Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, April 26, 1876, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    M
%ÁPA 7TOT
"i
o
týdenník politicky pouont a zábavný
Majitel: EDWARD ROSEWATER
Předplatné rožnž 12—0 I s poštovní' zásilkou
Rídiktar : 1AH ROSICKÝ
číslo si
ROCNIK IV
O M A H A 11 E B DNE 26 D U B II A 1876
'MM Mm m _ m mm '
S JL -U Li_ A 1
k
A
V
'T
v
)
4
i
Í
i
1
Á '
i
i v-
AtlRESÁB
CRETE NEB
ČENĚK DURAS
Český hostinec Páni boslí na
leznou vždy čerstvé Omah'ské pi
to Uavanské doutníky a kule
čnikv uejnovějšich druhu
Hrri _______
laF ~STEDL
ÍYský sedlář obzlouží krajany
evé vždy dobře jak se každý kdo
u něho dosud koupil ku svému
pro#échu přesvědčil
iírrr
M ČADA
Obuvník Kdo chce dobrou
trvanlivou obuv za mírnou ccdu
ne hťjej naviti ví
JOS KLÍMA
Hostinský u nádraží Crete Neb
W AKSAMIT
Kovúr - kolář Main Ave
4 ITi")
CEDAR RAPIDS
F DVOŘÁK
Největ"i český obuvnický závod
Výrofky duiuií-í i _ nť"vybl_o-iě-nli
% ý bolii b továren vl-iy
u vtlkt iii vl-ru
Schuyler Neb
__ _P__Š__-__
sbulovujo tiťt ky tir_t kor4řk6
ptílaě a k 4jJiř řjokojcnonti
Tak dolnu a riiutřt nž levnuu
Ir_vi ulotaiťti nik Jo j_do
W LH O O _
hujujU v_5o xlwií u
MUS8ELMAN&CO
%-edl Mty i„ítanet r5e mj
íevnřji a r-bolí ujltií u vejt-w
a iu-lo i-jvyÍM ceny
1ni'K iii-ti k jiroJu v Ontaze
ydli l'Jl rob 1 ťti a Harnoy ul
velU lékárny IIedra'
CHELSEA IOWA
J B MUSIL
KJllř a henuu_ř -botorui
víťfbny yr$u ve víra oboru k
ůUé řjMkojenoU Správky
beaojklaJu vykoi_Tjí Za vlcch
im j-riii e r'i ThjJlo a -M
vřJ:tr w (JJ12r5)
Hostinec ku koupi
Nil-rat(- uabUí ta jří?iiou y
Lébo miii mviUo ta rodrj
ve FUKMONT NKI5
i e hřua niroíuírui loly Iity
4IXl-) di 21X01 adlti
lolnjceini lii1mhř
ltift- jot taiMÍrua a
T-ada koíi-ké nt-je na JO koní
V v dobřím jr_d_u a ob
hod v dobrém l_vu
Cena tniriiá a vřtií íát kuj-ní
ceny k fekanl dle Iibonti
11 1-1 to o u
Jos Wiesner
{t'J-lt Fremont Netranka
Vahoo Nebraska:
r cbilít do F i: K M O Ú T
jro jolnl tiáladi kdy 2 múlt t je
koupit [ rivř tak levné ve
WahJK q
JKIJ_dCO
ktelí pro-livaji oua imradi o-
ltné a ra ftej!{il osnaué
a
rozsévači i řádkové secí
stroje
IWTKICKA VVKIUA pluhy
WKIIíA Kria_y
NKWTUX-A voxy
VAMKV CIHKFarkaH
VU()Í 2:ií trj
11 A kSll llai v M r
teT Z viw ky ►trj ru?(
_ i m o -a lutru kii i$ro-
f
e-k{ iri jťditatt U m rol_k itállui
Jir 1'aítoii titala duj _1
Vťi b uiovntťb inIHjí —
Kontvm dubna t r }irevaila v Sak
jciiň 7 nových obrovských urni
ka ol Kaniklé ráv koitkur ncrl
{oKiooMti aovout-l e 'J"lalo
Iau" a caajala Ukto jrvní tm
to r aroj!YbJi evruJko-_iui-
rnké Jjibi jel nyní mezi
llaiubnrrm a New Yorkem jez
di jako 1'oiiurania Thurii£ia
Suevia Silcnia Frinia Wst]has
lia Cimbrii I(oUaí_ líammonia
(lb lltrdvr Iinj Wivlartd
KlofMUxL a (ielU-rt nejvřUi
% njrythlj{ kteří kdy vysoké
more ialřtlo a tak ailoýtn jWs
tem výborných a cároveh nových
lodi na na jediné řáře nem&2e ao
ryki-ati iaJni wm poietnoat
ua av Il8
Peníze k vypjžení
na zdělané la r my a na dlouhý
řa
IT Benjamin
CHETK - NEBRASKA
v i ísaně BowtBT Trub
Ctěnému Čtenářstvu
S dnešním číslem peíínaje bu
deme adresovat! veškeré riaio li
sty btrojem Tím doc-ílimo nejen
ůsjory času n(br2 i předejdeme
viem možným mýlkám iliko2
jména badou na listech a neb o
bálkách přímo tii-t-na na miste
jak dříve pouto nalepena a při
tom epúobu adresovaní mýlka
jent úplné nemo2na Pakli 2e (i
posty budou konati [ovinnot
vou doul-me ie nebudeme sly
ieti nikdy víc ťí2nost 2e list
nexprávné dochází
V úctS
VYDAVATELSTVO
Nejnovějšť zprávy
Washington 2 dubna
V ÍSenátu k přijmutí několi
ka renolucí luciiai dúlťJitonti jo
k ruJc val Jvitvn z Nevada u po
jed navkuí o blříbrné luřne
VZattiipiteUtvu Hjed naváno o
rozpoíiu — I'ak přcdK2ili ře-i-tclové
obžaloby proti ltelknapu
odpovřd na p-láií obžalovaného
tvrdíc 2o St-nát mi právo jej
oudil pro přeímy hpácbané Od
povřďbyla schválena
Výbor pro povolování jH-nea
vyikrtnu] položku jovolujíci po
třebné vyikjni k rychlá dopravě
poštovní t láitiiiiuy rlaky
Blaino mel v konrettu řeř v
níž uváděl roJi?né důvody a ttvě
declví na doklad žo tiní pravdi
vá ppveot kterou o něm rozšiřo
vali 2e i tijitíul Ci $ík úplatu
od dráhy Union PaciÚc Mezi
jiným uvádťl uvědectvl líol
lniee pokladníka polcí uosti
bankerfi od líttrých jaK včt
tlí mel viu řátku vyavednouli
Scotla předsedy dráhy tehdejíi
ho a Dillona předsedy nynější
ho kterýž byl tehdy ředitelem
KoiiťíiiS KŽaduje zevrubná vys
etřování
Sjii TrancÍK-o 25 dubna
Dou 1'ědro řiLy i aeia hies ©J-
poleJne
l!nwntville 25 dubna
Povstalci lut-aitlí vytáhli dnoa
a JJala moras oiuěrem k Moiitrey
jod vúdcovaUtm Diaze Čítající
1CU0 muŽ& Z Mexického vojska
tunozf vojínové prchají přidáva
jíce so k poVnt-lí ÚlIl
Vno 1 dubna
SENÁT— Po přijmutí několi
ka uzavřeni tuent tlQleŽitonri po
jednáváno o povoleni ku krytí
schodku — Na výlohy výboru kte
rýž má vyjednávali a lndiáuy
Sioux o odstoupcníČeriiých vrchu
povoleno zoww — rro aopravu
předinelS vládních Jo výstavy
povoleny {otKbbé íástky
ZASTUPITELS T VU— Sjor o
mUto ]otlanerké s Alabama rozt
hodaut ve pro-přch Uaroliona
Některé návrhy byly uřinjny a
jak pojednáváno o záležitostech
indiánských
Ine 19 dubna
SEN AT-Předloženo poselství
rcidenta v uěmž oznamuje 2e
nestvrdil zákon snižující plai
presidenta od 1 března příštího
roku na 25t00— Pak předue&ena
záležitost obžaloby lk-lknapa a
aoud urřyn D4 21 i m
ZASTUPITELSTVO — Stráž
c dveří sněmovny oznámil žo
odevzdal svědka Killborna —
Spor o místo io!utiec_o' t ř"lori-
roLdouť ve prospěch J O
Finley — er pojednáváno o
přeneieni záležitosti indián fvb
k odboru vpjeuakému
Dne 20 dubna
SENÁT— Uzavřeno pripusliil
démantový íperk dar míitokrále
egyptského dceři generála Sher
tnana bes via Sargent ]od_l
{ředlohu aby ae změnila stávajíc!
smlouva a Činou
ZA ST U P1TE LST V( — Na v r
hnule aby ku hrtuijum ťxi
kfiu aunláiio bylo dostatek voj
ska ku oehrané obeanú Sjj Si
— Ueneáeno vySetřili zduli jou
podstatné pověsti zaplétající hri-i-toa
pí i zabaveuí lodě Mary
Merrill v Milwaukee — Cox ozna
muje Žo skulefně shledáno že
cterk domu zástupců canálel
jednalelstvíiu pODsijním a iri
jeho e cliovái julikoi ee klerk
ji a {Kv(nuosli avé poděkoval
neučiněno se zprávou tou ladných
dáliích krok&
Dno 21 dubna
ZASTUPITELSTVU — Uaa
vřeno4ahy Vfietřováni linstow-a
dálo so veřejně — Usnesení aby
záležitosti indiánské svěřeny by
ly od 1 července odboru vojen
skémo konečné přljmuto
Dne 22 dubna
ZASTUPrTELSTVO— Pojed
náváno o předloze týkající ao
práv občan & Spoj St nacházejí
cích se v cité xemi a povinnosti
konsulú a vyslapca-l _k Jedni
na dále a aaležitoslech zbankro
tilého banka řernochB aniž by
se jakého uzavřeni docílilo
SENÁT— Nezasedal a jest o
i odročen al do pondělka
Dne 24t dubna
SENÁT— Jonee z Nevada pns
jednával o ustanovení stříbra tak
jako zlata za stálou měnu
ZASTUPITELSTVO — Něko
lik předloh bylo podáno — Učiněno-
uzavřeni aby požádán byl
president zakroíiti u anglické
vlády o propuštěni Feniana ob
řana Spoj SL E O M Condon
kterýž držen je lam vo vězeni za
příčinou výtržnosti fenianských
Um před několika roky ucině
ných
Evropské Telegramy
110SXA A HERCEGOVI
NA Vídeň 1S dubna Z Dubrovs
nika telegrafuje ee Tagblattu Že
dne II t m svedena voktdiTre
binje krvavá a velmi důležitá
bitva Povstalci vzali útokem
vlečka turecká epevněni a nice
současně 'turecká posádka v
Niksiři uíinila výpad byla ale st
znavnými xtrátauti cdražena Po
vslali i jsou velmi dibré mysle
Nepřátelé jejich těSi ne naději
že jim potravní zásoby a střelivo
dojdou
Dubrovnik 1$ dubna Ze slo
vanských prameni ao zvěstuje
ie mezi povlalcj a Turky sever
ně od Nikiiío krvavá bitva sve
dcoa byla v níž Turci hroznou
porážku utrvěli
Též e zvěstuje 2o povstalci
y Sečky epilnó vory turecké na
cestě z lubrovuika cjo Trebinje
ukořistili
lirabě AndráŠy přimlouvá se
jrý v Cařihradě aby žádostem
povstalců vjljyyěno bylo Na
blíži bezpochyby Ie ee to a Tu
reckem chýlí ku konci
700 TurkS pokoušejících ee o
osazeni tí rabova bylo pod pov
stalec kým vůdcem Uxelacom po
raženo Cařihrad f dubna Kusko
podporuje požadavky povstalcC
ale Turecko zdráhá ee vyhověli
jim UsUlui mot-iiusli jxou jr ý
na straně turecké vlády
VídeB 19 dubna- Velmoci da
ly porlš na eroruiucnou žo usku
tcíní li {tozvednuti pal měsíce a
ozbrojení veškerého tureckého
obyvatelstva a měloli by nastali
všeobecné v riiíd~iií ren[hM& ra
kouské i ruské vojsko vtrhne na
území turecké
I rayi ee žo vyjednáváni mezi
Černou h a itueckem vede
né od 5 t m mělo za účel po
stoupení Černé Hoře hercegov
ské úterní až ku Špici
Iieilin 20 dubna Severní tři
mocnosti jsou prý úplně srozu
měny' liea předběžního dohod
nuti mezi itebou a ostatními tuoii
nostmi kteréž pařížské smlouvy í
Mdepsaly ncK)lniknou niřcljo
Iondýn šij dubna Pokus
Muktara pali o zá-tobení pevno
sti Nikiiío se nez-břd Muktar
byl donucen kvapr6 túpovati
jaktaUe _OB__i Přebij Na u!
stupu utrpěl velmi těžkých ztrát
Pr&emyky horské jsou tak těsné
2e vojsko jeho aolvi po M Ve
dlo kýlo postupovali mohlo Po
vstalci pálili na ně ustavičně z
úkryju a v Jak hroznějších 8juušt
epSsobili ve vojáku melajice a
válíte n ué a vrcholí hor veliká
kameny a balvany
Pařižúki barsii byU uásledkein
zprávy i o to v oaledních bit
vách 7000 Černc-horcfi oucastnilo
velmi poplašena
Turci vyllávají si jako abyř'j
ni několik pkvělých vílězetvi
Yídeři 20 dubna Časopisy
vyjádřuji nikoliv nepodstatné o
bavy Žo sultán vztýčí v léto tis
sni prapor prorokův by rozpá
lil náboženský la!iaťtimua věři
Cích Pak bj' o bezpochyby do
Í!o ke krvavému vražděni klesťa
n& v Cařihradě a jinde
mbrovnik2ldubua 8000 jx
vstalcS leží u Dužea uzaviiáTur
kúm cestu k NikSiči
Perlín 21 dubna ltakousko
započalo nové vyjednávání a Tu
reckem o ta kterak re chovat
pakli budou vSechny pokusy o
upokojeni tureckých krajin mar
ué
Raguaa 21 dubna I druhý
pokus o zásobeni Nikíiče byl
zmařen a Turci jsou na útěku
Několik Set povslaleckých je pro
následuje a mysli se že oelá ar
máda Muktarova bude zničena
Povalalei nabyli značných vý
hod Londýn 21 dubna Z Vidné
přichází správa 2e přičiněním
barona Rodiče a knížete černo
horského pohnuli jsou povstalci
ku uzavřeni nového přiměř! na 3
týdny
Tvrdl so ie chystá nová vv
urava k zásobení Niksiče
Zprávy le Černá Hora vypo
věděla Turecku válko se uepo
tvraujt
Zprávy z Berlina oznamuji Ie
Andrasy v nové notě k západním
velmocem oznamuje Čeho dosud
učiněno aby docílen byl pokoj
mezi portou a povstalci Navr
huje nové vyjednávání s dohod
nutím na jak daleko maji ee po
žadavky povataleeké v Cařihra
dě podporovatj
Berlínský dopisovatel "Stan
dardu" praví že došly zprávy ze
spolehlivých pramenu že hrabě
Zichy rakouský vyšla noc v Caři
hradě dodal velkovezíru novou
notu týkajíc! se zvláStě vyjedná
váni mezi baronem Kodičem a
povstalerkými náčelniky Ra
kousko a Kusko nemohly ae zpts
vu dohodnout o )iokadavcich po
vstalců však dorozuměni koneč
ně docíleno a Rakousku svěřeno
suělent náhledu o!ku velmoci
portě S náhledy těmi souhlasí
též Německo V Berlíně ee my
slí že ee velmoci pohodly ustáli
od míchání se do záležitosti vý
chodní a ponechali vývin zále
žitosti léch Balkánu samému
Muklar pu?a obklíčen jeft na
planinách Ciatek
Berlín 22 dubna Turecko
odmítlo ]okračovali ve vyjedná
váni s velmoci a obnoveni přímě
ří jelikož si mysli že alliance
mezi vel mocemi jest zvyklána
Tato doměnka nemá vtat poK
staly a doufá so že bq porta p'
hnouti nechá k dalšímu vyjedná
vání s Čími i Anglicko jest sro-
zuměno
Opětně se praví žo llakousko
moci zakročí pakli vše vyjedná
vání se zmaří
Vídeň 22 dubna Tvrzení
Muktara pnši že ho Černohorci
zúčastnili boje se popirá Knile
černohorský opětně nabídnul zá
sobili NikSiČe'
Moskevská fíazetle piavl ie
turecké vojsko nedostává žádnou
výplatu ani potravu a vyměuuje
s povstalci náboje za chleba
Londýn 23 dubna
Depeše Ruské telegrafní jedna
tělně praví že Turecko zamýšlí
zásobili NikšiFo na C měsíců za
každou cenu Turci soustřeďuji k
NikiiČi 400QO vojska a 20 kru po
pových děl
SRBSKO
Bělehrad 20 dubna Veliké
množství střeliva odesláno včera
na hranice řvníle odebere so
co nevidět do hlavního stanu
Uherské list} zvěstují že srb
ská armáda na ]ochwdu k turec
kému porneai o nalévá
Turecko upozoríluje poznova
mocnosti žo Srbsko poruluje
neutrálnostf podporujíc }ovstaIce
zbraněmi a střelivem
Londýn 31 dubna Vídenská
depeše praví že Srbsko koupilo
2000 koní v Uhcrskq
SrlwW iuiisr vkky se rozho
dl lz nikomu kdo podléhá J Os
vinnositi vojenské licl- dovo
lenojíUatemř Videři 19 dubna Ruský vy
slanec ve Vídni oznámil vyslanci
Německému Že se Srbsko nepo
třebuje obávali zakročeni cizino
Berlínský dopisovatel Times
praví že vícero zpráv oznamuje
Ie Kvarsoť ruský diplomatiký
jednatel v Bělehradě zpravil
vládu svojí Že Srbsko zamýšlí
vylrhnouti do polev květnu '
TURECKO
Cařihrad 20 dubna K roz
množeni nesnázi tureckých vy
pukl v llillahu a v Bagdadě (v
Malé Asii) zlý mor Od 28 bř
do 1 dubna zemřelo z 211 onct
mocnělých 128
Vídenský telegram prav! Ie
velmoci zadali u porty obražení
proti přivážení vojska z Bagdada
za příčinou tam panujícího moru
Dervil Paa jmenován minis
trem války
Dne 21 dubna
Postavení velkovezira jesl otře
seno aifadik paía a llueiii A tni
jmenují so co možní nástupcové
Kdyb}- posledněji! jmenován íyl
jest válka se Srtakent jistá
Dne 2- dubna
Zpráva o nezdara výprav)- Mu
ktora paši ku zásobeni NikŠiče
způsobila veliký pojdach v Caři
hradu Sultán Mslal pro výpos
moc peněžitou i mužstvo do E
gypta RAKOUSKO
- VídeB 20 dubna Tagablatt
zvěstuje žo wron Rodich d al
ma tský inlstodriitel zadal za pro
puštěnou — Taktéž koluji pově
sti Jo Andráíy odstoupl — V Ra
kouska chystá se prý veliký a
neočekávaný obrat kterýž by sou
visel i so změnou vnitřního uspo
řádáni lile
: NĚMECKO
Dne 21 dubna Čelné nimeo
ké listy kritizují jednán! Ruska
a tvrdí Se všechny snahy Andrá
Siho o upokojen! Turefka rozbily
se Bujeným odporem stran slo
vanské nltramonlinské vojen
ské a konservativnf kteréž a roz
manitých pohnutek přeji si při
pojeni Srbska a Bosny Obavy
Německa se množí jelikol Ra
kousko ozbroj uje párníky dansj
ské a Srbsko nakupuje válečné
zásoby
Berlin 22 dubna Ředitelé
dráh uveřejnili osvědčeni proti
zamýšlenému plánu Bismarkaaby
vláda si vSechny dráhy osvojila
ŠPANĚLSKO
Dne 22 dubna
Obyvatelé severních krajin
Španělska hroz! Že se odtrhnou
provedeli vláda zamýšlené ode
jmutí jim výsad jaké již po ně
kolik století požívají
ŘÍM
Dne 23 dubna
Kardinál Antoneli jest nebez
pečně nenvocen Papež měl a ním
dlouhou poradu
Politické zprávy
liozpořet pro výlohy poštovní
pro přiiti tlskátnl rok obnáU 33
milionu a jest o 3) mil měnil
nei roku předešlého
V domě zástupci prolet ná
vrh aby záležitosti indiánské dá
ny byly ve zprávo odboru vojjtv
6kéhot'na místě odboru pro zále
žitosti vnitřnt
V demokratické konvenci
státu Indiána odbývauéGdne VJ
t m nominován byl J D Wil
liams Člen kongresu ze státu toho
pro álad guvernéra V plalfor
ině vyslovují so ostře proti ko
rupci odporoučí šetrucst a opra
vy v každém oboru (toť se rozu
mí) pojadují nahlížení lunkov-
níeh not zeleíiáky odvoláni záko
na o navráceni se ka tvrdé měně
a prohlašují se proti uznáni a
splacení rcbelského dluhu
Kdvi sešel o demokratický
dum táslupea minulé zim)'jk ol
sazovány byly rozmanité úřady
v kongresu dosazen byl na ní-tl
►Uivijiilio aierka který již po 30
let věrně úřad sv&j zastával de
mokrat Smith Minulý I f den bj
Juni áiipcu nucen požádali jej
za odstoupenou jelikož přišlo na
jevo Že jest jednatelem pro pohl
dávky pensynl poj je#l na tak
dlouho 'dokud jest klerkem sně
mu zřejmý přestupek zákona
Neodvislý lis NYTribune piiic
o tom praví: Strana kUrál
chce znvčsti opray ve smibS ti
vilnl měla by býli schopna najiti
klerky a kvestory jenl jsou
schopni a pocti vi
j Často slýcháme trrzeul e
strana dciaolrriick4 nen{ jji u
stará demokracie ie aásnd-' její
ncinott jii vlče ty kleréJ lyly
před 15 a 20 Mytí-_„Mar5
J J wtirno vyřízené liadi
by jsme tomu věřili kdyby £o4
času nedávali vůdcové demokra
tičtí na jevo že tomu v skutku
není tak Minulý týden podán
byl opět jeden přiklad smýšlen!
jižního během debaty v kongre
su Jednalo se o vydán! svědka
Kilbourna soudu pod zákonem
habeas corpus a jeden a řečnlkS
vynikajíc! demokratický Ileu a
Virginie R Tucker kterýž co
státní právni zástupce slito Vir
ginie před válkou uznal ie poš
tovští mají právo rozhodovat! jat
ké poštovní zásilky jaké časopi
sy mohou obyvatelé státu toho
dostávali a jaké ne který 2 tedy
rozhodnutím tím Činil poštovské
reobmezenými censory přiznal
se ie chová to samé přesvědčeni
ty samé náhledy sŽ do dneška
Pakliže již nyní msjtco pouze
většinu v jednom odvětví kon
gresu vylézají jak bylo by kdy
by měla se jim doslali do rukou
éolá zemská správa 1
Zv) kli jsme ji2 tak na každo
denní nová ttcitsačuf „oljeveiu
nepoctivosti a nichž obyčejně vět
šina okáže e r několika dne h
co nedtatné a neodůvodněné
podepřeni tak Že nepřekvapila
nás setisační zpráva !♦ Crmnt
neprávne poulí vat peněx národa
kn účelům volebním Nedali jsiue
víry pověsti té kdyl ji telegrml
do světa hlásal tím spiSe an io
cházela pouto z prameni demo
kratických PS vod vzala ově£
la a vylelřovánl o vydáních od
boru právního před kterými rj
slýcháni byli bývalý právu! ti
stupce Williams a detektiv Whit
leyOba svědčili2e z fondu pro U
jnou ]Klicii vyplaceno bylo na pří
mý rozkaz presidenta od rok ta
1872 ai dony něj U doby komisaři
SpSs ▼ NewYorkJI Davenport
35000vědectví teto zavdalo pří
činu k rozšiřováni pověsti že pe
něz těch upotřebeno k Ačel&m
nekalým pro volební agitace
Grant i Davenport tvrdí 2e poii%
lito bylo peoéa téch k odkrýváni
a zamezovaní podvodu při vol
bách a poslednější jeet práv
předav ý borem abj svoje {vršeni
dok v menty a piseoaaoetcnt do
dosvědčiL CviJims v braku ha
jak dalece byla pověs ta lichá
B Dok ad nemtavila e jeltě
mnoho o kandidátech prrsideat
stvi měl sekretář Britor 4koj
svatý Ze viech straa aaaaivaU
mu ftochvala le tak reéprvwué
stíhá viníky ringu kořal-!eih
Že tak vířně plni pr3 povědí ran -tovuMNenccht
žážného viníka a
niknoutiM Vlak lion více blížíme
so době kdy rozhodnout! m iá
který kandidát slátt mi v IU
ttekety republikánské lim vlc
jev! se ie Brístow jest asi ncjobli
benějlim a kandidáti Um víc
mizí zásluhy Bristowa v očick
některých lidi a tím víc vyaa
sňal! se nepřátele jeho aby atm
hli jej také do bahna poraieaoau
Nejprve rozšiřována ověiť že
ucpravýnt spatobem vydobyl —
iadavek za xaeaky pro jelho
vojenského dodavatel S-ta
ověsť ta byla úplui tyviát-tba
přišla jiná ie totiž obdržel výo
a prodeje 100 prasat za néjakoa
nepravou službička Kdvžiiato
Mvěť ukáaata se býti neJst_t
nou pustil vyieiřovaeí výbor do
větru Kěsť jinou la prý lotil
vydal jistý T W Bartl jvěde
tv! před výborem le kdj 2 Pri
tow byl právním zltu{cem Sp%j
Státii pro distrikt Krutiy 1
zabavil některé lihovary a du
tav Značnou čát úplatku vzdal
s postavení svého co _slu-c
SMj Su a stal se a_tacu lho
varnikS a spúsobit le hbovartti
ct unikli trestá Jak mile
zpráva ta objevila sxylal linto
ostrou ueta přrdaedovi vjibore
káraje výbor i vědsrtvi Bar
tleyhoji2 skoro t-vlý týJa v ni
kou má anil by jernybyl apráva
it teiu odal a neb o vysvělUnf
ládal a požadoval awodkladné
vyšetřováni PřcdsrU výbora
V ckIjhj ědi své pravi ie Brtley
V svědectví svém e kiatl
dbtié VfjHAcdl Však le tvrdl
le o té veei v! pottte s doalrcha i
a s vyslýcháni jiných svědkl 1#
e výbor převěditl 1 aa pově-
dy a že výbor nemá proti
'
t I
pa ino jesi í tedy v ) i r pra
VÍ 2e jest Úplná pře4-!wu O
neodtatnoi jkéhukolv }
aeiem pf K- dovolil aby
taková pOvět roaUřila Koneč
ně tél obviněn sekretář jeduíra
listem WÍ4consikýu že se dt2
slil jdvo j U4 (éstw že
navrátil jistýta majiteli— ld s
pašovaným abožisa kteráž byla
zabavena Trnto o#ledMÍ t _
kongres- prii tyieltaje b utni
pocbybyie i tato li
chou okáže Pak t 1 ti !
kterflta ta
k velmi aa pokál
poki
Britovra iJá —
„ zlležti
— aa
j-'kej
seznají le namáhán! jejich
marné
President vUepř?! pJpi
svSj zákone sailsjteiata alsiaé
presidentovo na staroa míra í-j
0O) Skutek teat tbíirae dl-
vodřiuje Jiného ne-iala se oče
kávat! Kdyby byl tiraataákea
ten odeps_ 1 byli by prttvbiri i
přátelé jeho řekli le sám sice
ivýlené slalné bral nástufci své
mu Vsak doplatí je nechce I j
toto bode však ai málo platné
jelikol v předloze ropč pro
vydání jest iolo2ka pro ilé
presidenta 2300") a tuiv! by la
dil president i rotčta pJ j-á-u
svého odepf ílt C-jŽ mm t"eo:„y
by netane
První dny taiaubStu Jtýda
nslanovenv byly v Seaáta ka aa-
Hčeli in) }( htueut ava-Jtt r-ti
Belknaoví V }4U iu 17
ee slítal ortrnlvxval taia-h
ment so 4
t 1 tuL~ll %t
pd do suěmovay Ikikaap
mi obhájci seatwrta CaVe-
trew se lim Jereiah Itlak
ill-o_ rT lilar Uř s sa t
2 iMTlKltap StMUMl4 wmAln-
pttomvu a a-isji prátl [_
krm tak jaku Mtéit Čut A J-t i
sirČBř ph kvapib K lyfi ly
klé formality %jkáy
přečetl Carpenter alá tÍ !-Ja
ni v němí dovtoval 1 -t at
Ueni oitravnen t tknspa 1U
jlikoi %ji v ioi aay a-
bV Ia l'VI Vle_ nolKaVVM asl
aikera i aebyl anil ayaí ajský
veřejný 4řa4 zastává ja prowtý-a
občaaen Swjeaýek stáli a -táta
lowj rodánl teto bjla plidá
ao k aktáua Lord lá-ial jaaí
neta řediteli aoadaihe lizai aty
jim byla dána lo 19 U as Iklta
k aváženl námitek Itelkaapova
obhájce žádoett té vyboviao
naleiaoaeaat va vlaataetJ své
co aoudsi dvir k 19 L a odro
čil V tea den přelíčeni tahaje
ao byk pf l Htaějiiea a akvěiej
lim ještě obaeeaatva 1 don
prvaf Jako ▼ padéli t daea
byt plaličaaf anglický vyslaaea
Tborntoa 4ítoaaa Dv é třeti
ny přítomných byly lenkv lU
plomatická alert hýla nabita
l-r 1' dl-W
aiovsy kuráž ved xaWfca dal
sekretáři ImIí e4 povědí k aánxt
káa Carpatroy s Na ť p-ra-
vu varpnicr tMriaaap xla
téta oJpvi _ sfoIa talia
4 }u_dika k jejtma aá2a
Lord dově4l itt aaěasavaa m
přej aby — J ri airv_Wjt !!
přv-i K aávvha -aiwr Kt -
slraay le v přl_ pvkrs—
ftt b i (ivrtk ! 37 4 a
u aačel trč
a
Politické drobnosti
t Spor pv— ké sa-tt
llaraub rrp irrwjaM a
I!ronhr_a tixftm rk_la
bl h rrMkllkábA
{ WttkokratUk% k'A v N-bra-r
ath!L rxkdawtt
pru rtivaa ta iaablála
t
r
pr-!tttu i a %lka-a
Jwhp-á-
tlat um vili íkhy a:-U J:
vélo aa-ií
I ilěWa wWto tf Jsx l-J p
dáa aávik bj kvrvw tM_r
čl a 10 acb 1 X 2cv-
lrai ae h deaavktlwká
koavrc stála Nw rk ktrá
e lc_ to lýdva sjds ol urw t
kure j4s4l_i Ttl4a_a aa
kasi4ála
J Sě-Jkovl ka vvtláa
Hrtoaa bylí v ~ol It x MK
saake Utrtsu da WaJiia
tuaa iHvwlásL
aárvdtti kvav Z ti iny tak
aby dl-ý vaiy al po tt4mČr_í
koejjrewx
? Jedca a illaick ba ral v
dřít e ataa' l i- tykm
Kli savedt evnawr kdvbr k
po-ftotua mil mwc jak 24 váik
Vkia! Tedy přdr jí4-—
Neai
J Iktmokratkká dlrgac a
Mt— wri á— lavei ataská aby
dHlla Sakt r-rx vd—asvaé
f „
i kelalča ioavdaky Ua- ra a
A
very li k-Ti(i% f{-Uka
I j taU wlrvaat a U b~rák~
fé desaokrali l%braji pn
blv: Aj!
J lřej kralický výbov tyW
1'uníi přilťl a _ a m
MMt k j 1 " r ti darvbác
tví pret4ta S rkaU mm pat4
d vythcáai a při kU-ča
Zva d aieKáctvi — a!r ka 1_
li — ► m 4rthí Mt které e pá
ckal řt vvlkái k v Nf V"(U
kI duiokrtk Tas"
iy
lk-l bt ta _SLivW „saia-
d_~ %4u eaa4é j-k "-
o jiiakk barooeck vUk o4 té
dby co se UU „siaroa lat
jjt jak eUila a ayat a#vi
_kk praaiče-- T stál ! T
táří::
or sttťai waL4tt4- a tr j
au" b l bcj-Jshvtřy řaša a
Čh d- Annky lavs f— čí
tá aá k sa!adýa twrwit Jak
talť kt xitu t U a sla
di" iát-~ié -_krk a bfe-rl-aeti
slaři ak s]a kU-rtkš-
II a aálpco4 j k j ' i a -aoli
v lili !sJú ksa Jia a
uvědč!a ai smi vék— kl_l
e vidy k lad f sa
J Zdráva 2 prs— deat koJá
pčkati # jsáisa vy iaa
li m Asíw aa al d- skwsčcsi tj
trtlováai S%bika a 1 saavý -
lwtwi4 M-l piaU kťpstvrdi-
La Schak a44 obavra v
aolauti "lac tryC m saa t
J Cassttruf k t iar báktra jak
PT lF ""-
i
i a pf"- v Miia aa £4 a-
1 ~rM -ea--ae- waw rr
} s4ali N V a m aU-JaK i
- I
-krrat t t 4aUls a aa ty
t& }'i íkí ť ?f- drasl
4!r es litt r :'t%t li ttv s
Lu-1-
J K_kiaU ký di- sáuspAi"
íťaM- % il-adaiky- 14- { !
s j
{ 1! jt ta a r-aěfaU L
l í
k_Wt_l
v v íh ~sa y
(„ JifctJ rači tad ý
_ i:ill„il_
a_U-bat plikta4 k pá— a [
aUť rý přicftáaá aa jtv le v
válce áa pasáhi%l vejwfwk f -a apr i
ckUksa Stráha dvsři byl -aaxea
pr aspoctivé je4aáa!
Drn pilaři výlrl Jw ayaí ve
V jWtlováaí a jVlié j4ra vilši
áředalk prý ba i vj ielrováa ft
v4ký přte} vatleek asé
Mcšck Neal ta 4rvbt ssadka ?
% Pit saiaelfek valbáck aarat
akýck ve Wtsctaataé trimm byl
V Rketa jaa Jaoál za AUrr
mana velkoa v)Uao4a V lYař
na da Ckwa ©♦ ta aUmsana
pan jf Piae Tawai íiii ářadW!
akt vleai v naaoka tk
Kewaaaaa CW a aéktevýck £%
ia# cv
i PtJTStilí flhOSidia-SJlé
Z-ry x ř imii kká-
? ké j ís k Vii tv! liii
i m -tci io ia jra
j kťi a-Urt á-íky br-třt
I 'ti á- j- ku k j2
ti v prvA-i trr tfji --
' tlíiiwit jWkt-
fri mKi-i ua % v wi-í
f mntmi rv_fcí w vj_i'
f JMjHt rr v -4jk m vstšr-
trk A a v ! - 1
si-nJl trj
iU tv k'-
t litr-( v tilkvMt kUr
P4uIk1a R 4 la m i k
p p-t 4-!4
litwltlfj sklátá _ Wkw4
i i iKa - ti Nr(i _ s
4 Kaka 1 a t-ť ksaj
zá-t Kr% t aai- aa -mi i
-a tr k a- v E
ri-
ariři jaaá- t Jřts_r%ti ta é
Uk4 a V_L J i
" syr%a t srá l! ra -I
i-lia váiae %%' vri%a la
m Swrp -riUa
Jaáé a4 kvL IiwkC aé ríš
aiiáaky vi LJ_i jak ♦ f
řála4i pkiry tf pf vy ksutói
Tttaajt tIk ř-llt
! al aíiís 2 Ki4d sws
dwst %hf sítři-i-v!y m }k
kl a í jaťa
ika t~-i'ul+ svwjíř Jt V
tUaum a -ř) raa k i_
Ivmi aa UaaUrrr liwtil
%r tMiiťs v--t Sail
aa kra ik aý Vti dvs
aa jwho at ba J JviMaxav
fráí IVtui KZ' dX
em tv rdi 1 it 4Unj k U vsai
KClJLV
J_viar a jW Jrva ť-aidař
Uaki saaiaX tt 4ata {d
a— aaai) 4 Vair žala srasy
ka Jkta4 kvit feu£Št f va
ukSwu Jiart t 4aři mm
jVíii kiř 1 jVa pl4=kXi-_B3u
Ptaki j--i v I s4 t_i lia
vaayaelbjU p ja_ př-„a_
ds i f4 f~ihth a aissv a travé-
viNiaai k ljkčiv pl4
ti a pw_a a K ív pak ýejdw
j-asi k rW4% a aaaá le
a~áaM a s4ái k Ž
4 a-!—
Hledají se
Jva hui-L4k-L
J4 aa prvá U FL-Ttaw-aa
(aaiw — a j-Jm aa priaaáv k
— aa Es tr -i- k a v aa II
AUkr
O bUi a prá' kIa-& mm t:w
mUt -wi4 atrv4 :
V láXČEtiA
hit tÁá tf t N--b
tESHÝCH
V£CHW
HOSTI1TEC
aa líié 04AU
r- -
I"
Qt ttťttí í
1 44 i
f
!V4ávkT irv4ujre a3_l_
DO FOElIOUT
Ja J-i U JN U
nx ulki 12- Íila£ái FA 1151
bí mC
f jtH aa skladě tSW KLL a Kl
h alíáat HA IN OVl
U AřKXUA pUky 4vot a
íy Pi
trdZi zL-rS-i t Ctlj CZ
X3VA CZKAM£!iL
CRETE NEBRAskL
T4YCL TCCCO-O
1 ta v m í_
4Vy -w k%ki v
I 44 i-k t-r_t
rv s a ta
_
4čri i cuirr t x k e
iiCa-LL O -2=1iII
-r_~ki i pr% -4 -? : £
Cisty za tstc strttk-:
Tras—kr a trj u
čii Jka -
L "♦
Pwllái V —
i — — — -
} _?_ CL _T_tJ v"
I Právník
1M UIM l„
utv asxtXA
Právník
a"ittrv -v :mt aK a
:- aa
A V EN Cil
kí y lc kar
VAIN
Vvil í"a
a
Láar rasik -č a !č fc
liai'-ká fxa-'r Cr-_a
hsrpy mm vliííi alrih-ti
f:i-- trav a"
2 Jistá Ui ikársa aji f-
M AIN a IZii i
22r a_k_S3Uřct
těkař a rx-tipi
ťUtMHlM
M_ia a alki
X:- C_KTřl MIK
Xa co2rvr2_x_
č_iirv t híL- _
eřejaj- řIDTAP
ltakvf vv ij4y a iř4 -
4t aa wr ~jai-a t
a-
I řai va a
CKřriE
CH£TE SEXTtxa"
aaA(á met iiwt kltri 1 1" W '
trii
v ťHETE N ESL
kvdá a kr a-í i a Ii iijl-
ail r4a aa záJ saat lavíii
v
O-Attlt k
a kUfl Si -U -1ni i
prvLa— i Vj 4 j4sat
1 ji
dli as aa:í_ ui
vaclava icucrnr
-V-
~ "
Jř_5 J=C UX 'JL' JbO H
ECS ItOTELl" jVki
rxh HA ři - r-' '
CtíSTE
"Tet:
DvtřvaT-a_ '
kicX
íat c_ r
Tv
1 ii-JÍacifc t — Sk
m mm s a -
I
V
T ' -
ty
ti