registrace v 1T2 1000 2351
- v 1?TI ?55 H91
II Usů odevzdáno v 1372 pro
McEnery653 Kellogg 1690
Hlssů ode dáao v 187 4 pro
Moncure 847 'u bac let 16
Před rokem Johm Gair leley
lernolský repablikáa a této po
sledně jmenované partie byt vzat
a rakoa ieriffa kterýl aatkaat jej
na křivé udáni ! otrávil Hově
ka jenl v ta doba byl lir i zdráv
a byl hanební zavrsidla jeho tě
lo "naplněno jest koalemú" LH
p' chován podle cety kde i pad
nul Sestra jeho Babo Matbew
(černošky jsou také horlivými v
politice) pověšena byla v dvoře
rád nice Uké pro oeea doeaaělý
zločin Sheríff a jisti ářadaíci
byli poaději vyhnáii od oabrojs
nýeb tlup bílé ligy kteréž pomá
haly tlapy a Mňm Od té doby
na tucty černochů bylo povraždě
no a na sta jich vy mrskáno al
každá známka republikánské er-
ganiaaca vymizela a feraoai Uk
jsou zastrašeni v podaaost 1 aei
jich dřivěill stav ntroctvt aal jt
roven
Těch několik bitých rvpabiiká-
nů kteří v partii s&sUli aaaliU
se letos poaUviti ticketa repsbli-
kánskou viak naviitveat byli
vynikajícími demokraty a oaaáV
meno jim Ie neb4 dovoleao
postavili ticketa repablikáaskes
Rcgistrátor jehol [:ctivol a
přímost asnáaa }t od viech de
mokrat iekich litů byt saveaea
a volba odbývása proti aákeae
Jak alyieli nebyl v této perij
odevzdán ani jeden rvpabltkia
ský hlas
WIST FELICIANA
Bílých čermochŮ
ItegMtrace v 1S72 521 2C4
v 1871 422 1620
Hlasů odevzdáno ▼ 1972 pro
McEnery 32)f pro K4ks 1477
Hlasů odevzdáno v 1874 pro
Moncure 501 Dsbaciet 135H
Zároveh ae zdařilým aav4-
nim MMisaiaatppakého piána v
sousední pařili aatStívila hrůzo-
vláda smrt a opaitiní krby re
publikánů v Západní Felkšaaa
Pod záminkou la černoši kradli
nějakoa bavlna s pol a prodali
venkovním obchodalklsasaleh9a
to bylo tucet krám 3 kdež akáaí-
vali ae čeraoii náhledy evé poli
tické vymě&ajícaa majetakt krá
mů těch byli t aě kterých péVdectt
oběieni Tlspy jésdeů tUaft Mlé
ligy nazývajíce ae rtjjalátory ro
zelenouca a nek amalice videa
navitévovalt černochy jch vhý
iicb a Bcrospakovalt a vraJditi
aby zastřelili tyto pokoj mě repa-
blikány Ilroaeý seznam oběti
těch'o krvavých nájezdů j
ny pachatelů uveřejněn byl jil v
nalicb aloapcicb
RSzné zprávy
f Jeffereoa Dayia bývalý pre-
aident odštěpených jilaich etáti
nalézá so na cestě a Aegtio do
Spoj Států Vyjel a Qaoeetowaa
dua 15 U m
f V železárně Union v Cbk
eago puknul ve středa týdea ko
tel a výbuchem tím zřicoaa byla
skoro celá badova Skoda jest ne
smírná Jedeo a dělaiků byl aa-
bit a několik bylo tělre poraal-
no
f Z Cheboygaa Mtchse osaa
rouja la Ulat páralk Beaaett
vjel na piaf iaa blila ostrova ev
Heleny r pondělí týden Drahý
den opařeni a adsieai byli vlkls-
ni plavci poltem 5 párow uaika-
jtcí a kotle
f Poaledot a odpoutaných čia&
ringu kořalečního v Miiwaakeo
a F J Moller kterýl v miasié
dubna od suti ze o byl na rok do
vězení obdrlel raitojst od pr
duta Odseděl aí 7 saieivŮ Mol
ler tvrdí la aeal vinea přeřiaa
kterého byt asvédtea
f Z Kalkaty aa oznamuje Ie
rycloaea (boalaým vitram) kte
rý ve východní ladti daa 31 říj
na řádit (jak jsaia Jil dřivá osaá
milí) pKilo aa mini a SUOOt
(dvl tl a patait Imíc) lidí o II
vot ve třech okrskách a molal
la taato polát ježtl aoai Aplaý
Y deIaa Ilasam Nomyra 1 ý
valí ho '~T€'Z1 tareckfko vy-
slaxtrtvf Clkxrai TriWaa
— Jící Lcíllí a)
ýsai vzory avéka pohlaví S kri-
eoa ksnMk pjejl kr taoet Tae-
1(I ntnliial Iki-I- a J
lul li A
v r"
ra tsrrk#h jwt věra aWki
aý
f Kaptáa Mwké Fra-
koaisu ktcril jk aaM a ar
sraaOt e todi MralhcIjK
Baaobo Imíí Jlvot přuiia by I prJ
soudem v Aejdka viak pvvpe-
llěa byt aa evoboda }hkel j
občaaca a4skm a aaody a
glkké aeteji yruu práv j
aoadil Vik tktJ za4tt
proti aěcaa 11 -b wd ail mi
meekýrk v HaMbara
t MiaaJ} týdeo pMavttt b !
před soal ve Frr KrVi vví UK a
chyeraýik beaditl M -Baltských
braiH Tooajřrvv Cf
aetarií z H-a a ajaal ii
zloeya obviaěa jt a vral Jy a
dratl dva s 4aí#ivt vraliy
Žádali aby a t byt die k
sobot rol btlu rov
Ý Běhsa omba i}kí plavby
po řvo Mi— — rpi kterál av-
i v brzká severa! cl tli
porta uzavře p!o2a k'a Vm
veapert 90 pármík I a ever a
970 páraikl aa j h Li bárek a
sever a 342 aa ym Y-rl pk!o
aa jih elkea 625 ataU-i- h aí
454C0i 0CO řvn4 prk a klád
t Do byla IL Pno avě im
leeéko ČW koa r s 4 etrkta
v kteréatl iHirearvet aaleai
L —i i
mvm" °Jl a
ri crtwi iiwji vítr lolUÍ md±lmtMamúm
kaav aao IkoJy ♦Pl-o Ukvr zd tvii Uo k rl
aa itěU nkvbo Mjvrtil W
a le byt lo pokae zavrIi:ti rt-
aějakoa priiaa pasa rrc
pachatel ai di y vik
iřady vypii vUs ~ié na
jeho t-iivci
Miaba s-í-ít
"
voae a O-au WV Oak%
14 a%d od (Wiii vJá-4
kdl Chtěli rmmmilmmUK VV
byl taý a vzka IWd a a-
"í""-" r'-
lajnwm!
vyklopeaa b)U d potoka V Ji-
thai ja v ke 4ě tnmii a
4ě praei
yii mm im A wfcf Mtrtja
f O dikké tral vviimáe
a I#tikých lti" aiaíedaju-t
Dě!aiká atraaa Sp-oj Sliti ?ti
ayai v Stí kUvě-Juh isWk li
ai vicbay a-Mt#epy takw
Aeaertkáai Irčaaé ěnwi t % W
vé Fraa-rvezovl a Skaadiaávuvé
Dva aaUcké Uy iiři zMdy
straay ctyry aesnecké a
dva desař dv kmkJaárké :
Arbidr%' a "Ta!y-rt% jo-
dea fraaoaaký B-i"Iiit" a )
dea řeký S takuvw sbraai ul
lze paatili v aipa
ý ílsveraeri K!!v tJr--
tofat zaimý ovubodiř !b Isr
gvrwuil: V prvédtké kře ati
trasa demokrat a iá mivm raka
kradeaývh kam — M ppt
AWbasBa te-trta Nw k a
Coaa-tlk-t — plaá rak — lav
jr Uledt: pl tyto kraJ4
karty pl st SI v jd4 tm- re
volver voli surý poíitnký !
tec "balldoser a aVsik aa ro
paUikáay : "Nedotýkei ae
staay ! Neakradai ati j-U kar
ta J Nedotýkej jt ! iJd c a o te
&rma !
f Dle výaasl výbvra výtaaš
ho ohaáiely přjaty Pku4-iáck4
výeLavy me viva praaseol 4 10
květaa do 10 tu jek ailvt]
Za vte p4 fl JT2I sa rU4
koaeood©Vaodaík-
Bazmaaili pronaata a prWi
305-010 t!#lkeea4735wjiiěi4k
aeatert aavtievejt ijiun mm
aa-- -- - ?
va skládáal etile pc krákaje Yli
da tísaká daroval Sp c Ur -
ka etkavitH k-a a prtmytiaoro
kteroal saěta vytaveoo ve vlád
at hadově
f Naaiaaao ("vd Fro% t
pile: Asi o dvaaán hodia eo j
bota ao péiťala a Weíw1
aova abolaéko dol aaa4U a
poploch a btsy bj b ajU4o le í
vratty aklí po aa atraiNkkf
iachtvr btiie vvhaá nua I
aa Obo& vasaikai mm va-W UU
haeill a v aodatf pevpakaai Uu:h
toa ve plod iradVMoo apdč
aoati Jeda chviti WttaU ec ie
plamo Heká do výiky 3l ti
vrtcS a hlučet jako &rM4 Tf
hea S velkým aaeUuj
dařilo ae pedár IÍHe?4obaauI
Uk la okea se la My M~e mtUm
laa-htyaira as
vaUiy mi saklrai
akoebte ii-í
hal aa to viak
velká oblaka tý
dili boováa
jej adaeJli jiaak aapoZai o aa
aúalm iaekty v aii w mm a
ciiaet a kdyt íak%a
a v tik
atra aaadlaa ai ta Jý tvwe
a straay t aaaai
ketbn p~:a d aaalltd m4
a=r- í — j a jíí ♦'vo-t
-f
j v Ná£au- Uja poseto Spoi
] jmu 4J sv! vý rofai spráia Z
J t ' i i
- l 1
i pu-ew iis a vetu í j
u pro aekiéUai a ah adáviai I
UltiAlttt paěa N#ík zaileoo ]
_ byU lil pr f-4W!iiAi k-
mtmi (Á4iW imimi wdvWaé
ipa4y fmim miXmm+ f
: & aaeaitváaU smc Ze aeXksmifch !
44 byla al4 4aaK
5 vCvkávi ruaik 34 ft
k vaé a poaa li yk za a
vtmiia imW Mrea ZS&i
Utěial!aIpkauNÍA
rrvuke zisniVe lo ee % eíaat pw:krJ~
mi o přvJtkld véaa E!mv
"akkr kurii sx-iivao bel
f CM Imí kly kM4Te aaw
vyta: vi j£wh4 pafrv4 ía-
Jhky aa ailkraé
J U atá' ra wřkíírz KIlu m-
tii
t4
chkra v ř
jíMkla trh a al aa t -r !
1 ki2t# tsrý dacaý éit ae- '
f " ~
a-r tt tm c -li nati
tík
ít JSťrx-
s poi t bvt aa raJ4U c
aszjpjkvl na j:vký
i
b1 ej " cřfcr %a ajt a jnt 1
4Jn4 Warf K lv I fhimUl d [
Uk ké Jtti Vttělk S Jk
IX aa&cnatkňkv tattUir aÁbv
I _ t
a třbr pV lo+p+ti ah
bd acH-
e#W4 Vray -cil- Hh&co
rui -
? m Ua
í
t Umi oitéatt ai mm at
™ f
KrA_ Nedávat J-mm t bv t
l a#é djvaiM v
&mmi mm ai ruasaioa 4íív
mrm
1 3 „ mmth m
-i km a
I „ 1
mlZTVrZ '
1 a vU ee iiuU Sedat oavh
mma mruk fc
lA) m n- F
IA bvlo avema-- Fravt
aÍMÍ:M t# ku
w ol
i ►falřeai m mmmmitJk ed-la du í
í aUSaíaýau podpory pes "
tiká ktaral aa as pti aaíiWj
i apoS
t IWtkUvta poOaiiW tU
aataalý ttdo v On ltrr
-
Pt
kuli rktitt aMr-ti Ea-Watkv
atrtvoiy LiaM La ft £mm
prv£ aavaf etatoít te efe-aau
chtěli aiiv se ai-td-ajtev : Lo
tři ti patři k koadi ptěawkaval a
d# Ht-tV-k ěy-a (lul IW
aedivao zatkaat odao a a-
propjia4 vjawa- vta kjyi
mm itwmiiiZ U l m+fim a
Lby ai paíí l feA-i aa ta
oaavaoa sjUtti aby ajeapd
poalaUtky Líía a aU4 v l
Ipaéaá jh apoialUaa aa
aavrátK-vai Istatkl Ilaaekaf
pULm jz=m mm viok mmmJmtú a boa
po&kyby pwkytaoa ayai mpmlmt
aoati avé avéaaěadeaa soodrako
svlat a- epochy bal aebija
vsak fUřmmiái tak cWalu jak
jol jlaa dl aákl eOla na-e j
sado moci být aJole bode I roa I
vlaeat a 5W ěL pokery
Literatura
roktkiOoeksadkkýs
I ti
i íii -a
! "
Wmm jedeny evobodovaJ
1 4iiW "L Ki
l lee d4 sá -tiA 11 roř IY
Osvěty ýW4W vě?mai '
♦ pf-o roakiod va vidi a f
Píta jČWo hjewé a
'
Paaa Uaaarik4 tK
d-aU pralaAI W odtl fm
5- wí I Y
m
Cí%íii trtÚ ZtYf
Nove York 21 toWp ITt
aj
Po joka
AÍU t
2 v 1 -T
— Z lvf- II
Udpalk
KaValvo aejUpá
—-—
i fttt
i lakv tk
tli" iwratvé
V
{ Ht Loa _
{ ?imkim Sete sTVtj
' t ?
„JZi-sztt
— i l i
— - ti— n
AHA
k twr:i a Oasaa
12 ro& li-é a iLartsr U
m aa aa vaa piva
PSr43Lovaí
rA rJáHa ulic
T OÍ1AHA NEB
CtMlt STEAYNI DŮM
pwaao da mivkr od aadrsii
oÍmm-aÍi ví e:ko£a
zvlii e apcsorlv
ie svato va £Svxít cxlezaca
ta til v é porady tvláilě
I ftt vy iai poec-saai
i Fnaía Ptrsik
biXti—ik
í r - „„„ „
lllErmYDOIlLEdCO
BOT a STREYICU
a
Za tbi-li x no i
OMAHA XHB
Schuyier Neb
Uuu v
ky jntí- kována
' a k
S?a
!
p- n satx
Tak 'JoN fi-m+řmi
'ao
[ ~V4a id
Pozsr krajanl !
BLd ca-e sfc-fc-r p4 ptu k J
ív Ck -lU
a suc ds
i v
iU m mvalvza
mc yri
akráceat
Cm mit kaaik
a rvjuťíaé
1 é krr a peo r-ía&y iVktxh
rvaskl IfJ! U-o k 4
S V JANfIX
M -Vv3!? CQ
: rvlirit:f
f Ml niamě tr
j al Weoíií e-ci k
' ÍJ1 ™T
ao ati
' -Cecky w-t-'! Wtai
čký crk
icIllSOQ 2 LI 1 1 1 C T
ho draíia bsiu xtd
j a jsijíviajtovč pm ais!
HjícÍ St- i
ADAU5 A FEENClt
devaaa2kT
NES SASKA CITY 'sCekv
ph v
BAUCvoay
Hraba eurávavkv atl ati
immm v
VFR
CEDAn RAFIDS
fovcák
i _rroy +mmt 1 avytu
___-_
itiíin IKMIIfcS trltm Vt-IV
f tU zhdi -
SoOlÁl a beokeaář Jv%ř
visrky pWo vo 4m w k
mfmé paatMft friltv o
boa oda akda vy koai v 2
a vaa r I
evo4?sav
íie a př
t:r%
_fn:[£::rr í:eq
Ctekiv Doaiť
"v i'rwnit t
i
amo
! mmm' — aw
f niimw „ ftmtiimiO 4nO
UAT£j MATOt
Cl
I
~ -v
í
r r - - _ v
'