Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, February 02, 1876, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    fHiSMBií- U Sfcaí2SN& rní©'- J(Mr#?lí-)iÍSbft'+V# 13SB
777
""-' —
- - m y -um
VU o
T T D EN NIE PO L ITICK Y POUČNÝ A
Majitel: EDWARD BOSEWATEB
Předplatné ročně $220 I s poštovní zásilkou
R0CH11C IV
0 M A H A N E B D tl E 2 U tl 0 R A 1076
í S IL JLA L-L- U JI i
ZÁBAVNÝ
' 1 1 HMIIMJ4I
Telegrafické zprávyv
ANGLIE
KaarttUká vláda dostane
vyrozuměni ie se ze záko
nu kanadském parlamen
tem vydaným kterým se
v řehni "soud pro briticko-a
tnerické kolonie ustanovuje
ono ustanoveni Skrtnouti
má kterým ae právo odvo
lání k "tajné radft" (Privy
eouncil)tnejvyM státní úřad
velkolritanie" pro Kanadu
fruíuje
"Daily News" so dovidá
ře gen Schenck americký
vyslanec na dvoře v St
James a známý finančník
Albert Grant ještě sjinými
kteří jako titodvasvé prsty
v špinavém "Emma Mine"
ivindlu meli před soud vo
láni byli
FRANCIE
"Journal otifieel" vyvrácí
pivesť jako by vojenská zá
loha do služby povolána bý
tí mMa
"Time" &e dovídá Že re
publikáni budou miti v se
nátu 12tí hlasu
Veliký ohen zničil mezi
i4rodnlnádr&Žl až na budo
vy pro zavazadla náklad a
celní odďMen!— Škoda jest
veliká
Xonapartista Brossel byl
treatin pokutou prutožebez
dovolení úřadů vydával po
zváni tistčná k záduini mU
za Napoleona III
CtiH důstojnici byli kasí
rováni poněvadž navýroěni
dea úmrtí Napoleona "lllse
v Amieus zúčasteill v smu
tečních službách božích
RAKOUSKO
Vřialuiný výbor ríSské
rady sc usnesl odporučili
jmenováni zvláštního výbo
ru který by se radil o zmen
šeni stálého vojska Mimo
toho navrhuje odbývání me
zinán ilního kongresu k pro
jednáni návrhu o všeobec
ném odzbrojení
Světicí biskup dr KuUch
ker byl dne 12 m m za
arcibiákupa vídenského cí
sařem jot vržen
"Maďarský státník Fran
tišek Deak" zemřel dne 23
m m
NĚMECKO
Před několika měsíci by
la blíže Čínského ostrova
Amoy přepadena a vyloupe
na německá obchodní loď
"Anna" Bismark chce plné
iadostuí inf nl a jest v pádu
zamítnutí takového odho
dlán vyslat i německé loď
stvo do čínských vod
IliSská rada přijala větži
nou 8 hlasů nový článek do
trestního zákona jdla něhož
se inuže potrestat! tco kdo
re písemní nabízí Že za [e-
iiě
ěžni odměnu něKono zi-
ťraždí
Ctnyal pruSákú na zave
dení němčiny v Toznani vy
volal velkou rozhorčenost
ŠPANĚLSKO
Zástupcové Španělska na
cizích dvorech byli poukázá
ní aby viem vládám vyjá
dřili žo po přemoženi kar
Hstického povstání španěl
ská vládá dosti silná jest
aby zjednala sama pořádek
na ostrov 6 Kuba ' (To tmi
jeHě - mnoho vody nplyne
Turek)
Optice má r kortesech
fHo vládních časopisů 41
hlasů Vláda má 234 přívrženců-—
Pie jiné zprávy má
rolti oposice 66 až 18 hlasů
Telegrafují es f spirálo
vití vytlačili karUsty z dů
ležitých postavení ve velké
bitvě která několik dní tr
valn — ILarlUttelrý generál
Elio má bti tsrtív Karlí
ne utrpžli prý- VelI)U po-
RUSKO
Y Rusku se udály minu
f týden' veliké bankroty
Ťak padl jeden z nej vzneše
nějších domů v Riga jehož
závazky se pičl sa $1G52
000 aktiva víakna' $1720
000 v V aktivách ie ale mno
ho nedobraných dluhů Mi
mo toho padla v té mže mí
stě jedna banka
Obecni rada v Moskvě
usnesla se nedávno ve pro
spěch hereegovských po
vstalců $16000 věnovat—
Císař zakázal odesláni této
částky ačkoliv první pří
spěvek schválil
ITÁLIE
Zpráva o nemoci kardiná
la Antonelliho se vvvracl
Těší "se prý z nejíepIho
zdraví
Y poslední konsistoři jme
noval papež 22 biskupů
mezi nimi je revTuigg jme
nován biskupem v Pittsbur
gu Pa
TURECKO
Sultán drží sám až za
$40000000 tureckých stát
ních dluhopisů Jak známo
byla při posledním banke
rotu státním jenom polovi
čka úroků na tyto dluhopisy
povolena sultán ale chce pl
né zúrokovánl (Bodejť by
ne jest to po turecku)
3500 mužů dalo se do po
vstalců' dne 23 m m na
blízku obce Duzi Zpočátku
couvali povstalci dostali
však posilu donutili turecké
vojsko k útěku naDrinu
Město Trebinje se nemůře
již dlouho držoti pakli se
Turkům nepodaří zásoby
potravní tam dopravili
HERCEGOVINA
Vůdcové povstalečtl pro
hlašuji že rakouíké návrhy
reíorai na žádný pád přij
mout i nemohou a vyzývají
zvlážtrilm manifestem všech
ny přátele svobody k po
kračováni v boji Povstalci
se silnč i oper I) ujl jak dalece
jich prostředky taří -Turkům
příznivé' listy přináSl
zprávy o velké porážce po
vstalcOi RUMUNSKO
Jistý Parakivesko který
pro zpronevěřeni ze státní
služby byl propuštěn a se
bvou žádosti o opětné přij
mutí do služby od státního
ministra odmrštěn byl pře
padl po&lednějáiho dne 20
m m na veřejné ulici v ú
myslu vražeďloérn poranil
ho pouze lehce na tvářit
bylzatknut
8RB3KO :
8 knížetem Milánem 80 to
silné hati každou chvíli to
přílde na atopu nějakého
spiknuti na jeho svržení —
Poměry v Srbsku jsou ka
ždým doem hrozivější Mi
lán e prf- již sám vyjádřil
že mu nic jiného nezbývá
leč poděkovánl-ZJiné stra
ny se tato správa vyvrací
STŘEDNÍ AMERIKA
Z Panamy dochází zprá
va Že mezi Guatamelon a
San Salvador hrozí nebezpé
či války neboť na obou stra
nách so silně zbrojí
mexico v "
Z Mciiča se telegrafuje
že bylo 400 raužV vojska
co posila na Rio Grande
vysláno '
Duo 2i se ss&át odročil a do
pondélí
D& 24 předkládá Sherman 10
žádosti % Ohio kterým! s prosí
o nijakou diskreci k sUvbt drá
hy Tejua-Pacifici Podobni u
pliky podal Camsron a ATallac
Mnoho jmých íádostl bylo j:t)
podáné i'ny- v-%}
ilortoa navrhuje aaloloní od-
větvi mincovny v Indianapolis
Dále jednáno o návrhu Davlso
vu by byl tvláJtní výbor povŽ-
řon vyšetřováním nepravidelno
stí r pokladně h polková a v kni
hách odboru toho
Kdmunda aU navrhuje aby 'se
vyšetřování to ponechalo pouee
výboru fioaníníinu
Davia na to držel dellt řeč v
n(I vyCítal vládS nepořádky Na-
m&Ie prý ae ran vyčítali žo tím
ikodi úvěru své terně nikoli kdo
objevuje chyby ofinSné neikodl
takjako ten kdo je r&krýva Pra
veno že iprávy roil iíných od bo
rti nemohou spolu souhlasiti proí
ale souhlasily od poCátku repu
publiky aldo roku 1&09 od té
ďoby nikoli Davis uvedl příkla
dy Až do roku 1370 byl dluh na
tichomofskou dráhu & poíítán při
národním dluhu Když nastoupil
BoatwcU oddělil ob a os teo ob
r 4 loj (ti asi 60 railionS tvlášť a
pak prohlásila strana vládnf Že
dluh rieníila o 60 railionS
Nato hlasováno o E imundse
aívrb odkiiinl vyšetřováni vý
boru výbora fioanínímu přijat 2
hlasy proti 22 Jen jeden repus
blikán (neodvislý Both s Cal)
hlasoval s demokraty proti
Dne 25 předložil Sargent žáx
dost podepaanoa od mnoha dam
žádajících udělení hlasovacího
práva ženám v okresa Columbia
a ndporuřoval přijetí její od kas
čaje v ca Wyomiig a právě ie
bot ! o Idpitta tuíaté kd by se to
mohlo z k ušiti nežli v hlavním
mistS vliJním
Morrill žádá vřdeti od Ujemní
k Tilky počet státní obrany v
každém slátá xorganísované
Morrill iavrhuje saloženl fons
da s řiati peult ta obecnó poxem
ky obdržených podporováni ryix
iích národních ikol
Csnicron žádá o vyatavtní mo-
SI i loďkového pře řeku Mirsis
ippí okresu La Cro do okr
au Hooston Mlnn
Cameron přadkládá Žádost ob
f tni Wňtconsinakýcb ta zruScnl
enatu a složeni moci jeho do jed
né sněmovny aástupc&
Pk jednáno až do konce o há
jení prár osad nik 5 ra pSdách že
Uzničndh Dat 28 Žádá ázemt New Mo
T'eo prostřediiU-Uirc Ilitchcorka
ta přijtnntí do svazku státního —
Odkázáno výbora — Oznámeno
l úroitím te$ei zaatnpea Surk%
weather pak se ?nit odrořil
Dům zástupců
Dne uloieao výboru indián
skému aby vyšetřil ada li nutno
krmiti Indiány Siouzy letos a ja
kým právem bylo zakázáno bélo
cbfin vflli iifj Čťrných llor
WaďÚCM MM by pwaidínt
předložil snéiaovnS opiíy Tlach
ltstd iOálanýíb 'stran Kňby ně
kterým velmocím evropkýca
Iawrence na to držel !£ ve
prospich vykázání 1 miltonS na
větovou výstavo a podporoval
vykázáni to následujícími d Svo
dy : 1) PonSvadl kongres dři věj
iím jednáním svým se zavázal
přispěli svflj díl k podniká torna
2) poněvadž tím obchodní pomě
ry naSi zemi se rozšíří 3) poně
vadž vystavěni našich plodin ros
množí poptávko po nich í) po
nlvadi by pomohlo to ku rozkvě
tá naieho óbcboda 5) smíří to
jih a sever a celý svět 6) přioe
a to zemí stonásobných ýrokS
Dále mluvili pro výlohu Teeae
Jonea Mory Lapham Donnell
Monroe a Sason proti výloze
mluvili llnlman Baker Caldwell
a Svzé ~ """"
Dne 24 navrhuj Wkitehouae
aby e dlah národní místo v zlť
Lácích uložil ? úpisech na 40 ro
ku 4 procento ve zlatě v obnoau
400000000 po 8000000 měsllnž
Lapham navrhuj dodatek k á
stavě kterým překládá se počátek
presidentova úřadováni ae dne 4
března na 1 květen a zahájeni
kongresu odkládá se na prvni
pondělek v ledna
Morrúfeji navrhuje připraveni
spolkové pokladny ku zavedení
tvrd4 měny aby pokladník střá
dal zlato pokud by neměl 80 pr
obnosu papírových peněz " gávo
ven aby národní banky podržely
zlato které obdrží ra úroky ai do
obnosu 30 procent jich obihn
ktirýŽto"obnos most stálo drletl
na potřená vjměijSní tvrdé mě
ny V- ''
Wilson navrhuje aby ad zasta
vilo tbírání sSWhy umořující dluh
áí do rku 1880 '
Morrison navrhuje aby ma prá
va O vylAřvf i'í -výbora pro ti
chomofskoa poita odkázala výbo
ru právnímu a aby vyletřilq
tárovsR co má se stáli a těmí cle
ny kongresu kteří přijali podpla
tné peníz oi společnosti té
Ilolan navrhuje aby so vys
IsUUo adzli nebylo ožito pod-
pláoení jli přijati zákona o te
xanské tichomořdké dráze v kon
gresu
Dne 25 přikročeno po několi
ka správách výborových k zá
věrečnému jednáni o výdeji na
stoletou výstavu Už celý týden
bylo o tom mluveno drŽány řeci
pro a proti až konečné řeci La
ma r a e Minn a Springera z 111
rozhodly La maře držel lél níž
překvapil jihaoy i seveřany a
Springer přičinil k návrhu mou
drý dodatek aby totiž Čistý výtě
žek který by z&stal vo výstavní
pokladně byl odevzdán pok ladné
spolkové dříve nežli se budou vy
plácet} nějaké dividendy A p
tom hlasováno o návrhu a ten
prošel obdržel 146 proti němu
bylo 140 Na ta odročeni
Dno 26 byla delií a živější d
bila o sníženi poštovného na po
štovní zásilky třelt tři Jy
Dne 27 bylo k návrhu Caumo-
na dlouho mluveno o tom aby se
ustanovil trest pro každého kdo
poštu k rozšiřováni nemravných
spisS používá konečné byla celá
záležitost příslušnému výboru od
kázána
Kápotom rokováno bylo o vo
jenské škole ve West Point na
čež se sol Bxo odrolila
Dne 26 předkládá finanční mi
nistr vyžádanou zpráva týkající
se železničních 6rokS — Předloha
o odevzdáni jistých záležitosti in
diánských státníma pokladníkovi
byla přijata Taktéž byl přijat
návrh zákona o právu občanském
pro cizozemci týkaje se výstavo
vání tak zvaných prvních rapírd
soudním cle ikem
Dno 27 předložena Žádost stá
tu Minnesoty ca upravení sever
ni červené h-ky (Red Eiver) k
plavbě
Dne 23 předkládá ťelkin žá
dost dzemí New Mfxco b3 přija
to bylo do epolkn státQ což od-
kázáno bylo výboru Dále byla
jmenována komUe aby vyšetřila
pavěit o lodf nici v JSoríolk a
na mistl sarném— PhMuiný vý
bor podával zprávu o zástupcích
aousláti v cizině načež bylo opět
Jednáno o vojenské škole ve Weat
Fosnt a asnesono že chovancové
maji bráti S540 rocné bez veške
rých přídavkB
K návrhu Barnaraa jmenována
deputace která má doprovázet
mrtvolu zemřelého zástupce
Suirkwťttthera do Connocticut
naccž so dflra odročil
Národní pijavky
Národní kongrej ve Washing
tonu oblehají nyní spekulantově
žádostmi o udílení subvenci
roslícným tak zvaným monopoli
fetlm Přítomnost takových pá
nBjako příkladně Scott a Hun
tington v spolkovém hlavním
mWh ytif vždy blížící se bouři
Oba železniční magnátové zantur
pujL mocné dráhy které eojH6
prodloužili maji na pobřeží tiché
ho moře — Dle spásobu spola
účinkováni spojených fatátS v dři
vSjiich dobách očekává se dobro
livé zakročeni kongresu s obyfej
nými garanciemi úrok & a darová
ni pozerakQ
Každý z těchto obou Železní
iních presidentu přičinil se pře
deilý týboden aby výbor Žele
zniční přesvědčil Že ona trať kte
rou ten který zilapuje v nejpr
vnějii řadě zasluhuje -podporu
soustátí
IJylo by to vir "azo mařeni
drahého řasu kdyby se některý
kongresní výbor zabýval zkou
máním výhod té neb oné tratě
neboť nyuějii doba jest bohatým
iebrákum o subvenci věru nepři
anivá Znamenalo by to národa v
témže okamžiku břemena nklá
dali kdy se viechny sily napína
jí ve viech odvětvých moudrou
spořívat cgváděii V okatnienl
osToboaení od cní kdy by sUt
byi bez dlaha obchod a pr&mysl
r nrjvětlíiQ rozkvětá nechalo by
s pohříchu o velkých podni
kách v spojení aa státní pomoci
mluvili— Veikeré tde uvedené
podmínky blabobjta nám vlak
naprosto #cházji fipkulovali
jsme příljí lanoo a t prpuřed
nit vydáním n§ válka jakož j
nMJndpiípími břamepy po ukon
lení války byla jtcan$pt síla
aaďno vyřrpána r j-
Ny ni kdý i poíínati chco a
volným oddychováním aby to
opěí povznel tyl ty to nérozBSl
BOQttát) 4° Spekulaci vrtali it
kterých pfoco jenom soukromí
monopolisté ažilky táhnou I
K xařísování nových dráh ne
outká níe nebotř amrjcký!t4ro
mBže aňl nějvětlím zájmUm svým
Dbíílildobře jeltě lO a třeba i 20
let % nynéjiími dráhami se obejitý
které východ západem spojují
ChtMi jeduotliví presidtíntové
avé dráhy prodloužili nechjf tak
učiní na svou vlastní pěiťapo
rauci CBí' kapitalístfi ktťíi k
takovým pdnikáru pénídbro
volné poskytnout! chtl — Spolko
vá vláda však nemá bet odporu
s takovými Spekulacemi n ie po
léčného
AU ERI KA
Soustátí
— Z Washington dochází zprá
ie se repubiikánltí členové kon
gresu a Virginia prohlásili pro
Blaine za kandidáta preatideotství
— s V noc5 z 25 na 24 m m
přepadlo několik zakuklentS po
kladníka národní bauky v Nort-
hamptoo álas svázali ho a ode
brali mu klíce k pokladnám a
vykradli cenných papír3 za ITSZ-
OUO Po páchatelkb tient ani
stopy ♦
—Jonalhaa Earle ioklaiaik
♦"Norfolk A New Brunswick llo
aiery Con okradl pokladnu o
$142000 odkázal ale (poltino ti
%7uj veíkerý movitý i nemovitý
majetek lak že bude stráu kry-
ta
— Demokratický národní výi
bor odbýval dne 2$ ui m ve
Washingtonu schSzi aby po
radii o kandidátovi preaidentatvl
Přítomen byl rolovíí Kerr něko
lik senatorS a zástupců Senátor
Bandolph byl za místopředsedu
Volen Barnum za pokladníka a
A- i- Dn ks za sekretář Un
Ifno aby so co nejdříve piiuě o
organtnaci demokratické strany
v celém BoU4tli pracovalo pro
blížící so volbu presidenta
— Te Washington zemře dne
2i in republikánský zástupce
nSr ní Henry II Starkweather
z třetího okresu v Connecticou
Mrtvola ba Jo dopravena d Nor
wich Coim
9- Hrůznou smiU sIwl jřJsn
zarážec jménem Luther Paxmrre
v Aurora Ind na dráze Ohio
k Misi&ippi — Kladouce vyhyb
ku pro blížící a pai ostroj uvá
znul nohou mezi kolejemi a v
j řístím okamžení byl paroatrojem
rozdrcen
— Stat Iudiáta ruá de Uojac
vějsiho kcitáai i kol nich
dítek mezi nimiž nalézá se jich
4522 které úplně vyrostly bez
Školního vzděláni Stat má pě
knou ikolní záloha obnálríici
$3793101 a Ikolni tuajeuik t4lé
bo státu páčí se na 110970000
— Stav obleženi bude tezpo
chyby prohláSen v Texas
hranic mexických u řeky Grande
Tak alespoň ustanovil se yýbor
kangresnf a má z% to ie jinak se
neužiúi přítrž loupeiivým vpá
dira Meaikána &apiUn McMel
ly velitel statní obrany v Txa
soudí že ta hrstka vojka nesta
ří na uchráněni hraníe a mej}k
obiao II ta mcích
— Most sosbořil v Cíncinnsti
na ulici Spring Orove když pře
něj tel vlak nákladní Hřmot a
poprask byl stralný ano so to u
dálo o po!ednácb(v aobotQ) Topí!
vodic a dohlížiUl jeden přišli o
život a dva lidé kteří právě a
ped motu vyjeli byli poraněni
— Tři vrahové uprchli v sobo
ta z vězeni v Knoxville Kan Je
den z nich byl lapen a dvaxSUli
na svobodě Jrnonnjí James
Agnea a Henry Avery
— V Plainville Minn mladý
Fr Hathaway zamiloval ae do
Nellie Slaytonové a kdyi mu
tato v sobotu lekla rozhodné "ni
koli" zastřelil nspřed ji a pak
chtěl i sebe ale rána má neublíži
la mnoho
— Biskup Wood ve Filadelfii
vydat oběžník ka svým katalW
cký n oveřkiw v nml varotal
j aby pod pokutoq věřijého za
traefni neopoTÍiIy n%vlíviti
kázáni Moody-ho a 3nkey boj
Mood a Saokey opit rosesilali
pozváni ku v lem lidem v městě i
katoiíkím vyzývajíce je aby pod
ztrátou věřného spaseni neopo
menuli přijít! do jich přednálek
Co ti nebozí měli pak dělati a
kebo uposlechnou ti f ŠH-lif SI i Ua
pekla neili-li ífi opět do pekla
— V Milvsukeo přisnaji t9 bi
tí viqnými kořaleřníci Bindakop
řové Salentina a FitsgeralJ V
přelíčení s ostatními a pokračuj
j -V --?
— V Št Loaía by!a rozhodna
ta dftložitá zálŽ{toat před spol
kovým ood)mf zdali svědectví
epoluvintifku v kořalenich pod
vod och ji dostatečně k obviněn}
někoho " Jedná ae rboen
McKee- k jehož obraní není nic
jiného nelli svědkové proti ni
mu jsou sami také alodlji Vláda
alé hijt ae tkoue" Ie jinak sani
moXno ji spiknout! to odkrýt) a
odhalili nelil ca viďaetví spolu
vinníiíS Rozhodnuti sudiho ti
le!! v tom io ae lal pqkraíavátt
v obžalobě McKe-L a že stěJe-
ctvt polarinalkl má platit jako
jiné
— Yteobeesi aaá s z to ž
aákad Upiich lasa pro obeho4 i
prSmvsl jest jil položen a 1 aa
távajícia jarem eztUas aa!eý
obrat k lepžíma
— Listy demokratické varuji
demokraUckl tWay koar- a
by hlasovali velmi optrě o
viech peněžitých odkazech sě
movnlch avtáětě pak o vydáat
li milionu aa výstava aoboť aa
blasot ánl takovém že záleží eelá
budoucnost demokratických aa
ději
Daleký zápal
NE3RASKA
ii Omaha Zpřátebkéb d m í
su který náa do4l z Cheroaae
Wy vyjímáme toto tnuto Noté
bo Vám mohu pát jenem tulik
! zde celý fas ucal o ai?m iiaéas
řa? než o -Blark ITilU" —Potká-
teli dvě ooby tak mohl hrste
se na vzdálenoet It krok! va
dit t hlavní alovo j MB!arh
Hills— Na alH stoji vozy a bí
lými plachtami (Pratri Sehoo-
ners) s velkfmi náptr : Paea
gers takeo to tb B!ack IliU-"
aneb "Ilerea yonr Black HilU
Staco Line" pak "Hama lr
lha Black Hilla" t#I-Paac5ra
taken throaH by dayl-kt" atd
Kaidr da opoaitf alatochtim
m?to a abfrajt ++ da toho E! to
rz Jo Z Q nalij pii'a am SA
m m si!inTt Němru a sbíra
la hned do Cercých hor AW
e stxjen! onou krajiaoa anal
ailo nechává t lojll taěto reata
mosty a lávky prarovať k ř
inul v#raj S2000OV
t No4 vytaveaý áítav in
alepcv ktrrf stál fl TO-' bj I prii i
odkontraktora odevzdán
8 V ťiatt C'oity fcvl v krát
ké tloW 13 ko&S ukradeno Fai
rarové třídili wb4 hlídka aty
dailím krádežím přítrž b?:IU
Bťhem po!ťdaúh aě-kl
bylo x Rit Lardoií Coaaty &a
l2000 vepřového dobytka rv
zeslano
CALIFORNIA
1 Jižní Calif rn! platí xa ne"-
zdravěji! krajina relého světa a
přece je tam vica lékaři ael kde
koliv jinde cal %é odvocMja o4 té
cko!aoii a um aejvíe uemoe
ns lidé s nhírají kteří U II ka
ti býti nechii -
I Očekávají sa zde valmí K
datné žně uk Ie bad taaaat
pinica nechat spást ovcím
j V fttockton je reaa rěval
na 10 a lei i tam nejméně 500
taa na skladě
NEVADA
i] Běsem saiaslýck dal byh
a fcCoDohdztcd VirgiaMía
vyveleno alaU v raaě $C0400L
Si Iffíshttara v Nevadě stMÍ
svláltaim zákoHsa aaridiu ka
brí zašict poeěvadl j jich tk
vé množitvi že fzrnsr-avé trpí
velkých ikod
ARIZONA
g Dna 21 m ea nkradta lad la
nové St) ko&á aadaiako Aaa Ca
Iiente právě v té době kdyl hh
daEí na jiné straní ko&l thá&iU
Dobře ozbrojené odinl tar
mera stihá ona tlapa Ial áai
OltEGOX
{ Capt Tniabla piátá s ptá
vn la je Ba tpáteěnf eel který
byl a 2 setninami vojska a VTalla
Walla do Adolt ?altoa proti
IndiánSm vyslán a praví la
ni ahava přaj ajakoa vilk a
Indiány v OreA
J V miaslém rae aepřtlal a
Washington Cos a ty ani jdiý
a!oeinc da káq! (
ji Blíže Lafayett pvtloaki aa
množství vlk 3 kterými mnoho
skopového dobytka zatcaao bylo
8 V Waehlagtoa Coaatr ra-
naje koadiá aeuoe epizootika!
a a - I
atera meai Knivm maaao obě
ti vyžadovala
TBBIUTORIB
' -
! Nvjvylii aoadal dvir v {la-
ho drI právě nyní á snL
B Spojsné aUty aapUtily liíV
C00 xa vyměřeni €SOCO0 akrl p&
dy v obvodu ézetaf Utah aěham
minulého roku -
jmován byl íkovým -raa !
lem pro uzetui WnhtB&ton
Komisař Pratt rozaaUt výbr
Iím dani oUžník kUrý jedai p
oaaica aa aoniauiy a vaitcua 1 ' -lalitoct
jak jro vyritiuíá tahím
pro coaatkv
a d-nt?at=t
Pravf v tuauta ahěiaika ak4i
aa akál 1 aa vte doa&aik I ad
ti- až xap4itáaM kyio aah [
a-MJ U-u 4+iti aé saalti
kolal kaapaav aah aMaiaat
ti aa ol'Tt efevý?h doatalkt a
aa-ktr%Uia pak la aaá poct
4oaiaIkl odhdatt klatá S
atéha saaolattt saatariála
býti aawhto a aLka bf ii a4-
Za ttaito áilam se írdwI4á
I a kaidfvh 15 LUr
Ukáka skatviaé vaky" a li-j
bř aaxaa:aé váhy sa aě í
IQ&i tiwataíál dUta aavautavt j
adati — Iwa Jii pěti UWr aai
kataMa a aaaaa£aas váWa
ptali aa rilka aa táta hit i ta-1
tak vcwaě a4kadt xva4a
aaaaaHa la co aa tLa i2waal
aWa aiMi' a ar-vuwa Ziaie-
aíi v takovjc Uh aja
aa uli ai aa lé pjaia
VkáiaU-aaéklrě adava-
4ai plkCtay aápalaf df-ot p
přvja mm vyrátuU oajiv-aě před
a£aaviai viaaě dátala Lu4
k vyvěUa léti vady} v ii4sa
páda pa arlai dasá aáxaavaa
aaaaarada— -
Náára-i váky ja4 Uktil
vwi dkl-l m i ttn'a
aaairtái a u-ka
aaá kradli aa-a kiyl
caW při aawv jik Caatalkácj
rovaál Uk a lakatá aira-l
připoaiU kd 1 dvkaie ta saa
Unilbjl víi iavaé jaksat:
aaa když tataiay v aMT
í34 liíkiwti jrri4y aa
kJjl aaay ttnUtU
slit £ 1% iar suk tMí
Ná&rai f ota-1 § vija aa
(roUaý ach aarraceaý IjkiJ
tabák aah aa ad4ay íhhí
k vjrVai d#it4l jiiá s
paé Při pořoiaí Z l kr aa lXM
aizia-kl vuat — ta a4t
ára! ž tí i) až S rw%t t
hoto &aviitri te tioiaa a tKtpd
ki aá!zu aa4k — Maátf i
atoakS af prwia-á ak
afva si y kkMrvvi a-
dali Kay (rj) iré j%4 k '
prlii aríeaj + d nt í
iýrh haíiíal aaULstt a
kílkamit
opatřar hýli dv aJaJMi m -
la veién atuiitti
některém a taváraiKa ai ?
af a st2ubaa tilai bítL itUk f
—
V ládaěďt ukvéa {4 ta sa avp-i
volaja prodávaCi jaká Málka
koala dtaAtav
ki aja a kt aaaaéha t&i
aa {irbt vjTa-tU4
♦jP w lita a zy t-k prU
vaji k vypiaěai Uctak draka
doataikl V lukavý-á pái% !
f — — - —
aíI
- - -
i-t pWa li4xaa
fáěaa
8a OaaJby
íě
tiiutkru hadby aaakTťtiaiiití
aá řtnJ:U- K aý vW tr4-1 klJaUkl
™ ka dívaJa i aiXatlaU
-Trar Ua4a 44 aa pr í a eaaa 4zai4 saraA Vick?
ivh rvl aéra j vtky ÉfcřmáraaéjaA
paaa JIND&ICUA MAHETA ! azAi uU
IMII CM TCI I í dííhJtkprmaía
" 1 a akU 1 a ] Wřva aa avjiaL caaa aa
aapěvwaa rVa iirr a aJ~a
vojaka kal ava iml rr {pmm ££&f AVCvktO
Žlaak) a akjavt aa Itvéaa ka- i 4í4ri CRSTff NES
Iřpravy k ioal f-tra wa f
T'kbápé~Stfvé kaHamy a da "'
awracif wpcm a titts tau
'I
ví#r aailuviu diai'i
CtaJtoprlai
a
a aavtaoi t
a %2a )t
AWťAt~a ÁáÁkélaaaif
v Ootaka Nt
Ni aeirvá a riii ?a4
Ani ta sTbodaý uv
Eakří ril kv li k o a
EUvI svaUial ktaa
Pak I Táw fiiuU
Nadíl kžeý Us
£ ubapolsi Vaii tiky
Yypaíat saakataý kUv
Svoraot lá-rka ky j:a
ai vjal „trvají
To Vám ptjl mr4ri
Táli věmt při
s "
rcrca co crenerzo
" '
Farmladobrýsackydliovaka
ak{stadaf kl#p saaJlad ahřtl
na kakal W a sa Umi jiaýazz po
tlvkamL Ta sasaá aa aalaaá 13
mú ©d Siay Ca-ah-1
mi 4ht& iakT K-3 akri a
tii? I
akteréjtlaeřaaéaaakal!fpi thu% aa
izua poiavwka vf avsaa-iro srvai
llaJat' '
majStel Ui fcy hí aa
' -— - —
ková czKirriw
CRETE nEBRASríL
žIead
kaaaa
křV% r
aai a! i
Cy W ijk iJavjčaia
MA řl AVCraiS
f-JVti
cnnr
l trt i
O Oóhl
1 fyl a a -
VJ lV ár
rC Izsislesihkj
ZWž vWkt drahá přWakříy j%
kéav%iv prviáai m v drah
fcě a kaha v Pd3 aa
Nlkjk pirl ki Káleaapfa
PratiCUá drvžey
v pouti? U r aobota
ť££TE XOJLASaU
Privaťl
ahwkur a sakdak v f raal
vatu baik
xtw Aiiri r
_
Privatk
4-narvazawts
MA1N AVENUE
_
-
IDR IR t
Léial ra-Wr2 a UÁarsuC
'
f -ahkké parády aa a
'
j tJ vUiai afatrMÍ a
CřT v STt
i a lili aMciu
c-zz irt
ř _ —
OSU v Uaáraě
CU1VDEATA
aá padal rah
Maia a 13sC- ulici-
I CKTTS SES
í
4u aá#wh ahalf
í p_ fc wwx
i aa alU4 t&amy a aa dioaitf
! LiLI~:3
CRČTE NEB RAŠILI
UarA Baa uz a Taca
řrirzid a kdcítH
Clc nad Červena
CRETE NEB-
llUXaCOniTO
Smírci ftocxLa
j vařtlaý IlOTACl
DksjHr ř-r a iiadai aaWr
pa -
I kosavt
! CiaAavaaa aa
f T
- 1 "-"
! vadla M CADT
CRžCTE - - " - Kgř"t
j =a '
CCH} CCS £T 2
™f! f1
trT"--
Da Cciir Rapids
ciNjUrsL
2Veň ATT
aaaaMa aalaa B
p t-Arfrai
ktHI zaav arw ku Hj!
Wutv9 mtu i ria
142rQ
iiurrrsnni a s-i
kcCaS m kavál
aa prvai thtv v f ni a4—
tsMaa mlátě aa S act aa?„a
ÍříJSLS!Í2íÍř
aé pd? amaié haaaai
v aá~ha T
pri a rai
Prtaai ahwaazva stMnH
v tJti Tlí a mpaL
Irod4vai u
CSDARaUPlS - IOWA
OvrhadaihS a ahali
cKl4aa
kaějitWh
Vakavýrk pUi ail
Njf ii a avjWaaiiai
ka v aiřwdai lwa
Ztliitai íía véaa fotřa-
ABBESÁB
i CflETE ÍJE3
l v CCKSlt DUHAS
a-tiar fv&a acica-
j Saaa řlj žmvt OaaaXai pé
♦ ILrAaJ 4atIkv a kaV
řmiT a-jaavě-a dnil
Id p rTr ft
í avě vidy daelv aJ[ V kika
(aaa awat aaaaa L wlm
prwMčrh #věáíLL
: SXíi
CX ČADA
í irr+Mhw nb9t rx eura! ia
laařjej aarítivL
- ———————— — _
} J03 RlJZlA
aLad a kU Xa-a Ava
CEDATt HAPIDS
COXXETCIAL SAlAiVlN
NajiycaTaali
F OVOHÁK
N3Ut řnaý aavatacá aávd
Výrvftky Aazá- i a avylUá
aa4iéh vfck-ic% t4r% vily
aaiki'% vveěra
3La aWLí aa
Trfcri algflia
Ta tAřvd daa 1 áwra
Tra řesihx
Tr% p
CHICAGO JX laaw
ai533ca -jarka l i S-J— (S
1 Ti — rJ
aratkicxzářLst 4l_4i
tits C7
JaSaava T— -Té
evta— ll-%—
vtíai— IS— ITc ta?c
Aata— iapadal iě— JdL
iiu Lt— Llii
azataa~flAJŽ
rÁuzTMLa—
iaoxa— 450— Tyj
ai4ai garrzai X-T— léJk
aezr yaiM- rnfiamá t"
vm-lILmeie
žsra— 47—
uvae©t2a
(AaL faiaa fjatf : IX fla
scruakzl 24 l s p-j
2S eaaiJ l d (jMrny a
bÍkaWd_ ifcij
kau-ra — liAi lim 4
t!av!as amtdlía
Eavlaai
-saa--tíLia
Trt7crrr5
I
jd=a zsl
ťZ---clu r-r