Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, March 07, 1876, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    V ' I- ř
t
3 p v xi
'#
o
TÝDENNÍK POLITICKÝ POUČNÝ A ZÁBAVNÝ
Majitel: EDWARD ROSEWATER
Předplatné ročně f 2-20 1 s poštovní zásilkou
CíiUbr : JOSEF KSVIXStT
ROCNIK IV
0 U A II A [] E D D n E 7 BŘEZNA I07G
[777 _
niQin la
Ji
: 1 t
i I
''1
1 #
-A
i
'3
i
i -
A
't
%
5
i f
- v
✓
-'
" C í
ADBESAR
CRETE NEB
ČENĚK DURAG
Čeký hostině? Páni hostina
leznou vl ly čerstvé Omahské pi
"vo liavatké doutníky kulo-
řníky nejnoveistrh druha
4irrt
i rr cTrini
Českv aedlář obzlouli krajany
vé vždy dobře jak ne kaldý kdo
u uího dosud koupil ku iTtma
} roiř(hu přesvědčil t
M ČADA
Obuvník Kdo cbce dobrou
trvanlivou obuv za mírnou cenu
nec hť jej nav i ti v i
l-Cri)
JOS KLÍMA
Hostín-ký n nádraží Crčte Neb
V AKSAMIT
Kovář a kolář 3-laio Are
CEDAR RAPIDS
J J DVOŘÁK
CUMMKKCIAL SALLOOS
Nejupririeji ho-uínec v místí
F DVOŘÁK
Nejvctíí ce-ký obuvnický závod
V j robky domácí I z nejvybliSe
Itejíiih východních továren vidy
o relkt iii výběru
Za vše zboží ae ruZí
Schuyler Neb
i 3S PESEZ "
zhotovuj- víe ky prie© kovářské
přlive a k úplné spokojenosti
Tak dobrou a přiměřeni levnou
práci ufd tatťt nikde jinde
JOS
- abotovitri tnuiký-b oděva rá
na ffkta iě látky a sukna vieth
drut3 x ijí i itnportovanS a a
rutoje prací dobrou trvanlivou
a dle ttejnovípk-h vtorS ia ceny
mírni Střibáni a aprávky tel
m olNtarají
Knpnt valu rboií n
MUSSELMAN&CO
vešilo ty hoftanete vie nej
levněji a tK2I nt jU pJf a u vej-e
a raáIo iiejvyiií ceny
Kimociic k porodu v O mate
_ dlí lfií roh l ité a Harney ol
Vedle lékárny lí tedra
J DMUGIL
Hedlát a řemetiř abotovuje
vlechny prár ve évém oboru k
óplní i-pokojenosti Správky ae
Lea od k lado v j koni vajf Za v i och
na práci ae ru'I Přijďte a přei
vedete a (dU2rb)
farma k prodeji
obahnjí-i Hiakrfi kránébo roT
nebo poxeruku ouie 3 míla o4
pIJETE V SAI4XE Ca
(35 akru vzděláno
&Uetii prkeié 1X2Í a kurbypl
iXll a liifd úop'dířkyui
ktavbaiui jako pky chlévy a t
J tie X beleií" ~
— -n u ijiro-
mola li vj itene pře -eIch 81
akrS a na přiS přet 20 aktS Jeď
p A a tiwjleplkb íiivm ve v&koli
Cena pouze 1200 doll
" tratte mi na F Neděla
' (JllKTE NKB
J' v
Vellsolopoú"-
průmyslovou řemeslnickou a
hospodářskou
VÝSTAVU
WfpufáJi
TĚLOCVIČNA JEDXOTA
"SOKOL"
Clil CA CO - ILLIXOIS
Kaldý prCmynIník řetuetlník a
Uo podál vjí jva m tímto k
átnřof této TýUy
V'ýtara páde otevřena
od lho do 15ho července
Dt{?ii6 přihlášky neehf m d&
j{ po i olreoo tajemníka níJe
paabého FodruLitějU program otaimí ae
v dobé nejkiutaí
Sortou GUSTHEIŠLř
tajemník vjborq Týatarnibo
463 South Canal St
Ca Ccdar ncplio
oznXmbní
j jf pvoíiAa
snamaj třnéma obece$TB H
pfeviat od p&na l JCeprftí©
3:osa?iisnnio
kter{2 enova ařidil a řeká la jej
a ettnl oleceatvo poctí příaaí
avott (dí42r4)
Telegrafické zprávy
RAKOUSKO „
Z vláitní telegram Vidné avé
atoje Se v ní!e položeném díle
menta Budína jedno ato továren
a 50 jiných budov naaledkem po
vodní s ibořilo a jet k obáváni
al voda odpadne l jeite mnoho
jiných staveb ae abolí aneb rois
bourány býti mosí — Z 18000 os
byvatelu badinakých jeat 12000
be přÍHtřesku
PéUpadeát uherských vesnic
jeat ]od vodou a v mnohých atoji
voda_E výie devatenáctí stop
ANGLIE
PoUHrnIIarligen White" na
razila na své ceati a Londýna do
Iloucn na atoiáry nedávno ▼ ka
nále potopené lodé „Strath Cly
de" a ]onořila ae Lehem 15 mis
nul— Lidé byli rcwme tachrá
nřní Jeden bolonaký policejní ko
miaařplibyl a potřebnými Hati-
nami opatřen dne 1 1 m do Lon
dýna aby podvodníka Winslowa
do Ameriky nazpět přivedL
Lord Lytton jmenován na mí
ato lorda Northbrooka místokrás
lem ve výebod nil ndii a odcestoval
1 t m do Neapole odkud se dá
le na své mUto odebere
Bankovní d2ra který peněžní
obchody turecké vlády obstarává
oznaruoje le na propadlé úroky
turecké pSjcky z roka 1953 na
mít£ patřených G03590 ponte
Í312ó obrlel (Krach !)
FRANCIE
Reka Sekvana v Pařili a t das
lekém v6k?lí so 'povážlivé rot
vodoila — Nížiny jaoo viude za
plaveny
Vieobecné známý komunista
B!anqui'zemfel ve včzeaL
Záležitost zřízení nového mini
etertva není ještř uspořádána —
Kazimir Perier zamitl rozhodně
portefeuille ministra vnitra kte
réž měl potom Lefranc přijmout!
— Wallou zSstane víele minister
stva vyuíoyání
ní:mecko
Stiháni hraběte Arnina ae
dejo a houževnatou dSalodnontí
Cíař zamítl jeho žádoři aby btz
překážky a nemilých následky
aměl navltiviti svého na smrtel
ném lúiku v Němec ku a n ec há
zej íclb O syna Eodioa stihaného
b rabí to podala císaři Žádost o mi
lost na kteroa ao jí od]ovědi nes
dyítzlo — Ar nim LjJ na den $1
února před vrchní tribunál obe
lán Dorufena mu byla obaílka
německým konsolem ve Floren
clí hrabéjí vlak nechal bea jo
TsímnulL Némecké noviny hlá
sají io hrabe Arnio bude obžalo:
váta jeité a velesrády uražení cis
aaře Bismarka a niinisterstva zá
ležitostí zevních" iecko v poj
řádku! — Jen žo se bude viemo
houcí Biatrtark muset poradit
Norimberskou městskou radpu}
kter nikoho peyií poknef ba
liemá I
ŠPANĚLSKO _
EritrovraloJni válka ve Špa
nělsku ívt tedy ukončena Zbols
ný lupi! Don Karlos je již ve
Francii hodlá jir do Jnglie e
odelratir- Ji& telegram zase
praví že a bodli tento král viech
br!gani& trvale usídlili na sdědé
nýdu statcích po vévodovi a Mo
deny t v království uherském
(Šťastný Msgyatr országl)' Zatím
má Don ftarka ruble sapglický
mt věřiteli u kterých visí jenom
s $5000000 — 'Ve ipaněbika pá
nuje Ttki radost nad ukonče
ním téo neblahé války - Vojsko
karlistickó téměř iroahem so vida
lo vojska královskému Tlupy
které ta posad v horách potlou
kají jsou královským „ vojskem
stíhány i Zároveh sa oznamuje
2e bude nyní 50000 maž3 vojska
na ostrov Kuba posláno
ITÁLIE
Ifarcbese líantigazza kte
rý obstarával peněžní záležitosi
pro kr41# Ylton Em%nuelapa
dělal jednu šminko značného ob
nosu ktéroui pak prodal" Pro
zradilo ae to a shledáno le onen
podvodník davěru královskou
velké míře zneužil
Papei má tei veliká nesnáze
s katolíky švýcarskými Arcibis
kup Mermillod t panova taij ros
m]úv(i s papeem a kardinálem
Antonellim a trrdi ae le Vatikán
hledá prostředky kterými by f
bádky švýcarské prpTna(i daly
SRIrBlE
T Kragujefacl a Bermsndria
iřillo to sa pHltlitosti obecných
voleb ku krvavým výstoptm Yý
irlnlci vyaýrsji k vyhnání kníl-
te Milioa
Soustátí
I Omaha -Sta v pana Ed Eoees
watera vydavatele ''Pokroku Zás
paduw se lepií a lékaři tvrdí že
nebezpečí Života minulo a že za
několik týdnil bude moci povsta
ti
X Z podvodných kořalecniku v
St Louis zbývá pouze jediný kte
rýž má býti souzen jest toMunn
bývalý dohlížitel xllIinois-Pravf
se le Babcock vyžádá si bez od
kladu jeltí jeden soud a sice vo
jenaký aby rozhodnul o jeho ne
vinné a očistil tak veškeré skvrny
kteréž by na něm co dSstojníku
Ipíti zustati mohli—
X V Chicago zpSsoben minulý
týden poplach správou ie A C
lleeeing upláchnul do Canady
Hesaing se vlak jíl opét navrátil
X V ocer&ování Beechera se
strany jedné a omývání ze strany
druhé se dosud pokračuje
X Zprávy že Babcock odstoupí
a Bristow se poděkuje se až do
sud nepotvrdily naopakBabcock
nastoupil svoje místo po ukonče
ní soudu a Bristow pokračuje v
pronásledováni kořalecních líba
la Ciíícisinati 29 února
Párnik Mary Belle shořel s
5000 balíky bavlny a 8000 pytkly
semen a jméno zboží 31 vsi i se
ie 3 cestující přišli o Život
b'A3 Franoisco 29 února
Státní vězení v San Quentin
shořelo včera odpoledne a vězňo
vé poetem 1100 hlidáni jsou po
licií a obranou
Washisotos 23 února
Nejvjlií soud rozhodnul dnes
že východní terminus dráhy Uni
on Pacific jest Council Bluffs a
most přes řeku Missoun považo
ván býti má za část dráhy
X Doba tvrdé měny se blíži —
Míkretář pokladny začne v kráU
kém case vydávati drobné střibrs
né peníze na místě papirS
Wasbtjiotok 2 března
Sekretář Belknap zaslal dnes
ráno svoje poděkování presiden
tu a toto bylo bez odkladu příjs
mu to Za příčinu kroku tohoto
udává se Že sekretář příjmu! ů
plátek od C P Marsh za to Že
dovolil tomuto vést! obchod v
pevnosti SUJ Sekretář loďstva
Bobeson prozatím vyplní místa
sekretáře války dokud nástupce
Belknapa jmenován nebude
X Demokratická národní koa
věnce odbývati se bude v St- Louis
dne 27 června
Soud Babcocka
§ Každý kdo sledoval vývin a
pr&běh soudu Babcock a očekáva
li musily le Babpock prohlášen
bude aa pevin příčiny nedo
statku dlkasfi- Jeimé daw—
— J
pro jeho spoluvinnu na kořale£s
nich krádežích bylo několik zá
Ldn jch teieraml a svědectví ji
stého Evereata Z telegram u přij
mul soud zsj svědectví jen takové
a kterých! e dokátai' mohlo le
skuteiuě pro Bbcocka urřeny
byly a Ie je Babcock obdržel
Uuvádíme tato telegramy které
co svědectví použity byly Bab
cocka přímo se týkajíce
1 f5cn' E Babcock
Máme úřa4ní zpráva le to Os
slabuje Nuťte to Sylph
St Louis 8 pros 1875
Qen Q E- Babcock Washing
ton Poslal secreíiř neb komisař
někoho sem ř -
Washington 8 pros 18T5
„Joba McDonald St Louis:
Neslyiel jsem le někdo sel neb
jde j O" E Babcock
St Louis 25 Hj 1874
O E Babcpck aahiogton
Minvíl íste s li ř Jsou věci v
pořádku? Jak je—?
Odpoví
St Loup %% dubna 187&
Cjen O £1 Bbcock Washingtoa
Bte Mac-ovi aby promluvil s
Prkrept % Colorado a telegram
komisaři Crush St Louis
Geru O E "Babcock Washington
Jeda do San Franc iaco zítra
večer nechť D odvolá jv# ikan
dálnf PTfkteřjl pouze ocěr&ují
qpoiňyíka - na ubohého Ford a a
přátele ! í
Ilvní avfdek ijlp soiato
Everest dosvIdlovaJ le byl pl(-
omen kdyl Jojd (kefíl ili
p4oten jest) vkládal dvi pts
stově bankovky do UstS s nicbl
jeden adresován byl na Babcock
a drahý nav Avery ho 4 -
Toto svědectví zvráceno bylo
svlďjtem lisionolem UagilL kte
rý! dosvééoval ie v té éebi kdy
dle svědectví Hvereeta oay dvi
psaní s peněsí aaslané byly Joy
ce je oéekával aa lici a skřínky
na listy a isVdal jej o vráceni dvou
dopis! kteréž tam nedopatřením
v loženy byly On (Magii!) le se
jej dříve vyptal jaké to dopisy
jsou a když mu byly ravrubnl
popsány skateínS jej nalezl
Joycovi vrátil
' Obrana dovozovala těchto
svědectví lé nent dl kaz a Ie by
byl Eevbcock kdy jakých penSs
od Joyce obdržel epíle Ie celou
vina Joyce nesl a aby vinopaly
upokojil a zároveň a nich více
pengs vylákal tvářil ne a jednal
Jako by Babcock byl jch3 spos
jeoec vkládaje před očima Eve
reta pro něho do listu f 500 baa
kovku list pak potajmá vzal o fit
zpět V ohledá telegramS nezdá
ae žádný direktně Baboocka aa-
plétati a proto neni diva le pos
rota hned při prvním ohlašová
ni uznala Babcocka za nevina
Proroctví Ie Grant vynasnaží
vše aby "miláčka" svého ochrá
nil nesplnily ee Jsa sa svědka
povolán svědčil arci o tom na
Sel tázáa byl a celé svědectví je
ho jest následujícího obsahu:
Babcock nikdy nepoužíval svého
vlivu a presidenta při výbéra ú
řádní kl zaraěstknanýob při vybí
ráni daně kořaleíni Nepřiíinil
se nějakým spfisobem o to aby
odvolán byl ros kaz nímž někteří
dobližitelé přesazeni býti měli
naopak Ie dovolání to stalo se
pouze jen za tou příčinou aby pro
tu chvíli kořaleční ivindleři upo
kojeni a ujiJtřni byli a tím po
skytnuti vládě příležitost je epfše
překvapitt KoneSaě le presi
dent má obmesenou dflvěra v
Babcocka a nezvratné přesvědče
ní o jeho poctivosti a le telegra
my kterýchž v soudu použito bu
de vysvětleny raa byly k úplné
spokojenosti
To jest {celý obsah svědectví
Grantová které! svědci spilo o
tom Io Grant chtěl pravdě zadost
uřiniti nel Ie by chtěl snad ně
koho chránili Demokratické li
sty které Babcoka stále napřed
odsuzovaly necekajíce jakých
dSkazú proti němu stává činily
to arci jenom proto aby stranu
řep a nynější administraci blá
tem pohazovali a pro stranu svo-
i tak kapitál dělati mohli uml-
aly v Jak kdyi během přeliji
seznali ie není Žádných jMdut
ných d&kazl o vině jeho
'ovstání v Bosně a Hercego
▼lni V Praae 6 4 nora lá7
O povatání v jižní Bosně se pí-"
le "Polit Corresp a Kniau:
Skoro po lest neděl byli povstal
ci v této končině odsouzení k ne
činnosti Sníh překážel vÍokj
podnik Bm Času toho poalili
povstalci poitem 600 muž& pod
voj vodou Oolubem Babiěem aby
postavení své mezi Giwsm 4 Tt
skoveeui npevnUi faké Turoi
se opevnili a Drěoovce
Petr Karaďorděvii jenl melkal
nijaký řas mimo Bosou přibyl
do Jemníce kdei pron éíri 2iv
koyli novou tetu
Z turecké sírany so proslýchá
Ie nařídila vláda turet guver
néru bouepském vjelmi přísuě
aby prohledl prohlájen! opravy
Porta nařídila nový odrod uteai
obyvatelstvem tureckým Turci
domnívajíce le otin přibude vojáku
50000 mulu
Z Bělehradu se píle Grani£a
ru": Došla sem pověst Ie přepa
dlo 600 Torkl branka srbské
Ve vládních kruajčb nemají o a
dálostt této dosud žádných správ
Dr Vláda n DorděviS fřizuje
jednom 'červe(iéhp křílo'' jel
tn& se spojit! a mesinirodoí jed
notou téhož jména
Turecko a Černá Hora Zprá
vy o vyjednávání mezi Černo a
iloroa a Tureckem ae stále obno
vují Tak dovídá se "PoL" le
vláda turecká učinila vládě čer
nohorské návrb aby kníže čer
nohorský likalúl přimět povstal
ce ke složení zbraní sace! by ae
dostalo Černé Hoře území kmee
BřanS £bc8 př(&tavu n Su
torině a velkerého území mezi
Sutorloou a Černou Horoá
Akce velmoci v záležitosti výs
chodnL Anglickým "Times" p
ie ae z Tldce e velmoci se Co
mntvajl lesa nynějlíeb poměra
pouhý jejich 'vliv Ucf aby po-
TtAnÍj0 E?nf a Htfft50fin
vzalo aa své ani by musely li
níU na ppvsUk zvláitQl náUk
Ifdjby Tla% pouhý vBf se aeo
víitil pak prý nátlak neznames
ná jcJtě cakroěení vojenské Ba
kousko má položením svým do
statečných prgředfkl po roce
aby Qráezilo Yolnoít pohybu o
bon stran Xdyl se vlak Turci
uvázali le provedou opravy tas
mřeni las ti velmocemi "pak tno
hon velmoci i na povstalcích II
dati aby se v zájmu evropského
míra podrobili Zdá ae nám dle
poeavádniho rozvoje vécí aa vý
chodě Ie ae povstalci nedají po
haoati ke složení zbracě na zá
kládě neaaraícaých sliba Ie bas
dou opravy provedeny
O poyutánl v Bosně dolly tyto
zprávy 29 m na bojovali po
vstalci a Topoly proti sbor tm
tureckým jel čítaly asi 2000 Tur
ků 81 mmpřepadlo 1000 Tarkfi
borvatekon vesnici Dobretir po
plenili 4 domy zabili 2 bosenské
uprchlíky a poranili rakouského
občana Graboru PovsUlci jimi
veleli Karae Dukic Voj nor ij a
II ub major vytáhli společně 4 o
byvateutvem borvatakýta proti
Torkúm kteří astoupiti na ftzeani
turecké odnáiejioe a sebou mrtvé
a raněné Kdy! přitrhlo vojsko
rakouské do Dobře ti na byli jii
Torci pryí Skoda Jli Tnrci
vpádem svým spfisobili tác i se
na 5000 aL
Panuji všeobecné obavy le
Torci udeří na horváleké obce
Podové a Kos uj nici Mezi oby
vatelstvero rakoaským nastal ve
lký poplach následkem pověstí
Ie Turci ládali v Sarajeva a v
Cahřihradě aa svoleni aby mohli
přepadati území rakouské
O povstání v jíHi Bosně pí Se
so "Obzoru": U Martin-Brodu v
Bosně přepadlo 23 ledna 20 po
rstalci a Jfety Goloba Babice
pod vfidcem Kantareviíem ture
tká vojáky a 9 jich ranili TatáJ
Četa spálila most přen Uoeo
O bojích a Topoly ee sděluje
"Obzoru: U Topoly sařil SI
edna krutý boj Turci přelii na
rakouské území a jali se věe ne
milosrdně pleníti a hubiti Staro-
sU obce Podové ládat v Záhřebe
o pomoo v 60 keři obyvatelé Po
dové se chopili abraoL Torci pře
padli v neděli vesnici Dobrvtin
álili plenili a zabíjeli leny i
dítky Čety popa Karana Duki
íe odrazily Turky Boj trval do
noci Ztráty Turků veliké
O bojích jel sredli 17 1 a 19
edna povstalci heroegovldi na
trebinské costě s Turky piie se
"Nsrodiiima Listu: 17 to m
vytáhlo 1500 Turka s Trebine
aby obnoviiy spojeni s Dub rovní
kem Povstalci poetem 2000
mužů byly tak rozleženi le by
byli Turky na datlím pochodu se
viech stran obklopili Turci vlak
so ihned navrátili fakmíle shlé
dli povstalce Drahého dne 1S
edna vytáli St'm pala 3000
Turky a Trebioě Povstalec se
rozložili tak le jim Tercí nemo
hli uoikaouU c Propustili první
oddělení vojska tureckého a ude
řili na zadní voj turecký Nejsta
tečněji si polí na ly fety vejvody
¥ ukaloričo a 1omaiovié a honi
ly Turky ai do kláltera Duli
Noe aciaiia kooee boji SH) Tur
ků oetalo oabAjiii-7-Jlarkýz Yl-
valdl Paswoa vydal zvUitni pro
volání V němí ohlaiaje Ie pře
vzal velitelství aad 900 dobrovol
níky italskými
Z lělehada se dovídá semuh-
ký "GraniCar" le se v poelednl
době tareit vojicí CpěVu tasto
oojevaji srnciu arnaKjcA a
Dřiny' ěkteří a nich byli srb
skou stráží dopadení a vymlou
vali se Ie se phlli optali eo je v
Srbska nového Při toni vypra
vovali ie je 1- trtkéui táboře
velmi doble le tam právě přiby
lo několik praporů vojska jel ee
má odebrali dáte ke hraniefm
£ornoborekav SulUa ee prý
velmi rozhněval na čěraoa llora
a zapřísáhl ae le hadr Černou Ho
ra dobude aaeh e nelade iaao
van v i~ari(tuet
Turecký mnir vilky vydal
rozkaz aby se velkeré vojsko
odebralo ke hranicíru arbsko-bal-
hafským -
Bývalý předseda mtnsateretva
Marinovté který! mělká nyní v
Římě' obdrlel prý od knížete aa
řízení aby se ctáaal vlády ital
ské jak by se acnovau - ptipa
da války srbsko tarecké Jak ae
toto poslání líarínovie adařilo
o tora neo( nio zRáa JUjíma-
YO jest ie knie Ifitaa i tenkráte
jednal a Marlnovilem bez vědo
mi ny nějiibo zaiaieterstva '
O povstání r Uereegtvin píěe
se wPoI Crrept a Dubrovnl
ku i 2? in m sveden byl prft
myká Itlepavice tuv Hleka kr
▼avý boj- Turci nhi( oii[ po-
tUTfnt pavateiea nyit VUK od
povstAlcflyu byii dobře ohraleol
přinooeo} f taionn Prfismyk
jest dosud v mocí povstalců Ta
ké (najali povstalci avé dřivějlf
postavení Orebců maěvad]
bbvc( t4 Isfký odtihí do Zab-
9I Tí hol dne pololeno malé
oddSlení inrecki a Gradctr IIU-
ol afla 1 ovstalcl odzJtraU r pc4
Pekem a Solicsm do kraje JCafia-
Zprávy z Čech
Ceeký jaatr Z zprávy pret
J Krejibo v král cWk -íroé
poiecnoeli dovídám ae o j%bl-
ra a českého křídového itvar
následujíci : Jii roka 1S50 %lXx
proC Krejíí pří exkursi ka výcho
dních Cch x peruckýrh vrstev
Skntkíka snadný kaa jaotara pro
sbírky masení Mesi b
jevil pretdr Frii podobný jts
Ur od Cambarko a r H75 sa-
sJa! pao Pralák a Choroalek
kousek janUra a jizerského pí
akovc proC Friíovi Nejnověji
obdriet proC KrejK ol p- J 1L
Vilímka řá-l janUnt který pochá
al a kvádrového pikovc pemc
kých vrstev nolaJeko níu „V
kelce4 sváného blíž Vamberka
Dle toho jt objevování ao J-
imra v otrKU aridovebo utt ar
rieobeciié a 41 se sledovali o-1
nejspodnějitch al k nejvyca
vrstvám tohsto útvara Které
druhy eoaiWr bál jantar p-wky-ovat
tělko dokáaati a jso k
tomo jeltl dí kladná bidiai eut-
aá
NyníjU wblhohyť Poaká-
zali jsme těchto dni k tom a 1
pro smmý blahobyt jil i aa aliei
lidem věci so zabav ajt Podoba f
řipad odal ee dle „lk v nedě
li na Smíchově V tm:
ázni byl jedeu oUhu-inik rnl
byl jil dvakrát oLLLil koaksr
Mezi Um co byl v LUot doUviit
e dva páni hledej ks jj kdy!
pak ee k němu d utali sebrat e
eden z nu-h na základě exeka!
ního výměra viV s obchodaik
při sobě měl
Obrázek nynějšího blahoby-
a Dne2-tlna byl domek
lest ker pozemků v aěvtefka
ylelých v třetí exekaai JralKě
a okr aod v Jílovém po4i
za eO zlatých Cena odbadat ©b
náleU HOQsU
' Pří4vck ka poa&áai rmkoa-
kého blaboSita I u hrdi Vi-
deR která ro!tě ioLU-uj iíio-
y en?t v pote tvář lidem vy-
dIanýh sklář i ÍVlo a octpae
v prach nicoty K nedávná ú
věty se tam nádherná railknové
paláce dne prodávají a J
za babko Jet t uké susmei
řu kvi dra d mr tvniBi
na 15000) zl na nkll zazname
nána byla gra&tov&i {ohlklvka
52 000 zU tN prvKlají aa2í I rř
To U iv'l tvtTavir ioluKA
♦ Vlk v Čechách- Z liythaova
nad Knelaua piic o a dne SI
ledna Y pvalelaih dbeih t je
vil ae v rosáLlýrh puhraata{vh
te#kh ziťjlí krajay vlk který
avn Mtpothybeě a poUkéWSiea
ska přee kladské pohoří aabto
dit MyalivS ae víb memttri
jo ira sUe na stopě která je
ve lěha lehce znatelaa al 1-0%
sud se nepodař i lej tijlati
xJ # msj pli toíiU!4a tikái
jeho ajité phs? potaři
' Také znamení bJahýbyta
Jak ohromná bída pnj iezi
dělaiekott tlida obvvaUUtva
praibkéhoa a v2kli tom ua-
svědcaje aeťš-líté incožtrf ma!3%
len a dětf kteří d&ai M ihra-
caly H oralin praífkitb
hradeb aby v tkh hledali kotL
Jak mnoho aa daě lim vvaí-
skají mlno si aa prteh spočí
tal Poněvadž ale poaíjtíw pod
kopávají viatvy amraU hSíay a
liat ee vydávají aebezpei zasy
pání a poněvadž toímo lo kóno
a hrabou i na rofatet h pro 4y
ji! pravetlíí cUi íkod
pa-wbl eyto jtm h!eUaí kosti v
wo wcu upit at£o a
rozeatavecj Um tUll fMtli
rem dosUvlia aa vUk a 6aalial
asOOdětaíkfikUři aeeiuělt a
po dobrém dat odehnat Teprv
kdy I vttii poiet policvjrích stri 1
ntků počal je rozháněli aposkeh-
li Ol ti diby iřelí hradby přee
3i obecních strážníků
Studentka na universitě pral
aké Slečna Kateřina Cjandliso
va siolila malaritnf zkoalko na
zi sladě kteréž polálala aby za
paná dyU aa HdjfKtst pcvícíu!
tt nu nntvereitě Profesorský
sborlhk!y flloeoCcké radit s-e
bude e oeiatními pro£ sbory £
knlio její připaitřeL
Zmáhání sa %olakěaktv{ v
Brně $koo má nt 75000 obyva
telův ale hospod a kořalen ka
poměru obyvatcUtva jeet me
hem více koh!? q eaeých cjá Br
1 tak na 54 obyvateli?
přijde jed aakořalMa
en ditětem do kliltera
Pod tímto žáhla v nim po e? a
kotí opavského hrněnsklota wOb
UV J Čtl v Oblana"
správa jak v Praze nakUUbjf
jépťiky se sirotky a pozanl
jsem ttoho Ie jeat dobře kdyi
roLam a poraíníkuia armaeje
ae aby dítky aah svěřence itl
pedávnU do kláltera ant na vy
pování ant Mopatrcviní Cni
v okolí it uké klááW a Jo to-
ho ohavUJtě dívky tahové a f ři
jimajt které by rády eějako
s!2bt si aaopatřiřy £!áltr tes
Íl v Opavě VieLkýaai pěknými
lovy a aíiby atává ao aadLscasUs
Ie lidé aedou e patrni dají so
svésU a dítko neb avěřac své
ho do kláltera aavedoa XJirt
ka kroka toaaa radí jtaa obycejaé
pastýř dachoraL V kláiteře jak
j 1 povět aaai s pcsxtá dívka
venkovská twai ro pro livoi
fc-pl a pohodinějli poiřebaipak
kdyi so vysiL aajdo soit v saěě
d brá alalba a oa tak aftadalji
iivot avlj tráviú aalie ebavlátU
aeoekává-li ji Joaaa nějaké bo
ha Ut ví kterého a ala v aali cka-
dl krajiaě aeaL Mimo toto Lk-
kadlo bývá játle div ka v klí
Itef aaai ao aaaeck) 1
kláiteře toca který llaataao to ťw
v saěat aaakésa j aěeseckv
emtavi Mlj roaaea vidy ae pro
ti tona vzpiral a varoval i+m aa-
storpaé lidi al alova avá bývala
vždycky aaaraá T aáa adál so
př4 rokesa jdeavlau amatat
příběh který jemcklěi hae4 aa
vfstraaa a veretaoat podatL ale
aeaa4 ja řtopW terěsaa
bych eeioa zalolitoaC avěřití aaokL
T 2tá paa redaktore veVaáesa
ctěném caopáMa o kláilvhch pral-
skýcfa a zaraJo val jnesa a a peval
si amiail vU Vána p-áu V j J-
aom mitsKka aeOakko Opory
jct % aué bydliiti i aaé ro4JU
snt ji%tý x+lmi pořá-laý ote ros
d oy dcera která siU velikía
brdpiikua v celý kraiaě Ta
nrto wtoe aa 4 auíra a k Jy 2 ká
rari alova ate aepomáVals aaiel
otee aa rad k dacaovaiama t-o
týřu Tana uraJeao aby i-a dce
ra do lláiWra do Ojvy Cf lé
&ěieíkiv kdyi vljaě o div
te t! a kivka k tiaa a aviatlluL
— a
foťalo e tlittt poiáJki icova
a kalil kwu! k'avoa Vplyaa-
o někvlk dat a aa ditka e aa
poeaělo Miaalo pil Urakého ro
ka a dívka která dřlvs aádheraě
so oUtvala a pvchoa vvaíkmla
vrátila so io rodiliě svého eo
diví aad irm r:l_ V!
arUjedaodackf i (traý ah
tioavý aiěca viiyrkr k iai
kpaé a aa ta4k! abj U
by so za ý té poďivaia Xit
eo suJva aa a! 10 ylo: Po
chválen bod páa Jela Krvi
lidé vidoc u besnřkUiaa
pokwra a zboi&oT Uty lé po-
acetay avé do tAovy Jo-
aoho íáaa povolán aa rythW IS
kat aa koaoe saěta do doaka
dívky té ayai pra kVáiUraé-
nazvané aa eharavá Lékař
pli a nalezl akatejaě dívka
charawa atkvli vkak aa lě:a
ňrl aa dávka — abohi Jka ao
abláaatle tikala 4 ooeaa k do
po vik avýh aaámftha
lidala jo aa v4pa!téai jUi fcía
kdy byta lUii ia art Waa lkala
a asavahs vfcay 1 Utr z aeho
bnajic řnU Udě veakovlti J4
say2Ui 1 ai NU ssboa aěa-
koasvatobjuwtki u car-
třvjia aaáUs io aaJ dívka
Maiaa epoaoat adehtL
jak v Laetaě ao atalo 1 dika ta
jdooedo aíáltera ié sdriva
aa M?áa4 aavtáuU ee (kexavoo
Prvalá veakotaká div ka ta aaa-
íe a docaova svého joa joiaoda-
chý (kráma aebtcaéhorvxa-
iicl wkoli byla ěprarvi ktůhral
zaraieaa v aavfeao alf a ikao
aeplvraiovaaé alaýsa aai ěoato
tem šata pak la aeaotáíá pobol
aost ačtaíly dívaý lsůaa 9% pro-
atoa ay%l Jeí Ttka saěla Sa to
xe avi we aasesa atart a-
k i aa oaoea avlti Tak laaly
prvai dny po i tráa-a df ka
ka pracia iaěeaaýaa a ta aaota
h pro al věllt assassáat ael ja
ké aaěla dosaa MUto practaa raís
aisa atd aaaiLs ao prvic aAJkar
ďtekýca kdyi aa byla praik%
akol%ko ajůza aěmeekýai a
aaáaa aa splo&aoa aby Ha 4o
světa aaal alba Kláilertvé panay
posuraly so ji tanr o ataiho
Dívka která amUao ledě chiikv
své a sil kiálura nk aeaaala
- a o
ro~a u vu&o aěokéo aO-
aU Opavy k jodooma 1 Jovu K!á
luraé paaay kuré dfeaíy la
alo vir aJUlr Jo
stá a lkla ve víře avé akattt ae
a a _
maie 1 o jiea ty vodkiii &4
íidk tiiaidosii a kdjl pía - -
oa a_ m nL__ I V - t va
U zaaajbsíka svoa tioakl tak 1
talo laato va akřiai sp avoa
akřiai tpáaa avoa
hJedali rnaaíla Kdyi a tak tli
lo ta vlorhea hfíěT I-dis a 4 v-
a ao a a
a a as s aiu ijoo vva oív
kv dověděvle s { aáhodoa
MpodáHtvt v doaaé ladvě k
Seině a edho4lalt poVU Ctv
km doma- aká kjhi pc adivaai
Typisajvati aat petřeb Tědkba
aaýíh slov aaad viíaiae ai aaaokt
oloc aeb matka a nafceJ vk
vltti vychováni % tajOarJřoviid
kláitarvtlcaa
CVJWoatfaéarodějky Před
aedáreom přiaoaii psea sráam a
narodejaťkýckM prodaki-4 Ha
na S ae Vlkova yakýasl sad~sa
lehkovlraé lvtrn a kvaA
Kn svysa koaaU-a pwiívaia4
eéody t pěti kostelů záiiaZ
aá keř! a Sarjp- 4 pohodaé
04tar koři býu dáván
kooclak do kávy Todoo saela po
tostaá paaao o pil aori v rooso
prasaáti Kry vykroptti míataoeci
n JÍJssAr- aaět býti pn'poa r ka-
varao p4 atll a a hokvaě pod
pott Bývaiá aaajiteíka kaváray
w oosaě rák9TÓ v re!faé alict
byla také jodaoo a třh aě kalika
kt#ré as ca těly pomoci Jar hosty
prskali Kdyi tah o fřvě4
í1 ! ai kfi aat mJUt" ao
poomká ckorUa ao poío4aáW
peoMiodÁa Jk ykrvfoM avé
aararaCiy ěvvoé~ vodoa a
pěu kfoUŮ řo dvě aoci kropi
tá l&olá aíalka joj o jojil kotá
hoao4i ae—iěa poood iá-iaoa
prtitaa focay boeau a PCoeo ai
stalo vio při ataréaa z i kootl
aopřkbývaio ba adááo ji jeatě
la ave ia-rraJaé koreai joji zao
odpaaaici Nefohodaavit ao ao
svo akiepotck trá ji o 2arodo{o
M S povedála JaIa vsa aa poi
eí kxaol doaoaUvěosaoa' vo
da 1 záirajaé koreai mfiMJťm
aocaokU od atola odijopaau a
proto aochala toato eorpaa doLc
tioosaa — Tyto day o4iýviao
by !o a okr ooJa aa avocaisa tr
ká př2:i aea a M-Saloi e
řaCeaoa ahkpnki Aaaoa A po
aěvadl vapoaseoaiá kavárako
aa twaa acala lo řa aa dosaioavá-
ai a ajlsťbváai jji wrovati oa
ta a l#j saá tady v podaioail
soaM S %iiik ruoiU
Soni viaiěřadlePa P eU
fcA hlakaafm troat pěudeaai
ho věaoai
Prastii DeiX
Neaaocv ktora awtsaila fcvotal
sw velkého tohoto aaSriotv a
atálaíka byla třepa a diuaká
1X1 mimtlt j4 věoiii přinslé jo-
ho ! aoatvico ladné aadáto v
adraeai ao TtUUoo kaaota- C
loiovaU kj aoacJbo aváeaa sě ky
U Avšak DeáA — vvravao
-ÍW Uujd-— Isrik aoměi ahos
laéko toho klaxaa sapotrebá Vé
oií dávao osjk to a ausa stojí
Jl po )} LvotavSkyl i v
poda hodíaě l(oa aé4o mJr
aeíi n+ě ay tixkaí Neaas
chvěl am brvoa oka i kdy 1 j-o-Uoval
v daé jii bliakaau aaa
kriaaoa prra4k kuré vle
choat litvt kWaá aaul by so vito
aavtá&4 Zaaalúo adhodáa U
tký akUJaý tak Jaký byl eo
Ua lvU svém !( laráA emru
vsiřie - Ey ío apoíoJy o Uio
lai Nový rok kdy 1 jaaso joj vkti
lí HUd a hjct aapatloa a eiusa
aa po2o aatraaa aJUv hlava
pwíjúďi podořao aaa jo tak W
lei Doák v Waoěce své a ketesa
aěho v ávrésa fsdokraha aviU aá
atapeové aarod pwkkiiw)a
aaaalaée) túSoaě aa saalo aekvá
eoasS který! drakdy aadalv
Icpěcek jaoaýsa dacaosa a raka
novaoo vldytky vai4 a ko4t
viíckai uk rii eáoíodovalš A
Ul pak řdoda atraav ahs
atoapU V4 k aoatovaéena a kla-
eoea aUaaéaýaa aokeltka akuvy
vyiádřd etty 14 aikooka aot
řáw{ fclwUavk ta a h&aka Doák
poavedi aa ekamlk achýiwaoa
hlava asdlé ko ao ot tsdo ade-
Uuo piacaýta oalo4nz prtaaaaé
a povadlé rtf ta-— t aviy aěkolik
řs4 k aoaaiUla jek aov Tlia
jako byraoea v svaty ai dloia krsii
joaus ao edlaJ oíi v aiaárk a prsa
eohrni vo dvertch kaldý jolté
tedaoa ao poohlédl teokliv— jako
aa rvaioaieaoa a voaka jasna ai
vadyvklé vikckai %Naařuo ho
v kar Od tě doky ata v Doáklv
eli' aksaoal a ks korsíaaa- Claad
t eiaarevi dávaU aá eo do jíl ewfc
Uú správy e pootapa aasaaei joa
ho MuuaUr Saá- johol doeaé
Doák noale-Aal bo bydiot ao
ataíU vy práv 4ú peolaarilai oavěsa
veikěaa hooU ktevil rKi1 k aa
na--mltti 2&ráy aaělv pořád
j assataěiL J4 v aoca aa lura aa
k _ a I žřx t_
pata yo joaaort eBt ni
Xhvaty kle2oaé a d-avily
t T aydrvk vědweal j e
t tMMsltěáo ka-riloaao ao aoe
! mraket avýck fotrkla roaldlt!
ř a l b _____
: taaave po tec aoo prt Ulk
w aiěli Byl to vdjv% po
! yafcaaa-ajsmo-a -' a st a
I Votovoraartyové k-_g Sadaova a
1 Uk& dr KváA Naviti ne ao-
akl 1 k tán aaaal a spal po a-U
kLA hod a Podhlo a i za
alevilo! apk y fjokojaý
K 1X k :4aé ria Lkdal siahy
podalk tahal khdlaeavca
a" aíl poa!dl Jjot t aávad
kdyi aa jil bylo a tsdJko T ai h aann
vládaoati redaii aa sakalA%
veak Doák evtaCl roaJawá dvě
pak til ešca ta teprv Doalt a
vei-kím aaaaUáatsn nataal aJ-
kciiíi jiv liuLxsa- aios PtJ
ee po ra4=i faxaJL all tia
ali asrvltX rVuJ d
JA kýl casatu Po aři-U d=-tl
í-':l rr-Mva t-alia tío r_3 a
k pcxa_L Pvctt ca O
ejjily m %zli~m t~! t_l
aadls 2 aotva drahý iřwt raa o
Peiii V ta éoha epaacd trv
jtcxko aatatr Saěií aWř timml
J Miaiufftj Zdojíl pcmi
tlké tun TeLkéao z-áro-dovvo
ti byk nath věao a aa
ladaé rkváai abyo La krabě
aat posayWit K-:íIí ale d
sákío vrckolo kdj 1 aa iniUb
Pslaii pro Saélla aby rrti'o do
aal vrát že Dakvt jo !aai
aísv Sckia as&aol m ©droIit a
vJorhviaio k dosaa kde Ivák
kvaávat TrwekU potě rr
ktmi blka roaiétLa so ařtrjfc_
D4-- Saéille ai a fRMna
aéai aájaóstd aaversítnías Viak
aelrvaio dluaho a txo bylo ca
plaveno lidstvem ziřleci
pokoj loeavalr tí aáolapon
ktorý srltaikaiJvas akaaaieí
: llika IXákové amaua přivtlo
val ao Ukal aay přivedl osad
néeae k sved Od p41 dvaaiité lo
reiff Doák aáaledkeaa awaéW ti
ekvata ba vlády a vidoeai Km
draié hod-aě pmdo př J2 po
aěkad k sobě a fNsd&a jw
ao aotavaj Kiyl ma vp á jmg
Sogadot Sova podávala k-ik
vřoU poJévkyIWák soasraiákl
třwax ao raka po kaflka a
pssssaUwil Děktó t= dei
já zaokaj-1 aáaa ptii Hjtaii
ma wdy ao napil a dikaval 4
eaměf eea Eiha eNÍpoíedao flJk
k tilka D-ikové ero-ideat m
Taa aaiaáer ap ravedV
asi rvivaeř Cacořvrv 5st
VJ Tkh paai žCálZayoTa t hoí
rnBuó aLv Drik w-
aaoail a aau a£ik aiov O p4t
sojsta pooiata rkrová dvr£
ase ar F eotti2o co aa'aa e-
a od koday k hod ti dirai
taieTaic-ky avězovali jak jo a
Deááeaa t — ImÍ před ioauraa a
foa£fcal so aaopak k rr
byl nával tak aaroaaaý f i±
veakiao aiákaai k!otu -ai
eoata a adrieti poíKkaf p_
kd- Al do C hod reí
ák 1 v ao poakěraó aoahoriíl E % U
tě awbě podrsjaaai a procul ájři
aýaa vědomísa EoaalsJUI we alg
44 po pokoji a! aetdavtL O
pil sodsad VeCee přArf #jt
siakf aáca vazale aohy a rar pr
vé alaaíd zaoaoAI m to{ iovair
aao ceviiosaj awkl raj-g_ t ksaet
jtě' k přitocaaf a jdáíeíla pro
salát it aěioik io lt
hdla lvi Ivcak polád prt lido-
sai puaaal JekeíalaaMvko kw
atl etaa&y protaapd a po?£oU
aaa lehkým áaaěroaa pravtvi
Nel o 9- hodaě vssTr f řsiťl i_
tkval aový a krateo váWk Ion
iUixh Kíaa amwa4ko ati
S: rtaaJai saiaotr SiJŇjáa
Gorovo saajvr Zobr k Nodcsaky
kvoMMT KsváZ Park atútrp tok ý
Bála kojtaaa aófek Tkao a
"ha dr Kasal Tvář aornorai
ko vpadla a assaala rara a avsv
tydiy aamakavě pracovaía
Doák aáfojwi avlj záf HVdai
O jodoaácté hodiao i
chvat s ofétovai a po ně kel k a
aaiaatich — FraaluWk Deik by I
sarte— lyadvikíi artvé ti o a
lva niky a preoíi d puk-"" r
dSejSiho Zdo poiem rro
sto plt poe! apkrvS kao
doa pokrývka Tik -'! vo
bkf to saal aároda niaJArskiko
V aoci tS loda i ř Jak a saxio
sako maoobá aovédJajo aárod
iarakf ''hklaaa sarrvěota
cl a vooaoac — —
volkoiopým 5aa aodo rk-
vat d vad ! aavro vt-4
aahavy plstaoa páV %
I
eié Ckry Pokryj r
sian!aýaa PokKk arlo jVt
k dai 3L iaora a li VI -aa aěj
pavodo k aaaoáeaá waimm aoaa
akorakiv Ohrady eirkevai aaal-
a aása kardi! priata akorakv
a aad arvkoaa proalv Ghyrar
Al do pokřh alataao aartvw
Doakav vyatavoa v Fa at
deaua ahorskéa
Dověd!i doeé -v
1:!!~3 a Dll:r
a 1
a llaxUlor rru aA
I dhrl aírsjl
t m A VT
ADAMS A FH£NCa%
ďvo taaahlity
NT33ASKA C1TT dhr
OBTlá H liLXON pahvj
BAlN voay
CyCraid £giTZkf asd ad
ix_ y ora-
aili fAewaKci!:
va d fc?rv-! ai t__:
rí n srjvy' li ej tri r
a ej-- tU
s - l
o-
T
1
c
v
I
"1