Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, January 19, 1876, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ' ' ' - ' w 1
r i
" t
-i
j
-
'
" V
- 1
T ÝD SUIT ÍK POL ITIGIÝ POUÓIJÝ A CÁBAVIJ Ý
-
r %
Majitel: EDWARD PSSEKATER
Přei?lat-i rcfaš S 220 I p:žlar( zitiltca
A t
"l
roc::i:c iv
0 U A II A U E B: D (I E 10 LEO HA I37G
i
t
i
- -
I
i
i
1
i V
"
i
S
í f
I
-
i '
- '
f
IP1
v'
v
J
y
í V'
i
l 1
I
CRETE HED
ČSMĚK OUHAO
Ceaký bomineo 1'ánl hoet( d
lesooa Tldjr lntT Om&Kké pí
ro llAYfcbikt doatnfkj koV
řníky Bejnovljilch drahU
df7r
x IC F OTCIDL
Coký eedlU obxloaií krajany
ré vždy dobře jak m kaldý kdo
u něho "doand koupil ku Téma
propécba přesvřdřil
M ČADA
ObQTofk Kdo ckc dobrou
trvanliToa obar u mlrooa cenu
DechťjeJ narítlTl
JOO KLlMA
Hostiniký u nádraží CreteKeb
W AKOArrJT
KoriF a koláf Maio A to
PHspěvky povstilýn Jihc:lo-
Pian cleno a říla SG
A Janaa Fremont
Jan Doubrava Wia
$1615
2—
1—
Uhrttem SI 91 5
Zi&ilky fřpkil proaímo a
dreaoTati J Norinaký 135 Faralum St
O li A II A NEB
Tttesrífické zprávy
HAKOU3KO
Ixtof w 11 ledna
VíJanakf ípraTodaj Caaopiao
wSUndad opakuje tTraí
la EkoujkQBroIáér4 rěaarry
m dokládá prardiroat tohoto tTr
xení " :
Jedna dpeSe caaopUu „Deat
aťhe Zaiton praTÍ la a mnoli
anárokj jako by obaazenl Boanj
Hakoaakem ae milo atáti akatkem
je prýjii ryjednáno na kterém
míaté rakouíké rojsko prckroíiti
má taká Unna
17 ledna
lUfcútukf minutr financi oaar
tel a £vjrnfca úatarem píjíku
tylícet milion 3 ilatých
FRANCIE
Pa41I10 ledna
Koluje po et ade le naaula
akotecná kna 7 mmiaieraiTB
12 led a a
Mariál president týtra okliaf
le roiniatoretro bude pokraíora
ti r prořramu který aedne 12 4-
nora lt7a aeataru a „Journal ae
Pana" prarf 2e prozatímně afiata
ne miniateratro bes imínjr Pro
klamace Mac Mehona bjla daoa
kabinetu plediolena a cbdriela
achrálení
— 11 ledna
„La Upobltqae Francaiae
OTgan Utmbeitjr ridf r proklama
cí preaidenta norou zániku la ae
ďoarádnf pořádek republiky a
árlL — V jílnl Francii w iíor
jicm apttiolily aneané bouře sna
řnt ako Komunikace jaou pře-
nieVné ÍV%°
( pfedbilu4 roltf odrořU
Minitr iina r"Jf Px
n4 4řadníky přea feisíi de
monstracemi — 1T ledna
Paíílaký aprarodaj Zaaopisi
wTimea blití le bylo t 60 mfc
ateob 42 republikána a 8 koaeer
ratirrfl aroleno V Orleans arl
tiaili konaerratird a líontpeiíer
radikálové
— 1S leitt
Paltžakl obecní tíiiTfizlziro
rolilo Viktora Uv9 aa c::ie a
Spoilere redaktora licta wlpo
blique fraacvataeca jeho náhra
dálka
— 15 ledna
Známý americký díjepiaec lír
John Lotbrop Motley byl r xiej
li akademií réd ca dopiaojfciko
lenarolen
ANGLIE
Isdíji 10 ledna
Nejaurlí aya aíMte llaaaela
Ykcomle AmUerty aeOřel -
— 14 leJn
Holaje ade pariat le 'wi
králorny do Klmecka aouri ae
aaatylleném nátkem priaeětny
Eeatricc a ni kterým nXzneckýta
priscem
Jxmof 10 ledna"
Y torlrol na eakna v Xlao
clecfUM aaeUrilo C0O d!lalka
prici tldxleta nedsholriU
o nsda JeJ:a i:i korc:il ae
len 2íork-"ale aatUnlo a Ule
ř:::iiy trid
pol5t poxiytraU:i prioer
Jroawade is crrd clíSti ti%
liiiaa pokecá CZlzCl teb rtU
X títrýra by aa xzZll f rln c4
cia 15 z
r-ttS ryrr-:J
J- ' C " '€ rrr tr V ""
1- "5 r " :l y r :
" '
X
Ssrat
Morton předkládá návrh v pří
íini volby proyisorntho předae
dy senátu dle eouhlaaoého ná
hledu retiiny volebního rýboru
a sice ani tento nárrh takto :
Uaavřeno le ae 6řadní doba
preaidenta senátu kdyl mezí tím
úmrtím vicepresidenta který co
lakový zároveň presidentem ae
nátu jest místo ae uprázdnilo
Uzavřeno le úmrtím vicepresi
denta úřad prozatímního preaN
denta senátu ae neuprizdni
Uzavřeno ie senát dle libosti
toto místo uprázdnit! í obaaditi
m&le
Uzavřeno le Thomas W Feny
a Michigan který v posledním
kongresu za pozatimního presi
denta senátu zvolen byl mocí
této volby úřad vykonávat! má
Odevzdání tohoto návrhu do
tlaku bylo přijato a přešlo ae k
dennímu pořádku
Dne 12 ae pokračovalo v roko
vání o tomto návrhu — Debata ae
točila kolem návrhu Thurraana
který ae analí opak pojmutí vy-
avřtliti jelikož ae to prý neanáií
a áatavouby jedna osoba moc vý
konnou a zároveň zákonodárnou
mela Kdyl ae konečné přistoupi
lo k hlasování o návrhu Therma-
noré byl tento 26 proti 13 hla-
a&m zavrhnut Třetí odstavec
návrhu byl pak 34 proti 15 hla-
aSm přijat—Čtvrtý odstavec nk
vrhu který ustanovuje la Tho
mas W Ferry a Michigan který
v předešlém aesení aenátu aa pro
zatímního předaedu zvolen byl a
ojní tento úřad zaujímá byl k
námitce Edmunda le ke to a prá
vfi přijatým návrhem neerovnárá
a le Ferry bez toho nedávno před
avátky v tomto avém úřadu po
tvrzen byl Mortonem zpžt vzat
Ogleeby taial Žádost obíana ze
áaratoga 111 aa odvoláni zákona
o tvrdé míní i i -
Cooper oxnámil senáty úmrtí
Ondřeje Joboaona a drlel chválo'
le? Po ném chalořecil zemřelé
mu Morton a pravil le byl pocti
vec a mul Zmínil ae o oblaloLi
v ůřadl a le i on (Morton) pro ni
hlasoval Že víří le Johnson
přestoupil zákon ale le nechá
chyby jeho býti a nim pohřbeny
a pamatnje pouze na alulby zemi
prokázané které zasluhují veške
rého uanání
Pak mluvili ješté McCreery
Merrimon Pad4o£k Bojjy Ba-
yard a Key ku cti památky A
Johnaona
Coakling přesolil Žádost otřa-
ni novoyorkských aa dodatek k
ústava dle cebol by ae zapovídá
lo přivlwtiOTiní obecných peníz
neb majetku ve prospěch ekUl
kých nibolenských úeelft
Doraey narrhaja ftly řemí v o
jfnové atáli na stejném stapnj a
bílými ohledni vyalaloébo a ná
hrady
Pavía navrhuje zvoleni výboru
ku důkladnému prozkoumáni
knih odboru pokladny spolkové
Ve aré řeži pravil Davu le ao
bí vzaj prici by ae mu dosUlo
vyavétlení o bearrnjIoatech ve
výročních zprávách tohoto áe
paj Lamentu aviak nni úředníci
tohoto oddilení nemohli mu prý
žádoucího vysvítlenf pojati MS
lili tedy ni který aenátor aaeb
viLict ířlník takové vysrítle
nf podatí pf k prý doulá ie ne
bude a tím tni ofcm otaieu
DSn zíitupcQ
Ferdinand Wood podává ná
vrh zákona kterým ae má ustat
noTní zákona finančního ze dne
19 ledna 1875 díletní obmezili a
návrat k zlaté míní emožniti a
sil by se množství papírových
penis t menšilo 'T 7
BandaJl navrhuje suspensi den
ního pořádku a ohJUfom převzetí
návrhu zákona o amnestii r po
rada " -
Elaine ae dostal do živější de
baty s JUndallem naíel by ním
vrh na ukončeni debaty 159 proti
8S tJsaia přiL
Zliíhi navrhoval vzíti vopM
nou 4rt2ta loto hlasování jelikol
sobí pnfaftlpPíW dodatek k ti
to předlose lé toiii J§Ceraon P
vie a všeobecné amnestie mi kýtí
vyloupen a pokrajoval tento'tvíj
dodaU!( dlouhou řefí od 3 vod So
vatl v které obxrljLZtni kríiy a
Anderaonville nejživíjc:) Lrvav
mi lícil
liorrisoo navrhuje apCaoh sin
ved— í tvrái D t!io
B ty v poklad z3 tLové bý
ti ahUdr!' to vXJy t% £3 procent
oULovýc :3 ale lidi aby
ae počalo Cviti úřední tvrdé
miny al posdlji a ne od 1 ledna
i:tx a
JZxz'ú%on navrhuje odkaa KZ21'
til rro vejt— io tkíiíii
1-
(a id) rcíivi vj bo-
rový návrh aby platilo ae zápisní
kům výboru rozličných od $4 — $5
denní náhrady
Atkina podává výborovou zprá
vu o odkazu na výslulné pro bí
lící rok Žádá za 125533500
Odkázáno na pátek -
Dále jednáno o návrhu amnel
stujicím o ním! minule ae jedna
li začalo Hili a Ga mluvil Za-
řikal ae a přátele by nepodporo
vali nevraženi jih a a severu na
sebe že už doet Škody z toho po
vstalo Yie má z&stati zapome
nuto a vlast celá a její prospěch
býti na zřeteli Blain ale v&dce
republikána a nadějný čekanec
za v&dce národního le chtěl jinak
ie rozrjl znovu rány hojící ae a
vášní rozmítil On (Ilill) však
a jeno přátele že nechtěn náaie-
dorati Blaina nýbrl le nechají
válku býti odbytu vojíny a neda
jí ji politikářům znoru začínali
Blaine le honosí ae velkomyalno-
stí strany republikánské že ale
posledních 15 let dějin svědčí o
níiem zcela ' jmém Blaine že
tupí Daviae za zloiiny v Ander
aonriile a tím le sám sebe poráží
jelikož není ani dost málo doká
záno le by Jeíf Daris byl zavi
nil útrap zajatých v Andersonril-
le A kdyl Blain ae odváží říci
le Daris je za to odpověden tož
každý m&že trrditi le Grant je
odpověden za zlodějstrí kořaleč-
nlkfi credit niobilieru smlouvy
Síi obor no vy ta McDonalda Joy cc
a jinéPřece Grant žádal od eená
tu potmění Shepbarda ve vyso
kém úřadu vzdor tomu le chlap
ten před celou semí ae byl dopu
stil nej hrubších taškářatrí a pod
vodu v okreska Columbia On
(Ilill) ie není sice přívržencem
logiky takové ale když Blain
chce tvrdili le Davia je vinen
zločinu v Anderaonville tož mu
že ae tvrdili timže právem le
Grant místo třetí lhůty preaident
ské zaaluhuje 20 let kiiminála —
X po drouhodinné řeci rázné a
nadšené postoupil Ilill slovo Gar
fieldori jenž však povolil aby
bvlo Stěno poselství senátu ozna
mující uxatření feho stran úmrtí
A Johnaona Tím dalií debata
byla přetržená
a několik
cleni
poctí
drželo pemltué
řeci ku
Johnaonorí j ' j
Kongresni saatopitelato začalo
ze spořením ve avém vlastníw
domoví Yřerá snížilo počet ta
jemníka výboiových s 35 na 25
uspoří ae denní f50 a za celé za
sedáni snad al §10000 ' '
' Poslanec Wells navrhuje o
zřízeni budovy celní a poštovní
y St íxuia -
Gibson iádázprru o yzáem
nýcb poměrech s Mexikem jak
by se dala docílili aníra obchod
ní smlouva '
Durham navrhuje aby pieto
v%lejé tabáku mohli tabák vypé
stovaný iirodárali hčl dovolení
Jandera žjádi vystaví ní min
COFPy y Judianspoli Caullield
i Kft to přikročenu k dalií Jetoa-
ti o amnestii Jeďerson Daviae
Wood hleděl je přetrhnoatí pra
ví le na acímu leká již 10000
návrhů a ie chce ješlí 23 řečníků
o tomto jedaom mloit což odso-
jq'e v zájmech zemi Na to mlu
vil Garieid LíOtsI toho ie
předešlí řečníci jDox a ilill atfbly
debatu s pravé cesty Jedná se
re yíct té o to pouze zdali ten
jen! byl bli£$ odboje zachová
val zákony vedení vtikr fl£b
xdali je porušil v trnkové míře ie
pezaalouif aby zaujímali: mohl
i tišiwričí JSjfto v cákonoďirttvB
o níl sé jedni rf
Na to přešel f ecník k lícení v
Anderaonville kde nikolik tisíc
zajatých seveřanů bídní zahynu
lo a pravil Ie Jefferaon Payjs u-
loiil zlíxeaf toho vězněni gen
VTmderori o nimi riebmooský
list pExamiaerV při jeho odcho
du a mlela napsal „Djky bohu
že je Eichraond koneční starého
Windera zbaven Smiluj se bfth
naa umí itomu nyi na krk po
slin tf r- yinder zařídil žalář v
moUlo lef nim níjl tekh řrtka
v níl a celého tábora vojenského
naleaaly se odpadky a hnůj
Cbandler byl pozdi ji posJin mí
s(o to problédaouU a ten adilit
laje to hanba jiba A co odpo
věděl Davte na správo ChandJ
ra ? Povýšil netvora TTíldara aa
vrebníhq sprTCf vech jiinfch
visení kdy ho vrchní velitel
sesaau iavis arnau sezaseni a
saova jej potvrdil — Na to poro-
)eao x:xirovi t noama pro
d?eJs P f téfa debau mi
ta tayřeit$
Dne 13 t m ae dostavilo neo-
hyřejsé mcrlm í poaiuchacfit!ry
ŠiyšeW tlilnlui lei piaiiinvou
který tím aapolal že předmět de
baty jelU ín::nj vylíčil - proto
le demokratická atraoa doma hle-
dila vyroUti d:jca jako by jes
ba ztraca avým oiorca
sos Eiríc? tu novo tretiiti ctV
i- To vjk urj rívť-xa do-
mu Vío ae má jednoduše takto
Randál předložil návrh zákona
by se Jefifereon Daviaovi zvláštní
fest proukázala neboť m&žo-liž
vítší cti býti nel plné požírání
neobmeaeného práva amerického
občanství t l Této cti a Davia
avými zločiny zbavil a jeho ko
lega z Pennsylvanie žádá aby
mu kongres beze všech okolku
všechna práva amerického obča
na navrátil — Proti tomu pozve
dá prý re jménu aré strany hla&u
svého Třes ta ti Jefferaon Darise
jeho strana nechce ale taky ne-J
ryznamenávati Reí nik potom
pokraSoval v líceni útrap které
bylo snášeli spolkovým zajatc&m
na jihu Podotýká že jeho kole
ga a Ohio (Garfield) neponechal
mu včerejší svou řeci nic co by
nového o tomto záatoji líci mohl
Ye 2 hodiny teprv přišel Blaice
se svou řeci ku konci
Banka činil návrh ie všichni
Lkdož se uchází o navrácení občan
ských práv mají složití přísaha
na ústava Návrh len však byl
předsedou vylouceu
Ilandall nkoníil nápotom deba
tu a činil návrh aby amíl amen
dement Baukaw do předlohy vži
ti— Jelikol Blaine proti tomu
námitky linii navrhoval Bandatl
odkázaní téhož právnímu výboru
což bylo přijalo „ t
Poslanec White předkládá ná
vrh zákona kterým ae má služné
všech spolkových úředníků jenž
berou více než $1000 roční zmen
šili — K návrhu Kassona se tat9
předloha odkázala příslušnému
výboru f
Právní výbor podával správu
týkaje se osnovy zákona o amne-
slii Itandallem předložené j s do
datkem Bankse Při hlasováni
byla tuto předloha zamítnuta je
likož nedoatala -potřebnou vítši
ca dvou třetin hlasů Pro pře
dlohu hlasovalo 112 a proti ní
bylo 97 hlasů K přijeti scházelo
pouze čtyři hlasy Dvanáct řepu
blikánů hlasovalo pro předloha
Bezprostřední po odhlasování
navrhoval Blaine opětné rozváže
ní odhlasováni a íetl paani kUré
V ruce držel a dříve o dovolení kú
ctěni ládal což se ale před odhla
sováním nedovolilo
Toto psaní ae datuje ze dne 12
L w a pochází od bývalého gu
vernéra tfoldena ze seyerní Ca
rolíny v kterém sobi tento stí?
žoje lo za příčinou jeho ostrého
zakročení proti kukluxům od de
mokratického sboru sákonodár
ného byl aeaazen a tím o avé prá
vo nijaký veřejný úřad zasláva
ti oloupen byl
Několik demokratů se pozve
dle by jednání demokratických
soudruhů erých proti bývalému
guvernéra lloldenovi hájili Blai
ne jim uřízl ale alovo takřka před
hubou prohlásiv že nepřipustí
nikoho k řeci leda v tom přípa
dě kdyby některý chtěl vjloaSe
ní Jefferaon Davise ze zpámé
předlohy navrbnooti
V falším pojednání ádal Blai
ne by dm jedpohl§inl dQoin
aby směl svůj amandement (vy
loučení Jefferaon Daviso) návrh
noutú Jelikož se tomu Ran dali
proti v il prohláail se B lai ne ie
Činí této dehaii konec Um berou
ce svůj návrh spit (Vítizný
smích v lavicích republikánů)
Randa chtěl na to mlaj Hi by ]
ale voláním k pořádku se strany
republikánů omlfen f
K návrhu Bandalla přikročilo
ae k ppj34nní o rozpočtu výalaS
ného a bylo povoleno i pru Yf
sloažilce 112000000 pro vojen
ské vdovy a airotky 114100000
pro bojovníky i roka 1812 $1-
SOOti) pro jjjjjnutel konuaary
vy služného f200CC3 } pro vyaloO -
iilé námořníky spolkové vojáky
t- p $1133500— úhrnem Í29
53300 Předloh bvla po krát
kVm rokováftí jříjnnta „t
Nápotom podán' návrh aby
právní výbor potahmo státní mi
nisterstvo žálsžitoat „Alabam
koa" aspoiádala
A U Eli I CA'
: Washington — Uttanovení i rot
ila pro nové odvitvi mincovny
tupcSt řpaliÍ8p! mL
která se uctixl o čert ultí tzí&
budova v svini ifZzl pcicjzi
řiti Vytíídky tžzt jxio CLh
ťn-o Dtavar Caxm City a CL
LooU trr?y
Dr Líaiirca t:rý ct"-:l-js
coIxiir~llii wípT£:ai
n -1 e'"-tnl V'-- r bří
ti Cil ' í-t Jí''
f:í A v tik rcta ae ror " 1 r
cové bUvirS tís ti:":- :
St Loaia avcvt!í tl: ř
aladjasnovanl
i elito x-i~) r ro-
střednictvím své obchodní kouio
ry výboru pro raženi mince váhy
a míry na který se všechny osno
vy zákonu této záležitosti ae tý
kající odkázaly návrh že město
SL Louis je hotovo do ukončení
stavby nové poštovní budovy ji
né místnosti pro poštovní správa
najmou ti t
John C Myers a Nebraaky
jmenován byl generálním konsa-
lem v Shanghai v Cíně i Charles
B Bowne jmenován jednatelem
výalalného v Cincinnati
Právní výbor domu zástupe 6
uzavřel 6 proti 5 hlasům narr
hnouli dodatek k ůstavi dlo kte
rého by se president budoueni
místo na 4 Ieta volil na 6 roků
pak ale ie musí odstoupili a ne
může nikdy více býti volen—
Pro tento dodatek hlasovalo o
ňich lest demokratů ve v J bor a a
republikáu Lawrence a Ohio '
New York— Zdejší "Evening
Post" dostala z White Plains N
Y— kde se vyjednává pozůsta
lost zemřelého továrníka Sicích
strojů a milionáře Siagera —
zprávu o rozhodnou soudce Coí
fina t záležitosti léto pozůstalo
sti Rozhodnatí toto zní ie paní
Isabella Entrgy Singer která se
v závíti jmenuje vdovou nebož
tíka jest a že děti pochází ze zá
konnitého manželství Žádost
paní Mary Springer rozené Fo
ster druhé leny Singra která na
díl dědictví co vdova nároky činí
jest zamítnuta
New Orleans— Dne 12 i m
byl J II Eustia v zákonodárném
sboru za spolkového aenaíora
zvolen c členů senátu se zúčastni
lo jenom dvanáct— Té i i Pinch
back byl přítomen— Koluje p©%
vist íe se vice guvernér Antome
této volbi hodlá opříti Eustia
se svého Času' přimlouval za vy
rovnání Wheeler-ovo 5
„ Annapoiis Md — Nový guver
nér John Lee 4 Carrol naatcupil
12 t m svůj úřad
Concord N IL— Demokrati
cké shromáždění dne 12 ledna
zde se odbývalo ustanovilo Da
niela Marcy aa kandidáta guver
néra Dea Moines Iowa— Zdej li čle
nové zákonodárství atrany repu
hlikánáké navrhli 8 J Kirkwoo
da dne 12 t m "pro úřad spolko
vého aenátora Závěrečné hlaso
vání mílo tento výsledek Kirk
wood 56 Price 26 McCrary II a
Belknap (ministr války) 13 hlasů
New York— Právní zástupce
ze Skandální beecherovské histo
rie "rěhlaaného Jvoadra Čin( prý
přípravy Henry Ward Beechéra
pro zlomyslné pronásledováni
svého svěřence žalovali N
Cincinnati— Kupec Thomas S
Flannery Hen firmy Flannery 4
Wíndler zemřel dno 12tray
nemocnici "následkem rány kte
rou mu někdo neznámí v noci a
neděle na pondělí "is a ulici zas-
'lt
Geneso 111— Jeden zdejší ob
lan jménem Nichola Yan Rens
selUer polil dne 9 U m jed aby
konec svému Životu učinil— -Dne
10 t m jeáti před polednem vil
iodtn lil blílil ae ale rychle své
mn kootl $eňta d byl co
boháč a lakomec vykřtieo a otekl
e k samovraidi následkem ztrá
ty kterou o 'Geneseo City Bank'
brl utrpěl ? i
JollétTlÍV noci dne 9 U m
otevřel si v zdejší 'klznici jistý
Fr Koch z Cook Coantv svého
znamení holič který pro krádež
1 na ř rok3 odspaeq pyj noiem
u'tui (paa a saarvacet ae uj i
v káznici jii po 'druhé t °
Perioda státních legilatur
opitni ao dostavila Zasedají pří
tomnl legíalatary alátu }íea
York Pennsylvanie Ohio ln
tucky llixaieaippí AlabmmaT7ie
conain palif?mia laaeeotj
irr m #
Aansas a owa 5 ř
Co hlavní přistav pro námořní
loďstvo naše určil sekretář ná
Pof5 Port Iíojal flíetav ten
to má nnho předaoeji předj
všemi drahými jmenovití pod
nebí Umnější vychvaluj ta za
avliitl zdravé Lodi nohou itai
nejen ponodlni cvičesf vykoid-
vati nýbrž y 43 hodinách dor±xi
ti odtud na Caha nvh čar
Hvu 9elckiJso ert j cbm
í:í lt!Icí Um oc!'!:il J-T iv
ÍvIJLI J yyjer-íii 1 tl
vyzirrjtao jett c_ !IÍrí ni ptři
klCrí JrtUí pry ct— r-%
rrÚtoj'LUjr-íirs)
Ke— p ro Uricli y
1 po:
r{a oUxxa o zor-taljv ' 1
I !i:iiva--t
ehltč--- J - t-"-'
H -' -- C
13
i '—1% t_
c
trJll t::Lovl rz'Z'::
lézá se v území tom ani 40 bilo
chů
Legielaturav louisianaká aestoa
piha se tentokráte za úplného mí
ru Po přečtení poselství Kel
loggova odročil ae dům sAstancft
ku poctě odumřelých členů arýca
Soatbaada a Pieraoaa Poselství
guvernérovo ' jest neobyčejní
dlouhé blahopřeje vnim obyva
telstva slátá le nim odporučená
reforma finanční dobře áčinkova
U a na základě této celý ayateaa
ie byl přepracován Dlah státní
obnáší 20 milionů dlah Novébt
Orleans 23 milionů Kellogg
odporoučí snížení solarů vších
alátních úředník I jakož poexe
30 denní zasedání lefrialatary
Texaakf státní konvent dau±
kratickf odbf val ae v Galvenonu
dne 7 ledna Pro státal úřady
navrženi jsou : IC Co ke aa gu
vernéra B Habard aa jeho cá
městaa J Dow za pokladníka
II Boone aa atátnlho xástanee :
za volittle nreei ten také C Gid-
diegs a fivl) Opporson
Y Utah zasedá mormoaakf
auím územní a guvernér Emery
poslal ma ▼ iterý poselství aré v
nimi vvzývá Jej abv odčinil
mnoho ieoatri r iaemL bv moLlr
zákony spolkové v nim míli 4-
pechu Ud sněmu v nimi ras
dsjf samí Mormoné nelze arci
očekárati epoelechnati rady gu
vernéra Nejspíše a&atase mtto
božeaatví tak dlouho v iaBiL
pokud nebude ta deeti mladíků
kteří by spotřebovali všecky div
k v tro sebe abv nebrlv židni
pro Hormony ani pro "ocet
Krakerové chvUji a al také
avěuké politiky Zapomenuvse
na ave povoláni pro nad podzem
ské vlci poslali do Waabiagtoau
delegaci která by míla pracovat)
pro to aby sůatolo to ve správě
indiánské při starém aby kvake
rové podrželi svá níta ieduatel
aká a aby nebylo vše odevsdáao
vojenskému odbors ~
San Fraacisco ld ledna— Z
Tascon Arizona se oznamaje le
ze Sonory (eeverozápadot stát re
publiky fttexitké) dochází aprá
vy o výalwdka Umnfho povatáaL
Dvanáct rniet ae rozhodlo pro
generála Serva náčelníka povstá
ní jehož válečná moc a SOOO
ž seeUvá i#
Knoxville Teaa 16 ledsa —
Vdova po Aodrew Johnson eenv
řela minulé noci v il hoddia v
domi avé dcery paní Pattereoeo
vé Pohřeb odbývat se y úterý
LaramíeCity Wy 16 ledna
Jedno ato " uncí aiaia a velké
množství zlaté rudy oboje a ví
hlaané "Central Mine" odevzdá
ny byty před krákým časem spol
kové mincovní v Denver Yýsl
dek akoušky JmI nad míru napo
kojivý Zlato drtí 903 díly ry
zého zlata a £6 dílů stříbra a ra
da obsahovala v 2000 tib 146
7W34 zlata a $27149 stříbra dle
Čehol je cena jedni taf rudy
$4705143 '
Potuville Pa 15 ledna Y a
helnáck pennsylvanakýťb práco
opit počala
Decatar 111— Zde Mlexeno by
lo ložisko ahlí a eSX— Jedná ak
ciové před několika roky sřiaet
ni spotačaoeti ao koaečal poda
řilo ařldlo solné odkrýti a v
hloube (Xa stop přilto aecato
líako ahU4toptaňe
Cincinnati 15 ledasw— Daee
ráno zde praskl koUl v tiekárai
Haciaaati YolkaUatt" či ml {e
dea dltatk jménem Albert T7i
ninger amrtetnl a top Vilém
Raabart tilce ranía byl Na sta
vení je Ikoda nepatrná
' a "
' N£iASÍU 5
Omaha— TeeZ} kaldým dnem
ba každoa hodi"wa zaoaká ae ade
toahá po zlaicrýjrh ieraých
borieh— Je sjítoa k oČeUvi
ní ie na íN potáhneailai nac
stvf IHi Qmatoa do čorsfx w
ebt— liiatlt iita pril iedsa
Irčan a černých bor cStarliaesi
po krátkim tam pobytu 27 Uer
ryaao ItstXbo alau erboe které
sobi Uta TyrxL— Cocbiyré rv
ti cj?i blíník tývl a aái
krtjtay s t % 4
! L"oa dsa £3 t au eiiývi aa
v cist nostech y asm Václava Cs
čiry prvci zcxíizrxí rlaa
cit zlfeavtý velzr atti avetif
aocooeao pxtavxu iwr xy
hr ' '
HLACZ I1ILL3
lí TteUzjipjt
tzizi c r~rv a — ca
f „ ' "V _ -
] C r -f r _
U'-l Cl -cl J
tí Z"? cl - -t-t-í c:
'rtti ti x 1— O v-
i -
1
t i i Ij
V — -
( v tri c:-Ii utU
dat — :!tjc crrt-l js r
ťJ a t ij:-i3 fíivca c-x:"l
r-rV5
CALIFORNLL
I Y Solaao Coanty jo vy
hlídky na li výborná
V Marsh Creek v Coatra Coaca
Coaaty odkryty byly loliaka
rtati —
Na blíaka žiaa Cra mile
aobi právi ayaf každý zralé aa
liay trhnu a keři
8 V Moaterey Coonty edkail
aeeeor dah a majetku na 1100
253 a čehol připadá aa poaemko
vý majetek $4S4f5 daai
U Bibem čtyr dal aaatfeU i
dea oočaa v Stocktoa Coaaty
613 kachen
SpofiteUI Uaaky v 3cra
meata vyplácl prooeat divšdeav
dy aa rok
g Bííle Dry Creek ve Freeao
Coaaty naieaeai byli 2 aavralii
al ladiáaí snámj čo ' ziodijovi
O vrazích neaí ani stepy
8 Y Trakeo leli aaíha aa lt
palci aa horách Sierra 12 et-p
a v Emigraat Gep 7 atos výmok a
í Y Nevada Coaaty fMiaaji
Carmeroré sesačata aáseC
Cachay r Mark Wt ádoSi
aa blízka SaauRoea dikjf Uta
zima svá hatzia ve vlivech stro
mů a ae {ako tiady aa zemi
II Y lioUMter vyholeto sAdra
11 leleznico Soola-PaciAc & R
g Z lUdiAgto Mino bylo Ml
Lahví rtati Saa Fraaciaeo aa
aláao
i! Blíže Colíkx ZMypAaa drika
áakýcb koleji aa dva dai bod
opit ajíadaá
Y Trnka lall 4 etapy saika v
alktch kdelu v aedaiekeea Naw
reatle pomeranč sua keíkk vaí
U Yo mlýmo LoaWfJ v Sakrs
saeato aata býka přidav pro
redotaUk aaaata v skla Jech
j] Cídili bot r SacraaaeaU po
dali k mieteké radi Ui t aby
byla aa jich ie!o dal aZo
leaa Y Saa Brnarltao Coaaty ao
píataje bavlna aejeaanéjátho dra
ha NEVADA
U JUda aa aaakh ve Vi
giaia City $16 za hodina
li V South Asaerkma Muae e
přOia aa kovovou lila ktora dá
$3 al 5000 a taay
- U Yirxvtaa spetitelnl baaka
vynUrf 15 proccat divkdeoíy aa
rok a 12 pet aa obyfojaA vklady
Y lachti Nertb 1 Soatk €V
aaaa Miao v Lor QoU li 111 ná
leali koraki koatra a bUako ai
leaeký klobouk Kostra a s-U
býti nijaki Ptala Siav
BIO Kaickerboekec Mat
vyiiaal a parcoj a aoéejt a aa
aaeail voUoat fiady Sak tam
ieli velmi vyaeksw
Y YirgiaiaCity Uli aa4k
na 2 atopv
Y lUao aliJUii eoaodaia
komora okenodad by ae ptiazlho
valcovi phtakovaU a továrny
8 T tlaatutoa sebrala a váao
cích vickfk atřacla apaiaiho do
ma yka ewva( bylo peróacbá
TEIUUTOIUK
H Y SJver Cay Uaka afcoit
jedno vejoo 12 eta
Y naraashris £avd v & Ci
ty Jdabo odkrytá byla velmi
dobrá a vydatná toliala tkelna
Z Ckeyaaaa Oty ae bd as
vití ailako do Cernývk hor
8 Piorce Coaaty VTsakiitgtaa
Ter eiCao bylo ailaé otlaaaxl
0 raioSaeaia TWiair ktazi
v asii raky „Coítr-i fteaala
byla 0iíi a ijxii£?—y % &t
Aatoria tíTcsx iJLj L_a CV
klada! oprav caab raaatriai
podrobea 1ybv
i Y atáta Útek aoialoba Da
aort rtiaa adrlaja aa nalere
B Y Ciata Cszztj byla
daa s£ti lia zliti a sctrt5
reyexllryU
V J2±rr Jaesiáaa Cacry
rr:ř-Lti' r víbrrai lx?y rzz=z
rrvi
- i
4 ft VCiUraoe ti'
Laj—: CrrjžlL: 11
S Cca ipa 1-3 tl LZi
r- -
i--
3 Cz~ f c
ulrvmjBw di klerik bvl
rUCortiaa! ris4 f rvjitiav
Jeho pr4tU oWaiji 1 brzy ao
SArráU ro velíte! arit bývalého
vvj waaklW kra
EiaTlSH COLUMSlA
% Mlaxslý rk v Eritiakk Co
iaaabá vyaUkaJ- lUu ákrm
aa litiAř tMi
{ IdáaA aarkru a atoomlá
ko rh'arm Saa- Z sody
whky a 4aiJ jm aiul by
a OOaJk dtí-CkU Vrton
I McDrv t kaaOvj V
Watucaots 13 ied
— Nirodai vbe atrary rp
biiáaké mil ae dos 4fžao
v AiUewak-Haj k frmllřaby
ee aatnnovilo mlta a 6a pro pH
IU repebSkiaský aáredai hov
veot:
Bývalý gaveraér Mryaa a New
Yorkia aakád asaeat edU
krito hči 42t Uo aeklao —
Nápvt4A byt ajUti- i j přV
taaao 1% výtoravýt-h Z2e3 a 1$
1 posulo zaataprv Pa ktixkl
dweinii bylí Uí0 aaotupcové k po
radA příakl
lredeadm aa U la-ial aby ao
2U4vé Uu achle mjžUhby ja
kýek aákiodl Lmsu aáC}i
skovali
CUaru£A ftt 0 kav-
( mil tam Wíjvau kd by
a acmaA rey híikáaaki aiviťo
praapickl poekytovmia PravJ
to je OWw regnUkiaeký
atát jekat adrteei pro aeraaa r
fokáaakoa j aa2ta4Í mi
mo to jest Gh jda aaaArk v
Lxýt-a aáfodai uÁl klrý p£a
aárvrek ataiy Maia New
Haaayahtr a ladúaaa bodoadko
řt]aa voibaJ rej RejwihLkaaaaá
straaa aoeaai prý Oai zirsili
pax44 caco zvliiaiú— Navrhaj
UÍ4Í CWvelaad aa miCt etkla
přUuba kMmt PthabeA fe
sta ka kryU vjtwk jM prý v
Cl!! jíl aaaoaay
Nya byl wko aákída ba
ajfJk&4mm místem Cms
ctaaau— VpUtí fV aáá VO-
Sty po U&Xi wb a Ul bo
t-y tam aei aoaa atiak -
bldl£ aaí k Hmt k
atAW by ao tomafas mlazi
dl fbtrhých y-daMZ dáts
Joawf k Medlt y4mLaval e aa
Chiraia jkel výmtatai bavbiva
j e-nrlili r cXé As&eee vyma
vl klamná b4ai- výívA v
riiadolii nb? má v prvaiii
kadavi rS al J0Ca k
a co ao botell tj!m v avsea okiaa
a mlž Chicag a baJkžým Jmým
mo4rea amorarkfm hvřiU
DAI byl navrhován
Sratoga Sftiaacs IiÍoÍ 5V
hgi New York a Saa Ft%a
ciec Croa-tf U aáf laé Yifir
aÍ aral kavv usy aWt ve
9WtLa
Ptta svaá nbLUi
mimUt Canu 17 h a%Ck3a
go radaA 7aelal 4
Saraia Spnf 2 &ia L
New Yeek I Sa la L a Wa
4mUi ptá
y4ai mietu IWisaau ÍO
Chkac? a K+Ut l bia
K xa£aAms rvakodaaa bylo
třeba 22 klaal a kdyl po opitadm
aJováaÍ tét Utay ay lo ta
duiliti dr&£a aa adUU ao4
plli o ktr4 koaačsA vaíba
padl aa miaw Cisciaaau—
K aávrka apstUma pan Yaa
Uraa aataaf a- bs t káavoat
odifvati asá da 14 irraa V r
TUa byla adkfao aJtosďaom
K l ckea doiré p v 4 piti k Ja
a#tz3vi w&M lu t
% ť &
Crt3fc Ct!!l Co Sleb
C-a ttla~Tja eWmtvvs po
z!ac2ď a pí va malraa a
iairt=i éWalky Aattwa bmk
aamvvwa a lmXm peata'i Hj ao
v vrrxvoaý bje ř
ttrxrry % iir% a nr-iL-i-U
tl~X Pra zxlioai
cvC tí tCzTl řicTIa
J?a5 Ut a pra- r r-ry vc
raUai trU z ti CL—sk
Sánoa J-US I V—
r l 4-- —
':r™ :j ti r-" ti v C
PřOiirx}t sboll
břebar
axia£JL
Ceay Svu2i jak kdkLr jUi
proti
Ua2ov Ukax&
CIUTE -
4H
TT T Dcc!iarL2k2i
ObtUd
tfražtbai
Sbedi tWW drmlua ptdmcy j
kéka prodvaI a v tn£
bi a héřoa v a
Nikolkk párt koal acj apaié
rv%limi dralby
v: pooJiU a tr auúxa
CZXTK - - NKB2LLSXA
Privatk
V AW AYITirii
vx aarauza
Práviik
ernamc Mazama]
OSea a
MAIN AYENUKL
Tedi BAvy Mkarey
H A TSTX)
Lékař realw I4kár4k
lAkalaki povajy a dxrm uSU
lái
Eawayry a mrkUtrni timtí mm
přpcssnk)Z
Z4á lákárn am rka
MAIN a 12U ulk
c-arrxc?a:aa
OdI v UAru4
cntuDriti
J apjdal tvk
mdrS) csrn nesl
T a t c tc:
- ma t aáoka abAi
- iamrvav bvy
Čf k—Waal
aarway áxal4 ausl VWtr
— — — ?
kkahkk
oj bařo aav ssejvyCi
v}mea
r_r?rž Acco
JJirS) curií 3SXSL
atTY=Í
alT'ai faray a a dSodkf
2aa
L T j — h
v faanNl Cauar Yzsra
4SB
— Ta
Ptr1— řr- t-rj Cr±4riy
vU_a cťj orj vý
— JJ: — j
(
5