Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, October 04, 1876, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    1ÁPABU
V
V
- -
V
' 1
í -
P
i
v
s
v
ř
'f "
:
-v
4
í
i
-
♦
'V
tr
- r
v
-i
i
ř
i
I '
Jí
Majitel: EDWARD ROSEWATER
ROČNÍK V
IIU1" - MaMMMWaMaaMMMMpMBaiMiMMMMWBWMlWj ~m~- ~ - - 7T=S5SS1— ' -i _ —
Nejnovějií zprávy
Denver Col S října
Cel i repuhtikánská ticketa jest
nepochybné svolena Z viech
stran přichází zprávy o velkém
přirCsiku hla& rep proti roku
1874 Předseda výboru rep tvrdí
} vřtíina obnáSí 2000 hlaao a v
zákonodárství bude vltlina rcp
40 bla3
Londýn 3 řijna
Ilcrlírihký dopisovatel "Times"
praví Je utedni listy ruské i ra
kouské hrotí vilkou
Cařihrad 3 řljoa
Porta včera sdělil vyelanc&m
velmoci plán dle kteréhož hodlá
zavéaii opravy v Boané Bulhar
ka a Hercegovin Prmvl ie by
bylo marné dávati krajinám těm
samosprávo viak roluje v nivo
řeuí sástupiteUtva národního
kteréž má wvelávati ze 120 řlmu
Iál slítaje opravj- kteréž prý
učini samospráva zojtečooa
Bělehrad 3 října
Srbský niiniatr vilky objednal
25000 ia#řpotek (ručnic)
Bakarelf 3 října
Panuje pove-ť ie v Soluni za
vražděn byl bratr konsala ntme
ckébo zavražděného v květnu
Petrobrad 3 října
Vfedne se tvrdí že vláda srb
aká svolí k rniru pooze na vojen
ské zakročeni velmoci a na žádný
apoaob nevecme v ůvabu podmín
ky míru kteté nebyly ji napřed
předloženy
Politické zprávy
[I Méstaké volby v Connecticut
odbývaní minulé pondělí vyka
zaji v31ký pMr8te hlasJ repu
blikánských li V úterý miuulého týdne řeč
nili Ben Harrison Jim Blain a
Robert T Lincoln na bojiiti Tip
jxcanoe a Ijiffeyttte v Ind ta
ohromného účastenství lida Po
lítá se Ie bylo přes 15000 lida
přítomno
{] Dle správy sekretáře pokla
dny Spoj St oplaceno bylo bě
hem aifí 2915365 dol národního
dluhu Celý dlah Spoj St obnáií
217877641S V pokladní m na
cbási v hotovosti v xlati 64500
000 v paf írách 12500 000 v cer
tifikitech 3450000) celkem 111
500000
J Colorado jest první stát v kte
rém odbývá se volba prezidentská
sice jil v fiterý tento týden Dl
úítavy státu Colorado nehlasuj
Um národ o voliule prtwidsntské
oýbri ustanovuje je legisUtara
a volba do zákono tirstvi odbý
vá se v úterý
] Kdyl demokraté nominuji
některého poctivce pro úřad v
táta neb dintrikta o kterém vidi
le v nim rvítétiti nemohou a
neubají tudii t la poražen bode
neb ne co tu hluku a poukazová
ni na "reformu" Když viak ao
minuji titketu hanebnou obyčej
né ani nedutnou Někdy vlak
předce si dovoluji ji posoudit dl
xásluby jako nedávno "Chicago
Time posoudila dera nominaci
legislativní v Cook Co Ills píie :
"V celku titketa jest hanebná
Sestavená od lidi kteří předstí
rají býti "opravci" jeet titketa
ta urážkou inteligence každého
voliJe" — Keforma !
í PrávSfřillo najevo I de
mokraté tamýill falšovat volby v
Indiána a sice následujícím epj-s-bm
Dne 5 října bod se od
bývat! v Ind anapolis konvenc
vojín) a námořníka K této kon
venci naverbováno r Baltimore
jil 600 tulák 6 kteří maji a vydá
vat! ta vojíny a s Ustat i v India
napolis a vfikolnkh místech ai
do volby v volební den pak
hlasovat á hrozbami a násilím
adriovat republikánské volil od
hlasování To e jmenuje "Re
forma" (J Z New York a otnamaje
následující : Edward Cooper vy
nikající (len Tam many vlera shá
cil 100 000 dol kterými mi tví
tésiti "reformovaná" demokracie
v Indiána Nepotkal se viak
velikým ftspicbem aS se praví le
velmi snámý obchodník kterýž
mél opletání odborem výbérřím
přiapél velkou řástkou a i 4 řad
niti Tammanisté byli přinuceni
UŽ snalov a list vyklopiti Do
bad se v tomto díl pokrajovat!
tento kolektor dani navitfví
vlethny kteří víera neplatili
Soudí eo vlak že potřebnoa List
nežeoe neboť New Yorkití de
mokraté sřekli se již vítězství ▼
Indiáni
Jj -Svornosr pil dne 29 aiří:
MV Tesa hospodaří demokrati
bídné jmiaíns lida co nj
mutnijlíbo se jměním obecných
Skol pakli totiž jsoa vírobodny
následující správy "Zin Abíobío
IIrldf pil Pcttočtol m ns
kaeství nalebo (Cesiokraticklho
aákonočirtv( jest krlsai j ÍJa
obecný se Um nej bídnějším spfi so
bem promrhal a rozčaroval auo
obecný majetek školní obniiejicl
800000 kterýž mél býti aacbrá
něn co posvátný a nedotknutelný
byl mezi Heny zákonodárstva a
iřadníky demokratické za mílo
vé diéty a jiné nároky rozdílen
Mimo to příjmy státu jsou daleko
pod vydej a k obražení schodku
Typaly opisy dlužní na níko
likráte sto tisíc které prodávají
e jak to právé jde— Každé chví
le slylíroe o vraždách a loupežích
sotva polovina téchto zloiina při
chází u veřejnost neb hrozné
jednání desperada veřejnost ta
ohrožuji
Jiný list Wseo Uegister pile v
tomle smyslu: Ve stita Texas
není víc veřejných ikol nikde
Majetek Ikolnf v stitu £00000
bvl od republikánského zákono
dárství složen v úpisech spolko
vých a tak aabezpefen Avlak
demokratické zákonodárství tyto
úpisy Ikolám ve státu náležející
prodalo a o stržené penize se ror
dřlilo Státní důchody ac značné
Bvltiené nekryji ož výdeje tak
že úíetník státní odává schodek
na 3500000
No kdyby tohle mílo býti de
mokratickými opravami tož nás
v Václave před nima cbrah !"
Tolik Svornost ! A práví tsk
vypadaly by ty demokratické re
formy kdyby Tilden a dem vřt
iina kongresu zvolena byla V
kaukusu dem vládli by členové
jižní toho samého druhu jak jsou
v Texas a severní demokraté
musili by zpívat jak by se jim
hrálo A proto jen chatě volit
pro Tildena a -Opravu"
Evropské Telegramy
Válka trítká
Břlehrad 27 září
Srbský zahraniční ministr Iíi
ttic zaslal anglickému a italskému
koneulu novou notu v níž vypo
čítává porušeni klidu zbraní se
strany turecké a oznamuje že a
té příčiny nemůže vláda srbská
svolili k daliimoosmidenímn kli
du zbraní— V mmisteruké pora
dí odbývané dne 26 září byly
podmínky míra jak vystaveny
byly mocnostema jednohlasně
zavrženy a uzavřeno že Srbsko
zbraně nesloží ltda by celé jeho
území bylo nepřátely osazeno a
ž bude do poaledka bojovati za
neodvislust Sibska a Bosny —
Vlera spálili Srbové dva mosty
kteréž Turci přes Morava položi
li Též srazily se stráže srbské s
tureckými
Video 27 září
" Pol Corriupondtncé" v po
loúředním článku prohlaiuje že
Rakousko bude protestovat! proti
tomu aby Milan uznán byl za
král
Londýn 28 záři
"Time" a a Berlína telegrafu
je Ze armáda timocká taktéž pro
hlásila Milana za krále a že ruský
jenerál Noveeelov převzal veleni
armády ibarské
Bělehrad 29 záři
Srbská armáda pod velením
Čer&aj eva a Popoviíe eoudobní
udeřila na Turky v ttvrtek ráno
a sahnala je za Těiiti SrbQm
podařilo a dělostřelbou zapálili
zbrojnici tureckou a výbuch kte
rý nastal učinil TurkUm strašných
ikod Gen Ilorvatovič obesel
t&recké poaic a osadsl f ýliny v
týl armády turecké nyní jest
armáda turecká ohrožena ze tři
stran : Od Cer&ajeva a většinou
armády srbské v Isle od Popo
více na levém kříd! a líorvato
viř v týle ' Bi j trval až do 8
hod veier
Londýn 30 září
Depel Timesw prví i jedí
ná možnost míra jest aby Ture
cko přijmulo podmínky míra jak
navržené jsou od velmoci Srbská
strana války vysmívá se viem
pokusům k docílení míra Praví
že B'stii líní pouze ©o chce Ra
ko a i Rusko neostaň od vál
ky dokud Turek nebude vyhnán
a Cařihrada Srbové připravuji
si zimní byty Během zimy ne
budou bezpochyby podniknuty
Žádné válecoé pohyby pouze ma
lé tlupy budcu snad jednotlivé
srážky podnikat Na jaro ceká
strana která jeet pro pokračová
ni v válce i Rusko bud hoto
vo a připraveno k boji ktrý
otevře RuSm Cřibrad
' '
Bělehrad SO září
Gen Somarov vzdal a relU
UUtví itábu armády moravské
Nástupnlk jeho není dosud známu
Banko Alimpié byl soovu d sta
novin velitelem armády drlnské
Leijania má podřízené vleoi -
-i Xondýa £D áří
Jden vyníkejkl petrohradský
lín p"1 I-:ko jest neavrati-
TÝDENNÍK POLITICKÝ POUČNÝ A SÁBAVNY
Nekolajeva zaslala cárovi připiš
v nímž jeví ee velmi válefné
smýilení Cár poděkoval so za
připiš ten Vojsku ruskému pře
cházejícíma do Srbska nekladou
e žádné meze
Paříž 30 záři
Odpověď porty na návrhy mí
ru doila již vláda francouzskou
Praví se že odpověď ta opravna
je k naději že záležitost východní
bude v míro vyrovnána Porta
si pouze vyhražuje některé pod
mínky ohledně oprav kteréž v
krajinách křesťanských zavedeny
býti msji a požaduje aby ty kra
jiny nebyly jmenovitě vyznače
ny Velmoci vlak požaduji aby
výslovně vyznačena byla Bosna
Bulharsko a Hercegovina
Břlehrad 30 iřf
Praví se že kníže Milan se ode
bere do ParaSíra počátkem při
Stíhn týdne To považuje se ca
d&kaz že jest nemožno docíliti
míru Taktéž ee tvrdl že bezpo
chyby bude Milan korunován za
krále jak mil so z Bělehradu
vzdáli— Tři sta a Íedeát kozáka
přibylo do Bělehradu v pátek
200 se jich ceká dnes a 600 v ne
děli — Víera míl kníže Milan' ne
dorozuměni s Ristirera ministrem
zahraničních záležitostí Risti!
požadoval aby se uzavřelo přímě
ří čemuž se Milan rozhodně opřel
Strana přející pokračování ve
válce byla ve vítlině a RistiS řa
dal o propuštění kteříž v?ak kní
že přijmou ti nechtěl a ztěží Risti
ře přemluvil aby je vzal zpít
Anglicko i Italsko jeví velký ne
pokoj s té příčiny Že Srbsko od
mítá příměří Anglický zástupce
vyjádřil se že Srbsko nestal déle
spoléhat! na sympatie Anglické
jelikož jich nezaslouží — Ilorva
tovií podal Čerhajeva zpráva O
okrutnostecb jaké páchali Turci
na Srbech v K&aževci Město
celé vypálili a Srby mučili nej
hroznějiími sp&soby
Londýn 2 října
"Times" ee a Bělehradu ozna
muje Že Turci a Srbové bojovali
v pátek celý den n Šeljegovace a
že se obě strany održely v svých
posicích V sobotu v boji pokra
jováno a Srbové utrpěli značných
ztrát Rusové jevili velkou udat
nost Dva erbiti a 80 ruských
d&slojniko padlo — Dopisovatel
"Times" s tureckého tábora pra
ví že bitva ve čtvrtek svedená
byla nejkrvavěji! v celém boji
II tav ni útok veden byl proti le
vému křidlu Srbové chtěli též
obejiti armáda tareckoa a odřiz
nouli spojení e Niií což se jim
viak nezdařilo— Zvláltni depeše
z Berlína oznamuje že značná
cátt vojska ruského obdržela roz
kaz býti pohotoví k okamžitému
pochod a
Bělehrad 2 října
Úřední depeie oznamuje že
20000 TurkS se 40 děly podniklo
útok na armáda srbskou v sobota
o Gredetina Po 12 hod boji by
lí úplně odraženi
Londýn 2 října
"Times" se ze Sarejeva ozna
muje že 1500 rakouských Slávo
Ran Q vtrhlo do Bosny povzbuzu
jíce BasKany k povstání Turci
vytáhli proti nim z Bafialuky —
Vídenský dopiaovátel oznamuje
že Cár psal císaři ruskému vlast
noruěni dopia ohledně míra V
něm praví že se provedení oprav
nemBře ivěřiti Turecku a velmoci
mají bít vyzvány ku ahodnotí se
na zárazách jaké bndou od Tc ře
cka požadovat Odpověď na do
pis tento jest prý již připravena
— V schfizí opravního kluba v
Manchester víera večer řečnil
John Bright o východní otázce a
pravil mezi jiným že jest zapo
třebí aby parlament byl avolán a
zahájena jiná politika vfiíi Ture
cku a sic aby nikdy více nemr
balo Anglicko krav a peníze na
zachování Turecka " '
černAhora
DubrovDÍk 2 října"
Vyrorumiváae i vláda Černo
horská jest volna uzavřití mír
pakli ie postoupena bud Hoře
velká cist území viak národ
chce pokračováni v vile f a ť
Londýn 29 aáří
Ozoamojt m ze spolehlivých
pramen 0 ž Černohorci necbtí
přivolili a: 'zavřeni míru pakli
lo jim nebude postoupena anacni
list úzmí 'ir' [ V -
" Dubrovník 80 siří
Knlž Černohorský odebral s
a Cetyní k armádě
ŘECSO
'' -
Král řecký nachází e v Copen
tSn ▼ Dicřiu a odložil návrat
vttj na nur!iloa dobu Praví
ae i král ppfjidsje by c-fa
po byl mm cttrv Ilreí a r-r
ytrj l-~ - r '-lo':
0 rl A H
EGYťT
Londýn 80 táří
Praví so Že Ratib pale egypt
ský vrchní velitel zajmut byl Há
be Jany a celým svým Itibem
Rozhled v postavení politickém
S napnutím oíekává se ze vieeb
stran výsledek voleb v Indiána a
Obio Stalo se již pořekadlem:
jak jde Ohio a Indiána v říjnu
tak jdou severní státy a jelikož
se toto pořekadlo íástecní v skut
ku za měřítko od obou stran bé
ře soustřeďuje se pozornost na
oba tyto státy v nichž volby již
příltí úterý dne 10 t měs předse
vzaly budou MSžemeH soudit
dlo dosavádních známek jeet na
děje že strana republikánská v
obou těch státech v říjnu a nepo
chybní tedy v vlech severních
státech v listopadu zvítězí neboť
nenechá se npírati že demokras
Uckým kandidátfim každodení sí
ly obývá a Že ticketa demokratic
ká není ani tak silná jako byla
hned po nominaci A to jest ta
ké zcela přirozeno Voličové ne
jsou slepí aby neprohlédli že ca
lá ta St Looiská nominace byla
dílo fašařské Postaveny ta k
sobě dvě protivy — Tilden tvrdo
měnec a Hendricks zástupce stra
ny aelenácké Nominace tato jest
nejvymluvnějiím svědectvím Že
strana demokratická ne" i žádné
zásady finanční že nemá žádného
pláču kterak by finanCní tak
důležitá pro prospěch národa
otázka rozřelena býti měla a že
se jí jedn&lo pooze o to aby pod
pory obou stran tvrdo i
měkkomínecké nabyla!
Viak právě toto larlatánstvl
—tato dvojitost a rame
nářství odpudili mnohé roz
umné a myslící voliče od strany
demokratické neboť seznali že se
nejedná té straně o blaho národa
a dQkladné a poctivé teleni c tá
zek nýbrž pouze o lup Víak
ještě více síly pozbyli kandidáti
6trany demokratické rozmanitý
mi objeveními jejicn karakterOl a
jednání v Životě veřejném
Před nominaci Tildena uveřej
Kovaly mnohé demokratické Hi
ty jako Cincin Enquirer N Y
Express Brooklyn Argus Kana
City Times Chicago Times a ji
né dSkazy o larlatánstvl a nepo
ctivoeti Tildenově a odporovaly
nominaci jeho vií moci Doka
zovaly že jest pravý opak toho
co s býti zdá a že snažil ee síska
ti si jméno opravce jen proto
aby domohl ee preoidentetví —
Viak Tilden byl přece nomino
ván Tu zkoumány obviněni vr
hané na Tildena demokratickými
listy před nominaci a shledány
aa pravdivé Ta nabylo pře
svědčení že Tilden byl předsedou
národního výboru státního v do
bách kdy Tweed 11 v rm zloděj
ský byl v nejbujnějiím rozkvltu
a že nesnažil se tu o opravy ne
přičinil se aby zlodějství ringa
toho položeny byly meze naopak
on od ního přijímal i peníze- do
bře věda a jakých pramenil po
chází on propůjčoval jména své
ho k cirkulářBm které slouŽiti
měly podvodam volebním a když
veikeré hanebnosti páchané rin
gem tím vyneieny byly na světlo
listem tepnblikánským když svo
lána byla velká indignacni schli ze
obcanO nebyl Tilden mezi těmi
kteří si rozdrcení toho ringa přá
li neproblaloval se pro reformo
až později když se s ringem po
radil když viděl že moc ringa
zlomena a nechce-li sám nviznou
ti že mosí se od něho odtrhnooti
pak teprvé připojil se ku straní
opravy Shledáne ž obžalova
ným MenBm ringa tobo napomá
hal když se rozhořčeni drobet o
tiiilo a když Tweed uprchnul ne
potahoval co guvernér k zodpo
vídáni ierifa kterýTweeda uprch
nooti nechal Shledáno Ie sondy
proti ringnkanálnimuvyužitkoval
pooze v svůj proepěchže rozsudky
vyneleoé v soudech těch míly mu
sloužili pouze aa zbraň proti od
pSrcfim jeho a Ie tedy nároky
jeho ja jméno "opravce" byly' a
jsou scela neoprávněny Shledá
no Že zúčastněn byl v nekalých
ipekulacích a ie obohatil se ban
keroty několika dráh Shledáno
že v letech v kletých stal s mi
lionářem odával příjmy své ra
nejvýie 15000 dblarB aby uspo
řil na daní aneb lépe řečeno aby
okradl zemí o dan povinou a bo
hatství jeho a aby chudák dělník
musel o to více platili Zároveň
seznali voličové že k nominaci
dopomohl mu pouze spojený jih'
a že bude li zvolen' pouze jihu aa
svoleni své vděčen býti mosí a že
jih stane se pánem situace
Se strany druhé rlik naopak
:ridno Is froUvxlk Tildena
Hyrs j-t r?í3 r poctivý
f — - ' rs fív" L f-ťlt ti
' - ' r ' " f ' " — ťt r
v
Předplatné ročně 120 I s psStovri
A II E B D II E 4
Jencero ringn Tweedova j ž ne
hlásal sice o sobě I jst oprav
cera i nenechal oznamovat! poffy
5 aa 13 50 viak aa to klidni ros
lafnř rotu mní a poctiv vykoná
val povinotÍkteré národ kdy nan
vložil j že ne! pí na karaktéro je
ho ani nejmenlí skvrny ani nej
menlt pochybnosti Někteří vo
ličové odvrátili se od strany re
publikánské v letech 1872 — 1875
proto poněvadž shledali I v d&
věro jejich vloudili a lidé kteří
pomocí ringfi národ okrádali ja
ko ColfaX Kin a t p pemoH
ringu Credít Mobtlier 8hetard A
Consortes pomocí ringu Washing
tonského at d odvrátili e pro
to že někteří zákonodárci oavtd
řili se býti komptními a vlivem
svým pomáhali úřad nik 2m do
ůřadfi a vzdor koroptnoati tako
výth úřadnikS je tam ndržovalij
poněvadž nalezli t řadách repu
blikánských několik prohnaných
politikářa Viak ble! Tilden ob
jevil se co otec onoho pověstného
nngn Credit Mobilie co spojenec
zlodějského ringu Tweedova co
prohnaný politikář který jména
svého k doc-í eni podvodů vo eb
nich propůjčil j v obec objevil
co politikář a muž toho druha ja
kébo se národ i strana republi
kánská zbaviti cbe Jaký tedy
div že velké množství těch kdo
přemítají odvrátilo so od Tilde
na zvláití když seznali že strana
liberální strana jejímž účelem a
cílem byla oprava skrze sv3j cá
rodní výbor prohlásila se pro
Hayese a Wheelera a jen od zvo
lent kanddát& republikánských
docílení kýžených oprav očeká
vá Proto víliina listí liberál
ních prohlásila se pro naj-ese
proto některé listy demokratické
a mnohé neodvislé mezi nimiž I
nejprnřjii list ve Spojených stá
tech "New York Herald kteréž a
počálka klonily se k Tildenovl v
poslední době od něho odvrá
tily Výsledek voleb v Maine a
Vermont Otvruje že voličové
prohlédli lžireformu Tildenova a
Že nehledají oprav pd spojenců
Tildena jako jsou J Kelley N
Yorkská Tamany 'ohnMorriscy
"Spojený jih" zUp{ nýbrž od
spojenci! Hayese jako Brístow
Curtis VThite Reed a nes očetná
řada jiných kteří buď ve straně
republikánské neb liberální pro
opravy horlili Volby v Maine a
Vermont potvrdily že vítězství v
příští volbě kloní se rozhodně v
prospěch kandidáta republikán
šitých '
Zápas o svobodu
Počátkem minulého městce při
nesl telegraf zprávy o velkých
porážkách srbských o Alexinace
a Kfiaževce Zprávy ty pochá
zely od dopisovatelů listu angli
ckých a byť i vláda anglická byla
nepříznivá Turscku pedc neměli
jsme příčiny velmi pochybovat o
pravdivosti telegramů těch jeli
kož vítiina líst & anglických kloní
se epíio k Srbska Pravdivost
zpráv těch adály s podporovat
následující správy- o phmíři a
vyjednávání ač bylo nám nápad
né že Turecko po tak velkém ví
tězství svolilo ochotně k vyjed
návánf vador torno že dřív ne
chtělo o vyjednávání ani slyiet
dokud nedobyde Alexinace Via a
správy ae spolehlivých pramenil
a lislú Českých svldčf žo nebyly
porážky ty tak velké jak je do
pisovatelé listu anglických tele
grafovali a le vlastně nutoapent
armády srbské stalo se jen proto
aby překazila plán turecký a za
ojmula nedobytná postavení Že
Turci tak ochotní svolili ko pří
měří vysvětluj se nyní taktéž
Dokuti vítězili v Bulharska a na
hranicích srbských nechtěli ani
slyiet o zastavení nepřátelství
Necbtí li dřív vyjednávat dokud
nedohodou Alexioac Vlak kdyl
mistrným pohybem Cerhajevaa
tarasena jim cesta kdyl zadrženi
a ohroženi byli armádou srbakoa
kdyl stáli před nedobytnými
hradbami Alexinace a Del 'grád a
a viděli že blíži se deltivé počasí
v kterém! bode nemožno činili
jakých pohyb 5 svolili ihned "k
naléhání velmoci" v zastaveni
nepřátelští I Turek avolil k na
léhání velmoci" zastavili a prá
vě v tom okamžiku kdyl nemo
hl dále Přímíři to nikterak ne
bylo na ikodu Srbska Ustavič
nými pochody a boji byla nepo
chybně armáda čáaUčnt vysílena
viak několika dení odpočinek po
stačil k aotavenf lak i Cr£tjv
minulého čtvrtka mohl jil pod
stoupili útok na netiula Záro
veň aeailena armáda aovf -aí do
brovolníky a co hUvfciLor zaopa
třena ruskými dZtojTÍy fcUííJ
to dosad jxk zdi v cnriJ
a a a i jěl
rnsa cciytiii a bj-lj cr:a
rtniaovr" 3a£l v i "
zfsflksa
ň ÍJtlA 1373
til pma HnzU
Rč pana Hanzla vWestPoiat
otisk nat t "Pokroka Záp4a"
před dvlma týdr aaa)a!a k
lost před očima Sláv i - Praví c
Slávi I e!o toa řečí pa
Hanzla táhn a pásaso atyda
týck lži viak Uezpochyey eatcj(
(?— ji ty !!" za pojrdeáváei a
volí ai peus vlc jedna o které
v Ovooalospeotésa lláaka roa
ptsoj totiž I I r aaii výtečalci
čitt N4prtek a Havlí7k aastá-
H při tial repabiikáaaké a tvr
dí zcela arčit? i "Pan TNápr
tek 2 plně S4M Masf a polltlekýw
směrem Slávie a kdyby dae byt
v Americe pracoval i hlasoval by
s námi pro Tildena — Nevíme
ale niíeho o smýllent paea Vj
Ná prstka abysm tak aeb onak
tvrdili mohli a b4íÍH byvm s
pra nic kdyby pan V X #
rera Slávt soohlasil rk-li i
poase se Slávi zprávy o politice
americké čerpá- Oa neví fecspoa
cbyby pooěradl to Slivi nav-
řejaiia že ta strana liberální je
jímž cílem a úkolem byla oprava
rrohlániU ústy přddr 1
rodního výbor pr! kandidáty r
publikánké a jen od th opra
vy očekává on neví ž mimo
"Adama Trnmbala Jaliaaa ji
ných ryzích vtaatencS am#ri-
kých joa Uké WhitovJ Reedo
vé Šurcové BrUtowové a jial
taktéž vlastencové američtí kte
říž prohlédli -reforma" Tilde
nova a shledali ž jeet to ~ 11 -reforma"
I mnohé listy demokra
tické prohlásily proti Tld®
ví 1 vynikající lUty straar lib
rální jako N Y Tnbane Ciarf-to
Commercial a jiné prohbily a
pro llayes f I N T Herald
který jaa zcela ndvUlým kloail
a po nominaci k Tildeaoví viak
divá nyní přednost nayvi
On ví bezpochyby 1 American
Ailianc prohlásila s pro Ilay
se viak sotva ví ž Tammaay
Ú4Ílovni o svoleni Tildena prae
je A proto byaen s nedivili
kdybr sonhlasil Slávii Nevi
tne jak velká )et aáoba nadá
vek kterou Slávi chová al zdá
te nim 1 článkem o řeči paea
nntla vyčerpala zásoba tvoji
skoro až na dno
e
Týdní přehled obchodní
(Podává svláitě pro Pikr©k
Západu" každého týift trmm
Blaclman Bn 49 JIsrktt St)
CHICAGO Jmm
30 září 1875
Od poslední naií zprávy byl
trb veskrz Čilý zvláítí-v obili
Yyill ceny skoro veskrz ovlád
ly ač v některých pádech klesly
{ niž než byly v týdaa miaalém
Zprávy a Evropy oznamaji pevné
ceny veskrze a zprávy a New
Yorkn byly Uktél příznivé Do
voz obili během týdne byl mno
hem značníjlí ael v týdaa mina
lém a záaoby s o něco světlily
viak přec vývoz byl poatačilel-
ný aby zabránil klesnutí ca
Vývoz z př{tavních r4 byl
značný poptávka po awrf k#ta
obilí trvá v Evropě neastál a to
jest hlavní příčinou pevnoati eea
Moaka v toaato týdaa opět
níco t stoupla a stojí na it50 &
6 00 za si padni jarní Extra 550
61875 za Minneotkos Ozim ni
prdáváaa za 550 @ 730
Po Minneeouké jarc byla od
mlynářů značná poptávka bylo
ji viak málo v trh a prodáván
číslo 1 za 11T a ? í aa 1 JJ
Jarka prodávána při nkoxiceet
E 1 za 112 Č 2 z 110 ® 1101
nová 2 S za 100 stará aa 92 not 4
odpadek aa 90 a stará aa ? K
dodání v října stála na lCé
Kukařice I2 — 46i4Si
k dodáni bned a 41} @ 44 k do
dání v října Odpdk za iZl
Ova l 2 aa 33 & S3 Od
padek za 24
Žito č 2 přt konci týda U
lo 01 odpadek 5Ú
Ječmen 11 prodává aa 85
@ 8T k dodání ha4 a 83 ® S5 k
dodáni v října člalo S atál% na
54} a 55 a odpadek 33
Nakládané vepřové za
1640 3 1650 k dodáaf navd a
1625 k dodáni v Hjsa
Sádlo 1030 a iai5 k dodá-
ní had a 105 pro říjen
8 m a a měly náldajii c
ny Timothy 1T2}©IJ7} J
tel 675 © 700 Njlepií 144
semeno 125 gl25 a aheraká tréV
va35@40 f
Háato poněkad tile od 15—
W et3 dl dobroty
ňJT !— aj pv4 1S @ 23
tatat Caťatovi tltiaa 4 i%
6e IX Seno Ueaothj I di
vok4 6C3 O 7C3
Hůl ctay rflíetsjp-
ktlaaé ? K% IírAví aeíii
c a r- r'
~ r
Cr}23vi]ii trtat rpráry
New York 3 bí líT
Zt 11 í ]
Cea- 3 Hj MT5 j
Piak4ar&a tt — 18-lCtři
t3- iCSi
Odpik -@0—
RakaHc ííi:-1L— 4S— 43
3L_ 51— 54 :
Ov „ 33 1
Prtliá ~-55í—4T5 :
Dbytec 25— 475
Má! Čmv4 ll}-
t Loía A Hiaa
Piaieči ! M'mai t9— 1)
s - -Li j
Kakařic nieexlí II— t:l
Pra ta 1 á 375 — 5
Pozor osadnici
YAMXTOMtCOM HOECVs
Karel Kadíš
ZALOŽIL PRVNÍ ČESKOC
les: k E#isrTjr
fa J ulici r JTuMAfeMs
mmr mim W
to4W mm
S
mm Imi(s i a
DOEBRASKY
osnaa%B ctíý rodáklsa 1
v králklm řa# zavitá a bd
v Crete crt i p
kovaříka vo WUbr a
ve Vest Point
se tiž i y OmQZO dávati vá
přwdatawai jakvl i akaavati
bad své věové obraztl
Panorama!
tvořené sa4ick sviulav s— žA-▼au-i
a ajkris4sicat mhm kra
ji eoh badr VODOPÁDŮ x
Evropy Acle Afriky
Auetralle I Ameriky !
Jakož i rvzvtjej£ct kí'wvk-
revaé hry komické obrazy a j
3Iezi ptdtvi a k asavf
ni představ! předa A I
alto NOVÉ ČASOVÉ POr£V
KY KOMICKÉ TTSTCPY atd
47 Určitý da pčluivvi
ok!io bd aa plakát rk i v
"Pokrok ZlpJ-
13 Nfo&t lmix plakáty !
S ictoa Váz vicky a v
A PoNÁTtX
C II Hc!i-Uh2r Cen-
t3 C£UzAv
který rir:'=i Čcii !
Ze- — rSi i 444(li
Má CVat ww t
Mik mr Wa t mVmgm efawf t
Kri4 pvvíiie r%iri
vé a os s4ms aá kpi-
u ntK ceea aJ zs
Aaariev
j4 aaP m gMttaifcaji
FriL:::3T trx
„C o c b D Óooeť
gssM m mu T3
sa-c -
i mm
° I l °
C ' ' I # Z
mg UJ SB
a
i Kt it —
— %t-r-
(OMAUSKt PIVOVAR?)
noc in Zk 3c:nrorr TTXsicz v
OTVT ATT A EB
CÍQ CtCJ sssseassssss csxjUe
tpc?o miatal i pn sAiI1t
I U5T£cci
ftShm ři4M:
aj'p4í ř-řárssy i aápj doíré
vii a vikr4 m4kII!
y lni A rrtttTfW
VÁCLAVA KUCaRY
rtt mm a tavaaMa tlaU
HE1IRY D0HLEÍ1CO!
Itají #!ji a avtM zásoba
BOT a ST&EYICB
Za iWli ručí
Cis 210 Ftmlxa
OMAI1A EIX
CRETE I1EBRASKA
Cm)tt m+mti+mv Paaé Wiu-
UsaM vl Jy l+rmf4 OaaaVaké fi
v Havmaaá dtaiv a ka
řokv 4Ha4kra dnaái
ICF ST03L-
Cemmf Wii krajaay
vé v l ir dii jmk mm kai iv kia
aW 4un4 kZMl ka svésza
Pxmk-b prv4U
rT ČADA-
Obvi4U ni cac 4ar
trvalévw v aa saimeaj e
mmvmt ji} aavitivi
jos Kum
H-:tiaký aváirail Cř Na
W AKQAE3T
Kaval a kal JLa lis
pďrxa
T&VC TCCGCCD
au -i wiai i áoV aWii
♦eaaA pwe™
iSavav ett%
lpůc kIaoka
auL mxJL atd
aa tur aaa atir acav i
m w _
vtray trmi-4 jaaa
w i ml v- kkahci
doSvtck praaaTa
a j Wřv za aejvyiii eaa aa
výa%a
cJSain Avcnua
Právaik
OS a
KAIN AVENUE
Vedl 2Uadvy Ukarsy
ODir BATTD
Lékař raaj4 a Uaánuk
LixSkl porady s a darmá £{
láji í
Seepty a aUizi eastrswd a
prmv4
Ziimk UÁr%m aa raka
MAIN a 13:4 aiti
vtřtjaý nOTAQL
OIW-y ipy a áha-iai fmj
mímímm 4ra fttnrtmi vy
VhhJuvwa
v4í n Caby
CEZTE - - XE3SASXA
00D0 WATQDÁĎ0!
2tOyaf mfě% arwi4 a
?: j v-
aS tm mm- mé mi — ' — ' j
O W a lil
mH UM H Wl— h mi iSiaSt i
I
Jjpb-jS SLfteVs% "saa# lsassl'BksldáL sm sBaaa
enya '
— —
ciitsr : ua ccsicrr
C1SL0 22
nx rtat
MlttS
ICVít s ván jak se vaz f řva
9rA 7 Jmmn mllem
T O 31 AHA N£3
taxt stsatni tůac
fa da V-?y 4 aáixaH
a ok4Ji v 4 (K-Wtaa
C:(i sv'áí# xř-asrl zi1
ž aaiaa %i4 p&4Ii ajs
ta lAl aralif 4 jurair svlÁi
fti vy klaxi raai f?m míL
Fnztx Pivcila
ktt&kt
ir k pd t Oetaaa
iT rva 2i4a Er#y ai
vm4+ lJLrT £#£-
:
Pozcr !
Hjstifliíí s cííchsiaci
YKES3ASCE!
v
? OfK ti
! Schuyler lleb
SLPZTŠliis
akvj Wky fHrio kválk4
piiv-4 a k ifL4 f?4íMSa
Tak kbr a pitmiťeml t#a
práci askaa&s aikl Ji ad
Pozor krajan! ! -
Kd tferé piT k Ja
ikovi mmm jiu
astc dt
SekjWv C-IOl ( v X4k
Ma ti4ata 4Ínattt po
iti a paa jaui au" tu
dorýaů iaai4y éhkm í-a-a
erava a čsnz iíIí Jí I j ao
v-J vy£av4aý Wtar mt pro
rý a jmúmrn ae-p~Vi-la4r~
Uxh a zip4? PrW aarioeai
ckvtl soi k!xak r-mbJtsé
fimé krt a pro p-tisy j k®a4ek
rIalkl tspU atáj k 4 7t
S 4cte JAN JANEČ2X
dCSSri) h4iaký
i CUltUT A CO
I ahlí ssKl4 Cfamie bwtr tf
fvic I4 leva(U l ki-ár
f jiýpUá atrjMá wy uná
ml ve atJL
Ccay w&Lmiíí -W%4
Iý cir
t
JcIIřcca a nillcr
rnxiivajl ibsli ieteiaé
ka druha k:un&a atd
A KI3Y
sekací trH
ADAX5 A IXENCH
í NES SASK A CITY íih
ORTLs A DLXOX áy'
k -r i mí
SOIUYLEK - - XEBL
y
f
CEDAH DAFICS
P DVCAX
5jí'dU l-mkf owki aávd
Yýrvaky daáťt i z ajvy alas
4rK-a výcatárk tsívinr viJy
a vik výr
Za v i aáwli a r2i
c
XOV7čw
a rsMřaí $av
cay pr4 véaa &ra k
?a noÍMMU Srárkv ca
bssaWs vjleatra! la
a práci a tati Ft-"W a -í
eaJaav ( illZ:}
r— _ —
' kr) tr mxtt zÁwvwi vvs
i LtťZT diaOi kasJ-
7 car:
—
i
: hni aa mm hMk t mm
i H a t m~m auM k in mm
mm-rn '" t tNW mmm mm-
mm mmum mm m+v mt í bmi
mmm lat%T JZÍIV
I