Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, April 18, 1876, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ic V' 'IT 4ei
-:lr
1
-4
í
4
i
i-'
i
OMAHA
roKUOK ZAI'A1H!
1-MOMiM O INI urj
jk Mummmimm WtrUm
4llt--i 1 :4 Karnliam Ntr
Iv " jf im 1 IImp i'Ul HofcrHiUfta
fM4 r i It ctrrlb- la hmj cil v
ruukty mail htwww m-a lil éml aa
mm - ť 1 l lt rttiinx m— tum
K VI tok AUValtlIMNU:
a ur U"
lIá 7
'' I MoiS Z2~'Z'-'Z7Z~~ Z%:
% J— lmfÝ fmv tpnrwl tumttmri
Pojištěni proti škodám krupo
bitím SClíllíNKII lKdke Co Neb
!n S dubna
Cířná red Pok Zip
tunamují vám tímto že utvoři
lo tu v na-eiu okresu iKnJe v
4 drulstvo vzájemně po
ji'ťii-i společnosti proti škodám
Lrtixlitim Jet n i 10 členu
I it lI jména tuto jKvliváiii: Jos
i Fr Spimller J JelinekC
Slutím ku Jo Minii Ig Vla
sák J i:iilui k F ttartoS A
l:rt-i V Li ltťulxrjr J Hiou
da K Koma F Kliko? J Ka
van A lVpišil F Smola J
M-ttl F Stuajzbr J Majer J
iubvi ký V 'lurvk F Han
l F VUhk V Iosta J Havel
J Ht-melka K Sveo J Perl V
Mlír F Ste her A Metl J
J V Stanek P Faltin V
Kn J Fikllanr K Svolala J
Html Viuhni ouhla jí a tá
V tlum tak iak lodán byl V Čís
4- Pok Zip
tufám že i v sousední Co
' t kdež tél značná Část
kiajanu 15 JM družstvo so utvo
li a ieb že #Iífnvé k družstvu
ia' mu t j -j i
lí la-i ! třia tomu 1 P Z
itjit ři-ivá radou i Hmoíabjr
vymanili ne áriido?ti na
řj líiw!tech jKjiIťova kb
y jfuc díle odíráni nebyli Ne
ní iříniV r£ br jm v i-lmi
í"-lv bydiíti v íebrace ne
m lili iHxtouptti k tomuto řfKl-
k klerfl iái najito iroS
t{t a ÍtiÍBým bu le
Jtikol utrioti rodili otálfjí i
}'rtcu(ruUn ukaeajU-e ita to
Je It 1 Ti jakou alulbu ůFadnUi
iiiíi bu luaíirřujiI to právo
(kt ' a HAtanoviti leíí v rukoa íle-
-ni)h jkéj!ek ustanoví
UťU bu4u diárati vldyť
návth m5j v li 4 v odatavci 22
Týl ivni jravi: l fadnikúrn ata
Boří m j lat za jejicb práce dři
to k voibi e přistoupí totííi
Otviámí laki rá budou k0
nati jednatelův é a jakou ředitel %
kaMó drultvo m&l uarrliovat
jaký ati plat by měli íddríL Ty
to itátrky uveřejní T 1'ukroku
Zii'att a tím tKultail buJd
vííMita proLá-ti aa platní A
Dtb Trnut it prúrixek a iiaTrio-
li)li plat5
Tak til k vyfcvřlleuí podotý
kám 2 láJný úd tiepMtupoje na
dMe oel jeden rok a kdyl povi
Bum svým dotil a aaplatil co
na iřj dla rozpočtu připadá a
neb í-b-lrltl náhradu utrné Ško
dy přeulává bjl údem a muai ae
ne Uat príltí rok znova zap&at
budili htét úJťiu zúítati
Jelikož redakce I Z uiytdi ie
K piion v ří 4 I Z uvedených
by bylo lépe aby jm jouze
ftxdk )njišťovacf proti Skodaiu
krupobilim zalolih aouhlaaira a
tiiu a uznávám pliíiny ly
1'ávám viak na uváženou na
ledující návrh Když docílíme
potek proti kruKbil( a na naše
plxliny žádná Skoda nejdijde
tak by jiue poum platili jen bluž
tté úredríkúfu a to by nebylo
tak velkí Tu myslím ie T ta
kovéiu roku mohla by ae ukládat
nějaká tát {euěx na jaké by se
pdk utnenl co záloha
Tyto zálohy zSataly by v každé
d i neb okr-u a mohly by e
rozpújlit na malá faotky mezi íle
jiy totiž na gruntovní majetek
na první bypolbeku Tak by ne
moli! každorořrž nějaký kapitá
lek ukládat a kdyi by ae nějaká
íkoia kobylkami ulála byl by
kai jý Kplaccn odlo toho jak
jnnoho ukládal
Ku konci opozorlíuji jeltS
T5chay kdo lieny jou a neb ae
nimy aláli chtí Že uffnili by do
bře kdyby i J'okrok Západu ob
jednali jelikol by každóho týdne
a jJi'iU mohli kterak apolek
nál pokrajuje Na Zdar!
Ve vil úctě
Joef Hanzl
( IVzn rrd Ohledne ostaoo
▼fit i ptat& pru úředníky spolku
mlímo ie by pro ředitele
iní urřen Lý ti plat uriltý
Tthledofu na práci jakou
Tyk o tm li iauí Jednatelé taeti
Iry míti plat dle množatvf
clnri ku př ani lUo ze tlena
k le bylo by ted[ 25 Henu 2 dol
50c kde bylo by 50 llenů 5 Jol
atd Výborové a polu odhadci
mli by míli plat denní když
by bylo třeba je ovolati aby
ibo bt odhadli doatali by zapl
ct-Mt lolik dťim? na kolik by e
- } ob k umeol jinak by oemJlí
Sádoý plat Návrh nastřádání
--zil diy pro případ íkody kobjb
aia a jakékoJir pon4 návr
T [ y r-yulírof že bylo by Iřpepro
' Ayln5 ponechat Pakli
X i organizace upolku pro
j oti ikodám krapobi-
r~ 4 to jíl doati práee A
í t0a to bude hotovo m&
'h pHitícb xmiýlet
!tora p J BWe
í dopía Náaledn
T plqar
4tue-l V
-OSe přáni Talcho TyeloTeného
t dopiaech ze dne 3 a 12 t ta
zasílám dnes na vaii adresu veš
keré zákony tohoto státu týkají
cí ae pojiltěnf Nemoha uríiti
dosud zdaliž vale zamýšlené pod
niknutí by bylo v aouhlaeu kte
réhokoliv těch zákon fl aneb zda
li je zapovězeno a neb patří pod
ustanovení zákona ze dne 17 úno
ra 1873 a neb zdali mSžete ae or
janisovati pod všeobecným zá
konem o korporacích Předložil
j4m předmět tento Státníma zá
atupci a jak mile mi náhled svflj
adělí oznámím Vám to bez od
kladu
V úctě J li Wtóton
Auditor Státu
Zdržujeme ne tedy dalších ná
vrhu dokud by jsme dobrozdání
státního zi-itujM-o neobrželi Mezi
tiiu neehťjen všady tvoří se druž
ntvajak jsme minule naznačili
tak aby jme byli připraveni zdon
konalil avoji oraniiuici jak mile
potřebný h zpráv a navedeuí ob
držíme Až dosud nelyíoli jume
ni ho zo SaunderH Iluttler Col
fax Knox Cuming Pawnee a
Humlolt Couuty C'i nezamýšlí
krajané naM tam v tomto prospěl
nóni jMidnikuse zúřastniti?
SMĚS
M TtcetJ prý jct v I'
talii
J!e nového učit ani má vttato
Filadelfie $17443 obyvatelů
V Cairo lil zuřil dne 10
velký požár kterýž zničil za více
než 50 tisíc majetku Mnohé ro
diny jsou bez přístřeíi
Ve Wath i nylon u obJržcna
úřadní zpráva od vlády anglické
a niž vysvítá že tato prozatím o
depřeia vydání bostonského pod
vodníka Winslow
I" Parliert Landlng la u
deřil blesk do nádržky na olej
obxabnjít-í 12 tiaíc sadu oleje
Nádržka vzňala se a od n( dvě
mouMrdní a shořelo 45(K"0 sudu o
leji Skoda páří se na lC00(iO
dolaru
Jičátkem tohoto tnlslcé spa
dto ae sněhem v Kanadě blíže Ri
vieře da Ionp veliké množství
komár S tak že sníh na mnoho
akru pfidy pokrývali Myslí se
že vir zanesl jo v některé tropi
cké krajině do výšky a že pak
simým větrem zahnáui byli až do
Kanady
Kapitán E WilUam9$ žifíci
na Lot£ Island staví lod "Moř
skou iamu" ("Mermaid") o 260
tfiniíh do které prý cjjce zapřáh
nouti 5 velryb které si co mláďa
ta zaopatřil a odofil a— pojede
do Kvropy Cbc prý tu cestu
vykonali za 3 dni Za přeplav
bude čítali 60 dol zlala — Tak
tvrdí anglicM časopisy
Jěto Chicago bude je J nou
milí jednu z nejvítiích a nejbo
balěji nadaných veřejných kniho
ven re Spoj Státech Nedávno
zemřela v ftírae slepna Julie 1L
Nenberry jejíž otec před svou
um tí v zavelí ustanovil ze v
pádu kdyby dcera jeho zemřela
bez dědir-5 oloviúd jmění jeho
připadnouti má jeho příbuznýma
}xdovií-e druhá na zařízeni veřej
né knihovny v severní řtvrli raě
sta Chicago Jmění poz&stalé páíí
se ia 1 až 5 milionĎ
uMořlé no přímého te
legrafu laczi Spj Státy a Evro-
out bylo již po několikráte pře
trženo Hotněnka řiditelS rpole
tnohti že dájc se tak zúmytdně
bepochybj' od jedné z konkureí
ních í}-olťtti(Htí zdá se potvrzo
vali neboť minulý týjen přetrže
no opět Minule byly na lana
patrné známky že bylo ostrým
liái rojeni přetnuto Riditelé na
vrhují akcionářům aby položeno
bylo lano ještě jedno tak aby při
opakování se nebyl obchod zat
Slaven
lhSti minulý týden tuk roz-
mocily p5 lu podél dráhy Rock
Itland v Iowa že se T některých
míxtcih t prSkopách sesula na
Uť a sesouvá se tak rychle jak
dělní' i ji f yhazajoa a spoleínoet
byla přinucena položí přes sesu-
tou zem novou trať a přtlupují
vozy jeden po druhém tak dlou
ho dokud zem opět nevyschne
abr odklizena býii mohla
Jiabco:k a něk olik jiných dám
ni byli t sobota t obžaloba vel
kou porotou pro spoluvinnu pří
onom pověstném vyloupení po
kladny v úřadovně právního zl
stojee distríktnlho t# Vaing
tonu kteréž udalo se před lúnia
a a němž se praví že nastrojeno
bylo k vflli tomu aby zničeny
býtí mohly jisté papíry Jiabcock
praví že je iplni nevinen a le do-]
rcd so před soudem očistit lna
ovIui fláyt má vtom oboru
zkušenosti ze Ht Loai&
I)om Vedro císař brazilský
jet již od soboty v NewYorka a
wboslil te t hoteli na páté Ave
Budou to teď řay pro novináře
americké Na zprávách telegra
fických nebude chybět neboť
každého rána musí ae celé sos-
úl dovědět co celý minulý den
jeho císař ski výsost dělal co jedl
a pil a mnoho t jak par a kým
mluvil a co říkal a tisíc a jednu
velič důležitých věcí kteréž každí-ho
svobodného o hřána raii To
publiky na nejvý! zajímali musí
Vždyť se nám snad zase ani t%
uherský měsíc nestane ta cest aby
nějaká korunovaná hlava naíí re
publiku navštívila
Jdinvlý pátek odhalen byl
va Washingtonu pomník Lincol
na Socha jest 12 stop vysoká a
stoji na podstavci kameném 10
stop Tysokém Socha drží T levé
ruce listina (prohlášení osvobo
zení otroka) a pravou vztahuje
nad postavoa otroka kteráž po
zvedá se aby setřásla rozbité o
kovy Pomník ten stál 17000
kteréž sebrány byly od řernochU
Vynikající řernoch FredDooglaas
držel slavnostní řec President
Grant odhalil sochu Ku oslavé
vypáleno bylo 37 ran z děl
lr Jfovém Yorku zemřel nej
bohatií obchodník v soustátí
mnohonásobný milionář A T
Stewart Myslilo se za jeho ži
vota že jmění jeho páčí se na 100
milionu viak nyni tvrdí časopisy
že neobnálí více než 30 milionu
Za#svélio života učinil innoné do
brořinó skutky V roco 1S47
když v Irsku panoval hlad poslal
lam celoa loď polt avin Na pod
poru Chicagským pohořelým da
roval 50 tisíc Před několika le
ty vystavěl nákladem 5 milionu
dva hotely pro chudá dělníky a
děluico a mnoho jiných podob
ných skutku učinil
"Slávie" vykazuje v posled
nim čísle následující seznam pří
spěvku v Soustátí pro llercegov-i-e
sebraných
"Slávie" f 77350
Ústřední výbor v Iowa
City Iowa 97720
Ústřední výbor v St Louisů 58920
"lllaa" t Su Louisů 23580
Výbor sběrací v Chicago 60000
"Pokrok Západu" 9405
Celkem $ 320975
K tomu chybí pouze jeltě vý
kaz celkový z " Pokroku" a "New
Yorských Listu"
Va matici ikolkou v J'ro-
stějově zasláno bylo dle Slávie :
Z Itacina a Clevelandu $ 47025
Odesláno z New York a 650
Úhrnem i 47675
Vřed nUoliia tnétíci unelen
byl z Lincoln Neb od několika
detektivu jistý J II lilair a za
veŽen do Anglicka kdež podvod
ný baukrot byl spáchal Událost
tato způsobila svého Času dosti
hluku' nebptf tyo to na každý
pád poruíení mezinárodního prá
va petektjrové přinutili jej
revolverem v ruce aby s rámy
Sel a když přivežen byl do An
glicka přečtěn byl mu mu zaty
kač a on postaven před soud kte
rýž odsoudil jej do vezeni na 18
měsú Jjonsul americký se jej
konečně ujmul a tyl p4(iilep
na svobodu a v?ak né dlive do
kud nepodejutal závazek že ne
iavadé soud jroti vládě anglické
CeU do Spoj Státji byIT ITO vy
placena a minulý týden vrátil se
do LiqcoIou
Jfinule'ho týhodne rozhod
nuta byla velmi důležitá pře od
nejvyííího soudu Spoj StátQ V
rokicn 1&63 a C'} uděleny byly
j i -tým dráhám v Kansas některé
jMjzeniky Y ten čas indiáné 0
sage byli v držení velké části
psku?ph pozemka ve státu toro
celkem as 960Ct0 akr! kteréž
později v roka 1867 Spoj St pro
dali V roku 1S79 kongress u%
stanovil aby pozemky ty roz
prodány byly skutečným osad ni
kam po 1125 akr a pozemky ty
byjy osazeny Tu viak dráhy
kterťž v rokách J 863 a CG pozem
kový oděl obdržely počaly se též
0 pozemky ty blúiti tvrdíce Že
ač pozemky ty v časo kdy úděl
jím povolen byl nebyly v drženi
Spoj St předeo byly v obvodu ú
dělua když Spoj St postoupeny
byly dráhám připadnout! měly
1 zaveden soud v okrskovém sou
du v Ransas a pře rozhodnuta
byla protj dráhám odvoláni se
k nejvyiSímu aouda }6}u Kansaa
mělo ten samý výsledek a nej vyš
li soud Spoj Státu rozsudek ten
potvrdil Není třeba dokládat le
těch 15 tisíc neb více osadníku
bydlících na pozemkách jou vý
sledkem potěleni a slavili ebdn
žení rozsudku velmi hlučným
p 6 sobem
Štruíttý zločin — Dopisovatel
jaden z New Yorku do jednoho
německého listu pííe : Před ně
kolika dny potkal Hans SchmaN
bach kterýž mimochodem řečeno
značně pfihljjcblý jest přítele
jednoho Po potřesení rukou
ptal se přítel ten : "Jak se vede
tvojí tchýni!" "O" pravil při
hluchtý "té jaetu dnes krk po
dřezaP' a dodal jaksi Vadnfi
'chudák bylo mi ji v skolku líto
neboť sotva n&i na hrdle ucítila
dala se do tak strašného křiká
že jem toho chtěl hnedle nechat
ale kdyl jsem ae jjž jednou do to
ho dal musil jsem to aod£jat
Ustralen utíkal přítel a rovnou
cesioa na policejní strážnici Sot
va Uani přilei óttMf yli ta též
v patáxb Í poljcislv nichž jeden
též němec jej oslovil { "Kde pak
je vaíd tchýní V Ned&věrnB o
díval se Hans na tazatele otevřel
pak dveře u komory a ta visela
hlavou dol a pěkně opařená — gyi
ně "Dobře to je svině" ala kde
je vaSe tchýně křičel mu policíst
do aU fkP pravil Hana
zavolat na panímámu— & t ryilf
Živa a zdrava ač na právé vzor
krásy Čistoty neb fipravnostf s
iožoioe Policisté odtáhli a dlou
hým nošena a jlana neví dosud
proč se přišli na jeko "jyini po
dívat
Vo čtyřiceti testi Utech V
květnu r 1830 zmizel náhjo }y
nek Buchberger z Vrchlabí bas
stopy Po několikadenním hle
dáni nalezena byla v lesíku nad
Vrchlabím jeho mrtvola Lebka
byla roztříštěna a zavražděný o
skrovioa peněžitou část oloupen
r Vedle mrtvoly ležel silný kořen
krví a vlasy celý sbrocený Ze
57letý Bachborger byl úkladné
zavražděn bylo nadé vši pochyb
nost Úřadní komise nemohla
vrahovi přijití na stopa Jistý
občan z blízké vesnice který byl
dobrým soudruhem zavražděného
byl sice zatčen ale pro nedostatek
d5kaz& záhy propnStěn Tím by
la věc odbyta Letos v únoru
tudíž po 46 íetech dostavil se ku
krajskému soudu v JičinS 08 let
starý muž J Fischer a D DvorS
udav se co vrah Buchbergera
Krajský soud pátral ihned u o
kresního hejtmanství a na farním
úřadě zdaž vskutku tehdy někdo
byl zavražděn což i úplně bylo
potvrzeno Očekává se s napnu
tostí výrok porotcův
Minule přinesli jsme zprávu
jak rázným dopisem odmítl Gari
baldi nepravou zprávu že přijmul
od vlády nabízenou mu podporu
100000 liru (as 21000 dol) Sous
díce z dopisu toho myslili jsme
že by Garibaldi spíše Šel s mošnou
od domu k domu než by přijmul
nabízený mu dar vlak : Ejhle
Člověk ! Telegraf oznámil minulý
týden ie Garibaldi dar ten kone
čně v skutku přijmul
Vichřice zuřivá s hromy a
lijákem silným rozbouřila se v
noci na středu dne 12 po Iowa
Missonri Wisconsin Minnesota
Kansas a Michigan V Chicago
byla to obyčejná bouře jarní ale
západně vsudo nadělala ohrom
ných škod Zvláště v Pavenport
McGregor Muscatina loa pak v
Eau Cla i re a Beaver J)am YVis v
St Joseph Mo v Grand Haven a
East Saginaw Mich atd Mnoho
domu bleskem stíženo odplave
no rozbito a Škod velmi mnoho
učiněno
Čech fnandarinem JTorě jm
novaný generální guvernér v čín
ské provincii Zunnamu jmenuje
se JSchadlein a narodil se rlS26
v obci Ledhuji u Police nM Štu
doval gymnasium v Brouoově a
práhna po dobrodružstvíchvstou
pjl do Jegie cizinců v Africe kde
to až ia kapitána přivedl II"
IBGO účastnil se při dobytí hlavní
ho města v Čině Pekingu a pře
stoupil pak do čínské armády v
kteréž vítězně proti povstale 3m
bojoval V době míru pořádal
čínskou pěchotu dle evropské a v
důstojenstvích postupoval Teď
jest mandarínem modrým kno
flíkem a pávím peřím nejvyŠií to
vyznamenání v čín-ské říši Služ
ného má 140000 zl
Kdyby jsme byli ch til i věřit i
sensačnfm listům jako je neodvi
slá Chicagská Times byli by jame
musili myslit že Chicago stojí na
pokraji všeobecné revoluce Před
deseti dny odbývaly se tam tow
nové volby a v towna"ji?ní Chi
cago zvoléni byli za asaesoia kov
lektora a klerka Ed Phillips
Mike Evans a Jim Gleason a sice
zpfisobem podvodným Během
minulího týdne přikročeno k čí
tání hlasu a tu seznány ony pod
vody Chicagská Times každo
denně vybízela občanstvo aby u
tvořil se vigilantni výbor a ty tři
a jejich kumpány pověsil na lu
cerny Odbýváno několik schůzí
o kterýchž by jsme dle zpráv
zmíněpého ijstu musili myslit že
jsou pouze předcházejícím kro?
kem ku všeobecnému povstAní a
pověšení všech bumrS laufra a
takové zběře Však celá záleži
tost ukončena byla zcela mírným
spfisobem Board tovuový se y
sobotu sešel a sesadil ony 3 zv o
ené ářadníky a dosadil na místp
jich jiné Pakli se jim to nelíbí
mohou hledati práva u soudu V
úterý dne JS odbývají se vo)by
městské Dle příprav možno
soudili že si poctivé občanstvo
předsevzalo vykořenili úplně da
rebáctví z úřadu tamnějiich neb
v den volební zavřena bude bur
sa banky a mnohé obchody aby
mohl se každý volby zúčastnit
To jest len pravý zp&sob opravy
Kdyby většina těch kteří hlasitě
křičí i korupce mlčeli a o volbě
hlas a v 3j pro poctivé kandidáty
odevzdali neměli by zajisté mno
ho příčin tt podobnému křiku
2£ozi2so
Z Matamoraa přičla tato zprá
va přes" New Orleans dne 10 t
ni piaz udržuje přísný pořádek
v inisLě Vřera nechal zaitřeliti
dva vojíny pro vpouru Po
všech městských ařadS dosadil
ářadníky Zdá se ie jest dobře
zásoben penězi neb opevhuje své
postaveni a zásobí se zbranfstře
livem a jinými potřebami Mož
no ie potáhne ku Hontyey Fue
ro jest tam pauze se 700 muži i
Popjs od povstalce Trevino pra-
ví : íoraZiÍ jam bt"
Žo AnqnU se ieU íj jpuz
Jíloví se že Cortlq je$ sastřt%
len však zpráva není zjištěna
Z New Laredo ae oznamuje ie
zatčaja uvězněn tu byl Ameri
kán obchoduíkpsamond od vlád
níbo ienerála Pueblo Quintano
jeikoí 8 vzpouzel platíti váleč-
non íiff- UPPPfK}!} jednatel adě
lil tu apráva iajora tferiatn p§
vojska Spoj SiátÉ) a rněl rozmlu
vu a Quintano a nedocíliv ničsha
pohrozil ie bude na město stříle
li JJezi tím co ze připravoval
k uskuteČainl toho povstalci
vedli bitvu Qujnlan# a dobyli
it NewLfrisdo
Phlladslfická výstivt
Poslední doby roznášejí po
věsti le o výstava nebude dosti
hostinců aby ubytováni mohli
býli TeSkeří navJtěvovatelé O
tom jest arci dosud těžko rozho
dovat v§ak jelikož se počítá ie
hotely nově vystavené pohroma
dě se stariími pohostili mohou
denně 30 tisíc lidí zdá se nám že
jest dostatečně o hosty postaráno
Neb mnozí a těch kteří do Ptala
dřilfie pQjdea naleznou pohoštění
u krajanu známých a příbuzných
i Tét5í ak jeStě část pojede kal
dého večera do jiných měst jako
New York a j: Y května asfiže
me na každý pád očekávat ie bo
de mísu na zbyt neboř návštěva
budo slabá Ti kdol budou cblět
mnoho vidět pSjdoa se podívat ai
později neboť sotva bude výsta
va v úplném pořádku a pak tuno
há věci a předměty vystaveny
budou až v pozdějších měsících
výstavy Mimo to v květnu vět
šina lidí nerada testuje Počasí
bývá nestálé a ne vždy příjemné
Obchodnici též na mnoze nemo
hou v měsíci tom obchody své o
pustili Konečné zSstanouti oony
dovozu na dráhách jak jsou na
bode tolik navštěvovatela jak
zprvu myslilo A tedy mŠžeme
soudit že a počátku budou se mo
ci všichni navštěvovatelé pohodl
ně pohostili a budeli jaký nedo
statek místa neb stísnění bude
až v pozdějších mčiicicb
Výbor pro výstavu předmětS a
oboru vládního nalézá so v 6
zkých Přinesli jsme před krát
kým časem zprávu že Žádal na
kongresu dáiších 500000 aby
Spoj Státy náležitě zastoupeny
byly Kongress viak j ovalení o-
depřel Nyní stojí ba Jova pro
předměty ty připravena však do
sud vidětt ponze holé stěny Před
mě ty z oboru válečného i námoř
ního poštovního i Smithsenova
ústavu i oboru indiánského jsou
ve Washingtonu již připraveny
roztříděny a Částečně již i zabed
něny viak chybí peněz je do
PhiUdeliie dwdati Taktéž jsyj
se nedostatek úřadnika celních
ku přehlíženi cizozemských před
mřtú pro výstavu Kolektor a
celnice ve Phiiadelífii obrátil se
vo věci té do Washingtonu vlak
sekretář BrintOMr nemohl mu vy
moci potřebných peněz I viděl
se n-tícdní výbor výstavy nucena
prozatím peněz poskytnou ti do
kud by kongrese potřebnou část
ku nepovolil Kolektor požado
val 190 tisíc k tomu účelijBrfctow
však Mysli Že vystačí 8$ 4iíei
Lreduíci kterýchž jest potřeba
jou : 30 odhádčích na 2 měsíc
se služným 150 dol 10 přeblíl i te
lil na 6 měsícS každý se 150 dol
služným a 1§0 dělníkft n b4 dni
po 2 dol denně Mimo toho 4000
výloh kanceláře
uiazz man kíu vtatava v Le-
děli otevřena neb zavřena není
dosud rozhodnuta Výbor pro
spořádání výstavy se sico již dáv
no unes! na tom aby byla za
vřena Však naneSeni toto není
konečné a leká se Že ústřední vý
bor výstavní kterýž králee před
otovlením výstavy se sejde usná
šení to zruší
Některé ČasopisectTO anglické
jest pro to aby t neděli bylo za
vřeno většina však zvláště hlav
plpb listB jsou pro otevření Pjj
bpžnustkáři a mukerové arci hý
bají nebem i zemí aby tomu pře
kazili Jest jim to strašným po
myšlením že by znesricem mohl
biti šábes (sabbath) Snažení je
jich se vlak neobraeznje na za-
vřeni výstavy času nedělního ve
svém ianatismu činí i jiné ]Hku
sy k obmezení svobody občanu v
den nedělní o výstavě Usnesl j
se v „sabbath konvenci" na celé
řadě resoluc kterými se Žene 6
tokem na inayora pbiladepbské
ho aby za čas výstavy pi)n3 do
hlížel na přísné provádění neděl
ních záknnS kterými so přikazu
je uzavíráni míst zábavních ho
stinců a obchodu v čas nedělní —
Pále žádají ti farizeové aby za
kázáno bylo hlaité pokřikování
hoch A noviny roznášejících v čas
nedělní aby železniční společno
sti nenechaly v neděli jezdit žádné
výletní vlaky a aby továrníci a
obchodníci zavírali již v poledne
obchody a dílny aby dělníci mo
hli odpoledne navštívit výatavuv
neděli pak aby se v bázni boží
mohli do kostela odebrati by ne
byli služebníci páně zkrácováni
výstavou o své výdělky
Doufáme ie zvítězí rozum nad
íanatismen) a žo so jim y ni'em
sluchu neposkytne
Z Nř¥ Vorkských LislA vyjí
mámo o výstavě náedqjfct:
Generální řídiUdo dochází stále
hojnost žádosti o povolení zříac
ni zvláštních budov na miste vý
stavním Beře se na ně patřičný
ohbd dokud sou v souhlasu a
myšlénkou velké v£tové výsta
vy a pokud žádatejé nehodlají
zřizovat eide shows (ved)sjlí po
dívanou) za xylílM vstupné Ta
kové Ipekulaco ti bfif Teho p4
míUijt poněvadž dle nsnešeoí cen
teníalní komise musí být kal lé
mu navŠtiviteli za 50 centí kaidi
budova na výstavním místi pH
ítopna Tedy úplně ta odpadne
nepleeba jaká s oh)lc'frtl tropí
vá na fatrách pořádáním svjait
Hilpt tf%iny v výstavieb
Pie ordre gen řidiče yymfze
zeni jsou s prostranství rýstsvní
ho prodávači peauoisft (pí o sis)
preclíku a smrdutýeh doutníka
(tak zvaných kuba Itynkadores
devisou ku kouření na Lorách
Globe hotel rob Blmott aK3a
Ave obrovská to tavba dfevěai
zřízená k poboštěM ciziatS k j- i
jíl vybudování vyžadovala fcá-)
kladu $358000 jel dotaveaa
počíná meablovat Nratiraé j
jou opUlky a jaké preajak
ty ta jednotlivé tnUtauetl Tak
se bude platit za barroona t-
000 za doataikářsko i& 115
000 za holíroa $5 10O za st& o
vin $5000 za právo prodltati ta
oblek 115000 Culiraa bot atojt
$3000 Místo botria kde zříze
na sin na prodáváni miaerslafe-b
vod zaplaceno $10000 A eo b-
dou platit jednotliví boaté t Tsm
vyplatí kdyl naviúviul dvakrát
aa noc pojede v Palmanovi
cím salonu do Novén Yotka a
zpět při černi nebezpečí srážkou
vylinutím a výbuchem kotle hro
zící jest pranepatrné proti sebea
]e f upálení za živa v té dřevěné
boudě t ]4da vzniknatí pwlára
Černé vrchy
Minulý týden tyl v Omaká jwtý
W II WooJ kterýž xxházf a
Toledo Ohio vlak po čtrnácte
let již zanálí hornk-tvísu a od
května minulího ruku v čcrýrk
vrrhá' h ae zdržaje Jelikož jeat
zkuiený v dclováat a ji kro
rok t (Vrných vrt há h tujt vý
roky jeho značné dlležiiuett a
(tckláváme tato vy tatrk z rvizm lá
vy a ním
Custar Cíly jest rotM-i
steČko a oby vatUto jeba nSž
páčili e již na 150U až 10M oby
vatelu k-ro mř maži— žen
ských jest tam sotva 150 Ai ti
síc domku a lu lek aejvio stě
nových jest ta o doad {xtaretto
Dvě pily nyní již pila pracuji
ve dne i v noci a jeStě prken k
účelům stavebnin ncvloatává
Zpráva měla jet doaváJ poz
prozatímní ulvvřeaa horníky a
sestává a 12 rádttuti dton ryik
tářft a manila Polici neet žád
ná Radnice jet již a
tu Ted se celá zpráva uěu Cu
star City jest řijem ně pulolrpo
krajina kolkolem tosiiá a kmeny
od 1 do 3 stvp tloaitky Od Ca
star až k hoře Harney 3 sad
vzdálenofti na aever jet les hu
stý a filuý Iy vllbec nejaoa
křoyinaté tak J# tuále a yu
zetu kudykolív Cu(ar leží po
měrně na rovině kioab-i
severu k jihu Říčka French tvo
ři jeho jilnl hranice Suvailě
(loty)jou50 stop íirukl a 15
dlouhé — 12 v jednom bloku na
každé straně plire UiWi HKÍét
jsou stop široké příčné ak
100 stop Uličky 2o stop široké
bělí křižem v každém blokt
Po Custar jsou tři hlavni cety
Jelna severovýt bodaé k Vaak
Ion I lakota dru hit jižaě k Si
dney Nebraka a třetí k Cfceys
tg skoro jižně Catr mádobtoit
přileŽibMt tnítt dobiý yolvo4
někdy v budoucnosti Prameny
potoka Minebaha kterýž stá do
brou 3 řitta vodu nvtají
bez velkých cbtíli a výtth da
města zavěsti a tlačily by vodu
až 200 střevíců nad povrch Yš
co jest třeba jest položili něka
lik mil trub což se bezpochyby
za nedlouho stane
Ceny potravin nejsou velmi
přehnané Mouka stojí V) dol
100 liber cukr 25 centS libra ve
přův ina 25 centu sklenka pá
lenky 25 cent 3 Též nádobí hor
nické není mnohem di alí ncl ve
státech-
Mezi Custar a Cheye&ne jezdi
již každodenně doatavBÍkya na
jí doft co vozit
Krajina Černých vrch 3 jt krai
pro chudého horníka Každý
jest jist že jest tam doati zlata a
že vypliet ti se bude každéiaiu je
kopali Není třeba velkých ka
pitálu k dolování tu Práce od
vaha a vytrvalost jest vše čeho
tu zapotřebí Vypírání zlata a
dolování v povrchních dolet h za
počne do opravdy jakmile sníh
se rozpouštěli počne a bade do
statek vody což se čeká v něko
lika dne h
Nouze a bída není v horách
vzdor mnohým j-odobufia tvrze
ním Mnozí arci nemají peněz
však ti kdož mají nenechají ai
ko)o bídu neb hlad trp ti Dv
brosidcčnoat horníku v krajinách
západních jest dávno znÁtuá Vý
dělek bude dobrý jak mil m
bude moci počiti pracovat MSla
se vyprat za t až 20 dol zlata
denně Stejskalové a Iračálové
jsm pouze takoví kteří lilii a
východu a neznzjko ničeho o hor
nictví rádi by zbohatnuli p}
noc Povrchní doly aa potokách
Deadtrood a VVhitewoode ja
nejhohatii Jou asi $0 mil seve
rozápadně od Cuatar City však
svozem jest se Um oblilo o do
stát pro rozervanoet krsjiey
Ze zvěře nachitl m tam jeleni
sobové kamziti a anlelopy
PuJa jet dobrá a mnozí boto
ví se ku pěstováni pbdia Někte
ré polní nářadí a semena byly
tAm jii dovezeny U tVumtty
Bit vyistorany loni iazoie
zemčata m tetkev vie pilné
aoalni v#lkttj Jaké meloepy
byly pistoviay viak rojji pj-
ili dříve nei dozrály a zmatily je
llill Oty mi tél 4ko polo
hu Ziik jezi 300 400 lotay
Paa Woodi přinesl #mí p$
kier vsrky řady kterou 1 M
) ef ého pobyta Um vydobyl
by Ji ta sdsí lofkfp) skasiti
nechal Pie zkoušky obeakaja
tona rudy za 1516 dolarfi zlata a
10 dol stříbra
Z Kearaey Jaei ♦
maj t da 1i)l i as ]
Dava b4rlea la kýla tíer%-
ÉVki zpráva i koeTTa
Sel alka aby aairWj byb p i
Iuivbí spojeni aaezi Ottaj- tia- ]
ta aaiateaa PudtA aa jrfa- jea-iU i
bea alkhJ Pns ktsmv jes '
zlkoa test vl Jll tý jÍ-
kol bd i jediná pošla val rLa 1
da čeraýrk v reka a ke! asíti
něeta toto ladil laeayož a vy
pravováni alatokopt JU té krajt
ay Traaaportaaí spoičaut m
jil eeatoap! a pívat vosy vydali
e na eta již atra_ Na sta t4i
odjel odtad db CWwýt-k vrekl
aainalfck 4vo týdaeck a itM
deeae saaoai JtlJi
V City mili c4
volba ku koact aúa&Uh atéatos
a 552 klaal byk rrleaa
Tamtéž staví st jil svváf
lpT a Čras-rk v reka sasa
aaaji £até aájeaVy 14 áal tle
íil koraikSat dy lek a ke
odhlaL
V ILU Cáy ]x -vdávaná a sta
vebat aaUta (Wtf) p 5 ioiaretk
Zprivy zt
NEBRISKA
thnaks— -Miaslý XjJUm aasaO
vU aáe pn A L l-aval a lUHm
Ptaiae Ibsa klerjl }ljel d Ne
braaky aby ai zde kdri svij
di'ov yy kleUl rtjas mm
iivi t adr%
! V VeWta m ki£ a-
vrául a atNeeki "Siova
kdel s byl ptek r t
vyklédaal aaiaajý tf Jsv Ozaa
saeje 1 41e4al tam vše jak tJ-ak-
-elu Yři aaet taaa a
♦) a kriaw kd-ertaZ
pM ptae setina aaaětka4a
S poliat Titáni pasa K
Jeleaa a Yeakr N Y ktrfž
přijel v po4cU tk aaaaýUi a
Jli v mavaka a aavéau tw dJa
doatatkářskott rfd0iit
aa Mtý zdar v jeW po4atkaat
přeje saa aty vy tady če
káváni jeko
MiU tuWtj aa vili vil au p
W Wrikt pezaUaaaí r-íaalr
Shat leraJtéba iaopa -Sas"
H%U aáaa potřšeaias s s um ee
tbáait a itja 1 redakc lm
ala ivň kierél s4to la a Wc
i Zalávai st ae vadJklaky
aato-il své povtasoeti tíuU
ské
Mluví a baoao o z té přtl
dráte sarii š Lvmi a tWak
Yovia T lev M eaeari byla vy
soká ) relý maalý tf iea Ny
ní opadávi
Vlaky a koa poad-lr po
el( týJe aa lvio veikýca
boii m v ývsie Nyai iií
0-4t T laa
a a
LeU s Čeká se la Nt rky
aý aáal tithovatUtva irké
aArodaoeiu
Tow Kart jrde a -~ík t
kaleU dráhy a Lineol do ťt%
moatjelprý do Boata v tá!
litoetecb dráty U
Muat íee Pkate SckwjWr
neaí JoaaJ dwkolov V prá-i
a jen poaaála ptikračaj
V aaiaaiéaa týdaa započala
se litu relé Ncbraac
llepaUikáaakÁ coaatat ka
Ttofs Sala Co kle a o4í
vati de IV květaa Kaakaay
odbývají a v aobota dae 1S
května
V Saaadcr CoeaJty caai kýt
samí bodni lidé Ytlká porvta
nedala v ia elita saaevLáai akv
ba v blalob
lOWA-
V Marahallowia akofsly 4a o
bdaí akUJy
Theodor Toloa zaáaaý co It
lobaik Ceeckera bvie držeti pl4
aák v Iowa C:y da 22ka
V Adair Co a ty holot I a aa
zi rvlaki k seti laa
První mlýa v A( aowe Co
vyuvé byl v roka lti
lti asiaalé vobě avitězilt v
Kaczville teapraUři
lile aexilvaih- poeledaika aTú
táai obaiii dy tauUlvo v lva
Moisei $ZtX
V llaaailt Co plaU tarmál
deUta&sa lal H ioL aaWa
Y Waakiagtoii oaaÁBee ho-
lUwaa 1 vie v adiú koixt
rlývalý MUUrrsádat Skay
ler C4taz bede aaiU fldnáA
ve KairáelJ 2 května
V 1 Moie jeaa 2 ItMttl] a
31 rosii?ýtft spolká-
Nový zákia zakasej vjáJa
divokých slepci z slit j
Lgilatitra ataoLLa r'at
svědkftai pli eouaáek a $tj5
deaně
V Ioa City 4a v
fcaa stavba avéa ta-ta na
asUlě kd atarVferry jea4ial
aaproli Wakiaaa vldL
SUU Crtadeki t okaaaav oa
ty famýUi asřUati ai záWri
do ti db4
Výbor výkaa4 aaasýUi v IV
Ladelá aa paaaka výstav awa
alij:l svtiitai b4va ca to
úor Ia
lb-U ka-t sUtai vbar
gjHyU jl poko a d-c
taa iit da kav v ýuw-aal
V aWsIfev třiiaesf
leCnoat 5'si kataX kl
„ k
W Sitati Hasí 1 44 í
4í jpÍ4 kr4Mse i
tvofM4 aiát tjea y La fJ oU J
a aiao a v4y a "le tvl j
rtv sii-y kWv%i se i
p4 povnbe wmé Ly j
1'váJk klatea Paciá afoJ
dráJkoa C-ora4a Ceatrai
ai ZhsJov t Paooa avá
Y IHtava pJ asa-a roa£i
lei meai oy valalaavem ktrll
a lili 1 dotaao v bnk i
zkslrart drika s Lv
attrti
lt edporkiá ae 2e (-f
4dval ti eba aaavl Owftytka
l a Ttaaa 4a lLaaA
Y Wnckit tóeiivait i teto
V trk Un€ prwLíao kla
l W k4 Teaakéa 4 b i
M aa~an kjas a Texe draJt
plnalja kěkeas SSeat hla
2tir:i joi— vtc
aa roka attiiVi v tam aseeset
V levría kaea atTwtl a
sfÍKae která W vUttu
draJi a Waiervúí 4a Waasř
W sak LI IwWAeeip LUl t-e
V VHaeaý f 4a djraa Za
-i t av W 4p Wa4ato
aa ip4 a ktw41 4raJk
4a U'-mhfrím eé aactet Neeaý
kaaei - í 5a JraÁ na £wtaMa
'ea a! Ma V Waato
Co-lIlT
CALiruELMA
eiiaf at} a
Sa J- 4Jíii
V SaIo ConatT swl fcjs
kteří i UÍ 12 ~c 4oUHL
V Sa ar lvka Wea
aabčVi roa n4uuai
CL a 2e v Talr Cty j4
"ŽJ iM vt rvif -i atrvil
V Sa I:vjp Coaty vyléleaa
le ki 5Ciiijaaj bW s4
Jinlue -IralU 2 poae
r%ae v i --- ívíiiri-i
L-í% kroZiS oia-i-
N v á ai krárkv a v ehay
aeiwi j t h v Caiiíor
veké kv awlL
#
ClU i y jae itay v L-
A ele Coly bJ tu ta jra
bklMKv la a%4ÍM4 LWr rssl
Liavn-
V f%éhtt La- 15
md o4 aa AkUa odkryly by
ty bo&axk kiika tuu aihhra
rtaié
Jtlsi U řii JrWa dW
1va sVede 4 peaasv k Te
ck p běWns tí ia2
IUvk V šaa iraacieoa vy
je4al a a fwtaiua o-iboreoa v
Waeáuetoa o rsaaU Zekéa
k!er k e_ t-"i
Maywr béalA Saa iraaoj
mil aeláao po~a4 a ~i4 Li
akýaai ♦foíeiíwiaai% jk a ahvu
ioú!k žvtMtkfra kverl ae fm
a k C 1 laa foei4r t saeeze
toea adrlai
Y BvaJtoraU azajl khl ath
bmo Tata ztji v kar
tak iaka z!iáky ajeúkul je
a'aV taaa aaěao váeokeoaa
e kti skcaodKk králi 4oÁar
siřil ra aa 4o'ax a jrl saae a
0eet2-
Le-talatara kaLíoraeká fi
aaaU aaéaa vaeilat aakvHa
41 aéaol tí ktry dokái
1 ženy svm koJi k-J trsaf šai
také balila To a~La a aÁaa b]ti
t t_ i
v™ a Jaf
iej tw záavaa aaaiHk
: Oka za k a zab za
zab
% i'aLiw#a- piaá itaiW
ti kaau k řvaaaleai w si
roaaMrek Ha % vlfvn
plaataiaikl roalett aé tarasy
apr4ataii aa axraývk pa4M
isti:ux
Hf ve y ivkovjajaa ikre-
aa í4íi fcjAi v}af rok
Ucti 2 až 1 aatiy a&ao f rk
t arir k4o brak
4leley
li!i tiver 4Wi
keiu U-te ráai (i4laU
z!ta pr tra v S Fr"a
liti Prš li:y v (iraal Co
el veA bf la BoédeaÁ a kobalto
vá r4a v i ro aapoieaa k
lreai 411 je aLál
lrtlaa-t Čiai a velké f H
pravý k tIvi leivSauka 4 lr
yve% !! jis aTvly jeoaj
tél rosit! K4fehr ptt kt
rývkl 4Jeú a b%io aaaaé r
Maž jeďa ky J1k 4aik
Pwfltaa-ia ea-i ! zbÍMkiji
lť)Hi 2 S-iejieJky v
kí se!i ' V s--ie4 poradě
tu fk 4 " k y fí
ttly jej to a aa-'
V Aisav zat taž t4 alj
de jvear II 1 nk L ir
- a ? ' a
ivo -iOaa syiapo-
krkaka a tWa býka ttil
fce Za -! 4i 4kiH ft
bat fct k-te vy kďpa r%
5# kteoUU 1 aaieta aarlteJy
&alJte pj a I te
krvbk a at4 a C-
! seit ttea{-okjlb j rrodal
některé lea-a#-
2íSTkIA-
M -
Ja faj drti r-4v ta kanes
-V ev% a Uii a-a
kJ fr-4 t padala
Y 4sva4 V- 2
asJui Wtw lAií
déla!
refca4i KeeeeZ UM fhr{m4e
aa kyia faa tXa 4
2 tUbf Yalíer ae skanaaia J#
ai tao aiai f ředíc vaak fce
kyeVkcel Iř freaamz XkvlÁa
Zrn Srmmem XMataoi 4ol f i~
ekiai f 4a I Wi vím
a ! ss4niA 4oi4 tkvř
ÍL Tanta %: ajicti ma tuaz c
a raX o aim a &
paaai keT # koemka 411 V
Y Sftckt WW SJtc Cty
4it H&JUviý BiweaiL
N!a t utt2 tbr a
ijvk ko4aek retUkl a pea
Kyaii ae le w ic piata
ktaewa a kryt ea jÓSf li
ř3 ji pr4 řtyrmt na v-aar
ki t 4a a4
Yaiav% Ía- raleaa
iyk kěka - hla zo
etta 4reto dolará aa Í-a
ít-rmyxk 4Wjri ta Xí-a j4X
1 i a UtX CtvrCUl a
Í:Xi 4 1 acaLi-va íX a aa T2X
lei ceall l Ne4e Uriei-
laa ao b U a 121 4--ei
eeeit4 m a iiíij vU-rcakI I
Lera a i 4e-e'C-eii
a aa 2)vi fc4-~žoiaxÍ
J ooaáf4ě 4 íl+
kaao) ftfitO ie a 4ěkS
fH 4ai 4íiii IVac V4
LW Jt llae Cew Jo to sr
ViNta li aa%e žala4 Yit
ajík ra?%lk veio a-aa
čti le ěs Uta aaaiika
Vali k4 aeevnoa1 La 2ui !-
aikX
Sa ata Jwl txe v C
iia Cíly Ci
C'aioof4 lL-k Synav
Wy£ jrae t fZl ae
SeCalr C—aaty Wy k
4# aiaiěu aovoa rajUci za 25
ikii fcaW#T iJoj j-iei
FaU V C4 a rj tki aalfciía
f-rortikovaica a j ke
P5%VT ka aafZeU ai4 aet
by Iai t Cotlora4a rvaáaJě
aaoě aa 4oljr ro4u }-t yi-
ko4 sf4jMí-ké v}Vxkea v
-'t Lak Cuy al j-oa aa
1 pJs fei a a t ji 1 v
4jL Tli 4ace& si aeveeé o4
Cortaa ťbak nsá{4s lne
bk y M m 4ajry %m i% m Wlk
a4alv aiaé 12 aiep
Bekta aa r Ifvaa
byla a Ulaj komu ZLspcsMa
Weiž Kari A Cos ca 1TÍ zla
ta a aifike
Y
Wvoaa pí-w-Tt eT
4ěaikl eprav leiea4ray oj
(Jal V taaka Ja ae4áao -tm-t
o4Ii
tao a íz-tvrt razrrua-
CSJkO i pwUi záav- :
i L tiatvJ )a 52— XY
X J UJB$1 tmaka 2i — Y
Í Njisjs IU 2S —
Jo Stekk t~ -
J Boewký 3iici 22 — "
J řVockěaka rt —
J VaOa 4aČk 11— -
F K o U 57—
r Vervi - SI — -
J PaJeJřek Mo 52— IV
K Vara ?l Y 4—
J UaKal Nek- U— -
YJkk kUa 52—-
J Y Yeral la— XaUi
a iat aa T K 2J2 a F Y
L2Hr4 4éU feaM $4 4d ode
Wi jas l V It-2ií k4e t
4#b4? Naaia-J MaríJJyk
Cvpo 4sir leti jiaas U--rví e
tfJV Y iio-ea--J Eliál
W UJuaiaa— r2eiý U
— Tlil aa Co4o 4t zaJleaa
caa 4 p-a-a brauna %iif
ja 4rlea Na atu-!— J-
PkvUček Ne Jeveey l':U
jeaa k4eea pokra-Jovat— -A
Ea Okť Ntai l aeovl k4
j-adk J YZ"vrký Caí
xkali ja #fřavíli
Trbi yí4ia
Ner Yeek 17 4a Ve a 1VT
PíefcTM-k 2 S— — — 1' i
1 3--__3l_tt
iKÍfJfk
Kaklr3Íf k — r
Ža čko2
Jeía-r 57-ti
5 W — ii
O v _ 251
! taliv% ~_7—
tkvwk
Uáa čntcvé
1" efra
St LLa JIl-
r mmuc i Z ezi aaa
LM
i 1
KamJhv Bjí#píá ij
Ž-lv
tSaaaia lvV
jzz ccrrrr rerr
t aítaKI a anifc2o4 a a_
C— bC ▼ SkéUa Coaarv -
i
l -
4
f
%
%
1
1-
V
s