Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, January 26, 1876, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    POKROK ZÁPADU
Týdenník politický poučný a
zábavný
pro
ČECÍIOSLAVV AMERICKÉ
podávající nejnovější zprávy ne
jen z celého světa ale zvláště ze
Velikého Západu Amerického
vychází každou středa
v OMA1IA NEB
Vtdatatxi a majttk: —
i i W iiOMEWATFil
Redaktck :
jONrP novijímkí
Předplatní rut lUt obnáSi
mi a poftomi zdsiUou
$ 220 rok 9110 Pal
roka a 33 centfi na čtvrť roku
-a- laila DO VSOV 100 rotit
mw rvuTB lati vyaTUla Mnut
fauikt „Pokrok ra-tu" řitajl
m k - rrlni cpulky Ju
aataky auWrtfa crr
5f ťOIH Y Hikk ktrk milniJl Uia-
IW kUk MJttlclIM UfKJVTU Ukot
kur Whuji ubal ttlj nrkl
By Ba ikoa o taktak um toh loH
tuje ul aa a4aunaa( oéaalW
tj- Ztlilk J a wntajl a
a t ikkkr ar-l-o v nUKk r -I
itrf (klet y dxitnt
ta Jist arb krnith al xa prali jniaodu
riai Mu Mkii r?tti Vrkn oWrinn
)M]M Irm k íir tMr kWuJieiai kTi
IvtaU íixdim dn)tk i-aIach atl'k kJ :
„Pokrok Západu"
Omaha Xeb
Omaha Neb 26 ledna 1876
Z cesty
JJřidíILo Kly V Linn (o Uli
ci na Burlington Cedar Kapida
a Minnesota dráte založeno bylo
před ítjnni roky a pokračuje
volně sice však stále čiti njni
liře 200 oby v bkoro vesměs řes-
kého a muleme jo skoro nažrali
ceakým roetem Leží v pěkné
rovině poblíž potoka Hooster a
tí rail od Cedar llapids Obchod
iost ta íiK vzdor blízkosti Cedar
llapids a obyvatelstvo jde jite
zámožnosti vstříc Obchodníci a
promyslnici jou Tniř Češi vy
- jma dvou Njrozáhlejší obchod
jet ZÍT od p J Vojtíškův ve zbo
21 smíšením kterýž té] re spolku
p Fahrmeistxem a obili kupuje
iiěhem roka 1875 koupili 113 ÍM
bul obili všeho druha rol svědci
o rozsáhlosti obchoda Dále jest
edlářký obchod pui V Svácby
Obchod řeznický p J Meliy ho
stiuec p J Svácby Dra obuvník
ci truhlář kovář sklad dřevař
oký a Saloon vezměs obchody
lekó Stavební inUU jsou nyní
v ceně od W) do 125 dol Co jsme
ta pobřeíeli jest tký poštovský
Příve zastával aice tento úřad p
J Vojtíšek však vzdal se jej a
jest nyní poštovským Amerikán
Drží sice českého klerka vlak to
so nim zdá přede jako bychom
byli v podrull ve vlastním domo
vě Podobá iw žo i tu jako jinde
vzdor jich probudilostijrou kraja
né naši lhostejnými ve věci této a
neuznávají zcela d&IeiiUft toho
aby bvla národnost naše v Životě
a íinosli veřejné a politické a
úřadech náležitě zastoupena po-
nechávajíce vše to na vfili a sta
rošti Atneiikao&ni Okolí hlv
krajina na západ počala se osazo
vali jíl t rokách čtyřicátých
shledávámo tu o větlině jil osad
niky staré a ludil i zAmoioé Ji
lni cist I-inn a scveroí íát John
son Counties ia osazeny Čechy
v převálné víUině Krajina jest
jako po vetší casli Iowy vlnitá
pfldy dobré úro1né Průměrná
úroda obnaii as 12 buL pšenko
£0 bul kukuřice a t d po akru
Pozemky jsou zde v ceně od 20
do 40 dol akr Le&~ jest zde
hojnost Dříví od 4 do h dol sáh
Vody viade dobré i zdravé Htas
dní kopají se od 10 do 40 st Ce
ny obilí j"oa : plenico íí 2 — 75c
fis 3 — 60c koka řiče 20 a! 25c
Jedním I J rrních {eekých osadoí
kft ve vůkolí jc4 ran A Sulek
který i bydlí zde jil přes 22 roka
Pan Sulek jest Jedním z těch kra
jana nsitch kteří vzdor dlouhému
zde po b v ta zastali vlastenci o
přimnými Za dlouhého pobyta
svého získal si t okolí svém zl
sluk nemalých probuzení ave
domelosti mezi krajany a polívá
úcty a válnoti neviednf viak
zasloulilé Jeho farma jest zor-
noa v kaidúm obleda a bude snad
zajímavo pakli ji Haefú$ popí
šeme Pozemek má 2H3 akrfl vý
měru Obydlí a ostatní sUvby
leií při hlavni eestě od CeJar ri
ver do Mart-no 1} mílo od
SckeeyviU a 4 míle od Kly Zdě
ta obydli jct vku-n? lavéno"o
dvou pochoJícb í četnými o
krouklými dvojitými okny a po
skytaje jil zdaleka pohled im
posantní Velké prostrané a
vjsoké pokoje zajímají ph prv
nlia pohledá svoa přijemnoetf
kUrý d j-m ivýiaji četné kTtEÍ
ky se vzácnými květinami Boha
tá knihovna mnoiatvl řaaopiao á
obrazy výtečníka teských i ame
rických svědci o Tjsokém vzdě
lání vyllibenosU vkusu hospo
dáře a nejůpravrřjíi pořádek o
ne4navoé pih hoi[odjnS llfav
oí eUvba fcbydlí jet 87x22 k ú
mal přUUvena kuchyně 20X19 a
komora 13x8 V kscbjni umí-
tněna proetraná pekárna UossJ
WiJaké suvbr o jímají velkou
--t nUfofl Slodo! kurii
-ofeS Jpýchar tloalí jet
Xřa k jil přistaven kol
ny pro nářadí hospodářské Stáje
pro koně i dobytek 24X62 Tro !
dobytek vepřový jsoa stáje 32x8
a zvláitné jeltě stáje pro dobytek
hovězí 40X1S Ve dlážděném
dvoře nacházt ae studně pro po
třeby domácí a nádržka (cister
na) na voda deiťovoa opatřena
dobrou pumpou "dH stájfch pak
studně pro potřeby ve stájích
Pod stavením při cestě rozprostí
rá so ovocná zahrada a víco nel 2
akry lozměru so 100 nejplnejlí
mi co jsme kdy viděli a hojného
ovoce nesoucími stromy mimo
troník & kteréž ovoce dosud ne
nesou Hospodářské stroje vie
ho druhu — ani ciríulární pila k
f oz&dí dříví hnaná koňskou siloa
nechybí — nachází ae ukryty v do
brém pořádku
Cbova dobytka hleděno ta pe
člivě a dril p Sulek skoro vesuiě
jen druhy ty nejlepší Z vepřové
ho dobytka drží skoro výhradu?
výloíný druh Berkeshirc Též a
hovězího dobytka kteréhož dril
23 kusii má druhy velmi dobré
mezi jiným býka z plné krve dru
hu Durham vážícího 18001b Pan
Sulek jest farmář moderní který
piluj si hledí oprav a vynálezu a
prakticky jich u potřebuje Mezí
jiným nás též velmi zajímal parní
stroj ku připravování krmiva pro
vepřový dobytek
Vůbec všo nachází so tu v pos
řádku a přírucné slovem farma
tu nazvali mažeme v pravdě
vzornou Pohostinost jaké so
nám tu dostalo nedovolí aby jsme
kdy na rozkolné to místo neb
naieho bosli tel o zanomeli
JR
CEDAi: RAPID3 13 ledna
Včera ráno a páté hodině ranní
vyrušeno bylo obyvatelstvo mě
sta a ranního spánku děsným po
křikem „hoří4 „a brzy byly ulice
města oživeny zvědavými a ustra
ienými kteřiž chvátali ku mUta
kde zhoubný Živel ror-poutaný řá
dil Oheh vzniknul v Pullman
House jednom z největiich bote-
la v městě kterýž stál v nejlivěj
Si cáiti města Nežli hasičové
přichvátali a etřikaíky do pořád
ku přivedeny býti mohly rozmo-
hl so oheň tak Ie zachránění ho-
řiciho hotel a stalo se nemožným
a hasicam nezbývalo nic jiného
než chránili stavení sousední coi
se jim také podařilo Arci byla
jim v tom nápomocna ta okolnost
že linovalo úplné bezvětří a ie
sníh počal se sípali Jolu pokrý
vaje sousední střechy a íině tak
jirkry a uhly neškodnými Xeř-ý
ti toho byl by bezpochyby vznik
nul požár jakýž Codar Kapida
dosud nevidělo neboť budova ta
slála v nejobchodněji! části města
obklopcna jsouc stavbami Skoda
iopt dosti značná Hotel bvl co -
— r
něn na 35000 pojištěn na 18000
ztráta uplna Doutníkářský zá -
vod Keller av v přízemí byl úpí -
ně zniíen Skoda 8000 pojištění
4000 A Leví Jt syn obchodníci
v šatstva vynesli skoro veškeré
svoje zboží škoda tudíž nepatrná
—
a úplně kryta pojištěním Young
grocerisla zachránil řast svých
zásob viak Škoda přeco anaěná
aě kryta pojištěiim J II Dow lín
holič vynesl vše co se vynésti
dalo Souandni d&m poškozen I ru obyčejné lorby r— Tento pří
značně a železnický krám E K Utroj zvětšuje holuby přinešoné
La r i mor-a v domě tom utrpěl
z l rúty as 15000 hlavně vodou což
též )ojiŠtěním úplně kryto jest
Někteří a hostil a sloha v hotelu
ztratili své Šatstvo několik osob
bylo okny znebraněno a div i
Žáduý život lidský v oběť nepad
nul J 0
Soudce Lynch
Sude Lynch jest na jihu opí-
tiiě v plné (Činnosti — - obzvláště I
proti cernochQm — K omluvení I
jsoa Ukovéto výstupy jenom ten-1
krte pak li so nějaký zvláště I
hnusný zločin spáchal na jehož I
zasloožané potrestání dle stava I
jitích zákona a od řádného sou%]
dního dvora není naděje )xdo j
buá omluva však sotva by byla I
zcela na svém místě ve 4 píípas I
dech jenž se v noci ze 14 na 15
ledna ve Friars Point Mississippi I
udaly I
Avšak malicherné zrovna také I
nebyly zločinné skutky které ty- I
to ítrry obě tě spáchaly Černoch I
Jim Stokes zničil jednomu osa
dníku stroj na {išléni bavlny a I
před tím spáchal loupež Při lou-1
►cli té v několika případech žhář-1
st ví romahal mu šernoch Bob
Vouni — Jiný černoch Carey
m
rwin spáchal několik loupeží a
zlořmS žMřstyí a píbodal při
tou jednoho maže 'Čtvrtý fer
noeh Tom Pogb šp&sobil založe
rín ohně mnohým osadnfkSm
velkýtb škod '
V oné nahoře zmíněné noci
shromáždilo se ve Fratrs Point
kde oni ítyří lern ochové uvězoě
ni byli v celé tichosti asi šedesát 1
nahroienfcb mul V m! n'ml i
si třicet černocha kteří obzvláště
rozzuření byli proti zajatým zlo-
inefim ("
Dříve než so Žalářník něčeho
nadá V hyl od nočních ntslítola ob-
klisen kteří ho přinutili kliěe od
žaláře vydati naícž se ubírali do
vnitř vězení -
Viickní čtyři zločincové se na
seli neLá( sváaat bylise ialá-
ven za město vyvedení
Po krátké poradě bylo od spw
klenců zakuklených usnešeno ty-
to zlosyny nesprovoditi ze světa
oprátkou nýbrž prachem a olo
vem a eico v ten sp&aob aby kas
Idý a přítomnýchmatíteiapříloii-
tost měl osobně ph potrestání se
zůSastniti —
Jakmile se začalo rozednívatí
postaveni byli všicknl čtyři ře-
kancové smrti před šedesát ostí
střelných zbrani vžeho druha na
čež následovala střelba jako v ma
lé bitvě
Mrtvoly vlech řtyř černocha
byly v pravém toho slova smysla
kulemi provrtány načei se bili i
černí katové odebrali domfl zas
nechavie popravené v Sirem poli
leželi
Jelikož solemi mstítélové v té
to popravě nejvíce zúčastnili nes
mflie se při tomto skutku násil
ného soudnictví alespofi ta před-
hSzka řiniti ie to bylo dílo ple
menné nenávisti
Tento skutek tncí tolik ie a
pracovitého díla obyvatelstva so
zmohla rozdrážděnost vSeobecná
proti této bandě zlocfncfl'
Od několik městců již byl dli
krajiny asi 110 mil od Memphis
na řece Mississippi okresu Coa
homa ol palici znepokojován'
četná obydlí stroje a jiná sta
vení jakoi 1 množství bavlny by
lo požáry zničeno i v samém
městečka Prair Point vyhořelo
několi řklada i se svými draho
cennými obsahy — Všichni ítyři
odpraveni ěernoehové přiznali se
po zatknutí že mají na těchto
zločinech podílu
Za takovýchtookolností spikli
so zmínění mstitelovi aby krajis
na svoa od těchto mJeraa navždy
zbavili
Russko vyniká na poli vyná
lezů
V cis 8 P Z přinesli jsme
zpráva o vynálezu obrněné lodě
ruským admirálem Popovem kte
rá nachází všude obzvláštně ale
V Anglii bedlivého povšimnutí
pro sv6j rozhodujic-í význam ná
mořnický a dle vynálezce „Po:
povka'4 nazvána jest
Dnes jest nám promluviti o ne
méně důležitém vynálezu který
opítuě za pavoďce svého ruského
I plukovníka má
I Vyjímáme a jednoho zdejšího
I výměnného listu následující zprá
I vu o tomto novém vynálezu :
I „Od 'oho Ima kdy se od rozlí-
I řnýth státa v řas války používati
počali holubi za poštovní spro-
středkovateie doriaMil Jeci a
pošly vůbec stálo to jíí mnoho
namáhání vyuajiti I jU-ralický
přístroj který by ee také upotřes
biti dal i v poli a sico na všech
mílcch kde není po ruce ani po
třebný materiál neb dílna a kte-
I rý by tak jistě a spolehlivě pra-
I covati dovedl aby se depeše kto-
1 ré se v droboulmkém závitce ku
I pod peři ocasu uvaznjou na vel
lké archy zřetelně picnášeti mo-
1 hly
I Tato velmi obtížná úloha o jo-
I iíž rozluštění se mnozí pokoušeli
I našla konečně svého mistra v o-
I sobě ruského plukovníka jménem
Kowaco
I Tento vynalezl přístroj který
I mimo úplné fotografické la bor a-
I tonům a lucebnin na 6 neděl ví
I ce místa nevyžaduje než prosto
j depeše 2300 krát — Zvětšování se
I míle každou dobu to jest jak ve
I dne lak v noci e stejnon jistotou
1 a rychlosti státi Object tohoto
1 aparátu zřízený jak pro vzetí tak
I pro odraz má prSřiz šest milime-
tr3 — Zacházeni s tímto přístro
jem jakož i přístroj sám jest vel
tni jednoduchá věc a proto pro
válku velice výhodní jelikož mi
mo všech jiných dobrých vlastno
stí se ním řas letří
S tímto přístrojem se konaly v
i loni podobné zkoušky v zeměpis
ném úplavu ve Vídni při kterých
se neilepší výsledek ▼ každém
ohledá osvědíil
Cena takového třfruěného apa
ratn je poměrně nepatrná
Když so pováží že za poslední
války puštěni byli z Paříže bolu
bi kteří měli pod ocasním peřím
závitořky jenom pět ctereřních
centimetru veliké které ale 5000
depeší po 20 slovech tedy v cel
ku 100000 slov obsahovaly pak
se také dovede dalekosáhlou to-
boto vynálezu oceniti neboť oo
slouží zároveh k tomu depeše
velkých archu na tyto maličké li-
stetky které holubi odnášeli ma-
jí jakož i těchto znso na velké
archy přenášeli co dřívo velmi
mnoho namáhání stálo'
Z celého světa
Z Petrobrado (Ke koupi a
kcií proplavu auezského) Berlín
ský dopisovatel „Golosu" se do
vídá že v tamních liberálních
kruzích parlamentárních přijata
byla zpráva o koupi již Anglie
uzavřela a Egy ptem velmi přízni
vě V JJerlínd majt za 1% že se
koupi tou odstranilo nebezpečí
spolku francouzsko-anghekého
Ostatně by tam ničeho nenamítáš
li i kdyby Anglie úplně opanova
la proplav sueaský Anglický
vyslanec Russel jednal o koupi
té takéjs knížetem Gorřakovem
při jbo posledním pobyta v Ber
líně Gorlakov prý ubezpečil an
glického vyslance la tři velmo
ci severní nebudou ničeho proti
koupi namílati V Berlíně pova- pořet řasopisectva v běhu 13 ro
loji koupi ta za doklad Se ani kft o UO procent V pořadí ev-
Anglie nevěří vytrváni Turecka
a Ie jií nyní se enalí aby udrže
la a zabezpečila svá postaveni na
Východě ať se tam stanou jaké
koliv směny
i -j — t "
Don Carloaovo vojsko Před
nedávnem přibylo 150 Karltaift
do města Hansu ve Francii kam
byHlnternovániriITJcIofide la
Sarthe" o nich píše Mimo vojíny
podobající více - starcům bvli
tam také chlapci čítající sotva
Čtrnácte let Všichni byli oděni
v nuzné hadry Roztrhanou obus
ví bylo možno viděli- neby zra
něné od namáhavých - poebodo a
odmraza Někteří znich nosí na
hlavě národní tiret jiní opět ma
ji jakous řorvenou čapka na sp&o
sob řapky neapolilánské Sboru
tomu veleli dva poruítcf kteři
mluvili dosti plyně francouzsky
Internovánf skládají se a Katalo
&ák& a ArgoncB někteří pocháze
jí s Valencie Internování byli
jeití v bttee u Fercolu' odkndi
byli zahnáni přes hranice do
Francie Byli ihned ozbrojeni a
posláni do Foix později do Bor
deauxa koneíní doMansaJ
Poslední Stuartka Škotské
listy oznamují úmrtí posledního
clena královské rodiny stuartské
lady Louisy Stuartky která do-
sáhla stáří 100 let Zesnulá naros
dila se 20 března 1776 Zdá se ie
dlouhý věk patří k zvláštnostem
její větve rodinné Otci jejíma by
lo 83 a bratru jejímu poslednímu
Karlovi of Traquair 80 let Lady
T_ t a m '
jjouisa uyia ja2 uo poslednicn o
kamžikfi 6tatnaa zdráva jsouc
vidy dobré mysli Byla též velmi
vzdělaná Myšlenka království
byla v mysilijejí tak hluboce za
kořenělá žo všecko Činěni jojl je
vilo toho stopy Etiketa starých
dvoru královských byla přísně
zachovávána v sídlo jejím do nej
menších věef Zámek jejl Traqua
ir v krajině velmi pavabné její
proslavil Walter Scott v „Marrai
onu" pochází zdoby staré Jest
ta též viděli věž která prý po
chází a roku 900 Jedna sílí rytíř
ská od roku 1796 zavřená nes
měla so nikdy' otevřít než až by
opět potomek z iodu Stuartfl do
sedlnatiQn království Íkotké
ho
ťěkuý výsledek exekuce V
jedné osadě v Uhrách zabavili
rolníkovi "pro nedoplaceni daně
zásobu sena Poněvadž však
obci nikdo seno koupiti nechtěly
zavezli jo do 'nejbližšího raésta
kdež jo prodali za 17 zl Dovoz
stál 14 zl útraty s exekucí spoje
né 7 zl Vozkovi zaplaceno od ce
sty 3 zl komisi exekuční a 4 zl
chuďasovi poplatníka ještě připsá
ny k dluhu Nejen tedy že mu
prodali sono ale dloh jeho ještě o
4 zlaté vzrostl
Neobyčejný pomník události
které se asi před padesátiletý při
hodila nalézá se v Londýně v us
licí Norfolské V jednom nárož
ním domě této nlica jsou všechna
okna prvního patra zamčena i&
prášenými Žaluziemi kterýmiž
jsoa částečně vidět zaprášené tas
bule skla Tato okna nebyla nž
po pul století otevřena jako nes
bylo po celou ca doba otevřeno
celé obydlí A proěř Toto obydlí
náleželo jistému šlechtici kterýž
byl zasnouben s rula Jou dámou
Den sňatku byl ustanoven skvo
stné snídaní stálo v úpravném fa
louě na stolech a ženich byl při
praven aby nevěsta k oltáři od
vedl V posledním okamžení ob
držel od nevěsty lístek v němž se
mu oznamovalo že uprchla s jít
stým kapitánem Ženich zavřel
ihned obydlí schoval klií a usta
novil žo tam má z&slat všechno
ležet na svém místě a že tam no
ha lidská nesmi páchnoati K to
mu konci ustanovil sumn která
nyní 200 liber šterl úrokfi vynáší
Šlechtic jest dávno mrtev jeho
někdejší obydlí jesí ale posud
zamčeno a jídla na stolech roz
padla se nepochybně dávno v
prach i
Novinářslvo v Rakousku Dne
15 března 1843 kdy prohlášena
byla v Ilakousku svoboda tis
ku vznikaly nové řasápisy jako
honby po dešti NazaMtka r 1818
vycházelo jich pouze 79 kterýžto
počet na konci téhož roku dosáhl
výše 38S (ve Vídni 227 v Praze
81 v Brně 3) Rozumí ne samo
sebou že jich byla většina obsa
hu politického V" Cechách vy
cházely teehdái následující řetkÓ
lysty : „Národní Noviny" „Slon
vanská Lípa" (orgán spolku „Lí
pa" který po celých Čechách byl
rozšířen) dennik „Ranní list"
„Polabský Slovan! v Král Hrad-
ci a„jicinbky fctniK" uuyz
pak po revolučních bouřích svo
boda tiská byla potlačena a klesl
{toSet casopiu v Tlakouska a 38S
v r 1848 na 215 v r 1849 ňa 180
v roce 1850 ua 188 v r 185 l a na
172 v r 1852 (Ubitek ten jevií
so nejvíce při politických časopi
sech jichž bylo r 1848 306 r
1852 však již jen 59 v celém Ra
kousku z nichž vlak jich bylo
pouze 12 které si samostatně po
čínaly) R 1853 vycházelo v Ras
kousku pouze 53 r 1354 56 r 1855
58 r 1856 69 r 1857 59 r 1858
60 r 1859 68 r- 18C0 74 r 1861
98 a r 1S62 109 politických řaso-
pis5 Tiskovým zákonem to dne
1862 byla opět prohlášena svobo
da tisko což mělo za následek ie
se poíet časopis S znaěně rozmno-
il R 1861 vycházelo r Eakoa-
ska 810 periodických fafoplsQ r
873 vlak již 8C0 výšil ee tedy
ropskýeh atátS zaujímá Rakousko
co se novinářstva dotýce" desáté
Erírto V Rakouska připadají 'je
dny noviny na 24823 obyvatelů
v Nínecku však již na 14581 o
byv R 1872 přišel v Cechách
32346 oby v- jeden íasopU v Has
lilí však na 67953 a v Bukovině
dokonce na 203000 obyvateli „ _
Opět nález v Pompesi Ku
konowminalého měsíce ] učiněn
při kopání v Pompejí opět boka
tý nálezNalezon totiž velký po
klad zlatých a stříbrných věci
kterýž by sám o sobě dostačil k
pravému obohaceni aejvělsiho
musea Zejména nalezeny ěetné
stříbrné poháry a talíře vásy ar
cadla pak zlaté náušnice zlater
vyšívaný váček se zlatými a stří
brnými peněai á jiných věci toho
druha více
Český průmysl ▼ cizině Pile
se nám s Varšavy : „Iv obesláni
světové výstavy ve Filadelfii při
hlásilo so odsud přes 60 ácaslnN
ko mezi nimii té z rodáci celit :
inženýr p Karel PoSepný (vysla
vt plány na pivováry a lihováry)
p Jáchymek (vystaví umělecké
rytiny na zbraních) a továrník p
Adolf Trecer (vy sUvi stříkačky)
K tak četnému účastenství a Var
Javy dal podnět a povzbusení
zdejší americký konsut pBawicz
na to ujala se věci sama vláda a
učinila opatření aby pro filadeN
fiickoa výstavu arSené věci dříve
ve Varšavě vystavěny a pak te
prv do Petrohrad a sa ácelem daU
Ší dopravy odveleny byly"
Stařičký historik ruský Pogo
din zemřel Pogodin narodil ae r
1&00 v Moskvě studoval v rodis
šli svém gymnasium a universitu
zabývaje se tehdáž hlavně krás
nou literaturou později starším
dějepisem ruským k femul pobi
dnut avláště Schlezerovými spi
sy zejména zajímala ho otázka
o Varjagorusecb o jichž norman
ském původu nejednou měl pat
ky s Kaěcnovským K1S23 stal
se adjunktem-profesorem vydá
val (od 18S7) dějiny rozličných
státu v evropských (Všeobecnou
bistor bibliotéku 20 d) řetné
monografie z dějin ruských (o I
vanu Hrozném o NcstoroTé
topiso O městnicestvé aj) kom
pendium dějepisu ruského a sta
ré památky ruské (paměti Poeoi
kova Kirilova statist Rusi za Pe
tra ald) mnohé rozpravy bistor
umístněny jiou ve vydávaném
jim časopise Moskvitja i ně 1S41
1856) jakož i v jiných časopisech
Výsledky pozorování svých o ra
kouskýco Slovanech nabytých
za pobytu n nicti podal v an-
raýcu rotitickýcu listech Pia c-
stách po Evropě i v Ruska kona-
ných rozmnožil znamenitě vzácně
svě sbírky ruskfcn a slovanských
starožitnosti (o nicnžsrv Casop
Česk Mus 1852) která zakoupi
la ruská vláda r 1S52 Další i dří
vější své badání o ruských ději
nách složil v sed mi várkovém dí
le Izlědovanija zamecanija i lek
cii (18465l) kdež pojednává o
Nestoru o pěvoda Varjogfiv a
první dobá dějin ruských o vni
třních bouřích do nájezdu mon -
golského atd : roku 1S5S vydal
aiIn nflirrd nltr f r lťtll n irn
'
cese carevico Alexeje
Hospodářství
l'TOptJné vusobeni Itvctm v
příbytcích ]še(vaných rul
zdraví UdiJcé
Lékaři jíž dávno nabyli toho
přesvědčení ie vzduch úplně su
chý buďsi již teplý nebo stodoný
stejně škodlivě pSsobí proto le
sójím plíce i pr&dušnice přílišně
dráždí ano ie dýcháni zcela sa-
chého vzducha právě iak Škodli
vých následku má jako kdyby
chom ustavičně dýchali horký
vzduch a kamen neb výhni
Často so stává ie topením ob
zvláště z vnitřka vzduch v při-
biteteh tak se vysuší le škodlivě
na zdraví působili musí a mnoh
dy to bývá snad příčinou lecktes
rých nemocích jimii trpíme pra
vý jích původ ovšem neznajíce
Velmi snadnou a vydatnou po-
pomoc v tomto případě poskytni
je pěstování květin v příbytku
jimižto se jaksi vzduch osvěží a
zvlaží Květiny jakož i rostliny
v&boc vypařují poměrně velké
množství vody zvláště mají-li
mnoho a velkých listS jelikož
právě na t5chto oiy průchody e
nacnazeji jimiž se voaa a rosuis i
' _ 1
nv vvnařaie Jak velká množslri I
" _ " I
vouy veui ro3uiny en pr lištna
0 m a a a a
td stromy za 1 noditi takto t:
sebe vypaří jo tétuěř víře nep3
dobno Košatá lina nro5třelní v
likosti inéie ka př snadno z den
přes vědro vody vypařit- Rostli
ny v pokojích pěstované vypařa
jí poměrně ještě více vody proto
že jsoace v tepla pěstovány boj
néjšlho r&líváuí požadují Ovšem
ale radno aby se v příbytku hla
vně takové - květiny a rostliny
chovaly které přilii nevoní coli
ostatně dá se snadno docílili pro
to ie bez tohe v zimě máto kteři
kvete '
Příliš vonné květiny by totiž
hlávně svoa vfiní obzvláště aa
nořnf doby uškodily Listnaté
betvonné rostliny prospívají na
proti torná jelti tím že listí Je
jich kyslík vydychají a tadil
vzduch ve světnici zlepšují
Takovýmto způsobem promění
se snadno dosný a neadravf t
suchý viduch v příjemný a pro
pesný
Komuna tom zaleženo ten
snadno se o pravdivosti tohoto
náhleda přesvědtiti m&že žkol
nost mnohostranná tom a sajUtl
naavidcule Ostatně porovnejme
pouze Udí jel pu celý den v díl%
nácb pracojí ve Škole ba r 4
řadech a pUarnáeb dli o ně tur
kteří na volném CMtéta vsdacha
so ponyhajialiji jako ka &dL rol
níci myslivci zahradníci atd- a
zajisté bez rozpak 3 bade nám lae
rozhodnouti koma jeho zpiob
liveta vice a lépe slouží a e vl
če bodromyslnoeti jarosti a adras
vlnalesál a f%
lirách fiarý -oéjr -nmlyl-mímii
roli jma hrách stadeooa voioa
aby za 12 — 15 hodin láJě nabo
tnal nejlíp tedy a večera pře
noc do rána Pak voda odlij
a hrách jeitt vikký da mtraě te
plé místnosti poUvi aby pozvol
na zakliliL
Za 4S hodin tj asi Uttiba ji
tra bude kliceat tak pokročilé
jak třeba hrách ná nyai chať
přisladtou a kdyl uvař i vyro
vná se úplně satadéma ztea4niik
Ostatně tím docilim i jiaoa vý
hodu kteréž jinak dosíct nelze
Hrách takto pliravený jest vidy
měkký ačkoli by třoba dl eby
Sejného zp&soba avařea t4u mlh
kosti nedosáhl Z této přiJiny
avláště nalim kachařkám tato
přibrava hráchaodporuvajin
Il&rax (4 ) Itentk prtll
Známá všeebecně jest ta věc
se se noiandske a belgický pra%
dleny zručnou! a zběaloatf svoa
u Jištění dllejltch tkania a prádla
vůbec vyznačují méaě známo a
le bud obecenstva 1 k torna či
li bledny (boraxu) na mUtě sody
ožívají kteráž se pro ůlinlivodt
a neškodnost svoa i a na k torna
odporuJoje Nizozemtká pradle
na přidá na 30 — (0 iál voJy a
si přehršlí boraxu a apoN tak
skoro polovici nejlepliho naýjla
I větší belgické práJelny a toir
ny vabec podobně boraxa oulí%
yají — Velmi jemné látky a kraj
ky saeson bvze íkdy i vie bora
xu nežli svrchu odáno proto 1
jim vSbec ani školili nemile j
jest totil solí jak se UcVbně říká
vá zcela neutralnou t j nepSao
bí ani kysele ani šíravě Našim
dámám bych vlak upotřebeni bo
raxu i při obyťrjné toaletě velmi
odporncoval proto le s nejenom
ka každé t ji tvrdé vodě hodí
nf brl i na pleť velmi dobře paso
bi Ovšem 1 s proto boraxa tél
m přísadoa glycerine beoso atd
k připravováni poměrně velmi
diahých avšak proto nikterak
lepši h toaletních vodiěek atd
používá Borax s hodí výborně
I co píisada k pomádě jakol i k
i práiku na zuby
Padoucí nemoc hojí se zdarma!
Oautiy trtti yaJoaCi araaaci at aa aatal
tt 1H- PUtsE m VMW JdM lak tWMV4
cjlai poU a !
ZOAUMAI
Jattia trMka p+t Inaa pra aS tmá kJi2
nl pwladatkt etrrutc a atrra t-l a
rotwalai 1Wk1 aea aiaraa
1 PADOUCÍ NEMOC
I +r irv nMAia
j ruí aa rjhml pho UkM
I ItlAlaia ml tahttíkw a aaaala a
atajl teak a
výboji vás
aC i kwaaac art aaaiarairjat a afae 1
fMlaky a áaM!m iWl m mtmrm
ra-i
a lanvtckOB na tksiikt
nfal měrjtm alnaa aaaty na Ks-
raa-Oflna ptUm a
DrCUASTPRlCE
ST WillnailBit XXV TOKK
Ayer's
Chorry Foctoral
raoTt mzmocim t aaxe a rticíca
3AMO jsoc KjíIzl aasTvnsirrí
Mooat sutitL xariutxi
piSxost a aorcHOTk
atl ntkau T
jr an !
hmt t-a tb
Mrwlra ataa
a4i4 aa aiicaa
aiu a
aaAic
bteaa iWrk itA 4nltaki k taffli
ral citn boitti a hait aylJaaa aHtay
krk a aitaN a4 ul t- -Vjaafca-
}i aa J4a lafaaaaa v tminmt i a
rti a awMMa airaMa h~m
a uut a ia— rrfay tao ta
um a tK-bi lak I aJa a ř?
aU J lo vrak lat aa aít aa avkaa aaa
auat tpattaei l+mt k- lca aiv
trtHafth ivaWSaitcS JiatrS araurt
1 rt aM-brkM arařvtar kiTaik a a£fea
urfiH Mr klramk tatlMkaUt La
vk a aw4íi aa- k &ai wwfaaa k aa
la- muí pi rmea iiaiiai k a aMwrai
m pnu pwfalkkai a ařk a rajr a f aa
B-Wkt wk4ait ktwai-ia aaax a
sřTacaaaBHi
4mm alte autivfeata lai arkraaa a
r ar t taiak ua b-u
a4aaat ktrr aaaaraaaW: a iia aar
' mmtmétvmii Vat iktrit rtlrtl
ovMiaa Ukm ra Kaa aaai -
tu laanh )h aaeSraaa lama
aailu1 ramiiťk aila) ! araa
aáukt nmia a aaaxjatťaS aaaál aaaiwatM a
nlasra mirf awěilaiktujci laik -S-
k W air traivti ruf a waianra t
kV i ljk Wako me tua 4a aana
tawla Hl b vnukni kfaaaka m f
au hrftattM kaai a Mtsi arUVsa aakia-
ia a araer ar bkM Wiílw Sf la tnaaaa a
rTra kaJ)t a asftta ax UU ac aevtrtt
1 rUt Tkrcky aaaíalt hra aa au ikálb
jt a ar aua a aru va viuf
rt%Mvaa a a
DB 3 C AXtMA ě CO IjOWZXI UA
rakuclcf ch a aaal tlikrk UAraaukt
lf rroJik a a tlara Wkaraat $931
oniHá sueel 8AIXT Lorin
ciiottu::3
r Dráha-
KANSAS CITY SAINT
JOSEPH a OJIAIIA
DralalMiřfiaaaaÉ (aMaMt
Lei Víj w araau iBa_r au at Litaja
MMaikMMLMalllMIka
raibiaaaw]r m$ma tkwtm kaána) tkly
aaWf immU t baira lakk a
aa takt aHtakttaaM fcratkoan anrti
kť~taar aat T:kSJ a mm kapají a értm
wm tM y KJkiaCkMa
J0 L llradbary
Jt PCamard
'Wal (
Jna
krk a ftm % w~
vrakearaat pm
ka aH aaaM 1
aW aaaaa ar bm
LJ1
NAŠE NOVE ZAŘÍZENA
TISKÁOHfi
jM aftli a eetlaa aá
Má vhnit druhy pit
A avcat-z oaaraaJívX
vosHerotishovoptace
Velké parní lisy
t~ aužar kr
imIi kfcu — Jud
u txar —fitr i
akt
varmsfe aicaia a Lávat
Stanovy
a vollio plftrraty
WHMkUMU aivllXaJt aLZ
tJlaa-afckar%aUaa VKaS
ČESKÉ
ANUUCK8
FRANCOUZSKÉ
NĚMECKÉ
!Ui aaa-4Sa jaak aaaa
I1 ťarsKaiMHir
NOVA XSSAI
70 ct
poUt-li na NEW YORK A
OIUENTAL TEA CO il PANT
obdržíte obrat poštr 1 Lfcrv vf
bomého řaj tK4og Ymn II y
soa EeglUh črackíat Japaa b
Siixed takového jaký ebycjsě
prodává v otaliapo I ÍZii až
1X50 libra
Je to kntkaa a vvsaaě aeá-
ntýni ž novým apraveim pwity
malé aái!ky sboži aaokoa za
slati sa velmi tík rjUhr !
něji al li p Exprra Cjk bk
řaj jt Maz# t ni
Nw York 4 Orient! Tra Co
{oažitá tí-t %ýku4y atUithi a
rťilá výa %HÍbratllia ps rw
lém S-til nejlepší laj které
s kdy dovezly a
2H CENY VB VELKÉM
Pokaátky prví brt vaěly #V
jedaali laj svij k N York aad
Orienlal Com paay jo :
1 Poněvadž pošas7aot ta dr
ží jdiaě listé a avmfkiiivaaé dns
by caj J zaáaaov 1 ekromai
msolatvi tak sváných ?ajl jt
zfalšováno Lstím vrby a jšýca
strom 3 ano i srnky půka ko
ky olova a pilukaaki a cl a bý
vá barvený všťLTtk a prWávaaý
za citý řaj Za to mlž kapře od
New York X Onetal T lva-
pany novým p&oWca saála zi
mýn C-lkrýt i pinocnnoat s£klš vá
ni caj a spoicaot ta bi k v
děli adrlti rtDji dobtol pověf
i t_ _ g- __—_
um newu prouJtTail r Jia-
no nel-ii jako xo4
PRAVÝ CISTY ČAJ!
2 PoAětadl nai aojtaot
nás avirbortaj abyehaat impor
tovali aa kotové v velkýcň zao
bách a tak mlžem prudárati za
lvaá renr Ksr- vWkv
taje naá v pHktavevh čiay a Ja-
Keska a tas aaapaiřic ao
výloky na protrUiky a 4
traty S PoaěvadJ jsm aavedii ao
vý systém ebcieštai novi
tisn npoKet výdlk pro-
atředaika a přkpaika a davá
tnejej kapajkuo poCajk jři
bo na kaido a ira ty i!ta
draky íj za cena v v tikám
4 Feev4J
1"#1ms yWr#vi JAj suaik
jest dobrý a laciat Ja? a ehtě'io
a a m a
potřen t#ia vjnovtu je v v
vál propěch byst ai ob'laaIi !
ib4 os na caj
Sir ixt tál ewaaik :
tlakaa (tmmmrí m Sk m-Mv —m% tkra
Mika Aaw aalBKft
takara) ÍS m aJt ! _
naaanal kajat a Sk ka M a SI Sk
Ufmm aaaw) a mHmmmi St
%aaaa CkrkaMi tlam — jiaaiai 1 m
aHa '
I- a afliaw as'' aa 4r ania
Ta Hfaa m atk Aa-
tw voaa: euxxra& t%% coatriar
ava twj aur a
iiEr:n? onnu-CD
Uaji jlri a ajvlt!I zásoba f
D0T a STĎEVICU
Za thoti m ruíf
OUAIIA mním
slzy
- K Ila pvMaoatl L-iiy
ba lUý 4vr afá
Chicago anorthv-ccr
tímha
OMAHA
[CHICAGO A HA YYCH001 i
a t l
jediná při d á c t sta
do
aTVrr£Mk f a-t iWr
ZhChmP vři íw
lltU S kswV XaMasiat
6rasa 1#7 jks
'iřaVř WAjr4mm+ i%Uavt
ťxaa
Jaa a#nk4WiajaM
O 14 A 11 A A~CU l C A C O!
a lai ii i
Hlav! rt-rojuL
V 3íusycaf Taixai Jscrtojs
dv Sa City Yaake) a si--
vias) aat a rmmiA k á-a Oty
a Pactďs raruad
V Gavsn J t sj-ts3 da Tri
!Vtr I5 ltua Ottawa a
Ksk
V MuLtnaia d 5c lHt
apa tiaia a viaKSt &%
vevšpvtaisav
V CaaaA Eutss L W:r£o
Cedar r s CUarí Cty Bar-
tsj i dá iab4 P-a
U l lJtN LH CaiaMk LCpua
a a Xmetm asatlaa a 4rAátclk
ll ť-tet Dkibav Cau
caA iKií s í a Maavxta
V Fturv I Frvwporl Raci
a M:lraák a ka iia p}
antÍ3a v WI-iaia
V CuscAdt mm aai drakaasi a
lixtiy phsi
ka
aa a— m
l-auSa iau a uaata a a aa aaaaavK aa
aMaMa)rNIki t r tL _
Vik a" a-paaat aal
Z Zaaa r -ai akWan ian
11" ttmm+aw m Jf limlmit
lata A4-T tS kkaaX k V Ukaa
J JI JítmJatMf 2 yayil
Vm iDm 4V řaaa a-
Nelesli asíický Est
UMĚLECKÝ A VĚDECKÝ
m WkAZsii'klt
& IfTTJ ra"?
Sá) ČÍŽ SCO l waji kaaaa"
akfwtt aaa£ a - cé fm
Wmmmí mmm mm aa 4 ikav a a a hifi
aka 3a
O TaJf mmm mm
rkt a A K !
ijkluaÁ mmrtrújui rzr
NOMÍkl tp+m+fm+f+C fit aul fc"4
ckýa jaxtitatvaf a rwiák sii páva
JkaXt PaJTVaV UtlC al i Zl
TtAkfch poštivatck raara-ssiL —
Kaca tlabaa t r převzala viak
7 ao Ťv k eěrovkýc4i pari
Ik si prav k9akarjCsf
slrÍBaí SrTwa-Í Ea
I-fe a aaijala taku rvni mu
t v pro{Uvt4 rrfkk#-aias
ratká JJ Udě jl ayai saesi
lLvak£rrra % New IWasm jcav
áim jak leiaraa Tartaar
Savjk Snaa Trkata Yt
l a Oaaf-s UVit a laBjHaia
ťatík HtAcr 1sí VkaSanai
KpaVX t '-t j0 Mtja
4 zv " i kly vysek
BSiř t t tilafat
ta v j rvveá h
{Odf U U m i í
vyljUo LJa
ti
1 WuSu
at% 'i a í
í - V Lá-
tni
KH
ttaia #tal -šfeMa lLi
lř"tr jrs ! - a s
k av
teařvvfaaaawvKa!
ěkara-lva
rwt na? nfa m ai a ratéfa
a jaaaxtftaa mměié r— ' iiiainwi
X fc I a a au a— —
tf+m laaiky Kia Mtrtt
i rjam nwyiai %mm aw— ai w % 1
aAJO O al kl Taa iH i SW
anrflaiaay fcav aky laa
MlakaaVaSajaaa aMaaaa 10 4 SaaaNaHaja
kaat a ikrakia k mmm aa— í $M kraM jm
aa 1 iH laa 1 4 aiaiaaTa ni-i i i miI
kaara awa mm MaMaaailal
ém im MJ mm mmmm mm m mmm
m a a- aawůM a r l ia i rit ť
a fi'ini mm a a Mna i-m tt
lija "' vmiiraii S a n i - - nn n
yraS ytat aa ara aJ
aW a X aV taT% aam iik W
aajaaj-aiaaai ji i Pm ax aij ai
aiawki aaamaaf miaaalajlaai m
fca — aa a kan y ti a% aJr-aifa ia
k kan%airy afkj wmty mš iJaa M f
t"x-rr 4itrn tm — — t Vaa
a- a SaSita -a aa mkmai k-lkk a-a
ritklU iaiia a n„ ata imm% ai
ytaktaifa aa-aaa iiMiit aabaaéa ail
V r%mmmtJmt3f kUMMiak aaaa
ik Wía nkiaiik a£S aa kkaaaa a4
r?av "mít mm rWa aa i ranan Taa
ISjlaaly %umm aaaaa
VSaUaaa af aa aaaa4a jia ai i a aaTa
iana5av-- 9alsa naina
t SOI S CU B r tM i Tal
BtUaaaaa Cw T aaU Tak aak
Waaf a?ka t- C
rtmm aa ka kaa k m toaa a a ria mm-
frr
C2XHA AST PAUL
SAIXT PAUL KxrnEss
Vakfty awAat n ka ft tím
PuIIartovy pt&tě spací vezy
tu a -tml Mt aayx
AYER-A PILULKY
(ITIUU CATUAalTIC PILIA
AYER-UY YLASOCtL
(UAÍS VIGOS)
JV a-Wl a iWtVá Isk
1 1 aa aa'av ka ki aaa-
i tMlMnal%atMa
i aaaa mtme a
tf-JLC 41 U 4 UiWlU ILUt
pra~íi a aaa ~Jk saa at
Urii lni iaaaa lail iaarajr Bt SS
Caica3a Ssek hlizi a Pa:i5c
draka
Tk Car t Ck4rml Rostso
TžiLJak CsTkElNÍ CSSTA
CUAHA OOISÍCASO A KA
V t CUOD
IT-S iMm -V -m' Xsjrt
Dra thit fvliitai
kk al a aynai 1
V lsa
i a ff m
wmm aa rsai
List k r rtiln k tloUal ve
Tisech tr CcLu ttík svíi p
II FaUJL
SL W Clatr
Ta?:a k4a
T A Ealn kLa
M i d mm~mm+ mrn-rm f
) (( ba=£í
' J mZmmmmTZmm"
ak y wt ~ -i -ami
aa ta t
aa a ia +r-tm& a á
m- kJl a
— w i-llattt a
atyaaaakctMka] vtk
aa y — V S11 ul 1
V najat Sk msmtm Wa f Z it aa
mi tmmt Tr ip a)-
'řtl'T-aWk SC aéaa-
a Ja aaak aak a raOit
l-av
yaiwwiiaa%i(iiaJ1a ia ikii
" aw-a a
S y i lan '
i v" 'X ' M
1 í S " a mm av aaw
' mi a aaraaa t a'a aa a — i g
J -a k m nia tra k may- a — i
a-a a jr-? - vary i i i i %
ak ia asan r- mgj aa a aaa~
aa ai k aaa i m a m— a%t a %ua aawsn
Ua a -saw yaawa a!i' a fcaaaaajt
kna y a? ai awHkaaaaaa aak aaa
aaOavM aaao a--a ataa aaaas
rv Wk -wa
V
V i 1 aa a frrvaaa
"V - araa- at~
l r~-—
ai 10íaa Mur%
a ayaataaa a mbatft ak tm Itné aa
tMala aaa kaaa Bawu anjw mmmX mmm aj
aaas aa mmm mmm tútti aNn ky avav
kts áva
kiiaku —lilky um 1 talM kaaaa atknaa aak
kaaftakMkkiwaM aa ka aak ava
aaJBMk aa aaa aa rmmf l kaa eaaaaav
ka mm aj i a Ja 31 m u aa kka)
i a tja aaaa akaaaaá aa a jaf aaiavkaa
ajnr k Sjm a%raj4 aa 'aáiiit
nate kw irmi impm Vasa %k 1 wi -m aaaa
Tmiiímrm iTta%J "r"" ' "
Wan
V W' aianl
- tY a awaacsaav Cbat
f!L mmm eomammm a stra ' """rT"""
V jMmm ía-í m - — k~ 1 II Lil u k
aa a— 1 1 a 1 tug%mm a aaa jika
V fwn aaair a tkaianart a k Faal a lln
fm mi im aatwV
V mmt% Hmtmm a ki ttaa — 1 — 1 aaa
ruin mmm% -— m -m m mm
Ifan Umí a wra J -'- r a
V mc V I a a kjaa aa
Sk mm— m m m tmm fc kaaaa - -r —
V iak hiiia I a r— a a 1 = - mmm
mmm W a -a a -7 1 1
% l rm mm i ir 11 m mm -rl my _
Mk vkauaa ISat
V Vm s la a t iaauaa srí-rakj ti rtkia
fa mmmm mJm
k k iWaM a a imm aut araaaa) aa i aii
~SH5i-r-t?aS:t:
aa fiM av r -" 'i'7J
knai % i a aa km— a —- t --7ííi a
a™aiaataa a ti ani mt
ViMakkMaa a
at- V J - mmvmmm mmmmt -atl a
ařnm " aaaa
- aa m -
aat'-c' niaia — ZT mamml a SaadkMaaaf
J itm ast ml rtJ a-m mt
J a in WaaTL " "" -
ptík iaa aak tó
kaaarfa aa aavMaja — ťaa pa
— v in _x jm
(% ni Sk ak — mjm mm% H k
iá aarikaa
immymrm arik-r — — mm
1 m a 11 aaw a aamtyaa afcaay mmm