Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, November 16, 1876, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    POKROK ZÁPADU
Týdenník politický poučný a
zábavný
pro
ČECafStOYAJíT AMIKICAS
podávající iejnovejM zprávy
jen a celého světa ale zvláill ze
Velikého Západu Amerického
Vychází kilJou středu
v OMAHA NEB
E V IPAVAIEL A MAJIIlt:
r: r w o t ií w a t k ii
Kidaatos:
1 ATS" HONICKVS
%lřtd platní na lit vlndii
i poitecni záštitou
f o 0 rok 110 na p5l i
rok J a 53 cntu na Čtvrt? roko
e- rta pijui tmi-
L]-ciitM v „tvkroka JUa" íui by vhodná k ničeni mladých ko
hiWh iky 4u jbyl-ikj jiovzbuzovani pěstováni
HJ- loritT ta t"- Mnui milr4í pfUi'
rnmt MJitkM TjSoli Uii
wothgi bltk T tmm
fc a ttkom olhk m lom rlov
I K mmi xHWm ttatei
O" XUky ' mm mm y ml
g idrsvaaf bj Sylo Jw 4uUai
k_ Um imUm ru ili Vrtkrr obdrtrs i
Pokrok Západu
Omaha 3Teb
Omaha Neb 15 listop 1876
iKOiB-srxiiEcir
Ve achSzi guvernétí odbývaná
v Omaha koncem řijna za příči
nou porady o kobylkách přítom
ni byli Guv J S PilUbury z
Minn guv S J Kirkwood z
Iowa gov C H Hardin Mis
touri guv Pennington a Dako
ta guv S Garber z Neb Prof
A Whitman a P Pusey z Minne
sota prot C V Kiley a Misu
ri prof C Thomas z Illinois
xguv IL T Furnse proC A D
Williams a prof VTilbur z Neb
Guv Pilttbury zvolen byl a
předsedu selíte a Četl pak násle
dující spis :
Včelem naí porady jak yáru
známo jest uvážili otázko o ko
bylkách všestranní a hlavně v
f hleda tom v němljevi se nim
kobylky co IkSdoové zájma rol
nických Scboze tato navrhnuta
byla v naději 1 shledáním pou
ítl a výměnou náhled i mezi tě
mi kdož věnovali z nutnosti před
měu tomu sté pozornosti v}
Lledán ř adě nějaký společný sp&
ob k opíráni proti tomuto
ala
žádný předmět v skutku neza
alahuje v praktická dSležitoti
vice pozornosti než teuo Jt d
not!ivé cávilěvy kobylek v jed
notlivých krajinách před vice ik
sto lety vzrostly v posledních
lstech v taková míře takovém
velkém a zhoubném počtu tak žc
bndi obavy o zákUd našeho bla
hobytu Od roku 11? některá
I4ti naiub pohrutiiČných §tát9f
od Texasu al k severním hrani
cím jakol i lichomořská pobřeží
navitlvovány byly Časem tímto
hmyzem a utrpěly jeho žravosti
Uvažujíce náhlá a nenadálá po
hyby kobylek a neobmezená pole
jejich zhoubného řáděni mosíme
přiznali ie jsou nepřítelem s
kterými žádný jednotlivý stát neb
občaistvo nemaže s prospěchem
sápoliti a jest mým náhledem le
alo kterél hrozí našín zájmCm
rolnickým ohrožuje tím zároveň
veiksré obory prfimysla a výro
by a aasluhuje náležitého i -o všim
nuli tk proskoumáni ze strany
vlády
Pakli 1 náleží v zákonitý obor
vlády opravovali řeky a kanály
aby tak usnadněno bylo dováženi
nati úrody pak zajistá zachováni
tá úrody od zmaru a zkázy patři
▼ jeji právomocnost Pakli le
má vláda právo napomihati vnitř
níma obchodu zajistá nepochybí
pakli le vynasnaží o zachová
ni prvotních výrabkS bez nicbl
nemalé býti lidný obchod a prfi
myel Vzhledem k fakt5m kterél
dají se mi býti nezvratnými a k
d&ležitosti předmětu douíám le
áleliti uválíte taková otázky
jakél k sváleni abreroálděni to
nuto předloženy budou
Co ml se týče jsem tak bluto
te aaajmat velikosti tohoto zla
kterél se nám v cestu slaví a dfi
Ulitoeti neodkladného zakročeni
ku jeho odstraněni le douiám mi
d postíte le dovolím ai naznačiti
bávrhy kterým myslím měli by
jam pozornost věnovati a kterél
adsjí se mi býti nejdfilelitějiími
Mesí těmi jmenuji :
1) Společnou a naléhavou žá
dot na presidenta Spoj SlitS
podepsanou od guvernéru zde
shromážděných i jiných oob kro
ku tomuto příznivých žádajíc jej
aby v přttítu svém výročním po
altvi a neb jiným vhodným apfi-
avbem odoruil předmět tento
hunirreau ku iřísnivéuíu za kro-
2) Podobnou společnou lidost
t% zitonodirn delegac státu
is ustoupených a líných p©
- - 1 1 tra zajímajících ntJc
" nt" tty torlivj o Cia
" ▼ f
cu kteráž by uvalila celou to
otázku zajímaje v to pHíiny i
prostředky a povoleni patřičných
claieo k zameteni a odstranění
i toho ala
3) Společnou žádost pakli mo
žní a neb nějaká jiné společné
zakroteni od našich státních aá
koncdirijch abot 6 žádající po
moci od kongresu k těmto ůcel&iu
a svorná a vytrvalá spoluucínko
vint a vhv našich zákonodárných
delegaci v kongreaa k torna cíli
4) Odporučeni předmětu toho
nalim legislaturám a vyzvati je
aby přijrouly taková zákony v
tom směru jakéž okázaly ee do-
sud praktickými a neb jaká sku-
íenofet co praktická naznačí za
i hrnujíc v to odvoláni zákona o
! honbě a neb taková jich změnění
r meeno bylo niSeni ptáka
Jivlctch so hmyzem vypsáni od-
zapovězeni páleni prairit do do-
Ie& čími by avýiena byla vlh
ko? t a poskytnuto útulku ptá
k&ra a taková dáli! prostředky
které! by vedly k dosaženi cíle
Naději se příznivých výsledku od
této sch&ze jichž při spojeným
úsilí a uprironou snahou docíliti
mžoo
Na návrh guv Garber vzat
tento spis za základ vyjedná'
-i t nu r r:i~_ I
" " ť "4 ""
a proi inoraas aDy saeiiu sve i
- n I
úvahy o tomto předmětu Prof I
Thomas první podal úvahu kle-1
' I
rou u výtahu zkrácenou podává
m e Bylo by těžko učencQm vy
hověti požadavk&m na ně čině
ným a zodpovídat! vřecky otázky
jim o tomto předmětu kladené
jelikož požaduje ae od nich více I
J ' J ' I
než mohou poskytnout! Aby ee
_£i~x:x - x „ i Xé t i
fuoni esi zapouem any poi
„
t-ná ruky nějakým spOsobem Co
tm- _
tolik požadovati co státy jiné
Vláda mohla by vsak sbírati pou
čení ku prospěchu a potřebě oby
váleli západu a vypátrat určitý
pSvod přesvědčit se určitě od
kud kobylky přichází Odměnu
za mřeni jich měly by vypsati
státy vsak v územích vláda by
it - j % a i -
meia oameny laaove piaiiti e
státech by zákonodárná sbory
měly napřed ee přesvěčit co se
učinili mSže a pak ustanovit pro
středky kterak to nčiniti
Tato konvence měla by odpo
rucm viaae co oy lato činit iron I
?_irj _s - I
1 On myslí le kongres učioí i
co bude pravého a potřebného
Ilmya Unto roziířen po velká Ik
stí země a proto mohl by se na
zvati národním hmyzem V Asii !
a v Evropě maji kobylky 1000
let a nemohou se jích zbavit než
to není dQkazem že by kobylky
nebyly k vyhlazení On cestoval
po ví ech státech a teritoriích po
S risb 4 rok v a !#t iit 9a K m - I
j — — — v-
tento nechá se vyhubt a zahnat
m r-l r m ti r ts K i—-
vj rruUUwuuuu
Prof Thomas mys'í že kobyl-
ky nejsou zlem trvalým nýbrž
pouze časovým kteréž opět pře-
jde V Německu měli kolem ro
ku 1784 návitěvu kobylek po 11
roko viak přece se tam trvale!
neoadily Nemyslí le by se zde
trvale zahnízdily On Uktél ra-
dil guvernéru Beveridge ie nerj
třeba činit velkých opatřeni vet
státu Illinois jelikož pevně věří
le do státu toho nikdy ve velkém
počtu nepřijdou Mysli le bude
dobře zmfniti se tél o jiná věci
Aby vyhovělo ee očekáváni lido
měl by být odporučen nějaký po-
leČný tp&aob ničeni mladých pří?
ti jaro a měla by být ustanoveni
komise kterái by se nsnesla na
tom co a jak se díti má Taktéž
mělo by se oznámit le tato ná
vitěva jest pouze časová a to mí
lo by se uvéstt v známost víem
rolnlkfim na západě V Illinois
budou spolo učinkovati dle návrh &
tohoto shromážděni pak-h že ná-
vrhy ty budou na dobrém zákla
dě Viak možná le bude poŽado-
vána pomoc ku která Illinoiská
delegace v kontesu nikdy ne-
volí sotva bude volna svohti ▼
kongresu k vypsáni vládou odmě-
nu na ničeni hmvzu toho- vvima
v territorilch
Guv Kirkwood % Iowy pravil
lelkodv kobvlkamí činěná oh
mezovaly se na západní a aevero-
—
západní částá jeho sUtu Tam
utrpěli Ikod velkých Myslí že
aeili se proto aby porovnali ná
hledy svá o tom kterak je ničiti
Letos nakladeno ▼ Iowi vice va-
jfček než kdykoliv před tím a
proto oceitavaii se veil tkoov a
jara než jindy V severozápedni
části Iowa osadnici nepálí prairie
ponechávajíce je k jaru a donfiijí-
c Uk mnoho kobylek zniřit Tél
nepálí sláma a zamfllí i i rozvás
žeU a jara po vzdělaných pozem-
kácb očekávaiíce le mladá ko-
bylky budou pod ni hledati r no-
ci útulek a budoa moci být spi-
leny Jinde opít píeorávají na 6 n8 vička tbýval ni jen malý kou
až 8 palca hluboko doufajíce le ek — dlouhý ohárek knotu hros
vajíčka v té hloubce shnijí Opět EÍ1 npďutím— děsný okamžik—
iinl mvslí že bude možno mladá
pochvULUk le neučiní mnoh0
jkod
NejdSleiitíjlí a nejnaléhavěji!
věci jest zachránili a zechovati
úrodu příliiho jara Ohledně po-
moci státní nenechá se v jeho stá
tu mnoho činit leda by svolal v
táto záležitostí mimořádná zaxe
diní Přžítl pravidelná a&edání
atzry v Iowa al v -i-
mSny Neví jak daleko by Sel
kongres Na každý pád mile
sbírat o tom předmětu dáta a pos
učeni Doufá že uslyší od někos
ho z jiných etita kdo hmya ten
hůře řádil o prostředku jenž by
nejlépe prospěl
l'okrf oval
VLASTENCŮM !
Je známo všem národovc&m
českým že naSi bratři Slováci v
Uhrách odtrhli bo od společného
spisovného jazyka českého poča
vše v letech řtyrycátých pěstova
ti svou vlastní literaturu sloven
skou To roztrženi národa těžce
nesli vlastencové v Čechách na
Moravá a ve Slezsku a zejména
Karel Havlíček a velikou vřelosti
a ráznosti zastával se jednoty
spisovného j zyka ukazuje na
ohromnou Ikodu již rozkol tako
vý nutná spfisobí rozvoji a bu
doucnosti národa česko -slovanského
Slováci naopak stáli na tom že
pouze mluvou domácí nářečím
slovenským probqditt se dá spící
národní vědomi lidu slovenského
a a dQvodů toho t nejprvnejí
vlastenec slovenský dr Miloslav
Hurban hájil ožíváni slovenčiny
co jazyka spisovného
"Nuže ten účel nái jest dosa
žen !" volá nyní dr Hurban
"Lid mluvou domácí so probudil
a poznal se co haluz kmene česko-
slovenského po Cechách Mora-
- c _ TT - t
ve oieKD a avvrmcn curacD
i- i
! x
literatura česká s no leč ně od C-
chomoravanS i Slováka v-pěsto
a
vaná jest společným naíim mas
jetkem drahocenným společným
zřídlem vzdělanosti a zárukou by-
to rt Ar rtt nfln Ta fottr oit
„ J _
chom vrátili se k tednotě iazvka
spisovného T
I A II urban učinil hned začátek
Almanach Nitru druhdy vo alo-
IvenČmě psaný vydal letošního
roku v jazyku Československém
Krok ten uvítán je s radostí vel
kou ode všech vlastenců Česko
slovenských a ze v i ech vlastí
národem nsiítn obydlených slíbe
na hojná podpora odbíráním al
manachu iltžeme my Čechové
američtí z&stati při tom lhostej
nými? Nikoli Zaplesáme všichni
vidouco opět osm milionfi Čecbo-
slovanu sjednocených v jazyku
spisovném hlavním to znaku
společná národnosti a zajisté rá
di poskytneme dle skromné síly
své podpory daieŽitému dílu vla-
Lteneckému iež nodniktul Miloš
Uurban
Jak mile oznámena byla Nitra
v lazyku československém du
pali jsme dru Iiorbanovt o jtwíý
počet výtisku s ubezpečesím 2c
i vecnosiovane v Americe -ra
dostí uvítají tuto snahu a budou
ji podporovali rs itra stojí y
předplaceni 1 zl 50 kr v kněhka
pectvi 2 zl Obdrželi jme právě
30 vjtikfi po 1 zl 50 kr počíla-
nyen a nauavKem jedna se
při tom v hradně o nodnor n
I _
smírně dO ež tou vět-i národní
i
nikoli o zisk nějaký Zaplativše
zásilku z Uber do Racina a clo
j budeme zasílati poštou vyplacený
výtisk "Nitry" za 125c Jméno
a Dydliitě každého odběratele
udáme vo "Slavii" a seznam po
šleme dru Ilurbanovi na Sloven
ako Doufáme že též spolky četké
koupi Nitru pro svá knihovny k
v&Ii dobrému účelu i k vSh obsas
I bu knihy která podává zajímavé
J povídky vlastenecká pojednáni
básně lyrická i dramatické atd
I Žádáme ctěná redakce druhých
j listS česko-americkýcb aby "Ni
J tru" laskavě oznámily připome
j nouce účel jaký má roziiření kni
by tá — totiž podporováni dila
sjednocení národa českoslovcn-
skébo v literatuře
"Slavio"
Strašlivý okamžik
Jistý kupec ve francouzském
i príatavním městě v Havru slavil
Prei řaetu svatbu svá nejstarSí
I dcery Svatební obřad byl vyko-
nan pozvaní hostě bavili ee vese
0 kolem atolu Když sešel kus
Pec aola ao P"emí aby ae v ku
thJui manželkou avou o něčem
nI chodbě potkalo jej
Jedn waaeDnyci děvčat se
I svíčkou v ruce aváak bez svícnu
£opc domluvil mu pro tuto ne-
dbaioet a šel dAle JJLdyž se od
mMy Kuchyné vracel ku
bavtcI společnosti potkal opět
11 mS dhvU aylak bez světla
"Kdes nechala světlo ?n tázal se
"Ve sklepu měla jsem plná ruce
věci a nemohla svíčku v ruco dr
letí postavila jsem ji do sodu i
ierným pískem 1" — - Slova ta pro
jela mu jako blesk morkem
kosťmí Koupilť totiž před málo
inimi nakolik suda prachu jeden
nicb bJl otevřen a do toho za-
I sauiia spozuiia venaovsKa otvita
ka Celek ohromen spustil se
do kleP otevřel polehounka
dvéř# bJ prTn nespasobil v
Pcna 6ena aonořivaia klid
nad bo° sljlel ubožák veaelý
Uýskot a Jásání svatebčanu a zde?
i — co činit f Spadne-li jediná jisři
ík do Pcho yylstf celý dam
ao P°vein- Pmiovai se po
kr°íil TIn opatrně k sudu
°"el Pmen Krecovue yo svycti
I ™kou — aacbránil sebe i sv8j
d3m Aviak sotva přesUl straš
i katastrofu kdyl skleal be
TiJ nM mn mm na "oTÍ
Matanzaská krápníková
jeskyně
Nedaleko Matanzasu na ostro
vě Kubě asi hodinu od města ve
de velká krápníková jeskyně do
útroby koralového vápence z če
hož ee skládá základ ostrova Jes
kyně ta byla nalezena náhodou
(propadl se do ní Číňan) a od tá
doby stala se podíváni hodnou
Pověsti svá zasluhuje v plné míře
Chodby její jsou jen trochu seli li
dné ale hodinu lze v nich pro
cházeti Jsou úzké a -skoro nízké
že se musí navitěvovatel shýb-
uouti naskytují se taká ale vyso
ké klenby Stěny zbudovány
jou z koralového vápence bílá
žlutá a zahnědlá barvy Po stro
pech viděti jest tu a tam skořáps
ku korýšo a zkameněliny obrovs
ských útesových korala Kámen
jest měkký houbovitý a Stěrbina
tý a hodí se výborně k tvoření
krápníku Podlahou jest měkká
jemná žlutá hlína která na mno-
hých místech i stěny kryje Kosti I
sa zde nenalezly Krása jesky -1
ně spočívá v neobyčejně četných I
Uem velkolepých ale vBbec čets
ných krápnících U vchodu hned
jou mohůtná sloupy etalaktiky I
a kamenná vodopády které do-
dúyaií půvabu krápníkovým jos-
kyníra Dále a hloub jsou jesky-
ně a chodby jež porovnat! lze a
obrovskými drusami hlatí S hús
O d5!i ze stran vyrostají hlatě
jané prSsvitné až pohledné I
kdežto obyčeinf krápník iest
mdlé a temné barvy Nejsou alo
geometricky ustálené jako panrs- I
ky vápence nýbrž zprohybaná
w m m
vinutí prostouplé a rozstouplé I
zimě zahalí led suchý keř stojí-
cí u vodopádu nebo nedaleko ři -
šicí vody a tvary která tu pos I
vstanou rovnají se leskem a las- I
iiostí malým stromk&m z ry-týchá se houfec CechSv a ne me
te ho stříbra Zhusta jest na zdi ckých ctižádostivých odpadlíkfi
jenom toto rSznosměrá hlacení I
náhle ale vtěsnají se mezi ně j
obrovská sloupy pilastry a prfi I
svitné skály i obrovská vyhlace
né stěny podobající se brzo zdím
z uneie brzo ztuhltm vodoni-1
awa alt
dltn h přerušují drobný skvost I
ZreaJelné plochy štěpová objevu- j
jí se u některých v neobyčejné
kráse a při světle pochodni zdají I
se iakobv nosetv bvlv miliony
zlatotřpvtnvch hvězd Pr&hledná
jako úběl jsou skoro vJecky Ne-
scházejí zde ani hříčky přírody I
Neobyčejná jest y této jeskyni
méně nápadným než-li co krásná
a ozdobná Jeskyně ta daleka
jest jesky nových útvarB které se provolání odsuzuj© se sám Olo
podobaií praobyčejným kbkáts móčti Češi a rozumiiá struna mě-
kSm Křišťálová jasnost neoby- j
čejná hojnost hlatí a jasná barva
noitottitějí aby o cos podobná-!
ho objevilo Jeskyně táhne se
vice do délky nežli do iířky a
teplot její jest 2S— 30 stupnQ C
Ni ií zde průvanu a možná že pru
měrně vysoká teplotavzduch pa
rami napojený a nepatrné odpa
řování přičtřiují ee ve velká míře
k vytvořeni polohlacených polo
krápných tvaru kteréž ozdobují !
stěny a okouzlujícím půvabem
Z CD _tLí CJ 7FrřT7
Veliký holoubkovský rybník
na panství zbirovskěm byl letos
po desíti letech vyloven V ryb
níku byly prý 1ti ky a kapři ma
jící pře 20 kilogr
Pro podvody spáchané vo
pjKřiteliě táborskáodsouzen byli
LimněiSfm rorotním soudem ůča-
sinici J Vrabec k těžkému ža-
lářina 10 let V Vosecký na 8
let Frant Čečetka a Ferd Zebil
na 5 let Všichni odvolali se proti
vyměřeni trestu k vrchnímu sous
du v Praze který viak rozsudek
rt w i„ím í„i
tvrdil
Generálu Čerhaievu vrchní-
mu vBdci vojsk srbských zaslat!
chtějí někteří pražili vlastenci
drahocenný meč Čestný aby pro-
ievena bvla mu tím svmnatie a
" "
díky vlasljoncov českveh
tečné jeho zastání se o věc bratři ncSe kou! 8 aI 9 miL
jihoslovanských V některých — Vystoupiti na Araxatpoda
českýcb redakcích složeny již Hlo ee těchto dnu Angličanu Bry
značnějlí příspěvky peněžní k to cemu Jak známo považuji okoi
mu účelu ní Arm4ová horu tu ra nedo
♦ Čtvřikrát ženou zachráněn "I"100 a tVrdl I© na vrcholu
Dne 7 t mnaSla manželka dom- jejím t°lí P°8ad rcha Noemova
káře J N ve Mieném svého muH Kd bJ Angličan dostoupil as
že na loubi visícího Chtěl se líl ltvrUn7 ™™ hory ne
oběsili na povřísle Manželka chtíh borác5 kteřt bo Přáteli
přeřízla povříslojeitě včas Po- d4e ryce musel 13C0 metrS
kus takový stal ae již po čtvrté 8to"Pat Bryce je teprv čtvr
Vždy žena sebevražda manželovu odvážil vy-
zmařila Z náruče smrtí vyrvaný
počínal si divoce kopaje a kousa
jo kolem sebe Jest na mysli
chorý
Živý chameleón v Praze Ce
stovatel pan prof Wunsch zaslal
českému museu živého chameleón
na kterého z Tunisu přivezl Za
jímavý živočich byl min měs v
pavillonu musea vystaven Hru
barev lze na něm krásně pozoro
vat! V noci jest bělavý ee Žlutý
mi skvrnami aa dne v chladu jest
ředý s oranžovými a bílými skvr
nami zlobí-li ae objeví se na
všem těle kulatá černá skvrny
Na slunci zcela zčerná a Hutá
skvrny skorém acela zmizí Živí
ee mouchami které vycaritěním
jazyka ze vzdálenosti al 7 palefi
lapati dovede
StraSidlo zemřelo V tyto
dny byla v Ostravicích na hranit
cích slezsko-pruekýeh zaopatřena
svátostmi umírajících Sena kte-
] rou za velmi nábožnou ta ta po-
dědině mnoho hluku nadělalo
Před sedmi lety zemřel tara totiž
soused Plel a zanechal leně cha
lupu Od jeho smrti v tá chalupě
stále strašilo a vdovu to Škrtilo
tak že se každý PlcSovu domku
vyhýbal 1 vzala si vdova k sobi
onu modlivou Ženu a ta uiodlíva
la se do pal noci a spávala celé
noci u vdovy Jak přišla hodina
duchS pak to hřmotilo a poleka
nou vdovu škrtilo Po colou do
bu co strašidlo řádilo nebylo
modlivou lecu vidět řl kulať 2o
trvá na modlitbách ač — vlastni
sama ty strašáky provozovala
Připravila vdovu o mnoho pen&a
neustálým dáváním na modleni
V Oloraúci tomto od pravě
ko slovanském a teprvá v dobách
úpadku národního poněmčilém
městě vaří a klokotá to divoi-e
Češi olomúčti vzchopili o aby
otřeli poněkud to líčidlo kteréž
ze starého hlavního města morav
ského dělá město ultraněnaecká a
fistavácká Česká strana spojila
e s mírnou měšťanskou stranou a
chápe se pevně koltěte aby z o-
becního tustupitelstva olorauckě
ho vymetla přemrštěné německá
fanatiky a Slovanolrouty Tím
nalila oleje do plamene ustáván
Němci zvedají sek zuřivému
boji proti společná kandidátní li
etině měšťanská a Česká strany
Zemský (!) spolek moravských
Němcův vydal bombastická pro-
volaní v němž spasobem velice
drzým vystupuje i r 'i 3ivlu če-
skérau kterýž prý "omělil se'
vystoupit činně iH volbách
Uprostřed německSho (!) místa
Olomúce" — prarí ho v provolá
ní — "kteréž vždycky (!') zacho-
vaio raz mesla nemeckebo a u-
stavověroého a kteréž tímto ně
mec-kým rázem bylo pySno neo-
postavili kandidátní listinu v níž
jou i jména opravdových (!) Č
cli 3 v a rozhodných přívržencův
strany deklarant&v Volili muže
ty znamenalo by z německá O-
icmuee ncinui mesio cesKe ik
P V m
muto nebezpečí musí německá
občanstvo zabrániti st8j cc sluj
pie více nepotřebujeme a nethee-
me věděti o kandidátech odpSr-
cav nežli Že jsou Ccclit vtl Na?i
nepřátelé mají heslo če#ká dej
mež Cech 5 m odpověď německou
dokažme volbami nastávajícími
žeOíomue nesmí se stMi ČskouIo
jjst a z&ctati muI německou!
ranatisrous jakýž syčí z tohoto
sťanská přičiní se zajisté aby sy-
I onl zastalo neškodným vylámou
fanatismu volbami jedová zuby
I Purkmistr olomňeký sám veřej-
ný" provoláním postavil se proti
zuřivcSm německým a odporučuje
k volbě kandidátní listinu poj-
né měšťanská a české strany
SMES
jueiosni sicitzen in-oznQ v
Kalifornii bude prý z velké části
použita ku hotovení rozinek Po
čítá se žo usušeno bude letos
40000 bedniček rozinek což při
obyčejné ceně 250 za bedničku
přinese státu 100000 Toto od
větvi prfiroyslu jest dosud v onom
státu v začátcích a douíá se že v
budoucnosti stane se zdrojem vel
kých přijm5 pro stát ten
Německý řiiíký kancléř ho-
ua Vvl "ROOU roonvcn
htříbrnch rcníí 10 mark 15
na kaídoa havn obyvatelstva
U"™ W aosavaani záhony ne
dt?ají a časem citelná nouze o
drobné Pan0Je' Dl° toho Poniřra
Povaly by Spoj Státy loO
I roiliona drobné měny — asi tři-
j krate tolik co ji nj-nl máme
~ V -ágcku pokračuje se ve
8kooiá obrovským 1 tonno-
vjm ueiera ntJ""'n "
76ledk J800 Prí Ecca
°"SJ o"J ™or
l „t _t 11! !
"OBi P" oan™ BOT°i
t0DPit n Ararat jehol týmě je
witw roeiru vysoae(meir as ú §U)
— Německá výprava ď sever
ní Sibiře Dle uejnovějiích tele
grafických zpráv dorazili členovi
německá výpravy sibiřská dna 6
října večer po parníku do ToboU
ska Dne 28 září vyjeli ae Su
mářovy obleiali v Hunu Čučo a
a pronikli al k zátoce bajderaeká
Před zálivem karským byli nuce
ni obrátit Výprava nasbírala
hojná znamení tost ( všeho druhu
— Holiči v Novám Yorku jsou
prý ve velkém rozčilen! jelikož
nedávno otevřeno bylo několik
holíren v nich! ae zákazníci ne
jen holi za S centu nýbrž nabízí
se jim k tomu ještě sklenice piva
neb doutník "Hodní holiči" aa
mýili prý uspořádat! proti tako
véto konkurenci klilieke taléoi
V tom New Torku jsou přec li
stní lidé Když při koupi každí
sklenice piva kaldlho doutxlka
mohou se necitt l~i vlrcb dal-
í::S vflrS c'
rl-
-— O skouleni pece na pálai
mrtvol zařízená Jrm Le 34ye
ve Washington Pean oznamuj
se jeitě následující Tří mrtvá
ovce byly do pece vloženy kdyl
patřičný žár docílen byt Třeti
den po spáleni byla p jeli ře
řavá a až čtvrtý den teprvá doatt
ochlazena le otevřena býti cjo
hla Z těl zvířat a bolny v kte
rél poloieny byly sbyl pouze
asi galon suchého prachu tak le
e ckouSka za zdařilou povalová
ti mfile Ovce I a bednou vážily
226 liber ropi s ckh I zlí
liber
— Nedávno obdrllt jeme
Iowy dopis v němž ae nám pust
lo : "My nebudeme hlaovati pro
tu temperenctářskou repuUikáu-
skou stranu" Pan dopisovatel
bezpochyby nevěděl le r městě
New Yorku kterél dalo na 50000
větiíny demokratická v mieulá
volbě a není tedy ani za poaled-
ních 12 neb 15 roka nebyla repu
blikánské vystaveni jsoa hostins
itf pod demokratickou miktskoa
správou kaldá neděle vlkém
pronásledováni olicie Patrným
to dSkazem le tempreu lářtti
není kvítkem kterél jea t re
publikánská zahrádce veJ#
— Turecká spravedlnost Ar
ménský list "Avedaper pil:
"Jistý Armén žaloval u kádího
jistého mohamedána který mu
ukradl kráva a přivedl za avědky
tři svá souedy kteři dosvědčiW
le kráva kterou Turvk yřirx-H
před kádího náleží skutečně Ar
ménovi Kadi vlak nechtěl uznat
svědectví křesťana a chtěl kráva
již přiřknout Turkovi Armla
viak měl Iťastný nápad BiUX
domS přivedl tele které byU
kráva před několika dny teprv
vrhla a předvedl je před soud
Tu se ovšem nezvratně dokázalo
komu kráva náleži a Armén do
stal v5j majetek zpět D1 to
ho" praví "Avedepar má svě
dectví telete větii cena nel svě
dectví křesťana
— O hrdinství topiče lokomo
tivy oznamuje se a Indiány ná
sledující: Vlak dráhy To!do-
Wabash a západní jedoucí ia zá
pad uháněl rychlosti 40 mil za
hodinu an pojednou bliie Uuu
tlngton ozvalo e pronikaví pj-
knnti zarážky párou op rovstsé
byly na nejvýS přitaženy al kola
skřípala a vrzala a vlak a moc
ným nárazem státi z-tL Pole
kaní cestovatelé pátrali po příči
ně toho a brsy i bleiah- Podél
tratě ležel topč zlooHee-eu ru
kou a velkou ránou v cbh-ji
podle něho stálo tříletá dlvčátko
roztrhaným latent a poikráW
ným obličejem Děvče byla ta
trati a br liný topič lo£il se
stroje abf nanášením v!atnih
života dítě zachrinrL
Přistěhovnt Menonitl dalo
Hdiiět ku soudní při kteráž se
nedávno v New Yorku odbývala
Žalobník M L Hiller tU le
Burlington 4 3!ioárÍ drahá a?i-
nili s nim v r 17$ dm!vu aby
cestoval do Evropy eo jejich jed
natel a snažil e získali oeadntky
na Kzemky dráhy té Zrn to mři
potahovali a prodeje poseta kl
svá komise 1'mtuva měla bfú
platná na ět roko Jeho přiči
něním uradilo se a i 100 rodm na
S3000 akrách pozem kS dráhy tá
a dráha přijmu la od nhh 6000
dol v hotovosti Jeho výKhy
obnáiety §2200 Dráha z lráhá
nyni vyplatili m komu a pro
pustila jej ae služby Proto ža
luje na 15000 dol kombeafMLCOO
odškodněni aa porulent émluvy
— Odpoledne dne 27 řijna
udál se výbuch ca vlaku Ptnnyi
vánská dráhy 23 mil od Jersey
City Vyieiřováním zjištěno 1
mezi zavazadly byl kafr který
ebsaho val pekelný stroj" Nallě
ati byl kufr ve vrchní rrlv3 tak
le pouze střecha vozu porouchá
na kufry ve voze se nacházející
zpřeházeny a úředníci uvnitř ee
nacházející povaleni byli anil by
tělesného po! kožení utrpěli O
hen který ihned vy pak aul ačiaii
sice něco ikod na voze viak ne
mnoho na zavazadlech tak le ai
ládný a v hutníku o nákrada ne
ládal Z vyietřnvánt vysvitá i
v kufru T němí byloaes pekelný
stroj jehol Částě ee nateuiy byU
malá pistole spojena se strojem
hodinovým a vie tak sřteno le
jak mile ručička hodinová dosá
hla dvanáctku aa eiferaíka spS
aobila spuitěnl pistole kterál
bylt namířena do nějaké třaska
vá látky nepochybně dynamitu
a čími výbuch spfiaobea Něja
kou náhodou spustila ylikk pito
le dříve a účel oechí al byljll
jakýkoliv byl tudil zmařen
Společnost dráhy tá vvietřuje ce
lou věc a pátrá po pavcxícL
— Kdyl nedávno tavný at
gtícký herec Edwin Bootli nalézal
ae na eeetl do Kalifornie aelyicl
pojednou t Pullmanovíra voae
na vlaku jméno svj Pozornost
jeho byla napnuta a sljlel násle
dující slova : Da!a bych lOOdol
aa hubičku od alavnéfto herre
Bootha" II rve poaorora! mlu
vící ne prává hezkoo tiunm
dámu a mlecí rrt xaitavce v
Omaha vzbudil soustrast jeho vy-
stáhovaleť jemul po eesti v aod
va spaní vlechuy peniae ukrade
ny hyly a který I earilaje byl
předmětem eoustrasti v Jech pH
lomných Jak známo herci
vidy velkardul ajiíli ai
c3 v tt— rV-jVtth eííri i"f?i
vtukaat ji b~w vviět i
vaki d ruky Nákle ap
jej nějaká my ileeka Obráuv se
ke oaá tlustá dáatě překyap! ji
následajiciai oeioveaiaa : "Nepra
vila jte le by jte dU 100 dcL
za hubičku od Bootka f "Zji
stá1 byla odhodUaá clpově-JT
ti ffc ahm irut t T irn A
člověk )♦ Edwia £Uxih a Uř
vás za slovo : nechtěl by jt aaž
babička a pak fceake-otke dáli?
pravil herve- Hlasitá pahbi
byla odpovědi dimy a ji jeda
stovka vandrovala %L r%ky — -
ubohého pttetlhovake — Tak
píle Sa Fraško -lWkrť
ae dae 23 října my v Oasa ke
i Lsk aie w takeiéto vkdÍo
slt lHotha nevíme
Niii Jednatelé
Ml%lMa lan yy w f l Sq t
ftwl ímmk tmím tmrnrnm #— w- {
ItakoLa Trvilůry
1 M - wj-
Il'it
LadL Sa
_ a4'rSUi '
Iwa
_
K Mt
r -_
-
Umem ItainWt
- „ - "
r vcrt
aka
Mjkrylaad
r Trmmlt
Mkhlaa
J artaM
V VMkft
a—i MM
Mtaaeeota
r twa —
r va
al rw
„ Tím
Nebracka
1 i
r
M
(wmth V%trm
jí3 Me
r iíwIm
N#w Twrk
V
Vt VMJ
Dhfví
r airrfaA
PeeesjIvaaaL
- Jata7 c
rtatal
TJt!W
4 Hmtm
r
j a k
Í lí M
tmj Vrtat
V tmw4
ta tar mu—rmm h-ta 4 ta4 tms Krta
immm krt% ťf ! W ! tawta
Mate ta taML tataaSFMM iam mě£íU
tatili ( Jtai iitusto taiata
k Wtati tmmmm jmlmm u
Sevněmecký Uoyd
Fravidvlal pt-imá
PÁRO PL A V D A
přce fituthamDton
M Si mr%~
Kxpediiai daofi JawU í
veai
2K llrMM
mm Nul Ham itn
wSTCÍp5Sst en států
i % Xmm : Wn— i-itai [
Ifiawwl „ aw wtata £ m ta— m
1 ' i fcta ř-I: — t w ta tata
V i HiHita i i i ím fmv ta-iin ta#-- - m±m mmX - tmmmm
V Citafc __ _ WmwSmh ta-tau ta i-—: ta "-mrm tata
a _ „ } tat 'flfc ÉJ llMMIWIta fc - fc ta1l
— Itata-- v i
v#ata_ — tasta iit-fcj ív- ívi-
i Ě-Iita — „ - „ — _titař 1 - — i -
M K _ v- lUH ta-'"~4taW tata jf
m w WtaAj mt
-Itamita ta —
- Atatw -Tta#'-
- m -
" — ta 1 "'
"ita mmumMmrm'
r-uta-wtatailfr4 L1C1NO IXJPÍLk¥UJI
ta"tata ta ▲acia m !
'I
Cy převoaai :
a llreswa le Sew T
I a%ta i-ta iw sem mmom
''"' tata SI ta ♦
vrm v mm mmt t wm mm
— ipleest
l mmmm- wk ta— stta in
"
Umtmlmm+m
Hmrtmi
l llrvnivn
mm mSmm
t-& mm
v tamca
Tie se stravou Dílky o4 1 d
li rukl polovwí
I ltata Mw-k tmwrmmmt m mmmmM taa
rmml taM Mni m-mmmvf mm Hranta "mm mmm
Šraaa preptavS le BrnaJta llaw-
avan A!rrvaarATaaJiav
to II au a Lo©! su
ebrafta e a
v S M LZ JtXA Dmmj ttalu
OatlWtall liBtalIlun
Mtmmm Jm%mM %Vrl
_ ao i
ta umu mm i mi r i -
t IhU ta —
4wltoA 4taM
Ha:taM
IILEOÁ ta£ Abré ctU!©Jm
kd by dobrý řký kolelah shl
(a!o2itt kolelahavaa aaeh eft©4
k2}m a naleai Wja# ®4y
i h tkě
mm™ -j —
:tl aetkť Uekav) oaaáaat p-4
rlr!~"-Í t — 5 i iUtw Siívi
CRETE UEDRAStUV
" ťk Wío Vmi hJeí
Uax trtve 4eajik p
llaa4 J-xtlaky e kl!
ICF STC1DL
t uí ve afajsy
vidy ibíe jk kaJaf ki
e s4 W iv4 k%ept ks evétue
M CAOA
u%A%!i(tMI vtv s mireae
e-hf íLiivL
JOS KLIMA
HJt:Bk eá-iroii Crvte Nb
v aksamit-
Kvář a kjř Ma Ave
T & Y C TCCGCOO
' etrilasW jjfwrri
f MU-tia vfcvy
I I sr kl'&ikl
i m atL at4 alJL
t n V álA-lně m:r%4
výrvl ky Urnárskl jk
d-bytvk
aa í
í
výooa
Main A-cnue
d3br i
CilHIE NES
W J3L 2IOSS1S
Právník
ci m: i:tm a-v a
UAIN AVENUE
VVíl Bas íy Sakaře v
LikaKká pradv m a iaxma a ti
XwerepSr se alxt!U epelroú ee
Lleá IZ kir a aa ma
MAIN IX: mLvi
H Xs COIUTWSLIa
veřtiat X0TAR
i DíWMir ij c-y m ář-Jí jy
iWiw irsth t e -iur vy-
U -l vv
l : i v a
í vsle 5i CADT
jťlIETE - - - NEFJL1SXA
Pozor osadnici
YAJtKTOHaBQX HOMMECas!
StSkl
Karel Kadis
UCíNta A DOBRÉ POZEMKY!
e wjchsdii Nebrascs !
Burlington & Is
souri dráha
1 1500000 akr po2emít
re Týchcdai Neferasct!
hlm latsa a a pv-d Kak vlaai
l f řvsait ých
5 - -
lia deset let ni-
I
1LY TT2XOI]
i CO procent
j sriiky pro ty kdei pojtísky
! y wh i-onUž iia
i
tHr' Přn tU " íci rmlím Jmmi
laÍeM a mUZ:A ftmml TT"lVtt
?
f aur Tak t4 i asáae vftwí -
i % _ A_v t
mjm yvmmmtmm m m wmmm vtaw
A C Tuza!Irz
Lea i l m m mr%
1 23 Lcwt3 N aa
! C li Ralt-Uhcr Cca
? dinf %r ÍP1%M'
Jediaý kcsialit - Asírira
který rirjisi tet- í
Zfcv ta ll"i lliiilti tatatta
trvm i tai ta nmi t mm mm m i
é mmt % wta 'i " ta tatatai
taa Utaii ta
ta
?%t '-mmv t i
)
{ C-T" iírjaué (etvUnfei f rassie
tawra i mmmJmimm tai
1 1 °t- h % aá keei-
tsrtk 1 al a tsie v
IAstarita
%mm—
—
t!
Čtitt!
poM Za?
m e e
j t T2?
NULAťlNLíit ZK YKCU
c safc iutC
Keptce citut Utkj !
Zťvruba ipraTTiexijviJa
Nejietaějll srrávy d-akl
NEJNOYtjÍ ařiT TSŽNl
i aáach !
! -Ir m
j- freta v kaliJas 4lia
i0 KUN A Lt!
i kde metelí kjsMXj
! hLlii %v i
Jfígmíl iii-ta tt-ni
taV-4i
mmi St ta pemm&zmmM mm
i
Z řJNtóta ta VWM
NE Tl-láVíiNA
v&%kb a
4 pami Usy!
fmirvJt ZJim£p
tlil aut alT LOI M
SHorrr unZm
IViins
CITY SAINT
JlEril a OMAltA
mmt-m rm smm% m I
f ta- mt ar kM
taMwu %mm m
mm Ita %
J?'1 t fc M
i' u w a w rnwAaw&
N tirvMaa f ft aaivi1 aa v lez
sura mtte
V CRPTK
1
s 1
Jetiaselu
TtaVta#'taI--wta"r-iji pmvm
titasi #j-ta%tai-% hli sul et
ltaatm jeatrnNBi rt)isA i pe
U—az Pa#tw Iitat al 4ms4 XX
Un!i Mtevai9i práL —
" K#ku 4abe v r ht aala hJi
? Btavýck ervkýai rri
á ei usikU prát kakJ-rl
eitatati aaviMKi rJi
' L" a amaAďk takt f rvai su
] t pejvpiavfc- ewv-pmki---
! rWkk Ji Uxie jtl ayuí aai
' lLaaahArrea a Nw Taea }Va
jaaA rvmmrmmmm Tkanews
' i Ssevi S!i Trmím TJstjka
-
i I a Clia&ria lipasa JlA4meia
f UTWr tía tswwi
Hi~ecíi a Grn yeM
a vtt7c&W4i ktr k4y
aejvviií
VJ ta-ir
Čttt
ni tram ítaj
i MU tajtita -4lta
taM-U JtaS RNtl ta -yr- t i taj
Ultar
ta y — mmi I- ti -X tini % ta-
mnm m mm n mi u
ita ta r1 w imtm ta
Knmmmm rimmmím tak o - _ tswm Hat
— I a mmtm ta i ta Tw-fc
I lni Cech
i SVtata ta tam ii i ta i ~ -fl itaita m
t wmmi ttitmm tata tan 4kM
i
tattaMHluu fJ ftata 'tata—
taji mm ta„mwj mmf niiKk iti
ryth-
trn tata mmt ta'ta fa taM -—m
tattata ta fcnl— ta W í -astak
Ikta9 ta intat
[ ta itan i '
i fctaita l ta Fnr%i ta M utllimilil-afc
:nta Aj—
i JoV Teautaa
I J F £rari
mmmt ta mu mha i — i— st r um mim
nmil li rmmm tfww i ta
kaea
) tajt um É tata — llffW
tr- Kf-ftfe a ai!3i - " t
1 - " r r L i í ' ! r r—
-i' 1 :v : : -vT-' - - - 1 J "ltca poi:iiii u v
'X
x
v-v