Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, January 26, 1876, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    "~SiaSi ' J-~=- yii _
v
])~jTJ
TÝDENNÍK POLITICKY POUCNT A ZÁBAVNÝ
Majitel: EDWARD BOSEWATER
ROČNÍK IV
ADRESÁŘ
CRETE NEB
CENÉK DURA8
"Cůský ho-iineo Páni hostí na
leznou vždy čerstvé Omnh'ské pi
vo llavauské doutníky kule
čníky nejnovějsích druh i
v ICF 8TEIDL
Český sedlář oblooií krajany
avé vždy dobře jak ae každý kdo
a ní-ho dosud koupil ka ivímn
proanecbu přesvědčil
líTTr)
M ČADA
Obuvník Kdo chce dobrou
trvanlivou ohav za rairnoa cena
ner-bť jí? navštíví
S-CTrí) ______
JOS KLÍMA
Hostinský u nádraží Crete Neb
V AKSAMIT
Kovář a kolíř Main Ave
Příspěvky povstalým Jihoslo
vanum Přeneseno z čís 28
p- il- Čada Crete
Jw MU-lý Niobrarn
Kr Bronx (Němec)
" Jan liižiřka
" Šrajer
" Emil Pisvhl
Jan Šedivý
M Jus Dryák
Jan Mladý
" Kouuovský
M MuJra
44 Iiř Marsbal
f 1950
1 —
-23
—50
— -2ú
—25
—25
— 25
—25
—25
—50
—20
—50
44 Jo G reer (Cet honřmec) —25
Max Handa
" Vid Ilanda
" II We-terman (Němec)
Jam Stotl (Amerikán)
—75
— 75
100
—25
—25
— 25
Síni Ilraix-r f "
Ed A Fry ( )
ťbrneui 12750
Ylem pánům dárcům uejardeč
nějšl dik zvláště pana Jotteta
Mladému ta obStavot při sbír
kách Franta Janoušek
a Niobrara
Zilky {! vkU pronirae a
irerati J Novinký 133 Farnbara St
OMAHA NEB
Telegrafické zprávy
ANGLIE
— londýnský Časopis „Ti
mes44 přináší delší článek
ohledné navržené stejné
mince spojených států s An
glie a dávi zřejmé najevo
že a tím návrhem nesouhla
sí — lvMná modlicka
„matka44 Stewart z Ohio
navštívila shromážděni ná
rodního ternprenvnlho spol
ku r IjomKnč
— Noattsti Na dráze u
Hunlinglon zabito bylo 13
osob
RAKOUSKO
—Nemoc maďarského stát
níka Frant Deaka se velice
shoršila a nemocný zaopa
třen již svátostmi "umírají
cích NĚMECKO i
— Z Berlína se opétne te
legrafuje I Rismark už za
se trpí svým neduhem čiv
nim — (Který kozel asi zase
tu jeho Čívní soustavu dráž
di r)
FRANCIE
— Povést Že by Francie
svou váleční moc rozmnožo
vala se vyvrací vládou roz
hodné
— Viktor Hugo vydal vo
ličům provolání v kterém
vyzý ví aby se utvořila stra
na demokratická která by
Íracovala na zavedeni roz
lodčich soudů místo války
občanskou válku amnestii
abidu řádným vychováním
odstraniti se snažila
APANĚLSKO
= — Dne 21 odbývány byly
po celé zemi volby do Kor
tesů VSude panuje pořá
dek -
—Časopis „Epoca" vyzý
vá ministerstvo aby se zem
ské finance na zdravém zá
kladě uspořádaly a na všech
stranách aby ae spořilo-
relgieI -
— Internationála v Noise
cA vUdv bezulatnv
chleb pro dčlnictvo
Herald)
SRBSKO
— Z Bělehradu se ozna
muje Že skupltina povolila
rozpovet válečný
ITÁLIE
—-Časopis „Daily News"
dostal zprávu z tlíma žo se
od zdravotního stavu kardi
nála Autonelliho nechá to
nejhorŠI očekávati -
HERCEGOVINA
— Do Londfna telegrafu
je jeien zprávodaj anglický
že byla mezi tureckým voj
skeiíi a povstalci dvoudenní
bitva Turků bylo zabito
3$Oa povstalci ztratili asi
100 mužů — Trebinji hrozí
hlad
RUSKO
— Y Odřse byl jenom je
den obchodník zatkuut pro
prodáváni zbrani a ne 12
jak se dříve telegrafovalo —
Tento obchodník byl propu
štěn na svobodu s tou vý
minkou když oposti Rusko
KUBA
— Z Havany se telegrafu
je že povstclci zničili mno
ho sadů cukrové třtiny a
vlče- osad vypálili
ZSongres
Senát
Dne 17 bylo několik návrba
podáno a týkaly ae blavné Jd
pory želeanic© od Miaoari k ti
cbéma oceana pak návrh Sber-
tnanúv kterým e president lida
vládě britukA uřiniti uávrh aby
e eralouvoa ravedla jednotná
mřna v obouch státetb
Dne 1 předložil Thorman pro
tokol aákonodártitvi v IxaÍMÍauS
kterým byl Jamea B Euntia aa
polkového senátora evolcn Je
likoZ ale tato Ibtina nebyla gu
vernérem potvrtena roxpředla
:e Živřjn debat o tomto xásloji
KoiK nJ unneiono k rávrbuSber
iuana že aa tento aátoj do tisku
di a odloží— Ii!e byl přijat na
vrh dle kterého vojenské soudy
maji právo avedka uvřtntti pak
li nechce avřdíiti — Občanští av&J
kovó vlak nesntřjf déle dvoa roe
Icq vřxnSni býti
Dne 19 předložil Sherman 21
žádoRtf e Ohio kterými ne ve pro
MpSeb Tom SctU jižnl pacific
dráby" na kapu „ttrýc Sama"
útok fini— Dlouhá debata o vy
vinula o záležitosti voleb v Missi-
atiippi a nebvla ukoníena když se
Henát odrodil
Dne 20 byl k návrhu EJmun
du ministr ipravedlnoti pouká-
án poiati henátu správo jakých
vf edka ae dopracoval v rorNt
přecb a pacifickými železnými
dráhami ohledné odváděni 5 pít
a íiatého užitku pokladně epol
kové rovnřž tak byl finanfní mi
nistr vyxván podali zprávu řeho
se v téže záležitosti dopracoval —
Aliaon předkládá návrh aákona
tykajíc! ne kladeni mostu přen
Misaouri o Sioux City — Yet
předkládá dodatek k zákonu o
pacificLýcb Jelťznicícb kterým a
tyto aftolecnoati donutili maji až
na dnelnt dan zaplatili úrok}- a
6 roky a úrok i ae itiátních dluho
piufl kterýžto návrh odložen byl
-2šáiKt(u & pokraoyalo v de
batě o volbách t MtiíMifwippi a je
likož Morton ae avou leíl hfctor
býti nemohl byla tato záležitost
opStnS odložena na pHIt— Po
tom pokračoval aenat v od Q v od
není návrhu aby Jednaí řád o
boa domu zastal box zmeiiy Nej
živěji ee toíila rozmluví o návrš
hu Mortona který i přeje zmžnu
rtmn vvnetbánf S 22 tíkaje áe
- ¥ "
a?iláil hUsl pro pre&identa
vicepresidenta odevzdaných
J3ayard navrhoval že opolečbá
komía pro domácí řád poukázá
na býti iná podati zpráva jestli
jak změny by ee roSI 'Sfidae
vzlti Vvelovil nábled"ít lento
§ nikdy nemíl přijat býti do jed
nacíbo řádujalikož každéma i
obou kongresnkb domft propfijlu-
ie moc vomn nir anicibi
_ t J T A f
Žádná atrana viak nema právo
k takovou moc rJmuuda ae
přimlouvá za přijetí návrba Mor
tona 1 1 ikrtnutt zz a acnvaie-
nt zbvtka jednacího řido Aviak
ani proti Bayardova návrba ne
má co namítati— Jíayaraov ras
vrb n to zamítnut a jednací rá4
TVnivbánlitt §22 přijat— Sars
gent podal návrh zákona jímž ae
telegrafním společnostem udělují
jiatá práva a přípravy hni na za
vedení telegrafického ayetěmu po
itovnibo —
Dna 21 věnován témřř celý řáa
ach&z památce zemřelého mtsto-
prcaidenta Henry Wilaona Bifl
jcat posud tmuteíné zdobená od
doby jeho úmrtí Udeřením dva
nácté hodiny uřioil Boulwell foi-
máloi oznámení o fimití Wjlaona
a předneal dojiroavou cbvalořef o
iití zemřelého státníka pále
mluvil o té mže přodmítu líamlín
Cragin Cameron Morton Ajitho-
nyajiní Zerení tec přednes
tlDawea
Dům zastupcth
Dne 17 předloženy byly násle
dující návrhy zákonu i '
' Banka předložil návrh o všeo
becné amnestii — Joyce podal ná
yrh proti povolení prodeje liho
vých nápojů ve výstavě Filadel
fické (Pane Joyce dají ae vycpat
a vystavit!) — Starkweatbcr ná
vrh na skládáni přísahy ílenu
kongreau— Cutler návrh aby e
utržené peníze za prodané veřej
né pozemky obracely na udržo
vání a roaliřování svobodných
veřejných ikol národních — Jenks
návrh na zmenšení alužného stát
ních úřadníku o 20 pet kteří ro
řnS více berou než $1500 Presi
dentovi návrh oje zmenšeni služ
ného z S50OOO na $25000 rořnS
Z toho zmenšení vyjímá soudce
vrchního spolkového soudu pak
důstojníky vojáka a námořnictva
— líarrU (Va) návrh na zruSení
zilotia kterým se nařizuje zapla
ceut dluhu spolkových které při
vypuknutí občanské války pro
padly jenom v tom pádu když
dotýíný věřitel dokázali mflže že
v odboji neměl žádného podílu —
Morey předkládá návrh zákona
o povoleni $3000000 na opravu
hráze tři řece Missiasippi — O'
Brien navrhuje tento dodatek k
spolkové ústavě
§ 1 Žádný stát nesmí vydali
zákon kterým se jakékoliv nábo
ženství uznává aneb svoboda ná
boženství obmezuje a žádný du
chovni neb kazatel evangelia
kterékoliv sektě by přináležel
nemá býti spuobiIý jaký koliv
důvěrný nebo s řádným služným
aneb jakými koliv důchody spo
jený spolkový neb státní úřad za
stávali a rovněž nesmi jmenova
ní k jakéms koliv spolkovému
neb státnímu úřadu od uáltOŽons
ských nábledS ucházece záviseli
§ 2 Z peněz vybraných co da
ně pro ui!rženi veřejných Skol
aneb a kterého koliv veřejného
fondu pocházejících nesmí se ani
jediný dolar nějaké náboženské
aektě věnovati rovněž tak málo
jako ten nejmenii díl veřejnýeb
pozemka pro školní účele mezi
náboženské aektj rozdělovati —
Dále nemá žádný duchovní neb
kazatel evangelia ať přináleží ku
které koliv sekt? sposobilý býti
zastávali úřad jenž jest se státní
školou aneb a některým státem
Vydržovaným ústavem ve spojení
nechť se vydržuje již zcela aneb
dílečně na útraty spolkové neb
státní — 0'Brien pravil že při
poradě o podobném dodatku
Blainem podaném tento sv&j co
amendement připojí — Otázka a
mnestie přiSla pak opětně k řeči
— Wbite (rep) z Kentucky podá
vá návrh by so vlichní bývalí re
belové mimo JeffeiMon Davine a
mncHtovali a práva amerických
občana jim navráceny byly Po
delší debatd r kleré ae zúfaalnili
Raudall Wood (íariield KasHon
a Banks xainíti ul návrh Whitcllv
jelikož nedontul potřebnou větši
nu dvoa třetin Pro návrh bylo
165 proti 110 hlasu— Kdjž na
tento sp&sob se přešlo k dennímu
pořádku navrhoval llolman r
Indiána %by výbor pro bankovní
záležitosti a oběch papírový h po
niž poukázán byl podali ? návrh
ba zrolení zákona5 o zlatí měně
— Výsledek blaorání byl Žo ná
vrh ten 153 proti 112 blasSin zat
raítnut byl— ) návrhu Morrwo
na (lil) vyzván byl pr#éident a
by přadlolil opisy všech vyměně
ných se španělskem depeií v os
táxce o ostrově Kuby dále vy
zván byl vojenxký výbor aby vy-
lelřil jestli na konci války ně
který aktivní důstojník v občan
ské vyaTánefká neb koosulární
službě stál aneb co písař Čili ta
jemník proiiidentQv zaměstnán
byl dále aby podal zprávu co se
činili má aby ae to zamezilo —
Navrboulý dodatek k ústavě Že
president jednou provždy na čty-
ry roky volen býti má odkázán
právnímu výbú'o— 1
Dne 18 podával Enott Elen
právního výboru zprávu o násle
dujícím dodatku k spolkové fiat
vě :
„Ani nynřjSÍ ani budoucí pre
sident spolkový nemá po uplynu
lí Ibfity pro kterou volen byl
pasobílýia býti jeítž jednou ten
to úřad zastávali"
Návrh tento odložen na přiitf
čtvrtek k poradě — Dále by la při
jata oprava zákona o prohlášení
v&le státí so americkým občanem
— Právní výbor podává nepřízni
vou V správa na krušení trestu
smrti PřeSlo k knn(ma po-
t i i?
DoelS fřij-íi několik zpráv
přlslqaoých ytoro a pokralo vá
no v1 debatě ti povoléní' l'"roil
dol na světovou výstavu Mla
vilo o tomto předmětu několik
feloikft pro i proti z'1
' Dne 10 pod4f 4 výbor pro zá
ležitostostí jpolióvní zprávu pro
ti přijmutí zákona o zmírnění
Předplatné
0 M AH A
poltovného na věci 1 třídy— Pře
šlo se k denníma pořádku — Dále
bylo pokračováno v debatě o po
volení přípěvk v i rotí' dol k
světové výstavě " 5
Dne 21 přijat byl 142 proti 100
hlasSm návrh zákona kterým ae
spolkový okresní soudce McCan
dleez a Pennsylvanie pro tělesné
vady dává na výslužba ačkoliv
nedosáhl zákonem předepsané
stáří 70 let Na to přednášeny
chvalořoče o životu a činnosti
zemřelého místopředsedy Wilao-
na
Blaine Randall a Amnestie
Pod tímto záhlavím píše „N
Y D" takto : „Proběh vyjedná
vání v kongresu o zákona amne
Slie dosvědčil opětně jak nedů
stojné na každý pád viak nepars
laraentároí jest jednání většiny
když co taková datežitý zástoj k
pojednáni vy volá a zároveň o
svědčenl své ďsické síly tím po
dává že menšině huba zacpe a ji
k sumárnímu odhlasováni donutí
Xemá býli žádný zástoj který by
kongres vyříditi směl anii by
hlasové pro a proti k vvslyšenf
připuštěny byly Jest li věc spra
vedlivá a rozumná pak nechať
bez rozmýšlení se o ní mluviti ne
chá Kdo proti rozumnému opa
tření mluvili chce pak ať so mu
poskytne úplné příležitosti aby
se takový řečník blamovati mohl
Každým pádem se však musí z
ohledu slušnosti k tomu přivoliti
aby strana zejména strana mens
Siny měla příležitost svfij odpor
proti návrhu většiny odavodniti
Právo odůvodnění hlaaovánf
jakož i právo předložili návrhy
na změny které se jeví co zlep
šeni hlavního návrba jest uzna
ným právem každého parlamen
tárního skupení Jinak jest aten
tát na parlamentární svoboda
menšiny úikltbkem parlamentár
ního života
Bohužel činí se obě strany této
chyby proti parlamentariama vin
nými jakmile se oítí být dosti sil
nými by svou Osičkou ciíernf
většinu Ic platnosti přivedly —
Republikánská většina 43 kon
gresu učinila tuto chybu u příleŽi
t li finanční debaty jak v senátě
tak v domě zástupců kde v před
běžné otázce několik řečníka
strany oposiČní k slova se nepři
pustilo Tenkráte se vy hroí o vá
lo že budoucí demokratická vět
šina so na takové násilí pomsti
Pohříchu se tato výhružka při
jednání o zákonu amnestie wlmi
záby uskutečnila
Demokraté se rovněž tak ne-
d 3 stojně a neprávně chovali jako
tenkráte republikáni a vynutili
odhlasování beze všeho povolení
protinávrhv činili Proti tako
vému jednání musí každý občan
n spřed pojatý opravdívěprotesto
vai poněvádž v tomto mimořád
ném jednání spatřuje ruku dwpo
cie kterou většina na menšinu
klade _ O
Nehledíce však k náruživému
jednáni bez parlamentární svobo
dy možno o moudrosti Blainova
návrhu— kterým Jefferson Davis
z dobrodiní amnestie žádající
zvláštní přísahu věrnosti složiti
má— silně pochybovali —
Jest II pravdou býti má Se res
publiky jsou nevděčnými jest na
druhé straně joště větší pravda
že republiky jsou velkoraya!-
Šetrné zacházení b bývalými re
bely z kterých ani jeden dle stan
ného práva zastřelen anii v kase
matach vězněn nebyl jest krás
rým květem oné republikánské
ochotnosti státní zločiny zapo
menouti a odpustití
Když f již veškerým jižním
občan&m ve jménu národa milo
sti a politické rovnosti dostalo
vyhlíží to po 12 letech od konce
vzpoury velmi malicherně a úx
koprsně a co je hlavni věci zby
tečně tvrdýíjnS kyl se těm má
lo tuciam neamňeetoyaných bez
okolk nepopřeje plné právo ob
čanské (jelá věc vyhlíží velmi komw
cky pak-li vidíme kterak nejď
hlavnější nepřítel unie Jefferson
Davis svobodně se procháaí a
jak v železničních spacích vozícb
romány rozpřádá a kdrž so mu
naproti tomu v této pozdní hodi
ně upírá občanské právo
Takový exemplár jako je Jef
ferson Davis jest ca přítomných
poměří Uk' neškodný pro anii
jako ne j krotil koza v centrálním
parkii— Kenthlíífmo pro? by se
neměla politika republikátiikého
velkodaší proti rebel 3 m kterou
celý ctvUisovaoý svět obdivuje
radjkálně a bez poskvrny prová
dět! Unit stoji pevni jako skála
žulová v Nepřátel© ve vlastní ze
mi nemá již více Nezat házejme
tedy na dáte nikdy více a a nikým
co a nepřítelem který zjevnými
činy nedokazuje žo práva nemá
americkým občanem býti"
ročně tZ20 I poitavni
H E Bv D tl E 26 LED UA 1076
A HER UK A
SousUtí
Washington— Jmenování tíeo
S Bangse za pokladníka ▼ Cbk
cágo bylo senátem potvrzeno
Výbor doma aábtupea pro roz
počet Škrtnul při položce "JSlas
žba'vy slanca a konsalS" asi §400-
000
New York — Církevní rada
která má rozhod nouti by Mi pře
dnosta obce Plymoathské v prá
va když paní Moukou x listiny
členu strhnul sejde se dne 8 úno
ra Skoro 200 duchovních profe
soru a delegáta' je pozváno k
tomuto jednání ae dostavit!
Neobyčejně mírná zima je pli
skrovném prodeji uhlí příčinou
že se několik východních spole
čností usneslo dobývání oblí od
17 února do 11 března zastavili
aby se zásoby poněkud" zmenši
Ústřední výbor strany demo
kratické v Penusylvanii sešel ve
dne 20 i iu v Harrlsburgu la a
usnesl Be9látnishroralžděnt stra
ny na den 22 března do Sancaster
svolati
President Grant poslal dne 21
doma zástupců opisy veškerých
not které od 5 listopadu 175 se
Španělskou vládnu bylv výměně-
ny v záležitosti kubánské
Výroční slaraost folské revo
luce v r l8f3 odbývala se v Chis
cago v sobota dne 22 t m v i
ni „Tělocvičné Jednoty Sokol" —
Neznámý jakýsi ničema byl
dno 19 t m v Liltle Bock Ar
kansas zatknut právě v tom o-
kamžení když v státní vládni
budově oheh založili chtěl
V ligrange Ind praskl {20
Um parní kotel přičemž byly
3 osoby okamžitě zabity a 2 těžs
ce raněny ř
V jednom strávním damS v Co
lumbus Ohio roznemohlo se po
obědS náhle osm strávníkS a mys
slelo se z počátku na otrávení —
Slovutný lékař však který ihned
zavolán by) vyslovil ten náhled
Že nemoc má svCj původ v polí
vání čerstvého vepřového mana
V San FraneUku zastřelil se n
prchli zlodějský tajemník New
Yorské hornické společnosti prá
vě v tom okamžení když ho o
licio vyslídila
Asi 3 míle o Yangstown O na
lezena byla dne 21 t m mrtvola
11 leté dívky Alžběty Urumba
cherové která po učiněuém násilí
zavražděna byla Tulák Cha-
Sterling který jo v podezření že
tento ohavný zločin spáchat je u-
vězněn
Dne 21 byl v Joliel III
obě-
Šen Guo Henry Jaobs v minu
tem květnu svou manželka zas
vraždil a téhož dne odpraven na
šibenici Maranal Crain v Marion
III pro spáchanou vražda a kr
vavi msty na Wm Spenceovi
Y Penusylvanii byl znova nas
stolen v úterý opčt zvolený guver
nér Hartaft veluti sUrně a po
vojeniku v llarrisburga Na 10
000 lidí se při tom súčaatnílo V
pr&vo Ju byl o 3000 vojáků s Phi
ladelpbie přišlo 2000 občany a ob
čanu Z Pittshurgo na 1000 vojls
nu Oslovení guvernéra bylo král
abezvtKnamu '
V Mississippi zvolen od záko
nodáMv! Iamar téměř jednohlas
„
sně za spolkového senátora poně
vadž republikáné zdrželi se Maso
vání na ámluyu mezi $ebóa
Y Iouirtinně navrhl Sypher v
aenáta aby každý Člen který &
Mane více neíli 10 dni mimo aue
raovna byl prohlášen aa vyatoos
plého Návrh ten míří na Kuatise
který byv skolen do sonáta spol
kového odjet do Washingtonu za-
%Uv4t svézajmv
Lee-ovy noroaenjoy sUveny
dne 19 t w- téměř v každém vit
Šíiu městečka na jihu
V Mississippi demokraté hoc
lají prý dáli guvernéra A masa v
obžalobu a zbavili ae ho Z jedná
1 1 ji
sírany suieuavaji se černost kte
ří svědčí že bil v hlas v na nlA
vystrašeny a a drahé strany sbí
rá se svědectví ža Ames hodlal
apiskati vzbouřeni to státu
Nov nález zhotovováni děl o
čínii nikdo ve Philadelphii mi
nisterstvojválky jej teď chce zku
sili Je to spojeni železa a ocele
na dělech dělo železné a ocelový
mi čárami spojení sousta vy Kru-
ppa a Armstronga Nová Ja afítts
stava bude prý velmi užitečná
„New Yorské List která ne
dávno byly zastaveny počaly os
pit vycházet vedanloa a jjiSri
lisilkou
nim p J čapka dřivějšibo ri a
vyd „Nár N Jaoa ]Maěkadl
měnit nl dříve ale i přeplataá j
poměrné je anileno a se $U {
roční isoštovnim — ?
' Plejeme p Čapkovi adara
V Mtnesoti aákonoJáratvi ÍJ-{
ná o záležitosti temperwaiai DU
aákona a roaa 1S73 mul každý
lihoviny prodávající platit $10
ročně na státní 4tav pro epik
Strana temperenčal dí Ie UmU
platem prodáváni lihovin jod
poroje a cbcejej miti arašeeý
Y Iowa kUaovaaa V alkone-
dáratvl o spolkovém senátoru aa
místo Wrighta jehož lh&ta vypr
ší na přes rok V aenáta dali Kirk
woodovt 40 LeoHerovi 6 hlásá V
zástapi tel stra K 6d a L 2 hhw
s3 Dne drli společné aaaedáaC ]
volební
N Kentucky byl zikono-Ur-t
va zvolen Jamea B Bark za iw
na tora spolkového na 6 rok 3 o4
4 března 177 Back je schopný a
přičinlivý aaaedal v zástapiul-
stvo domácím 6 let po válce a bu
de dobrým Členem v aenáta
Indiáné svedli bitva ae s polko
ým vojskem a ležení Apache v
Caiifomii kd leží pluk jíxJr
6 pluk pěchoty KaJoši učinili
útok na vojsko bvli ale zahnáni
do hor f
pro kořalečaí podvdy Nechal !
se totiž &00 dolary oJmaaai m
měřil pak jinak nel měřili měl
ílmžjKdvody kořalečnikl podpo
roval ba odDěcoval
Indiáné svedli bílka tyta dny
ati 20 mil od Fort Berthold S
ouxi a tábora Sedícího Býka pře
padli Mandany a ukradli jim 3o
koníku Manďanové pa!iti ae za
nimi a nastala bitka v niž 4 Si-
oaxové ztratili skalpy
Daleký západ
NEB RAŠKA
Omaha— Zdejiiiaa řediteli drá
by "Unien Pacitie" aaalal pluko
vník Downry kterýž nalezl a
daleko Laraniie City Wy težicí
"CVntennkl Mine" a jejil vlastni
kem je kas zlata v ceně 20u0 do
lar3 ak bedaa zlaté rady
Onen kas slata roalifaoa ra
don maže zde každý viděti za o
knem MFirt Naliooal Ink aa
rohu Farabast a 13té alkt kde
na odiv vystaveno jest
B Maškarní ples čenký který
ae odbýval minulý Čtvrtek r aait
noMech pana Kučery vydařit ae
nad očekávání skvěle Návltěva
byla hojná a viděli jsme mezi ho
sty i městské úřadniky Prstrá
směsice velmi četných maškar
bavila přítomné nevylerpatelaým
humorem Pořádek byt vzorný
nestalo ae ani to nejmenlí aedos
rozuměni— Zábava trvala dlouho
přee pSlnoc
CAIIFORNIA
{[ San FrancUco SlatLaUka
přistébovaLstva zdejšího jst ná
sledující: PřijeL
52400
42000
51700
702iO
S5to
Odjelo
3700
31700
33000
satoo
38100
U2rs)
Přibylo
15100
10200
1VW
43300
r 1S70
" 1871
" 1872
1S73
" 1374
1S75 10700
l Pan Uenedkt kUaotaik a
New York a jeljneďávno odiad ae
svou pani zpit na východ— My
slel le tna jeíté zbývá čaa vyřídil
sobí několik zálelitoaU kdyl e
tlak do nádraží vránl tylji
flak jebopaat pryl — jvroaaaý
šleje ae dloho najal sobí tvlllt
z( parootroj a jedafaa voaeet a
dohonil on a aiak v Sarraweata
{ Stock ten— Následkem silné
ho deští stoji veškeré nížiny pod
vodou Ilovizl a skopovf doby
lek vyráží e a malými perníky
U Mary svitU — Dne 9 m
přepadlo 3Q %I 30 zbrojatih
zaaukleoca strál na brát i ČU 5
na Balte SJonh a prokopali Ir la
na dvoa místech Asi jed&a tle
ti na hráze bylo odplavena a fár
meři a tomto ckrsku tr}{ vslikoa
Skoda
{{ Sant Rosa provedeno bylo
Uainalíbo roka 300 nových sta
veb
8 V Gilroy vyOlit jedea far
mer lonaklho roka i 60 akra
1080000 liber temákS a ntriU
aa nl 1 1 35CO— Y tallíorau není
prý ni neaaolného
H Maryn Coaaty pleleáela
pant doktorka Mary Walker "Je
nom pro pala" To ieeh bý
něco aajimavéko
IJ Btile Saa Baeaaveatara na
lezli nyat také loti%ko asýdls a
tak pobo{lal ie aa as§Ie b
patoa jáoa na v ta aakUdaLa-
li ta safdla partmaovaaé WBft Jiaak vvviaaiv vct t Boa
3 taaaal ly aa kaiJý p4i by 4 Ai t &4ali caivfch
byla aajimavé kJtbr vede toW s a v!i}ft x! scáat
mýdba aalxtt také lajlsk— pa- ' l i Mrri tdřor-
dleo I kxs ai Ur -j:-v Crraé
E Jiý 4Vk a Um í M 1! " U SrWka
mm mmi byl ale ae}sa saaaž- W pwtiaaoati
leca UpŠ4 pUvit párrCka S k dý braiKn
dohoaiau- Z aaaiji!4W aa- i ±í ' J
atřeleal nebyla a~ :pMia41 1 t C
ltaapoitl achl#Lalr4i ? 4%-sía y-
-sleíikol aaÁaá a ailjki j-í ťk ♦ k ta-
at novéna aaalt plcdaai daiaí1 a#k-rí - t-k jrea
al -iejíatart- sása ae i a:k-t iiřlxiey a
vrátili
„ ' „
aaloa alma aatlI l fll ti
uedvědl a aa&va aaii%bi
obrovského aJvě a UWr
Uikéao
NEVADA
1 Ylká ita ve Víaes
m asnr aby iklti vk~l
ca e iwnří4 aer
věziavé byU přt stavbě mIbm za-
eaěs4aáaL
Q Firma P W JakaAa 4 Co
aalala 11 UUa vaora rady 1117
liber t2k}Ji aaavěuvoa výia
va da FiUJctii
Architekt TWa pma a Ytr
City cvotaje Lcwpy aby
tamajU borautvf a kataictvi
t doval
Va Vlítala City byla lu4ai
Bovt&tuča! aM-t tak !aé avaaěaa
ai v!i%ý a rva pra-kl a vfc
hlasa vydati ach-wi Stavba po
k rač a je tam ryvkla poaéraJl po
ča{ je velmi fizašvé Saia rva
tál a zlilka taaalkývh %eí zl-
stala ba atot}bei
OKEtiON
3 MiaaUao roke btbv ti
taad 754 ol aatkaeus
Na snJkJrýrl brá h bržt je
Dost tall aka a Tkái á
viat miraá aiasa
8
Y Laiad J biae Cwaaty
vy bolet hoUt Sata llarkaMae
pak pmUvai a Uleraá k álaX
Obyvatelé Maria a Liaa
Cwoaty ae asa! že vystaví spo
lečné ntost a Siaytoa
TElUUTOiaE
Y ajlveetroré aeci awai Ua
eo obyvatelstva Ila4sbr$a Jf
firrsoa Caaaty Mualaaa aa pl
ae tavilo vykradena byla wkrea
ni paktadsa— Ztratiij m $lvK
aeieLákS kterých $i00 patřilo
okrv a $20) pokUdaikovi
3 Saata Fe v New Mxko má
50Ou obyvateli z kUrýth je {t
šestin domorvdÍ (Meaikáaí J o
tatai je Yaake a jiaýrfc aÁ-
rodl
Povstiiu' y Bosně a Herce
vtee E -Xár lJ-tl-Y
ras% l Udaa lTx
Jet aáxa počiika aovlka ro
ka idvhledaoaií krátce pomavádai
prlbíb poystáai jba!vaakho
jed sak abyihoat vytkU pwwaiád
at a4ch jbo jdaak abytaa
aezaali prostředky sUsai vt
paje do nového ela( a aadtfe
jl tabeiJ
Byk to v (HMdkh daerh
aace červeaee kdy 1 saalý alo
ik vnlgraaia ve fvji aWasa
rieseayvateUtreflt hrrvevskýak
braaaoa mke to M Wvaisa
tareckýsa Mlá Uta jUkra vy
Uehla aaerakla V aaora plaaacsw
zachvátila soasedal ebyvattvo
katol ké i araraavaé a netrva
lo dtoabo ela jUai Uerrviaa
haesi Neretvea krairsú dal
aaaUklati a Vrao tlroaatála
v Ujvvaéas aika prvti aMrUýez
BxhvatWISs Alšak jsiaa láet
&ky V ateUtva kakUš ae svýsa
bukapeat KralíviSeea— -brzy aio
lila zbraaí epaetif Š rodaí bra
try pravWavaé v poeáta4a bo
ji za arotooda aárodal tM těh
Ía4 bjU lo ajsaeaa pravWatna
plesaeaa ZaWé BaHaaA Yaaojo
vKS Gackýck 5 iaeaýh po
dál JJaUh kraate da'aaaLský(h a
severaUh vjvhodateh hraai
černohorských jI vytrvala bo
ji proti Tarklaa podparováaa
jeoaea hlavní ivhisrlaiky ae
ofdal Baky kotorské a a čr
né Hory PWsaeaa tata dvby U
pod eejvady Ljabibratea Pe
keea Pavlovew SoTtroe Zisao
atčem Bakčevďeat rVikvíea
a jiaf asi bpoČtaá siiíastvl aai
vejevftdct trckýssisrjseaapak
slav noe bitva Neveviaé aa
ULarska aa MraUí% Ptaaa
a Tjrnovki Jed-ti V?: tel Urevkf
třid&l ee aa drah řas al kaneční
áoila aa Mafctara pala kterf v !
tlehto daeeh pKbyl ita liereefo-1
Tiy
f
PovaUst h#rgvkl nTa tl
e po pít b%1£1 edr es
sílila a daee jsoa poměry takové
Že S fečskátX he A%m I trnku
tálka aaexi črao C r a Ta -
lkasz
I SNrvUv4í Jisti p%taa
i kéw lot A tak
f ia
' jjt
Tit Kkwi--4 ''rWt
LU%i iMť HA iflt íi bV T-"t£li-
} f r
i kk ví 1 mim roaaaI zbytky
Ij#hív Tii fh braaii a k#rat-
i ~Ur ía fvmm rrL
í Um Pí
a tWtía zabili sami nereavál
aoa krdiaaoti řV aíakoa do
ba zdálo a jil "Že Tarri á platí
patlal n rerh pwV%la!Kk ▼ Bes
é riMtai IskjlypMta
ry boakýth piU-4 tak a
plkzaiva ae-p4y U ar! Aav
v psModai d 4-i saaža rai
Bjmí aaaaeaau obrat k Uyi
Ná!!aitrš pwsnaWti Uabassw
jr fseiae 1UIÍ a atasta k
ana i dynama ttra Karajr-ií-vkče
asAiLsti klarw le jeviaod
ví kuwiv e ha rdpotsK
ati vejklaa Mfkie odbývali
lri as bs p4ftaa porada v aii
apo£ toho ktUJ¥ I wai
prokláli li i aeaataawa v bwti
pak ad abie &sit evvaodaa
Jiaá ví jwvtetštfsn ada-U tvaK
dodrží Obáiáase íe vattřal
riaaoMZ wn StiUk i 1 ir n k f
as aasaM epíó veškeré naJíj
Nvkbadí k texaa i # borati
katUrt vadalj píii aedfc
aetlejiMs edptídai apráti
ja-s awlao Tyzaavit r-í proad
awai parstai L Jdt tWí Wa
hJd a v edlU asiaty aa
e vbvavet lua4 ri} bo#ak#
draal pak epjejl e bNa tip
zvLUtai ziat katiirrtvi rbké
bo a paaa$M iW rwU terrso i2 2
tltí pak b-JMUji ry ((ti
paswka rvij Ksraa'sií Jmt
%m4H ifv4 ka— akýh prta!
r4 estfWsi fMMkybeí ael
ápkh fovstaai k%-rr-jTkiW
FodolkaoeU ršl" Je m e
áiyIí ebfaeaili ja aa takto
vý t íiwo aa bojsiti plntbici N~
thrba aat fJM 5 k-Ui ie sa2J di
t" ske dpKatí-kÁ kaliýaa
povstáai jaWotakée
a'aý lrt
Čvrahorskf kaŽe Mkalál aa
íal rý 4U - řVz IW
tMotiin rsiW aaala w
iNibrossuka Jeaiaa kaacUH
rčafsvst U aísal pwaaar%
t4 že aeatlle whovíu k-
dti veíatoci aby e Ceraá lira
aJržsók valiy poaíradl jil af
jao tac %l i Iís4 j#z hro-
la- Uorčakov pri U4 ieato e
devaialrareat AUzaara kntrýl
prý Nikitevt odvícl aby atatečaí
leea a—aliías adpoevial a aiak
aevahvl poaálaUU caováaí
le pavíry jah- l Oré Urr
ďo vih- aaačaí it Kaiie
N kita ee v skalka edhcidX I
pch rady esvra Aliaadra a
vysLl 4o tMaravaika vejvod4
Yrbm aby ahabaí eaaasad J
na le aa Wa di vte
vy EaUaa se vUk ZAskajl ea
vy hé Tatefco aasaýiU napaO
aoati Čeraoa tlrw Jednatelé
It-nohr£i eaaasaeji 1 w p
váiLvfsa p4saw hnaaaaJí
sk tarerké v Alhaa aao pro
ÍJ ai ae fcJJ 1 hodá dáli 3tah%
saad pala Cvraoa II r paaoos
vaUeaorac ltM aaall wska
Kdyby ab#afčf ee avítšd a
hreeaadíai tarwrklho vojska
astilo hade Ixhui kOe Pcro
brala abjt byl svíh aácaak
afeWlía
listinu
Iro velia nával priee
potTrUlnt? r přUtlaz
veJkeré přťsfplita
IV ČíatA paaVKorK
IVpIa jsaxe oMrirli YOwrl a
ru— CVljajvítse c tti4Hve
Xa Zíiar vktnu
IJkSo)ua Iowa Dutali
)s& od míkol pjLsa s So
km Iow přvdplataf-a
Ja t maevt£aTÍ"c4
kobo poftvaai liilaA jra
íso rxlpssWk BamL
K1 je ti?
poeaoeaatw ks aars sav OsnaM
tydU UA tvh l - a IUey L
vedle Wkáray iVsestzav
rxm -
prával
1 v Ottk toaNi Et-ci n ? S
41}
Eíiiltjr : J35EF K3US1T
C1SL0 39
KQtA CZSÁCEHL
CRETE ÍIEBRASKA:
imATTidCa
Prodávají jisCi
ZwKhae
hishikr
aiX at i
Cear levní : 4 jak kik:s sie
prašti
lUadov Itfiirr
CRFTK XEPlsA-KA
K4se4J
Zbudi vrha draka fčJiy ja-
kjktrúv prdával % Ji
bí a bíha v pročrj u
ktBŮM
NíkLk fárl kai stá: aji f
Praskl ía draiž?%
v ja i: !i a r saU-íi
JÍ AIX A ri'Ví
CKETK XtiiX víw-
Priiaik
kwikwr a eklauk v -nt
vaias ssajeika
at% aiint 1
et
Pravaik
ctiarru azííiLs—
MJlIN AYENI L
Yedlo Baadovy Lika-rr
LkaJ raahjteí a Ukrt
LčkaHké porady aa dbrma 1U
lajL
EwpT zvliUiai epalraíi d
př:pravaiw
Zdíaá bikixaa aa rv4
MALX a tííJali
citirruMjM
lékař a rajiho-ih
Odke v Uaaraí
tlllVIH IM
ytha Zapaiai tsa
Mola a 13ié clkn
&2&rH t tLÍTtK NES
T 4 Y C TC0GQ0D
aaai vssk siusa
třvlaeaa grv- r-
lasatva bvy
íf klakS
atX ati ai i
aareay iaasaí urW Ycekr
ysay Urmarské ji
sáskiw ve ea kakařirt
dkbj tk peasaia
a a héřoa za aj vy Iři va a aa
výasíaa
LSain Avenue
i3a4 CIUrTk NES
Peača k vyptjčeat
aa adíaad taraiy % aa aakf
L T Bcnjaniín
v piearaí Bowui a Tiz_
Lycoa d Dsugherty
Privcici a kslektaH
CHlc nad Cink cm
vařtjai WOTAŽL
ríakíífaT éptey a áhsdai ap-r
vlaha ďrai a pMter ty- "
hotovi
Cradavma aa
vada Čady
v CESTĚ NE2L—
řdva£ petensv a x''"