Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, November 16, 1876, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    FOKBDK
m r m m mm m mm mm m
o
Y v
H
"" TÝDENNÍK POLITICKÝ POUČNÝ A ZÁBAVHÝ-
Majiiel: EDWARD ROSEWATEB ~ Předplatné rotni IŽM I s poitovnC zásilkou Rtifar": 7a3 ECS1C3T~
RQČHflC V - 0 ti A H A N E B D E 16 LISTOPADU 1076 ~~~ ~ L1SL0 2jT
fj
' t
A
t
J
I
'i
-
-v
v
'-i
'1
i
:%
{
?
i
I
- 'I
I
j
í
v
í
Nejnověji z Evropy
Vídefi 15 listop
Fřtsniváodpověd Rakounka na
Anglické nivrhy byl odeslána
do Londýn — Pol Correspon
dence" uveřejňuje dopia t Fetro
hrJa t kterém! vyznačeny jsou
opravy jakých Rusko od Turecku
požadovat! ba le a sice : 1) Od
zbrojeni všeho obyvatelstva v
Bosně Ilercegovině Bulharsku
bs ohledu a% náboženské vyzná
l 2) Zrušeni nepravidelného
vojska 3 ) Vypovězeni Čerketu
do Asie 4) Zavedeni řeči slo
vanské do všech ářadS 5) Tu
rozemci křeeťané maji bf t uta
dotdí guvernéry každé province
a komise sestávající a konzula
velmoci otá mu stáli k ruce
Paříž 15 list
Oznamuje se le první vlak
16000 tnuli vojska vyjel dnca a
Petrohradu — Goloa" 'píše le
všem dráhám tiaUxono poataviti
▼ lky vé pod eprivu vlidy
Londýn 15 lmtop
Vídenský dopisovatel "Timee"
praví le aprávy a ruskýcb bránic
oxnamujl le veiker doprv n
kld3 na dribicb od hranic jol
skýcb byl aastaven a le se pou
ae vojenkó aiaoby dopravuji
Viicbni Ukaři v jilnlm Buška
byli vy svini aby přistoupili k
arnnidi Turecko připravuje se
Ul aamýiK v Bulharsku posUv%
li 5 sborS kaldý o 40000 mu
žích "Time pravi v úvodním flin
ka: Myslíme le sejiti konference
jeetaajiltioo vzdor abrojent ro
sličných mocností Myslíme le
vlechny velmoci chtl mír Port
maní být pfevid?ena le budeli
e adribat diti siruky sSstane
otamotnlli
LOUISIANA
Z Louisiany se oznamuje le
výbor ku acitánl hlasu bodli ne
přijmout! hlasy s okresu v kte
rýchž voličovi byli od volebního
oeudl odstraieni
Dle pohledních rep tpriv mi
Hayee vetlinu ▼ jilni Karolin
1200 Chamberlaine(kandguT)
o něco menií
Otizka presidentek jest za
pletenfjií cel kdy před tím PH
chizi najevo le dva a volitelfi
republikinských jsou poštmisth
a jelikol sikon předpisuje le to
litelo nemají býti úředníci Spoj
Stn doufají demokraté le nebudou
problileni a zvolení nýbrl le
na míwto nich ustanoveni budou
demokraté kteří nejvíce hlásil
obdrželi Tím by Tilden dosUl
vétllna i t Louisiany Floridy
a Karoliny
Politické zprávy
11 Co se vf uledko volby y ohle
dá n kongres týce jest pro repu
blikánskou strana velmi uspoko
jivým neboť získal v mnohých
stitecb Henu kongresu tak le
většina demokratická v aiatupi
telstvu kteril v minulém sase
dinl byla přee 70 neb bude ob
niitti t přiitím ani 10
U Kdyl president Grant vydal
před nedávnem rozkaz aby do Ji
Inl Karoliny posláno bylo vojsko
k aarienf [ořádku ihned krok
ten vykřiíován byl z násilí a z
pokus vynutili vétlinu republi
kinskou Nyní jest po volbí a
dokizalo se le tak jako mnehý
jiný pokřik byl I tento lichým
Vojsko nedopustilo se nikde nási
lí naopak v Charlestoní dobře
posloužilo deraokratfim rvačce
a Černochy
JI Al dosud stojí polet zvole
ných presidentekých elektorfi jak
nisledoje:
Jisté pro Tildena
Alabam
10 Misaouri
15
9
35
10
12
8
Arkansas
Connecticat
Delwre
Georgi
Indiána
Kentucky
Maryland
MiseÍMippi
6
N Jersey
New York
N Caroťna
Tennesaee
Texas
6
3
11
15
12
8
8
Virginia
11
W Virginia 5
Celkem
184
Jisté pro Ilayeae
California
6
NIIamnshire 5
Colorado
lllinoia
Towa
Kanaas
Maine
Masách asets
U iebigan
U inneeot
3
21
11
b
7
13
11
5
3
Nevada 8
Ohio 22
Oregon 3
Pensylvania 29
Rhode Island 4
Vermont 5
Wisconsio 10
Ntbraska
Celkem 108
Pochybné : Florida 4 Loaisia-
na 8 Jilnl Karolina 7 Celkem 19
] Dle posledních zpriv nevzdá
vi se Hayee naděje dokud nebu
de volba &řadaím aíitiním zj i I te
lí Pakli le Hayee mi vitiinu
ve FloridJ Louiaíani a Jižní Ha
rolini bode mi ti vitiinu pouze
Íánob hlasu vohtelskí bo all
ty totil 155 proU TiKienovým
ÍZi i:% tzbi cx!5 víiímJ etti-
kiři o tom jak vážné zápletky
by mohly nastat kdyby jeden a
volitelS zemřel neb kdyby stra
na svojí zradil Arci není lidný
a volitcla v&zin jinak nel povins
nostl ku strané své aby odevzdal
hlas svSj kandiditu strany od
které svolen byl Vlak pochy
bujeme le nalezlo by se Jidáše
kterýl by v tak rozhodné a d Slo
žité dobé zradil strana svoa Tím
zinkal by si pouze opovržení stran
obou
J Londýnské listy psaly dne8
list den po volbS kdy všeobecní
melo se aa to le Tilden obdržel
vitiinu jak následuje:
"News mysli le výsledek ne
překvapí ládného bystrého pozo
rovatele politiky amerieké anil
jest se co obávat le by zákony
po válce v platnost veílé byly
zvolením Tildeca obroleny Jest
to st iie směna mola nel zásad
Neobává se le by úvěr Spoj St
ntrpěl a myslí le nechť jest kte
rákoliv se stran při vládě dluh
národní bude splacen v měně
Soadí le minulost Tildenova o
pravfiuje ku nadějím le adrií
Tilden n uzdě výstřední cist své
strany
Standard" myslí taktéž le
minulost Tildenova zaručuje po
ctivost mírnost v administraci a
jistota proti rozmnožení zelená
kD Blaho přeje Amerikánfim
le volba odbyla se tak pokojně a
bes vlech velkých výtrlností
"Timea" vypisuje možné obtí
le jakých Tilden bude míti s kon
gresem a rozdílnými íakcemi de
mokracie Myslí le nepodlehne
spátecnickéma ducha demokratu
jižních a nesvolí k rozmnožení
zelenáku neb zamítnutí národní
ho dlabu
Příznivým těmto výrokům lišta
anglických není se co divit neboť
vždycky byly sympatie jejich se
stranou demokratickou
i S počítáním hlasu v jilm Ka
rolíně započalo se ve středo (dne
16-list) V Loaisianfi započne al
v pátek dne 18 list
U Fulo&radní zprávy ze vlech
okresu v Ohio udávají většino
flayesova na 7332
1J Přiští zastupitelstvo v kons
gresu bude sestaveno co do poli
tiky následovně:
Dem Bep
AUbama 8
Arkansas 3 1
Callfornta „ 1 3
Colorado ]
Connecticut 3 1
Delaware „ 1
Florida 1 l
(Jeorg-ia „ 9
lllinoU 7 12
Indián 4 9
Jowa 9
KftD0%s 3
Keutucay „ „ io
LouUlsii 3 3
Mlne_ „ 5
Maryland
Msscnuaetta_„ 2 9
Michl yan 1 8
MlnuenoU
Mkelssíppl 6
MiasoorL j 4
&Ts4ltl MMM4M #M X
-CVaWlft „„ 1
NewJeraey 4 8
New York lu 17
XSorthCaroliiia 7 1
Oblo„„„ „ 8 12
Oregon „ „ l
Peonsvlvanla 9 18
Rhode Island 2
Houtb Carolin „ 1 1
Tennweee 8 2
Tezs m
Vermont "3
Virginia 8 1
WeetVlrgtni „ 8
Wiaoonal
Total 147 lil
Evropské Telegramy
vyjednXvaní o mír
Londýn 10 listop
"Post" uveřejňuje úředně ohlá
šení le Busko formálně přijmulo
návrh Anglicka aby vyjednávání
v Cařihradě dělo se na základě
nedílnosti a neod visloeti Turecka
Ni vrh jak přijmutý od Buška
aahrnuje t podmínka le viecbny
velmoci jednotlivě i pospolu za
vrhuji veškeré úmysly na rozší
ření svých hranic
Vídeň 11 listop
Z tureckých pramen S se ozna
muje le Porta tiní rosliSné ná
mitky proti obmýšlené konferen
ci a nařídila svému Londýnské
mu vyslanci aby nimitky ty sdě
lil Lorda Beacossňeld (Disraeli
rauX Tvrzeni lorda BeaconsfieN
da v nedávné řeci le všechny
velmoci svolily ku konferenci
krítieuje se v diplomatických kra
cích ve Vídni Kabinet vídenský
dosud nepřijmul ony nivrby Hr
Andrásy sdělí své nibledy o an
glickém nivrbo po pohřba své
matky kterál právě semřela
Londýn 11 listop
Rozliční dopisovatelé potvrzují
le Turecko £inl nimitky k návr
hům konference a "Timea" myslí
ie tím chce Turecko docílit! ne
shoda mezi velmocemi vropaký
mi
Londýn 13 Klop
r:::c:-:::v rsř:-
stupc&m svým náulexlujícl : My
přejeme si mír s konferencí aneb
bez ní však musíme mít záruky
za celistivost naší země nel do
volíme jaké odporučeni neb ládo
stí My povalujeme to za špatný
pak li ne osudný příklad kdyl
přijmeme konferencí kterál bude
rozhodovat! o našich vnitřních
záležitostech Mi li Evropa jaké
návrhy pro nis nechť podají je
velmoci kterél podepsaly smla
vu pařížskou my odpovíme ano
aneb ne
Tolik sděluje se o postavce!
Turecka a pak-li le to pravda
jn to sprivy d&lelité a vyhlíd
ky na mír špatné
Londýn 14 listop
"Standard" (list přející Turec
ku) mi depeši a Berlína r níl po
valuje se za jisto le konference
nepovede k cíli To samé smýšle
ni panuje prý ve Vídni — 'Times
soudí le jediný směr jakým An
glicko se briti mdle jest pokra
Covati v konlerenei a nebriti o
hledu na nedivné manifestace v
Ruska Při tomto směru mule
pocítati na souhlas všech velmocí
a nicbl lidni neodepře pomoci k
docíleni míru "Times1 mysli
že tvrdošíjnost Turecka jest ne
bezpečí které míru broží
RUSKO
Dne 10 list bral se car Moskvou
a byv slavnostní uvítá o držel
řeí v níl pravil : "Děkuji vám za
přáni vaše v ohledá politického
stavu nynějšího který jest teď
určitě vyznačený Víte ie To
reeko podrobilo se mým poladav
kfim pro bezprostřední příměří
aby se učinila přítrž zbytečnému
zabíjeni v Srbska a Černé Hoře
V této nerovné válce esvědčili se
Černohorci jako vidy prvními
hrdiny Na neHěstí nem&le se
to aamé řici o Srbech vzdor tomu
Ie naši dobrovolnici" je podporo
vali a mnozí u nich vylili svou
krev pro věc Slovanstva Vím
le celé Rusko souhlasí se mnou v
soustrasti s utrpením bratří na
šich a epoluvěrcfi Právé zájmy
Ruska jsou však mi dražšími
nežli komukoli Mé přáni nej vyš
ší jest Šetři ti ruské krve Proto
jsem se snalil a choi ještě snažiti
se docíliti oprav pro stav křesťa
na v Turecka cestami pokojnými
V několika dnech započne vyjed
náváni v Cařihradě Mé nejvře
lejšl plinl jest abychom docílili
shody všeobecné Kdyby se však
té nemohlo dosáhnou ti a kdy
bych viděl le nemSieme obdrieti
záruky potřebné ku provedeni
úmyslů našich od porty jsem
pevně ustanoven jednati neod v i
sle Jsem přesvědčen že celé
Rusko odpoví na mé polidini
kdybych toho uznal potřeba a
lest země tobo vyžadovala Mos
kva bude jistě stiti v čele svým
příkladem Pomoz bfih nám ku
provedení našeho posvátného po
sláni Řeč ta sp&sobila poplach po ce
lé Evropě
' Londýn 11 listop
Zprávy o zbrojení Ruska dosud
neustávají Ruské listy Gazeta
a Vědomosti mluví o nastávající
mobilieaci armády —
Za příčinou nastávající simy
přestivi jil plavba Řeky Dřina
i Něva a záliv KronStalský jsou
plny leda
Londýn 13 listop
Vídenský dopisovatel -Times"
potvrzuje zprivu o brzké mobili
saci armidy ruské Připojuje že
Raško zašle velmocím nota v
kterél vdi za příčina zbrojení le
veškeré velmoci se shodly na o
pravich jaké se budou od Tore
cka požadovat a myslí že prove
dení jich jest možné pouze když
se připraví je chránit
Londýn 31 list
Z Petrohradu se oznamuje ie
cárova řel nalezla ohlasu po celé
ruské říši Městské rady sněmy
bursy kněžstvo vůbec všechny
třídy obyvatelstva jednohlasně
bes výminky prohlašuji le jsou
s ochotou pohotově přispívat! ka
všem požadavkům jakéž by cár
a říěe linily pro ochrana a pro
spěch Ruska Nabití tvé jmění
a vše aby nabylo se potřebných
prostředků — Z Paříže se osna
muje ie vlá Srbeki dostala na
řízení aby poslala ihned spět
všechny d&stojnlky srbské kteří
s ruské amidy nevystoupili
Londýn 14 listop
Mesi pověstmi které panují
jest i ta že Rusko sjednalo 7
pirníkú v černém moř' k dopra
vě vojska aby nemuselo se brát
po zemi a překročiti Dunaj
Londýn 10 listop
Z Eilefcrada se oznamuje le
Čer£ijr aeztrojí rosfcoa
kteril fohlsna krde posUioo
Anglické listy přináší zprivy o
bídném stavu armády srbské Ví
denský dopisovatel "Times" píše
ze dne 29 řijna že armida II or
vatovičova sestávající se srbské
obrany a mající čítali 22000 mu
18 svrkla se desertací na 4000
roulS Podobně děje se s armá
dou Čer(ajeva Jeden ruský list
prý tvrdí Že 90C0 Srba se erhvil
ně poranilo a 10000 desertovalo
Londýn 11 listop
Stálý výbor skupštiny protestu
je proti osazeni Bělehradu vojs
skem ruským jak Čer&ajevem
zamýšleno Kníže Milan nařídil
aby brigáda ruski z&stala ležet v
Seroendrif
Bělehrad 14 listop
Ruský konsul sdělil Černajevu
že cár mu zakazuje nivrat do
Suška Černajev pSjde na dovo
lenou do Vídně
fERNÁ HORA
Pařil 9 listop
Z Vidně dochizl zprivs že
Černi Hora jsouc neschopna udr
žovali armidu svoa v přítomném
postavení po celý čas příměří po
čala vyjednivati sama o brzké
uzavření míra
ANGLICKO
Dne 9 listopadu byl nový ma-
jor města Sir Thomas 'Wbite do
sazen v úřad a dival velikou hos
tinu při 'níž byl přítomen té!
Beseonsfield (Disraeli) Na od
pověď k přípitku držel Beacons
field spracovanoo řeč v níž vy%
světloval jak vlida se přičinila
za minulý rok udrželi evropský
mír Že se vlida řídila zásadou
neodvislosti a nerozdělitelnosti
Turecka To že musí se zacho
vat! celé jinak prý nebude míra a
ty nejslavněji! smlouvy budou
prý zrušeny Že Anglie nežertu
je dokizal tím že poslala váleč
né své koráby do zálivu Běsíka
Dále že Anglie se přičinuje by
vymohla napravení slávu podda
ných tureckých aby byla veškeři
příčina nespokojenosti odčiněna
Když prý bylo Srbsko vyčerpané
a prosilo Anglii o sprostřed ková
ní míru tu vypuklo prý v Anglií
mezi lidem horováni pro Srby a
to prý posilnilo Srby a Rusy v
nadějí že Anglie upustí od své
Btarobylé politiky
Později prý se přece docílilo
pomocí Anglie přiměří na 2 mě
síce aniž by prý bylo zapotřebí
Ruska onobo ultimatum Anglie
teď navrhla konferenci a zdi ee
že všecky velmoci ji obešlou Ne
odvislost Turecka a celistvost je
ho padne nebude-Ii národ posta
ven pod vládu která by pracova
la k jeho blahobytu Avšak dou
fá že nebude třeba útočiště briti
ka vilce kteri tak silně hrozila
"My nezískám válkou ničeho"
pravil ka konci doslovně "neboť
nejsme lidostiví území neb měst
Naši pýchou jest že briticki říše
stojí stejně silou svoa a přízní
Avšak kdyby měla přijití vilka
musí být známo že žádná země
neni tak dobře připravena k vil
ce jako Anglie jelikož nemá lid
ni tak velkých pramen Ci v záleži
tost! spravedlivé a ji d&věřují
že Anglie nikdy nepustí se do
vilky leda za takovou příčinou
spravedlivou kteri se týki jeji
cti a svobody Říše anglicki ne
mást se ti za ti mi-li vejiti v dru
hou a třetí válku Když ona jed
nou započala neukončí dokud
nevykonala právo
Londýn 11 listop
Poplach který včera na burse
nastal připisuje se řeči Lorda
Beaconsfielda Na evropské elit
ní papíry měly též vliv popletené
zprivy se Spojených slitft —
"Times" dnes přinesla svláštci
depeši i Philadelphie a věnovala
jí celý sloupec úvahy
RUMUNSKO
BukareŠť 11 listop
Rumunský sněm schválil ná
vrh aby záloha vojenská byla
udržena na válečné rose přes las
aikonem-předepsaný
ŘECKO
Athény 12 listop
Předseda ministerstva vyjidřli
se ve sněm a že politika Řecka
jest ozbrojeni neutralita
ITÁLIE
Nástupcem ksniioilla Antonel
libo co tajemník papeže jest jme
nován kardinál Bímeoni který
byl dosud papežským nacciem v
lladrida
ljH%nl V m ' m
Dle posledních islegratnft ne
sdi ae Ie otizia východní bude
vyrovnána ▼ ttxfra cestou círo
Iletst-íraa U!x trrIUI tni ta dav
jeví se nechať k započetl a vyjed
niviní vysvítá f slov čárových
kteri v Moskvě pnímluvil že jest
odbodlin vyprostili Slovany jižní
sejha tureckého za každou cenu
Praví: "Mi nejvřelojší přiní jt
abychom docílili shody všeobec
né Kdyby se však té nemohlo
dosihnoati a kdybych viděl že
nemůžeme obdrželi záruky po
třebné ka provedení úmyslu na
šich od porty jsem pevně usta
noven jednati neod viele
Nejeoa to sjova d'jlomacie slo
va hladká nentTu žádné skrý
váni myšlenek a' úmyslo nýbrž
krátce a jadrně řečeno co cár
učimti hodlá i kdy ty nebylo jed
nánf jeho v souhlasu s ostatními
velmocemi Slova jeho jsou zá
roven pokáráním Disraeliho kte
rýž v chlubné řeči své osoboval si
řísení záležitosti východní a jest
Anglicku dáno zřejmě na srozu
měnou že Rusko pojde svoji ce
stou zj svým cílem běs ohledu
jak o tom Anglicko smýšleli bude
že nenechá se ničím a nikým zdr
žeti A v tomto úmyslu podpo
ruje cára celé Ruko souhlasí a
ním celé Slovanstvo Ve slovech
čárových spočívá záruka žé Jiho
slovanSm vzejde brzy slunko
svobody pro kterouž již tak dra
hně krve prolito že zbaveni bu
dou konečně útisků sveřepého
Turka
Kdo je presidentem?
Výsledek velby není dosud zce
la určitě znám ač se podobá Že
Tilden jest zvolen Rozhodnuti
závisí od slátá Louiatana Florid
a Jilnl Carolina Pakli lese ús
řadním sčítáním dokáže že státy
ily republikánsky jest zvolen
Hayee Pakliže však který a
nich dal většinu demokratickou
jest nepochybně zvolen Tilden
Jelikol ve státech těch jest málo
ieleznio i telegrafS jest spojení
proto velmi špatné a proto zprá
vy tak pomalu dochází V Jižní
Karolíně bode většina pouze ne
patrná Jak se zdázvoIen deraW
Hampton za guvernéra tobo sli
ta většinou pouze asi 1500 TiU
den však dostal mnohem méně
hlasu tak že pouze úřad ní sčítáni
roahodne a výbor republikánský
tvrdl že Hayee má tam malou
většinu Ve Floridě jest velmi
Špatné spojeni a zprávy ze státu
toho zakládají so částečně pouze
na bádáni podle voleb roka mi
nulých Demokraté dosud vlactnl
si stát ten většinou 1200 kdežto
republikánů tvrdí že mají tam
většinu od 1 do 2 tisíc Louisia
na vlastní si demokraté většinou
6 až 8 tisíc však gv Kellog te
legrafuje že budouli se hlasy po
čítat! poctivě má tam ITayes ne
pochybně většino Jelikož ve
všech těch třech státech j"soo ne
pochybně většiny pouze malé a
jelikož od nich závisí rozhodnuti
výsledku volby obvinuji se poli
tikáři obou strun že zamýšlí Um
použiti podvod S při čítiní hlasS
aby většina pro sebo ulovili Tak
oznamovalo se a Floridy že de
mokraté kladli rozličné překižky
dopravě hlasS a okresa republi
kánských a i o rozbití vlaku na
němž se sprivy volební nacháze
ly se pokoušeli Z Louisia na
přichází správa le některé okre
sy dříve silně republikinské o
devsdaly letos velmi málo blasft
a to sami demokratické a čehož
se vyvozuje ie republikáni byli
od volby od st raše oi neboť neue
ebi se myslit le by všichni do
jednoho byli hlasovali ticketn de
mokratíckou kdelto dříve diva
li většiny republikánské Obavy
že by se nedělo snad počítiní hla
sů poctivě přiměly presidenta le
vydal následující roskaz :
Gen VT T Sherman
Nařiďte gen Angur ve Floridě
aby s mocí pod jebo velením byl
bdělý míru a pořádku a aby pa%
třičné a zákonité úřady ku eěčí
tiní blas& nebyly obtěžoviny pK
konání povlnostf svých Budeli
příčina TĚ podezření ie počítá se
falešně ed kterékoliv strany
nechť to jest ihned oanimeno a
udána Židný maž bodný úřadu
presidenta neměl by být volný
úřad ten pfijmootl pakli ie by
na p! i padl pouz podvodem neb
falešným slítáním hlasS Každý a
nich nati smésti sklamáaf ve vý
sledka Zem nemůže toho snéetí
aby bylo podezření neeákonitého
a falsínťho litiní hlaaJ
v : U 9 Grant
Ohledni Loaisiany oxnal pre
sident na návrh guv Kellogg
poalatí tam několik vynikajících
malS aby byli přítomni lítáni
hlasS a odebrali ee Um Hon Xf
O Kelley a Pennsylvani? Gen
J O Carfisld Cea Chcrinan a
Hon 8 ItTtUwa a Ohio Hon
T7 II Evtita í C T7 Etoe-btot j
Cr5ijrť2k'!P£ a Cen Jsa II
V- rrrr Tcrlra : Cis O
a Iowa a jiní Z demokrati ode
brali s tam II D MeHeary a
n Walterson a Kentucky Pal
raer a III McDonald gen Love
a Indiána A S llewitt a New
Yorku Tru rubali % Doolitt!
s Wi a jtnl vynikající politikáři
M&Ieme teÍy e espokojeniat h!
děti vstříc vf sledlca oitiaí hla
sS neb obě strany bdo bdi ti
nad tím aby neďily e lidné
pmlvody
Různé zprávy
f Alexander U Sh#prd po
věstný Člen rís Washington
ského ohlásil v tniealéea týdaa
svůj úpadek Dluhy jeho obaáli
prý 600000 dI víc nel jmiI
f V Oahkosh Vt im poetřelíl ©
pilec Albert Loll kterýl býval
dříve jedním a vynikajících obra
nu měsU toho Čecha Jaks ba
Krále a sice tak nebezpečně 1
nebude moci být fit života zacho
ván f V Boetoaě oWÍl prý se jUtý
Jole Briere ve čtvrtek veřer
w
kdyl oslyšet le Tilden jest bezpo-
chyby zvolený Kdoví jeetli toho
nebude ještě litovat
Gen Crook samýii visti vil
ka s Indiiny p reloa time
chyeti výprava kteráž bude
stivati ze 1300 mulOi vojska mi
mo zvědi a 150 Indiáni Výpra
va vyd se pí tyto dny na cesta
a potáhne atněrem k Po w der ře
ce
f Ač výstava je#t ekonřeca a
předměty počínají se skládali
přec ještě jet navštěrovatelS
kteří ještě poIelni výsteva vidě
li chtí V sobota dne 1 1 list za
p!atilol542i navttěvovatelů vstu
pné f Dr Slrausberg byl oznáa aa
vin jak jame minule oanácnili a
odxoaaen k vyhnán tri a Roak
f Některé holandské katolické
listy přišly na zvliitnt nápad a
by rozmnožily příjmy papeže
Nvrbuji aty kněit ve všWh mí
stech astanovill badráře k sbí
rání hdrS starého skla a koetf
kteréž by pak prodány byly ve
pro pech papele Myšlénka U
nabývi prý půdy a aa nedlouho
bude prý Evropa zaplavena pa
pelskými hadriřt v jtchl řadách
možná ie naleznou ae tlí krtiny
a vé vodky ně
f Když vyjildil v poaděif v
noci a Burlington Sta lion lad
vlak dráhy Hamiltoo 4 Dayloa
do Chicagn Dr O Chase a p
Bennon a Richatond InL chtěli
vyskoč: n nj když byl již v
pohybu vslc Mba padli pod kola
Dr Chase byl atraSně zohaven a
brzy zemřel Pan Bensoe zlámal
noho a odnesl jiná poranění
f Vždy v 28 rokách připadne
4 březen den to ve kterém nově
zvolený president úřad svCj při
jímá na neděli Tak bude též
příští rok a dle doeavádntbo spft
soba bude premideat skládali pří
saha až v pondělí 5 březn Prv
ní preetdent který ita 5 byl na
stolen byl WsliigUn v druhé
své lhůtě Drabý byl JameeMoa
r Uktéž při drahé ihitě dse
5 března 1821 Třetí byl Zach
Taylor 5 března 1819
f Během měafce Kjea přijelo
do New Yorku 65A0 vystěhoval-
co a niebi 8628 bylo malského
a 2922 ženského poblav Z těch
bylo 147 a Anglicka 210 ae
ŠkoUka 20 a Walesu 910 a Ir
ska 20l a Nimeeka 289 a Ra
kouska 204 ne £védka 129 s
Norvéžska 2ú se Španělska 232
a Itálie 32 s Holndka 14 a
Belgická 4S7 a Ruska 6 a Pol
ska 20 a Uherska a Turecka
Madeiry Guatemala Veaesaela
Perská a Ametralie po iedaom
Řecka Nového ŠkoUka a Hayti
po 5 sJapanaS Canady 24 Mexi
ka 12 Chili a Afiiky po 2 Kaby
16 Bermudy 8 Sicílie 10 Gibral
taru 4 Na hmH narosených 4
f Některé výsuvní bdovy
jsoa jil ros prodány zbývající
badoa se prodávati dral boa ve
čtvrtek dne 33 lístopada Očeká
valo se ia věiioa státních hodov
bude po skončení výsuvy města
darována však jak aa adá očeká
vání to ee beeplaf liěeto eaaao
o ně nedbá jelikož jeoe skoro
všechny ae dřeva aUvěaé a stálé
výlohy na ťjra barveni a adr
Žováni v pe řiu- by požadovaly
vejké sumy Ctátni budov Ohio
vlak nepochybně bede města da
rována Ta jet sUveaá trvale a
kamena a pí vodni sUvěea byla
▼ tom úmysl le měeta hade a
kídaata linecký pavilloa jaet
til trvantivl stavěný a kosata
německá vywtovtia ae již i jeat
plianiva Usaa aby £ dtaro
▼in byl J#da lUm koeaiae p~l
pl nlxiztr tiícraaiíaf- tilzZi
aa hadovy sdá býti dweti a
pochybně bdrli ae slalaé eeay
HUvei vfsUvai hadova apo
chybaě ba-l aachváaa pr tá
I a výtv Sl-wIk k -
pai té Mssi M44pU a jil Má í
milí ť!0JO d L k Mtál
t Svitová vý%tav jt ayaí
skončeni l4itŽé Wtavt m ke
akoačeal áítj Ity pdt
toho oheiiy a rcií?h p
maS v okrouhlé čáH~ a S2S
000 dol řUiaé vv ilai a I
000 dol a vybývá tedž a drt ie f
II akcií ltSOO X akťie
sptaeeeo byla 51 fXV a pakl
le se výbytek a splátka akcii
podlije obdrželi by keiteáři V
proceal tlstvk a akrte m la-
ýca Vlak kytj s aymí
otázka ktrá vyla ía rťatai
Jak aaám poM keere aa
výuv l 0O a otázka kt
roa rushl4oii ta jt sdali
maaí řltll čiikw tat Spj
Stát Jet splali t Plvdaí aávrh
pro oao povvies! byl toho smy
sl a Že částka ta má biti k toesa
úíeli darováaa apa aebyla
spUceaí spět ai smtaky vlak
nežli byl přijmmt r řipo:a k aě
ai dodatek I čá:k U má být
vráceaa do poklatdar &1 ee ba
doa jaké div i Jeady a at pr
eeeU výtělka vypIácvtdrlitelSm
akciL Mimo Spoj St př 4'y k
torna ičeli též hejaě stál Feea-
ylvaaia a iet Phi!ede!la a2
příspěvek tea aečiaěa pd vý
niakoa le výbor by aail vrátitt
čáatky který eú pípily a pova
žuji se tedy připevky ty aa da
ry Jak ae zdá aamýili rlt!4
readělňi přebytek eai akcCoeá
ře pekli že Sr-j St aea£ia{ aá
keeitých krok! k nabytí zTofcy
výuvě pcekytnaté
f ZeSavaaah ae aasv že
Hati Zimnice jil řáilii přeu! a
adravotat výbor oaaaweje cbs
aSim kteří a a té pííiy saL
vadálili le aotK ayal rr4 ji
stotoa spět přtjitt
f Z Wabiegtoi přkhlzí sfri
va le W O Avry iřa-Jaik za
plt#aý v podv-řy kořaiv-tfaC aá
ýt propailee aa evoeou V so
bota podpl prraidettt Ut
Soeřejkí FTátelé MtK kterýž
a té Kané přtčiey v věaeai
eháai očekávají a d3ěrwa že aa
něho také dojde a le teu
týdea propaitěa bade aa avuho
da
f Dloahá plavba telt Frask
lia aa již pelabě se Twe4 ta
rháal budila a pokoj jil byly
připraveay párátky které saěly
jet hledat lod Fraaklia když d
šla správ tei#rafická a Uav
Ie Fraaklia rl aiála dae S z as
ve Sv Tomái Lod sa)'a eata
boaUvoa a ♦}' v ji záobv k!f
V Sv Torná' iMral zlaob a
U ea vyploa! New Tor km
k 1 1 kaK! q chvlU čekává
Twd jt prý při du&r4a sdra
ví t Ve Svoraoii Čteme i Sáa-
ky volebaf bdo hdU
set vypiáceti Do aedl s rv
hedo a pak bade 1vb4 hxo
vá P J A Oliverim tad4
p G RaJUaa před € etedkv le
vy hra je-li dem čekaaee% pvae
Olivenae Ketsla aa trakař 4 12
alwe do aíaa Jedaov a b!4ho
dae Z vítěaí-li rep čekaeec po
se Betl! Olívertaea — I Jaa
riager vaaJJ ee aa Hayee proti
A Preglerovi © ewančka piva
a 2 bedničkr 4iřtc - A o iaýeh
asealich sáakách ja elyš' kte
ré běheoa týiae puekytaoa ai
vy řetaýsa svědkSea ktH pH
tom aejlacáaěji napiji
f V ladli saHl dae T U as
stralaý vk-hr Na tiaiew ankl
taaescl byla rvsaatea Mt
Dowietkaa aa!opaa byU vtaa
mt které viehr a mole aa pevaK
a vyhaal a aa 5000 oeoh shyaa
lo ve vlaáeh Vládit (eafL) }ři
pěía aboláklaa poW
t Něeaci ee taií v Chicag a e
krveaCook a kdyl bychom ili
dle aárodaoiui axsjí eat viiU a
atoape&I a větli ssexi aukrsat
vlády SMtlli i aaaai Irč4 a
rikáa JsoeiU avolki aW4ji
ci okreeal árádaici ltM kuří 4
prvního poadllka ▼ prvtct n%
stoupí:
L L Mil!avUiatvrrvkáa
Ch Ktrn šerif Niaaer Geo
Scih cier Něarnee ŽL DWtaea
eorofter Něatec J J Uea)y r
eorder Irí J Grws daí pš-
aař Ašmec L Ileeh pok!dik
' ♦'♦ A J Dy U aadai pi
safIrfaaw
T je S NěaarA v iVh aejvsve
aaějfJeh ářadeeh 2 Irl+ni I A
aaerikáav V okrai rade taamlijt eiíe
dsjirf obfaaá 4I aárv4usii a
3 Asaeritiaw Avare Ullei
J tv-t7 Ler-i Vlnili i 1 lit
íTray Cmrr a Brad!ey — Je vv
J4t a toho Že asievtkásá jeaa
eejvéie a Nok4 aejlépe abo
peai tak Že aalleee pvaJx-
vali ie rit skrwe JUh w
v rekoa aěasvťkývb
SvěUo výtavy ět4v4 ve FJa-
-J'íi 4aplplal 4e lL &Wfte
d erroe&řd bottlIivéW a dá
vJb dae kde mimí byt f2iM
vody bllía k?eei aeepk
sít Ntrsaéaě přiSíjr veíiké pu!ty
Mí aa výstavišti aby byli svěd
ky eřřmdS !wMuiih aaavfeej
vý-navy Chrady aapwčsJy i
d a jwši bj! ta l MiVí ©
Pvdíl alpadažha prt?eM kraval
b kvy byt vytA4 avláltai ve
!ký etáa pr !W S mm e
vák%ebceatvt valiíaw Karsi
aaři výtavi rseaLali ktvmtíai
poavial aa pnmdvau jeha kbi-
v rebel eoevioe apoíkové a
braalíel rnaa ke-TwoikSaB
a aaíorías apelkovýiB řttn4
r2a vi-h siitl a iaeiai koaMt
13" aahraaais ve FUade'2iL a
saerikýaa báeiklna rčikSai a
hdbeikia a jiaý výtatk$a&
Ke 2 hod přibyl predeet Graait
Ujeesaikeea Fheea CJBter
a a TaAeea Otřd pčd
aerovýat publ3s iarrrat La
pra oUřvřesí výuvv a'o2eta
a to poesodU ee rtv J A
SUa KapeU pk předU ee
ehareoa pěveckýa Bachova rko
raJai aaJž l J Mmi: a
Pa předaeJt Er-ml?axu Na
ta hedba předseda viťar a fe
deask a Jeaa W!k ťředaedA
-
vfetavaiho výfeor Sači dr
žel dš'U řeí Kaoe-! ředaelm
BeetWveeove S m5aii aaa!l
i rektor ga lJřra fečail Ná-
afpvlWrs U%rvl!ov 3t(
stále" a reJ J B UawUv-ho
předsedy tHuí k-Maie- N tw
bral h4be "lawi pH íeetl
-- j j™-4
pr M4ti£ ?
Oeeeetv va!a aáti a s aá-!
vrl Jrtkím 4I 4T U!#výh I
ra aa etaiy a imL Eáav bvlv
tetovány v přxetava ae epíke-
va keraba Flyaaoetk Pw hadx
b ebrábl ee ea Uwlr k pre-
eideeta ee aíovy F preaš
dcate čekáš aa vaii tbvec"
Preeidentvetal a pravil FrJÍa-
šat aea:árodsl výcsv H7i a
ikosÍMsa" Na to sáhl a W-
raJcký atro]k pe raee aíail de
ku ee aeaaaeeí aby p Cťr -&avU
avíj výeuvai vereetrvi Bv-
k právě 34d odjK CkeeJS i ee
apéveea : OSdi Haadred a b
p všem
Al U kíe1 byl" přptaitěao
da výstav utě pIUrkh wt 4
JI t a vybralo ee a vesaptté $3
tláSH
Hxatbs zstsctlai
LrlMvr pos 'lehátky saě!y
biti skrfaj v de premdetaké
voiby dae ? fiat hrekky aa
břbuvě Oakwoud e 5prisfe4
IX Sirálrem hrabky té je J C
rwdr Tea mil dřls ka le
ee jedaá kurJa aakf n ahm
deei koeU Liaelavých a poeta
vil a hřbitov etrál Ie? poeo
rvváM že Z podezřelé ewuby adr
laji ee aa křbttově pIořiV o-
kola hrobky Lecoaovy Osaá-
aseaa to poíieejaiaaa U4aa sH
zeaei Tyranovi a Chi a pak
pevoUa rychlá a Ourafe EJ
ner Waahbarae bývalý Kiúel
pole Teer dae 7 Wah bara
Ty reíl 3 jaá ombj a ery ti ee
ld hrobka tajee v eh!b4 jVjl
k le le v(r rjaaltjitiř mit _
m — — - — — -
LaoJaevi Jedew aael byt pe
tavea a satt sv%4 ktbynst
kde e podseesef chodby křiJh!
Teej po thhediaaJaa Čeklt aeJy
let keaečaá praakáaf vraásf
P%k zlaSeei kl4ivm i
Sdělit Vhberevi i!
stalaíaii e ted Ihl t M k pře
pade! lepili Na se:ětl spv
tsLa jeds XaÍ9á bambitka
prvá aelli lepíce 4omci J %ti a
paaoraáai aprehii da bďakéb I
áka ádyl je ssaraě preávk
valí rhvtíi vráíi aa arráici do
hrobky a shledali } brW
rakvích praeeá rakt !?) av
aeeu To Lia3 eds!ivá
elavěaá rakvi tavb jm mts
▼ rakvi ttev44 a tato sarao
rovésa aarke&c Sarf tta
byl krytý dvejitfm vtkám tsrs
aaanvfma ebá vík tato y
roabita dUtem eekyreav Xre
aá rakev by!% a aaramoreviha
arfcařha a et vyulesm !í
ami aaleaee sekyra 4M kle
iJapytei Zámek fc-afa
aavýeh dveít bvl iií i
ti vairadt pí:
7 fCaaC I ~ - ' —
tt --i v- -
ARA "RTe
raaiica k puruda v Oaas
ydU ITA r4 liiA m Haraey L
4i Ujárv lvedr_
Cheli w4aa jJka aaalvaji pivm
Jiite d h FiveHaev
rwA 7riJ#AaN stlfrai
T OMAHA NF3
ČESKt THAVNI DŮX
poaae dv hi&kj 4 aádraiS
a obelhala vá e ochotna
Ceatsjk-t tvliítjě e sposorá f
že nin- iWko phdU aaleaaoa
ta Ul mplmhlmi radv z v Listě
pK vy:Uáat pvaml
HENRY DOHLE & CO
Mají aue4i a ejvěii zásoba
BOT a STřlEYICO
2L ?11 e rařL
Cis 210 Fárala
meá 12 a 13 ftSa
OMAIIA XEJ3L
Schuyler Neb
ahotorsje vverky práoe keválaké
politi k ipiae p?jaoeti
Tak dbrws a phair4 íne
práci a-dA£ie aikie jiade
Pozor krajan!!
KJ eaw dbré pvt piti k Ja
aevkiívi na-w jiti
a iee
ftraiaijbrr Cadfias Caw elS
Xaha ctvsieta eeeceeArra po
awjoliti a pivem jak- sxalvaa a
drýs ďt aiiyiifcr© !koi
trávena Imtom pmilL Mij se
ve vtít4 ksse jwt rre
etraaaý a aepohodlaěř-
h aa zapal Pr akráovai
chviúe sí" i hltik a r-24
] a arv pr
rtaiv vlkolašeh
reísik 1 tp4
ii k dj7fcíeu
JAN JANreSK
how4iský
S iclNi
4J3sfer5)
CU11HT £t CO
fo&&r '(w%
vwe tx leva U aeJ kdtoiiT'
jieý a plaíi aejvviM
a h
wT aa saá
s veee
ati
Četby áMit eeWtaá
ixa F Scota
čký cWk
JellísQn a tlíllcr
druha kisirut atL
jaou jVlaitcorě pro
KOYÉ CAJJJIT Á EIHSY
sekáči &Zn4-e
ADAStS A FRENCH
dvee vmI a v
NEBsrjissA cnr piv
OliVtS 4 I-LION pí aby
BAIN vay
OBrábe erávčky ti atd
2LT BCH2IÍ2T
čw4f cwri
SCIirTLEK - XER
CEDAR RAPIDS
Největii čeký ebevaúrký
Výrvhky eWtousťt i a afy h'áAe
aáítcífc vichoUaWh Urvárvei wldy
a vewkám vvWra
Za vÝe zbwli e ra!
1JWA
JO!
Siíř a řemaář aWtoTtiw
vieckay praew ve m%4m e-bwra k
ipiad epkiiaani_ Sprivkv aw
eěaadklada vy kuára kZvirh
aa práci se eis r:jft a pře
svědčí a (£!tírS
Fn£L::rr i:tb
vL i
eClCkit 0DW%
áSf OSIX
r-t r-_- r—ym - ? ni
i-
f
r
-
tír% f ri z f-rlv jr irr"cí b
i i ' y
♦
V 'i