Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, February 29, 1876, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    1 v
: o -
-
-i
týdenník politicky foucny a zábavný
Majitel: EDWARD ROSEWATEB
Předplatné ročně 1220 i s poštovní zásilkou
ROCtlIK IV
OM A H A N E B P N E 29 ÚNORA 1076
"MTV „ _
XI II II lll
C1SL0 43
h
i
ť
V!
v
?
JI
c
4
%
- r
5
3
r
"i
I
Telegrafické zprávy
ANGLIE
Schválenlxikoupenl akcii
suezkč-bo průplavu najde v
snčmovnS meii libcrály vel
kého odporu Kepubíikán
ský agitátor Bradlauth od
bývá po venkové ve srozu
měni Gladstonem shro
mážděni lidu proti tomuto
ol chodu sbírá podpisy na
Žádosti v kterých se zástup
covi lidu zapřísahají aby
schváleni sté odepřeli Far
lainent ale ji! smlouvu
schválil
Mezi utonulými z lod&
"Strath Clydo" nacházela se
pani Grcen neteř známého
anglického dramatického
básníka aherceFucicaulta
Obchodní soud počne neště
stí lod£ utonulé dne 29 t
m vvšetřovati
" Blíže Antwerp potopila
parolo! "SwitzerlandM bri
gantinu "Héro" přičemž 4
plavčíci utonuli Paroloď
♦řšwitzerland" zůstala bez
ptkozeni
FUAXCIE
Následující jest výsledek
voleb do sněmu francouz
ského Voleóijaou: re
publikánů 75 konservativ
nich republikánů 04 bona
partistu 20 legitismistů 24
konservativců 20 konstitu
cionaliitů a 17 radikalistů
Novch voleb ie v 1UG okre
slch třeba S jistotou se
předpokládá že bude 283
republikánu v parlamente
Utvoření nového mini
sterstva p nechá McMahou
až po odbytých volbách ne
ní však jeste známo komu
připadne úloha nové mini
sterstvo sestaviti Dosa?ád
nl ministr práv Dufaure
jmenován byl místopředse
dou kabinetu převzal mini
sterstvo vnitra
RUMUNSKO
Kardinál Ledochowski
byl rakouskou vládou vy
zrán své cestování po Ha
liči zastaviti a každou de
monstraci zameziti která
by se zdila proti zpřáteleué
mocnost! namířena Kardi
nál půjde z Krakova přímo
do ftíma
ftUská rada přijala vzdor
protestu biskupů předlohu
kterou se kláštery v Rakou
sku pod dozor státní staví
Rakouská vláda nařídila
aby byli vSickni povstalci
xatknuti kteH vstoupnou
na rakouskou půdu
Dle videĎskélic telegramu
učinila tovodeft v horní Mo
ravč velikou Škodu — na 120
domů je sbourano — Taktéž
i z jinoch stran se oznamuji
povodní
NĚMECKO
Hrabe Arnim bude prý
obžalován co ze mč zrádce
což vyvolalo velkou sensaci
Státní návladni pruský na
vrhuje zkonfiskováni všech
statku hrabítiAmimovi pa
třiclch
&PAX£LSKO
Zdá se že se Don Karlos
od posledních porážek kto
ré mu královští připravili
více nezpamatuje Vojsko
kariistickě test rozprášené a
mnoho oddílu se utíká do
Francie kde na n& zatčení
čeká — Don Karlos se ukrý
vá v horách
Awdoais 25 ftoora
Čtvrv batrilonv kariistů
ty nejprvnřjll které v pro?
viai Uuipareoa ztízenj by
ly a prosily o milost
Madeu 25 ánora
Úřední noviny pá5I poCet
kariistů kteří ae královském
vzdali výhradní u Andoain
na 1400 mužů — Mezi nimi
je marHz z Villa Verde a
eencrálové Llanco a ralacio'
Král vytáhl a 30000 muži
a 10 déíy z Tolosa do AI sa
ma
AMERIKA
Soustátí
I UepuMikinl v Indiána odbý
t1í do 22 t m v Indinpolis
vtátal chQx( aby ustanovili kan
didáty pro příítl státní volba a
delegáty pro národní bromá2d&
ní republikánské
V platíormS bylo přijato: Ú
plné smíření severa s jihem od
traneof spolkových vojína a ůřa
d& doma poslanců se co nejostře
ji odfaxovalo V peneinf otázce
přijmi platforma tvrdou mino
anii by určovala den kterého ne
xlati roena tavádžti má Ohledne
otátky Ikolní vyslovoje se plat
forma pro věřné oddglení ikoly
od církve Ku konci vyslovuje
hromi]dení pochvala presiden
tovi Grantoví Že propustil kai
dého a nepoctivosti podezřelého
&řadn(ka podvodníky ie odkázal
soudu tak aby „Žádný vinik bes
Irentoe nevyjel
Za kandidáta presidcntatví od
poroSuje se národnímu shromáž
dění MortotK— Téhož dne odbý
vali republikáni státu Wisconin
sch&zi v Madiaon jiuenovali de
legáty do národního shromáždění
a za kandidáta preHidentAtvi od
poruíují Jas J BIsine
X Richard B Irwin hlavní
strQjce podvodu a nPacificMaíl
Co byl dne 22 t m zatčen pro
zpronevěření $750000
X V devíti želesniCních vozech
přiveženo bylo do Filadelfie ived
ských a norských před mř ti vý
stav nich
{ Státní senát v Maine rozhod
nul dne 18 t ro 18 hlasy proti 11
strana zruiení trestu smrti v jme
novaným státu
J JeSte v tomto zasedání kon
gresu stane se rázný pokuby se
opStaavedla ména zlata a střibra
ražením stříbrných dolarfl plné
ceny které by potom viěm úče
lům vyhověti mely vyjm place
ní dlabu v zlaté měně vyminuté
Banka v Casenovia X J za-
stavila dne 19 t m platy
X "V Deer Parku Lorg Island
nalezl nedávno starý občan Skid
more ve svém dome jcíté a třemi
jinými obyvateli smrt v plames
nech Nyní po nějakém ta se
objevilo že tyto obě té zahynuly
následkem vraždy a vražedlni
kem Se je vlastni syn pevnějšího
David II Sktdtnore a jistý íer
noch Wm Henry Wood Mladý
Skidmore je zatřen a teroocha
sUhajl
V Bostonu zemřela dne H t
m slavná hereřka americká Char
lotta Ca -h man v stáři 59 1ti- Za
nechala po sobi jméní fCO0000
—Časopisy anglické fravi že co
do uměni se ji mohla v ctlé A
merice pouze Janoušková vyrov
nali X Ive obžaloby proti ttátním
úřadnik&m v Uissiasippi uzav-
vřel tamní dom poslanců a eice
101 proti 4 hl— OLJalován má
býtf předseda státního vychová-
telského odboru Cardozo a pak
náměstek guvei néra černoch Dav
via
{ v tercyiU norách kam a#
nyní davy zlatokopS a jiných do
brodruhu hrne povstalo již mě
sto — Custer City ke cti generála
Custera tak pokřtěné Pořítá se
tam jil 100 domB a partií pila se
záhy avede v činnost Kořalen
je tam také již hojnost
X Dobrovolnou smrtí hladotn
seiel v Elkaldo lows íarmer
Samuel IIez — Před několika
měsíci sbudoval si liesa na svém
pozemku nový dum při řemž si
Udělal několik set dolaru dluhu
a jelikož platit! nemohl zažaloval
ho věřitel řv"ad tím se Hees tolik
trápil Že v zádumlivosti své od
roítal viechnu potravu až asi za
tři neděle vysílením zemře)
t Hornická a Shoddy Aristo
krací e v Kalifornii a Nevádi uží
vá nyní při bodách jfdcloých líst
ku s rvzébo stříbra U veliké
jedné slavnosti v jednom hotelu
v Saa Francisco míl každý jedno
tlivý host a oné aristokracie v!e
chn jidla na ftří brr-ó plotně u
měle vyrytá— Na takovýto přes
pych se dosti nadřeli dělníci
Krutou pokatc svým životem
másel zaplatiti těchto dnu majitel
hor jménem Kidder v Iowa Ilill
Cslifomia za podezřÍTÍn svého
hl(Jřa kteréhp ustanovil aby f
noci jeho místa k ryžování zlata
hlídal— Pomýilel se titoí že hlí
dač v noci spi a přikradl se za
panující Círé tmy do Jedné úžlas
biny— Hlidaí vlak dával dobře
pozor namířil spustil a tak za
střelil v domllém zloději sfého
X V BrooklynS přiSel jUtý Ca
non vrátný tamnějií jedné poli
cejní stanice následovně o svSj
srak — Když se zabýval bílením
jedné komůrky spadl po hlavS a
řebřiku na kterémž stál k zem
při řemž mu hlava přiila do iko-
píka s vybaleným vápnem které
mu do oři vniklo a tak ho o zrak
připravilo
O honbě na lupiři píše se a
okolí New Yorku takto : V po
sledním řase byli obyvatelé v
Tarritown Irvington a Dobťe
Ferry Často lupiči navštěvovány
a policii se nechtělo podařiti vín
niky lapnouti Ta se nabídnul
jistý Aastin T Rugg občan s Ir
vingtonu Ie se co zloděj nechá
do vězeni aavříti a že bode hle
dět mezi tamními darebáky sobě
d&věra získati aby lapiřSm ca
stopa přijíti mohl Ve vězeni
ve Whito Plains udělal si známost
a lupičem Oeo Poxleyem od kte
rého dostal odporučení na celou
řadu lupičů tamního vOkoll s
kterými záhy v důvěrném spojeni
stál Záhy dal přísluiným ůřa
d&m zpráva jak tuto bando při
čerstvém činu lapili — Oznámil
totiž že hodlají jistý den vyloupi
ti dum J M Sullivana v lrving
ton a že on (liogg) a nimi bude
— Vie se řádně v určitou dobu
připravilo policisti obsadili dStn
zvenči i uvnitř V udanou hodi
nu se lupičové dostavili vylámali
zámky a jali se d&m prohledávat
— Kdežto Rugg v krámu zastal
ili ostatní též do hořejších pater
Jeden z UŠkářfi otevřel v druhém
poschodí dvéře a viděl náhle před
svboa policajta Rychle se dal
na útěk nebyv Žádnou střelnou
ránou která za ním poslána byla
zssábnut — V tom se ukázal muž
ve dveřích krámu padly tři rány
které na dvoře číhající Sulliran
vystřelila k zemi sklesl ochotný
Rugg kteříž o vyzrazení bandy
pracoval — Trefen byl do prsou a
skonal na místě — Dva lupiči na
lezli pak doma ve svých příbyt
cích když už v posteli leželi Při
pozdějším vyšetřování se objevi
la že SuMivan nic o tom nevěděl
jakou úloha Ragg hraj o Zemře
lý byl 30 roka stár a všeobecně
vážený obbčan
X O „dřevěné železnici" píle
„Herold" v Milwaukee : Na zvlá
Itní myšlenka přišli občan i v Ri
chland County Wisconsin ohled
ně velké potřeby železnice která
by je s 16 míle vzdálenou Mil-
waukee a St Paul dráhou rxit-
la Vypočítali že by jich dráha
železná s Širokými koleji stála
112000 mile a a úzkými S000 za
míly kdežto dráha 8 dřevěnými
koleji by vyžadovala za míly
pouze iSťOO — Dotýčná suma
která všuho všudy 154000 obná
Šcla byla aáhy sehnána a pak se
přikročilo ihned k provedení plá
nu — Dřevo na koleje se použilo
javorové které stálo v celko
tUBi V zálolinách dráby kte
ré jednu míly obnášejí užilo se
železných kolejí opotřebovaných
—Z Pittsburgu objednána 10 tun
vážící lokomotiva stála #5000 a
12 voz i koupeno bylo po f 200 —
Práce počala 1 října iu r a drá
ha má bf ti do 1 Července t r
Lotova Myslí se v tamní krajině
všeobecně že tato dráha úplně
tamním požadavkům dovozním
vyhoví
X Také do Paříže se bud t
nej bližším čase Čerstvé maso a A
meriky pravidelně dovážeti ne
boť v Francii a zejména v Paříží
jest cena hověsiho masa velmi
vysoká FrancouxSU kapitalislé
vystavěli k dováženi čerstvého
masa zvláštní paroloď jménem
„r rigonno která viasln nic ji
ného není než velká zásobárna
na led Ventilace ie tak zaříze
na Že rozplynutí se leda skoro
nemožným je Tato loď leží nyní
v llavre a epravidelnoa jízdou
mezi Ilavrem a Nev Yorkem mi
se právě nyní započíti
t Sioux City Iowa 20 ún Si-
oux City a Černých Vrcbfi neod
vislá spolelnost držela zde schází
v sobotu 200 horníku bylo při
tomno Otázka cestovního plata
byla pojednávána a konečně by
lo rozhodnuto aby společnost vy
slala vlak 100 muž u v deseti
dnech do Sioux City a Černých
Vrchu dopravní cestě lépe zná
mé co Sayyer rovná cesta vymě
řené odtui k úpatí Vrchu od vlá
dy před víc© roky Horníci stán
ie přibývají po dráte neb vlast
ních povozech Tato společnost
jest nejlépě připravena k službě
an vláda nomíni dělat překážky
horníkjm vnikat! dp VrcbS ne
taji so svými úmysly Zlato je
sem posíláno ve velkých částkách
a Vrchfi na zakoupeni zásob Od
1 března yo"vé vlaky budou
odjížděl odtud po zmíněné cestě
do hor každých deset dní John
Gordon bode vést prvý vlak do
Vrch 5 který odejde nal března
Ponny ezprea počne jezdit odtud
do Vrchu tento týden vykonav
cestu sem a tam každých sedm
dní
X Helena Montana 20 února
Předlohy zákonu povolující Nor
thern Pacific železné dráze 3 mi
liony dolaru a Utah Northern úz
kokolejové železné drázoSl150
000 prošly ve sněmu a obdrželi
guvernérovo schválení Obě
předlohy budou dány před lid
dne 3 dubna Lid by jistě nechy
bil mnoho kdyby učinil přes ně
kříž a neuvaloval na se dluh přes
4 miliony dolaru k v&li obohacení
železničních monopolista
X — 21 ún Deset mažu při%
bylo do Bozeman Mont v noci 18
a pevnosti Pease a oznamují ie
Siouz Indiáné jsou ve velkém
rozpočtu utábořeni v okolí té
pevnosti Jeden mul jménem
Jessey z té pevnosti byl zabit od
Indiánu před několika dny 14
mula bylo zanecháno v tábora
Pokusy jeou Činěny aby tři eetni-
ny jízdy Šly zachránit tvořící se
tlupu do Černých VrchíS 125
mužfl odejde odtud v několika
dnech
X „Svor" podává tuto zpráva
Chicago : V Českém katolické
chrámu Sv Václava na rohu ulic
Dekoven a Desplaines událo se
minulé neděle při ranní bohosluž
bě velmi truchlivá výtržnost kte
ráž ja"ko bleskem roznesla se
hnedle po celém městě a byla
předmětem všeobecného hovoru
mezi Cechy Nechceme abychom
nepodali podnětu kúsudk&ra kři
vým podávati co se ta a tam o
původu výtržnosti ňltuví neboť
doufáme že je to povinnost obou
kostelních stan aby na veřejnost
podaly své záležitosti by nestran
ně a vážně bylo pojednáno o
nich a jim porosumněno neboť
přičítámeme vinu nedorozuměni
všeobecnému A veřejným vyjá
dřením v časopilo předešlo by so
všemu nedorozumění
Co pak týká se výtržností samé
včerá rá udála se asi takto :
Kněz P Molitor oznámil že od
této neděle počínaje bude on sám
vybírati dárky po kostele kten
rýlto úřad zastával dosud výbor
od spolku Sv Václavského Vý
bor ten před bohoslužbou žádal
kněze aby pro tentokráte toho
ještě nechal až vyjdo výboru pGI
letf nei kněz neučinil po vflii a
po přečtění evangelia a oltáře
vzal schránku a šel po kostele
vybíraje dárky Tu počalalo
ae obecenstvo bouřiti a hlasitě re-
ptati „Vyhoďte ho! Podejte ho
sem! Vytučto ho odtud ! Ani
centu mu nedávejte 1" atd ald
ozývalo se se vštt h stran s rois
hořčených úst Kněz ale pokra
Caval ye sbírce a přišel až na kBr
Ta mu byla schránka s penězy z
rukou vytržena a on spěchal pak
doia po schodech a k oltáři aby
pokračoval ve mši Zatím veliká
Část přítomných vzdálila se s ko
stela a rozíilení bylo veliké Po
licisté dva byli hned na místě a-
by pořádek 'udrželi — Doufáme
ie v nejbližších dnech budeme
moci o celé eáležttostí podali vě
rohodné a úplné správy a vysvě
tlení kteréž jest věru potřebné k
uhájení dobré pověsti a míru
vzájemného
Vzhůru do boje !
Mezitím co hr Andráši byl
největlím napnutí jak dopadne
hlas ministerstva anglického
jtho mistrovském kusu kterýmž
troufá si vyřiditi otázku východ
ní mezi tím co diplomaté lámou
si hlavy otázkou v jaké formě
sultánovi podali co prý výrazem
celé křesťanské Evropy aby Je
ho Veličenství neurazili : dějí se
zcela jiné věci v Bosně a v Her
cegovině Pnea! nemfiio býti
tom pochybnosti více Že sultán
ski Iráda zrovna tak jako oprav
ní návrh všech Šesti evropských
velmocí zSstane kučera papíru
neiz neimeue povstalci Duaon se
Btarati Už dnes kdy mjmořád
ně krutá sima se sněhem na ně
kolika stop napadlým staví eo
všem válečným pohybům na od
por ozývá e ryk zbraně jak i
horách hercegovských lak v Bo
saě a povstalci jsou ta tam ví
tězi Mnohem více viak se při
pravuje a čeho lze soud iete
pwa a jara ptjde to do iivého
a sice tak že Turecko a vynalo
žením všech svých váletnýcb sít
nebude moci odolati I Srbsko i
Černá íor vstoupí tebdá do
ílnnostil
Třeba noviny cokoliv roznáše
ly o knížeti MiiánQvi třeba no
měl krůpěj junácké a slovanská
krve ve svých lilách : osud Srb
ska není spředen a osudem jeho 1
Buď postav) 80 V čelo a povede
lid do boje proti půlměsíci na ko
nečné jeho skoleni aneb spláchne
ho vlna a on učiní místo hodoěj
limu kterýž pochopil nynější ve
likou dobu jenž přínálí odplata
za Kosovo jenl zahájí pravou
budoucnost Srbska Za největši
bojásota skapština kteráž skr
blila při služném ůřadníkS na
groše povolila veškerý požado
vaný náklad milionS na vojsko
Noviny v těchto dnech přinesly
zprávy ie Milán chystá se k od
stoupení ie hodlá se a manžel
kou svou uchýlit! na statky její
v liesa rabu avšak my tomu
nevěříme jakkoliv jsme o Milá
noví nikdy neměli velikého míně
ní l Maďaři ovšem by si toho
přáli hodi se to do ráuice jejich
politiky kteráž vyžaduje lakové
ho zbabělce na tr&ně srbském :
avšak kdyby nic jiného nesvědči
lo o tom ie Milán aná situací
svou— jeho promluvení novo
roční podává dostatečný dSkas
že pochopil úloho svoa HNebe-
zpeČÍ v kterém Srbsko jest dá
sezapuditi jedině válečnou Čin
ností ve smyslu lida t I nešťa
etni válka nemohla by SrUku
tak uškoditi jako váhání" Tak
prý se Milán vyslovil a pravda
li to pak pochopil položení své
Náležíť Srbska budoucnost
nikdo mu'ji nem&že vžiti bude-li
odhodlaně pokračovali J Trneč
ko nikdo neudrží ono padnonti
musí — to osud jeho a Žádná moc
na světě je neudrží Srbsko mo-
sisi býti vědomo že chystá ae
mu dědictví — musí býti připra
veno aby se ho chopilo I kdy
by bylo nešťatsným ve válce ne
může so mu nic stá ti — Evropa
nesmi dopustí aby Turecko na
bývalo nových sil aby křesťan
stvo už osvobozené padlo na no
vo strany Srbska a veškerá Ev
ropa věnuje raa sympatie své ! A
kdyby i Srbsko přeceňovalo sily
své — jest ta Raško kteréž ne
dopustí jeho zničení a s Ruskem
pSjde i Rakousko neboť i jemu
jedná se o sympatie slovanské
na Východě Státi se nemfiže
Srbska nic — nehrozí ma ztráta
vidy však jen prospěch l Pota
vi-li se kníže odhodlaně v Čelo
lida svého nikdo nez&suna do
ma Srbsko bude jeden vojenský
tábor a odolá i sebe tětSi armádě
to řecké
Povstane-li Srbsko celá Bosna
jde s ním a a Bosnou povstane
i Bulharsko! Třeba by Srbsko
samo nevystoupilo ihned činně
jen když se ozbrojí jen když če
ty bosenské svými lidmi zora
nisuje jen když jim ze začátku
dá oporu — dosti na tom Čety
boenské začnou zrovna tik jako
čety bercegovské za nimi vystou
pí Srbsko zrovna tak jako Černá
Hora To jest tulíme co sami
Turci očekávají nač i Rakouska
a druhé mocnosti js u připrave
ny Cteroe-li že do zátoky grnl-
ské (gravoské) připluje odděleni
loďstva runkého a rakouského
ie do Dalmácie má býti vyslán
armádní sbor 50000 muž3 nemá
to jiného smyslu nel ie loďstvo i
armáda ta maji roUt rás pozoro
vací
Co tuto pravíme o Srbsku to
jest jistotou eo se týče Černé Ho
ry kteráž nezapírá ie organiso-
vala čety hercegovské ie byla
jim podporou J AviakčernáHora
zároveň hlásá ie nabyla nyní
volnosti jednání le připravena
jest co jeden mul do boje anii
by k viSli tapirovým irádám
opravním návrhSpi velmoci byla
ochotna složití zbraně Peko
Pavlovič vrcLní velitel fpovslal
c3 hercegovskfcb táže ae dru
hých náčelník ft povstaleckýcb
kdo chtěl by vrátil ae do otroct
ví tureckého t Nikdo t od
povídají — a válka už nyni
jest v plném proudu ! Turci chy
stáji ullimantura Černé Hoře i
stroji se Ji zntčiti — ona vlak
jest připravena
Brzo zavitá jaro lo krajjn bo
senských a hereegov ských a te
plé jeho paprsky sluneční roz
hřivající snili zahájí velikou do
un u?ra za bo ze ocint ptv-
siví lurecKema y fjvrppft kener
flř-
Povstání y Doní a Mírce
vina
V Praze dne 30 ledna 1878
Z Bosny doily následující sprá
£ KoUjnico te píše 'Obaoru"
Ve čtvrtek sq t m vytáhla celá
Sete Hubnajorova a jedním dělem
a praporem a heslem ♦'Smrt ili
sloboda" do vnitř Bosny Qddě
lení této čety pod Růtem D'uki
čem a D'rem Káraném udeřilo i
pálek na Topole poraailp Turky
apoplenUo jí Mej povstalci
panuje veHv nadleal a příaahaU
vtichnl počtem 1000 muŽQ srému
v&dci Hubmajerovi věrnost a pro
biásiit že raději do jednoho pad
nou v boji nel tgr uznají vládu
tureckou
"D Ztg" ae adiluje ie svedli
povstalci 27 t m bitka e Tarkr
a Slabině při čemž zbořena tore
cká strážnice a most U Topoly
se bojoralo po celou noc hoj ce
ní dosud rozhodnut Čety II a b
majera a Karaďoděviče bojají spo
lečně Z Obrovce se dluje horvat-
skéma "Obzoru" le 23 U m 20
lfvButiru tety UOtuiA U1&K
pod vfidcem Emanuelem Kanta-
revičera nedaleko Martina Brod
odeřili na tureckou strážnici n Že
ji zapálili V bitce padli 2 Ure-
čtl askeřt e 9 jich raněno Čta
tato se vrátila bez pohromy do
tábora Golaba Babtče
V Hercegovině auřity t potJ4-
nich dnech kraté boje o j#jkhl
výsledku došly doa4 tyto zprá
vy : Bojovalo ae skoro £&
v okolí Trebioě kdel s Tark&m
podařilo prorazit! poeta venf po
vstal 6 a obnoviti spojení a tht
b rovní kem kterýž jt aásobáis
noa Tcjska tareeklho Boj tento
nebyl dle všeho dosti krvavý aa
povstalci ustoupili jen přesile tu
recké Turecké zprávy sňali
úspěch tento vyličiti o ohromné
vítězství "NeoeFr IWm
na př telegrafuje a Cařihrada i
stálo t boji tomto proti Achm4a
MukUr palovi 7— S000 povtah
cil on prý měl jen 3000 maži voj
ska a a těch účastnilo ae boje jen
1200 mul 1 ač trval celých pět
hodin ! Lichost této zprávy vy
svitá sama sebou
"Po! Corresp" ae píle o boji
tomto : 2C t m vytáhl Ach med
MaktarpaSaa 16 prapory au
a redifa 12 horskf mi dllv c
4
Trbirě aby vyklidil eeata do
Dabrovníka jl byla Úplně v mo
ci povsale3 Povstalci očekává
i v počta poměrně s!ab4cn ai
2000 mula pod vojvody Pckem
Pavlovičem a Tripkoa Va kalo v i-
čem v krytém poataveeí itok ta
řecký Po několika hodina
prudké střelbě v eíi padlo 117
TorkS kdežto povstalci sotva 37
muža ztratili ustoupili povstalci
převaze tareeké bojovaloť proti
nim 9000 Turka aby nebyli ob
klíčeni Povstalci ustoapili k Va
kavci kdel se spojili a Laxaren
Sočirott
Druhý boj sveden na Klek a
zde opanovali Ovtatci bojulě
donutivie Turky k ú-tupu kuří
se musvli ntéci pod ochrana ti
léčných lodí O boji tom se doví
dá N W Taifbt PovUlct
přepadli turecké ležení pud veli
telstvím katolického faráře Mai
ie a llavna Vesnice Naum lLI
popelem Turka padlo boji 40
povstalců 5 Střelba děl a lodi
tureckých a navřeného mvř za
sahovala ! na území rakoakl
což iet velikým porušením hra
nic
O boji tom ae píi# "Pol tVrr
PoTkUlsi v počta asi CQ0 fenla
obsadili 25 t m j rčsmvk Kie
pávici aby neuobU Turci jil vy
táhli a Trebině rronikaonii al
ke břehu mořskému k Jel z ř id li
Turci a Neumu mail chralccé
ležení Kdjl ae Tam doivili o
přichoda povstalců vytáhli proti
nim byli však na pochodu po
vstalet přepadeni a alsaNeaaa
BAhoánl Jednotliví povstalci
postoupili al k moři odkadl byli
zapuaeei j albcuz lodí tareckf ch
Boj trval jellě 26 t ra večer o t
hodině kdy se střelba a děl nej
více roalchala Povstalci tapilt
It Neum
Přátele Maksima Bv'iČe za
slali nám následuiíd úmrtní lút
o rekovné smrti velikého bojo
vníka alovanského: Makaim Ba
Čevič vojvoda tananako-heree
gótský Ivakr Jeho Jaaaoati hni
lete černohorského iiikůly I
narodil ee roka 14 SI r obci Kljea-
ka ae slavného otce vojvody ba
banského Jovaaa Bačeviče k
rýi padl roka j boji na Ya-
rtaovičjph po ČtylleUm boji
Turky Maksira tiskal svoa sr
dečnovtí a statečaoetí všeoheenon
úcta a láska cell ho nárad hr
eogovskéhq a každý hdol ae ho-
noai fetam a slavým jmi aera
Srb musí ae obiiroraii tomuto
junáku hterýl v aedmnáeti bit
kách odválil ne života ta svobo
da své vlasti drahé Her ceravier
8 ledan bo vš jaaáekl liěU
opustilo a on padl a Kadovoa
Zdríjela v boji ta kříl Cesta t %
avoboda tlatoa Qpmil avo
len a tvl 4iti slabé a avoa vleac
velikém aarraatkm JSeckťjeet
lebka sem tak atctečaéma jaaá
ka a alavnéma vojvooti-
Zbrojení v lUmaeeka "Jotr
nal de Bacbareal" vyvrácl tpri%
vn jako by Bamanaho aa aviáita
nim áCelem zbrojilo Hamanako
nechce podnikali boj se eoaned
nimi velmocera' zbroji jen proto
aby vyhovělo svémn ikoU a mí
ra pařiiaklma Bamaasko ládá
pouta aby se jeho 4nemf iettUo
a má aa to le jeat dobře kdj 1 bn
de toto své právo po Židova ti
jsoae zárovsfi připraveno je há
jili O akci velmocí v aálelitoati
vf chodsl Z dovídá k a -Ptete
Uoyď a Cahfcrada: Vi&a vU
pověřcaých vyvlaavft oiirlU j J
©4 svých U4 potivta aiísei
jak e atají ehovati v feluaě
vaJáaf aoty hraUt Ait4rivW
Tento krvk stane najedše
proto aečVká jViti na řtcexni
aagtiek£lM karýrn j%l n yl
néti roakaay kiU HllWtfc
ni porhj buti i JiU altapri
tři Hatřslvi n aÁtpo4 tm
eoský a itiUký vyjiiř&i ijh
vlád vládě tareeké fUa
Dále pue týl lút 1 vlál
ta řecká vzdala my í Unav yo-n
viti wm aávrha hraběte Andrav
ho na odpor Saad jt krvk tl
mort poahý poka% lt jt u u-1
kový pokn jeai aaml atiti
dlive nel by třela ja pvdt
eečaě Bfrohla roýUti na
roařeleai otisky j WdL
Ka provedaí altáakh iVr
tneaa opravaiV Aaíiciě ía
pity aveřeiuaji výaa v Si ly t
řecké v plini vJby ZUal ti
aích drorS adraitrak b rX
Při kasaje áplel svioda ()
voUh KalJý l-an říJe Ureké
jetanl jeet 2S tet a jenl platí U
ně míl volitL Vitelý jt tn
koma jt npo& SO lt Ok s
20O dera! tvoři atOMktutý to
Wbal okrrs n vtU dfn Vetiiele
tak til krajská suta Tito vvíi
tl# veii drakrále t-lk oik k
Uk je v tveřni a alaiW d
rn n ndaiaiatračnich r4 fiit
poiuvkw aruleefca mki bt
T rvi polov ice jenav rcú V lida
a nien phvi potvrdí jř Mj
néai aastoepeni vysniaL Pvtir
zení (Unove kraJktn h r vv
li týszl spiUoteni čleay daih
dverA drahé atl-ce a fr% tt i-
alhka raJ Di!
utrte Tato a lila z vUtai
pvik-M výhercích dei 4ofx2
a aoaiak-a vyknavUÍS saiaM
to hade v kaliem utmt:M s#
li zříš vvk-lřk-i kco tj
etivajici a tří 112 jl mi ka
hlého talkaatéha ihae4 vvh
ncMsti adie výI4 haďo4vaJa
ti soadn nb frvpaatai
tra ptce sána d#naě IítaU
zprávy
Zprávy z čeck
Kotograie nžaovy čekl
vaté-VpřOiaeprvni íav
Ú na iívl naě
„svati — Aaelky fWeajWovny
vydia hi avliiiai {MKk j'' — ř— aarv ara
UL Klerikilai tVh kosi I kavtkíAI nicv
„Mahoa aadiepastitula]- Ui1 řfea hiedila ni
mUiU této lrvky a JMXky j )
mároda- hade !avVa #r2W
okáaa!ýas vtlkoVrý- al
prý vydi b bda aKjmé nikl-
ví le vtart aaU (wtl CecDv) 4o-!
avad (?) jt oan Urvb U „Bo-
i v r v t
ráa moderaí ba4 f rv4iiav—
fotografe nejaot 4U UD dká
Wvaté-aby v Čehiih Uki po
a0-i:ta Ua Ulcra šřui i
viřici ae4ěli jak vaii ta —
í
TTpMKnW
Sirka mm mL X Km
w ~ — —
aaoraaecn n Jion mcs1 oaa-I
A t- trt % i-
pra a4jil et eaiej
htěl aatnilu Jímka Uiilm aa
do raarod atrkv klavka a ba
ak ta atrašaýrh fcoiaU aeoaM !
Slov: J:eskfplle: Svat
ha pod dotereea policie A2kliv
torna teprvé € neděl co ttžiťa
adejU bohatý S adckvo4m přl
vi své iny trpkého vdovectvt
okaail aa toni 11 přece opět po sta
ve maaleUkéaa kUvéwa avjrkt
proliv v něea jil ceUko j teti-
ž pit tvývh T jorcn kte
ré v hoalich přešly prra jao hla
vu jeěilě na leaěai poyIJ
vdíí o pravdě { řUíoví 4'e kte
rého aa velebo stáři ka ae
thráeí ř4 vkUkýnii ntUoolaý
nú eJabuotnů tuho to 4ta cvl
také vaorall hheaai jao
jisal aJil kiauk Ialutékvo
starce jil abitečaýsa ano fro ně
přímo škodlivým Za Nti fo
aa tTěta hurá dle jkA naklá
dá spoadllou takovea podormie
apoiihavšoai naai v 4a pr4
aathohjljhy ji asiata - je
v 'J pirw vjtevy raoati
přvkypejíokh ctil avýca kJv b
{hvpeataa helasj4ocHa v
tem aaeraano ncbvlo UXaloM
t pluaela proaaaledovaaéko lee
nicka le polála! auko pI
cii tdjli ta ochreaa na jejtX let
al aeUuas ae také statek jene
v 4t#rý d# 15 t aa 4ksl a
bea výtrlnoati skenctU Ohm
TTL'1 'T
120 UU
Zvláltnl případ otráveni Ul eni til lň iWn k ? av N Tnkfc L0 a pmí
ae onehdy t Žkhovci Ptzae j ktrý byl noiaj napilý TM v j ta autr j-m
Uoepodyak X S pel-ta vtlt takt nikle v nf nw J Wfcl e nvfn4eiaa CW
laaf j4a nrčenéko k vyktbeni vé4ioký křtk ali a rW v
kry Dřivavl potíula jakých aa4 htavea pra vd : t -' i4i%
holeeli prxďla at tel ho podař- alkeho tnpivkeoel - V lenUm vaaij Xi J-:-" '
„tvt dala si obecního pfedVtave-1 lei k!eit n4o aíl 4#iktn čý a r'
něho tavolat a oOevadala d jeho FWsnď T&h m ptal k-i po44nr ea W T " r
rakon cell heapoJAřavl a poa- j Jl~ pevni diíalk a k 4y t PW U jk Sa
bon ahy a alaa aaioia dle jtiai
vvUaaUWv jVl átL MUse
hí a vitU £átra-
aa -it za sWUW vaae
ULikeM tt ié u aroeatih
lt jt ijaa4 uťMi taa
lrh krmivu V Kaaisú
M! 4ii u-hj kxMdtalaf
krim Iíit K Jti m mhjhl
frt trj k'icay aa 1
ytohvt J lUbm
t Pi 4t
nie tvprvl xp -r-tJ 2# toa~l
ka vytowl a vritl # J-
Atiat mit ťm krav to
kulka j 1 ltaJL U-tf-o-iif vj
trkí ktate tWIl ťmmy
aik ěj!a al tak li4ia t
N % i 4 1 Ia4lC V a
awkósa pMt „liay Ck" ml
ir YHb+ tit na 31
tt pio: a Přasia
t kntajW imí t Praa
í f r"t j Ií Waen Net
a i dlklia-ti
Ptiee birat nai e4aa
tveea aa Mvr# ay vy4aa hjt
ik# ktvrýaa 4!k f aa LWvtsrj
í ía)v b tUíwiilIl -
by -t t liíy jtio niy da
y a pro ta'r ae nXnkall
evl by t flmX
l saark o4My LfU
Xcitt &ttý 4 ndi'a f Litfl
a Trataovn a { t£Stý svn S
anJ Nul ktei }+ v vyj
trováai r alwia po4r4 pr
rili dHve nelli k jch za?mi
př Xrvivm Ifxi ao Die laev
ri Irtli í w4 d Aav ky pr
hoti n pru bspski kv mh%
tiii výtn krvk 1 4 něktorlao
tKtatn &£Úkihm± T fhfli
iÍ~i4tí 4kx prvňák 1 iiii
rf4 wmsI v Trtaoě aa 4 -iiijuk_
Naekjri L#ia
Xlt }mmt l& fcrk {ttá)4
minx v j
2ii v ntal4Íaa ivn
Př4 12 Wty v verval LZj ssln
vli a 4 aMkla Lky pŇ]i)w
iřv4ikn S-vUto W&alo
hě twklv 1 nťabkvaa ne i vie
v pwřalaa niwnlka ik~i za
krwí mmL V j Ím na h
Laie aJL ltle
aa l4Maoa r akL rw
'
ř— ♦ r-~itr
hiáavsih r ftrmmf ml
% rjačovnia Alky a Mm
vfivy aj tn fronae-
í Ut h en ]l
' — aa-pnv M
y vydírala aa
I" j !a ro-
I na mm l- tý4at 4o
n ik4 ifw Mímaii
[ ř--4 NtJvn tara
frník n pa de Wba
t jrahky
'~ myr re erea
hnf Siaii fhavl poaio-
í i mÍM WsikAt i m t 11 -V
H — ~ il
piw íjt etn iWa
f fc _ v
€V tito 4v li
Pal alvvki
í kancahch ah vyniala
4-iky Ulettisa liwa Vva a
J
M?7 ™ Ut!~
lakýc nh! ji nikdo iWs
ti nechcvC m t Srj tf ehlkal a
tvrii le je iho4 poaě
Va41 o tká mXJ m ei
vhi kdl rm aalaý sall být
dwťre li v a Ž--'a a av aaatky
aa Zisíici- a 5qlcaora n v
pwJ-Slaí 4-t4 aamlloy ala as ni
ri v i do l&eé Jvky a váln4
rod y na Svícnově rřikila
dívce lJ le ji ene aa snaalikn
a vy livakn mm aa asnu atátai
draky V Wn sy In aaov
ai fUi ta fosras a a
apraat aUn
Vralda Pi atatbe lia
aaiko tmai n Lw%Mt je
tia nÍM itaUaýra 44'aXI aa
nikaio kuri vina n eecatalca
4Iaikl jlaý%a náre4aoa fřCA
n4 tUiy aopoJUva4 Xphal
mlm je aswla —i l vodann p4euky
1 m arsrv kákii i r
Uk iít_ 1 m2
j -h
Vpoi4WaMk devk hjiv
4i aJUiky Uto vňUé nim-
ItveoCt SNy t tJ-
aký 441atk Laari Daik Wae
4 jHíiay j4wko 4}íalka aa
sarul a ja4W ti Um p-an-l Q
vraliě li píe a iSiaisa Gotini
takto : V oe44:i 4mm 1 1 U nu
plOwl 441ia Jan PtJ n In
jtka do koiwce ILbvt Bua
rakaakeeHrk k V ko?
J' -U dak 1 Přtao i
Th
př !
mi! odvlU : JL naJ tjat
cnieCNnai ta nma vrmaJ U ji
r4JUk le awif Prcaa 4
a as thmL Na tea
viak jWU nbv w 4aL Vran
aa4Jl eUd st I dtě ir
4 aa4 a vy Uaa av va w
krilkýas rtn '-
5tJt-a ku til til J
hafaní Na ř Ií-
peaý vrai do svW rt
4ii#ey M nfcy nr : é
flen:aL OWu t-i
ho taa čvtaici
trWeí h ie aa&ir j
e llarmia Sir r
fb+Ulllm tý la niiavváaT t
iy ke teu j TrciT
aěvhebvva!:! UH l:kl ii
za ava: rok ZaTTÍa£ %T--
kl m
jUahvai ví
řaenýra krrfenH aiata
via byU E4ekvi{
1 -J-4 pi-iw Srtwnwirjrtm
viMhiwt dívaje mn4éaaa
í„tMl Ua -iaaa i aíi„t
u' tíH-h aa j ka4 yri-v)
i-'lý t--i al u:4a
tmi ki BArai e4 4 4bT
v ikršivtjW nWy a
k tea Uuuk vvivv t 1
a ztlili v tcats :j i f-řJL
aa aiUva áí:kj na mr r
vaitn UJt aiaai ~U mrni
Ij kti e4 alieaaiai aZava ni
U niivk
n
lichvihUé ai-skr r
ttarema btlijtl U xn f-Z Z
í aaii r lnj r#_
a loaaai W li aL MkaT
v
stav L-éiSt! iAr
piaUtj lví i
vni nvě šminky kwr4
4aa p 4r n j-n t
vwivu 4taL 'k
jUanj:a4v aII
l rí k:t4 bjl
l íarw! A i e
14 f rw t p iiXj aniii f a
kiaai la ae IU ai a
5ia lirv- ui Wt ItoW A i
rat— TTí zliištk
11
P4a ii v čkLX I
14 lk-a aiia&t
: 122 tLtr f in
cV i4tAJ kektitrl 1 I ct
UJ0 aeiftUxS 'nM 723 t
akbi4vwn ll v#k:írl
viaa
řVí je Lak n_io lil t
ky T N iiiAn t kjjvi
ř 3íravkJ CWuatv
OrUi 3ai aaw-i
nerah to fřai nlj
aaairt kivl mm ttwřva a!ť
eet li4vaifc tv dj%
u-hisso O kwrs t-J
4otviaar 3 „ tl-sa
Uilnk
4 htrl ai u nŽ? U
— vr
í řJJ ai4 !
e - -
I ▼% Mllf MC T jWlefc k
jU Uu li
kal 4r Faaaa a fM Tj Wf
eováaUy frf rjxmim i+i
asacnea Sotva tm 4á?i
? nrai a W xhlm mm kk i
-+ +t hra
Wkvay U í atraJauk r
hj a aa krká ppi kUl
ha věvk-mi k aai frkaieí
a Uaa Wm mmf r nsrikL O piii
ae alwiMM paaaat atajr&aa- f
ve4k
Ccoiiiitsi
BujcKiMrtriJvvva maji raju
-aaso a fřa#nl úmí43
Mary rfeikia M 4o 1m li— V
V Ycipek 4 --IV
V t kalia jLa li— V
Joe £L4J Um — jyi
Jo V4raM Wm t-XY
Pae
Jan Inaža
Tivt 2-v lío 1J-Y
Vin tura 1j -
Jak Raka Ne - il-lV
MArtSwaCia
Fv 3L#váJxk 4—-
Kar lojátk li—
Fetr&saa li— -
Ja lw aa Vn !—
rr Jtma
J-j Kar
" Paao
j
U — -
Jak fr4na X ! 3t—
tp:a
vy4iai v J V Clape ve4ak
ntí fmmm i:
i