Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, March 14, 1876, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    v
W o
777 ?
i V
í
I
U
:í
i
1
vh
"A
v v
I
-
v
' I
1
1 4
" i
0
}
y t
V''
TÝDENNÍK POLITICKÝ POTJÓ1ŤÝ A ZÁBAVNÝ
Majitel EDWARD ROSE cVATER Předplatné roŽnž I2J20 i s požtovni zásilkou JitůMktsr : UM CCSICSnr
ROČNÍK IV OHAH A NEB DNEJ4 BŘEZn A 1076 ČÍSL0 45
AID IR ES -A IR
CBETlrtlEBr
ČENĚK DURAS
Cký hostinec 14 n i hostí na
leznou vi ly čertvé Omah'ké pi
tu Havaiské doutníky a kule
čníky nejnovějšícb druha
útXri)
icTfTšteííďl
Český sedlář obxlotili krajany
Té vlly dohře jak kailý kdo
u ni ho dosud koupil ku svému
prop-hu přesvědčil
lXrl
M ČADA
Obuvník Kdo chce dohrou
trvanlivoa obuv za mírnou tt im
n hf jej navštíví
JOS KLÍMA
liiNitincký u nádraží Crete Neb
SIXrti
VV AKSAMIT
Kovář a kolář Main Ave
CEDAR RAP1DS
J J DVOŘÁK
rOMMEUClAL SALLOOX
Nejůpravntjlí hostinec t uiřl?
F DVOŘÁK
Nrjvřlii ieký obuvnický ti vod
i jrohky domáH i x Dejvyiilái
rěih východních továren vidy
u velkém výběru
Za viti xbťli e ruči
Schuyíer Neb
ahotovuje viet ky t-ráo kovářnké
iK-ilivé a k ú}tud fikokojecioitii
Tak dobrou a {ihineretie levnou
lirá' i ndotanele nikde jinde
JOSPJPEZ
ahotovitel iuu2kých odévti mi
na okladi lálky a aukia víeh
druliú i i im jMjrtované a ra
ruřuje jrá i ddru trvanlivou
a d!e nejnovřiStVh vaorS ca ťt-ay
mirné Sihhánf a wiTávky t62
obiarj(
W AJBCOO
Kua te vaí x1k2I a
MUSSELMANác CO
Tedlo (oiy 1) mta-tf vi nej
Uvfiřji a ab'ií iťjlrjii a aa vejce
a mál nejvj lil ceny
-A SABP
(ru'r - k "r'du v Omne
bydli 'j2t roh li'é a Harney ul
vedle lékárny II Ira
4TTril
J B MUSIL
Sedlář a řemebář alotovuje
vlethny jrá- ve wvéra oboru k
fijilné pokoi(io4tt Sjrivky mj
té odkladu vykonávají Za viec-h
Ba frici ruíí Třijďte a jř®t
vedíte m - (d212r5)
Farma k prodeji
obahoj(ci K akru krásného rov
ného z-mku onae 3 mile od
CItETE V SALINU CO
65 afcru vzdéláno
Staveni prkeié 16x24 a kuchyni
8x15 a vieroi hospodářskými
la v ba mi jako ýpkjr chlévy a U
d vie v nejlepSíra pořádku Stro
mořadí vyáaeoé přea celých 80
akru a na přií řem 20 akru Jed%
na a nejlepáich farem ve v Skolí
Cena pouze 1200 doll
Obraťte na ř Neděla
CJIETE SEB
Farmy
na prodej a k rentování
ve Wifteonain ilínwoun Kaaa a
v Ntbra-w-e Ceny velmi ladné
K ZAVODSKT
190 Wt 19tb Street
dř48r4) CUICAGO ILL
Hostinec ku koupi
Nllepnaný nabití ta přířinou vy-
okébo atáll avého na prodej
vBj
ve FREMONT NEB
i e dvěma nároJnírui loty Ioty
jaofi 44X130 dSm 24X64 a deíU
loinjeemi nahoře
Podle hontince jot taníírtxa a
vaada konké etije na 20 koní
Vle v dobrém pořád au a ob
chod v dobrém atava
Cena mírná a vitlí lkt kopni
ceny k cekáni dle uboati
Illaate u
J03 Wlesner
f 42Jip) Freraont Nebrak
tJejnovřjší obuvnický závod!
HENRY DOIILE CO
Maji nejiepli a nejvřtJí xáoba
00T t STŘEVÍCŮ
Za zboží se ručí
r:zi 12 & 13 tli:
OAIUtirElL
! Ctěnému čtenářstvu !
ZHdiv sobě Ktle v Omaze
na třinácté ulici řlslo 3S5
celý jednopatrový dům n
český hostinec v kterémž
živnost hostinskou sám pro
voawvati budu vzdal jsem
so redigováni tohoto listu
Srdečné vzdávám diky
ctčnému Čtenářstvu za ve
škerou mn& prokázanou pří
zeň po Čas mého účinková
ní redaktorského a záro
veň osmčluji se o další pří
zeň v novém povolání svém
prošiti jak občany zdejší
tak i také ty kteří sem do
Omahy Častěji zavítají
Keďakci „Pokroku Zápa
du" převzal pan Jan Rosic
ký kteréhož pána mi zaji
sté není třeba tcprv zvláMé
odporučovat an se té nej
rozsáhleji! známosti přátel
ské témčř v celém soustátí
tWI
Dopis v na mne prosím
pHUft adresovat i Čís 3S5
13th street Omaha Neb
S úctou
Josef Xovinskv
Laskavému Čtenářstvu !
Číslem tímto počínaje u
vazuii se v redakci Ptkro-
ku Západu" (Mním tak v
úmvslu včnovati mu veSke
rcli sil svých a snažiti se
abych učinil e nčho list ja
kým jej titul jeho naznačuje
totiž listem západním li--stem
kterýž by seznamoval
čtenáře na5e s událostmi na
západe kterÝž přinášel by
zpráv zevrubných o pokro
ku a vývinu krajiny západ
né od řeky Mississippi kra
jiny to kteráž v budoucno
sti přírodním svým bohat
stvím určena jest státi se
zásobárnou soustátí a snad
světa Při tom arci neopo
mineme přinášeti zprávy o
všech událostech světových
politických i jiných podá
vajíc o nich i zprávy i úva
hy V politice zastávati
bude Pokrok na dále z á s a
dy pravého republikánství
posuzujíc události politické
myslí nepředojatou kára
jíc korupcí kdekoliv se na
lezne a kritizujíc Činy stran
obou Doufám Že ctčné čte
nářstvo zachová i dále „Po
krok Západu" přízeň svou
V ňcté
Jan Rosický
Telegrafické zprávy
ZZonres
Dne 1 března
SENÁT — Na pokračování ve
tavbě celnice a poity v St Louis
povoleno 170000 — Přijat návrh
aby zakoupil pozemek v Naah-
ville Tenn pro poita a celnteu
ZXSTUPIXELSTVO — Har
denburgh navrbnul aby slaven
byl letoini 4 červenec po celém
Soustátí ctěním aetaveaých déjin
kaldé obce a okreu Přijato —
Rokováno o rozliřných návibách
a bez dálik-h uzavřeni aezeni od
roleno
Pne 2 března
SENÁT — Předložena zadout
Iríanu utáta Illinoif aby kongres
ujmol e t Anglicko nvéznSného
Feníana 0'McConnor- a Žádal o
jeho propaltént na svobodu — Na
přiveieni mrtvoly E R Winga
bývalého vyslance v Kquator po
voleno $1000 Uaneient zastu
pitelstva aby 4 lervenec slaven
byl čtením déjin domácích přij
mu
ZASTUPITELSTVO — Ran
dali mluvil proti přijmutí položky
na tiiténí drobných papírových
penis a navrhnul aby nechaly
ae razí ti a vydávány byly drobné
stříbrné peníze— Přijato usnese
nL ie pozemky darované dráze s
Leavenworth Hans k řece Neo
sho jiti mající zpít připadají Sp
St jelikož dráha ta neučinila
zadost požadavkům zákona —
Clymer oznámil přestupek Eel-
knapa a íetl svl iectví Harebe a
nihoŽ vysvítá ie Belknap vzal
od něho úplatek za povoleni dr
žení sutlerskáho obchodu 'v pev
nosti Sill—Basa a Black bani ká
rali G ran ta le přijmal odstoupe
ní Belknapa — Zastupitelstvo a
sneslo e dáli Belknapa v obžalo
bu (impeachemena)
Dne 3 března
SENXT ~ Předloženi žádost
ob?anu texanskfch řerné pleti
aby kongres přitutil vláda slita
popřávati jím přiležitosli k vadi
táni — Poviřujíci listiny senátora
£k a Xlamiaeky kýly přesíd
leny — Ilamilton navrhl ustano
veni poStovného na předměty tře
tí třídy — Robertson navrácení
frankovnf privileje Oba tyto ná
vrhy odkázány výboru — Výbor
pro privileje a volby odporučil
návrh zákona o secítáni hlas 3 pro
presidentu a náměstka — Výbor
pro Píst Columbia odpornCil k
přijmutí návrh aby 12 únor den
narozeni Lincolna ustanoven byl
co zákonitý svátek — O jedné ho
dině dostavil se výbor domu zá
stupcS a impeachoval Belknapa
nislediijieírii slovy :
Pane předsedo : Poslušní jsou
ce rozkazu domu zástupců přišli
me před vás a jménem domu
zástupefi a národu Spoj Stát 8
Amerických vznášíme obžalobu
proti W W- Belknap bývalému
Sp St sekretíři války pro vel
ké zločiny a nesprávné jednání v
řase jeho úřadovaní A dále o
znamujeme senátu že dfim zá
stupců v patřičném řase podá
Slánky obíaloby proti němu a
vyžadujeme aby senát přiměl ře
řeného W W Belknapa k zod
povídáni se — Po odejití výboru
rokováno o přiimuti Pinchbacka
— Edraunds navrhnul aby zále
žitost obžaloby Belknapa odká
zána f ěiiřlenému výboru Přlj
muto — Předseda jmenoval nnle
dující řleny: Edmunda Conkling
Frelinghuyse Thurman a Ste
venson ZASTUPITELSTVO — Uza
vřeno nechali tisknout svědectví
ve vyšetřováni podvndS při do-
lech Emma — Velká řást návrhu
senátem přijatých odkázána do
týřným výbor3in — Výbor pro
itn{Kacheraent Belknapa oznámil
že svoji povinnost vykonal —
Předseda výboru pro záležitosti
vojenské podal resolucí v níž
vyžadují se opisy telegramu roz
kazu a dopi8 týkajících se vo
jenského soudu v záležitosti Bab-
cocka Příjmut
Dne 6 března
SENXT — Edmunds oznámil
resoluci výboru aby Belknap byl
vyietřován Příjmu to — Bogy
mluvil o návrhu aby clo placeno
bylo zelefiáky
ZASTUPITELSTVO — Roko
váno o obchodní smlouvé s Ha
vajskými ostrov- — Ustanoven
výbor aby vykouiual zda soudy
se StLouiskými kořalce niky by ly
správné provedeny
Doe 7 března
SENÁT — Ingalls podal petici
v níž žádají občané Franklin Co
Kaosaby nepodléhaly clu stroje
potřebované kn spracování hed
vábí— Při j mu t návrh aby komi
sař rolnictví prozkoumal shledal
všeho možného poučení o ikodlU
yýth hmyzech jako jsou : kobyl
ky pšeniční brouci zemákoví
brouci houncnky bavlnové a jiné
Dne 7 března
Návrh aby Nové Mexiko přij
muto bylo do svazku státu odká
záu výboru pro territorie — Pad
doca (z Neb) navrhnul aby změ
něn byl článek 1113 opraveného
zákonika tak aby v budoucnosti
generálové měli právo ve svých
departementech dosazovati ob
chodníky do pevností na místě
sekretáře války Odkázáno vý
boru — Rokováno o přijmutí
Pinchbacka
ZASTUPITELSTVO- — Law
rence podal návrh aby zamezen
byl monopol se strany obchodní
ka v povnostech Taktéž návrh
aby cbraneni byli svědci v im
peacbment soudech Odkázáno
výboru — Walling od výboru pro
veřejné potomky navrhoval opra
vu zákona homesteadnibo v ten
smysl aby důkazy že osadník na
pozemku bydlel jej vzdělával
atd mohly podáuy býti před o-
kresním soudcem v okresu a státu
kde pozemky leží Příjmuto—
Crounae (z Neb) podal návrh a
by podrobeny byly dani všechny
pozemky Pacifické dráhy Opra
veno aby podléhaly zákona to
ma viechoy dráhy které pozem
kový ú 151 obdrželi a příjmuto—
Uzavřeno aby zatřen a předve
den byl E F Wolf aby e zodpo
vídal pro! nechce zodpovídali
otázky kladené mu od výboru
pro záležitosti námořní
Dne 8' března
ZASTUPITELSTVO— Před
seda oznámil jména výboru pro
vyšetřování záležitostí souvisí
cích kořaleřnimi podvody —
Předseda výboru pro povolování
peněz podal zpráva o rozpočtu
Odloženo k příštímu pátka — Svě
dek Wolf byl před veden viak
výbor podal zpráva že již zodpo
vídal otázky ma kladené a byl
tudíž propuštěn — Předseda vý
boru soudního podal zprávo Ie
obžaloba Belknapa již připrave
na že však nejd&Iežittjšt svědek
jest mimo Spoj Státy Navrho
val aby obžaloba podržena byla
několik dní a aby bez odkládá
plij mat byl návrh dříve podaný
aby svědci při iapeachment aoo
du byli od viech následkS chrá
něni '
Dne 10 března
SENXT— Nové Mexiko připu
štěno bylo do svazku stát 3
Telegramy evropské
BOSNA A HERCEGOVINA
_ Dne 2 března
Z Ragusy se telegrafuje že
vřera bliže Dobra svedena byla
krvavá bitva v níž padlo 800
TurkS — Oznámení tureckých 0-
prav polepeny byly umrlříni hla
vami— Povstalci vydali provoláš
ní že nepřijímají nabídnuti oprav
Dne 4 března
Porta jednajíc dle návrhu vel
moci udělila povstalefim úplnou
amnestii a slíbila odpuštěni de
šátku za 1 rok a ostatních daní
za 2 roky a darování staviva ku
opravě zbořených domS
Dne 5 března
Barn Rodič měl poradu vůd
cem i povstalci! mezi nimiž hy! i
Vukoviř vybízeje ku složení
zbrani a přijmutí oprav Ture
ckém nabízených což však po
v sta lei odmítli
Ljnbibratiř sestavil si setnínu
dobře ozbrojenou v Dalmácii & 4-
března přelet přes řeku Mařen ta
a Mekovic do Hercegoviny Chce
udeřiti na Mostar
Ze Severní Bony jdou zprávy
že po vyhlášení sultánského fer
manu křesťanům něco slibujícího
Turci vzbouřili se v některých
vesnicích kde maji většinu proti
křesťanům zabili jich mnoho a
ostatní vyhnali Mnoho a prchl í
líkS bylo utopeno v řece Unna
Londýnský list "Times" dozví
dá se že vláda rakouská pochy
buje že se vSbec dá docíliti usmí
ření křesťanS v Turecku jelikož
denně množí se ukrutenstvl Ma j
homedány na křesťanech páchá
né " ' I
Dne 7 března
Vůdcové povstalců oznámili
baronu Rodiřovi že nebudou vys
jedná vat s Portou o pokoj jináře !
než když porta nechá odtihnouiu
vojsko z Hercegoviny oni že pak j
budou ozbrojeni s bey i vyjedná
vat
Dne 8 března
Turecké ukrutenstvl v Bosně
se množí 1200 TurkS přepadlo
křesťanských obyvatelstvo města
Křupa vydrancovalo krámy a
pobilo mnohé obyvatele
Dne 9 března
Zprávy ze slovanských praroe-
n& zjišťují že minulé pondělí v
bitvě a Murztovizy ztratili Turci
1000 mrtvých a tolikéž raněných
Turci byli úplně rozprášení po
vstalci pronásledovali je až do 4
hodiny od bojiště vzdálené Lip
nice a ukořistili veškerá děla a
zásoby Povstalci ztratili pouze
10 mrtvých a 25 raněných
Živili!?!
UHRY
Doe 7 března
Povodeň v Pešti trvá dosud j
domy se boří na všech stranách
Plynárna se též zbořila Okolí
Pešti jept již po 12 dni pod vo
dou Řeky Váh II ron i Morava
jsou též zvodněny
FRANCIE
Dne 7 března
Republikáni maji v sněmovně
350 hlasS proti 90 Bonapartisti
ckým — Vody řeky Seině opit
stoupají
Dne 10 března
Nový kabinet již utvořen a sice
jak následuje : Dufour ministr
práva R Waddiogton vyuíová
ui Chiistopher veřejných práci
Dort obchodu Fenrichon loď
stva Leon Say# financí Gen
Ciasy války a Due De Cazes
miniittr záležitosti zahraničních
Za předseda sněmovny zvolen
G révy a náměstka Iiamsay
ŠPANĚLSKO
Dne 4 března
Všichni Karlisté kteří se vládě
do 15 i m podrobí dostanou úpl
nou amnestii
Dne 7 března
Vojsko přátelí se a Karlisty
Král navrátí se do Madrida dne
13 t m
ŘÍM
Dne 7 března
Viktor Emanuel zahájil sezeni
parlamentu V adrese poukázal
na dobrý stav země a oznámil le
béřii podílu a vyjednáváni o pokoj
v Turecka
Uexiso
Dne 4 března
' 'Z Vera Cruz přišla přes Hava
na zpráva le vláda viude nad
povstalci vítězí Jak se sdá ne
panuje souhlas mezi vSdcemi po
vslaleckými
' Dne března
Ze San Antonio Tex se tele
g afaje I předvřírem adeřih po
vstalci a gen De Lapena v Sele
na město Reymosa asi 0 mil nad
llatamoraa a obeadili je Při tom
xajmuli 16 ze 20 mužfi josádky
Kapitán posádky s ostatními mo-
ži uniknul a jest v Edinburgu
Reymosa jest na cestě mezi sídel
ním městem a Matamoras Obsa
zením Reymosy jest telegrafické
spojení mezi městy těmi přeruše
no' ' " J '
Dne 7 března
Z Brownsville Tex se zděluje
že povstalci pod vůdcovstvím Di
aie rychle se sešil ují Mnozí oby
vatelé po hranicích přiznivi vlá
dě utíkají se na americkou stra
na řeky Má se za to že Piaa
chce osaditi Matamoras což se
ma možno poštěstí jelikož posád
ka jest ta slabá
Povstalecká tlupa Pen na osadi
la Comargo a uloží pot pochyby
město výkupné Plukovník Pi
ratt jde Comarga na pomoc
Belknap
Veliké rozřilenf spfisobila zprá
va o nepoctivosti bývalého sekre
táře Belknapa Denní listy ne
psaly o ničem skoro jiném než o
Belknapu po kolik dní a Belknap
byl předmětem rozmluv všude
Odhalení éplatností jeho bylo
náhlé neočekávané Výbor sně
movny pro rozpočet vojenský vy
šetřoval již po několik dni zp&
sob obsazování sutlerských raist
při vojenských stanicích však
nikomu nenapadlo Že by Bel
knap mohl být! zapleten v něja '
kou podobnou nepoctivost a vý
bor držel celoa věc v tajnosti až
do doby kdy zprávu svou předlo
žil zastupitelstvu
První pohnutku k podobnému
vyšetřováni prav i se podal jaký
si Arms kterýž byl Belknapem
ze služby propuštěn Tento o
známil jednomu z řlenS kongre
su Že mohl byobjeviti věci kte
réž donutily by Belknapa k od
stoupení To doneslo so k uším
výboru a Arms byl předvolán a
by sdělil jim co ví a udal svědky
kteří by výroky jeho stvrditi mo
LI i Na udáni Armse předvolán
svědek Marsh a" tresť svědectví
jeho jest následující:
V roku 1870 byla a nich ná
vitěvoa první žena Belknapa a
och ura věta VděSna jsouc za po
sluhu a péči kterou v její nerao
ci jí věnovali nabídla že požá
dá muže svého aby Marshovi za
opatřil místo obchodního zásobi-
tele (sutlera) v některé pevnosti
na západě Za několik týdnu
po jejim návratu do Washingto
nu psala Marshovi aby je navští
vil On učinil tak a pant Bel
knapová sdělila mu že místo sut
lerské ve Fort Sill jest uprázdně
no že jest to mfsto výnosné jak
slyší a že žádala muže svého a-
by je ponechal pro něho Marh
požádal o místo to a při tom se
znal le obsazeno bylo dosud J
S Evansem kterýž také žádal o
to aby ma místo to ca dále pone
cháno bylo Tito dva domluvili
se spolu a učinili smlouvo že
Evans bude platiti Marshovi roč
ně f 12000 ve čtvrtletních IhStách
ku předu když tam ponechán
bude
Když Marsh dostal první pení
ze na podzim v roka 1870 zaslal
polovici paní Belknapové Tato
pak za několik týdnu zemřela
Při příležitostí jej iho pohřbo do
bodnul ae Marsh její sestrou
nynějlí ženou Belknapa že pro
budoucnost určeny jsou peníze
od něho pro děcko po první ženě
a zasílal a neb odevzdal pak po
lovici všech svých příjmu s toho
pramene buď Bel k napo v i buďdra
hé jeho leně dle příležitosti Že
na Bel k napo va a její ivakr sna
žili se pohnout! Marshe k torna
aby nesdělil výboru pravda a
neb aby ohnal se vyšetřováni
odejitím ze země On však nech
těl toho učinit! a povědět celou
pravdu Výbor sestávající a
dvou republikánS a tří demokra
tS na to bned jednohlasně uza
vřel navrbnoati zastupitelstva
aby Belknap byl obžalován Vy
ietřován! vedeno tak tajně le ani
president neviděl nic o tore al
když Belknap přišel k němu a
resignacía sám ma to sdělil Zprá
va ta rozčílila prý presidenta v
náramné míře nikdo prý jej ni
kdy před tím nevtděl tak roziíle
ného a dojmutého —
Zastupitelstvo na zprávu výbo
ru podanou bex odkladu a bez
všeho odporu uzavřelo jednohlas
ně dát i Belknapa v obžaloba a
na drahý den skutečně tak učini
lo Mezi tím hlídán byl Belknap
strážemi aby nemohl uprchnouti
Hlavni svědek Marsh obávaje se
le trestán bude za svojí apolavi
nu uprchl do Kanady - Tím po
zdrželo se vyšetřování o několik
dní neboť Marsh jest hlavni je
diný dllelitý svědek a má li se
Belknapem sond provést! podlé
práva mast Marsh tvldčiti Aby
qmožnil so mu návrat podán
byl jii návrh zákona dle niho
budaLi přijuaut nebttd aa noci
poulili svědectví Marhova proti
němu samému Dafáme le Bet-
knap zaslouženému trestá aejd
Ruíl nám za to jedaomylnot
jednání všech cleni koogrea
Úsudky o té události j roz
dílné Mnohé listy kládo to za
neřest národa celého jiné za
hanbo administrace jiné opět li
tuji a vymlouvají Bolknapa při
čítajíce velkou řást viny leaě je
ho Toto poslední jest vlm al
směšné ťakti že Iimri sám p
nfzeod Marshe přijímal jet také
jen sám za darebáctví své zodpo
věděn
Politické otázky
Vina rozličných vyatkajkiek
mažu republikánských aa př
podezřelé jednáni Bahcocka se
se ráda klade na vrah hřúhl ce
strany Tážeme : Byl Bh
coek proto obžalován 1 jel re
publikán něho le jt sUfciěj?
Jsou ja m5zi republikány zladř
jové a ne mezi demokraty ? Jet
li jet kriJel toho reb onoh re
publikána hříchem republikán
sicé strany jet nutné též krádež
demokrata hřírhra demokraUké
strany Kolik as by republikám
ekých zlodějů zvážil jediný
Tweed ? Proč mm zapomíná leh
ce ná hříchy celé strany k př
na ohromnou tíži dlaha již iti
lila strana demokrabtká aa celoa
zem a stále se třepají přeatapky
nepatrného jednotlivce ? Rozdíl
je asi Un jako mezi Da Carlo
aera a Rabiaateinom lm Cr
los najal za peníze ttice lapt?3 a
vraženíkS kteří KpatoHli a o
loupili tisíce rvlin povraždili ti
síce syna matkám a žadaý soud
ho neproná#lcdaje všade m
prokazuje árta Rubiateia zabit
jen jedno židovka a za to má Vt
set Proil Protože } lidé a
lidská spravedlnost krátkozrací
Vidí a ptonásleduji jen malý zlo
čin — veliký přesahuje jich zře
telný dohled proto ho piek 'id
noa a mají před jeho velikosti —
respekt N- V L
Politikáři á politika
Není ochyby že v oba liti
ckých stranách jest inteligeutaích !
muŽ& kteří přesvědčeni jo a le
nebývají kandidáti těch kterých 1
stran vždycky mužové jakých by !
si většinu voliřfi přála Toto pře-i
svědčeni chovati luusí kaiJý kd
přtU-žitooti Břl nahlédnoati dro-
bet politikářům ze řeraeola do
karet Ač jsme nárudeta vé
správným který o ve h otázkách
veřejných a dčtleŽilýrh a o kan
didátech a volebního osudí rozho
duje předce když vle náležitě
pozorujeme seznáme le ro bo
dujeme pouze nepřímo Theorie
naleho politického a-pořáiátif
jest sice dobrá vlak prak aa al
značně pokulhává V theorii se
jdou mi voličové každé strany d
kaukusS zvolí ta svoje zástup-
či delegáty ktrřiž znajíce přáal
většiny voličft své strany mají
se dle něho chovati a kandidáti
které tito zástupcové navihsoa
měli by býti považováni co kan
didáti navrhnuti většino voliči
své strany jichž navržení voIk
čové pak při ' volebním ueedi
schválí Tak vyhlíží to j theorii
Veskatečuoftti však neaedo
se voličové do kaukusu n e a v o 1 1
své zástupce lili delegáty kteří
by míněni většiny zastávali a ná
sledkem toho nemíváme gm
byčejni za kandidáty male ja
kých by si většina přála Za pří
činou nctečnosti volit S z£tasoa
obyčejně kaukasy v rukoa něko
lika politikářů kteří pošloa do
konvence aa delegáty koho chti
nominuji koho chti a jediný roz
hoduj i ci hlas kterýž voličftm zH
stane jest ten hlasovat buď pro
stvfiry politikáři strany vUatal
aneb pro st v ary které politikáři
strany druhé preeentajL A kdjŽ
tak voličové hlasovali prost vo
ry strany jedné neb drahé vrace
jí ae od osudí ve vlaateoeckésa
nadšení že ažili práva a vykonali
povianoet jakál americkém a ob
čanu přuloši
často čteme v novinách a avlá
Ště nyní před národní konvenci
le jest juto le delegace a toho
neb onoho místa tou n ty dil no
tu neb státa hlasovali had v
konvenci intaheu pro toho kte
rého občana ač ještě to žádná
ach & ze aa příčinou volby delega
ce neodbývala ba třeba ještě ani
volána není Jak tedy m&Jebýti
známo jaké přání většina volili
chová ? Ze zkaženosti moloo nám
vědět le několik málo lida v
distriktu dovedou řídit celý di
strikt A to bývají obyčejné lidi
kteli maji v tom zájmS oaohnidh
aby politll tt svém ok rak lidi
li Hajte v politice aájmS euh
nich mohon pak ar-i ča a práce
vécl viaovati a jaon pak ehvtwja
J výíedkm svým jitL V€ j
? omr Tin%ym o kterýrfc řzt a
{ tasa viak nikdy porftvatiaJy-
sa sdrové tdatu nir kývá-! Uiaiat SUaka X praví
jt oyřejae oaoey aěktté v iřa I Slal4 zrvrtiraaadtura vřvj
dí a vile jVjirli j%Mt ikoa mfxk itl a wV:Ja4atka aaáeav
traay Největli sily epr ! iú 2L5t? 4aL rae kaliaa-
nacházejí v řvivu nAiíl Dv t ái aiíCaijt i
kteří aa ao klapají p-ř tr I pltaa lm Ámif r% VzliJ-
sv j prvto afey iraaa druÁá
aeavitězila a krajka tak ikaa
g2m da rak o-a pomákaji jiaa plá
y jKk prowau
Ncaeeká m aapirali i
moml toltii přt kakaá:ik a a tu
ho vyplývajtci cvLádáai eh j plat aaá asaý vmmiU-i pr a
p2itikáJři a řeawsia jsssz hlav kirj WaWi 4lm a vúnrsy vý
niza praeaeaeea ktpe„ kteréž l ky nah-raJk % mam Ua Tak'
ayaí aa všerh straaádh slyiiase v a víi p-Uí tmi mmhj aLad
Však poara)ati zaájaky 5a j' k bík h kaiatu- v
uasásse pSaaati 1 hdaMt j -{t Watnú
adá a aáaa joějá al hj ta haa- ! n— 1 iy ka-y awj
ká miaaluM Návl pottá E-ewj á4a vedU Máaae iuU práv-
ciťovat ze své Urtaarg sWúaá
myalit puftaá jednat Vkllt
jaioe ž v aaiealýťh dvo rwkávh
rahit bjU asaoho riaá drah)
roasaaaitýrh Ykielt jea 1 vt
iiny v toaa kteří ae mitě pro ta
kterva straa aju Lak převál
é jak bývaly př4 aektKiia aaáW
ještě lety To dSkaacea ž
vohčové řll mm více roa8ta a
tommi straakkoa vá-3aiveti 1
p!íaaji hledět i k terna pr kho
voltji a jakýs p-loba avn
redMáhLA teaa 4mllmmjtm leK
aáreka poc-ti vji správy iwk
oi větvích X hdrSoU Jt
sice skoro aaalno po h kw a ti vo
lič k Uxae aby záčataili m kaa
ka3 aby tadiž kat?4 aámy
a aáhUly iúay v kwsvearé aa
tou}Mfny byly však po kiixVbI
kter ti kdž politika Hdivvl-há-b
aa p44ai dva roky atrLU
m&ženae mm aaditi že tadvxt mm
saažiti botraa poaae tm ftar
dkiity dobré vysiaviti a která
traa lepiuJn kaaddÁ:a saíu ha
de jen ta osSže aaěirji k víia
stvi počiUU
Shermiii o Belkaau
Gen Shraa howřir e mjLm
real vr jkéml Belkaap p(la
by! pravil :
Já opustil Whlstrtoa pa V
r i
vadž
plat mij mmhl
ta Živ býti a pak apovzJvai
jsem kapitola aaii a p2it
tamfši za sait vkol%4 pr vy
chování dttek
MSj pravidvlai plat el-eiÁťl
f l3-50 ročně a aaieao t- ava
aájema a koě tedy rr-tkvas
l i5 s) a přee aemokl jteot taca
toalo čátko4 vyjiti a toii j-a
a něk4k ti-ie vic vy latL D£m
mSj cnail hi ti mtllm otevřra aá-i
všta a nJa ih -otva -a
o! lha -J(0kaci tilih
bWBr tsaviUvaiúh z nk-U
-
atcebo aenyiow a pak Xaiif mm
tam cítí opravaěa etaikriaJ
1
OMoho
i- a !
ct řeae!a{ci whekodatrt vřJwkai
čítali mi aa kal kw věc ea o
hromaoa— wae pits že j- as
jeacráiem
IWSknap aail poa sUOIlby
ročai a žádaiho jíaéoo jan4 st
mo to Má Žea -j—I aJj
zicraz so raoa v srtec BMtt $
blýká Ta aaaU aait pe jz a I
jelikož ae povtivýsa &Ks a-
dostávalo psMtžiLa k Uaa apLao-1
ha aeaákoaiteho M y aííat 1 to
jtmt klíč k eUca kaam kah
aiaa chováni sekretář vil
ky" Nemáme přičiay pochj h#vali
1 ÍIs SWrman proa! ta vo
aayaiiL A! taáťt tiaic ruaě
jmmt přijeaa ekrocaaý přic ata
me avážtt oktdaoet ta ž ou hy v
ářadé vysokém pktavvaé aaaai
tál podle polečeaakjho fumtmim
mi svého liti A platili l- m á
řadnicich kterfvh platí to Jistě v
plaé míře o ářadab-ich ve Waah
ingtoaaT ja záMapcové aw
noett jtaýeh z aW-hl asaai tm
vitlí služné ael naiva! aál pr4
deat a žiji errl podle toho A 4
řaisici aalj nrkli Jí mm o kal
zahanbit aechti ti poralit cuke
ta máni arci mm saažu jia vy
roveau Xr-Juta fi pak alažba
jejích jt ta veiké pkaJrui ka
nabýváni preěa zpSoom Há
koaitýaa Bylo dávoo aaltat př
sTidčenim 1 iřadeírt aal átal
aejvoa dot plat-eau Za dUvv!
mohli hy } poakázati na to
le ládaý s aaškh poctiv rh 4raJ
ník& ničeho za čaa svého ilaJo
váni neaathovaL
Tak ka př Lieeola aaaechal
jen maloa iát jsaéat po sl4 a
kdyby byt koagree vdov Jho
nebyl vyplatil rí ehaoa jeho
alalaého za celoa čát a-do#lo-
leé IhStr byi by heaporkvhy
nyal v Udí A přede měl tS tlaTe
ročně rol se ohromnot aiaoe
ao -Mr}{l pn(sr jhil
kltktf Mitr 4titt - I
— — — f- - f aa
leláky aal s4aht ttkxZl
4řa4 pkla4akiv Hij
co po4ra W!f a
I Tak vals k fhilaia platy
f jaJiil vy ařay jwMt av&a
i aUa ihadaikiaa v Nrr
j a„ j au prw arvai iiaJaikv
I V tAtm ťkoMS2i Bliti
kj c-axfpaé a pmCiv asasnia jiwa
tál limf fUt )milx ZLa tíl
rviai dMtajaa toiia aaJ
nikl ktt vvděUjt Ňi zl 4 i
ríCi k —aJy 4 — í 'ta--1
Uk aa jvíiý aui Arci a
kývali ti a-e eWpayřjií kivv
j 'isat w4 takk t h MiaÍwva aky
phjsaal áia4 jtirra za-ůra
U 21 pj:Uii a kf - li pia
tn j-akf jt tjmmtmn ttíá
h hy w aája vy ! K v Jii ti
rtš kut - k i 114 v hutti
— -di~± m teď súJ
Vyd~ h m ivm kts-rÝ h--i
a pMlivf wbaa Vfcr hrada
tsastkaájn (fén m1 t
ř4 ti iw4u aaL
iř-4 lřáů a Ktii!mii
vyauk fvmtMfimfm áraJalsa
avjii aaada tntliMM nIí-
vau km ÍMMtaa aÍfMrn swj-r-WpěvWik
a axnM-civjlva
aaaJt— J přkWi
Od-C ítvrtý ík X avé i-
íavy praví: -LkiLa ádáai
limml zákK?rtva hevX1 dva
nTa každý a aw-h i aa
é iiby 3 dollary aakai}
Ji W Maý pUt k l r aái
Jinvia ait ta prát
I j kMat 1 x4 k J 1 aaii piai
aatatt pijfe 4 LaMM k za
iS p4au& 1 U ( 4t
lasl aa tr jaÁ ali" :
vjíLáal awpMÍtij Niii ta aa
kí km pMtx £w iva '
_
MjB4 kila IT4M Kri# J-A-
wl ? Tá-l i i
~ _
wt wUfj twzĎMK-ai av tm
ilártt pak kw4i a vtav
jaa ajLÍraí U
iprwU rmm 2 píy ái4-aikltkr-Mte-a
v a%#afca
přw - A2 Nbr~ BMaá
mmt a fhllm mf%k okt4 j
t ít-lm uĚ vttirf nirul k t a
k - „i -
V w4 XTk
4 u t%u+ ei
s m t„u 9T to
! zvrab opravy i tWaikUa
opravy
[ f
mata iwr ev vt
y sju
mtm4 platy a a -tm" ja
a mxUtimimm MjUataa
U ihada adptvdaM4x áraJa
ka a pvřtixi j~a ntu!
MEPltTEL RECCCJ
ZHoriE vil iít)LřTI
u člověka a zvifete
iaý tarý
LI 11 1 U Eli T
araatž ro o kmt % tLvái jot
&at aáai aTasM' k z-iav
zi Kniuiut iJ av azvitat
izi aoaasTt jaatl weai sju
Uiazazatt au z a miuz
avauv atakaftt ivUzna aat '
IX aaXsKdU taaav imuI ik:
mmbt i ťaro uraov aza
livor uaat a aaiajkrtaa livmT !
a aiut sMit ca~ac at
Pozor krajsni !
Kdo d-r pv pu k ja -
orooiti
Maiiher tolDaa fav %ehv
%ta t — - - - i
WiU a saá-s aaaivaa a
dorýou dusMauzy ari i
mtrmxvm a čwts paicíi M 1$ e-
V VV4aVf áataOT- ml
w"t joaa a apwWilait-f
"™ a rv aaraeoaa
envtio mtn kabaTa a rmmi£mě
já hry a pro pwfcwiy vSWiHčh I
ií i j -
DO FOEDOriT
BLIJ 3ST O IX JB E# AT X2 ±r
RA ulici H íilař al FARAlKnS HrtTn r í- X
Prwdivajl pMt£ attW
í Wové eeb £3 ř
Hat a akWfl íaiWEtX UITC3LEYI1
i -i _í tV 11VI
' J w v 'ay
uAřtíOOUA pihy 4tsUa'sa
CJ- tUíky prWavá ao
CRETE riEORASltA
imATiTikCo
žei-e-aaá
p-htvé
krvhtar
asď íi
Ceay Wvi 4 JaJk klekoiivjt
proti
lia4av Ukiraf
CRITK - ytvB RAŠKA
čr
"wwsw sbw mmmmmmmamimtmammmmmmmmtmmmmmmmmimmmmammm
ksaisIaftiHký
ZWli vwho trla predavitr ja
klitteí protiávai mm drvK
a Wha ▼ prodej aa
kootti
Nik L k párS kai mtllm aa prodet
Pravkd'aé dral&T
v inJ"1!! a v jobota
Právata
kiekíír a s-hlaik
vaiaa avacka
jrraato
im ivair
cajrrK yxnmaana
acavi
wnxromixo
Práiaik
-tzrri: x aittiuaM
aa
MAIN AVENUE
Vedl Bajkvijvy Ukaray
T=ž ATsTP
UUU NraJr mm a darata afi
lirtepíy mm aviáiz epa£rao5Í
Ukaraa aa raka
XAIN a 15: i aSrt
tz arr as ? aita
2r aaXXXlOCt
lékař rasisfii
i!k{3r v lémJmrmm
CUtVDLiJIi
j h- aápi4 ro4
Maia x alki
diWcSi CSTTE NE5
T & Y C TCCGwCX
mut-h vk zámisa zWli
tKlaa grwtrí
( aiív hya
a&J a&i as4
aa ray áaaiao aaraá YWiy
mjrthkm írmmjr+km jako
aiiáisl vm kaJtarari
kut pnt-aa
a pe t4ca aa nvyšSt ra aa
vjawaa
( tZzln Avenus
t £Ze') CSSTE NES
Pttura k vypiíísai
I aa adilaa tarsay % na díoaxhf
: Saa
1 T Cc:]z=:a
CKKTE - NEBRASKA!
péMkrao BoM Ta-
Privsci a kdsitsK
j —
' "-a Lzracnu
(TTV vVn
Sstlrčl aMQsdViř a
viřiiav U0TAÍL
hafT% ipšsT a ářadat spár
ř T~ r-a mm pisarvs vy-
atusrv
lrad#aa aa
1 a ii i i
v4íoMCADT
skWílé
-o r
4f — — r
awOi " — _
ot
t
taiujasa z_
O Oíral
to A m J Sfc
tt':-
0