Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, March 28, 1876, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    TXCB ITSTISITA!
íili I
Napoleon III a Eugenle
Wutoruký román z jxnl Jvb
tfkruTi 62)
"Je-4 ten prostlednl pruamyk
naWoi vojnkem osazen? táaal se
vetkokniže Michal
"Ti n jest v nalicb rukou cí
ařká Výsosti" odpověděl Men
řikov a proto není ani pochyb
fičeli že se nám ten podnik a Ja
li Nyní viděl Olympio Id také
přítomní jonerálové al na ty
kteříž ťvli díive iiný plin před
nesli s návrhem Menšíkova sou
hlasili "Zítra mime 27 října mluvil
Menčkov patrnou horlivostí
dále a ta deet dni bude 8 mu
ri len plán provésti poněvadž
do toho času nejen nové posily
cim přijdou nýbrl tak vlečky
přípravy vy konány být mohou"
"Nedaleko toho prostředního
pr&ryku leží městečko Inker
mn Rcrili pravdaT tázat e
jťJi-n r jer erálú
Ano a tam & budete muset
se svou jizdon vrhnouti Já vím
2e naí nepřátelé o tom prusmy
ku n ví li tvrdil Menčíkovjenl
ovWm netušit la jedeo x Írán
tiuzkých jenerálfi tuto válečnou
poradu tajné poslouchá Ttok
mu-d být započat dne 5 listopadu
leíli před vitánít a do večera
budeme mít nál poloostrov od
ipIUl vyklizený On ustoupí
v divokém ótěku na tvé lodi a
pak mu %-dí ne loďstvo o-
! dní ránu
Oba v ik knilata jakož i větlí
rit ieneriU r-rhrdli m pro plán
Mnikvaa Olympio t© slyšel
ic joj ptjaií rk f415 Te
slánu iě o podrobnosti jak se
t utok stáli a jak se má vojiko
jčlti Olympio dontav
yřdoiu—t o hlavní vM s víí o-l-airii
-i plaihtu kteiouž tyl as
o dva p!-e radzdviženou držel
asc putiU ku t 'ameratovi zjt
llr-rl
Rvi ale i'! svrchovaný Čas
tiáviatu Markýzovi a Juanovi
mmudo tu býti neocbopitelnýni
jť tak dlouho nepřicházejí ale
výk-d-k tít noční navluvy
it-iláU-I-kéiu ležení byl nade v se
lkáváni dilelitý a jejich Ipe-houn-tt
i jni lak dohře podaři
lo 2t- # tuk- Ji tř h pán 5
ani nenadát
Pián ííua byl tJy vyzrazen
fiyri xibž'o jer na toru aby
tutrt zprávu do břlri u Kamřle
bťpié donesli
iilympio a CaiueraU rydali
rsa zpútěni cestu Opatrní ae
kradouce a v?likého íraruota fe
Tytřih:jíie plihlilili o al ku
krajní íáic tábora thtjeezde vy-
pátrati títf ku Jy by a fch
dostali mohli
Tritií byly trále w vy střída
Iv Tyto fetály jen v uialá vxdá%
lenosti od bf majíce půlky ift
bué Nebylo ani pomyilebi aby
by Si okolo nuh Bepoxorováni
ven do-tah Kdyby ale byla ně
která trii na nř křikla neznalí
Lt-alo a proto laohli U$tJwtJ 2e
to bu le jeíth poslední okamleniJ
Oívnpio sdělil avérau průvodci
vločko cj byl lyíel i viděl aby
pro ta píípa Jno#t kdyby jedena
iikh ílu-m do rukou padtaípoo
druhý ta diležitou zprávu do le
2ť&i v Kanúk donesu mohl
"Proto mMm& hleděli aby
Lom se ba dvou roUtetb po ze
mi s plazi c #krz ty stráže do
ulif pravil Olynjpio Tam u
toho lesíka za- sejdem Já
myslím i se jednomu a nás pře-
pcHlaii sní zdravými ůdy odad
dostali
Ob přátelé i podali ruce na
roiWaffiou pak mi rozelli a hle
děli kal iý ia jiném mi-tS skrze
etrále z lclení se doétatí
Cauurata uj-mlechl Olympio
vy rady pdIil se um břicho a J
lez! r patrně aby doetal ukrze
letě strálí Noc byla tmavá což
jím bylo v líÍ vhod Poinila
víí opatrnosti lezli tedy na mí
steth které m jím z lály býlí nej
TLfJaí iioi iw semi dáta Vítr
byl dU silný ž nebylo siyioti
žádného Iranuotu ani cbrupásl
trávy pod jejich těUm a ta pul
hodiny drta!i m ba lfatn5 al
k IeíLu
Právě v tu chvíli zaIchli na
Uííku ý bU i byl to onen
ruký dJ-i"jikj-nl straSnž pro
klínal !'r huliv s# tímou hle
dal nyní v Sj pláSf
Olympio vtáhl prince de Ca
taeratu sebou do houSU aby
dotali dále od ruského d&ntojní
ka To věděl dobře kterým smě%
réta o cciají dáli aby příili k
markýtovi Nyní píchali oba
pánové co jen mohli lesem dále
Olympio odhodil popaký talár
poněvadž mu v něm bylo pří ta
kové rychlé chfiii přílii horko
ale Camerata st podržel řepici a
plálf Kn?Ta 11 neměl fasu aby
lo byl z 7x své věci vy měnit i
muh I
Když bylí asi tři sta kroku u-
razíii viděli najednou proti aobS
nasazenou puiko a ruský voják
vzkřikl:
"Kdo jet !"
MI ta hromu !" tabruíel O-
lympio rpatlív také a aeb© po
stavu vojáka -my jsme trateni
Každý z o si mmi vtít jednoho
rafcUrotj ale #třílet nesmíme
neboř by ť mohlo jIi ostatní
ttriž aa nás přivábit! Hleď
tj ho ďce!a po tichu odstranit
0'ri l ' yl j5 cliytil Iíusa
U rý iah lórářel a CaineraU
no vihl na druhého vojáka jeni
hlasití proklínal a křiíel Oba j
pánové by li v největSím nebeape
ri neboř kdyby byli blíaké stri- j
Je o pomoc volající vojáky ualy
a poplach uíinily pak neby
lo aui pomyšleni le by byli 0
lympio a Camerata proti takové
to přeailú nSeo pořídili anebo %
tohoto nebetpef í vyvámoutí mo
hli Zatím co Camerata so svým
protivníkem zápasil byl jiJ O
lvmoio avébo protivníka kordem
probodl íe tento bolestnS aasté
nav na tem se svalil Nyní chtěl
Olympío princovi pomahati ale
tento byl M svého odpSrce také
iřěmohl porativ jej na aem a
aTÍraje mu obřma rukama chřtán
tak povnS a tak dlouho le mu o-
I i dSlka vystoupily
"Teď honem pryf" pravil O-
lympio : "ten ae tak brzo nevzpa
matuje" Camerata vyskofu se zemé
přesvědčiv se le jest voják bez
sebe Nyní jun záleželo na lom
aby co nejdříve ku svým kon3m
e dostali a % těchto konJin ujeli
neboť museli cíekáyati 2e jim
přijdop Rusové na stopu O tom
neměli ani tuleni le ještě na uru
hé straně za lesíkem mezi tímto
vrchem jvtř fekrz jeden řetěx
stráíí projeli musí kteréhož ee
byli Šťastnou náhodou ume ani
nepovlímli
Když e dostali na druhou stra
nu lesíka nalezli xde markýze a
Juana kteříl mřli z toho srdečnou
radoMt le zase přicházejí
"Teď honem na kone a pryč!
Až na cetě ti budu vypravovati'
pravil Olympio markýzovi "ja-
lívrh vflídkS isniO dosáhli Já
t
mylím m nám budou liusové
brzo na topě reradž jsme tam
vzali jednomu pláiť a Jepici a
druhého jume uSkrlili"
Nyní teprv videi markýz po
divné ustrojeni princovo a Juan
ho driel a tváří jložasnouct
t htéod něho sly Seti jaká dobro-drul-trí
mel
Trávé když se byli na koně vy
linuli zaslechli v malé vzdáleno
sti ícero hlasS Nebylo pochyb
uoti íe je nepřítel pronásleduje
Ani okamžik ae nezdrževše
pustili řw Camerata Juan plným
trynkem dále a za nimi markýz a
Olympio ujíidijU-tí to jen etami
mohli od lea na jehoi kraji brzo
na to asi deset neb dvanáct vojá
ka e objevilo
Tito zařvali vztekem apatřivle
jezdi© jil daleko od lesa i počali
po nich pálili anil by vlak byli
koho trefili Ale tato thlba po
bouřila nejkrajněji! stráže skrze
nř2 měli jeltě proraziti a kteréž
epěthaSjr k místu kde bylo stříle
no Olympío a jeho druhové pofali
již v duchu jásali majíce za to že
jíl viecko neběží?! přeoláli a
jil také viděli daleko před wbou
íerné obryy pohoří za inmž
přední voj francouzské armády
stál
Camerata a Juan ujížděli bez
ustání dále a jil se blížili k níz
kým pahorkům jimil toto pohoří
zapínalo Olympio % Montholon
tuupt fcus cesty ta nimi
Najednou vyrazili na ně z dvou
stran jezdci totiž kozáci jichž se
zdála být i značná síla Za hlasi
tého křiku hleděli obklíčili prin
ce a Juina majíce na ně své píky
napřažené Keni obou jezdců se
K?ali plaliti a Camerata vytval
Juana aby za každou cenu skrze
kolo kosák 5 prorazili hleděl Vy
pálil atfij revolver na kozáka
jenl mu byl nejbližlla poněvadž
tento koně fpadl a také Juan
rvchle k linu se odhodlav jedno
ho kozáka srazil zdilo se že se
tim cřátee rodaři uieti Ale v o-
kamiení bylo okolo nich as dva
cet neb třicet kozák 5 v tak děsný
kruh aesraziloIe princ a Juan již
v zajetí se viděli neboť byly na
ně se vlcch strn napřažený píky
a kozácký hejtman je také již vy
zýval aby ae vzdali
S pravou hrdinskou neohrože
ností vrhli se ale princ a Juan na
kozáky a tu byl Camerata pora-
něn Kozáci zajásali radosti a
chystali se jej odzbrojili a také
Juan se nemohl proti takovéto
přesile ubránili
Olympia % markýt zaslechli
vlak tyto střelné rány a přirazit
na bojíšt-l To překvapilo kozás
ky u veliké míře neboť měli za
lo že mají co dělati se značnějším
oddělením nepřátelského vojska
které tuto krajina ohledává
Jejich vide je hleděl ováem k
boji [tovabuditi a vrhl ae aám na
Olympia ale Juan a princ a£ byl
tento pikou do nohy raněn pu
stili ae znovu do boje markýz
araaii dva koaiky a koní a hejt
man spadl u tem byv od něho
kordem proboden NynísdlIo
že dostávají kozáci straeh : obrov
ská postava Olympia zdála ae
jim býti nedotknutelní neboť
razil "pili jednoho kozáka s ko
ně jenž m byl nali sápal anil by
byl aáia nejmenliho poranění při
tom utrpěl " ' „ -Kozáci
složili tbrafi & vzdal
se na milost i nemiloat Tito je
vzali pak s tebou a jeli a oimi
tryskem k prSsmyko jimi byli
sem přijeli Olympio jim dal po
tanky na srozuměnou le každý
zastřelen kdo rychle nepojede a
proto zasadili kozáci svým kot
&&ra ostrahy ▼ boky a žádný
nich nesutstal pozadu Bylo ale
zapotřebí aby í co možná pospí
iUL neboť na ně mohla každou
chvíli přitrhmouti druhá hlídka
jsouc touto atrelbotj přivábena
Kdyl m blížili k pohoří poru
lil Olympio kozák 8 m aby na
chvilku se zastavili i dorozuměl
ae s nimi tak daleko aby ho je
den z nicU prostředním prfismy-
kem vedl -
Tu vystoupil jeden kozák jenl
zde znal vlečky stezky a pěliny
a kdyl mu byl Olympio ještě na
bitým revolverem pohrozil složil
Kozák ruco křížem přea prsa' a
zapřísahal se že o Žádné zrády
nedopustí Nyní jeli pod samou
skalou dále Noc byla již tak
dalece pokrořila le jil muselo
brzo svítali"
Olympio jel vedlo samého ko
záka kterýž je vedl a asi za ho
dinu dojeli na širokou Mlnici
která se zdála býtí skálami zame
zená spojujíc vnitř krajiny a po
břežím mnohem lépe a pohodlně
ji než druhé dva praamyky v
právo i v levo Když byli naši
známi se zajatými silnicí mezi
skalami piojeli spatřili před 8-
bou pobřežní rovinu a když pak
asi za dvě hodiny později do leže
ní a Kaměle dorazili byl již ja
sný den
Stráže nevěřily ani svým vlast
ním zrakSm vidouce tento po-!
divný honí jezdců blíž a blíže
přicházeli Camerata měl jeStě
na hlavě řepici ruského důstojní
ka Olympio byl bez pláltě Juan
se chechlai radostí ale markýz de
Montholon byl poněkud starostliv
o prince jemuž nebyla rána po
sud ovázána poněvadž se nechtě
li na cestě zastaviti
NejvětSí jásot ale spuaobili za
jatí vojáci jež byli naši známi s
sebou přivedli Zpráva o tom
roznesla se na krátký řas po ce
lém ležení a všecko se sem hrnu
lo chtíc vidětí zajaté a Myšeti
jakým upusobem pouze řtyrem
pán um se podařilo tolik muža
tajmouli }'ak byli kozáci na
bezpečné místo zaveden! a zatím
co markýz Cameratovi ránu ova-
zoval odebral se Olympio a Juan
neru ku stánu vrchního velitele
Canrobcrt byl velice potěšen že
zase spatřil jenerála Aguada i
přivítal Juana srdeíně když u%
Iyšel Že také on s nimi tu vý"
právu dělal a rovněž jako Okta
vio slavně se vyznamenal
Nyní přednesl Olympio vrch
nímu veliteli co se byl v nepřá
telském ležení dověděl a tento
byl jeho zprávou tak mile pře
kvaiAii lit íenerála Airuada v
— i —
bouřlivém úchvatu v náruíí [Kjal
Když pak ještě Aguado usmíva
je se podotkl íe zajal ř celou ko
zičkou hlídku -doprovodil Can
rnlrt Olvmiia h Juana až do
jiMic h stánu a zde povýšil raněné
j
ho Oktavla za dSxlojníka a vzdal
jeho neohrolenoeti veřejnou po
chválu
"U k% pánové by to bylo
zbytečným abych vám vyslovil
své uznání" pravil ku konci ti
skna Olympiovi a markýzovi ros
ku "Zař vám rooie stati ma po
chval in e vždy co se lýce
srdnatosli v popředí byli t Ale
poděkovat se vám pleeo musím
jménem mU záležitosti a ozna-
ním tuto velmi důležitou událost
bez prodleni do Paříže"
Biím ti Jnlertnanu
Poraněni prince de Camerata
bylo jen lehké že mohl již za ně
kolik dni zase chodili K jeho
rychlému uzdravení přispěla rov
něž také ta okolnont le byl chI
neivvilího velitele Canroberta
9 ř
důstojníkem jmenován
Kdyl Olympio druhého dne
ku mtánu Canrobertovu kráčel
maje tam býti přítomen vojenské
porady a sdělili ostalníru pánům
své nejnověji! výJedky co se tý
kalo vypátrání ruských piano
spatřil nedaleko před a v bou dů
stojníka jenl v něm podivnou u
pomínku vzbudil
"Ale kde pak jsem již viděl
len bl#dý zlomyslný a zhejralý
obličej ?" zamumlal sám pro sebe
"Aha jil se pamatujo toť je pra
vl jako ten íalelný vojvbda— ale
jak mohl tei sem přijití co da
stojnlk ? Ale to přec nerofižebýti
aby to byl on to bude jen ta ná
pádná podobnost obličeje která
mne klame
Pročež ani nepřikročil k tomu
to důstojníkovi aby ho byl poli
dal o jméno nýbrž Sel ku stánu
nejvySího velitele
Endemo vlak poznal dobře O
lympia ale neprozradil se ani
mžiknulim oka V té uniformě
vypadal oticm trochu změněm a
zpolehal také na to ačkoli mil
posad tentýž obličej hustými
vousy zarostlý bledé tváře a hlu
boké vpadlé oči které jaksi ne
pokojní} % děsně jiskřily
Závistivým okem sledoval mo
hutnou postavu Olympiovu kte
réhož všude s úctou pozdravovali
a jenl rovnou cestou bez dalií ho
se ohláSení do stánu nejvyiiího
velitele vešel
Eudemo byt jil o tom slyšel
jaký důležitý Qkol byl nenávidě -
nf Olympio se svými druhy vys nevy zradit na nepřítele mimo
konal 1 nahlížel le jeho vlastní nadání udeřitl — ale o tuto dru
vliv jakéhcl byl a dvora dosáhl hou výhoda bylí připraveni snil
lita dát tím více ochabuj Pařil
byla odsud daleko a všeliké spo-
jení téměř přerušeno Pro?e2 si
nemohl ani nového rozkazu na
maršálka Panrobert od Baccio -
chi-ho opatřiti an &yl onen roz-
kaz kterýl n ěl na inartájka de
St- Arnaud ámrtím tohoto svou
platnost pozby l
Endemo e však posud nev&dal
svýcb plánu neboť patřil k druhu
oněch lidí kteříl ee neb rotí Žád
ného nebezpečí pakli jim jdo o
to aby ee na někom vymstili
'Vrátit se nesralS" mumlal nim
pro sebe kráčeje ku svém Btána
"Nadarmo to nebylo Že jsem Sel
ta tebou al sem Mou rukou mu
sil padnouti a já sám musím přis
nésti zprávu o tvé smrti tvé Do
lores Pak teprv se přesvědří
že není žádná moc v& světě kt©
rá by mne taohla od ní odtrhnou-
ti a že bude pro ni nejlépe kdyl
se mi konečně poddá Já nasadil
svůj život abych toho účelu do
sáhl a ty mne nezadržíš Prořež
musíš z cesty—jeden a nás musí
umříti a abys to byl ty o to se
jil postarám"
Když Endemo ku svému atánu
se blížil viděl před ním stat své%
ho služebníka totiž onoho otle-
meného Angličana kteréhož jsme
již dříve seznali
Oba vešli do stánu
"Teď právě jem viděl Dona
Aguada" pravil vojvoda utlume
ným hlasem a s tváří zalkaredě
lou
"Já ho jil také viděl" odpovžs
děl Jan "On bydlí s markýzera
s jedním dobrorolníkem a jeStě s
nějakým hochem v jednom stá
nu "Povídá se v ležení Je budeme
míli co nejdříve bitvu V tom
zmatku musí Olympio padnouti
"Oba padnou Osyieenostu On
i markýz de Montholon ale ja
pochybuju že se v bitvě k tomu
příležitost najde
"Ta se musí najiti'
"Já bych věděl o jiném místě
které by se k tomu lépe hodilo
Ale ne snad v ležení? O tom
nesmí nikdo ani nejmenlí tulení
míti která ruka ho skolila— -ale
ve zmatku bitvy se bude zdátl že
ho zasáhla nepřátelská kulka
Ten pokua miižete udělat O-
svícenosti Ale coi Jedy nuuou
pluky od sebe odděleny ? SvUj
pluk nesmí přece nikdo opustil
Já mám docela jiný plán"
"Tedy ven s ním ať ho slylím
"Don Olympio a markýz pusti
li se minulé noci al k předním
strážím ruské armády
"A přivedli několik zajatých—
já o tom vím
"Že se jim tato odválhva vý
prava podařila dostanou bezpo
chyby zase chuť co nevidět něco
nodobného podniknouti Já ee
tam někde položím na ?ihání
Al vyjedou z tábora pustíme re
tajně za nimi a z některého křovf
je sestřelíme a konS aby se zdá
lo že to udělali Rusové"
KnJc-mo vyslechl tento návrh
se vsi pozorností a zamyslil se na
chvilku f
"Ano rná5 pravdu někde ze
zálohy se to musí státu Tak si
aspoíí mažeme dbře na ně namí
řili abychom jo nechybili rve-
setkám li se 8 nimi v bitvě anebo
chybí-li je má kulka pak budeme
jednali dle tvého planu Tak
jsme na každý pád jJp e ne
ujdou a že se odííud živí nevrátí"
Zatím co Endemo se svým stu
iebnikem tuto rotinluvu měl ros
kovalo se ve stinu jenerála pan
roWrta kamž so byli také nej
výš! vůdcové Angličanu dostavi
li o potřebných přípravách k bi
tvě Jcncrál Aguado sdělil pří
tomným pánům plány knížete
Meníikova a podotkl le on ten
prostřední prfismyk zná Aby
bylo zamýSlené přepadení se stra
ny Rusu na tomto místě úplně
zmařeno vyžádal sl flyropio
nejyyllí velení nad vojskem kle
ré zde bylo ponoiovecoz mu oy
lo také dáno
Spojená vojska Francouzů a
Angličanu měla dle následujícího
plánu operovali
Zatím co by posunuli IJuáov
oběma proslranními pr&smyky
[ jen malá oddělení vojska chtíce
hlavní voj na vrchu rozdělili ras
li Angličané a Francouzi al by
byl jenerál Aguado prostřední
pr&smyk osadit ona dvě malá
oddělení co možná daleko od to
hoto vrchu odlákali Pak nebylo
pochybnosti le je mohli Frans
couzové a Angličané obklíčiti
zničili kdyby byli Rusové ze
tvého postavení ca tománi hory
nesešlou pl i a ná pomoc jim ne
pospíšili
Tohoto okamžiku měli použit
Angličané k ráznému útoku a
Olympio měl zaIm pahorku se
zmocnili anebo Kusům dole z pás
teční pochod zamezili V jedné
t druhé případ nosti mělo se ude
řiti na onu část nepřátelského
vojska která by se prostředním
prusraykem přiblížila V e&keii
síla sjíojených vojsk páěita se sko-
ro na 60000 mulu ale Menčikov
měl jen asi 45 neb 60 tisíc vojá
ku Angličané 1 Francouzové
museli ala v každé připadnout]
po pěti tisících fnu& v Jelení ra
nechali kteří jim měli krýti zpá
teční pochod a udrželi volnou ce
stu k moří následkem čehož sko-
j ro stejně silná vojska proti sobí
stála
I Rusoyé rněli ovšem tu výhodu
i le měli Jeplí postaveni a le mo
1 hli také kdyby se byl jejich plán
I by byh o tom tulení měli
i Dne 4 listopadu ueinih spojen
J pi ve vlí tichostí nejrozsáblejSí o
I patlení k strašnému uvítaní n©
1 přítelo Dle tevnějlku nebylo
pvicmlpozorqvau co by bylo ne
co takového prozrazovalo a pro-
i to museli Rusové za to míti le
budou moci oba nepřátelské ti -
bory neočekávaně přepadnout!
anil by byl nenfítel na cos pc
dobného připraven Ž4dný v
ják od francouzských anglických
i tureckých pluka nesměl h ce
lou noe ani na lože ulehnout!
každý musel býti do boje ozbro
jen a musel očekávali okamžení
al najednou polnice zatroubí a
bubny za víří -
Jenerál 1 Canroherl jenl byl
nad spojenými vojsky vrchního
velitelství e ujat učinil opaihmf
aby hned jak m eeieřilo mezi
Francouzi a Angličany spojení
se stalo a aby byly přední stráže
el měly nepřítele pozorovat! al
k samému pohoří posunuty I
mohla spojená vojska hned po
prvním útoku a jak mile Rusové
ku předu postoupí o vlem zprá
vu míli
Kdyl se seieřílo rozestavili se
pluky které byli jenerálu Agua
dovi svěřeny na rozličných stra
nách u tábora Žádné znamení
na polnici ani žádné bubnováni
se neozvalo docela tile a ve vzor
ném pořádku sestavovala se jel
notlivá oddělení která pod aá
Itilou noci třemi rozdílnými ce
stami k prostřednímu prSsmyku
postoupili měla
Olympio mil u sebe svého příx
tele de Montholon Oktavio jak
se vfibec punc Camerata v© vej
iti jmenoval byl i s Juanem ku
Canrobertovu náčelnictvu povo
lán aby byl také na blízku vrch
ního velitele někdo kdo v&děi
kde výle zmíněné prfiamyky lelí
Y celém leženi nehořelo ani jedis
né světlo noe byla tmavá a dosti
nepříjemná le mohly pluky pod
velením Pona Aguada a markýze
ve vlí tichosti až k pohoří se při
blížili ani by je byl kdo viděl
Přední stráže spojenců oznámo
valy le se pranic nehnulo a ny
ní se počalo vojsko které mělo
prostřední prSmyk oaditi u to
hoto sestřelovali Až pod samou
skalou a dílem také mezi borátů
rozestavili se pluky ve vlí ticho
sti Olympío byl brzo tu brzo
tam i přesvědčil se Je svěřené
-jemu pluky nejbezpečněji! a rej
skrytější mita zaujaly Pii tom'
to opatření mu pomáhal zvláltě
markýz a za hodinu po pul noci
byla skoro veškerá důležitá tuUta
osaxen1
Markýz se postavil s několika
setninami střelců jakožto přední
strážná kraj pru-imykn a brxfi
doJla Olympia zprava 1 nepřa
telské pluky k prostřednímu prS
smyku se blíží Nyní tuuseli my
slivci uiouniti aby se ničím ne
prozradilo fe v tjjehto mťieh
vojsko se nalezl
Olympio sám dal v lem vojá
kúm přísný rozkaz aby nikdo
dříve nevystřelil dokud Kubové
prSsmykem do údolí řeky nevy
razí a tmavá noe prospívala vel
mi mnoho jeho plánu aby rť pří
tele mimo nadání odřízl a přepa
dl Na obou stranách leželi přJÍ
pluky na zemí a r pozadí stála
ízda pod samou skalou liěla by
la tak rozestavená le mula na
nepřítele pakli by se byl tudy
prodrali chtěl itralnou zhoubu
chrlUi
rk "
Mstitel
Nel llugon Markétu opuntii y
ten večer přislíbil ji Že omti
jí a otce jejího Zádst jí aby za
nechala livota jaký v [Hledni
doby vedla prosit a tapK-abal jíj
ona vlak pravila :
"'Ne Pm rao icnl Žádného
obrácení vke Muim zúttati na
dráze na níl vržena jsem by la
nešlechetníkem tím Ponc h mne
jen mérra RuJu a chcelíi udětatt
mí něco k vili repficházej nikdy
více ke mně Nebude to dlouho
trvali a vlny oceáne toho modré
ho a hlubokého okreii hanba
mou Pak múiei si jKmysSiti le
smrt očiitila tu klcrál jednou
tvou milenkou b via
Iugonovl bcbyio tržkott úlo
hou dostat! se na stopu Ilarry
hJcotta tíleji bylo vlak jej doht
nit neboť Seott oetirloval s
nikde dlouho cestujte rvchle
vybíraje vlak cesty newhadnl %
časem i nepravý cíl udávaje Ně
kdy I opnsti míto v noci zvlá
ltě jestli mu štěstí přála a ob
značnou catku vyhrál
Sta}o %£t le sta ie tak kolem ce-
stnjíc přiJvl 0ět do mfrtta kter'1
před měitířem opustit a ta dově
dět se že se kdosi po něm tázal
Popisovali mu kterak vyblilsj
a zděliJt mu knt m odebrat Ilar
ry pustil s za tímto nezoimým
jej hledajk-m Nevědět kdo by
to býti mohl tasení jeho v sak
mu pravilo žtf bude to ai mtr
tel Mark(ty Kdyl na druhém
a třetím místi se dozvěděl le jest
mu cizince zcela' na stopl aail
by se kde zdržoval déle oet aby
nabyt potřebných vědomosti q
tom koho sledovat a krajiny
kterou w bráU si bylo zmocnil
ao jej jakýsi nepotodlnf pocit
bázně Nebyl skéta a v jakém
kolt v jiném pMpa lé byl by pro
násiedovatele svého vy hledal a
bez váhání boj ním podstoupil
Tlak v tomto pá4t zmocnil s
jaj pocit moenřjli nel fcizeři a o
panovala mysl jeho jediná my-
f#_Í__ --t-_ 1-
sienaa aoy wvia aw qniizti fyatna
neznámém propásle4ovateli
riknouti Myslit ie pafá Iwy a
vrch i jej ukryjí a nakoupiv si
potravních zásob na celý měfc
a dostatek střeliva pasti! M
[pustých hor zmflejs krfvti
I se po nějaWf ca al by eaad pro-
nasladovatcl jeho donalralj
tnusíl ie ' krajinu tau ?ptil a
zanechal dalitha stopování
Kdyl byl tli dsf etwty T pustó
nách uiel přill k opaiUaéss
dolu na blízko něbol stála
s bolená cřuvtrč MUto bylo pří
lclité i uhostit w v chatrči- lil
vykopán byl bezpochyby ! ně
kterých podnikavých zlatokopa
kteříl nabalivU vypíráni pí
sku hledali t skalách alato
žílu Povrchni ákazy byly pří
znivý v Jak ve 125 stopách hloub
ky seznali je mtMholibaá 2i?a
rudy koučiba Opttttii tedy vy
kopaný dui aby Itlf svého Ws
pochyby jinde hledali xattecbaH
c v chatrči rumpál provaa i
okov V okovBulo]nomU aa
50 liber dynamitu kterýž bxpo
chyby sebou vlékati nechtěli
Ilarry trávil tu již Čtraáct dni
v úplné CMataělosli a opuštěno
stí Neměl Mbou knih aby ít
nim Zm si krátil ani avěře acbyx
lo aby lov m vyraženi pokyt-
nul a kdyby í bylo bbyl by
bezHxhyby i#l na lov v obavě
aby rány s ručnice prunál4
vníka jeho na stopu mu arpliv
dly V kape měl hru karet a
po několik dači krátil b čaa
hrajíc "olitair% víak jedno
tvárnost hry brzy jj omrzet a
nečině trávil dny vyhřívaje s
na slunci
Jednoho odpoledne sdliruual
si jak obyčejně byl vlak a# spis
ku svého nemile vyraa Sduá
ruka sevřela mu hrdlo a {4dé
rány do hlavy jej omráčily Kdyl
probrat ku vědomí shledat i#
jest svázán na rakaa i ra aoWu
a na 1 ním stál statný velký mla
dý msl pozorujíc j j sm zamrač
ným pohteiem
"Neznám a ntnhu í v vsvět-
liti proč jsi nta převadoul ttntto
púobtt Ros val tn a má li
mi co říci budila sgMolti jelnat ro
mulové Chtc li aouboj ttrl
na Život t smrt j-eu každou di
btt připraven" ©Jpwvidat S-tu
"Hudu chránit abych tě &
rozvázat Ilarry Štott Chí t
zabit Po cvlé týdny topval
jeiu tě a konečně tuáua ti v mo
ci své Jméno mé jt lluo
Starrinft Ty zavraž Jd ji tumle
který 1 byl druhý tu mýtu otevra
— zavraždil t jj smylaě
vhudtoa iyii aby nriuvht
chránili diti své mojí acvěi
před tvými chtíči Ty zmařil ji
otce zaičíl devru a zatčil blaha
mého Života a očkárál o4 mne
Ž0 tě roaváiu le (k ytttu ti tal
plilelitoat k útěku ? Myíl baJ
le ti livot daruja ? O! přál bych
si abr nět iti to livoil m Kn I
ti bráti is! i lrnK v
do pol4aiho a pak j5tě ěl
bych zadot nčtjě!
4i nezaUl atarvno zumy!t I
Učinil jent to v #Wobratě ta
dříve na mně tniřil A drvru jch
jem beavedt volal Uiřlivě
svázaný drb '
"Lhali mluvil Ilasv jvl
ode i opravči plwalir ýj
hov a utahujíc jvíiě v (o protiay
klcr": mí ji 4 iua ta rako i
nohou zařezávaly
Nyní Hiaj 11 w Srotta v
Vé zdálo # ] } ř#taín jakýta
X l W!
páchal Zamuld rhKtl keWaa
to rlé oipol-da# t a vír td#-
mv?je aa coii aa idsíus
úpí! i protiv v a 8-ott ki
jwHhyby vytr4l v nejit satrt
V t a
vyirp tauaa sreotai v#t
lál
j i_ t t- -
Pit-vj vai-iť MUb a zro-
na uki a ttia unnirkii ut t
vyprahla a lit? a straie jvj tri
pila Pcoíl o ruua tlak saaraě
Proil o cukiuMrdvastvi ú41 al j
Oc-hraptti vlak j4itéh co uxi-1
mtitet avéVíO
žádat o brzkou
V &tkoiÍv4
swit v Jak i lat
byla ©0pa
S ranním vitea4 adá r roi-
hodaul m Í UmgK Při své oWfait
c naleznul starý ok ov vjs tlý a
aeravy teu vti ao! fotKKrt
a echai jJ ve vo44 al iptal
zatáhBuL Tak splal jej vado
a pracně vyal k staré op"
ni Uchii kde p z#jo
sa zauvstknaal a irann a
nrkny Pak zavěji rur4t do
připraveného amUta aad kkb
ko ta projar -- Pak poprvé p
ottBActÍ hodtvÍ5i nič! prv-
m-a vak i 1
raiav! privttaaav ariva rsrmc kx IVksaalJíaf stal -kulachtě
- - jlraiiU-
VidiV pravil nmTa pěka} „Vlak k Itasa bM s5j P řa
o}trně spalím dolu a dáaa po I vil ia k sobi í tad5i £
aor abyek ti asabtižit A pk }mm acaakřla Jak swaadra
a bdri dot htim sa t boa 1 vit! Uuv saěl natéká atarva jl
pruvat po kterétul U spattim" i li vil prsci rak svých kdlw
Milott BiíbMt! Zab nae ri
děj hned N necit mne zhy&oat
lízat a hladem proni! ipěotiv
Sstt1 " '
Na takovou smrti aeaeli
neboť já tu asaystisa lekat tak
dlouho al taj Jel a kdy bych oda
sel zaBechajft tě tam d!e živili
nikdo by mohl 4mt a vyllkaoat
á vlak eaei a bavit aa
tato aesa netvora jakým ty jal
Chclii viJit kterak to učistra
tedy pslcří!i4 Al kad
ta & dK plvkodÍBí Ua ti provát
pi tK plílsl třéawsev Xa
dan- koaec provaaa uvila oe
bednička dynamiteia kt#ri v
chatrči jest- 4 Na drahý k®ec
zavlsira Uata okov a vh!o Pak
to arovaias abf ob hm byly
skoro rovaovaz+t a vyřela ea%
bu cltrku v oková aky vski p#
kac atikatt nokla M jřtvi-
li dy ftuait voda mUii tmm dí
za lbo a pak pSjdrt kam g4
jíl 4ávt fat!4 — k ďala I
8ee%t cal4Í fereaaí vtda jaki
tral4"n aa atává Mar4 j
by ty proy jaov aaara voiáal i
Bailoar4atv( § Máti tel aal J
ládaihs ains 'aoiaL t%
adrikaal jej a# aesa4 avasal pro-!
vaa k rmkaasa jho a voi& #{m ]
£Ul jej k hlabiay kil aářk '
jeho po máta zanikal Pak přf
řizaiav prvva sptil ptj za aiaa
Potoa ačiatl jak bj! ffJfV
děl —
Voda s uková ja p kapo '
bihala a d'oW aaaaital Jivý
křik a klabiay Hao 4l a4
kolik set krvki vaJálea a kva
lit vojí dýmka poaoeajle brsXi
okov rovaacáka atraii
Jakýtk ázktMtl vyiil ntiítin
Mtrur oaa laaa Ual v k!bi~
feř V tědvMai 1# blil kroaaá
smrt?
Ko%4 m kov kal
tom — — p thvito fii — a pak
— brotv zaJl riaa
mě zdát -tíat v álrobá k
svýt-h tráaK# a prkna pit áu
iachty vylítly vtk U povětří
a haslý Ipavý koal vak! í
pola zh£mt tď Sarhtv
Výbat-a přtvlal rk ak#lk '
bavili ktrii aa drak ira
vrL traova!t tl AU aa llfc-
práv titttkl k wk kJi j-a
ujiitěa 1 p:uia jk pt 4a
a dokoaalá
Pověděl jtat ví c% anr víaUA d
Hdrvda i pltčtay prvJ tak aii
L Jeshra a j=f Uaf a aal
ís-vtta i obě vbt jvha a stvrd-1
ladil pravda jh tíwr a 4-adk
Vsch t y I : "IMÍ ta nk"
Nedaleko mě-ta P a!iá
aěk&Lk kamiiavli v akhl
niK-Li děinikl aaariaaa být 4
Z% kraaiha Utatka da osýfaly
w ©a ía a hHiz t#íkiok
hlaji-i rir
IiěiMki trUr kátu m kÍy
pra Lea Jt to aWpčtt4
trhat káma practietB al- 4# W
rychleji tul dlálctu 4fcatki
přidáni aiiit krrjr"l 4a-
aa rui ii vjdaji praAvivi
radMtí livot 2j v ! ift-l4
rurti
Jeitě j4ttU hÍ4tu64 Iěti da
tvrdé skály a aakivUjv trkariw
pravkvai #paířili aáboj aápalkua
Za4!ivt pak tat 4bÍ6Íi za
bliakýakalai výběžek Jak 4 to
a UrtpCí! Col k ly by a#ktr
oltrleý káa aaletěa al d 4-
í kry ta j#ih
ttMHirtjl ijltM! m aa I tV2
la!a by w abuJLa pttlcěaá r-
diaa bsb rodJwvé aíiii jkki }-
vit-Um byt raoovi' f Prj J
téitti thmírjBM etjUíaaaau
Vialt ť- f liáa cujá!
hala zámlka viáa kw
at ai j i -aaa4o J j ra-
%A trf diltUk aaia-iika d'a
vat zaJía kdptěUěď
wPSj4 tWa" 41 tlíe
„Nwtwiďt ptkb blist sap#-
! "ít- M!a4A zvk
1
t"a
4al k aaW:
ky t
Jaká mmjplT%
Západka a44ia
1 W
t% ál
éúvk — zápalka
t 3 V ~ l — V M
aa í v v-
"a3
ak
a ďtiaa aakaUi
- - -
loa aa Kt st-íjt 4aaf
i Zst MUKistiíi 4vvk#a a !
uitdif aJi a i mk-
u!iARtlirt bi
tU k i i m olr%
kdk
L21 aáár k
j ucala J sai idy a tal
j taypia balváay % rvatř-
%limim 15 kKl hUii
k tmi%i rvfew Na
aik4áss tmkmmk uvrf
{ Vj kfmUia (Ua aa iUka
f mJ % ' Uaala
TaW l 4da vakla ac a
I tak aalakka
sm%mi bU Uh zalitSU
f ' )'aika lU atratiU
f t uim ř
jka krA2ik-€ vdk a a k
j %t raila klki alv a tmv!jH
i w
- 1 já rssaíl aikuhjo :
MaaThrUa airta saí ayaa má
aaUU aa wjai k lmm jmrn tb
dy lív r
: Xa4oaal - NafaiaMS aaaár
iU tvál jlk blakýaa pouaa a
w u4řiv t §4U áa wtajsvjai:
- yLi vldjí j
j ta saatka JaaMtva Sawa ji kf%
i pwjwva Mkval pttvu j ky
as ai Ja daa mm
ia-l a%éí větU UUi aI ji
Vzal al jí aa la% ivb jwa ai
sya {ka Jaaa pie núlaval
k v taataika syaa A kdyt ai#
i
Jha byl V WvarasirajtsaaaKkvN
arJjTsjaí jsaa v
Mb kočka aky k ata&a
sXaJruati Itatka jk arríf %
vdvkla siava smmb puKljr
it- jWaa jt aatiái taáža p
aavaoi ahata jmms jt t
prco váti v tak v svis
prwvat mmmkZi M- !ť r+
j5i3 "# t44
4riiat taat mw p4tira#a
j J hm-dm a4krmlo a ts- tVa
Mím Jaik" —
A f-řaš:t d%t%2 Lta4
15 y 1 jífíí atahr ta i
4!TUv ai twala jlía Z
aaJ a yai tyjisila
a 1 1 '
drádi
TTsmp trma ťeaa&smt ttw t
VLLKÁ C"STáEINÍ CESTA
QUAHA D0~CH1CAG0 A A
v i cuoi(
% iaM -t (Tm1 Ir I lil i
"—
V % i - — 1 i m
l t-ns s nitíij _mm i$f&
lltkv irtkr£ k vlyliai re
Mta— m
A Míaiit!
M V iUir
-S a
T A I!jirkía
SHORT UNS
lka
KAN5AS CITY SAlNT
JtVSKnU OMAHA
1-J Mwl%e %i% i€"wiiC Tl
t L títiírv
Jov Tíalhaia
J I llarařJL
CSSíTEAL E E zí
nvvruv tiAtrtaé
Marx]
OMAHA A ST PAUL
i aíia &w ssa- i s'-n : -fir" A MaMMHfr
fřttilsaJtdvy pěkaé s?acx v ary
33 r 37
v sajtka a v háa
3És
(3ka „
la í T' -2a
E%-a v lua ttrva
(U d- i tTiaírki-
lttt tiaia-a „
SMi'{'Íťre d kaa -r
Caira Cut dť Minř-
fci (wa4
I- a Ml-ia4--„-
41 M
2 t i9
1 o
12 3
í - v a w
Hambursko-anisncita
faltf nmĚtiÍtme JTígal(í
ÍUin wtfca4k
tik la % fiatfUtzt
Einirkm' 3 2 Tercii
ii a
tlAMflťliívt ! XKW TO&iať
ftsf kalij U4a mlgtf
— a —
2 N tolicí 4m UAMBU&&1
S#- aaldf ftvvtk at
1 MVtV
Z Uaaa&arku 4 N%r Tikz
L ku I12SX zUta lLka fTt
aiata aif lkl -pa pér
Z v ltř ILMaVarks
L k- ftfiais II ka feti!
saaaipatabt tUO v sftr%lk
J&ii ©4 l—l řuki iatí
vCkm K4vi a ÍaiBjNirka ém
- V ! nU pak Wsukt m1M1%
S4 gnrai l4n i
KtTN SASJT A ťVk
c rak sxcsLk kd 4 isojts
é~--%~ — m 1 nn
Vďi ji mm mu a MaJt t ~ Hi
mm m V-M V -a i
IXJkSíS SOTt ZAlttZ LM
Jiti ri#rA stjf tirm h jf třa
a aicauiaxaa%va
veslicrětisiiové pt ace
Velké pami lisy
xy aa immi i
a
Vasaaa aicaza a Ulit
XT
NíiSIECKS
ANviUCSli
Z J1- tWht t r%
av
Chicago anorthtresY
drahá
tré t&ďmtui Z
0 U A H A
ptlCASO nx VTCHOO!
a (v
eátftá při ni cesti
2%i t"lia Tf 7a4
W-V Tť4erWa I aJLiiv
mi NZav'( JTaAWa s Jk-
r tekl
OalUl A CHiCAClU
cieart 1 sd %fjry
a ailav k wtt
tir %akua a d
ťW% awt aa 1l Sa Cil
a Parta rard-
tofct£„ lv- IX as tua a
kri
Y )taIA k §C řW M
ssfas laUA a rl ajt
V Ciaa fca d Water t
ťir ťav ťktrU Cty Ba
katwt a Liaf
_ %" Cuvwa d taba4f Iha
lmtX lr%ir# is ťWt LaCrwwsi
a ka vaa atiatžJjak aa iZraw av
l"V-ie CLatMa tHkkavi iV
eaa lAskaaw a M íSSm
1 ltas ! itaNrpktrtt Fiari
a tf4aak a ka iWaa ačm
ttt-4-i V W
V taicvu 9m ti
CVTa£ jfcnáav
Ušity phzií
v fc x
-V IVnmsJL
ViBta -1- -- mi
A- Íí#4t
StOQl CITT 6 PACIFIC
STp4aCtrxarr
O liX) mil IralSI ceU Ja Sí
lutJk Tarb IXacautrk
VOZY
Va i
n — ni --rrjil-
w % liiTiwnnai ii "'
tím - mtm m-rm
'Mimu V irr--"r mmn tn i
mi ~t um wi faiw —ai# M :m
tKMSa tř~fc umm w )
m-i— iwtiriMI 4' t a a
to lMňn