Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, April 04, 1876, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    "i '
X tď A trvT T
1
-A
o
TÝDENNÍK POLITICKÝ POUÓNT A ZÁBAVNÝ
Majitel: EDWARD ROSEHATEB
Předplatné ročni $2-20 I s požtovni zásilkou
Eztik: un EQSiCXT
ROCNIK IV
0 11 A H A H E B D ti E 4 D (J DU A 1076
OSLO -Í0
' —
v I A M A u y
f
-
v- '
i
V
A
r -
-4
" -v
f
Cl
'i -i I
1
i
1
f
f
r
1
CRETE NEB
ČENĚK DURA8
Český hostinec Piní hostí ná
let nou vždy čerstvé Omhéké pi
vo llavaiké doutníky a kule
čníky nejnovějších druhS
&irt
ICF STEIDL
ČVuký sedlář obzlouží krajany
své vždy dobře jak se každý kdo
u něho dosud koupil ku lvíma
proj£i'hu přeavědřil
-
M ČADA
Obuvník hdo chce dobrou
trvanlivou obuv za tu í mou cena
nechť jtJ navštíví
JOS KLÍMA
Hostinský u nádraží Crete Neb
K
W AKSAMIT
ovar a aoir aiam ato
CEDAR RAPIDS
J J DVOŘÁK
COMMEIC1AL SALLOON
N'júprvnéji hostinec v městě
' F DVOŘÁK
Největlí crký obuvnický závod
Výrobky domácí i z nejvyhliše
zějí b východní h tov4ru vidy
u velkém vfběru
Za vie zboží a ruíí
Schuyler Neb
zhotoví] V5e ky práce kovářské
tklivé a k úplné spokojenosti
Tak dobrou a přiměřen levnou
pri'-i aedo-tauele inKJt jinue
JOS
zhotovitel muž-kých oděvB má
ca sklal Jitky m sukna vletb
druhS z4m- i importované a za-
ruíaje rfi dobrou trvanlivou
a dle ijnovřjíí-b vzorS z teny
mlrc# Siřibiií a správky tel
obstarají
Nejnovější zprávy
Dne 31 března
SENÁT— Po colý skoro den
pojed niváno resoluce Misaissip-
j ská a konečně přijmuta
ZASTUPITELSTVO— Morri-
Washington 3 dubna
V Senitu opraven zákon ban-
kerotnl v ten smysl le dlainíci
mohou odevzdat veškeré jmění &on (x m) podal nivrh týkající
své ▼ roce vlech vířitela a pakli 8e danS z píra a kořalky : dle ua-
le prohlileni jsou pak aa bank I vrhu tohoto platila by se da&
rotní nemi to bft překilkou k pouze a lihovin vyrobených a ne
tich batikerotnímu vyrovninl Ku dle zásob upotřebených Nivrh
konci zasedání přišel písař domu I prošel — Uzavřeni senitu aby
zistupcu a oznirail le se zastopi- řtrnáctý duben tohoto roku pro
tcUlvo osnevlo na clinefeh obia- hliSen byl za svitek tak aby &
loby proti Bel k na po v i ale zvo-1 radnici spolkoví iuoLli z&SasttiiU
lilo za tím úSelem výbor e při slavnosti odhaleni pomni-
V zastupitelstvu přednesena zi-l ku Lincolna v ten don ve Wa-
i
teiitost impeachmentu Belknapa shingtonu odbývané prošel—
bez dilii debaty uzavřeno im- KoneicS přijmut zikon povo
peacbement provésti Na to zvo- lující 163000 ia vydiuí za tisk
len sedmi £leoý výbor za tím ůZe- zelenikS a opravňující pokladní
lem šesti va jící a cleno: Knott I ka spolkového ku rařeui a vydi
Lord Lynd MeMahon Jen ks hriní místo drobných papírových
Wbeeler a Iloar Výbor pro za slříbrué 10 20 25 a 50 centy
leiitoati iudianské odporučil k
přijmutí předlohu rozprodání re
servace Pawnee v Nebraska
Předloha byla přijmuta
Berlin 3 dubna
Pravi se le vyjednáváni velmo
ci s Tureckem za příčinou upoko
jenf povstaleckých krajin jest
skončeno anil by se bylo docílí- 1 a Vasa Etfendi a ialtodrl:lel dal-
lo pokojniébo vyrovnibí Tak-1 mitský baron Rodič sesli se dne
též sa tvrdí ie velmoci uvalují o I 27 března v Ragaseaby se pora
Tologaxn-y
BOSNA A HERCEGOVI
NA
Ali pala místodriitel bérce
govakf koiutitati Mustat paáa
zak role úl branou moci
Washington 3 dubna
Otekiti so ie senát bude při
praven ku přelíčení Belknsa do
10 du3 Nupocbybni bude se
dříve Poiednával otázka zdali
dili co činili a uprchlíky herce
govskými na území rakouském
Komisaři nechtějí zaruíiti uprcb
líkSm ochranu proti tureckým
jejich spoluobcanAra vydali všsk
I provolání aby do 30 dna se do
mi senit právo provésti impecb- JoBo?u svých U4vráuli jinak že
ment soud íelikol Belknap není bude maeien ejicn zapaveo
více úředníkem Dne 29- břdZD
Brownsville Tex 3 dubna Zťr4 z Berlína oznamují že
Dns obdrlena zde zriva že " P°VUni v Toiecku pastivi
Diaz s asi 1Ů00 povstalci přitáhl
k Matamoraa (Mex)a botoví se k
obléhání města
Xlo-agros
WAHOO
Kupujte vale zboří u
MUSSELMAFJ& CO
tJU ixitr ioUuete vie nej
Dne 24 března
SENÁT — O ptedloze pro po
volení služného pro vyslanectví
a konsuly pojedná vino anii by
záležitost ta byla o kouřena
ZASTUPITELSTVO — lloar
navrhnul aby veškeré knihy v ci
zích jazycích tištěné byly do-
Od
a máslo nejvyllí ceny
OMATTA
kázáno výboru
Jedaino dáte - icUKn
který zdráni se podati kourts-
v Hušku obrat smýšlení Cso-
pisy nestojí již na tom aby rusko
zSstalo nečinné Moskovská Ga
zet la požaduje aby turecké voj
sko vzato bylo z Hercegoviny a
tato aby postoupena byla Černé
iloře
Dne 30 března
YideLska depele oznamuje že
bosenští uprchlíci zaslali telegra
fické Žádosti císař i m Kuskému
'Rakouskému a Némeckému pro
síce pro boba aby nebyli vydáni
ukrutnoslem tureckým
Korespondent Times telegra
fuje z Iirlina že trsbé Andrái
oznámil porte aby se připravila
ka přijmutí uprchlík & bercegovt
strýců
TMjtnK ti k porodu v Omaze
bydlí rob UtA llzrney nl
vedle lékárny Iedra1
shingtonu obvinénl jeho a cbíe
jej nyní dosUti z rukou sněmo
vny aby mokl pak pod zárukou
rrrrTetT!ATOWA 1 ttii opět svobod nt tu Hnámo-
I R riUSIL I vna vlak nenechá a sebou žerto
He-Jliř a řemenář zhotovuje I vaU a nevydá jej dříve pokud
'v s_ t_ I st si
vlethfiv prače ve sv oooru a i gvřdettvl nevydá V eiíina maso
úplné ookoienosU &VrkJ f nitnovny je proto
Knluií iov£fiti- la na radu kni
almu výboru Žádané svédectví a ieta jeruFoLorUíbo U„rcegovci
e proto veznem uTřeli dvanicUdeuní příměří
a _ 1 1 _ a — sk — ii- s —
vymoni na veiae poroi v- w - Turkv PorU slíbila Eakousku
Ui odklidu vykonávají Za všech
ti práci se ruíí Třijďte a pře
atědítese (dí!2r5)
Farmy
na prode] a k rentování
ve WiMnsin Missouri Ksnsaa a
v Nebrasc Ceny velmi laciné
K ZÍVODSKÍ"
lí'# Weit lith Street
jílHrl) CUICAfíOILL
Hostinec ku koupi
Nílepoaný nabízí za příčinou vy-
aokébo stalí sveuo na proaj
ve KKEMONT NEB
í e dvéina nárožními loty Loty
jo3 44X130 d5m 21X6 s desíti
ložnicemi nahoře
Podle hostince jet tancírna a
vzadu kofcké stáje na 20 koní
Xi v dobrém pořádzu a ob
chod v dobrém stavu
Cen umná a vStií íást kupní
ceny k fekání dle libosti
llhutte u
řo návrhu Atkinse povolila
sněmovna těch 1 50000 koněm
1100000 dříve povoleným pa
Indiány Sioux Sezeni pak ď
roceno
Dne 80 bleana
SENÁTE— Předloha uaUnoru
Jíd platy pro vyslsnce a konsuly
při jma ta a sice ponecháno bIhz
né Uk vysoko jako bylo v roce
tainalém
ZASTUPITELSTVO — Uza
vřeno aby s vid kové vyelýebAni
před rozličnými vyšetřovacími
výbory míli platu 8 dol denné a
i cent! za každou míli pesty
Pojednáváno o sníženi plstil dl
stojaík&m vojenským a předloha
přijmuta 14C alaf-y proti 61 —
Jednáno o povolení 162000 na
výloby ka tisknuti zelenáka dá
le o nabraženl drobných papíro
vých peněz stříbrnými Qbí ty
to záležitosti zasuly neukončeny
— Při zasedáni vecernim sníženy
platy senátoru na 4500 dol (dřivé
byly 6000) a povoleno 100000
pro rozliřné úřadníky klerky
_ - - - i _ -A t- vTl - ' s _ : - - --fcfc - r-Z r
V dJMMít
CWvMik KU tica Uži a dr%
mm Cshmms Paí S uí m ú
{ ♦i kí CokA W 2ltf i j-I -4
Crafcft vrvkX ZIvm kU
rka lST t4 5Jít
%££itta lTi'j jRt jvd a
i S Krs m~im mhíkk m
šr% l'taw řVóc drh
Kimi Pi 'fw X WLjk j4
t paut l A lUatu Z
l s iw 4 b y t tWi kiMMx?
aMS fttri dfaiiy 2ý"áa bU
4 té ÍMy ťá'a lI
LJ-i ít "-''ta-H a ait
V lai kitkMiia al4
i MM4k itáaqítka i
ea kaliwJ sMlati a~s
Uvkuvjvi Uru ilva Jkt
Csr fvh v ixkl %brv al ssvř
tlw4y a atwu V I
kralké fim i tm i a4j
trnuta ilr -v Crjk vvaÁk
4 B4 2 twáii zasdáC
POHLED NA MEST0 CHEYENNE
pne 3Q března
Pověstí o odstoupeni cára a
popuštění vláJy careyiři bcidi
zde nepokoj jelikož jest známo
žecareviS není přítelem Německa-
TURECKO
Dne 27 března
Jeden a čtvrt milionu dolarfi
jest ještě zapotřebí aby úo
placeny byly již v lednu propad
lé úroky na turecký státní dluh
- % S:a_ H
oru iiema tw piani a an carf-
hradská banka nechce více peněz
zap&jciL
Dne 30 března -Cholera
se blíži z Asie DodU
Bývalý nál vyslanec u dvora
rakouského Ortb jet na peste )t
domova a stavil se ještě ra iod
vanou v 1 talií Do Sjj Stitft
vrátí se v květnu
Zdá se že přítomně jsou nejo
blíbenějšíuú kandidáty ze strany
republikánské Blatné a Brtstow
& ze strany demokratické aoudce
Dayis a guv Tilden
Sotva utichlo iodrzíerí že Bri
etow před soudem nejMctiyýai
spSsobem yyďobyl poladayek
dodavatelů mezk& pro vojenské
potřeby Spoj St vymyšleni
i druhá povětiť Jakýsi Heeve ta
bla již Bagdad a všecky lodi přu {tiž tvrdil že také v padouném {
-házející a perského zájivu du tju Bnátow mu joslouli a obdr-
Cařihradu musi leželi 14 dní v
Jos Wiesner
ř42dzp) Kremont Nebraks j posly atd senáta
' ~— r Dne 30 března
Vanoo UeDrasKa: senXt— v tento don odbýváno
Pro? chodíte do F li E M O H T bouřlivé sezení vyvolané jedná-
pro polní nářadi kdž máieU jej nim o vyšetřování volebních pod
le v době příměří nebude Činit
jakých pohybů a vojskem
MQelos" a ')Iokevké Vědo
biůsU" ujilřuji prý iinoeiovaoy
že Kusko pení r posUvenl tako
vém aby jim ku pomoci phspeti
mohlo že vlak nebude je utisko
vat aniž dovolí aby je jiné moc
nosti utiskovaly Pakli že jiho-
sfované cíi{ e dosti silnými aby
niobii pov&tati proti Turecku
"Vědomosti'' slibují ie ae Kusko
postará o to aby jiné mocnosti
se do tóno uettticuaiy
Telegramy a Rsgusy oznamují
ie učiněno přiměli do IQ dubna
Ze ilQvaqských prameni} o
cbizí zprávy ie dne 23 března
odrazil v&dce Pekovié átokTir
k& blíle Ijubině a ukořistil 'X)
kusfi dobytka a 4(1 konf
Z Vídně ae tvrdí ie během při
měří bude aae yyjeJnáyat q po
koj
SRBSKO
Dne 29 března
Tageblatt praví že vyslanec
rakouský sdělil princi Uilanu
pakli počne válku a Tureckem
že se Rakoqsko bude vidět fluce
qo vtrhnout ta erbské semi
Hán táza! se o rsdu cára ruské
ho a tep mu oUpoyíael pakli Že
se nechá urovnal otti(a VJbad
ni v míru ie douli ie Milán mír
neporuší poveduli však k dáliim
zápletkám ie Srbsko ničeho ne
ztrmtí pakli ještě vyčká
Zvláštní zpráva z Brownville
pzqaujuje Jo y}ádni yojskq mělo
dvě potýiky s poystalci 4e 4
březnaÍednu z Nav%rajo a druhou
l ArQa PrvlějM % trať1? ?0 w1
fvých a druhý 12 Vojsko ztra
tilo 20 mrtvých
Zprávy ze dne 31 března oznas
mujf že v Matamoras bylo něko%
lile obchqlnia obUnt Bp S
qyězněno jelikož se zdráhali za
píatiti váleřoou da&
Zprávy došlé přes Havanu o
namujft Ie v afexiku otmezena
svoboda tisku Přišel zákaz ne
uveřejňovat! revoluční provolání
a pohyby vojskij Yojsko v J
lapa se vzbouřilo a uvěznilo gu
vernéra Nacený od vod ku voj
sku naléhá Y idu veiikf odpor
piziqpijsoii naklqněn! eyoluci
očekávajíce ie Mexiko posuve
pude pQd protekci Spoj auta
iel za to od nebo výtěiek z pro
d-ie 10O prasat Nyni však praw r 1
chlubí a mluví mnohé vřci které
nejsou praydivé ie když ono u
díiní uřinil byl opilý a ie toho
nimi pravda ani slova
příčinou plemest p'li b dli-
zějtiao otroci i Xjylši sk4
azaal le r tomto pád a ftedukázá
ao le by odepf ao bylo práva
hlasovací obyaaSm a fcterékediv
z aJaaýrk pliiia potvrdil rozsu
dek ok rakového aoade a proptil
obžalované na svoboda
Bývalý rjLic Svh#otk byl
minulého tfdae vyslýctkla led
výborem pro zakraaiaé zÁ%ii%t
stí Popírá mjobé výroky dři
vějliho svědka Lyons tvrdí i
zú?alml se v d'lu Eoisaa jelikož
tnyh! že ml k torna Ulk práva
íko každý jiný b?stt j 2e f a
lova! }MdaiK ta za sulidaí a al
doeud mysli le by se d4oáaí v
dolu tom vyplácel kdyby bylo
obezřeme nieao t at a wť
I lllTltL
vyt4t a uvKita as ivuv
do! aatž by byl jakých aěs za
akcie vyplatiL
dusali am'il fMcjkufii poaváal
tJwa Tt&a tiU v j bos ar%J a
pMbyb} mr% 1+ ttJtpvr+Zi ji ka
acltál4 a HtraanM wii-
ia j-t ta lii -po k fc-í lidí
ktuCw daršlia ptmt twW
Itiotat) ie saaiové ráza BaltU
rva dMél tvlk vaiiy a tise v
S+ta aasiL
TOETE nEBRASKA
Priwitk
aiaMvkitJ' a tÍHtWW
vmúas aaka
MM alOtE
v a r aa uwa
r ft't
Privaik
- Olot asa
A Y EN U EL
Vedl EaWr Ui_arr
SOarií "
L4ka£ rvti liiLkrm
LéaH4é parády m a dxrma Jtí
B'p-aftiiv
mix
-
Do Tana Co toua
at
tm utfK n+mtiri a aňMfva4
a &£ virvJtU XMt a fJti bMt
fciaWěi v)Wjr% rw KŠCi
rvfctv
prtst pccállí w Btáp
fčř ltci a srtkiV m pmam
Jl£FA &UVÁEÍKA
Ve waXru wVlrii kalJ kailaa
koupit právě Uk levně ve
Ví sboo u
J 2Sm IsTSIS c5c OO
kteií pLOtlávsjí pouze nářadí o- j
ivldtené a za iicjlepti uznané
% re
rozsévači I řádkové secí
stroje
PATKICKA a WEIBA pluhy
WEIBA oorávařay
NEWTON A vozy
VALLEV :il!KF sekací
WOOD UH auc ' -HAIiSH
Uarřur
" agf Za v?e ky itroje se rořl
▼óda r Mississippi "Byrd
Delaware ídem během debaty
e vyjiJřil že oíekává řas kdy
kongres navrátí kokluxira poku
ty jaké) platit! přwuwui byli
' ZASTUPÍTElTVOt-pojed
náváno o plijmutí stříbrných pe
něa 00 nucené měny (legal ten
der) a po mnohých návrhách a
debatách přijmuto konečně že
stříbrné penise mají mlti ttticený
obll¥ r řáslki bepťeaabujíoích 50
duí: y 4 "veernioi aizetií podal
Campbell z 1(1 na vrb' aby 'zvo
lena byla konáni) V!e jpouérfi
deíiicývi znalých mula kteři
maji vzíti V úvah- poměry práce
kukapitilt a vyskoumali iak
KsjrsvíjSí cbuvrit
I1E11RY BOULE CO
% - ' " lUoa snúlelens-xá vzdllavaf a
W "Vři WlSi Wrs
_ II - - _ '
a m JAI 4lv ie Jtoh dotý-
aa]{ nynjii zákony o obchodu
POT 3TfiEVICU
ža zboží se ručí
213 Fcrrhin
OHAHA IÍEB
fiuancích a penězích Odkázáno
výboru— Pk pojednána o légi
Ltivnt t rsJlóze pro povoien
íí"m sezení odroíeno a a
r —
se co Tazavl'#lo :
F V 1 V U
iíž1 by
ftUSKO
Dve 3Q března
Pověsti le Cár odstoupí a po
PHstí vlda wevjc se potvrzuji
FRANCIE
Dne 23 března
V Paříži odbývali se bude opět
světoyi výstava v roku 1878 neb
nejdéle 1879
Dne 29 března
S předběžnými prácemi na na
vrženým tunelu kterém spojití
so miňíckQ s Fiancouzskem
Politické zprávy
započne ae co neyidět Společ
nost francouzská ini již 2 milio
ny (ran Ví apakno kHni
Dne 17 bleana
Dle zprávy říšského kancléře
vybylo Německu v minulém ro
ku 4 miliony dolarů s
5 ou4 Aroiraa oríen jest na Z%
dubna Praví "se" fa zadlužil
voje statky aby vy b nul se aejue
stračí a k soudu že se ne4ostáyí
Pfedseda YyŠeřovaclho výboru
pro vojenské zilelitost't piymer
propusti) písaře výbory jménem
Erdmau poněyadž tno suei
zpráyodaji listu N Y iord yf-
sledek tjuébo vyšetřováni Tý ba
ru ' '
Geneial Sheruan svolil na lá
dost sekretáře války přestěhova
ti hlavní sv&j stán opět te t
Ixuis do Washingtonu
Obžaloba proti Belkoapovi
konečně botová piedioina by
la v tiobfttu y dotpi zástupc a
zvolen tf ion výbor kterýž ob
Jajobu proYťda Velké porotě
podány budou důkazy přílti tý
den Obžaloba obsahuje & řlán
kB v podstatě - to samé co jsuic
již ctenářitta edjíil
Pravi so že president Grant se
vyjádVi i nepodepíše iadn'ý fc
kbn tterýi bý'k "toWf éovaI
proliti zákon přijmutý roku mi
oulého dle něboi vrátili so máme
ku tvrdé měně v roku 1S79
Dna L miu méMW odbývány
UVof konvence v státech Ob i 9 $
?nsTlyatiia V Obio odporouCejl
za presidenta guvernéra Ilays a
▼ Pennsylvania guv llartrann
Pokladek Spoj St Ww o
nimi minula přinesli zpráva
ÍM t úřada svého podikoval
Dne SO březnz bylo bouřlivé t
jednání v seuátu Při pojedná
váni o resoluci týkajíc! se derao
kratskýcb )odvodu volebních v
Misaisnippi tupil liayard (dem)
vládnoucí stranu pro pronásledo
váni kukluksil a bílé liy na jih
a prorokoval Ze přijde řas kdy
navráceny jím budou kongresem
veškeré pokuty které za své pře-
?iny zaplatit! rjntlí Toto smělé
vyjádřeni úmyslu demokracie po
skytlo llen&m republikánským
příležitosti stranu demokratickou
notné pokárali pro takové 4my
ěy Jlobře že již nyni po(p
vlk svlékali rftuo pvíi a okazo
vat! se t pT$ podobě- PodH
vyjádření uysrdi r0in tédét
co tlil Ořékava budeli zvolena
na příště větlina derookratski do
kongressu Nyni mluví jil o ná
hradě pokut kteréi splaUi ku
klaxové a bílá lig Raději bez
pochyby přijdou náhrady za
Škody válkou učiněné a konen
vyplaceni jižnibdlekH Bezpo-
cbjfby e bývabj by bylo milejší
Straně dopiokratické kdjby B
yardjbyl tl?cl % P¥M M p l
fauních oibit U
zu
Zákon přijmutý dne 31 btezna
v domě zástupt-S týzají'! se vy
dáni stříbrné drobné měny na
místo papíru j'„l následujícího
pbhu s
' i) Ku uhralenl yýlch za rytt%
juknutí a Inýfh yydá pli y
dYáni leeMH HV0uj
§) Sek ret AH Hklsduy Spoj
ÍH jest tímto poruteno aby vy
dal stltbrnou měnu Sjnj Su V
denominaci 10 20 a k c#ntu
a v viněnu je za stejné mnoitvi
papírové drobné měny
3) Stříbrné dolary mají miti
nucený oběh v jkl norielsi ce
ně kó spjátkáia nepřesahujícím
&0'dol a drobnější peníze maji
míli nucený oběh ku splátkám
nepřesahujícím 25olt
Sfejvylif aotd poda c 27
břfixn yelmi daleiitf toasudek
mající potahu ka volbám Před
soudem bylo totiž vícero obžalo
vaných kterým kladeno z% ttoa
ie ve sUlci íiiV pVkUeli ob
auftm (černochem) u vy koni vi
til práya volebního a le tím po
ruíili dodatek patn&ctý istavy
Spoj 9tr aterfi uosiovn praví
Zpráva ie H II Dana aa tr
žen byl preedeeleta aa vysiac
anglické! ha bútě 4Msaeék
ScbeMcka bjla Před aěkoltka
týdny přijme ta všeobvczýua a
spokojením id i v Aatkka
CasopUf adejii považovaly ao
mnacl tu za nový dkz J v
adminiatia'! iÍmíií v ks straaa
octivosůa tlasleaectvl Ca
pUy anglické vyslovily # V losa
aruém stojM! fclipojsjHr le ae-
ní mele který! by vetlisa
pokojením pžyteet byl v Agtir
ku bvl o a Dana jt naal vzdp
laný a dokonalý v každém eeaira
právník obaáhlých Vlattotti
stltník snalý ibta zlke
na t diiat řeéaik výmlavaý po
ctivost a vlasteaectvl jku aa
vo vzaty Kdyby byl vo
lil vidy je tA Jfk v
úřady kteréi bataj ak v ly ky
se ani iemu aai sUll repaW-
kánsk uoMx Jl ílky j
kfcbl Si nya m! deaaokraUké
strany dostivá
Však Bi zpráva o aosaiasc
Daay áaledoala drá
mitkácb kUrél )roti aěma p
zvedli W B Lawreace a Te
BettUr ol zašmi eaobei aeplá-
trlé jeho Niuiky tytu ja v
podUě }e i%s V idoa spi
se stéia ktrl jedai tum
mém tduétH jako dříve vjda
aý spis W B" Laerreace p -!!
ttěkt-lik vysvětliwk kteríl fjvf
raaee ve spisa svéu ardi Ne
Sper o care&áJuL
Mezi Aeikkea a S-j Slity
ruzpředl m ajaí par a vUrŽka
Wibdw Jt sai"!r W immLt
kat kuý v ELi dwfJi4
se talWvá aftk a at! a
d Evrpy zej d- Aaiwka
5pt} tity Udaly aU
koa aby tj! ataaat a atěsa
tA tak dloaka dkad pro aš
ilrt4bt ait%ajaM tiiu
atoavy z (vka l"t2 vvkavtia
IfUk t rok lSTi H friJ
at aativkt aaioa kbttýl -staaevaj
lm Asglck š vy
dávat žádaje dolia zitoa
jiaak al aa aar?i le arids
am pře ladaý jtaý iřkolak
al pn který zalT a vydia
byt Záko tm př-jraat tv j I ba
poefejby aa Um přia aby
žádný aeál mo41 pLadavat vy
dáai aloCiar pro jíaé acl skate
%i spácLsaé alovíay a f—tm pře
ty kUMré saeaaÁrodai ai&loivo
vydáat z1oCsmí dk4 V f H-
tUtaéas pid polaJj tJy vlá
daaaUcká d! aaka v rvka
l?iZ prtjnsaua aey se pvj
Státy aaraiy le Wasala
bd MMiaMs pro iadaf iaý iW
Sta al padali mJsí Sekre
tář V- ak a-evbe azau al
ko Um Jfelikel v acalaavé a r
ka 14Í výaia Rakovi alke
atojt m zákoej V %tvA byl
Wa pírWÍ a vědxssi 5joj- Sta
ti 'kk dril a acLs awa toevy
a reka 1542 a jU vj jedaát kmi
kr-otd ka ko-aci ti~b-is
kle t visa 'áJy asrtké Ne
iMfZpeCaé aá{dtky a kuíMÍ
%its t(caQT aw vuuv
v ?ak sol Im fNved W ks trs
Íai amioavy staré a atořei
nové
Jt vkaaiIae focřvba aav
e du4tattl
S áWa Jka ka!trv phpdfwjda
" íetx KtfU taHMkAiíU
Jua fu4Ladjuli
(iiilri}
ťitiriuM:u
ieiu a rxaiscttc
u btiti
mAmdm vm
dCr3# C1LET aV N Ei
Ua
I f IV tfratžeai
iiahisaiHkf
Hledají
lv EutleWlct
Jd#a e j-rtai tf 1snt
%awl — - a j4 aa pivaaáika
— ia JL trabka tuO %a Ks
AUasraa
k-n tli OtaX N%
C3lré)
Zbiž eTwikd draa WaKtv
kikbnf aJLáraj
be a a4iiwa v £-
I NSkk p4r-l aa ajUi
rvaví! xraer
jfjv a rv
ClUÍTE - - NEEKASA
T & Y C TCCGCC3
báji Vikj sánnytK aWii
iaiatva Wy
aiX al-L atJL
za-ay áasaě 9ura4 VSockj
výrobky WmÁrké jak
aiái ( kaařwv
4w4f tk fx-aaiA
a m 4řv aa ajj reaa aa
v jawa
rj3aln Avenue
4T3li CKJTt E N EX
t4ilaai Umy a s-a 0:jiiý
ifsassassa
CRETE - XEEHAiKA4
v YMral tar a Tas a
Stnirci ?4ii a
vtřtia) NOT A iL
DiaWcar 4r a ářada ty
wW draa c fufcni vy-
ajtv
t" hadova mm
vxxíAir
A L
mm ISil alm V UAUA_
ki%2 ptdoa a zijaJ amai ttiiiu
e v
a kuli 4tvi rattl afítmia
fřivitájit sejíJ jfokrsar i
jev dkr pMti a viice fol
dli aaaai aavliivlsi
VACUWA CUCRY
Ptt aa itoHMOaa atoia
Uttársa
T I ose la Za paaa &tr%aka
obdr 1a J4 v 4ádk ť
ky I— J K Tez t
dl i-řai TU á i azakiale
sak saky ii twAs sJr--J
Itaflt3 l Zalal Jmmmm
Wip bt bv zirt4 aa
' rt4~ tl i vf a Si 1j MAte
plátfUUl íwrrare plitikl jprAde ituU aKUat fo
Dana tím le pis jbo ailest vět jt pr2 by % V m cawAl
li obliby a tozliřrni a szala ta- 4 jo ti jMM tHk
díl za dokoaalejli ttl prvafili 'K íw„t SttilT — J iNUák
bo ISutlltT lSi j— M lít- í Maji iKmIUfc l
UÚ ' proto le stál proti aisaa j Na adar !~yBUUa Xm-
pfed pěkolika lety ra kaaUOal a N% l_Yj
svolil na ládost presidenta a si i Ie hlasovací práva občani nemají
kretáře zásUti jeít krátký cae ? I býtí odepřeny neo zkracovaný
ářaděi 'Spoj Státy aut lidným ititem aa
do konrrso Dana popu a ie bv
si byl přtoeolil ktraa řll ze
spisa £aireac a If rii le ba
pochyby alkterl vysvětlivky k
okaau aple&m bráay a jedavbo
pramene a tadíl le jeoa si podob
Y#°r kňfieanl pro záíelito-
stl zabraniíníjuvaloval víeerudak
zilelitoat potvraeai Daay a pv
ládaljej koneanby podal r
světleni výboru kterak to vlast
rtím přioeobeuira st vysvětlivek
ve tpisa jW stoji Dana bI le
o poetavaal to a ae-
toátá fjko aa koteatalaby
ve věeeck episovateUkývk tvsl
&fcabý la Pt t£adae Jvm ti
PaiU£k New Jsrary e4pe
je do Ceck ll-Td mmi T4fc
nakUdaíU íb ai2mi mk}
— J VůMrovakl CsJL laíi
í 4 řl i
[ o a 11 1 1 11
IVf livkr aJrrajtř
UMAllA XEUL
čtaža TS3 Slav i aliaela eo-
2t výaoea ebirky re i!reerv-
ra v mci ! j- rara í~
e aJUrkasi 13 54 uaaasaeaxMs
lia 42 ť £ lpoavirírfcs la
v li 33 ealileaA bvla zi!ka
122 zt rak- tis Id tZA %
rait tadl eLk sUrta iVtreAa
DO FDEDOnT
BIitTHC
ba ulici H jila tai FA tlil HOTELU c
Z?OZZ7ŽZZ UAliADi
k%4avé ts 6 ca Crs V
Sliji aa ailii COwtlLL a CVťtSTS
Uct avlai CJkli 41 V 1 ri la% czt?zzz
UJk:f4v0yA giiiiy 4v$-iJ a a CaX ' -
t
I-
i
- 5
4stjí
4