Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, January 19, 1876, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    POKROK ZÁPADU
Týdenník politický poučný a
zábavný
pro
ČEClIOSIiAYY AMERICKÉ
podávající nejnovějŠÍ zprávy ne
jen t celého evěu ale avláltě ze
Velikého Západu Amerického
vychází kkMoa e t ř e d u
▼ OMAHA NEB
Vtpayatu a mjuitkl:
I 1 W iti4 13 "XV A T I- 11
RZDAKTOZ i
t J'řlj tatrU tul litt obnáli
i t j oÍtwn i zásilko u
íí20 vok il10" Pal
roka a ij-jcenta na čtvrtroku
IT- tuiiui oo ivot : rufké
r Mim i-taii TTdmiUiT umu
XJru e a f „Fvaroaa Z)u" iiXmii
tm ra a ajrlai polky platí t
a- I-opl-T Ikrk ilru rail~rJI píO1"'
áu atla WttirM tKrjkH tako
kter vbtalaMji ataaal llok J ab iril
SOTtaMUl mm WAa mJ
la aat oJoMnt Ani'l
(f- 7t l ! aacatSM aa aa e I
i aeaktitr wln a r -lilittii
ml jřa Ja Aoaaaí
aai j MÍ a u praia Jaodu
(! Uattí imuu ruf Ul r4krl oUrtaa
i'ii lak M Mri4iiJ' kTI
U V 4 dofWt a a(a ca iMiWk Sa :
„Pokrok Západu"
Omaha Xeb
Omaha Neb 19 ledna 1876
Z cooty
Belle Plaine jest velmi plíjera
né městečko telící na návrší a
rozprostírající se a! do rovin ů
iťvli řeky Iowa Leli na dráte
ťbicagoaNotthweatern— 287 míl
1 leky Miwouri a 116 mil od le
ky M'MÍaippt Založeno bylo
před patnácti lety a čítá nyní přes
2íiOO obyv Jiěat© jei vskutku
v stavu kvetoucím a kaldoročně
obyvatelstva přibývá Dráha
North Western mi ta jednu z
hlavních stanic v lowa a díra pro
12 parotro]5(Round house) Prů
mysl kaldýrn rokem vicéolivuje
Přítomně mi Belle Plaine 2 sle-
virny továrna na větrné mlýny
továraa na rukavice 4 sklady o
lllrjf (!eators) 2 pirnl mlýny 2
rrky 2 snl noviny pivovár a
pře f jiný 'h rozličných obcho
JS Z čeakfth obchodí uvede
z lj : p J Pavlíček mi jeden a
r íjf ětlíeh t městě závodí ve bo
ji střílním Paa F Záleský mi
Uhod lecnický P J Záleský
U bod konmionářaký W Zile
aký obchod dřevařský Karel Je
li aek obchod sodlálaký Blalek 1
Odvárka grooerie a aaloon Mar
tin Benda ¥ Kabela a ven
gler alony- Obchody-jdoo arci
pHtonink Tolnř Uk jako obyčej
il po novém roce vlak vlode
} fedc vidi ti aámolnoat a blaho
byt rol avld?i o tom i jink ob
áhodr doble iJoo MUtoetaveb-
i{ (loty) jaow t dobré cenné
til iaiie cenr toni-aH Jía ob-
bodní ulici itojí lot 1UX) al 2C00
doll Pro obydlí raolno koupit
ýd 200 do 1000 doll Tieobecné
tkvéláoi miiU jeat dSkatem !e
kolkolem jeat dobrá a úrodná
ktaiiba Ponikad eíce vlnitá
Ixk nikde není sklon návríí Uk
plikrý aby nemohl být vtdélá
ván Padá jt dobrá řerná bii
ni li prať hodící e výteíní k pž
atování vlcho druha obilí 1'rody
l(vaií Tie-obecné dobré Klidí
# ' — af
od 15 do 25 bul plenice po a
kro a 40 a! 70 bu! kukoHee O
Uthf obilí v tom kaníc tn pomlru
{Stromoví orocoé dafí ae výborně
na kal Jé akoro íkrmé naléxne-
ina akoro úhrady ovocné nesoa
H hojného nlitku Leafi jeatr o
kolí doatatek' Udoli leky Iowa
i viech jejich přítok & mi leaa hoj
mI a nachixí ta dříví dubové
javorové jasanové i topolové
Cf dříví r Belle Pbine jeat
Jull ca cord a uhlí atojí 5 doll
lufit Vody jaoa velmi dobré í
eJrti5 Studny kopají ae od 15
4o 50 at hloubky Poieraky pro-
divají ae nevidžlané od 15 do 25
dul ta akr Vadilané farmy od
ddoiO duL akr Ku hnilení
polí poulívá ae nejvíce prken řá
tcifií Mi drát a Ceny trlnl jou
pfílomné a následující: prkna
13 až 45 dol ťwíeat obili : pleni
ť řla t— 75c řía 3--6V knku
ic 2u—25c ovea &0c jeimen 40
al &0c Meai prvními ieakými o
4oíky v méntJ byli pp S kra
ulovo Záleaití a Wftaaka PIU
tomné bydlí aa 40 řeakých rodin
v místlT V Beaton Co Tktcrél
IilU Plmíne U2í nolUm více
ne! 100 rodin leakých vlak př
té obchod r miatS tom xnaíai od
CeehS MTiafJelIkol velkiřiatae
oaaední řetné Cechy oa&sené
Tua t?o do Belle Plaine aajíldí
OechoTÍ V mHli I na venku by
dUVaí zna?n aimolnosti a
Khopnotti Jednotil vca dochiíí
povUihného at ninl Tak ku př
p ťavliíek aaativi v měatt vlce-
ro dl21týcb ufadS T&beo sdi
af ia obecenstvo taimoSeakf ▼
Belle Plaine jeat doati liberální
MÍ aru aakostelich koaUlíckáK
atvi a potobiéw meai nimi ne
chybí Vlak nesdi ae le by ae
tutové vlJy v Jice kfeaCanaké
sriieli Prav minulý týden at
írové epiekopálníbo koctela při
f roJRÍ achat! a volbí výboru
' 3VAÍÍ liaia křetÍjf-tbc-S lZlÍ-
v tváře a přiilo to ai tak da
leko žo někteří a clenfl musili bý
lí policisty ven vyvedeni Nyní
se soudí a soud bude anad něko
lik týdnu trvati — Bylo mi t skut
ku potéSením pobýti několik dn&
meai krajany Belle Plaíoskýmí a
cítím ae povinna vadátijira dík
aa pohoatinoot jejich xvlAUS pp
bratřím Zilesským Těšíc ae na
brxké ahledánímvolám jim na
adr! J R
DOPISY
Žil kov Dakota Territory 6 led
1876
Ctěný pane redaktore !
Nového to nemáme nic jiného
nel ohromné horování o Černých
Vrchách — Minulý čtvrtek vyjel
do černých hor opét jeden tran
sport mezi nimi mnoho ČochS
Plenice platí ade C5— 72c buíl
oves 22c kukuřice 20 — 25c ae
máky 15— 20c jeímen 35 — 10c
lito 65c—
Mnoho adaru v novém roce
S úctou Jo V Teibel
Clený jre redaktore l
V přiloxe Vám tasí lira dva li
sty které jednají o černých ho
rách a proaím Vás análně byste
je laskavé uveřnil
S úctou A Černohorec
V Dakoté 15 ledna
Panu A Černohorci
i Milý krajane I
Četl jsem Valo vyzvání aby ae
Čechové spolřili k dobývání zlata
v Černých horách a mohu Vás u
jiUti le mne tato zpráva srdeč
nou radostí naplnila — Byl jsem
v černých horich jil dvakrite
po druhé jsem byl od vojska chy
cen a moha každému ubezpetiti
kdo ne v pořád n zřízený spolek
di Uk ie toho za krátký řaa lito
vat! nebude — Jednotlivec nepoří
dí nic a rausf chce-li k neřemu
přijít teprva Um spolek nezná
mých lidí hledali co! jest obtílné
i Uky nebezpečné O tom jsem
se sim přesvědčil le v Černých
horách je zlata dost a snadno k
nalezení ale hlavní véc je dobře
zřízený spolek — Ji ae Uky při
divim k Vám chtěl jsem ul nyní
zase tam jít kdyi je to ale tako
vé le ae má český spolek sříditi
pak raději počkám a těším ae na
to I bude spolek pohromadě —
Jenom na to dbejte aby byli spo
lehlivé poctivé osoby příjmány
zilelí na tom mneho a pak jak
pravíte ve Valem dopisu v Pok
Záp Uk ucihte co nejpřísněji!
stanovy — Líbil ae mne Vil do
pis klerý Uk mírni a bez vleho
přebininí vee vylíf uje je v tom
viděti le máte zkuienost a nesli
bajete bory doly Tak je to do
bře ji bych sám co očitý svědek
byl oprávněn o bohatství této ze
mi pftáti neřiním to ale Uktél
aby někdo nemyslel le chci lid
svádět
To máte pravdu le aťsi to kal
dý sim předlolf a pak jedni —
IndiinS není třeba ae biti kdyi
jaera tam byl co jednotlivec sho
dovali jame se dobře — Jenom se
musf nechat jejích zvěř na pokoji
pak je dobře Vojáci teď Um ne-
jftou a sotva tam jil pfijdoa
tom mite taky pravdu le svor
nost ject hlavni věci při tom Ji
mám jii niramnoa radost al se
ten spolek aejdc Kaldý ai tnfiže
pomyslit ! bych se tam po třetí
nevydival a zanechal sde lenu a
5 ditkami kdyby Um nebylo aic
k vyděliuí — Nemeškejte jenom
a svolejte co nejdříve schůzi a
pak al zima jenom drobet povolí
pak hajdy do toho Zatím přeju
tomu podniku mnoho zdaru a lli
alí a jaera přesvědčen ze zku&es
iiOti jestli ae dobři společnost
bcjJe le budeme za krátký caa
i hl4iky Víc neřeknu nic
Na zdar! Viclav Kruiina
Yanktoo Dakota
Panu A Černohorci
Ctíný krajane!
Odpusťte ie Vis co oeznimý a
tímto dopisem obtěluji avšak
jak jteio a Vaií oxnámíy v po
alednirj řísle Pok Zip vyrozu
měl uznávám za dobré Yim ně
ro blillího stranu mého pOsUve-
iií k černým horám aiěliti
Vyjel jsem lotil 14 července I
r a výpravou sestávající ze 40 o
sob ze Sioux Cíty do černých bor
cesta nám trvala tenkráte 6 ne
děl asi nei jsme ae do bor dostali
jehkol jame ae vyhýbali jak voj
sku tak i Indiánům Sotva ie
jsme vlak 2 neděle v Žerných ho
rách se zdrleli byli jame vojákem
vzati a pak 11 dut co vězňové ve
ťrench Creeka drianu V Čer
ných horách jsme měli dosti přU
klitosti ae rozhlédnout! a o Um-
ním velikém mnoistvl alaUa rud
ee přesvídřiti -„'f-VA
Vojskem jsme byli přes jedna'
Ulstvf indiánské reserrru iwlé-
ho mraku (Hed Cloud) a skvrna
té ho ocasu (Spotted Tail) vyvade
ni i V'l WT A T(Hí
Jelilrol to nyní opět je Uk da-
ece v pořádku ie vláda zla to ko
kům neiabrifi je usnesli
sme opět cesto do hor pod-
atoupiti a jil budoucí týden ve
ítvrtek dne 6 ledna vyjedsm a
Yankton Jest náa 0 Cechu a asi
50 jiného národ o Nyní je mno
hem tx?ecBÍj:i cestovtní iel
dMve a není ae rudocha to obá-1
vat — Neváhejte jenom příliš f
dlouho aby ta nejleplí loiíska
zdaU nebyla zabraná
Jestli uznáváte za dobré mSie
te i výtah z tohoto dopisu v Po
kroka Západu uveřejnit ajá Yim
i na dále o našem postaveni a po
kroku dle možnosti budusprivy
podá váti kdyi ai toho totil přiti
budete jak jsem posledně slyšel
jest jii nějaké malé nepravidelné
poštovní spojení a černými Vrchy
a Spotted Tail zařízeno' "
Na zdar ! Viš krajan
Joseph A Kokesh
Yankton DakoU
Dekujeme Yim co nejsrdečněji
za tuto zprávu a ' prosíme Via
snajEně byste nim i na dále Vaše
zprávy a Černých hor podával
Na shledanou v černých horich
A Černohorec
box 75 Omaha Neb
Co se děje slovanským náro
dům v Rakousku
Mezi jinými řeřníky kteří v
posledních dnech velmi rozhodni
v rajcharitu rakouském mluvili
vyznačil se Uké poslanec Volhik
který lilii co se děje slovanským
národům v Rakousku a pravil
Ukto :
„Vláda zkracuje a urili slovan
ské obyvatelstvo ▼ Rakousku vše
mi mořnýnu prostředky prohna
né vlidni moci v jeho politických
i národních právech Do nebe
vychvalované státní základní zá
kony měly nás toliko oslepit
pro nás Slovany nestává ládné
rovnoprávnosti vo školách i úřa
dech ano pro nás nestává ani ne
před pojaté spravedlnosti
Dle XIII Článku státních ti
kladnich zákonu přísluší každé
mu privo aby myšlenky své v
zákonitých mezích slovem pís
mem tiskem neb v obrazech pro
jevil Avšak zavedením objektiv
ního řízení ve věcech tiskových
kdy přesul stitní nivladní býti
nucen redaktora po konfiskaci
posUvitt před porotu neznám
lidných zákonitých mezí totil
pro stitního návladního a policii
Tisk zvláště ale tisk oposiřni jest
bezprávně vydán libovůli státnís
ho návladníctví a policie
Konfiskace o{Ksicnich tedy
slovanských listu v první řadě
jscu něco docela všedního a stát
ní návladnictva počínají si při
tom a Ukovou lehkomyslností le
se musíme domnívat le lijeme
pod zikonodirstvíiu tureckým
Nemám zde ul ani na mysli oy
Sasté případy kde opiTní I)
zabaveny pro 011 i lanku
jenl den před tím v některém ji
ném mětě bez rivady vyšel
Mám ra mysli toliko případy
kdy státní návladníctví zabaviv
ši některý článek dalo sazbu za
pečetit a kdyi majitel listu dal
vytisknout jiné vydání?v němí
závadný článek nebyl obsažen
přúel opět komisař I ka le státní
návládaf v některém dříve nezá
vadném Minka sniedal něco tre
stuhodného a zabavil i toto dru
hé vydání ! Nechť pak příčinu
podobného jednáni hledali dluž
no v lehkomyslnosti neb zlomys
slnoati státního návladního zů
stane to vždy poškozováním čiři
lo majetku neboť tím se maji
teli listu peníze druhé vydáni te
dy za tisk kolky a papír takřka
z kapsy kradou
Otttatn jest téměř k neověřeni
co všechno - leckteré státni zástn
pitelstvo pro veřejný pokoj a po
řádek uznává za nebezpečné stá
tu a všechno dá zabavit Uk le
kaldý by si spíše přál aby se o
pět vrátily tiskové poměry ba
chovské !
Avšak i v jiném ohledá není
konání spravedlnosti co se nás
Slovanu tře vždy Uk nepředpo
jaté jak by býti mělo V listě
slovanských zemích ustanoveni
jsou za úředníky lidé slovanské
řeci zcela neznali kteří toliko
pomoci tlumočníka dorozuměti
ae mohou se stranami což ale na
řádné konáni spravedlnosti velmi
Špatně působí— Jak to vypadá a
rovnoprávností národ & v v Ra
kousku za nynějšího ministerstva
a ie článek státních záklaních zá
konu tuto rovnoprávnost zaru
čující ani ve Škole ani v úřadech
co nás SlovanS se týle se nepro
vádí na to dčjou ae stížností jil
od té doby co vůbec v Rakouska
jsou centialinticlí ministři kteří
nikdy neměli na zřeteli nic jiné
ho nel poněmfovinf Slovanu ť —
K senátorským volbám ve'
Francii
Třetí volební den 11 pros 1875
byl pro republikiny opět velmi
příznivým Z kandidátS pravice
prošel jediný Golb Bernard kte
rýž ostatně pro přehnané kleris
kilní sraýš'ení svoje mi i mezi
praviíiky a dpsUtek nepřátel a
listiny levice proraženo však 10
kandidity inoti nímil ovšem na
lézá sé 7 řlenfi nejkrajnější pra
vice zarytých to legitimistu Do
neděle dne 12 pros byl tedy vý
sledek voleb Yaailjevnajildifno
a nad niblým přerušením její vý
řečnosti nemohl se protož také
nikdo známý diviti U dobři dá
ma začervenala se najednou ná
sledující : První íden 9 proa zvo
en 1 republikán (líarlei) a spo
ecný kandidát předsoda nirední-
ho ahroflfcáldinf vévoda Audi ff ret
Paaquter orabf den i u vlak
zvoleno jii 17 republikána a toli-
ko 2 orleanovet třetího pak dna
zvoleno 9 kandidáta s listiny i
pravice a opět toliko jeden orlea
novec Dle toho měli by dosud í
repulhkini 20 legitimisté kteří
hlasovali při třetí vclbí opět a re
publikány 7 orleanovet pouze 3
vévoda Audiffret nepatři próza
tím ku straně iádné Skvělý ten-
to výsledek připsat! dlužno výteč
né Uktice kterou republikáni si
tuace dovedli vyuiitkovat Y
poslední chvil! totii odpadli bo
napartovci od smluvené kandU
ditní listiny a volili na místo or
leanovcu mírné legitimisty Tím
byli eeslabeny obě tyto monar
chické strany a zároveň nejkraj
nější legitimisté al do krve po
drážděni Podrážděností té pou
lili ihned republikáni vesv&j pro
spěch ' domluvivše ae a legitimi
sty přijali 17 jich do společné
kandidátní listiny Vůdce těchto
La Rochette kterýi dosud ani
kandidovali nechtěl přijal ochot
ně kandidaturu c rukou levjciko
krkolomný skok svSj odavodnil
ve zvliStním peprnfi psaném ti
stu v něm pravému středu ostře
vytýká ie překazil zřízení legiti
mní monarchie Praví ie spoji
se raději ae zjevnými nepřiteli
svými republikiny totiž jenom
aby orleanistum přístup do sená
tu zamezil Rózu mi se samo se
bou le tento volební výsledek
přivedl celou Francii do rozech
vění Paříž jisi zároveň se
zprávou o vítězství republikána
roztrušovány pověsti o nastáva
jícím pádu Bafleu Však BoíTet
má tvrdou kuli Vévoda Broglie
který ai dosud v každém voleb
ním dnu na dobro propadl vyjá
dřil se následovně: „Republika
jest nyní již na vidycky zakoře
něněnař — NejnovSjŠÍ telegrafic
ké zprávy z Paříže : Jour de
Paris" píše : Tvrdí se le Bisffet
následkem vítězství republlkinfi
nezadá za propuštěnou poněvadž
prý po vaiuje od té doby co zákon
volební byl schválen národní
shromáždění za rozpuštěné Ná
sledkem toho prý ministerstvo
nemá jil důvěry většiny parla
mentu zapotřebí dosUcíť mu prý
pouze důvěra předsedy republi
ky" — Dále se telegrafuje ie re
publikáni i při volbě pondělní do
sáhli znamenitého výsledku By-
loť z kandidáta jejich zvoleno se
dm senátoru z kanditáta pravice
ani jediný Dle toho měli by re
publikáni v senátu jil 27 clena
naproti 3 orleanovcSm
Ve středu měli republikáni o
pětně velmi šťastný den zvole
noťzjich kandidátní listiny o-
eronáct senotora mezi tím co or
leanovci vesměs propadli Tři
ze svolených náleží ovšem mezi
legitimisty přibylo tedy vlastních
republikánu k zvoleným jii 31
ještě 15 Úhrnem bylo do řtvrts
ka zvoleno 46 republikánských
senátoru Mezi zvolenými repu
blikány nalézají se též tři cerve
ní" totil Cremicux Corbon i
Scheurer-Kejitner kteříž zvolen
byli co protiváha známých tři ul
iraiegiiimisiu Ministrům se o
víem vede při volbách al bída
špatně Bufitít propadal den ode
dne ba i Wallon samotný tvůrce
zákona o senátu propadl (tyři
krt po sobě nalež ovšem ae da
z kandidátní listiny vymazat —
Republikáni však nemají také
práci nikterak lehkou spojení s
legitimisty stálo velmi mnoho na
mahání a při úterní volbě dle vše
ho přece někteří z legitimisti od
společné s republikány kandidát
ní listiny odrazili Věc Uzpůso
bila mezi republikány velkou roz-
hořčenosl a usneseno aby k vSli
co nej přísnějším ušetřeni discipli
ny blasovali Členové upolecné
strany republikána a legitimistu
zapečetěnými hlasovacími lístky
kleré výborem volebcim jednotli
vým členfim doručeny býti mají
rroti tomu orleanovet protesto
vali navrhujíce aby akruliniam
prohlášeno bylo za neplatné Ni
vrh ten jak snirao padl 334 proti
321 hia republikinum posloužilo
nové jich opatření hned ve čtvr
tek co nejvýborněji
Jak se konají státní zkonšky
v Cíne-
ina jest bezjOdporu jedini ří
še na světě v níž "neobmezeni
nadvláda spojuje mnoho demo
kratičkých a republikánských zá
sad v jediný celek Mimo rodina
císařskou a rodiny princů neplatí
v Číně zidpé rodinné šlechtic tvi
a syn prvního ministra jest rOve&
synkovi selskému pokud zkou
škou nedokáže le jest eebopen
k zastáváni nějakého úřadu Ne
boť tepryé : tím nabude o svých
spoluobčana jakési vážootti
První 'zkoužku koná každý v
hlavním městě své province a ob
stojí-li při ní dosUne se mu čest
ného titulu Sinstsai to jest le
stát od něho právem o£ekáv4 v
budoucnost! pokrok u vědomosti
Drahou zkouška nabývá schopno
sti k dosažení veřejného úřadu a
jen Ukovíto lidé jsou připuštSai k
třetí zkoušce načei stanou se te-
prvé řádnými laky'' £ dosažení
čtvrtého stupně hodnosti konečně
musí si kaldý podrobit zkoušce v
císařském paláci v Pekinga 'na
Čel bývá přijat za Člena císařoká
akademie a dostává roční plat
V října konány byly zkoulky
druhého stupně Se všech stran
sešlo se v ITong-Teau na 9000
kandidáta Dne 7 1 (jna o páté ho
dině ranní dáno ranou a děla zna
mení ie zkoušky započnou a 9000
studenta hrnulo se do zkušební
budovy Kdyi kaldý do pod ros
bna byl prohlédnut nemá li ně-
j&kýhh porn 3 cek při sobě byl
zavřen do zvláštního pokojíka aa
6 ztop vysokého a 3— 4 stopy
dlouLiho a širokého v nimi eat
lézá se toliko hrubě pracovaný
stul a stolice Jediným malým os
kénkem vedoucím na společný
dvůr jest kobka osvětlena O
knem podávají se iikovi jinak od
ostatního sveU úplně odloučena
mu pokrmy Y odloučenosti té
musf vydrlet plných 36 hodin
což se opakuje třikrát Mnohý
lák rozčilením onemocní a zemře
a leckterý nejsa sto úkol xna fře
dložený vypracovat! skončí samo
vraidou Dlužno téz připomenoa-
ti le mezi těmito láky nalézají
ae 12— 151eté běli avšak i TOleti
aUrci a ie se často stane le děd
otec a syn současní podrobujoa
se zkoušce
Po uplynuti k zkouškám vymě
řeného času otevron ae najednoa
dveře všech kom&rek a utrápení
láa brnou se na Čerstvý vsdach
přijímajíce blahopřáni svých pří
buzných kteří toužebnoatl jejich
vysvobozeni a této mučírny ole
kivají Na to odejdou do svých
rodných osad kde všichni ctěni
isoujako učenci do této doby
dokud neni úřadně problálen vý
sledek zkoušek kde obyčejně to
liko 120 jieh probliai vláda za
skutečné učence kdežto ostatních
8380 kdo ví kolikrát ještě muai
se podrobit! obtížné této zkoušce
Doposti-h se někdo při zkoušce
nějakého podvodu zbaven bývá
všeh hodností jel dosud měl a
někdy i citelnější trest jej nemi
ne Aby soudcové jimi jest roz
hodovati o hodnotě odvedených
prací nesoudili předpojatí neb se
nedávali uplácet nesmi ae lidný
lák na svou prácí podepsat
Vzdor tomu vlak peníze i v Číně
mají všude přístupu a dotýčoý
soudce dorozumí ae a lákem za
peníze o jeho úloze Na př ře
kne mi iák tiskna mu relikoa
bankovku do ruky před zkoas
škou le v jeho úloze alovičko
ale a neb a podobné bude na
tolikátém a tolikátém místě stáli
a soudce poznav dle toho práci
jeho nad něčím jil zamhouří oko
Vrchní zkuiebni komisař nemá
ani tolik času aby všechny úlohy
prohlížel a potvrdí namnoze vý
rok podřízenějších zkušebních
komisařů
Zkouíky opakujoa se každo
ročně a stivi se le mnohý lak
třebas desek rit se poktt%i o svá
Štěstí avšak při Uk malém počtu
vyvolených pokaždé propadne
Takovýmto propadlým likStu
vlida Umní uděluje podřizeni
úřadnická roisU mísU učitelská
pisařski a p
SMĚS
Na celím světě umíri ročně 42
403000 lidí Denně totil 115200
každou hodinu 4S0O a za minuta
80 Z 10000 lidí dosáhne jediný
staří 100 rokíi z pěli set lidi jedk
ný 80 roku a ze sto jeden 70 ro
k& Ze Km) lidí aejich 95 lení
Bohatý hadrník Dle anglické
ho listu „TimeV4 zemřel v Cannes
vjilnf Francii hadrník jenl z&
sUvil neméně nel 400000 fiankl
jmění Cítě se churavým poslal
pro advokita aby vyhotovil po
slední v&li ale dříve neili se to
sulo zemřel Cenné papíry ak
cie a směnky nalezeny v úhrneř
ní sumě 300000 franka při první
prohlídce jeho bytu později na
lezeno v několika hrncích 15-000
í rank u ve zlatě a posléze v slam
niku směnky v ceně 90000 írao-
ku
Bída Po nibřelí de la Sambě
V Pařili prochizeta ae těchto dna
mladi chudobně oděri Žena n
acuci děcko asi 3 leU aUré v náru
čí drahé Šestileté vedla za ruka a
třetí osmiletý hošík Šel za matkoa
Na jednom mostě se lena zašla
vila postavila nejtaenší dítě na
zem a obvizala tnn reka lilkem
To učinila také druhým dětem
přivizala si pak konce šálka k
pasu a vrhla se s dětmi do Sekva-
ny Dva plavci svědkové toho
to výjevu skočili za lenoa a po-
dařilo se jim zachránili matka i
děti Při vyšetřováni shledali 1 i
kařové Že ubohá lena následkem
kruté bídy o rozum přišla
Jistý divadelní liditei ve Fran
cii jenl byt zároveň hercem ale
Ukovým ie si odnesl pokaždé za
svSj výkon syčení pískáni vý
aměchakanonádp shnilých jablek
do hlavy vymyslil si znamenitý
prostředek ku svýŠeui stých přij
mi U večerní tay prodává to
til mimo vstupní lístky té! JabU
ka za dva sous tli jablíčka Na
to počni předsUvenl pan f iditel
vystoupí a sotva le promluví ně
kolik slov jii nafi prší liják o
nich prodaných jablek Po skon
čeném předsUvení vidy jsou Ja
blka pečlivě sebrána urovnána a
znova večer u kasy prodána Tím
to obratným manévrem docílil
bodrý pan řidite! slušných přfjmS
Nedávno však byla jeho 'pani v
ftonfalstvi předsUvení bylo jil
ti konce anii by jediné jablko na
ievilti padlo „Ničemnfci !
zvolal řiditel „alapli mi celý m£j
příjem j podruhé nesmím tak hez
ky hrat!"
Příjemná sázka Do hostince
Pařili plili! nedávno dva An
gličané a vtzdili ae či pts rychlá
ji umí Ulát Kdo vyhraje ten
le muže druhému dle lboti
lit podmínky aa to ai vy k
nat Běh p4 o závod se jil aka
teíaě odbýval a majitel svlaživ
Kto paa tXilil svéaa soapeřvle
merf po c!ý médie bydlet v Paři
li Kaldý den ráno ma{ prval
ho člověka jehol potká aa blízka
královského palácecbejnoati a
pohnutým b!aaBa itolati: Ij
bratle raSj talii IntFe Po dva
cíti letech nacházím ti opět a
pak ae u onoho piaa oralaritL
Tento ae podvi4l ie kUueaýM
podsainkáňa dostojí a bydli jil
čtrnáct dni v Pařili konaje avkk-
mitě svoa povinnost Mto
náhodoa byl teprr třikrát ta avé
dojemné shledáni a bratr aa ext-
měaěn notaoa tarkoa
Habitel bankovek Dae 3 m
ta stala ae v „taěeuklm o r festu"
ve Yídai acela svliital pt( pád
nost Jeden a hoeia jaký b
atinský z Cech v zilltoiex h
obchodních ve Vidai prodlévající
jenl a jedním te svých vUe&akýcfc
přitet a atol a seděl a aotai popí-
jel otevřel tobolka vy&at a at a
st 100O zL ze aaasýrh stovek l
padesátek se sklidajtctd a roztr
hal bankovky aail by byb mol
no to zamsziti na sami mail
kousky kterél pak po sále roz
hazoval Poltne viděla ae kosve-
Ině pohnuta samezitl toto lehko
myslné pociaint ai hostiaaké&o
jenl se právi ještě rl vstal k t#-
ma aby o své zářivé avbivoati
co bankovek ae týěe paial j!ll
další dSkaz Byl totil odveden
pod dohhJkoado svého hoetiace
Drahý dea litoval řečený habitel
ovšem co aejvic svoa a ředh
lenoet bylo však jil posdě ae-
boťa roztrhaných kok3 baeko-
vek po sále aebraeýehbyla ma}
no aeeuviti pouze dvl padesátky
aalomoanaký rozsudek Na
perrona aádratl P— ského svolal
kdoe neznámý j řeJ edjetdem o-
aobaiho vlaku několikráte po so
bi : „Majer Majer!- Zvědavý pa
Sil ér rystrče z okna svého kpl
hlava ©hlílí po vilí-ím Y
téml okamlika tamlaakae i
tvari zvědavce tarka oa2 at
tento a potírej aikk atrálatka K
hned stílooit vede ládaje aby
rillivec byt potrestáš Kdyi
vlak byl rameaa spravedieoati
událost Qj tn správa předa!
otázal se ho strálatk : A jneaa-
jete ae také akatJČB Majerů Na
zápornou odpověd odvětit mul
zákoaa a pvřiika zdvořile lalají-
címa : „Nul Uk vám také do té
facky aic není ! „To řka Uké Í%
hned zraiseL
Sekta kvakera vtala pučálek
svSj ve století XVII a atce v A
gUi kde ji Geor Faz založil a
jsi ae později rozšířila i ve SkoU
ska a v Americe Kvakerové
{4ataj{ zvláště morálka zavrkají
válku otroctví neviř id moet hý
řivoat vytáčejíc každého kdo
by sleČinSm hověti chtěl Nikdo
z nich neemt aowli skvoelaý šat
nesmí navštěvovali divadla aai
Unčiti neb had 14 aaaloechali
vše to jeat dle ačeaí jejt h ntarai-
voet Kvaker kaldéma tyká
před nikým neamekae láJaiho
aepozdravi Náboleeaké Snetti
Kvakera srov&ává # aa sneozes
katolickým věřiř v Trojici a dilt
e písma neazRavají ale hřúha
dědičného {toaěrad? kaldý jeet a
odpovědny je# za vtaslat viaay
Zvtáštnt jeat r ačeai jejtrh t
aznávaji „vaitřnl světlo1 kterf
hol dává bSh kaldéma toUi
mnoho-li mu k spaeni třeba
Knělí zvlillníc h nentajt ači a ki
le kaldý kdo ae citf k torna býti
povolaným af to mel neb leaa
Ya Fíladelli měla nedávno jedaa
kvakerka kázáni a al hol podává
me zde čtenář Sm našíaa iryvek
by seznali jakým spUaobeat po
šlacha! své vzdělává Pravila
mezi jiným : „Drazi přátele a pří
telkyni ! Tří jaoa věci který at a
nejvíce divím" První jest le dě
ti tak hloapé jaoa a káloe kame
ním kucky a kováky cihel
po ovocných atrotM-ťh kdežto
přec ovoce kdyi jeet zralí aaaso
od se be spad ne Dra ha věc jeat
le malí tak hloupf a buhaprizdal
jsoa ie jdou do boje a ve polně
e zabíjí kdelta plece kdyby tak
nečinili sami od eb by alkdy
zemřeli třeti a pcaledat věci
které e divlaa jeat prei mladí
molové lák aemoadl jlaajl a
za ženskými běhají kdežto kdy
by tak neíiniti mladé leaská by
k nim přišly
Srdnatý nvaolet Borkasaaké
listy přiaáaeji4estiaerit i „Vy
sývim svoa paní aby ae mnea
zacházela lidsky jinak dánt a a
ní soadaé roivécU Nenechám
soudoí bít ať mně krahejee klof
ne Karel B1 i :'
Zvláštní závěť Temešvinkl
měšťan těle onemocněl Zeaa—
byla to jeho drahá— vidoac ] a
mal ncz4ravf dulehal na něj
naUvičně aby nděUl zivěť pon
ni vadl dítky z prvaf saaalelky
lity Male dopálilo koaača n
astálá její skahrini tak 1 avo
lal : „Uk poeledni val jeat aby
do tebe hrom akciLi"-— a skonal f
JKáaledkr nabiaaai aaatkn v
novinách Y Meiboorne ozcámil
vdovao v novinách 1 by HUL o
pit vstoupit v aUv mánie!
Ihned psalo ma zvškolík dám a
iedaoa jel m ui dl sp&sobn
f-ttnt ei líbila si nějaký ifaa
ďepiaovai a konal jii rozaikll
přípravy k sístka Jaké vUk
byt překvap! k4y a
přtM plípeae aiik mi a
poaaalá v svě— eic a tkec O-
kx dopieovali ai totil po4 nrra
vftts jsBaaa
NA5E NOYfc ZAŘÍZENA
TI SK A Bili
jat aejvětli aa cel Jas aápavil
Jím rierAMy Urmh y zra
a atenu tTaaivi
vcshoro tiskové pí ace
parní lisy
lf n ata hf Sraa aaa
awajt afa t httt n-t -mj-1-
Iiihm} aa
laara ma a
vztrast azesoa a uvat
hZJi m aa Sm 14 iiu
CtLSKÉ
ANGLICKÉ
rRANCtitrSKli
NiMECK £
tmm -arMaaams
Oiss!tlk
NOVA ISIAI
70 CU
P4Jet4i aa NEW "ORK A
OE1EXTAL TE-k CMPANY
ohdrlite obrat ea pcTtv 1 libra vf
bor! řm ta! „ vj II v
1Isíi tsraokLat Japa k
JLiZoJ takavea jk wa-yč}
pr4áf i mmm p iťjfcj ai
%M I bra
Je ta akatkees a vei zaá
mýsa l aovýns apravisi potj
saa!á ziatlkv z holi aaoiVo zaV
aiati aa velaai Uk výlohy 1
aei Z u pa un i Lsv
čae jt poa á tl
Ne York X lvieeui Ta Co
pultá téu výkwJy ztláJial a
r%uiá svým 4bratells p r
blat 5otáů ajl#faa čaj kter
kdy dovezly seoa
ZA CENY VE VELKÉM
lhn£tky prtaJ bvt mil t ob
jedaati čat e ij 4 Seer Yra and
Crital loeapay ju
l PsMtevadl tfůiVat ta dr
il ýdia čf4 a awfa'OTae tlna
hy čaj J ztuLaau 1 kroaa4
aaa-olatvt Uk zaaývk 2ajl jeet
zúlšováaa tUat a vrbv a jaých
trctnl ao i zraky piaks koe
kr 4va a pauaaai a { n b
vi barvený všl' vk a prwdávaaj
aa čttý čaj Za t aall kapew 4
New York A Orieetal Te
paay noviea sp3aobt asála tsi
saýaa o4krýti fHtmimmt lálvá
ai čaj a spoU?na4 tes a4 k!
áiú 4r!eu avj 1ko4 poáVf
tíaa1 aehad pro4ávali ajva
aot 14i jako iiasl
PRfUiSTÍÉSJI
i Peejvadl aae saCaet
nás atMp&s} abyek ipa
tovaU za kotovi ve velkteň zjuk
bákna Uk ntlleaa prodá váti za
levná y áSapa' všecky
čaj aa1 v třuUvrk čta a Ja
poaaaka a tak ahapo4aliaa
aá výUky a peoatH Jatky % 4-
traty
3
PoaivaJl jsa aavdl
v ~
draay Sj an em v vetkéam
1 VláVai jpnr%a mLěy
jeat dobrý a lactaf čaj a cktS tc
ai a - S a -
potrec w u vynovtt! j t v
vaa propťo 6yet at a4aali
ika4 o4 ná č
Vizte nJ etraaik :
m' mms taaatf t aaaaam aaaa t Sa aa aaaj
nu tan# a aaam#t % aa a 1%
tmmmmňtt ) aa a Si Si
T 3— t— taat a es a s
ia"e aart Z fc „
ZaHa ra la faara' ta 1%
ra
teaaa
Bttraa 9 Si
stv roajz eaizrráX rna roKrzsv
lvi Vey Eirt i 1
C CCrc
právalk
H I
v CreKktons Elock aUk člala $ I
311 Prusa I
e é
i t LLC 7 " r i Xom4Mtr nízainvšaA
sÍTáS t U Vi I nov ten eíníaýcn pam
ř'f"í Fff- Vk M Mk príni aoakaresaM
lim iiáiri a i i-ir
ww aa auwa uw j jrx-j-t i - fc
irw iru a 1 1 n m1t
aa Uít$ tirm€$ lrk%
iTtMETV ZO) aa
a ÍITT ÍTir TJ-1 ~
CaJUoaatwaaiZy i
Chicago at2crtVrctr
dsauA 4é Z
0 LI A H A
JCHICASO A nX iTCMQOS
tu
i t d it i přiBii ctila
do
i-# Z- (VKe Vwřri
CíU !f7iwa jřr v%
ř J -a'V Srt-%mnÁap
wui JLai Jt±Jimn% 4 JtZ~
OMAUA A CUICAtáO:
Y yLMa Yaíxzv JTvacraxa
d- Sío Otr Yaakv a íj
viewň aaaWt eC k Nul HtT
a PaÁo r-ir-a-i
V isavi JvwTiua 4m fn
IW lt Mav Otta a
Keeaak
Y iía lí d Ss P% Ka-
1'ati a W k at
vevai'ift: a
V CtA R%g a Wa!rkj
Cedajr t"aiia ťiaarie Cy íit-
a 4
hts K- '': t C'Vrtra LaCu
a i avutla a iraAát
'l
a Xajta
Y Fxtrv a FrrfNrV Elaev
ae M4'aikwka Wa ta
aUMrflitm v a A
Y l'i)LMt v wea 4
Z T" I rnmt i-m !# +mmm? m "
-'V MBV
Silípli fjtgflclý list
filiLECKt A YlDECKV
a VV XZXl'it
a — aak a # mt rtiK a f
r-- "t1 SX t rm mm f
aa y i
i t v jsnanMI aaWss9aB dslpjsai
rmiii llaiJta
ya m &mm- aafM a aMawt
mmt m
STT i aa Ca
rti nta
- -SJmm$mrmlm%smď'rÍJLÍ aCf4a
pZimémi iftuW' tli %Zl m4
ll„i : f í _
'TZtZi TTL TT?
Krt4tn vjz r
f
I v - a zaala Ukt prvai
na-kv" J:i Švmí jJ aru
liam!'C-xp a 5ew Yeeaan ís
A% jav l!raa Tiřin— tn
Sjet Kw Frava Weatfa%
LaCtasV UílIaaaaííaV-a
tktS lUvAnr Lsíg VialMhj
Kpaaork a -Vlerljajoa SMjtl!
atrj- Lax iuii kdy vjaaké
sal 'i- uk aiiaýsa poS
Waa sýV i-{ b 1 Woven Sníván
LhÍI aa rmi "a sntlJka
ijawau i "a
a avětA
FAnuEns noři
nooiiiTsc
ts IVfTnte 'itin
kayW iVui ( N
a i
m v s)thisj_
i a
ii
auwMw Mk )m i mí
IdMÉMn Jm yw JMMWMhajl a attWN
____ t IT
ni i — ~ mm — w - ir -tiii aa-
IUUt ~ aMT m-m '% 'mméJtmA tm mm
tmmmm i % rtritm mi Mi— -
S mé mm K ttm n ii 4ua $nm 71
IM w mmm mmmmmmmmm -mmmA
pm m tím mmM+ tm uma i i — c
mut mm tm m i m taMivaaH tfmmm mmmmm
mm wmum i nn mm tmmm mm h
i iMa Ti a
m rmm tmmtmmm w— 4 t aV aV
%4ar w il m i i
mm m i r- ani mm ťi — i nirniii imi f
(awiM wi a mu -~iiini
gmčm a Maa
j t i- a£ ( m annatiiiiaaaa
fr i mi iia i iairr a aajn a a
arM' m mufmm fmmrm tm
mTii mmmt m wkHMBMaa
:MTtWh -%- — f— Tm 'm-t
mm+i h m Iím m i na u tradi £S
ranitai i a ntmi
S %aaZ Zl aiifiiniiai ii m mt¥iii - - m
tNdna r ítk awit u
r- mmm
mam% i4 mnail B Tnn"it
ittmtm m pum mm tt% m mmtrmamrm tum aBe
a aa ' 1 1 — 3 Strm )mm% mwmimm yaw i m
(9 tM i sr rt a av t%
v 9 mm
aMMi nv ť
mrmimim tmm tm4m iwi --i immr
T % w wm
Mt-kMMM It-ahMI i
sraihii mm a m%vm aa a
i aiaMi Umlih a
ypmwm mmňmm mmmm rm a
BA rv+w-mMmmm
' iwtiau utvt a
CZXhX AST PAUL
SAINT PAU L KXP RGnS
la i
f a ZfwtU m i rw 4 v
AYCA PtLULKY
vti-i fint t vT-t r-ii t
~
1
AYER-UY VLASOSIU
% 4 #-% á iÍ aWlw I fcn
A -" liiT-aisni-ii
Ě T' nsaw
a i- c arva a rv-w tusu ve tst
a3iťia — fh-fct h i ii
ZJf "
irila
T%r %rZ ( r4ral K
V ELS k ťSTKE INI CESTA
C2AHA CO CHÍxACQ A K
Y t Cit O l
14 I V ' JSTm-mw~-4
~mimmmt tSMV-a _Za ' o t ara
mmm fm % -n ~% i% % -m m m mm iiai a
JaaaW-
A M Smltlt
li ItUílsU
nyVTt ftApAT TTT A
"~ --í-ai aia-a a Mauu
aa
PE2T aslPLO
mim
1 "
" mmm% Ha
"~la K-BV mxmm
W ZZaniaat CatM
aaaXw Vata
Ikraa
V aa% saw
-a-a raaazv vaaa wmm % pm j
%aati #aaj
MC aa la n a _ "
fJP — - i - i—i ii a
a M amí sjwe
MM f tmmm n nmm '
V I jmi i mi !%mn fm: m
r nn ai a mmmu mr-mm tea m%v
"V ? mm
m j mm- mnmt i
a% eajiw a mim -v mJM pt
aeMa an mm -% mmm mm mmmm m
Ifc —aa a a -- ~
k ' i n " mvmm m mm ai
a aaa an-- - ak&aaw
aKMwk mm kiti mmmmm i a fc a im
M — i'i-i a ai mm m4 m mmmt
waa aanaa ' tv )' m a mi
laa i ai iy nia kar :k
V M m na l r - W w
mm +tnmm m%mO mm at
mmmm """ - ♦
! i i % ~— ±am
lín tu% n fc
_ 'J"— 'r 1 a- -aa Va
%' %a Lwyy WíMrffaa1 mx_ mmr ak
a iiit fcwfc
Mac S mu— i r
í J__L1'"' —
i iaM% m i m
w I l a
" " i i v
%m a t-TiTTii1 in „a „"a in lim
m mwm~m
taa(t "aatMK a a
a BaaMBjfpea % wszansfMaa
Va— rifa Z( w í aaana mt
T A- EatrTkta
jS a-- L mwm aav-a hMMa
j j j j aa
O V ' pm mmm
f Um
A f taa t - aaím
aa a mm -aa
f -5-a -
"mr~lCz__ a as ar
aMhaa ar MN 4 a aha a %ra
ot avwaMM a— : — t m u _
mmmm-m ar r k—I-
mmm mammm mm mmmm -mmé -m tmm
TZť Taí "J"TVk a ara mmmm a'a
áťaal alTaawr - "-
%Saaaaa ja
aT aal ' !' tm" 111 11
aa -ánr nr-'
aavaaa % „j ilja % naai m 9mm 'm aaii
Ja a f— i a- i JMaíi-ar-J-% atrw
irfa aaV"- — i awBaa -
aa' "— ' u — a
a--jrrr' ' "
aaar " H - raata'a a a
l aaatťa W mmm
ae a iiaaa a mn ta%
afmMt4
& — iiii„ %akkaa aaA „