Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, April 26, 1876, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    POKROK ZÁPADU
Týdenník politický -poučný a
zábavný
iro
ČkCIUWLOVANT AVItHlOKÉE
podávající nejnovějSi zprávy ne
jen tflěho avěta ale zvláště Z
Velikého Západu Amerického
y chází každ úterý
v OMAHA NE 11
Vydavatel a majitel:
JSI"W UOHinVATKH
Redaktor:
ia ikwickV
J'i'd 'jlitné ntf Umí obnáší
tJtíO a rol£ 110 Pai
roku a akcentů na čtvrť roku
t-Ut J-Íali j4lrWlo
Ifiitimkir „INArwkw Zilu" itii
T to aaroJai fk UU
1h1'-íV r t B ir-wi Niitrrt-ll íMu-
fct -tr !altUj l lk B U r l
lf) k mm iuok m 4 ardoto-
t f- 1 1 h ► are' aa aa
a a i aaaatv tl-i r -
iltarilUI J }V )! fcUni
ftu- lWlW íU JHil-lH kVl-
„Pokrok Západu"
Otuaha JNVfc
Omaha Neb 25 dubna 1876
Číhané
(lMUK'at )
Kouření opium netii aice mezi
Čnauy Uk všeobecným jako u
ná užíváni tabáku jest však
předce mezi ni my velmi rotšiře
no jelikož není známo že by
který jiný národ opium tím apH
xobein polítal m&ieriio to ta zvyk
Irivě Čínanaký považovali Bo
hatí Čínské oddávají se kouřeni
opia ďma chudší jdou ni zakou
řit do ide'ua veřejná kuřárny
jat { li tt0 ▼ San Francisco víc
loo il4ra Takovéto kuřár
ny j-u arci rozdílně zařízeny
]MMllé tuto jaká Klc?nost Jo na
vilěvnje XejprOíiejí z nich
jaoa objíejné avětnice 12 až 15
tj ř tverce v bichl nalítají
§i po tranú h postele na epS
jak na KkJkL ku třnáru j řita
vení obyfejnS 1 ialy nai nebou
I'fU le jsou tljti široké pro dva
kuří majíce malou olejovou lam
jiíku inexi Mebuu cnljiivají ce os
Mjníiua kouření Ne i t to ta kouř
X opiúm a výpary kuřákS kte
rý hl ta Uk malé tníatnoeti nřkdy
30 i 40 íiní pobyt tu pro kaMébo
vyjma kulika opium tteaneaitel
nym Opium připravené pro po
žívaní V tomto apSakobu podobá
řiJkcma téttu do kterého! na-
lnici konec drátu kterýi no
ak plaméukem lampičky protá
hne íml opium řídne a pak m
ním polře vnitřek dýmky zvli
ité pro totu kouřeni testavené
To opakuje po několikráte a
klvl dýmka pot-iiteIuě plna
vykouří ji kuřák a poens napIRo
vat snová Kouř x opia jet bo
lavý a ailnS řpavý Účinek kou
řeni jet jak ti kdoi to xkuiůli
tvrdí opojný a velmi příjemný
Kuřák xtráci cátecne aebevédo
ní xdá mu jako by e volné
Txnáiel ve vonném vzduchu výi
a vý Je Lejé ]Mtavy jej obleUjí
zlí kráané ovoce a květiny roz
kolné krajiny cítí e tak lehce a
Tolné nevj!oviteíně blaieným
8 vracejícím vř lomim dosta
ví e i následky opojení roze
chviioet nervfl nepohodlný ne
jrijmný jo it boleni hlavy a o
chabloat viech ú 13 Víak to přej
de o]t a později dostaví e choot
ka jo novém ojojení Vfibcc
jert kouření opia pouze epfit
►ob opiloeU e tím toliko
rotilílem 2a vidí opilý vie kráxné
m příjemné a nikdy opice nekončí
v rámuu a rvačce jko někdy
opice z polírání nápojů opojných
Mimo zvláíťních kuřáren pro
kuřáky opia nalézá e koro v
kaldé íin-ké realauraci jOtřeb
né ka kouření náčiní a utivá ae
ie ta uvidíme tél bělocha který!
4c to od ?í řin 2 přiučené choutce
Loví
Pozorovatel kterýi po prvé
čínskou řtvrt navitívf nem&2e ai
V) Mvétli'1 ani poc hopitikde vloch
nu to mno2trí pa ulici e vlnící
ani bydlí VSak kdyby zjednal
ai dobrého prfl vodce a navitívil
byty tínaké io deitl neb jedo
nicté v noci kdyl jil vSUina do i
avýcli dřr zalezla ahledal by kte
rak to mol no ie ae jich mnoho v i
inallta mít& smřetkná Nalexne
je tu ako alaovcky Lolnioe v
které 2 by jeden béíoch aotva mU
ta dosti nalexnul poekytne do
statek mUtnoti ka nořníma od
eiaku pro I ucet I více ČídauQ
O nolietolí puch o hmyzu kry
4h mylícb at I aai nemluvíme
Sa JaiTknon ulicí atoji budova v
trél dříve býval hoetinec rod
vertt (i ! hotel Hotéí te
mohl pohoititi nejvýle 200 lidí
J"J— "M
'itnt jet arci věcí nemolnoa a
t divQhodnrt Ie nevypuknou
' w caAU e řtvrti této epide
4 „emoci Víak na Čítaný
ě f ří-í míli ia
ia n - -
ili ČíSa byt jestmo
'ji byCÍ rzia
n&jaký řas jest byt v takovém 8tft
Vu že bylo by nemožno jej zrtovxi
slušné seřídit aby v něm ' někdo
jiný než Číňan bydleti mohl a
tento pak dostane byt pod vý
minkami jaké nám ei uríí
Čífianek jest v poměru k muí
itkým velmi málo v této zemi a z
těch co jich xdo bydlí jet devan
tenáct dvacetin k ůčel&m prosti
tuce buď veřejné buďaoukromné
Nezdá ie 2e by mravní cit v tom
toaměru byl u Číhánu probudilý
Považuji prostituci ca výživu tak
zákonitou jako jiné eaměstknání
Ženské em za tím účelem při
válené jaou veines zaprodány
za určitou čáetku peuěa ná něko
lik rok 0 lo ta léta má její pán
úplné nad ni právo a snaží e
arci vytokali co nejvíce možná
Číhaná jitou náruživí hráči ha
zarduich her Nejoblibenějií hra
jfflt u nich hra Číuská nazvauá
"Un" kteráž ae v některém po
dobá hře americké "íaro Viak
hraní jejich nikterak neobme
zuje na tuto hru a záh}- přiučili
ho i rozni:anité hry hazardní zdej
ií livadla činaká bývají dosti četně
navitěyovánaaS my by jsme sot
va představeni Čínské divadlem
nazvali Kusy jsou obyčejně ne
smírně dlouhé Uk ie uěkterf z
nich trvá dva ai tři městce Zo
brazuji obyčejně Život od naro
zeni až ka atnrli a podávají ee na
jeviUi i podrobné malicherné udá
lvt i ze viedního každodenního
žili Jeviilě jeat jednoduché vy
výSené miato bez opony dekora
cí bcx okras i ozdob Hudebníci
umiittěni jou v pozadí jeviítě a
často hrajou nepřetrženi i během
rozprávky i'o stranách jeviště
edi neb povalují se herci čekají'
ce až č4 k jejich výstupu přijde
Slavná publicum mezi hrou kouři
jí pije a přechiaí zlále a nikdy
nelleská aniž jinak dá spokoje
not avou najevo V San Fran
caco jMa divadla dvě a vstupné
řídí ať dle času v který hoat pří
jde Z večera zaplatí 50 centu o
desáté platí ae 25 a o hodinu po
zději dostane te tam za 10 centů
Četně ruezi řemealníky čínský
mi zastoupeni jsou holiči a jichž
znakt-m rámečkem o čtyřech no-
Inu při nemž nohy zeleně a vrch
ní čát červeně nabarveny jsou
ae často setkáváme Lifiané holi
ne jt-u celý obličej kterýž velmi
ole vousy obrostlý jest nýbrž
i krk a čál hlavy Zaplétáni co
pu patli arci také k uměui holič
skému
e atntve nejsou UUiane a
zvláště třídy n(ží velmi vybíraví
a vetáina potrarin jejich přichází
z Cíny lijie čaj ovoce (nejvíce
supené) at J Caj jest dobroty ta
kové Že by jame jej u obchodní
kS jiných marně hledali Mimo
tři lito hlarnhlt potravin požívají
nejvíce masa vepřovél-i a ryby
taktéž drůbež ustřkv muHe a
jiné pokrmy Požívajili také
krysy neb myijak doniěnkapa
nuje nemají zajisté o ně v Čínské
čtvrtí nouti neb ae tam krysami
jen betnžíiií v krámech ku prode-
jijich nikde neviděli leda by by
ly připraveny co sekanina
Obclioil&íci Číoátí nemají pod
nikavoati tilosti a odvahy ob
chodníku plémě kavkazkého Oni
zachovají sice peníze vlak to
pouze svou ietrnuati odpírajíce ai i
potřebného pro tělo pohodlí Ve
krámech jejich ncahledáváme onu
čilost úslužnost a ochotu jakou
potkáváme se u obchodník 3 ná
rodS jiných Líně nedbalo odbý
vají své odběratele Zboží jest
nedbale urovnané bez ohledu ja
ký dojem činí Skleněnou skříň
ku vykládáni zboží bez které se
žádný jiný odchodník v této zemi
neobejde postrádáme a Číňanů
docela Ka počítáni nalezneme v
každém kru mě stojánek na němž
ač kolik řad kuliček na dráty na
vlečených Stojánek ten vyho
vuje všem početním potřebám
Čínského obchodníka
Co dělníci jsou Činaoé schopni
a učenliví ač- málo vynalézaví
Itemesla při kterých zaměatknání
jou ae v brzku nauZi a jakmile
je umí začínají vlastni závody
Tak vytlačili akoro úplně veške
ré dělníky řemesla doatníkářaké-
ho a velkom větiinu dělníků v to
várnách na boty a střevíce Jest
jil v celku málo řemesel při nichž
by vtlkeří Čířiané nebyli zaměat
knáni
Někteří a Čítaná nashromáždi
li ai již značiného jmění Více jak
20 obchodníka platí dan na 5 tisíc
a výe Jak mnoho majetku grun
tovního vlaitní jest těžko určití
jelikož se dali ukládá obyčejně
na majetek takový dle popiea a
ne jména
Velká čat Čí&anQ mi arci ma
jetek velmi skrovný jelikož sko
ro viichni přicházejí sem co k&u
(dělníci na vícero let aa určitou
nrna najmutí) a jsoa ve správě a
neb držení jedné ze leati Jinakých
společností Myslí se všeobecně
Že ťpolecnoiiU tyto nají skoro ne
obinezeoé privo nad viemi Čina
ny v tito zemi } ie drží soudy
nad provinilci a popřípadě tresta
jí i smrtí Jak dalece právo moc
noat jejich sahá jest arci těžko
u Jatí jelikož ve věci té jsou úpí
ně neudil ní tolik však jest jisto
Že tyto SjHleřnosU řídí osodj
vřecb xdejiích ČířianO Ony řjrI
ámlavy #těmi kdoX dělníky po
třebuji a dodávají íra tolik dělní-
kQ ro mají zapotřebí Z plata dil
tiíkft zadržují jistou část tak aby
dělníky vidy na úsdě drieti mo
hli Mnozi a dělníkO když si byli
tas na který pronajatý byli vy
sloužili a si něco peněz nastřádali
jedou zpět do "květnaté říleM za
chované jmění sebou odvážejíce
Příčiny proS proti ním na po
břeií Pacifickém nepřátelství vše
strané panuje naznačíme ▼ krát
kostí asi následovně :
Dělník vidí v nich svého nepří
tele jelikož pracujíce za cenu da
leko nižší než za jakou dělník bí
lý pracovat! roQie připravuji jej
tak o výdělek a chlehííyní mono
polisnji prác idoutníkářskou sko
ro výhradněhotovení bot a etřeví
c& a větší části a jedno odvětví
průmyslu po druhém propadá děl
nictvu čínskémua tudíž ti dělníci
které dosud soutěl čínské práce
nezasáhla cítí se ohroženi ví s
jistotou že v několika letech též
tak vypuzeni budou jako doutní
káři a obuvníci a proto nemůžeš
me se di viti pakli ie jsou proti
ním rozhořčeni
Obchodník počítá o mnoholi
více by utržil kdyby bylo o tolik
více bílých obývatela a konsu
mentů místo těchto asiatských
vetřelců kteří skoro veškeré své
potřeby s Číny potahují a vie
chen výtěžek práce své do Číny
zavážejí a jest arci proti ním před
pojat Držitel gruntovního majetku a
domů ví 2e by majetek stál ve
mnohém vysi ceně a že by dostal
větsi nájemné kdyby místo těch
to křivookých synů nebeské říše
bydlili tam dělníci bílí kteří pe
třebují osm i desetkráte více mí
sta než tito
Národohospodář znamená že
celý výtěžek práce své přes hra
nice vyvážejí a povážlivě krouti
hlavou
Všichni pak obyvatelé onoho
pobřeží s ošklivostí odvrací se od
nich pro jejich nečistota pro je
jich pojmy o mravnosti kteréž
se nikterak s našimi srovnati ne
uojou pro jejich škodlivé zvyky
(jako kouřeni opium) kteréž se i
mezi nižsimi třídami bitého oby
vatelstva iířití počínají a pro
mnohé jiné příčiny
Přítomné hnutí proti Či8an6ké
na onom pobřeží bezpochyby
zaJrŽÍ částečně velký nával přl
stěhovatstvs toho druhu a pove
de tiuad v brzku k rozřešení Čín
ské otázky kteráž počíná se stá
vali velmi palčivou
Hercegovina
Hercegovina zalidněna byla v
dobách nejstaršícb ilyrskjiiii ná
rody spolu s Dalmácií a přišla
jako tato pod panství Římské
při rozděleni pak ři připadla k
západnímu císařství Římskému
V století sedmém uradili se v ní
i sousednícu kiajnph Chorváté
a Srbové kteřížto rozdělili kra
jiny na malé Částky župy nad
nimiž iupanová co at?ri a správ
cové vládli podřízeni jsouce více
méně vrchnímu knížeti čili velké
mu županovi Srbskému Pozdě
ji byli tíž částě Hercegoviny pod
o hranou iíosny a (Jheraka ej
&kvělcj5í doba v dějinách Herce
goviny počíná ai rokem 1389 v
kteréž době jmenoval Tvrdko
král bosenský Vladka Chrániče
(také Vůkoviče sváného) jednoho
z knížat neb županů v nynější
Hercegovin voj vodou nad voj
skem kteréž poslal v roku tom
Srbskému knížeti Lazarovi ku
pomoci proti Turkům Vladko
I jeho vojsko (počtem 20000)
chrabře se drželi na Kosovu polí
však bitva byla předce ztracena
Vrátiv se s málem vojska které
mu zůstalo domů sebral Vladko
znovu braný lid proti MaJarQm
znepokojujícím Bosnu i porazí)
je Potom bojoval a úspěchem
proti BalŠičflm nepřátelům Tvrd
kovým Když Turci vpadli do
Bosny vytáhl Vladko i proti
těmto rnaje pouze 7000 mužů s
nimiž předce porazil 18 000 Tur
kfiv ve dvou bitvách nejdříve u
Iludin a pak u Biieče Za tolikéž
služby dostal Vladko od Tvrdka
důstojnost Velikého vojvody(vĎd
ce) Bosenského vojska a větší díl
nykějií Ilereegoviny aby ji zpra
voval dědičně pod vrchním pan
stvim Bosenského krále Po
smrti Vladko přello důstojenství
otcova na syna jeho Sandalakte
lýžsi velkých zásluh získal o
krále Bosenské Dvakráte vedl
bosenskA vojsko proti Sigmundo
vi králi uherskému první bitvu
(1410) ztratil sice ale za to aví
těxil v druhé (1411) i vypudil U
hry a Bosny S Benátčany i Tu
reckými sultány žil v dobrém
přátelství Umřel 1435 bezdětný
Nástupce jeho byl syn bratra je
ho Štěpán Kesača (KosariČ) Byl
to Člověk bea charakteru pln pý
chy a práxdného mozku a ke
všemu tomu roztoužil se po sa
movládě cbtS býti od krále Bo
senského zcela neodvislým Své
panství rozšířil od Dobrého pole
až k Novému Pataru od Dubrov
nfka až do Konjice čímž ovšem
Bosna seslábla Koka 1441 vy
prosil si od císaře německého
Bedřicha IV důstojnost německé
ho h e r c o g a strážce hrobu Sv
Sávy ohlásiv Ie j věrný římský
katolík Tím se odtrhl acela p4
Bosny a od té doby dostal kraj
ten jméno Hercegovina a neb
vévodétví Sr Sávy jehož kosti
odpočívaly tenkráte vMilelevskó
klášteře Štěpán nežil v přátel
ství ani sDubrovDiřany ani sTur-
ky ani krah Bosenskými aj
byla dcera jeho Kateřina vdáni
ca bos krále Tomaio Od roka
1453 po pádu Cařihrado nacfci-
zí se listina od Štěpána v které
se nazývá „z boži milosti a a mi
losti velikého císaře Amira sultá
na Mebmetbega hereogem od Sv
Sávy" :
R 1457 počal se král Bos Ští
pán Tomáš připravovati k bojí s
Turky smluviv se o to 8 papeíem
Kalixtem III ale pro samé ple
tichy i pro nechuť Štěpána Ko
sariče nepřišlo k boji IL 1460
dosedl Štěpán TomaŠeviS na Bo
sen trůn i odřeklť Turkům pla
cení poplatku (25000 Juk) Ma
homed II vytáhl ihned proti ně
mu s 150000 Turky do boje Her-
cog btepan nepřisel krah xíoen
ku pomoci Po pokoření Bosny
navštívil Muhamed i Hercegovi
nu kterouž poplenil Hercog
musil dáti syna svého Štěpána co
rukojmí věrnosti a zavázati se
ku placení poplatku Umřel 1466
zůstaviv tři syny: Vladislava
Vladka i Štěpána Všichni tři
sezvali hereogové od e v Sávy
Dle v&le otcovy rozdělili so o
panství Vladislav dostal horní
Hercegovina a Vladko doiníTře
ti bratr Štěpán jsa u sultána co
rukojmě poturčil se a přijal jmé
no Achmet stav se beglerbegem
Rumelie Oženil se s Fa tou dce
rou Mak II Brzo po smrti Ště
pána Kosariče ndeřiliTurci (1466)
podruhé na Hercegovinu ale bra
tři se vykoupili slíbivše poplatek
větší LeČ r 1482 zahnal Bajazet
II předce je-lnoho i druhého a
podrobil Hercegovinu úplně
Vladislav poběhl do Uher 1483
Vladko do Dubrovnika Osad
Hercegoviny byl nad pomyšle
nou smutný Mnohé Šlechtické
rodiny se poturčily mnohé yyje
ly ze země (na př Bunjevci od
ředy Buny) tak ie v xeini jenom
sprostý lid zíetal věren křesťan
ské víře Hercegovinu spojili
Turci definitivně s Bosnou již r
I?20- Aido r 1832 stála ped
vezirátem Trávnickým kdel ko
nečně Mahmut učinil vezirem v
Hostaře Aii agu Kizvanbegov£e
Stoleckébo Turka Od r 14S3
sdílela Hercegovina všechny o
sudy s Bosnou V roku 1861 chy
stal hrdina hercegovský Luka
Vukalovič zjevný odboj a oblé
hnul pevnost NikŠiče Mušir I
tuajl poslal protj povstalcům do
Zůbců sídla Vukalovičova Der
više pašu a do Sutoriny Mebme
da tito ale byli oba poraženi u
BilevČe a Bláto vce Prostřednic
tvím černohorským upuštěno po
někud od nepřátelství ale jeq na
tak dlouho co místo neschopné
ho mnšíra fsmajla nový velitel
vojsk Omer paša nedošel
Tento přišel do ilostaru kon
cen května a předeslal povstal
cům proklamaci ve které samo
správu obce a cirkve a upravení
' pozemkového majetku (dosud by
li jen Turci statkáři křesťané
jich robotních jim sliboval Pro
klamaci této chtěli i konsaloré
evropští průchodu u povstalců
zjedcati a k témuž i knížete čer
nohorského naklonili Aak
všecko vyjednávání zůstalo bez
výsledku pro velikou nedůvěru
ve sliby turecké vlády a povstá
ní rychle zatím rozšířilo se mezi
Šumljany Pivary na Popova
poli a jinde šarvátky u Dugy
Biieče Taslidže a Gacka nebyly
arej roíhodné ale přinuiily pře
ce Omera palu ku stažení 40000
vojska a ku dlouhému otálení
Vda přk ie Hcrcegovci r boji
svém se strany černohorské jsou
chráněni a tudíž sevřeni býti ne
mohou ano ie některé kmeny
černohorské v bitvách jim pomá
hají vzal ei z toho záminka k bo
ji proti Černé Hoře
Přeložil tedy tábor svůj na pod
zim 1861 do Skadru a tBatavený
v Hercegovině Perviš pala neměl
chuti s povstalými kraji se potý
kali V nastalých na to bojích
Černohorců zdálo se ie utichlo
povstání v Hercegovině a jen asi
1—2000 Ilercegovcfi pomáhalo y
některých jmenovitě v posled
ních bitvách Černohorcům
Po uzavření míru s Turky ne
dala se povstalcům předvídá
ti veliká naděje avlášiě když
i Srbsko s Tureckem pokojně g
bylo vyrovnalo a Luka Vuka
lovič přijal tedy v záři 1862 vý
rpvnání s vládou tureckou která
povstalým krajům úplnou amne
stí a samospráva v sáleiitostecb
obětních slíbila a jej bírabalou
(plukovníkem) křesťanského voj
ska (pandurů) v povstalých kra
jích učinila dadoue mu za úkol
aby slíbeni opravy tam provodí
Víak slíbené opravy přede jen
zůstaly puuze slíbenými a bohdá
ie nyní konečně vymaní se Her
cegovci c poroby turecká a do
sáhnou kýžené samostatnosti
Philadelfická výstava
Výbor výstavní měl smlouvu s
Q H Corlisa s Providence R 1
že velký stroj kterýž hotovil pro
budovu strojnickou dohotoven
bude do 10 dubna které} smlou
vě továrník ten také dostál Jí a
desátého zkoušen tento ohromný
stroj poprvé Tento obr mni
strojena váli 800 tun má 1400
konskýcji sil kteréž na 2500 svý
lény býti tnolipn Jolo jes £0
stop v průměru a váží 70 tun a
požene osm mil dálky hřídelů
Platforma na níž spočívá jest 65
stop v průměru a sestává ae žele
zných ploten kteréž leží na sdě
nýcfa základech hluboko do země
položených Výika stroje j S9
stop Dvacet kotil bude záso
bovali stroj párou Pan Corliti
stroj tao ság) sestavil a patento-
val a jest jeho majstkeiu! Stroj
loužiti má dvěma účelům — má
býti na ukázku a zároveň mi
hnáti rozličné tu stroje kterti
na ukázku nechají pracovali Z
osmi hřídelů které pár ní stroj
požene bude se 7 otářeti rychlo
sti 120 krát ra minutu jeden pak
240 krát za minutu Zkouška
kteréž množství diváků přítomno
bylo dopadla velmi příznivě
Stroj pohybuje se neobyčejná
lehce a tiše Taktéž tiše pracují
veškeré hřídele
Předseda výboru pro přidělo-
J vání místa výstavního vydal pro
volání v němí Žádá - všechny
kdoi měli místa pro předměty
objednaná a nemyslí jej peužiti
aby mu to bes odkladu oznámili
tak aby mohlo přiděleno býti
takovým kterým se nedostává
Každodenně nyní přichází zbo
ii eizoxemské pro výstavu Z
Francie již vše doveženo a slože
no a nyní se pořádá a urovnává
Z Itálie přišlo mezi jiným též SOO
kusů výtvorů sochařských od nej
přednějších umělcS italských
největší to sbírka zaslaná do kte
rékoliv světové výstavy Itálie
ve všech dosud odbývaných vý
stavách odnesla palma vítězství
v tomto oboru a bezpochyby ie i
tentokráte vítěznou zastane
Škotsko bude náležitě zastoupe
no v tovarách Předměty a obo
ru zlatnictví samy mají ceny za
i 00000 dol
Vychování
Jeden lékař byv tázán kdy by
se mělo začiti a vychováním dí
těte odpověděl : "Začněte dva
cet let před narozcuím jeho —
vychováváním jeho matky" V
odpovědi této skryta jest hlubo
ká pravda Matka může dálí
dětem svým zdravé tělo jel jest
základem zdravé mysle a v její
moci jt 7?líltj do útlé jich my
sle lásku k pravdě dobro a mra
vnosti a položití tím základ k
jich budoucímu Štěstí a jeli dítě
bohatěji nadané k jeho příští ve
likosti a slávě Taková matka
musí arci umu pravda a dobto
milovali a mravnou býti t j o-
na musí býti v tom smyala vy
chována Kdyby matky věděly
do jaké míry jou zodpovědný
za budoucnosť dítek svých kdy
by věděly že z velké Čáti v je
jich rukou blaho dítka jejich le
ží dávaly by dětem pí edn lepši
příklad a vychovávalyby je mno
hem pečlivěji- Ze šp&tného se
mene nemůže ovšem dobrá byli
ry vzrůsti ale štěpováním lze
zušlechtili pláně a d Smyslem a
pečlivostí lze vychovali dítě jež
bes toho důmyslu a té péče by
sobě a společnosti Jylo ztraceno
"Pok"
N lOB RAKA 10 dubna
— Máme zde nedostatek mlý
na ač jest od města Niobrara 3
míle vzdálený mlýn pro indiány
ten nám však jen někdy jako z
milosti mele to jest tolik jako
žádný mlýn Na 50 mil odtud
jsoa mlýny v St James a v Neia
ley City na Elkborn řece tam
musíme všichni odtud s obilím do
mlýna a přede máme zde v na
šem County (Knox) velmi mnoho
pěkných přiležitých míst na po
tocích a řekách pro mlýny Zej
měna máme zde řeku Verdigria
tak silnoa skoro jake Plkhorn u
Neiley City Tato řeka má silný
spád a vždv boinost vodv Je
! fckoro v prostřed County a silně
osazena ve vůkolí kde by bylo
výhodné místo pro mlýn obzvlá
ště tam se schází mnoho hlavních
cest a sice ceata do Holt County
kteráž jo v této straně též již Čel
ni osaxena a také dosud bez mlý
na pak cesta do Creigbtoa a
Pierce Co do Wallnuts grove a
do údolí řeky Niobrary jenž jest
velmi četně osídlené cesta do
Paddock town a jiných více při
ví k stavbě jest tu na blízku a
pila na prkna v Niobrara } kámen
jest tu též jaký kdo chce roěký
tvrdý Lida k práci při stavbě
mlýna dostalo by se dost a aa
lacinou mzdo Kdyby zde chtěl
někdo mlýn vystavěl jistě ie by
dobře učinil zvláště když by měl
dostatek peněz jelikož by mohl
převzít dodávání mouky do pev
posti pro vojsko což by byl xa
jialě skvělý obchod
S úctou
Joa Čedivý
Hospodářství
Dáváiruli kravám jm) ní&ohk
týdnll před otelením as iejdlík Ži
ta vidy jednou v několika dnech
telí prý ae mnohem snadněji Tak
tvrdí list" Western Agriculturist
Jeden anglický hoůfOtlá? -divá
následující prostředek proti
kolice koni : '
Vezmi houni (deku) a oval ji
kolem koni pak jí máčej hojni
čerstvou vodou a ve čtvrt hodině
5ude kůR opít zdráv
Mnohé zkquiiy etfrd[Ífy do
síafť k ie valené krmivo jde do
bytku všeho druha mnohem lépe
k duba sei syrová Jest stravi
telnější vydá více a dobytek je
raději iere a díve ae ním vykrmí
Másla druKí ipotnijtUh jat
vidy v trhu dostatek viak lep
iíefa : druha tt vidy na cnáíe
Jest věra ku podiv } ho#pidyaě
nevěnují více puornoti to msta
pramenu přijmi Ja a máia ví
ce práce a jtozornwsii jet tapo-
třebí aby do-Hhlo a vidy dobré
ho mlala kteréž ae }m ie lepil
cenu přinesař- nýbrl i lh%ji
prodá Jen ten kdo dobr atáalo
hotoví mflže čekávali I a mm
to vyplatí a ie obdrží vždy ej
lepJí cen ta
ra mezi drůbeží Nemoci tet !s
lehčeji předejiti nel ji vyltiiu
Hlavní prowtředek jt : Itatota
lrii karikr eo aažá Itvtvta
aekrmte aaao kakai ari atf Wl
aavejte caateji toaCeae otritr '
míchané se šrotovanou kak třiVi
(as 2 díly otrub a 1 kaksřU) k J
čemuž můžete přiřítiv hati drwWt
soli Kde nemůže drůUel k bltri
řentvé vodě dávejte !rtvo v-:
du každý den do aii dubře kdt
ti několik rezovatfch hřebikS
Zabrahte ji přUlsp k kalaŽtuáa
neb vodě nef iaté zavežeaiaa neb
aabralením takovýih a avidit
že nejen t bolera aedolavÍ
nýbrž Že vám i bujně poeo
Kttrttk Jr£t AaAj stffHČš
v ěiaiolě — Zaopatři! bedaiky
potlebué velkoati Nepřiv taji
je nýbrž nechte je tak aby a t
hly lehce vyndat neehf j# -
třebajete pro saáWaf a seb z
ai Dobrý ajů-b j čUtiti t
je u vnitř Saa od laaa vyUltli
Jiný zpSob jeal rzdělali V akh
ohefc aby uvnitř dřevo sshlova
tělo Tím imH e amyt I jeho
vajíčka i od t ran I se pach Iknl
ničky a dříví borového an
mnohé vyiUviní jehkol sp£b
ten zároveň dřevo od haítf dr
iBja
Chi0 dotrytiti-— VtiJV Tii -
ní krajiny oavědily a e v tor
né ku pěatováat kakařu- Mau-
zí rolníci axnávají jil a vUntai
akaíenosti ie V neo-táUaa seti
drobného obili aemoHos pokra
čovali líol které vvdaU ii 1?
neb b pieniiaivlt oacM mtí9:hí
se déle s propřeh dorbaýss b
hoi Oáfvati a tuaat aav#U ho
spodářství střídavé Však k to
mu aby jsme s pro-j-řt Lem pět-lo
vati meddi ItojaoHt kakwřir mu
síme nevvhnatetsA tnjtj tí J 4 J
slatek dobytka a zvláště dobytka
vepřovéh tak aby jMvy4u
vanou kukuřici zkraaitt mohli
Zaílati kukuřici aa jtbod a na
iich západnkh státě a ae vy plicí
Jme velmi vzdáleni hlavbkh
trhů a dova maoh u-ji a pro
to kukuřice malou cena píin
prodácuelť ji Však jinak je jkli
ji a krtuime akli s ní anaa na
děliiae Z 10 až 15 liber kska
řue uděláme libru iua a pl
rueli do trhu raao platíme jednu
desetinu a neb pataáclina dovo
zu pouze kdež by jm z ksksři-
ce celý platit mu- li
Každému rolníku mi mm vypla
tili chovali dobytek a xvLáitě ve
přový a čím lepil druhy chová
tím lépe se mu thov ten vypliti
Poptávka po ma vepřovi-ra
je vždy Živá o tom avědii ftyaějW
vysoké ceny raaa při aískýrh
cenách kakařice a proto: Zásob
te se dobytkem aby jit aeuwa
li ani srno kukuřice příští pod
zim prodávali
Jent Jt#ud dosti říii
kteří neuznávají stři láni araes
itiívajiee rok po rek toho saně
ho druha vzdor tom 1 kal-i-k
roně mohoa přesvědčili jvk
pronj-ěsné to j#t s tne no změaitt
Kdyby všichni dl tohoto ttá vo
da jednali kdyby řatiji +aiQ
měnili snažíce ae vidy lpli a o
vejit druh ai zaopatřili abledi5i
by v brxkujla svému pror4cl
Ie se to vyplácí To platí o s-
saenách druh 3 všeeb pSairi jí
menu ovs kakařici i sentateeku
Naj leme málo rolníka kleli by
snažili e mísili aroeno kak-
řičné a semčata vůbec bývají ta
nedbávina Mnoti myslí i #
nevyplácí temčala pěatovati pro
trh a letují jen pro svoji potit
ba a i ty joa vodnaté neehatai
Či nebylo by lep zaepatřtti a
dobrých Mtun a vytěžili a tíih
samých roli plodin dobrých ma
jících cenu větší t Hetaeaa Ipat
njU potřebaji t samo p&da i
práci a přlc jet vftěžek radil
ný Pakli máte dobrý drah
mens kterýž zamf ílite o i
let pěstovali bledl je adrlet ?t
sté a k seti vybírejte ja aj tepli
Zákony
Ustanovení Terr IakeU týkají
se dolování
Zákoa týkají ae dolS
tm— tmm é
OdaL 12 Pakli právo dolová
ní rozdílná jest oi práva majet
nictvi neb državy povrch saa
jitsl neb držitel povrvh mlie
{toladovati distav sirek
od horníka a pakli ji teato eÍ4
pře maže esu zamezit dáli doU
vání dok ad by záruky aepodaL
Soudní retkazřinjnrt) aasia
vujíct dalii dolování Uovf j
velkoat záruky
OdaU 13 lakli ie kdykoliv
kterýkoliv aaujimatet horaiekél
klejmu sezná ie Jeho pdvodai
certifikát byl mylný aeb ehybaj
a neb ie ae aeaěiailo sadost po
iadavkStn aáoaa před za láaínt
rertin kála a ab ládá si změnili
povrchni hranice kleješ a a#b
pfipojití zabíhající láati ktejmw
který I byl opuštěn a neb byWi
certifikát vyhotoven před ptíjssi
tím tohoto zákona á © st př-j
poažiU výhod zákona tohoto u-1
kavý aaajtssAUl a t jeaa ai- {
sUpaSct moWa asJaU dda tr př-a skriika TakUl s
cvrtiikát podl#kaki táMBV ti- lti v y4l Íi?al 4e a r%a
koaa však takoáb {rv a-' e2 ttvsvés1 pa aUsá- vkW
tmi bfti v opor M távaiírti S
právy ji ýk lidaá taká
pravá aaa4 býti aa aátada ka
docileei práv državy zaajimate
Uaajisých klejem drl4k aa
dřiviiik aaiaiayL --„
04 11 3fJvi ráa vvS
koaaaé kaJdéa rek a kWjaaa
aby oprav áaL aaata%alel k
drleaí saá býti iak f l~drp4a-4
aákeay Spoj Siáti wtl Za
doi r J
V1C IV Iv i4V4%
I ar-1
ieaé d-V4 ka vykuausai mUW4 f
pri-ee aa koraicklua kUissa
ba kteril práci t Vykaala e
vykoaati aechala ak aě k l
laj aa at saá saiata 4 kak aa~
S)ét aaali avědetvl (SÍJUst{
áldiiax wbaaka :
Trvitory liaketa 1
Coaaty 1
Pt4 saa podnaaho oub4
přiWI kUr2 jm pa-
třiJaě hk přwkak vaat pravi ž
vykoaaao praoa pít a)Iia%
aa — dolar aa (zde ii ]
'p klvjaa) přJ _daa
kterýžto k!#jiu lii t
eraisa wktak kaaty
Tvrv Iakt Iriť tat v v k-
aáaabtLa pro — dri-
Ul Meeho klej sk aa ftZm+
ráva državy WWuvtaW
(ZlraaLV
A U#vt farúskát pakli ž
aaaeW v katkJU zápaa v
oarvaa kdeUkwvj kljaa Ult aU
být ackj bajaa ( rta tatn)
dlkaaea I lkvi pra bjU
vykobáa
Udat 14 Při atMvéam aaaasaii
opataýťh'kUjMl a&a u+ vv ko
pal ttuvá áahla a arvu a4
kraaše klvjtaa a se aw aaa
jíaaatl sall prvJaWhiú atarw
laarhl tak aby vj Uivi ala
atave4aa A a 7 toKoU zaaaa a
rIU avé kraa vxa VUjaa % aa
(řijtuHtti ataré a etovitt aiwa
Jh wdMraaěaě a aaxařax
a Y kald paia kd lt a
ab celý opUý klvjai ae aa- f
V-
wj (im avca 4íí
tdl_ 1? £laý tcrtifcit
i&á zaitt aa v - ad j4% kla
a pakli Ie aai aa líoe ota bjt
ápltti aplat jaa vt kkjaa
v aěta aapiedj popuý A pakt
Že j# popaay vtrcaUe a
UeU tak i awtuoŽM }wiU
který Jt napřed {wfu ý vrt
ikát ná bt rvíý aerlatsf
lXli 1 Záptaak jt wt'i
va k ubdrlec čltky jdaoa4
dutara % aaai a nvlZait
kald4li cřtSit aaajwatt a
srn zasjisaalali ttmb tasjiwauMat
vydali atvrzeaý j m taktk
ertákái pakU o Ukvf iáiÁ
a aa kterýi obdrž i 5 et2u
tl-i-i la- Ytkay aákwav ab
látti aákoai vlrasť uvta
tuMasto UsiiUa arwlaL
Mt f TmW aák aaá aa
bfti piataoali d taaa pfna
Schváltt (á leda 17S
-ŘemcsU" ¥ besedě
Kde jte vv blahé 2avy vaadr
když jWaa seieaa dkMa vyck
la! kvtady lakwaravkýri p
vwtára rosaáarj iiU poalád-
Uvto to rok lai" kdy ja
jal# jdataa aa4raka
val širé v LaatL IVaoaav
dřív apol v idaoiav Vcléa t-- f
Vováře Klli je jak sej
dokladovalo a sz oaivLati aa!
ialy aa vaadr saaji ár ala-
týrat všta aahMpMÍalaých— a
t ae hezky eta
Sla4ivrký vkataik aaivai
tdd Utv aeakf vandr S:%a!-
ta i tam fJrlky doatal toii {
ta i bio mvo a aaaU paěliW
podpor taká obJkl prea a4a
sajawaa bjval Wato aJj i#j vi
4e aalýaat výsaiakaaM a-aJ il
aiaa Jeatiiž }k k Was vWaa
pár groil kjlov tifa tx bj I
aUtý žtvou
Patová v i jl halt ( 2aa kraj
aasai kráaaá vLaati aaiá draaii
ja jdaho avbMaW Vera k
pivovár L— akésae kUrjž vy
volili jaaae i za aaia4 sdj!iak
pte aaalávajU-i aedjii
IÍ páabvk Uu! Poadrav
j aa starý illT Yattast tli
jame do k v vada Uaavlao aada
vlak aa pozdrav aJLl od 4- ví
dal Žifá dI# v ko£Í awbv
kja stiý ratk píaý valat
aá avšoaa tak tď vítat
la aapžat ? Sallo stará ku
štět oJiaMtl a koaiak kaatá jVao
svá raaca aodJ a ečdkavali j
akoko ja2 by ai ok'áal 31
vlaf paai stará věděli io j dv
ávoalá přtblsaf aá ailaai awk
avevitaai pak ovioa dli poa
stavili koak aaaaa vtw
Dioko awial atkdo až koaož
ae plikUtil mm alarý bedaáž' m tr
dovtlýs vbli2ja Bta při v sůai
aaraíív ala podl o" kaucy
jel doaeal k a sUrlata tak
to ala eklaaiU Xm aa tři Uvrtá
hodiay přiaaaJba aáia dávka
korWlik d kvoada aWvy :
tfit ai pásl Mra!% př
áit k ortel je i-eaaeckl ř a teí" A
ttálotoaato! Třetin ai a rw
ste vy tok ba a sotva ka
ždý Jvlao etap! vytsalo
taL
1-sadWai
jei ai sao spát
1 Lriv# ak dal jm korbehk 4c
stoka v ksmaá kas T-d takla
Iv trock aatilV atlfosa hl
kaaaa aby m Wdiy atr4ly
a pájhCJk dhM aMr — 42
4ky r0 pil phrm aba jJI jaw
pal alai- v a li-b fm-~m i
sl iá4sf td-Urí spi j i
4JL k aaattfáaL — V 1 1 — L Jbiil
i - u-l Oo aAsul iaftr
svíut f? jisae a f s
kvavaé tMÍie atvkv v kaaaae
jpBM m d parády
í a v U jw aíáe n7ian-aai
ir Mtú4ujau kaiky
S4ríí j-tei' a pwhtói
p trnlnti
k p!4it viak
Ja by a j4~l
S{t aavéaa
a£aiah d
tKeaÁvaJji jaav
2 Ul mu k roi
vejě atit wřMIa"
lřÁiaá A tlak aw% 2aáá !
Asi Swk
StMtai
a i aa
Ptvvmir bvt
i a
kw4 v sada aa ki d
N
k i aa aJk i tavU
Co sltti %hi a 2 t
fcraU mt a jl d t kUa
a řiuvěk% II aáaaaaitrt-
a p% }a ax-iu avwtalt mm
lkal wb4„ I v advvwvait jaM a
U t-a vu! Li v i jmm m pak ©d
WalLaakil W dt4kl 1
ti p aíw4ri" Nan
dal ja vlak aa a-L aau h
je etJi aivaCii a bi-
Y J-# btk U bawda ia-
4ti d {- t4 a vatdaIaMk
kkutk a tfekrála Iv aSh
Ií4 Ť: 4 bwa Wdf dIA
{ lak tl i
Saaijii jaut kevy aěawa
jmi a i-Lal
Schuyler neb
CTOUTdCa
i V l_1t til MfUtrf V
-
a2 k JtIiv
„ j
f tr_
Jellison a Miller
u druha kaiuaA atL
jU jVliKvé pru aAI
NOVÉ SUXXY k KIRSY
'rkcí trí
AlAMS A FKEIVCII
liutittk ir
NKBiVSKA Cl TY„ plair
UVIS 1 i:LÍu řJ-tt-VlN
vv
aWU~K# uu4tvkr at L aKl
M 'Hl YLiIIh - NEKf
Pozor krajani
a- xta jtt
a ' -la
watisjla-r 4aCaa w
d
V tJÍ3H1f SwHkUaMte řf-
traai a a!aa4i-
aa r{K- l" Araoca
ht 9t-j kaiaa a rai4
jia krt a jm --tay vlk!-
rwk4 tpfí4 -ia k twuaia
S i JAN JANÍČEK
ťtJfícJ) BMaatiaký
a 1
" "
D o a o ť
A tát JiMUMĚm
STSTXaáX
DEYEH00IF 4 EAZX
crpAC KAI'1% - - loW
tWuU v zWZt
iKIaiaa
kWrrr k
vkvýv piiSJa alX
NviJ aij kraawjí
ba v atřda l-jra
ZlUti - J aa pwiJ-ká-a
rá i vbtfWBtTa
pr4a7 řovsi Hsfttslzácřtíti
IřoscdiHisa
VÝSTAVU
TřUKTlCXA J ICDXOTA
"sos:oLn
vmcAt: t%l ff vo
hlodii %irml %
V 1 - % bi vt
wJ tia ůi !5?ij ieoeitce
itiae f f 4Lk v if lw $
i pjt w-IrrMa taj a aJw
p PXlb-ai prwraflB m
V vkbá aVwskratlL
í 4 ua crr i:h:u
ta]aak fa?rw týtata
u I-" 1 -řsipatbl T ř-r!a
br5i dUy 4krv íAo títisUlLs a
U %T tt 1 J a a_ I
m a m km m I J"ia 'tpmms -i - 1 -n t rri nu v-mbi m
Zmm~m vaar a 1 aMk f rri -y mwm rni ía
lawiM a a ww ta mmk í nmtTiS!""" fc ma
SlsR SOX & ZA ŘÍZZ 5{
TISKiiRIlii
2íJ a cyaa tlp-s-IÝ
tWis si a afrw A y pi#rw
a aicaui eactraalvá
vecherč tiskové prače
Velké parní lisy
vataasv aremt a um
o prolit© plikaraty
ataitsai ttif
ČSSJkIí
nLiecxi:
rELLNCVJCXSKE
S S -amaaa m r
HanDursIxo-amencXa
CaSart íawfJaajíae Sai&saax
iá Kiivi ruaurvav aa
sW kalJi 'tvrwk _m
Z IXaaahara du N T-ii:
t- kajaia IliX aUza ILkaj 172
a a a l a b i fZ tsař-ur
2X YriT di# lI-ustA-ark
AUGUST DOLTOl
55 v CSiIrx" "ías4
1
I t-t-vii u-nr ti
1 fřrad Sir_ X Y
C BEICHAEJ a HO L
í í-aJr X- Y
Sevněmecky Uojd
pTatkjialak fř-aaá
PAROPLAVDA
1 S
i ra
Ccuthamptcn
ťf přw#ai :
ns M a
I VWatttisiii Ixzky t4 lát
Nr přip'aváda aUaurv lla
% AT aw ATasAsní%
rřrtisr S-m-'
ví l!aL& a W t aC
' mmXXm mm A
a-Aa aaMaltttaa
i t - -ll lil H liani T T-
- WK tunu lt 4 - -
S m Wa temMw' U
awin nt t — nirm
? '""1 " a i— w
I N-v Tra ti ala la
I V aiw rij i wgmmirm
f a —'rataja
— ajMVwjiM— mHHV—
" 'mu - -'Miil in%a
—f in—i a tmf ' - íit t ""'i'aiilii~
l trw m a
? XMrav)
% mĚi iTtilsm eaavalawatjaV
a Vrts a esra kT jlrí asi ay
% 1 — ! aaaar aa a t-i"!t'
1 ' tr a™ h ia 'atm
I ! ia% - _ ta vm
Ír ita fci ra ii " — m
i ih mi pmw m a $m mm %