Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, March 28, 1876, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    % Á "P A THYITT
i f X I # II # II I S I I I
IX LL A 1 '
TÝDENNÍK politicky poucny a zábavný
Majitel: EDWARD ROSEWATER
ROČNÍK IV
CRETE NEB
ČENĚK DURAS
Cek hostinec Páni hostina-l-tnu
ví ly čerstvé OmaVské pi
vo Havatnké doutníky a kule
čníky nejnovřjšich druha
tl Vítr'!
~7 ic f steídlT
Ceký ! lliř ohzlouii krajany
své vždy dobře jak ne kaldý kdo
u něho dosud koupil ku svému
prospěchu přesvědčil
M ČADA
Obuvník Kdo chce dobrou
trvanlivou obuv ta mírnou cenu
nechť jej naviti ví
JOS KLÍMA
Hostinský u nádraží Crčte Neb
W AKSAMIT
Kovář a kolář Main A v o
d ti (
CEDAR RAPIDS
J J DVOŘÁK
CO MM KKCI AL SALLOON
Nejúpravněji i hostinec v městě
F DVOŘÁK
Ntjvěii Čeký obuvnický závod
Výrobky domác i z ne jvyhláse
itéji K východních továren vždy
U VllWťlIl vfběru
Z tío zboží se ručí
Schuyler Neb
S PEŠEK
zhotovuje VM tly práce kovářké
-livě a k úplné ►pukojenofli
Tak dobrou a přiměřeně levnou
prifi mdo-aancle nikde jinde
JOS PAPEŽ
zhotovitel mužských oděvu roá
na skla-P látky a sukna všech
druliS adfjJj i inijMirtované a za
ruíujo piúi dbru trvanlivou
dle nejnvřjich vtorS ta ceny
mírné Střihání a správky též
ae obstarají
WAJHOO
Kupujte vale zboll u
MUSSELMAN&CO
vedlo poíiy Dostanete vše nej
levněji a zboži nejlepší a ta vejce
nj-! neivviíí cen v
Íiuoťiiie k porodu v Oiyaze
ydlí 1H2 roh l iti a liarney ul
V"dle lékárny Koedra
CIIEL5EA IOWA
J B MUSIL
Setllář a řemenář zhotovuje
všechny prtMř ve avém oloru k
úplné ipkoi-íuti Správky se
bez odkladu vykonávají Za všech
nu prá i s ruťí lhjifte a pře
atědčte (dčl2r5)
Farmy
na prodej a k rentování
ve Wiaconsin Miouri Ktnsata
v Nebra Ceny velmi laciné
F ZVODSKÝ
!' Wel ltlh Street
dčHil) CHICAGO I LU
Hostince ku koupi
Nižepsaný nal ítí za příčinou vy
(Mkílo má! i xth na prodej
vúj
HO?=TI IšTlO
ve KRKMOXT NEB
i ne dvřma niroiniini loty Loty
jo5 y 1"0 dům 'JlXol sdeMti
]o}ii) (rni nlilioře
lxlle bortíme jet tanťírcia a
tu Ju koíikf ctaje na koni
"t! í liljírn pořádlCU a tb-
l'l v dohrcui tavu
Cena mírná a fcřť-í řit koj-ií
teny k řvkní dle liiKtti
lllawte e u
JosWiesner
l2i ) Fremoot Netraka
Wahoo Nebraska:
J'roí boulíte do K II K M O N T
pro }htí n ( nářadi kdvl nfiite jo
koupit právě tak levně vo
Wahoo u
J UL UIE cfic CO
kuti prodávají poutě nářadí o-
ve lft né a xa nejlepK nanané
a hifo
rozsévači i řádkové secí
stroje
PATK1CK A a WKIilA plahy
WKIKA íMrávařy
NKWTOX A voy
VALLKV CIIIKF w kaoí
WOOl Ja#í utroje
MAUSII Harveter
1- Za v?eky stroja ruíf
Lyman & Doughcrty
Právníci a kojektoff
OfTlcc nad Ca nic cm
CItETE NEB
Nejnovější zprávy
Chicago 27 břetna
Tvrdí m uríitS Že Hon V S
King senátor z Minn vtdá se
svého místa v kongresu
New York 27 břetna
Všetbny lodé kteréž do přísta
vu přiíždí zakusily MtraSnfcb
bouří v poidedukb dnech
Cheyenne 27 břetna
Vfera tapořali jezditi pravi
delné dostavníky meti Cbeyenne
a CusUr City (v Černých vr
chách) Galveston 27 břetna
Nékolik zakuklencfi dobylo ae
do vřtení v Oatsville Live Oak
Co Tex a vyvleknouce 2 vřzny
ven oběsili je Tak otřileli do
do tn 5 a zastřelili mulo jtnenem
Adam Dosud nebyl nikdo zuU
knut
liio do Janeiro 27 břetna
Cisař (brasilský) Ion 1'edro
vypravil e dnes do Spoj Států
Londýn 27 března
Vjdání pobožného podvodník
ka Vinlow protahuje e ta přís
řínou iiékterých technických vad
Pakli že se vyjednáváni ukončí
vypluje Vinlo v přívodu des
tekliva Dearborn dne 4 dubna
do Baltimore
2£oagres
Dne 21 března
SENÁT— Po některém ménž
důležitém jednáni debatováno o
předloze lítáni hlau při volbách
pro presidenta a předloha příj
muta Senátor Thurman ozná
mil Že Kdá návrh aby přijmutí
to vzalo ae v úvahu a aby e
opětné o předloze té jednalo
ZÁ ST U PIT E LST V O— Pojed
náváno o Miiížení platu pro eená
tory aniž by e co uzavřelo Se
nát i d&m zátupc& odrolili se až
do poudělka
Une ZZ utezna
SEN AT— Nřkolk nových ná%!
vrba dúležiloMti }oaze mítni by-1
lo Kdáno a pojednáváno !
ZASTUPITELSTVU — Ztrá-
vilo celý den v jednání o zákonu
dnu předelébo navrhnutém týka
jícího tte o příspěvkách peněžních
k Vcřlebtiím úcelúm a zákon ten
příjmu t bv I a Bckterf mi změnami
Dne 23 března
SENÁT— Senátor Jonea z Ne
vada podal návrh zákona nímž
zapovídáme dovoz nitro-glyceri
nu a obmezuje dovoz dynamitu
VěUina dne ztrávena roková
ním o návrhu pro změnu ve
láni hlaaS při volbách presidenta
a náméstka
ZÁSTUIUTEUSTVO — HIa
vni předmět jednáni byl o zrněné
služného (lúatojníka vojMkých
— mimo to podáno několik ná
vrh & menši důležitosti
Dne 21 března
SEN AT — Pojednáváno o zále
žitosti zakoupeni Černých vrchu
od Sioux IndiánS a pozděp o po
navrženém novém zpuitobu fitání
hlanu i ři volbách presidenta a
náměstka
Z AST U PI T ELSTVO— Nejdfi-
ležitéjlí o řt in ne v dom& zántup-
c3 jednalo byl návih jwAný od
Caulficlda dle něhož dopustí fe
přéčinu každý kdo by petíxe pro
účely votebni ubíral a neb k ú
Jel ú in takovým přispíval ú-
řad ní ke nt Spj StátS lilaine
připojil k návrhu tomu dodatek
aby v zákon ten zahrnuti by Ji
též senátoři zástujxové a dele
gáti kongresu a pakli tte idcutfcu
podrobného dopUBtí aby zbave
ni byli midta váho v kongresu
Wahuimutov 27 března
SENÁT Na pořádku bylo
jednání o kousulárnl a diploma
tické předloze kteráž v aáatupis
U-Utvu příjmula byla Dle před
lohy této miíluje plat konsun
i a vylaiic& a zruiuje na 40 kon
dulátu Kokováno o předloze této
po celý den aniž by co tylo uza
vřeno
ZASTUPITESTVO — Y domé
záalupcS jednáno p celý den o
rozličných návrhách celících ku
vráceni e ku tvrdé ménS Tak
tél niřeho nenzavfeno
ToípSrámy
B03NA A HEUCEGOVI
NA %i
Z Vidné oznamuje že vůdce
povaUlcS boaenakých kněsMuaic
zatknut byl na rakouském území
Dne 24 března
Londýnski 'Ttme" uveřejňuje
dopia od nvého dojitovatele x
flagu}- v némŽ ao tvrdl že Muk-
tar palovi ne nepodařilo zúsotiti
tvrz Mícmíc (?) Zásobil první zrub
y pr&smyku Duga pak musil cou
vnouti Povstalci jej pronásle
dovali a zahnali do Gacko Tur
ku padlo 120
Z Vidné přila zpráva lo po
hyby po vb ta 1(3 v llercegovině
jaou sněhovými bouřemi zdržoyá-
dv očekává se vak ie jak mile
poíasí dovolí potatání vypukne
ve vStiích jeiti rozměrách jeli
kož atále Kisily í zbrani ze Srb-
ka dottAVzjí -
snifóKo
Dne 21 března
Telegramy vídenské oznamují
Že Huško hrozí odejraouti Srbska
veškerou pod]oru porušili mír
Dne 23 března
Odvod zálohy provedl se uspo
kojivě Srbsko bude moci po
ataviti 30000 muž 5 do pole v pá
du války-
Diie 24 března
Z Berlína přichází zpráva Ze
Srbsko tu zakoupilo 60000 Chaa
epotakých ručnic které Francoa
zSm v minulé válce odejmuty
byly Miatodržitel řeký nechá
prý hlidati bránice aby dopravu
jich po rakouské pSdé zamezil
Dne 2G března
Z vidné te oznamuje ie Srbsko
v odpovědi na protest Kuska a
Rakouska slibuje zachovali mír
FRANCIE
Dne 21 března
Viktor Hugo navrhoval aby
odaouzeným komimistSin udělená
byla milost Návrh tento vyvo
lal prudkou debatu Yláda ná
vrhu tomu silně oJ póruje
Dne 25 března
Ve biiěmu francouzském zru
len byl zákon o elavu obležení
NĚMECKO
Bcrlív 21 března
Biskup paderbornský kterýž
jřed německou epravedlnoalí do
Holandska utekl opustil tajné
tuto zem odebrav so doAngpcka
Příčina toho jest následující: Pru
sko žádalo holandskou vládu a
by mu biskupa vjdala kteréžto
ŽádoMti vláda hýla ochotna vy ho
věli Dříve ale oznámil ministr
(spravedlnosti biskupovi že neo
pustili di 14 dn3 Holandsko
Prutku vydán bude Na to bi
skup Holandsko opustil a meiká
nyní y Londýně
SPANfcLSKO
Madrid 22 března
Španělský král Alfonao slavil
h velikou okázalostí vílězo slavný
vjezd do Madridu 2000 deputaci
ze všech koncm Španělska dosta
vilo se nby králi holdovaly Král
jel v cele četného generálního
Štábu 1 10000 cizinc-a ajelo s k
té slavnosti do Madridu
Dne 23 března
Cortétové obdrželi protest od
papeže proti článku v nové ústa
vě nímž se schvaluje náboženská
snášenlivost Očekává se že po
slána bude papeži energická od
pověď 1(1 M
Dno 24 března
Generální konsul Spoj Státu
Pavel pahlgren tu zemřel
Podle ovoce jejich poznáte je !
Uváiítiiuit dcfaváduí činnost
demokratické vřtliny v domé zá
stupců a porovnámeli vykonané
doriud dílo se sliby o opravách a
Šetrnosti po tolik let jjž ohlašo
vanými seznáme že strana de
mokratická nesplnila očekáváni
těch kdol fcliby jejf za bernou
přijímali minci Již yo ílyry ma
níce zasedá kongres a kolik důle
žitých otázek bylo vyřízeno f
Dosud žádná! Otázka finanční
jest tak a1trka rohodnutí jako
bylo dříve než se kongres sešel
Nevíme dosud jeli přáním vřl-i
ny zástujc5 národa aby vrátili
jmne ae v triku k poctivě tvrdé
měně a neb otevřeli se Spekolan-
t&m iiríí pole rozmnožením ze
leháku Právě tak stoji to t o-
látkou celní Obé olátky tyto
jsou zajisté palčivé a přede nedo
cházejí vyřízení a přede maří tá
stnpcové národa pouze řas mař
nýrui nazvk-e debatami Okolq
otázek hlavních obebázi stále
jako kočka kídeii) lrki kaSe A
přede stojí každá hodina zasedá
ní tisíce Aby zdálo se že chti
eliby avoje oiotrnosti splnit
přiatřihuje d&rn zástupců vydání
některá v rotpoítn bez ohledu
zda přistřihnuté tak sumy dostačí
k úíelSm pro jaké povoleny byly
Děje se to jen za tím účelem aby
vývolány byly debaty a oni aby
pro stranu svoji z toho kořistili
mohli Tak k př sníženy býti
maji platy úřadník& spolkových
o 10 procent Kdyby platy A
řadníku naiích byly přes příliš
vysoké nedivili by jame se tomu
Vyjádřili jsme se již dříve nepo
važujeme platy úřadní ku za vy
eoké v poměru k postavením
kteréž zaujímají Větiina úřad
ník& dostává posud ty samé pla
ty které nrřeny byly v roka
185G Od tó doby jak každý ví
vie se zdražilo a pakli nebyly
tehdy vysoké jaoa nyní tím mé
ně Za Špatný plat ncmSienie
požadovat! dobrou práci 11 6 Jeli
ten který schopný óbéap obdrže
li 20 al 25 tisíc ročního služného
co president pojišťovací a neb že
lezniční společnosti nebude dbátj
o to aby doťfljl rynokíbo pq
taven T eluité štaflí při slai
OMAHA
ným 5 neb 8 tisíc ročně Mohou-
li kostely platit kazatelům svým
12 až 20 tisíc rofně měli by státy
platili aspoň tolik vyšším úfadní
k3m svým Myslíme že mělo by
býti méně otázkou mnoboli ů
řadníku zaplatíme a spíše jeli
eminentně schopen k zastávání
povinnosti na něj vložené
Že nemysli to většina demokrati
cká v domě záátupe& se Šetrností
právě tak velmi do opravdy do
kázala nedávno když uzavřela
nechat vylisknouti 200000 vý
tiskli zprávy komisaře rolnického
odboru za rok 1875 a 100000 vý
tiakíi zprávy za rok 1874 K ja
kým prospěšným ůcelSm zpráva
tato býti má nepochopujem Co
ee n&9 týíeuznáváme celý ten rol
nický odbor za zbytečný a lim
zbytečnější jsou správy výboru
toho kteréž vo skutečnosti ku
žádné praktické potřebě nejsou
Jedno však přede demokratická
většina dokázala naí by jsme ji
nak třeba dlouho ještě byli čeka%
ti museli Míníme totiž podvody
zlořády které v posledních
dobách c Ji ryty byly AS uznává
me že hlavně většina demokra
tická o odhaleni ta se pf iíinila
schvaluiemo to vzdor to
mu že již výbory kter$
se vyšetřováním zanáší na
100000 výloh učinily přede nes
věříme že děje se tak pouze a
pohnutek nej lepších nevěříme
že pouze blaho národa íiny věN
siny té ve věci této Hdí Po cty
ry skoro měsíce se již vyšetřuje
proč neslyšímo dosud o žádných
podvodácb v oboru námořnickém?
A přede jsouli pověsti a podezře
ni měřítkem jakým musily se
jistě diti mnohé podvody v obos
ru tom Bezpochyby že budou
raiti podstaty pověsti že někteří
vynikající demokraté byli velmi
dobrými přáteli některých úřsd
nikS oboru toho A jelikož ne
mohli by a odkrytí takového dS
lati politického kapitálu nechají
tak A jak stojí to s oborem vá
lečným tak jest i s jinými podvo
dy Kdekoliv vyšetřující výbor
čenichá že by i demokraté zaple
teni býti mohli tam kráčí volně
a opatrné aby samu sobe jirity
nepřišlápnul
Tvrdíme že strana republikán
ská jednala jinak jednala mužně
ji Když odkryty byly podvody
Brookse a Crcdit lípbjlícr neqle-
třeno Amose ani Pattersona ani
Colfaxe a národ dověděl se vše
čeho výbor se dopátral Když
odhalen byl Schumaker odhalen
i Klng V objevení ivindlfl rin
gu distrikiniho a koralecmbo
kompromitováni byli někteří de
mokrati ale mnohem více řepu
blikánS Odkrývali chyby proti
vníka svých politických své
vlastni však ukrývati nem&žerao
při nej lepší voli -nazvati ctnontí
Politické zprávy
G II Dyrenfurth ekoumalei
palentS byl propuštěn eekretáx
loni Chandlerem pro podezřeni
podplatnosli Jest ve vyšetřová
ni Výbor kongres ní pro povolos
vání peněz uvažuje právé povo
lení k rahraženf schodku
ve vydání kongresním Schodek
ten povstal velikými outrajy kte
réž vyšetřování stojí
)&m zájjtuppa nařid'! vytipk:
nouti 200000 výtisku zprávy ko
misaře odboru rolnického za rok
1875 a 100000 výlisku závy z
roka 1874 K čemu vše to ne po
chopujeme leda by to bylo k to
mu aby so některému tiskaři na
plnily kapsy
Praví se že Fair hlavní majitel
spojeného Virginia zlatého dolu
nabídnul se zaopatřit! vládě za
G0 milionů zlata a stříbra a vzít
za to dlužní úpisy Nábídka tato
prý se uvažuje a není dosad zná
mo budeli příjmuta a neb jaké
úroky úpisy ty nésli mají
Ze Sari Francisco Cal přichází
zpráva že bývalý komisař min
covny tamnějŠÍ J T Babcock
kterýž před několika týdny sesa
zen byl zpronevěřil se y obnosa
50000 že proto byl sesazen a je
ho ručitelé že nahradili sumu tu
Vq pokazil demokratický výbor
vyšetřovací tím že Mzrshe svěd
ka proti Belk napoví nechal tis
pliclmouti to napravil rcpuLlis
kinaký pejvySŠÍ státní zástupce
ktérýž pro Marshe poslal zvlášt
ního posla a zaručil se že pro vý
povědi ve svědectví svém ucbude
stíhán Na ujištění to dostavil
se Marsh a konečné tedy bode
Belknap ▼ obžaloba dán a není
pochybností e i dlo záslqhy pos
trestán
Republikánská stálnl konvence
v Ňew Yorku odbýyána byla dup
22 t m Y platfofmjí yyaloyaje
se kpnyene pro oprTJ"i ?yble
dání a potrestáni podvodných ů
ředníkS pro tvrdou měno nepři
Předplatné ročně $220 i s poštovní
NEB D tl E 20 B R
pouštění sektářského vlivu na
řízení naších : Škol schvaluje
administraci a praví že president
Grant aloŽIc fiřad ev&j na konci
lh&t3~ zůstane v paměti národa
pro vlastenecké jeho alulby Ko
nečné odporončt konvenci nomi
naci Iíoscoe Conkling pro presi
denta Pokladník Spoj StátS New
který teprvé ni koli měsfcQ v úřa
dě byl vzdá ae postavení svého
na konec toho měsíce jelikož
prýmu vlastní jebo ob
chodní záležitosti nedo
volují národa sloužit
Však zprávy z domova jeho In-
dianapolis oznamují že pravá
příčina toho jest že nemůže s pla
tem svým který 5000 roču? ob nás
5Í ve Washingtonu vyjiti Za
čas svého úřadování přisadil prý
na živobytí 1500 d a mimo to na
hradil strátu3000kteráž se v lm
Čase v oboru jeho udála a zaplatil
tndiž za to čest být pokladníkem
Spoj Státu po nějaký čas pouze
4500 To prý se mu nevyplácí
raději vrátí prý se ku soukromné- j
tnu životu a bude peníze vydě
lávat Odstoupení jebo přijmu
to jest všade s politováním jeli
kož osvědčil se co úřad nik schop
ný a poctivý A potom Žo prý
naši úřadníci státní maji velké
platj Na místo jeho povýšen
prý budo dosavádní jeho přiručf
Wyman
Před několika týdny přinesli
jsme jména známých do dobyté
kandidátu presidentovi Něklik
tomu jen týdna a přede musila
by se listina ta podrobit mnohé
mu škrtání kdyby aiěla vyhověl
postavení nynějšímu
Tak na přiklad v první řadě
musili by jsrne škrtnout! Pcndle
tona kterýž vymohl na SjKjSt
požadavek dříve odmrštěný o
kterémž musil vědět že jest neo
pravý a podržel si z požadavku
toho poloviciYelebený a vychvá
lený Tilden byt před několika
dny zažalován na 25000 které
prý si co ředitel dráhy neopráv
něným spSsobein přivlastnil
O Thurmanu přišlo najevo že
spSsobem podezřelým obdržel d
dráhy Atlantic a Great Western
50000
Hendrikse viní jte co ředitel
vodárny dopustil se "nepravidel
nosti" které mu bezk0'4 sumtfku
vynesly Tito jsou gami demo
krati a pCjdeli to tak dále bude
ae musit strana demokraUká o
hlednouli po jiných kandidátech
Z republikánských kandidátS
mezi tím atále nabývá více půdy
Bristow
Zákon dle něhož dopustí se pře
činu kaldý úřadník Spoj Stála
kterýž sbíral by peníze k účelům
politickým a neb k ůčelSm voleb
ním penězi přispíval a podléhá
trestu od 500 do 3000 dol a 1 mk
ialáfe a nimi zahrnuti joa i s-s
natofi representanti a delegace
kongresní prosel v zastupitelští u
dne 21 a nepochybně projde i se
nátem Během debaty o návrhu
tomto přišlo na jevo la sbírání
peněz k účelem volebufm od £-
řadnikS Spoj St nebylo zavede
no od republikánS jak demokrat-
ské listy rády vytýkají nýbrž že
nešvár tento provozoval e ze
strany demokratu jó dlouhá léta
Tak dokázáno z vyšetřování kte
ré dály se v roku 185C že bylo
obyčejem dvakráte rotné fd ás
řadníku Sjj St vybírali volelj-
ní pf íspévkj' a Čteno svědectví
tiskaře státního kterýž k těm ú
telflm jdispeli musil skoro ]o lo
vící peněz které za tisknuti stát
ních prácí obdržel
V debatě o sníženi služného
VŠem úřadnikSm Spoj StátS i
Členflfn kongreau o ]0 proi-ent
upozorftoval (llaipe že snížení to
není spravedlivé Kdežto platy
ÚTadníkfi ustanoveny byly v roku
185G a nebyly od tÓ doby zvýše
ny ač vše od Časa toho v rent
vystouplo zvýšeno bylo mezi tím
služné Členil kongresu ze 3 na 5
tisíc a tudíž CO procent Nyní
naviženo jest aby sníženy byly
platy yšeta stejně a úřadníci měli
by pak o 10 procent nižší platy
než měli v dobách Ifdr vše bylo
levnější kdelp na zvý?enýtl pla
tech čjenii kongrésit nebylo by
tak značného rozdílu měli by
pak j--It§ mnohem vélši plat než
jaký byl jim ustanoven v roka
185G
General Sherraan byl ve Wash
ingtonu a měl porada a president
tem a novým sekretářem Taft
Účel porady byl ten aby přesídlil
se Sherrnan zpět do Washingtonu!
(jebo bUvní j ▼ poalední
dob 61 Lonis a) převsal £ást pos
vinnosti ve válečném oborti kles
rél se minulý tplfrf Ar války
Bř!kPPt iM1
VyleifOTiní re WasMngtoně—
?íed výborem pro silelitoeti
zabraničné vyšetřován byl ex-ae
sitor Stewart ▼ záh Žitosti pods
vola akciemi dolu Emma po
zásilkou
E Z fl A 1876
kolik dn& Svědectví jebo odpo
ruje na mnoze výpovédéca svědka
Lyon a nezaplétá ex-vylaac
S hencka naopak adá že lo-
Žiti má k omytí naleáo -vití
vystane dvora anglické lw
Sehenck bude vylýcbá v átery
Dne 21 vyšetřován bjl jeo
Bultlt-r před výboreftt ku kou
máni vydání v obora válC4m
Svřdíil i me ďpátrml jistých -aob
ktrré sprtwtledkovaly dodá
ni 30000 dolt ran i lkw-rs (ay
nřjíí Belknapové) od Pendltona
za to že mu paní Bower vlivem
svým domohla k obdržeaf pr-
yého požadavku dráhy KeBtwvky
CťOtral Osoby ty ta jioa prý ujr
ní v Novém Orlel&é Jmen j-
jich sdělil Battler Ujsé výboru
a budou Ihm pochyby před volány
IVttdleton bíěl lyiBÍ u lKo
samého výtru druhý dvo a ai-
rul že by byl jakou řát bdrž
ného KIadatku pani tlivrn
vyplatil přímo neb nepřímo
Marsh wlýei~áa l% 1 před lim
samým výborem due 22 a 23
Prvnějlí den zdálo ! auá f pat
nou iamět nemohlf im na tunohé
věci roxjomr nouti Na tanhé
otázky odo v (dal vjhýbavř V
celku opakoval ! výověd
své které ju již ítenálitu aaitra
známy a připojil poste Že Bl-
knap věděl jil v roku l72o ú-
mluvě kterou ml Marsh Kva-
em i o tom že E aa řiua-en
jest čítali vojínStu a všecbay
potřeby vyaoké ceny Výbor
tvrdí že mi doaUtečnith dlkazS
aby Belknapa usvědčili mohl
Evans onen obchodník ve Krt
Sill kterýž Maobem únuluvu
měl vyslýchán byl pře-I tím
rným výborem dne 22 a 24 Z
svědectví jeho vyavlti že byl
nucen Mar-hovi plltiti jiaak 1
byl by o míto to přílet Za vs
doni k Belknapovi musil saplati
ti jen líic lOuOdel Při mibalé
voli ř pfesidentké přicj-il k vt
lebním účetSm 300 dul J J Ki
sber stvrdil avědectvi toto a C M
Pek svědčil ie bylo t4-y?ejeai
že obe bodnfri v {evnolťcb při
spívali k vtdebníai áčelwtu pvc-
žite
Dne 21 předvoláni byh ] led ]
výbor ten A V Ligkt J !
leightoa a Sth Aruol J ubcboK 1
niei v evnotech a TýCr ř-
- - - ~ ' I I #a 9 kJ spu U - i
dectví jejich ljilil ie pUldt bra- f
tru presidenta Orville tinnt SuJ
dol měsíčně za tyé potawi
ie plíopěli Itaj ddt k áčetara vo
lebním Pani Machová taktéž byla vy
šetřorána a sie hlavně v záleži
tosti PendIetoa Na otázku zda
kdy a pani Bowcra ndaviia
o Mkladavka Keutucky Ccatral
dráhv oJiMKvěděla : PLa!a i-o
e ani Ilowersové (yi IWlkua-
jové) zda kdy a toho poladavail f
pcnřt jakých obdiicU jrent t
svšcla i duttaia a idf 7 0OO
Pani IWwersová ol{Hvědéta : j
Kterak mohla jera do lat 7UMrt
když itdý Miadavek ctnáM )
ue luOUW Byla prý f ?
dSvěrnájako a r%tfu Jv-tl í
kdy od ieitdtetoua v klka co
dodala nevěděla
Poštovní kotraktur Hxrtow
vyšetřován byl po ktdk dni aa2
přiznal ae že velké ČáMky eaěa
"křivými" ceatawi vyplatí' pl-oc
nejde na jevo Že by kterjk4tv
[voiovni úřaduik byt i-i něho je
diného centu ollril
Senátor llitcheock a N-brsky
byl taktéž před vfťorcm vyriřo
vaiím aby povědět všeeo vi o
nepravidelném obrazování tutat
oUbotlnit kýt h v povaulch
Hltlhcock uevéděl utěrko o těch
věcech však předaeda výboru ot-
držel od ex senátora atátu Neb
A W Trna -tet a r#mit násle
dující telegram t Snatir llíts
chcock avědčt tlivé M sautéiau
"liboval uťralvi V evioatí
Steele za tnSj blaa
K vSIt vyartUnt o vyšetřová
ní před výborem pro vojenské
zálcžilonti }odotýkábie i mi
právo v tvrzích a (ťebicai vojen
akýt-h véU obchod jen ten Voaau
to vláda ovo!í Jak a vyšetřo
vání na jevo jde hyn tia ďaa
zovild oUboduiku autlerii) vel
mi zneužíváno
Povstání v Uexíku
Zprávy a Mexika oznamují 1
povstání stále # šíři a a obyva
telstva přízni nabývá Doauvádal
vláda neuspokojila církev jli
kol přioaobila si církevní statky
a zrušila mnohé řádyf a vý!adat
republikán tél aJou spokojeni
jellkol dle jejich náhledu nečině
no jeité dosti oprav VtlÍ4 W
censtva [ee pr příznivá v&Jkl
povstání Porfirta Daz Armáda
mexický nepředali qjQ SAonj
Zvláltnf zpráva s Bronavil!#
Tex oznamuje Ba 17 y tlhs
nul plukovník Chrtato a Matasa
raa proti povstalc3 Našel j
blížeji ne očekával — pouze tli
mUe o4 aíU a po krátké ráloi
▼ ail ztrattl 3 uml aaaai { ataa a iukí:i ava %wrmi % ei
bré vrátili a zpt Yojáň prchá- j k aHraam mčÍmu tmá a rá
ji k povatalcSa U Mataras f vtvři V ! fiímr % a tt
je pod veiiteUtvioa t (ioaa j abU ia r t a mitr v kr
I a Ga_ Sm a ji~i ril i kU 1 ala
vidi U a a3n aakU M%ky my a iňu uXa1a
ebraa
Z da 21 ozaaaj I v
bitvé u Osaka straUia vláda
maži a vikrá děla t voz v
Da 24 břwaavt
UU vypila avLáltai
pil prosta Fnacouaové a
aěiové zamýili Uu o4f)íli a js
alaaee amrKký vk mimi ke-
Politické drcbncsíi
Kiipbkitti v Uaod I4d
BKHMtaoval tort iwiluj ay
aři ářadttíkv
Calal vllouvé osva pvsl t
kých atraa v Wakitoaa bt
doa teísí v brek biti aby }
le£aé Jmj]í c o baaaai vláa
cst
V pitém dtnkla v V Q-
La ťaveUet iUhla t a
Crou fordodkýtau bU d
4 dtttta Volb ulnititlW aod-
c Kaa41JiU-w aMdviiaa i4
M 31 Strvng Kaa r-
pabbkáatkýaa twUrMiva j#-t
prý íaý kaadtdát a oJvkává m
le bd ttvUa
V Chicvr vavia a právě pl
ii!cnt proti pdvodaiklaa kJ -
bánila Pubiaaa a
_2 : _
- — v- mímtt-i wm W V Ol
cao au puia#Ba JJi a zaaý- '
šli zvoim do kětké rady a kU ' Wa- lUďr za
varly í ha a z llié Pka ř rUX 1 r U -: sUi
l"-rr za narvi jr 11 vTarda
Z ohrady klcro-a AtM( Tjuimm dol aai
zapUUlo Sj Sj za škody
něaé lodi AUbABua v Čaa váikv =
ř csJí ai vw-sí
vybvio tjtoru air-ik%T
vib povolej -vtral 2 a XmU tak a
4 ji fríamr aa
V Laacater Peaa odlý vai% a C-rv" p lttty va%
slátal detu koav&c d 22- t i ř i - w%ím a aa
a raa-i- U aUr m Vt álřd
Poaz-27 fjUUKÚa }hllU'U airU aa
rS zaii řwmsě WiAi - " 4 T l- ' tH"
tjB4 ij-daaiá Už a i avftj fc vJCi3
i íajpa lliut D%íSť j j aa4
Iay apvřvu v katsa 11 d ÍWi mlUI tijUiai
aLaly tvkrat ki iU-aa „adaiá — Jk a%af 4 C a
domu zlU{I pvrwU aAts Iia Kka:
noati 2lti tw aiaakl láty t4- „ U li ř~ a
nukéboodUru za ivV l?7i kdj alí ČUk aai ř
li"4 %: boC U'-u ai u2-f a
Na ttiti oltoaptél kiaia- ' i-éao v sv4 L-
ř p% Mc4dt jacváa ay l r a}iU- aaai-%ia léta
pmhraicr 4- -V tulary a i- J ~~ p~ pnWJ aé
tvuiu Mititll t I dvd-raa iřaé- ~ 1 pHicat
kw Ui jko 3í'm rwif išal
dotačoval viak a&y v Wa-
1 a t CEriř 2S IKaaa-
ae vzdat iřaiu I w
Zál2itf( -aivvaal aotliaae a a vto aájwdt(H-
aoaaéko vyLacw k a dor Aa-
gU kéaaa lhůta odla b J U
ku přiiM l jdaa
KUvacaereaa Aa# a Mw
app aai%tU iawatat
_ _ '
aad v to áury
Pfsmi4nt tiraat dávjl oab'dy
boiiua za tita árleat aby aw }
atirvlii ilky Ta JI %%l ZUmlm
kMgra přUtavca a aapoaa il
ava-Tafia
tk (VudUioa1 {
Ve Wakiatoaa m Šttl i
naobé vyaikat duukr%ly po
jioaáovalá brata kdyl ai Vpo
aaaMi aa vyšelřváai roalčaýtrb
výbor
(iuveraér Tddtfa ř 1 za pod%si
akb daé vvlii píUfM aa aa4
picr-ácdoiáoi ra kaaalaw
boaýtrl ve Lzováa dWleact
které d#Mkratkká čát aJuroda
v New Yrke watvit" do aUrodai
kuaveare
Uraat avolea byl tx roaWodi
bo asvtt 4iboaaaaaikýiawa rapabli
kaaaa iVraaay a Araiaa v
{oi a kus ijN-saL
2 CUKTIh da 2X btezua
NaW saeabA Crvte fef U Uk
iřaatao t kauofc oat'Čkiř
aká kteráž atile 4 % diie aa
západ tbiitti aa adi 4al aeaa
puatiU lála jcH pra] b tJriaS
vbysjatslairt lak jako aa ta v
&kfk jiajvtk uéttn aipa4
aUb k saaalé !! kads
déaa oavtaaalao bylo Kko
dika Okolaoat táta nrvtf pioa
pili dpou4 u kwuUkiV
íim a jU-b atoupa4A a kio ja
kl přiUltUMt ae ja aaakyUa t
ii yzíl v4 otravuji! ty
kadla aby ni uvrhl d eavaaoopi
salba lina v4aos Tak eadyao
uinéo (Kiuk a-áaJLalaa zpiti-
-V - t í - _r i
Ul Tt kl4 ZmarTXila
: id prvavéL káxáai até V
mm tm itti
j kíd a- trnewt w)uUa
j ík t v' ka
j jt zi co dndri a a kto
S i yi„T Jffř Up%
at t_i m uii_bt m-c-J- a t
mŠs hm toa'i m itt-á
[mimohm Xrmt N-v" A
1 itiaí xti axíkUrak
kadwbaíkv oiko př"ii ď a i
ty U i iU bt i Lila
mi 1-Lákwrál a ta
k jk klwtiai piU&
vu j iuiiU t-iia kLv
i aao p- -i- ý 44{r
v ía léw trakte kkiNBai-k i
jj itty s% u axW a '
j Ut it utai bv iU
f i t ti-4 k-tt áa tlti
s U4 k mx
! i i - _í
uinlcai
d i řwi a přvi s? do-t t a - tw
J } d -mú aplTi Ptvlt
! pl badř i-w a kaaka
1 kaaJjviái 4 trxmj LbrJaa
( rti kuJJÁé) aí bili
i fcinai: statun:
WT
pcvt!-— iakriva tita : Ma-
í — -UaíK
af Mi-tóaj tX ( vardy— aU
t vt : Kwíw— U Lanu —
i la-JkfMOiiťaL
j
" " """" " '
_ T
j M V-WWi
Tullu NMLtllMC
WEsiaSr EArnajUsrr tsiAT
- i JC
" " '- T _
- - - i_ -- 9
" - - " - r? - --Míu " T rs
- ' -f- -X i _
f -i lS £ 1
DO FQEtlOriT
BLTJiq-ClXBBATBÍ
aa uíu-i -A ~ ifxa ki a i t
tVKlivéjU
2?oxmn
Maji aa ULaďš KOWIXL a tSUCSEYK amwy a tíl tfV "
imm v ulitaa B-klN U¥t oay„ tvaTstva plaár a oraia ř
llAFsiOODA piiy dtwjitá a a k'iá-a řáara pr- rni kaz-
- t 331f aky p-iá m 2ka~ aa 4f wf
BiiX!ir : 1XX BQSICIY
CISLO 47
mt A 0ZXAHEHL
CRETL řlEBRASKA
kam isiďff irský
Zbli vwi draia j řadaty
k4íi peodivaí v IraJs
fc a UKta v pes%lrj'
tuttM
Nik-j firX k-%i a prdj
Priiié draJv
JřJV AlAMA'
žiETSi - - NEiíXtsSjt
I __
B CL T1CU£L
Privaik
i
f ws
{ Jt%i aj_ _'
Práiaik
t
StAIN A Y EM U
i
_
Li kaKké poradv a darmá u~íi
Uii le%řly zvíiiiai esa£rjtí
pif-ravaji
ZdvaJá í káraa aa n-aa
MALN a al
lékař a raafcojíč
tis- v lékára
ottvurwt
j- zapJ rok
'~- CUETE NEB
T 4 Y C TC0GCC0
uuii vvkoia zásoba aboli
lákavá baTT
kWiwak
aU aí l_ atd
ta ts-ay ázala4 arí Y"# ky
výewikT ixmárs4i jak
'u vsr kkař-t
dw-fcj u k pcasaía
f ar a a]Vvaa esraa
aa
1
Cďain Avenue
aa tdIaa4 taruty a aa dloabý
L T Beniamin
v pr'i' Eieiav a Tar a
- ti a-
aeřeiaý MOTAk
DíaWfHMV ápy a áhaii y
Vmc4io druha {uiun v
l4-ta aa
v0: CDY
CIIhTE - - NESíIIňKI
B3C
OMAHA NtUL
i r i iiíii i i -
aslvhodrt T j
iiAiiABt
Srí