Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, March 14, 1876, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    POKROK ZÁPADU
Týdenník politický poučný a
zábavný
pro
čtCUOaLOVAST AMtaiCKZ
podávající nejnověji! zprávy ne
- jen s celého světa ale zvláště ae
Velikého Západu Amerického
Vychází kaldé úterý
v OMAHA NEB
YTťWATIL A MAJITEL:
i:iw umi: w A-n:
Redaktor:
JAN' noi-K
ít
% poitomii zdaillou
tíiíO rť'k 110 Pal
roku a akcentu na ítvrť roku
ky tMilui DO tvao :M Tvřn
rww llat vj4aalMa hod
IfSIMinkr ' „řaaruka Zia4u" íilajl
a ilfíM Ml aauwtai -olk) %-lmU aa
iMOUťt 7 pJ'al " -
lOlUV M t-h trn mUvraJi
M a'Uk a-aMa ajftaU Uko
kton ! ují aaaal Utky ar -
( y a aa l'fc' MB Ul r4lH-
)iv aai aa lJttO #uoaU4
iritiiur "i1 p4'
i(im'iMi ? " 1 !
u JUU Krb ariutk a rKiM jadaoJu
tm Mata 1ujui raf áti lkra ob-lrt
mbim Iu1sm V 1 14y asUt4uJiiBí k-
- - M4 ♦ ! ra4!a)ra it4lk a4 :
„Pokrok Západu"
Omaha 3V6
Omaha Neb 14 března 1876
Z costy
JJna s nejdJležitějšich stanic
ca dráze U P v Nebraace jest
FREMONT
ležící 17 mil aápadne od Omaha
T úlolířeky lUatto blilo fintí re
ky Kíkhorn Fremont aaloleno
tylo již v roku lS5flod několika
pionéru — v ?ao kdy Indiiné
doJ J volni ae proháněli po iiro-
lirývU planinách Ntbraky Jmé-
OO Fremont dáno m?tu ra ioIet
generála Fremonta kterýi v ro-
ku tom co prvni republikánský
kandidát pretidenUtví proti de
tnokrata 15 ji banán kandidoval
luJiáné Sasto navitévovali owi
datutua vicekráte hroxili yyhube
ním obyvatelstva viak neohroženi
pionéH nenechali e rantraíiti
0ada rrflstala jt-n poTolně ai do
roka v ktwréiul dostavena
Km drába Union Pacinc od kte
ríl dobr datovali uluíno roz-
Toj a rývin mřta Nyní íítá
mř-to jíl na S000 obyvateli Ob
chod iet ve ktavu kvetoucím
Pr&myal akvétá nte-enř Dílny
a lot árny na výrobky rozmanité
zakládají te a nachází dobrého
odbyla Tak ku př jtt ta jedna
s nejvétlích re atátu dílen na ko-
ifata dvi továrny na aekaci stro
je "kUovníky" (IIeader) zvané
alévárna mydlarna a mnohé jiné
poJubné podniky
V poaled&ich letech počíná ae
téi velko-obc-hod amábati a pocit
ti Fremont jíl vícero velko-ob-choil
s niebi blkteré jil znaíné
rvztáhloMti nabyly Jeden a ta
kových jest velkoobchod v nářa
dl polním a trojích pp Hlunck
BratH MIH jme pfíle2ítot oU
chod tento aeznati a pcvéJCit
ae ie zárod jejich jeat nejvétíí v
taéaté a jeden z nejvřilicb ve tá
ta Nepřekvapilo ná to vlak je
likol iteznali jsme le prodávají
poit stroje klerei za nejlepii
uznané jaou o feml ne kal Jý zna
leo atrojo Jpřemédciti tnfile na%
Llídneh do oznámky jejkhjinde
v t mtolitu oliitěnéNaíi krajané
ktelil do Fremont dojíidi a tro
je koupit! chtl nechyb! pakli etroj
od P Blank Bratři ai zaopatří
Velkoobchodu meta napomáhá
v
% OKOlUUSlj A J M IVUIVIII BlIV
diakem dráh Jde zkrze dráha
Union Paciflf poíkytojíc-l přímé
pojení východem a zúj a Jem
Dráha Sionx City & Patifi: vnle
aeverosápadce úrodným údolím
leky Elkhorn a v krátké době
má atavěli se dráha a Fremont
do Lincoln kteráž bohalou Saun
dera Coonty povede Fremont
má jeden denní a jeden týden!
anglický laaopi Co výstavno
sti ae týfe ncutojl Fremont za
lidným jiným mítn té velkostí
▼ Nebraaee Ju okresním sis
dlera Dodge Co au ty mi sluinoa
radnici a píkné vězení T kterémž
Hrceť tdálo se nám Je bylo by
vli-e potěiením nel trestem Dále
má Fremont proatranoa operní
budovu ▼ mansardském idolu sta
vluou velkoa Ikolnl budovu vy-
stAVenou iiaataucn iivw uvil
mnohé jiné celné budovy ob
chodní O remi evřdží to ie v po
sledních 8 letech vynaloženo 1
milion doll na stavbj-
Českého obyvatelstva řítá Fre
mont pouze několik rodin ani v
bezprostřední blískosli n)nl če
ských osadníka pfedce sem vlak
velká lást Čechfi za obchodem
dojíždí Jeat málo di 3 aby ne
bylo to 80 — 10 i 100 českých far
náa— buď výrobky buď na
koupi JíekteH přichází i zdale-
ka 'ir— i více mil Ti na mno
se tak ímili muí jelikož není
'fHtomot žádný jiný most od Co
lumbua až k Fromonlu přesPlatto
Ti kdož tak daleka přijíždí (a
to je vétína) mai zSutati přes
BOC a skoro vichni notují to a
clltbného a ochotného lonlin
va ana Jansy kterýí každé
t r::a dobrou stravou a posle
í--" tri 1 1 j4du potřeby radou a
jtoiuooí a pro potahy inaŠtall po
slouží - Dokud tu ještě pan Jan
a nebyl a pan Wieaner hostinec
držel bývala největšl sehuz u
ana Wiesnera Pan Wieaner
vlak za příčinou svého pokročit
lého veku obchodu zanechal a
chco voji dobře zařízenou míst
nost vyprodati Dobrá to přiležis
tost pro toho kdo by na venku
podobný obchod xavéati chtěl Za
našeho pobyla seznámili jame o
několika tu bydlícími krajany
zejména pp Sommer Lapáček
Tůma a mnoha re Saunders Co
juuž všem přejeme zdaru
Nej bližší stanice na U P drá
ze jest ""' -" -
KORTU B1XD
kteréž v jeden ca závodilo s Fře
mont vlak z&stalo daleko poza
du jelikož nemajíc dosud mostu
přen Platte záviselo od farmářstva
ze severního břehu Platte Tomu
bído vlak v brzku od pomoženo
jelikož minulý podzim odhlasová
ny úpisy (hond) na vystavění
mostu a s prácí se již počalo Bla
ho Jim ý ůíinek tohoto podniku
možno již znamenati Na všech
stranách zřítí stavby rozestavené
a neb právě dohotovené a až moat
bude zcela dohotoven nastane
zcela jiný živý ruch obchodní
ZvěUení obchodu přivede sebou
i více konkurence a umožní levněj
li prodej Pak nebudou krajani
naši přes řeku bydlící mí ti zapov
třebl jezdili do vzdáleného Fre-
montu dostanou vie tak levně ta
a prodají vie tak dobře jako ve
Fremont Mílo nam bylo setká
ti se tu s dávným naiíra přítelem
panem Doubravou kterýž veda
zdo po více rokfi obchod s prá
rem očekávali mQže ie při na
vácení se dobrýcb cas8 jeho
dlouholeté naděje se splní
Přilil stanice na dráze U P
na západ od North Bend jest
feCUVTLXa
o kterémž zajisté čtenářové naii
častěji již slýchali Schnylerjeat
okresní sídlo Colfax County za
loženo byl před 7 roky a řítá as
900 obyvatela Český Živel tu
značně vyniká neboť Čechové
zadali se tu záhy osazovati a ob
chody zaváděti Tak ku př pan
Folda kterýž minulý rok v legi
slatuře státu Nebrasky co clep
zasedaljediný dosud ceský repre
sentant z Neb vyjma p Rosewas
tera vyd "'P Z") má nejrozá
hlejií snad ceký obchod v zboží
smíieném v Neb
Pan Papež má značný závod
krejčovský drže vždy hojnou zá
sobu látek viebo druhu natkladě
— jediný to závod podobný v mě
stě Pan F Peíek jest nejdoved
nějií kovář zdejíí a tisíc so přízni
nevíední od vech vrstev obecen
stva nolva stali zakázkám vyhov
vřti Nái mnoholetý přítel pan
Sádlo jehož irue jak se parna tu
jerue před 6 neb 7 rkr zdržova
li aby do Nehraky nechodil na
lezl ve Scbuyler místo "kdež mu
jet dobře býti" Taktéž pan Otra-
dovsaýjeho svak Hostince če
ské jsou tu dva a sice p Janečka
a p Hanka Oba dělají Jepií ob
chody než který kolív jiný podo
bný obchod v městě a není divn
neb p Kank 3 jest snad nejstarsí
toho druhu obchod a má tudíž Mas
rou známost pan Janeček pak
má Kalccn i stravní dSm v skutku
vzorně zařízený — nejlépe v celém
mítě Mimo tuto uvedených ob
chod 3 máme tu ještě dva kováře
jednoho obuvníka fotografa ob
chod v polním nářadí obchod o
bilní a řezníka (tak dalece jak ae
pamatujem) Vlak mimo toho
nalezneme skoro v každém tams
ní tu obchodu českého prodávaíe
což wvědíí o tom že čeští rákaz
nici nemálo jsou váženi Tak ka
př v krámě pp Curry & Co za
měntknán jest co prodavač chval
ně známý p Sobota kterýž vel
mi četné zákazníky tohoto obebo
dus ochotou obnlouží Pp Cur
ry A Co drži GrandŽerský store a
krajané nati najdou tam vie co
potřebují za ceny levné za máslo
a vejce pak obdrží vidy největií
cenu
Taktéž největií obchod v zboží
želetném pp Jclliaon a Miller na
jichž oznámku upozorňujeme za
měniknávají vždy českého prodá
vaíe přítomně p Bob man a Ob
chod tento jest veskrze solidní a
těSi se velké přízni ze strany na
šich krajana Mimo zboží žele
zného prodává též firma lato stro
je a sice jak t oznámky jejich
vidno pouze stroje % nejvyhláše
něji kh dílen stroje osvědčené a
v každém ohledu spolehlivé na
čež zvláště upozorňujeme
Poslední doby trpěl obchod ve
Scbuyler také tím io most přes
Platte nebyl v pořádka Nemá
ty Schuyleráky snad Pán BBh
rád mají a mostem častěji "smfi
lii " Jednoa vzala jej voda a loni
strhnul jej orkán kterýž se v o
koli tomto drobet zatočil chybí
jen jeltě aby nyní ai bode opět
dohotoven shořel a neb aby ae
mě třesení jej zbouralo To si
an i ve Scbuyler si nepřejou anii
my jim toho nepřejeme zvláště
nyní kdy most již skoro dohoto
ven jest Obchod zajisté se zna
čně rozšíří jakmile osadníci %
Buttler Co po mostě joli bodoo
moci Scbuyler mi pěknou radni
ci vystavěnou e nákladem 18000
doll a krásnou Škola kteráž 5000
stála Stavební místa (loty) stojí
rd f0 do 100 doll V městě Čítá
se 25 řeskýeh rodin v celé county
pak ples &0O hlavni v severní
části County má plknoa vlnitou
polohu a protéká ji vícero potok & j
na nichž jsou 4 mlýny s nicbj
jeden Cechu p Dvořáku náleží
Pozemky jsou zde v cenách od &
do 12 doll akr Krajané naši
jsou tu v politice čilí zvláštž v
posleduích dobách Majíce rozho
dující hlasy dovedou ai na poli
tikářích ůatupka vynutili Tak
ku pf zvolili před dvěma lety
jak zmíněno krajana p Foldu do
legislatury minulý rok pak chval-
ně známého a oblíbeného pana
J Dvořáka za County clerka
Volbou touto získali si češi v Col
fax Co čeít neb nejen ie zvo
lili si krajana nýbrl i muže úřa
du toho schopného a více v těchto
dobách porušenosti i— poctivého
K těrato vymoženostem politi
ckým řadí se dastojně i ta že p
Sobota jest amtistentem poštovské
ho tak že i v tom oboru Češi za
stoupeni jsou Doufajíce ie i v
budocnostt krajané naši ta statně
drželi se budou voláme všem:
Na zdar I
Philadelfická výstava
Když výbor výstavní se usnesl
že odbývali bude největií ze všech
dosud světových výstav panova
la obava všeobecná ie nenajde
se dosti vystavovateia aby všech
ny sy místnosti rozměr! ohrom
ných vyplněny byly
Výstava pařížská v 1867 byla
as o Čtvrtinu větší než první svě
tová výstava v Londýně v 1851
Vídeň postavila budovy o pět Še
stin větší než Paříž výstavní bu
dovy Philadelfické budou o třetU
nu větší než vídenské Obavy
le vzdálenější země a národové
výstavy se nejzúčastní okázaly se
lichými neboC místa výstavního
se nedostává Následující země
přihlásily se a vyžádali místa v
budovách výstavních
Anglicko s Kanadou a Austras
lil Argentinská konfederace Bel
gie Bolivie Braši lie Chili Čína
Dánsko Equador Egypt Fran
couzsko a Algerie Quatemala
Haity Holandsko Itálie Japons
sko Liberie Mexiko Německo
Nicaragua Persie Peru Portu
galsko Rusko Rakousko-Uher-
skohvédsko a NorvéžskoSvýcar-
sko Spoj Stály Colnmbleké
Siam španělsko Tunis Turecko
a Venezula
Stavby a přípravy pro výstava
jou roftáhlosti ohromné Budovy
blfžl se již vŠeehny svému dokon
čení Podáváme nížeji plochy
jakéž výritavní budovy raujímajf
Hlavni budova pokrývali budo
21 akr! a 47 utolin Stranická
budova 14 akr! Umři ká čili
památní 1 a pul akru Zahradni
cká 1 a pul akru Rolnická llakr
a 15 slotii) Mimo těchto budov
stavěli budou ještě zvláštní budo
vy následující země : Anglicko 3
Japansko 3 Švédsko 2 Španělsko
2 Egypt 2 Německo Brasilie
Kanada Austrálie Turecko
Mexiko po jedné Podáváme tu
v krátkosti jaké asi přijravy ty
které země ka výstavě Činí
Republika argentinská povoIU
la £52000 ku přípravám na sluš
né zastoupení a objednala si 500
čtver stop místa v umělecké
5000 v zahradnické a &C9 v rol
nické budově a vystaví asi 30000
předměta
Belgie povolila 40 titc dol na
přípravy a požádala o 9000 stř
v umělecké budově a obdržela
přiděleno 9475 stop v strojnické
a 1S01 v rolnické budově
k a a
urazme nyia první z pozva
ných zemi kteráž zúčastnění se
připověděla a věnuje na své za
stoupeni $150000 Má vyměřené
4000 Čtv stř v strojnické budově
a požádala oJ1657 stř v rolnické
Císař Brazilský zamýšlí výstava
osobně navŠlivjti a při té příležis
tosti Spoj Státy si prohlédnouti
Cbili požádalo a 2193 siř v
rolnické bodově
Dánsko požádalo mezi jiným
též o 806 stř v rolnické budově
a vystaví nejen plodiny nýbrž
tovary a vynálezy rozmanitého
druhu mezi nimiž se i psací stroj
nalézá
Zem piva zelí a jitrnic slavné
Německo jovolilo $170000 a mis
mo to zvláštní Částku na seřízení
"Německého doma" vePhiladel
fii kterýž za shromaždiště něme
ckým pán&tn hoitBm sloužili má
Obdrželo v strojnické budově
přiděleno 10757 Čt stop a vyžá
dalo si 10000 ▼ zahradnické a
4875 st v rolnické budoyě
Seznam německých vy sta
viteia vykazuje lOJJ jmen
vyjímaje umělce Vystaveno bu
de vše možné a starý Wilhelm
také chybět nebude bude však
hlava jeho pouze vo vosku
Zajímavé budou bezpochyby
předměty z Egypta— nazvíce pa
mátky a starožitnosti % musea
mfstokrálova kteréž zaujímati
budou 6000 st v hlavní budově
Ku výlohám výstavním povoleno
100000
Francouzsko povolilo 140000
na výstavu a obdrželo 10139 sL
r strojnické 3800 v zahradnické
a 15574 su v rolnické bodově
Očekává se ie Francouzsko čet
ně na výstavě zastoupeno bode
Přihlášených vystaví tel 5 jest fil
přes 2000
Anglicko s Austrálii a Kanadou
zdálo se býti s počátku lhostejno
k tomuto podniku však poslední
doby chápe se příležitosti té e ve
likou čilostí Vláda povolila pro
účel ten 250000 Badoa mítijak
naboře zmíněno 3 vlastní budovy
a vyžádali si 43001 sU v okolí
zahradnické budovy a 43(0 ▼ bu
dově strofu tké Přes 7PJ nejS
větlích výrobních firem přihlásilo
seku výstavě Z Austrálie jest
300 ton a s mysu dobré naděje 90
ton předměta výstavních jil na
cestě
Holandsko vyžádalo si mezi
jiným v zahradnické bodově 200
a v rolnické 4876 čL stop místa
V Itálii povolila vláda $36000
a bursa téi tolik na světovou vý-1
stavu "Zúčastní se asi 600 vy
stavovateia a budou to na mnoze
předměty ceny umělecké jel při
vezou sem synové Itálie Papež
přispěje téi několika uměleckými
výtvory ae sbírek svých
V Japonsku činí se velkých pří
prav ku výstave Vláda povolila
600000 dol na přípravy a vyiá
dala si zvláště velkou místnost v
budově hlavní a taktéž 1665 čt
st v budově rolnické
Liberia povolila pro výstavu
$16000 a mimo hlavní budovy
vyžádala si téi 1536 st v rolni
cké budově
Mexiko vystaví nejvíce pamá
tnou ti
Portugalsko taktéž se snaží
aby slušně zastoupeno bylo V
budově rolnické vyžádalo si 1020
čL stop
Švédsko bude velmi četně a
slušně v poměra ku své ros
sáhlosti zastoupeno Vláda po
volila 125000 pro Švédsko a ďál
Ších 44000 pro Norvéisko Svéd
sko vyžádalo si 3168 stop v stroj
nické a 2603 v rolnické budově
Norvéžako pak mimo to ještě
1530 též v bodově rolnické Pro
galerii uměleckou určeno 96
obrazQ Mezi jiným vystaven bu
de též meteor válící přes 10000
liber
Ze Švýcarska zúčastní se přes 400
vystavovateia předměta rozina-
nilýcb
Siam povolilo 100000 na výs
stavu a vyměřeno pro Siam a
province sousední 1220 st v rol
nické budově
Španělsko připravuje se na lep
ší ještě zastoupení než mělo ve
výstavě vídenské Vláda povo
lila k účelu tomu 150000 a vy
zvala kolonie (Kuba Portorico a
Filipínské ostrovy) aby taktéž Be
zúčastnily
V hlavní budově bude Španěl
sko inu i iizoó st mista a sice v
západní časti V strojnické bu
dově 2448 stop V rolnické vy
staveny budou plodiny z osad
V umělecké zaujímati bude čest
né místo Vyžádalo si totiž celou
polovici západní galerie a jednu
z malých galerii ve výstupku
Nejen malby novější ale i cená
starší díla a královské obrazárny
budou tu vystavena
iUkounk o-Uht-rsko povolilo k
úČeli tomu 75000 a mezi jiným
požádalo o 153G stop v budově
strojnické z Čech přihlásily se
následující "firmy co obesilatelé
Adametx Praha granátové zbo
ží Batka Praha sklo pro luČeb
niky Bauer Humpolec sukna
Bencker Praha rukavičky Berg
rnain Jablonec padělané draho
kameny Breuer Miromil Labský
Týnec lakované kfiže Budan
Praha rukavičky Cernstein Pr
dubice kaže Červený "Hradec
Králové hudební nástroje lučebn
továrna v Lokti barvy na porce
lán Chleborád Frant Ladislav
v Mraidicích chmel Czech Hajda
lampy DMvidoyský Uodkovice
kaže Denartini Praha mýdlo
voňavky pevidel Praha rukavic
ky Eberhard Praha květiny
porcelánu Eckstein Praha k&že
jirchářské Eichler Duchov hlině
né zboží Eichmann a sp Uos
tinné-Praha papír Engelmuller
Praha rukavičky Farský Jan
Pardubice íoukací nástroje Fran
ko Praha předměty pro zařízen
lékáren bratří Fran klové Praha
semena Frič Vád fraha školní
porn Seky a přírodniny Fuckert
Vejprty ručnice GinzkeyMaffers
dorif koberce Mich Goldschmídt
a synové Praha bižuterie R
Grohmann a ep Hajda sklo Ha
berkorn Praha rukavičky Hart
mann Příbram sklenné perly
Han srna nn Liberec zboží prova
znické Ilellmich Wolfersdorl
sklenné perly a knoflíky
Piette Bubeneč papír na ciga
rety a čalouny Pilát Praha ruka
vičky akciový pivovar plzenttký
pivo ťokorný Praha rukavičky
Procházka Praha parfomerio a
mýdlo Procházka Praha ruka
vičky Pischner Tysa kovové
knoflíky a bižuterie Radon Lito
měřice modely a kresby pro zaří
zení pívovarB Rebstein Bubeneč
ouly Reil Praha šperky z Če
ských kamcnS Richter a synové
Niedergrund aknamity Riedl
Kraslice hudební nástroje Říhá
Plzeň barvy aquarellové Rott a
syn Praha foukací nástroje hu
dební Rott Fr Praha rukavičky
cukrovar v Zvolenovsi cukr Boss
Praha chmel Schamal Praha fou
kací nástroje mosazné Sebary
Praha chmel slad a piva Schtnid
Anenské údolí u Sušice sklo
Scbmiedt Liberec vlněné zboží
ScbneiderPraha n écessá ry Sch a-f-fel
Rychnov o Jablonce tabatěr
ky papírové Schwar a synové
Úitěk chmel Seidl Teplice zbolí
gumové a posamentýrské Stein er
a Kolliner Praha Šperky z Us
ských granáta Steinbilber Praha
rukavičky Štraschitx Praha Sats
stvo Slraub Praha rukavičky
Suchý Ant Praha rukavičky
bratří Tanzerové Praha chmel
br Thun KláŠterec poreulán
Trojan Ant Praha rukavičky
Tschinkel Eichwald u Teplíc por
celán a sýderolit Tschinkela sy
nové Šenfeld kávové náhražky
a čokoláda Turnwald Praha ru
kavičky VavruskaPraha Šatstvo
Vojtěcbovský a Řezníček Praha
stroje na vyráběni bonbon! Wer
ner Praha šatstvo Sellier a Bel
lot Praha kapele
Taktez itusso slušně bude za-
stoupeno — požádalo tf o 1500
stop v strojnické o 6785 stop
rolnické budově
Kandidáti presidenství
Doba konvencí doba politické
ho zápasu předcházejícího volbo
presidenta se po mál a bílil a no
ví kandidáti vystupují stálena
obzor Chceme dnes jich několik
Čtenářstvu našemu předvésti Je
deden z nejčecnějších jest
J G Blaine
Tento narodil se ve stála Pen
sylvania dne 31ho pros 1830 a
studoval na koleji ve Washing
ton Co Penn Odbyv s prospě
chem zkoušky odstěh oval se br
aku ku státu Maine a redigoval
tu zprvu časopis Portland adver-
tiser později pak Keonebec
Journal V roku 1859 zvolen
byl do legislatury kdežto zlstal
až do r 1864 jsa poelednidva ro
ky předsedou V tomto roce zvo
len jest za poslance do Kongresu
kdež po tu dobu účinkoval vyni
kaje hlavně v kongresu čtyřicá
tém třetím minulém co předseda
téhož Jest obratným řečníkem a
v politice horlivým republiká
nem
Roecoe Conkling
narozen byl v Albanv N Y dne
30 Října 1829 V sedmnáctém ro
ce stáří svého přesídlil se s rodi
čemi do tJtica X Y Studoval na
akademii a oddal se právnictví
Jsa vynikajícím občanem zvolen
byl v roku 1858 za měšťanostu a
v roku 1860 do kongresu kdel
setrval po 4 roky V roku 1866
zvolen opět do kongresu co po-
slaneca o rok později do Senátu
Když lhata jeho vyšla zvolen
poznovu Jest taktéž republikán
S G Tilden
vynikající kandidát demokratic
ký narozen dne 15 Března 1514 v
iNovém Leoanonu r 1 V roce
1837 navštěvoval Yale college a
později studoval práva Roku
1846 zvolen byl do legislatury
státu N Y a byl později volen
několikráte po sobě V roku 18
68 zvolen za guvernéra slátuNeir
Yorku a zvolen znova v 1872
velikou většinou Svou snahou
objeviti a potrestat! rejdy a Směj
dy ringu kanálního získal si mno
no příznivců ja víak znam co
rozhodný přítel tvrdé měny neu
spokojí ai fakci demokratickou
po rozmnožení zelenákS bažící
T F Bayard
- -
narozen dne rj Klina I?Z3 ve
Wilmington Del Otec jeho bod
lal uČimti z něho obchodníka
mladík však jevil náchylnost k
právnictví a studoval práva při
puSten J-tak prak si v roku 1S57
V 1653 jmenován byl okrskovým
nadvládním ve svém okrsku (U
S District attorney) kterouž hod-
notiť však složil v roku následu
jícím Do senátu zvolen byl ro
ku 1863 co nástu]ce otce svého a
v roku 1874 zvolen byl znovu
Jest rozhodný demokrat a má
prý naději být nominován za mi
sto-preeidenta
R B Hayes
narodil se v Delavare Co v Ohio
dne 4 Října 1822 Študovar na
Koleji kenyarské oddal se pozdě
ji právnbtvl Přesídliv se do Cin-
clnati byl tu od r 1858 do 1h61
městským zástupcem Zúčastniv
se války o zachování Unie vrá
til se v roku 1865 co brigádní jen
neral V roku 1867 zvolen byl
za Guvernéra státu Ohio a zvo
len znovu v 1S69 Po vypršení
druhé lhaty oddal se soukromné
mu životu s něhož minulý rok
vyvolán byl co opětný kandidát
guvernérství a znovu svolen
Při minulé volbě povalován byl
za nejsilnějšíbo kandidáta v atá
tu pro úřad guvernérství V po
litice jest statným republikánem
A G Tharman
spatřil světla deniho v Lynch
burg Va dne 13 LUL 1813 Od
stěhoval ae a rodiči do Ohio v ro
ku 1819 a poliv tu vzdělání akas
demického věnoval se právům a
zvolen později v roka 1846 do
dvacátého devátého kongresu Y
roce 1851 zvolen za nejvyšlího
soudce stitu Ohio kterouž hod
nost podržel do r 1856 Po Ty pr
šeni lhůty jeho věnoval se praksi
své neúčastniv se Číně Života po
litického al v roku 1869 kdy kan
didoval pro úřad guvernéra
vlak propadnul V roce následu
jícím zvolen jest do senátu a vo%
len znovu roku 1874 po vypršeni
lhaty první Jet pro navráceni
se k tvrdé měně kovaný demo
krat a zastane demokratem aa
všech okolností o iemi dakaxu
podal v minulé Tolbíkdyi„stum
poval" pro hadropletníka Allena
Geo ILPcndltoo
král badropletníkS narosen v
Cincinati dne 25ho Července 18
25 Dostav dobrého vzdělání zvo
lil 3tav právnický za své povolá
ní V rokách 1&54 a 55 byl čle
nem státního senátu a btsy na
to svolen byl do kongresu a jsa
opětně snovu zvolen zastával po
vmosti poslance po 8 roka Při
preaidentaké volbě v roku 1864
kandidoval pro místopreaident
stvina demok ticketi XXcClelta
nctn ticketa tato vlak iak ná
mo propadla Y národní kon
věnci v New Ycrk v roka 1868
snažil se dosibnoati nominace
pro presidentovi vlak nedocílil
toho a leloe chce toho akssili
znova
O P Morton
narodil se 4 Srpna 1823 ve VTay
ne Co led - btsdovav na aci-
versitě v Mtami obdrlel hodnost
právrlckou a byt po dellť doba
ouacem pateoo ditncla ro
ku 1860 zvolen jet aa náměstka
guvernéra a po resignaet guver
néra v 1861 nastoupil na jeho mí
sto Po vypršení lhaty zvoUa
opít dvakráte po sobe a v roka
iěoo avoien #i uo nata poJ
St V 1872 svolen snová Jet
skálopevným repabiikáaetn
oblíbený v avésa Stála
a ?
T A Hendrícka
narozen v Ohio v MuskiagumCo
7 xáří 1819Tak jako skoro viícb-
ni ostatní kandidáti a jako velká
většina politikářa jeat i on advo-1
kátem rřesidiilae a Ohia tio i
Indiána v r 1811 a čtyry roky
posdějí aaaedal jil v legklatuře
V roka 1350 byl členem dtar&!
konvence a aa rok na ta svolen
do kongresu kdel po dvě IbSty
sasedal Po vypršeni druhé Ihíty
nabídnuto mu komiařtvl ne
vyšší pozemkové kanceláře což
přijmu! a podržel al do roka 18
59 V roku 162 zvolen byl do
senátu a vzdal a na čas politic
kého života v roka 1J7 V roka
1874 zvolen za guvernéra Jeat
demokrat a m£le počítali s jiato
toa Že delegace stála jeho hade
při něm stáli do poaledka
D B Wasbbera
uzřel světla deaalho dae 23 ho
aáří 1816 v Li v r more M Cl ir
se v raládí svém aazečatví aa
městknán byl po pět rok! při
časopisu Journal v Keanebec
Později studoval práva ea uni
versitě Harvardské a abolvovav
právnictví uadi e v GaWba
lil Odtud avolan byl v roka
1S52 do kongresu kdel po S Ihit
vytrval Po zvolení G ran ta za
presidenta nastoapit mblo
táře Spoj St a později nabídnuta
mu místo vylaaeeké v Pařili
kteréž přijal a doaud zastává
Tvrdí se ie Wahbrae byt pro
tektorem Granta a dopomohl eau
k postavení jakého Graat aa ijí
má František Deák
Ze itvota peákova vy
pravejese nyní mnoittl podrob
nosti Roka 130 kdyl A e tou in
Deák vieobeaě válený a£ v
politickéiu ohledá nevalně vy &i
kající Člen zem-kého mima v
Břetislav! zasedajícího pltl ala
vúm svou derai-i obklopili jej
jeho přátelé kteří aaa naléhali
aby i nadále a3tal v
Suřeček ten však iádot ta J
přel řka s „Nechte toho ditky !
Pošta vám sem svého" malíka
bratra jenž má více rozuma nel
já a možná také víc nel vy A
„malý bratr ten skatačoě přiWL
Byl to mladík vysoké Štíhlé o
stavy měl červené líce tnala
očka a jovialnl výraa v tváři
Vid v byl oblečen eleganta a
obyčejně míval bílou veala a at
lasovou kravata Byl velkým při
!ek dam které bo rády vídaly
— tyltě méně Škaredý a méně
„oniDi rovnea aie u i ai
ným jako Mirabeaa První irua
teč mil Deák v klaba Ub JejU
berálnf opoeiee SehSze Maďaři
r&bee vynikaly od dávna livoií
a achSse opostce bývaly vidy
nejživěji! Kdyl odbýval klub
liberální opo#ico aslavaj(t-i sht
zi nebylo pro btak téměř nic
slyšet Každý chtěl mluvit a
nikdo poslouchat Tu poi tul
mladý Deák a nastalo tic ho Jy
by byl klub jil sestaven přípon
menul mladý ř£nik Mčail bych
návrh — nJen jej nčib bea od
kládá ! voláno na leáka s něko
lika stran a Deák děl Na vrka
jí tedy aby vidy jen jeden z náa
mlavil a oatatef poa!ochlL Ná
vrh byl přijat a ipěch lačnik&v
byl skvělý — Předmět první ře&
DeAkovy ve soěma byl velmi váž
ný Jednalof se o Poláky r 133
Poslaneo Balogb navrhl aby
Polák a m projevily ay mpati
Strana dvorní náaledkem toho
takměř zářila a IKLk návrh tcu
— podporovat — Zvláltni pSrab
měly řeči Deákovy hlavně pro
veselý klid a milý vtip kterými
byly provanuty I kdyl a Deák
posmíval nikdy nearilel a kdyl
se dotýkal ojobnoatf nikdy ae-
rozhněval Na aněmn T IHQ
náležel Deák jil ku straě mír
ných" V jedné přečetných de
bat oné doby o itayě pravil je
den z radikálních poslané a le ae
o ústava nebojí „neboř mezi lim
co v Evropě jedaa ústava zanik
ne" pravil „povstane jich om
— Deák na to odpověd3! : Yadá
vám čest nměaí počtářtaéma v
němí ao řeíalk jeai byt předo
mnoa mluvil vyzni Odpočitl-U
se od osmi ústav jednazbyd jich
arci sedm — toč akalečaý aiak
pro Bvropu která mSl býti spo
kojena Ale já se obávám le na
ie ústava mile bf ti — ooa a
pak bychom bylt nténi spokojeni
nel Evropa" — Y líiském snem a
čten byl dne 7Jljna 1848 reakript
kterými so snéta roapoaiUI Po
slanci nemohli epoalecbaoat ale
nechtěli se také roikaaa opřiti
Y solmovni panoval nejtiili
amatek Tu povstal oisiatr práv j
Deák a klidni jaéo by ae jednalo
o výklad domácího řádm četl s či '
IY základních zákonS a r 184$
paragraf šestý jení ani : „Pária j
menta n rozejde dokud nepro-
xkoas&á pwal4ai aávraS 4! ty
a aejbltlii raHít" Pw té vy-
aval Deák abrvsaáiděai aby f ri
ci ta vykoaak a aavrb jka bi
přijat — Z doby té kJl byl
IV k nuakiraa a Kea4t dlvraý
jeho přítel přiil km K4Wvi
přítel jedea larmalUjja Lk-JktaU
aby ai J£oUu aapljl su ala
týeb poněvadž aa cbt$ji náby
tek zabavit „Tolik peala -ntám"
pravil na Kwwst „ale
prosalevias a Dcákam který tt
dobrý boapwdÁl a vldyeky Biá
aěkolik zlatých trj tvr"
Přítel od4l a ftll v#r K?
šat byl amataý vUijt 1 ti a
elýHh at alatVrb"
pravil saiaiair ai aat Ik-ák -mil
vlo aI til aL tes kterýcbl
ralle býu a já jm w4 á ž
ay vydlalU 25 a %ic amáa
— UdaIoti roka Išl-ijak iim
!-£ mm neal!atil Kdy
dvílm do Pelu tiďra£cká a&r%
va o adálotkU která je v di]Iai:h
pojAeaová&a d' čkW arta
Králové Uradtf Sa-Mt ob
drlal Dák a Vida4 depM jed
nodachýaa podpe-ea „FraatiMk
Jor Adresát ládÁa aby s
bea odklaia odebral d YUÍ
C£ř přijal láka aieUko
d ráao fe-tae všech briaU{ vy
zval jej aby 4 edl vaxil rnii
na pvhovka a nabídl ta duaik
Po li-iádal eiaal aa rada : mJL li
s ve válce a aapati- Ma !
pokračovat nebo suá li m axatřtů
mír Deák odpovídal 1 aakra-
aičai polaice aemaaaai : Vbrv
]m khday loymiay ai také
roabodnaty bráau vá práva
řUký saa le aamUe láiaýcb
nových prostřed 1 porvu t
vadl jt k tvata nkoae
teataL Aadiae trvala
hodina na?l m lW4k cKÍferi k
Bclcredinaa „Odvl k vja X
Uhrách lels al byr- pravil
aitr „aao4!t byeavsa jk# j
den pvvai- -— „Nkh-% ud--vědil
Deák rA proíř viie
aaiatr „IYot prou pwaě
vadl a Buaa v ťbi itb skalky roJi
vají v jt juva-— Z rok
léío aadeaci d-Šl k vy rwaá
ni— Mima d-éty mil lKák rvč
ni 3i0 al JUll jl uk t
ve tli čáti radi aazi
které ťjho aiaaúy a také azt
vláda aaUbaia aavltvi Xaite
11 na (Stála aby je aat j-a caa-
d tzliaialr&Bt dopMTaiL Z pwi
ka přijiaaU miaíatři lwákwvy
od-4ir?M vUdaě a lak 3 jm ao
pallili AU k Jyl mm poaléji př
avedui i čát tv bta L4í
je o hvvBJ ři ummim k
IWákovi : „Tvvj lidt acaaI2a
p4-Uvbotatpravii mXL rfe iii ?
otilíl Dvák Aft lai kuré j-M
aám d-pvrud A lvi
vrUel : „ivl ja j8 ří í je
miivte vtřbtvat ? Vžiyf p-ak
jria o akb pramic vu-e aetěslvt!
n2H 1# thai
K U 1 a d jty rva'ae aJiU-av
pi4 iaaea jí a Mmir
Otáial : „tv iuviv ny ai U ~a ?
Vi lyť nelze vlezla z:l d a-
řitaar edHvdl lák : JS
arrt kdy 1 m aěkda n4! ka£át
na khvo aeaěyd bb al aby
Jej rozepjal aeU a pak aas řádaě
a správa zapaiL tWjoved la
déiena fíaeaaii který rvasarzett
pravil: 3ly kaťliky iroat# a
releas Odpověď IXákova ta
La: Zapjatf pak kabát pře
aebade nýbrl aaotak ir! rva
piatý — Co štadeat zac&ráaU
IVik v ruříii IlkKa Ulký li rot
a lal a tak aatlálken ebyvul
alva Llaval pak 4tjWiiýd dáat
V da taraky S by t ták v
ta doba ču kosUaik ilarvaka
ta m%mhk 4Ío l?ett dra a
všeoberaě eio mm aa Ui p a_
Deák dívka ta aa naasldka Za
aedloahovšak m vtala L ka eb
ti rytaiktra P M a%U aík
lk rokSL V řia 1"15 avai#ey
první bílky saeai a!aJáry a llaka
iaay V lite tara kyl gm
acralové IúmK a tr~:ir-v! s k
lika tiaíi aalli plakovatkesa
PerezeUnt (r-ratreaa ayaí j?tb
bemkébo mtalatra ráv) zrau
Dne ZZ hjn práv k Jyl mm
ebtel aiailr { ra vd:ii iWk
do aaěaaa odebrali tvřIy
dvéře jba by ta a v blat ký ecaa
ttk zabalená dáeaa vlL proí
za oJpultěa! le vyrmíj] S£lai
tr zaaleebaiív její barjul
byltě paaal baroka Uriá
dáaus tat ty la atata ri!
aío tet aaattwa Phb4Laiav
proil aa sailt j rv jao za
jatce" rravila taroaka třaa
ritn h!aeE- JLm ai!ot — ke
mni f A pro kvbo V láaa! +j
divebě lvák „Pra trera!a Fí%
ltpoviče méka seti vytravaje
s I auá býti dn{ sb!u
saeaaa p ataaaéoa práva dpra
vea Jedia vy jj saSlet aacbrá
att vál bla nti Um Zrn-
jatec j% nevinen a proco aeealle
a aeaoií aatřlti Deák pkrM m~
re rameny a děl vUdaě : „Vaaao
Umo tona Kak ) a4aa pak je ij
v£l národa a já aloaliaa národ a
— „Nnl tedy Iá4a4 aaiej f
tázala o bamaka Iwák a a1
Několik okamiikl panoval trap
aé salčeaL Y tváři baroakr arar
čila De nevýslovná suaúlVlak :
z&enadá&i v pamatovala a sla
vii prsten prata podávala :
Deákovi a aiavy : JK-r mL
zemřela před dávaýav 2asa U-
kat dět le bořena áejf f akk srdi
Kdyl natírala odevadaú '
mi tento prte abjcb jej ebovaa
iarrMpa1Fn Ff%í
lelW abyeb j Nevzdala Pra-
véiaa vuvetaiku Ubi! jen t
t a Mt feialai mámjúe I
daia : Polrm t# eas" P I
t a%l: DaWrt swruL
ei bvl f řIiao l jWsa fUm
al d-34 %o4vlala — ad jJ"
— „lbH paalapavIDák
Ni£tOkl pai m2Lkj m akloai
la a oJiL D4k } o aaasoti
p4iiI prtA a já adi foCÁlA
lT jl s aa draiy 4 #Íl Tí
kot da ala 3 v aěaMa '
Uimik pravý triasaí )Cvil pr
ti aávrblaa L Udr% JJrtAo-
a Wesaawíiynibo aby aa4atí £
ara!o4 byli pQvalváaJ aa a
aráiv a bjdk!aJt pwf ra-
mtm varoval pshadl práváalak
krve pokaa k dljtaiaa áa
'ka Y %ivé% aailea4 haii
'l tav temt a t{urfti a 4-
4ky jl praÁiay
Carib kiy kJ
kwd viteíaa kdyi badkNi aaatt J
CralMv4 po(rvi IWt vi-1
lail — Život gaesJiv
tbráa4a
bvl
Hwjadiřstri
AaJ aitVfč ě&y s uImi
ti dali Jak sail koai baiá tka
aiaa ka přvLa44 pkrtvkaab
bua4 přw kla a oči přvaodi
alta kaiif kiA aepoanaa
iit f rvtwie alble ai avidL
Ne:bťe-i mm tJy kil LU ekíř
vat j-MiUtt s i4e saal vUi-
e kwaai ř4 koaa bodá aa
ji pbaa blavjakBbI koval noha
aJvvkaxi aaKa a kli vja
vú cho K1A pak dá ekovalL
!" j " í aÁvod a akvodi aaal
který i kwaa sfot j] ty
hl+ aa vti iráře a pak tyWebe
aa raka s lsě cka £14
a alk- m issskaai stát al
ta klyi pk stt aiaa a
kvltkrát U aaSuCo (lva al
th krále V podá mm bwdavťi a%lsa
vvlaě a dá mm pwk'a aátfal
Tvri 1 WAvÍAai ty o
prwaiř4y ro ti aiaka vácky
j ai deto pSsi!í
Árw vy atiy
JísvLá kráva
bv
bo o'j-Ia k Jyby p jrvalaa
oulat k Veai kjka přkUdlo
í Uat ai t t tvt vivi aířy ee a ér
i AIia 1 krÁav Lfaa-1 ai '
a % iy wt aLko 014x11
kly -w f % i i tIat a deaiaa
řlAV ík aa i nedá kráí
va kwrv4 { prvaúa oteleal a :
i t _ I t t
2 77 rr 7"rT
Jy vtfeUkavtiaaec pa
mllisA hlL T ti řKi-a-
r Ia aNy e t4y kaJuá kráva '
p4 pcv&X3 lUíi tak dlaW jak j
tal dojila 1 1 a!{Jk do j {
— evaeaa al a aaaaá ti i f
J ] a síř aratii asy aeatsrx j
pela
£
ri
ja jr tarnáře aealtčaái
e_ rvf li a aí'rř i
koni d aa aásí ímms
m+!wh v zrlal a saale-
aatáf 1 KbvUk koai draka
twH kdlu p kai-b ikýb
táa j4 pcf tavba tak b male
kvae aetbaáii v nvsa4ra a vee
kta a!aao re&a aaevypláci
i chovali Jfiá-i mm ebov kaiVv
pijM-xti nataostjej vke tueďáu
a thavaíi koal draka větven
illb imm tak vaa4 Ne
naaaaké kterel v aoajelaavb aá
wiaa rácb ťraae aa J-
váleny paa vj kovali Waxato
dávo txi(%ii a4M!jttka Zř
lai { !mm Norwaakb a a-1
Jtaaa wyýaai ká pwkytat ~
vý-Ukl ila aapwkojivýxsv
IvkU mm akhJeaiaa drakl tátb
k mi atalaývti dirývi a iklavb t
aýb kdát%b mm ka prác rIae-
kl i kžtk4 a aackáai prc
tijj xxvrc mm míojim aa nnn f
A — — wm v m mm m
a4 feuvtu a4a qjaf a '
vta f H l paáílal k krebedsa a
WM-li aíerá břbr v ekCi
a4 aO-t atejaMMa peáct aaaia
pdLia(ja4 4e a? klk dwbrý
neb ipaiaý velký li saalý Yáak
jaký V jvá readJ t ceaěf
KejtepU I5ticiý Est
UitLU:CKt A Vtlí£Clit
rroaaAxa!
ar mmmfamf mmmrmf a m? m I
aa aaa aaiatAj ni ai a
m0 mM albklM
WíM%JLÍtJ
tj : ts s ae a
% a r aa B akl
JMt
awrá a aartnaaařeeiiíak s
i%íLa!W mm aua aíj
tuufii mm Imc kurf aa2al vybá-j
rv-rv vn
lm %
ky saá by -3 alK v i
ara m£mi m mmim„m aaj
mim 4h E KSA aj #wiaii mmtVm
mmmm wi'a a mmtm a a? a mt mm rf
aiamaM aaa ' a t km -mmm tt waa aaaa a
tsm ani aanm yyaaiiatiifaa f Ma
iaaaia aM aťMaa aaaa-
%aaan mi-tm mmfmm mm H im Vaa
Sa a aaama aaa aaai Ja a a—iaai
lalaty Va iaj m m m Saaaaa aaa
ly JiniacaMa aanS imlntraa! ya
aaf ate t aa mm U -a V aaiwt as
J- Ctk K? PgTT?
Z íl
í mm m aaa aa asa ~
featral
VEXXÍ ČST ŘEHNÍ CESTJk
CO CHICAC3 A
RA
VYCHOĎ
Vři hr xvliitsl
' v
rkích Tch Eisíťdi po
mm Swr
T JL Katrvkia
OJI 4114 suaat VaIT Loria
ctiorrr u::z
Iváa
KANSAS CITY AINT
JtLUMi a OMAilA
F EArsay-i
tmml a'V i- !
C11AKA A ST PAUL
4 SAI-vr express
fllrBj-iwi
r " -v— - — Jf-
WOt aat
a ai -ax—
fTw -yai a 1 a
ID r
ta a v aiixai
m t
ť"a~ac JC su ISs IJi
: CUahM Jlaaaoap lL%r li SO
í 5íaad d T iua
' t- J f ř~'~rt
50
lil i
44 M
Z W
3 ca
54 t?a
1 im j
t IWviiřa d W
' Keaaaba L k-wr! —
_ 7
lva 3t4Ud
C3
3sy
a V Ma
Wiaoaa 4 M rur S_ !L
Ce!kca ťX'2 T
HanDurso -ainencka
part jímt tni s?c!ečscst
VjsfTrsia % aáítfakx
mm mmrmm a -aai
tilM ray miaaiJ a a
HJLÍ131RKU ds NSW VOSKU
ta kaii- atřda
XN YOHSU 4 UAVBrRKU
tsf" kalJ Čtvrtá
aa
aa tdvit ka
OlHt W mT
Z Haaabarka Njp Y ka
LkjstalXaUca IX kaj fT
sara saeaipalabi td aptr
Z Nv Xmtmrn 4 ilaakVarkm :
L kaj li- z-ata 1L kaL fíiAal_
saeaipalmbi fJX1 v paraak
D4u al l — la r4X piaa r4o
v alka K%Mt a liaabrk da
Nov York 12
KCXHAEDT Ji COV
€1 Braa4 5tr N Y
CB EICHARD 4 BOAS
l Broadvray N Y
TdH TSIBUIiS
afJimS Um£mJ Jí Sarif ♦
I — - — — Hmama
[ J ' '' ' 'a
I" ' aii n aa na mnmmmm 4 rM
Va Wm Um9 — - r -
w i iira a- — rfia_
waaa ai a 9 AaM
I a-w-— — -ii„
V aWířartWBlaK
ř IW mmt m - ia !
% ' JTif f m au Thaii j -
V La %Uw4m ii i- ai i -na a
a'H mtmmt J
a naa la
! ii tua um mmm a ni i a ncamai
A M SaulK IL radd!
tmm"ř%Z "'' a"V
aaaaa )M a iia i m i -~m 111 a
a ž""' ~— 1
' i" e-
JK Tra mi 4
l a i la ai i !-
ajualcsal n tm ar—la _
c —an i aM a— 'jMB-jiMsw a a
a a ii lam a a m mm
d EUa-a -
I aTa
" " waTgv 4aar
- Ti "" '
Ma V raá"" "
E nnnča4la1
aaasjaaia-afc lAJwri?aM-a
X mm) T — ~ r~ " TT-i - aii i aa
i lnu ii mu a
f aiaaaa aaaa mJím+ " i "
I :
i
fSa tmmtj m-1 iiai aat i rai --T u