Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, January 12, 1876, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    YJ7 r
v t
t
N
t
'6
v
if'K
'
: V
v
V
v
1
V
i ""SK s
1
4
)
r
t
Majitel : EDWARD BOSEWATER
ROCNIK IV
CRETE NEB
A CENÉK DURAS
Český hostinec Piní boolina
lesnou vldv črtve Omahsképi
vo Havannké doutníky a kule
čníky nejnovějíích druha
ICF STEIDL
český sedlář obzloaží ktajany
své vidy dobře jak se každý kdo
a něho dosud koupil ku iTéma
prospécba přesvědčit
M ČADA
Obuvník Kdo chce dobrou
trvanlivou obuv za mírnou cenu
nechť jej navltívi
TrA
JOS KLÍMA
Iiostinký o nádraží Crete Neb
W AKSAMIT
Korář a k!ař Main Are
Whiskyring v Chicago
Pohostím kořalečním ringem v
SlLouis dávalo se patrné na jevo
le finanční sekretář Bristow že
leznou roli a dUaledností odhalen
ml a potrestáni kořaíečních pod-
vodníku atibá a ie ani osobni po
atarecí neb vliv není s to něja
ko změna vyknutého progra
mu vyvolali Kdyby se panu
liristowa pouze o to jednalo ve
řejní mu mínění kteří mjbi tjz
prálťftí ringu přeje zadost uíini
♦i byl by tlcai Čiit aekretlř aajisti
jajiní tr3ny natábl a ne
thal by J tfřejoýra niítěnítu jo
nora s oLtI"oi ie xliZtu
Jelkoi Tiak oLJíin i61 di"
U pokravati nel VMU
kom a Arn osotnS nejro-0"
tím nepřítelem viebo polovu 4
bo jct i lástž co a tjíe politi
ky umlcoviai neb poloviíoíbo
vyšetřováni jeito mu na tom šá
leli by dopídil nejblubifch aá
kladS kořaleínibo spiknutí by a
těmito Uikáři budoucn o kaidou
pí J pdy tápasitt mohl j ak se
Desmlmo divili ie se i nad Cbi
tágem boule snesla a 1 m na
aákL&dě dobřo promyilenébo a
anistrn provedeného program a
polkové vlály al na kořeny
tamního kořalcfuého ringu philo
Teprv nyni s plnou mérou vy-
vetluje nedávné podezřívání „Jn
ter Oeeanu" v Chicago týkajo
m fioaiííního sekretáře Bristowa
jako by sáta mel v tich to podvo
dech v Louisville více podílu nel
by broxnému prooásledovniku
kořalených podvodníka sluíelo
Patrné bylo podecřivánf Brisť
i ponte vj-itrelein na rocplale
ni stahujících se miařán a sice
přímo z táboru Hena kořaleíníbo
ringu v Cbicao — Byl to aoufalý
_ - -u ! Aviak tentokráte se pá
nové rt"u muil raí1'4'-
Bristol jí Jo tex poskvrny
povine5en? BJ kld "in
on nemá přiřa třk bfi
aakrývati tím m°8 HeJ P
aHváním se báti
Odpovědi na un rf lUl
z
Cbicairo trio ráané aa
Vro?ií
proti tamnímu ringu který na"
mu neodvolatelné ta sami láce
připravuje jako St Louiským i
ján5m bratrům— První aakroíe
ití vlády v Su Ixumu a Milwau
kee roilo podvodným kořaletní
k Sm v Cbicago třejtuým pokynem
ie i proti nim vyletřová
ní uvede — Na jedno křidlo rin
gu utok činili a v akáau uvéctí
kdelto by so drubé křídlo necha
lo na pokoji bylo by pomníkem
nehynoucí hanby pro spolkovou
vláda— I ten xloiinec má tvá prá
va která tálelí vstejnóm potřes
táni vlech xlosyna po celé xerai
roxvitvené společnosti Zakro
lenfm proti chicagským podvod
ník Bm jedrá Bristow potte ve
amysla onoVo stejného práva
Ý nejno7ejií dobé se mluví tak
mnoho o reformách správních o
tuutnosti slříxlivého xjednoduieoí
luaíeVo apolkovfho xříxenf Jsme
t iám tak s6 Jno ochotní kaz
Y -ebáitví dú bol f}It vládi
dé da v4lj4 jnjmořáini vydá
siraatt x přace ae kal
ni pouexrival maj U ty nej
dou hodinou vys Maíjí r kra
▼éUí neplechy se ne ptfcaií
tich viaanicn nytri aeav "Miu-
t národa samém a kdyi ji
tlivý ářadnlk cest veřejné alulb
Dobanf neb poskvrní mfile eel
přiSioa toho vidr r neářeiaím
díla národ hledali který 6 řad ni
ka tak dlouho a vádí v pokolení
al mu podlehne a sám ae tleném
spikleacS stane Podvody kořa
lecní nejsou nic jiného než veli
ká kráJel a pf itělující okolnost
UM r obrovské velikosti prove
deného zločin a
KitJý kcfalecníl který xřetel
nýrijdpis zákon obejde a tet
ti-'' chacnje krade tyto peníze
o kter herní fiřady olidí náro
da Uvdoje ale mimo toho jeltí
ta tllkoa lina n sebe ie zavádí
veřejní iřaiaíkj veřejnou alal-
ba xneuctívá neboť jak - známo
nedaří se tomuto řemeslu bez po
mazánek Kořalecní podvod ne
ní todil pouze krá jeli nýbrž také
přetélkým zločinem podplácení
ůřadnlka Dourejme íe se tomu
to zlořádu který tak araohutnel
ie celý ústroj soudní ochromil
stálý konce se uíinf aby ac to
víco opakovati nemohlo
Mezi zalknutými podvodníky v
Chicago nachází se tél t-hicagký
tuosiái Nemca par IIeing Jak
známo jest Heing co politický
pletichář znamenitý mul a sou
visí s „IUinoM StasUzcitung4
která podvody hlavně ale vládu
bičovali za první úíel své činno
sti sobž vytkla ve velmi úzkém
spojeni — nyní však se zdá Ie bií
se někomu jinému dostal do riK
kou
Neopomineme svého řasu po
jati zpráva o výsledku foujního
vyšetřování v tomto p rocenu
Telegrafické zprávy
RAKOUSKO
Losdť jr 5 ledna
Korunováním arcivévody
Rudolfa za krále uherského
chce uherská vláda [xxlati
zvláštní důkaz své loyality
Čímž by sobé fMdxru císař
ského dvoru Kjistila Ve
Vídni" vyvolaly jožadavky
MaJarů velkou nesfokoje
nost ZJá se že celé mini
sterstvo Auerspergovo vy
stoupl YíťEh 8 ledna
ZJejSi „Fremdenblatt"
nazývá zprávu londýnské
ho „Standard" dle které Ra
kousko přípravy k válce éi
niti melo holou smyšlenkou
RUSKO
Cdz-a 9 ledna
Žele7"ai£nl vlak kterýž
mnoho ruských vojanských
rekrutu vezl : vysmekl se
včera s kolejí a §!etčl s ná
spu dolů Roztrřířtčné va
gony chytili oheít dřív než
lidé v svobozeni býti mhli
a mnoho jich vzalo v plame
nech za své šedesát osm
osob bylo usmrceno a 54 rá
nčnoá z tt elito jeSté mnohý
následkem jKirančnI zemře
OTÍZKA HKRCEGOV-KÁ
Ij0vivv 4 ledna
Z Vídn6 se telegrafuje že
se přišlo v llelehr&dč na sto
pu spiknuti které ae snaží
dopomoci Alex KaratTorďe
viči na trůn srbský Čtné
zatykání Kniže Milán se
netroufá palác opustiti
Ixsuf M 5 ledna
Dopis z Dubrovnlku pra
ví: „Vře k tomu poukazuje
že obsazení povstalých pro
vincií tureckých vojskem
rakouským je usne5enoa že
je potřebné aby se vraždční
křesťanů v místech bezbran
ných předešlo ílecký arci
biskup v Mostaru vydal dle
příkladu kutolického kolejrv
pastýřský list kterým kněž
stvu řin! výčitky že povstá
ní podporu? ft vvzvvsi lo
sam abv se pod uvarová
ním tčkvch církevních tre
stů k povinnosti své navrá
tilo DcbRovník 5 ledna
Tét tureckých parolodí
přistálo nedávno peti pra
pory spíží a střelivem u
Kleku
Kapitol a vysoká porta
Řím 3 ledna
Velký vezlr zaslal papeži
vyzvání v kterém jej žádal
aíy svůj vliv v Hercegovině
v zájmu míru při vedl k plat
nosti — Papež nařídil kardi
nálovi Franchimu by se o
stavu včci přesvědčil Dá
le se nestalo ničehož
ČERNÁ HORA
Ijixítt vt 5 Jedna
Z jedQoho dopisu yyi vítá
ž£ kníže Černohorský kníže
"jti Oořžajjovu písemně činil
reOiavem z wiWiu
VA?ynoci auj i#ur# v
P-a- hoii nestrannost
jeho trůn 7- ' - wfiťi
čí uvádí Go7íakoT rJ0-
žil totopsani cávl
žel od něho rozkaz í1}
černohorskému v ten sn? -odpověditi
by za žádných
okolnosti neutralitu svou ne
rušil a statečně vytrval v
tomto těžkém svém postave
ni dále aby mu zdělil na
dřji že se v že v krátkém
čase k dobrému obrátí Kni
že Mikuláš slíbil dle toho
se říditi
TÝDE NNÍK PO L I T
: t ' — 6 ledna
Z Vídně se telegrafuje že
Černá hora "očekává v po
lovici tohoto měsíce turecké
ultimatum ír
FRANCIE
Paríí5 ledna
Fan O utřev byl vyslán do
Cairo aby upevnil dobré do
rozumněni mezi Egyptem a
Francii Maršál Čan robert
trvá na svém rozhodnutí
nepřijmouti místo v senátu
— 6 ledna
Dochází zpráva o hrozném
sesuti se zemi které se Reu
nion událoG2 osob usmrtilo a
mnohem více poranilo Do
my a usedlosti byly zničeny
— 7 ledna
Schůze obchodníků kteří
sechtí zůčastniti na světové
výstavě ve Filadelfii odbý
vala se daes a byla velmi
četně navštívena
ANGLIE
Losdt x 4 ledna
Antonín Rotschild dnes
zemřel
Na začátku předešlého tý
hodne prodáno bylo -12 tun
masa které přišlo z New
Yorku Ačkoliv s prodejem
dlouho protahováno bylo
shledáno že maso zůstalo
čerstvé a bylo rychle libra
za G pencc prodáno
Lord Lytton jmenován
místokrálem ve východní
Indii Dřívější místokrál
Lord Nortbrooke jmenován
hrabětem
— ó ledna
Mayor v Hanviehu dával
kapitánu a mužstvu vlečné
ho parníku „Liverpool-4 kte
rý zachránil přebývající o
sobv ze strozkoťané lodí
"Deutschland" skvělou ho
stinu a rozdčlil mezi plav
číky $150
— 0 ledna
Zhoubný požár zuří v
kněhařském závodě T N
Egelton čímž přišlo 300 o
soboprácí — 7 ledna
t A merický schooner „ Jef
ferson lijřden" na němž
vzpoura vypukla přivlečen
byl do Alerdeen Ixd byla
G7 dui na cestě z Boothbay
do Gloucester d !nužstvu již
hrozila smrt hladem
— 9 ledna
Parník „City óf Brooklyn4
srazil re zde s italskou bár
kou „Emilia kteráž se po
topila Tři plavčíei utonuli
Španělsko
Mai hid 3Iedna
Emilio Castelaroznamuje
že se budě v Barceloně a
Valencii ucházeli o místo v
kortesech Heslo jeho zní :
Všeobecné právo volební
svoboda učení na vysokých
školách oddělení církve od
státu a žádné sojení s íede
ralisty (Přívrženec repu
bliky dle severoamerického
voru)
— 4 ledna
Ministerská porada za
přededníctví krále ustano
vila plán polního tažení pro
ti Karliáiům Generálové
Campos a Quesada sc iiavrá
ti na sever
New York 5 ledna
Heraldu se z Londýna o
znamuje že bývalá královna
Isabella z tíži se uzdraví
li -AI-8 ID 5 ledna
Královským dekretem sc
ustanovil komise k zastu
pování Španělska na výsta
vě ve Filadelfii
Několik kárlistických dňt
stoj ní ků a vojinů bylo pro
spiknuti proti donu Karloso
vi u Estelly zastřeleno
pAftil 5 lodna
Stav nempci cx-královny
Isabdly se shoršil - ť '
lj r Mairid ledna:
Vláda španělská objednala
šct jedenjptípalcových děl
ocelových u feruppa prp o
stroř Kubu
sEmecko
u Uxtii f jedna
reit žáUre arcibiskupa
a šikého konči 3 ů
LedocHo
celém Jíěmecku
_ -v '-ciru
x- 1 rTT- t -ry k"slav-
Čmi katolíci příp pL
pravujl se deputace ablaJ?
přáni
Ledochowski trvá na svém t
OMAHA
a neuznává vládni sesazeni
jeho s křesla arcibiskupské
ho Očekává se že ho vláda
proto opětně uvězní
Berlíx 7 ledna '
Dr Gerlich jmenován byl
německým vice konsúlera v
New Yorku Dřívější vice
konsul Feigl jmenován byl
konsulem v Ilavnně
BELGIE
Brlsel 3 ledna
V okresu Louviére vypu
kly mezi horníky kteří stáv
ku učinili značné nepokoje
a užívali střelních zbrani
Vojsko vytáhlo z Mons by
pokoj zjednalo
— 5 ledna
Mnoho horníků počalo za
se pneovat M슝ano&ta u
pírá že by byli střelných
zbraní se chopili aneb že
by nepokoje povážlivě byly
hrozil}- Zakročení vojska
stalo se zbytečným
44 Kongres
Senát
Dne 4 t m toíel se senát k po
radě o návrhu podaným Edmun
dem týkaje se provisorního pre
sidentovi v Senátu — Dostavili
so viik pouzo dva Slonové
Dne 6 t rn byl kongres po
delších prázdninách opět zaháo
jo 11 Senát byl jenom kratičký
Cas v K-bú£Í a podáno níkolik
návrhu k usnesení Sherman po
dal 596 Žádosti s 29b99 podpisy
o rřuJení kolku na bankovní po
ukázky Gen Logan ponejprv
dnes zaujal své místo v sen&tu
Dne 7 t m podáno bylo ně
kolik zpráv výborS pamětní spi
sy a osnovy zákonS
Pan Conkling podal žádost ob
čanu z New Yorku aby pfijmut
byl amenJement k úsUv? nimi
ztuietilo ho přiděleni penér kte
rékoliv sektg nábolenské Morril
(z Vt) pdal návrh aby ucinéno
dálSícb opatřeni k výměně zelc
fiikfi P p Ferry a Christiany
z Mích podali následující návrhy
Návrh opravy zákona o j en
sich tak aby povolera byla pen
se také těm vojínům z války v
roku 1Ó12 kteří po 5 dni sloulih
a Scetnš propukěni byli a zákon
bomcfUadaí aby byl tak opraven
aby vojínové a námořníci kuří
za příčinou zmrzacuí nemohou
se na Lomcstcada usaditití mají
býti oprávnéni k jtozemku tak
jako by na uém bydleli a jej
vt-jllávali
Allison odl návrh aby stát
Iowa rozdělen byl ve 2 soudní di
strikty Ifarwy z Karsa navrh
nul prozkoumání zvyku a života
kobylcK
lí orion Z Ind podal Žádost a
by ustanoven byt komisař k re
gulováni obchodu v lihovinách
Čánt dne zírá véna debatou o dří
ve podaném návrhu Morillom o
navrácení se ku tvrdé měně
Dum zástupců
Dne 6 t m se zástupcové opět
ně seall za předsednictví lolavíl
bo lí C Keira— -Jeden poflanoc
z Toneaoa skládal přjsahu pak
bylo poslání Grantovo mezi od
borná výbory rozděleno — Návrh
Kasaou Bv aby se při obsazováni
míst veřejných dala přednost vo
jin&m v poslední válce zraněným
před občanskými ucházeci přijat
jednohlasně — Ford navrhoval a
by vojínové spolkové měli před
nost před vojiny odbojníklv což
bylo 103 proti 7tf hlasům zavrh
nuto Po čtvrté hodině se schůze
odročila
Randall podává zprávu týkaje
so vojenského výboru by nepro
dleně se vyletřil poměr služného
dSstojntkS
Ebea z Missouri oznamuje ie
atakování zeleBákfi jak so dosud
dělo obchodu Ikodí a aby se tak
to dále neprovozovalo
K návrhu Coxe odkázána tato
záležitost finančníma výboru
Výbor výstavní oznamuje ie
povolil k ůíelSm výstavním $1
500000 Odloženo
Goode n Svrhnu! požádali se
kretářo nároořntctFÍ p zprávu
zdali 8 parníkS jichi vystavění
povoleno bylo zákonem ze dre
10 ánora 1873 také skutečně vy
stavěno bylo a mnoho li to stálo
a zdali povolené peníze upotře
bené byly v loděnicích
Crouse z Nebraaky líní návrh
na vykoupení íerných bor od Jn
diánB a Trotell návrh aby dalo
se drUí Union Pacific právo k
jistým pozemkám w peneda CaL
Oliver a Ind íiní návrh opravy
ta vy dle které by mil presU
dpt ríítopresident bodoocnl
jpřícoo o4 volen býti
lo J i m dOm zas tup:Ci
& ' ?09 40 Pm°
10 KT POUČ N T A ZABAVIT Ý
Předplatné ročně $220 i s požtovní
NEB DNE 12 LEDNA 1876
pondělka odroíil a rozličným rfs
borSm řaa k vypracováni zpráv
popřál
Americké velikoduší
Po občanské válce vystěhovalo
se asi put set hrdých odbojaiká
kteří se spolkové vládě podrobili
nechtěli a ženami a dětmi pak
te zbytkem jmění do Brasilie kte
rá pro tyto bývalé barony otrok fl
zviáitaí pflvab měla ponévadl se
tam Černochové v otroctví jeitě
trpěly - -
Tito vystěhovalcové tvořili
zvláštní kolonie mezi nimii nej
četněji! byia ona v Santa rera na
řece amazouské aviak asi tato
neprospívala a nemálo těchto ko
lonistS pochopilo záhy že ve spo
jených státech i bez otroctví lépe
lze žiti nei v Brasilií i zatoužili
po stará své vlastí obzvláště
kdyi se poměry jich neustále hor
Šily
V této zálež i to t ti osvědčit Grant
eo president tutéi velkodu?nost a
ileebetnost kterou osvědčil jii co
vrchní generál při vzdání se voj
ska od bojnického Neboť jakmile
▼ známost vešlo ie mnoaf a o
nřeh kolonisti do staré vlati na
vrátili by se chtěli a! ji dříve co
Unii nenáviděli avšak hmotných
prostředků k daleké tétiMlě ie
nemají odeslal president spolko
vou loď váleční která v rozlič
nýcb přístavech braailských za%
kotvili a Brazílie syté dříve a
Unii nespokojené Amerikány při
jmoutia přivésti měla — Bylo to
v prvnim roce Grantová preidat-
ství a nedlouho na to podstoupi
la druhá loď cestu milosrdenství
cestu smíření
Jelikož před nedávnem v zná
most veSlo 2e se joStě několik od
bojnika v bídných poměrech v
Brasilii nachází vyslala naie vlá
da váleční Ioď„SwataraM do bra
silských vod aby se i tito nelťat
stníci hledali adie možnosti na
zpět přivezli
Od vzdělaných a spanilomysK
ných BrasiliánO naUzá laďSwa
tara" tento posel šlechetné vcU
koduinoati a bratrské látky přij
mutí velečoitnóho a obdivujícího
AvSak v skutečnosti jest to zají
sté něco kráaného velikéhq ie
aejmocnějii stát lida na colé serot
jednu ze tvých lodi ityřitisúe
mil daleko vysílá aby takových
občan 3 kteří co političtí zločinco
vé k němu trucovitě záda obráx
ti li vysvoboiil z nouze a z ciziny
ne snad aby jo co bezectní nebo
co zajatci nazpět vécti dal niko
liv — vrací je staré vlasti co ob
čany svobodné plného práva ob
čanského požívajících
Takovýmto jednánim bude šle
chetnost jakou velká republika
po čtyřleté občanské válce proti
avým odbojntk&m se chová a
která v dějinách lid-tva posud
sobě rovného skutku hledá a za
jisté ani v budoucností tak n% K
no nenajde takováto ilechcťuost
pravíme budo jedenkráte díjina
mi lidstva co nejdůstojněji koru
nována
Jakou strašnou protiva činí ta
kovéto jednání příkladně proti
hnuméma stiháni francouzských
komunisto které ai po nynějii
doba jeř tě nepřestalo — A jak
sahanbujíct protiva Činí toto jed
uáni republiky naproti stále a sil
ně ozbrojenému Rakousku kteié
celými pluky Ipicld a pohcistS
stihá každé otevření huby (jinak
mírných občanu a zvláitě libovol
ně každé tiitěné slávko proto ie
ae tomu neb onoma státníma ná
vladnímu nelibí častokráte ai a
opovrženi hoduou nespravedlnot
ti na jmění i osobní svobodě tre
sce Žalářován je tau ubohý re
daktor mezi sprostými zločinci
pouze proto Ie vládě jenom stín
pravdy pověděl a zachází ae tara
scfmtSk krutě lese nezná ani
tolik lidského citu by ae takový
noiťaatcík a umírajícími Heny ro
diny rozloučit! mohl :
A proč trpél nái křiaitat ná
rodní nebožtík Havlíček 1 Snad
prof ie lhal f Nikoliy ! Jlásal
pravdu'rýaoá nelíEeňoa pravda
kterou vláda po krátkém čase sa
ma uznávala a za te musel trpět
nejkrntějSiho slíbání ai ae Jhrob
nad ním uzavřel
Aviak takové jednání vyžadu
je riepři rozená soustav stát o jt
bolí milosti" — Vláda lidu kto'
rá tuto milost boií nikde co zla
těrku k zakrytí libov&le jedno
tlivcfi a hnusných zločin 3 na prá
vech lidských nena$trkuje ta sni
po vítězství nad zjevným odboje
nikem pouie smíření odputtění
a láska bra"trskou Aproo vol
monAeiij vlidalídar
Ctínýra íteniřfia
DoivKenf předplatní á pTtapK
vky ' Hercegoyc&m oveřejjícse
příliš ' Rcdxkc
zásilkou
A2IEEIKA
SoustitL
Washington — SjKilková páro
loďMSpply' odebeře s do Ovit
Vecrhia (v Itálii) by převzala
pomník padlým apulkovýn vojf%
sin námořním uríeaý jakol i ro
jiai aaaělcové a llaií is výstava
do Filadelfie odas!ati hodlají 7
Uivita Vecchia odbř m loď aa
tím aamým &2Una do Uvoraoa
zastaví ae aa spátečal ceatě v
Taugier larokko
V kongres a podán alvrh aby
vySetřeny byly zvyky kobyUk a
návrh tea odkázáa výhova pro
záleiitosti rolnické V aárrha
tom požádej s ataBovai ko
mie která 2 by j WtřiU kterak
mohly by so přkaaití mlmi v
badoacnoli výlety kovylk d
árodných krajin
Výkaz stavu národaiW dlaha
dne 1 ledna 1376:
Zlatem zárokovaný
dlah lftijFMKItO
Obnos iroki S140iXi
PropaJlý dlah je
hoi zárokováat
přesulo iriTlSiJ
Nezáro?itlaý dlah fl-itl73t
t hrn eelébo dlaha tA-'7lr?-J5
Obnos iroki
Uhra dlaha i a úro
ky 2t5SláT
Uotovot pokládat lUT7tí2
Zbývá dlaha po od
raženi poklalai
hotovoati $il 19S12133
Ubylo dlaha od 30
června tSlI
llepabltkáaským putBtSas
Fořtovi a Caaonoví a-pořáiáao
bylo pocholoové a-tavmCkv z
vělUbodíla od bývaiýva spolko
vých vojinS Prlvod odebral
nápolom před bílý dlm Graat
promluvil několik slov a by 1 bia
čně avltáa
Výroční den bitvy a Nw Or
leana byl dne Um okázale
alaven
Pttanec t'rojn Nebraaky
podal v kengrea návrh aby za
koupeny bly od Indiáni Crné
vrtby pe§4 Uko4 2ájt té krajiny
jel by byla potřebná k wazaL
Kdy zprávy o podvodáth vieho
druha a korupci patří taeai deoat
adáluali zasluhuji poctivci aby o
nich bylo zmíněno M Phroa
po dvanácte let zastával úřad
klerka doma po!aaa al nyní
noTj' na pTcJe-ioa doma propa
Itěn byl Z-t Ja jeho 4řadjfá&í
prollo jeho rakoa přes lvt mtUo
na dularJ a kdyi před aěkoltka
dny e Kklalnikem ďuval vj
kazovaly Ačiy pokladníka jda
dolar a sedmdesát a šest cenil v
jeho proxpěch vice nel ňlty jeho
samého
Filipp Steincr oUh-iaik č
jem který neméně nel IS vedlj
íkh kráma v New York měl
ndělal bankrot na IXhOQO dL
Alex Witllamoa amlael a U1
more Ohio a sapoměl se yn
vaali a vViteliaa částka tl0OO0O
Jak známo zmizel a Bafalo
N V miaUký poklaJaik Němee
Jocí Bork a opláchl do Kanady
— Dno 5 ae vlak dobrovolně aa
vrátil a pod zárakoa S-0()O byt
ponechán na svobodě Tvrdí 1
svýta casent aavrátt peníze které
města zpronevěřit
Ze Sl Loai se píSe 1 oaJ
Babcock &v pulolen j na den l
lede
Hoztomilé soadal tizenl odbý
valo so dne 1 t m v Mcnphis
Tcnn Před kriminálním svodem
tál Četly Kmith kteréma ráno
ani ve sna nenapadlo jak Šiko
vně bode a Tby vysvobozen—
anebo snad přece? Jednáni poča
to v celém pořádku kdrl t po
jednou oba advokáti MmW
rovr anil by kdo vidli p rol sobě
ve vlaaech byli a dle pravidla
řidni se mazali
Sheriff neměl ale tpěleějkho
na práci nel mezi sápasalkj
ikočiti hledět! i Od sel? £-4t
hnoutl to aaiiiu celé posla -haj
atvo oči avé jenom na tento flhť
obrácelo — Obžalovaný 'zposoro
vav pfíznivoa ma sitaaci poros
Se! se— Sou J a fiřadaíct otvírali
haby kdyi al ptáče by to to tam
Soudce vztrčil na místě aprthlí
ka ©ba advokáty do lampy—
od poledne je vlak aa ro I rsoq po
kuta propustil Tato komedie
kdyby amlaveai byla bývala
nemohla by se lepil eehrati
y Ooaeord New Uanipahire
pdbýriaa mlsat f týdaa repablU
kLzžA tUtnl konvenc kterU
nertiav£!x 4 aoro P C CW
aey srn' g varném Smysl za-
vřeni kterU m!iml f-t aáed
jM í Spoj atáiT tvoři jeda a-1
roalčálý aáL Ti JJeJa!
4t5 ui:kt: ~— rvj-2 '
CI stá a lak irtut %Sr aftv- :
to obtižaýa a chráail deaáH 1
pt8ayí a práci ZILáky aaa4i
l tilil ř V I )
triai m k tvrdé mimi j U
doaeaow Třetima termiaa aMi
ze vlech U odpoutat Nai !
vvřejaé školy mm hradbo v
Rd aa ecavalaj X s t h
oviaao uavrvat v njtsufc a-
lelos:#ch-
Daleký zápal
NEBK-iSKt
Otaaka Sek bd i I
dae TO U aa dbýau veíký aauai- i
ÍHM(vk pa
Kamery
3 Vaedili dae t m aaraiío
zle aeobyčejaě aah saě&a f t
kratja mraat a veuké vchřt
Nyal opět v d Mih laj
£ lie aové áturr stála
braka aa4 kal Jř 2 rvk ra
mm St44 MTJ i
a atc
soadkové a! itvÍmí vU lůtftai
- t
ajviaoa a a3u kiea waiuKl
ti který a akh 2 4 puhaui
i Ul v iřaiě alstaá aaá
VýmIdkjM al4Idjtc{ Lake
aa 1 rrky Urmata a MaaweU aa
€ rok i
[ lolaae Croa a Nbw ač
atl v ducaě poIaacl aávrh a aa
khxifťaí Čcraita kor
CAUFURNLk
Ze sefcroa&o 4tps paaa
P Ft hera aaieh eawbaVui pH
tele v Saa Fraacwco Cai vy j-aiá-sa
tato Kltave :
Jak jdx eleaiy v INaa-
rak ad ví táta! mrtvě UIL Je I
to politwváaí hodaé piaorovat
kterak aedeaaě sta li íi a vťco 1
da mm hraeaby aitě a4al
aaU'i e2íi atLác epMtUi ! ?
Ka - _ a - a _ Í
axovo vvaif zf ravoJaj a atiile- 5
me tu !:1 ai krajaav 4 vare
vati jřfd disiiakrhtit ayai v
Cailraá aa!lzti ip4í z teasí !
i Nedaleko WkáUaad iimm)
jdea alawkp daa4 f-vlKaa aa f
lUiaU Ky alaU v ceaě U!
a $-i0 aalvzeaybyly plakvaikcu
faaJ 1
e alataim věseal v Saa liw
en tt a b} lo 3 prj lí tr-ta
od nyi íjika árvky a díail ú
_s
dal kaldý saěi za jedv 4m
tailak j-ojvř diiaUl torra
cwii4-soe
i Ve WahÍBSta Yvb Coaatv
rcabofea bvUvoapatrvý dlu
vk hlk-i
% V Saa rx by běea c {
Use aaíaaUaoroka poaae ZS
aawračeaýkv
j KapC Swjr s lodě Orphett
kterj srik aparolodi „Pávi:
aiwlaě speobilzatkaat Vtaa
svlm átěka se Saa Fraark d
w loraw v Saa ťoí a t sví
aoada fhJ#a iaa !
NEVADA
JI Pvdpora#fcí výbor ve V
Ji:í1:iiLii
stu
V Caro City je koaik ae
větli ael obyčejaý aovefaadaad
ský poe a aeěhae prý j4a mUi
zA 5 aai aaty
U Adsaiaiatrátor a Krwka byl
viaýoa aala 1 spravěřl
$210" které NBřel- oáo I
ail#ily
OUEUOX
8 Lapfcčovi liai AlWay aea
Prj přiUlaoa výlka voJj ♦
oho m!r v Crega Vitj pra -
vail
TEKraTOdE
0 VSealtW aUs řrý rUti
loterie
i V Atu City Utah kli eaě
h aa 12 #típ vysoko
C t 0 6 V Oodiy"
axtoxi 3f lasia
akTeWMB HMSSV k Uk
s a femaa s v ♦& vím
H imctjaaušniuh
722:—
dv Návrh douatka ka lLa tjuii h-r- rz
pud vbaý v koer aiaal aaka 1 I ý~~m a ~: p-4lftir j
aajeaejakkerT diW Kolml V~ fÍ
j HQVÍ OZUiCD&L
: — — — — — — r~ t—z
CRETE KEB RAŠKA
~
Pozor tra i oni !
His ca- # pu k J-
s3tk aw liú j
+
t r
jvriai l s-i
! strava a i pa t X2j aot
j- kfy _4a ? -vftir%
ri i ti a X--t-s
f Sútei J IX J WHCES
dk3nVó
IVvvlivjl bi
i t!acMÍ
kajnaca
aaL a 11
Leav vxk zimi9 ls
MAlfi AYCKUZ
frutí
Riadov lékárně
V š a
Zhudi věch draa fMmitj
kéa iV pvxiita m v draK
be a feíroa fr4wj za
N i'ik piri k tá: aa
Pravfclía drlby t
V jXíOIi X V AulTU !
CIIETE - - NEHitASJrlA
2sXS C
:''V vt W4c w -aat-š
vmia aaJUta j
a
Prinaik
atarT-i a:tatajasvA
tSw aa
MAIN AVENUE
VvH Eu4fr lékarav
m
? Ukři ř" ÍJ 4art
l Kclir # liiiÍ pa(taMá
l ytifn ai
j MAlN a %:ri
A-lit i a - k k — -
min i t:iu
i ------
i - -
23r A- 2X ÍXCCtU
lklř a naii
oiřive t U±kri
(UtVbt tM
i'w
T h nkvr uia }
cíiete NEiL1
' Udka
la&ftťvat bv
atd a: t asi
ty aaárUi jak '
1 k_i
a j béfoa aa a#j v v m4 cea
vfateaa
tVlain Avenue
°s
a dálaa4 Hrcjr Jk i
část
I T Benjamín
CRETE - NEKILVSKA
píarv4 Bvwiaz a Tata
f f f%
1 L)f (1 UZTZZTtV
f
Mvaki a IsUkUR
QfnCO IXZÓ ZrÁCKU
i
CRETE XEa
v-rejaý Q0TÁČL
Plalwpcjr ápvy a afadal spůy
llea trak a puar%4 vy
atoC
va aa
♦ li- Cadt
rflit mě - AiáMiá Jk w itre
Eeáaitsr : JOSEF KOnxs&T
CISLO 37
í ~SALF P?f?TY PíCT-
) Ttmifjué ma aa a
C£ET£ SEMT1XEL"
avvi ktý aaal vki-
- ~
I v CXLEXE N£B
Ki2 a kra"! aaWh J e asíi-
Trtst hh iii
ZlaM v N T Llíi
Trii píatSaaý
ClilCAuO I L-
riaavars — -farka t 2L S" t—
Z X 7"
au a c ara aáaiai 43 — ti
: Zit
í J e I ca e a T'— 1
! " má — A tf
í v a-ca — Si— sat ta-t
j azj — a:sai
i r i - ~~
1
j araca-ca — rasHUwi ti
í-tAtxa — tílZa
i aiai — IIi53
Triy evrt?$iě
Tifi IX fvv
(Aaí puae plaU IX f:hra
tíkaJ)to iXÚi s ř
X ka —
Pla-r JrLa Sd l
Pk kaLSr„lisád — Ulll
K ai ik_„2
Slaalaa-
Eavlaa a'dis „ Zl
BavLaaOrítfaa ti
Paa v SJL htp±
V%m'tm aaira Lb zl — AiJ
412— 441
jO 4T 2Jtl — ~Jst
Z9&TaLa od al ?_
1 Lh aoviaiao lJa 12—27 kr
"j — vifcwi w 2S — 22 kr
Kc vae aL l éa — XX J
1 L&ra saáva &— 7"J kr
: Taaa %L X H
Zas aeca ecitd !
Llfi CO LIJ říEB
FnulTT ka A Ja CHrkijirai
:'odřar2hi
kraaala% rý%
kti A Liacwia l-'d-a_ It
aa a etrai aev: eL-tori
"Z "T"- -
NTvi
W dca a vjWé dtaUy
í v kíy j t-
S ta aia v Waay kr#"ay
é l raak Voayka
Jaa vKr
' II7J2i LINCOLN NEI1
P E ti i Z E
i k aadáai
! a tl-:a I: ystj $
' ttea iroklaa a atiraa
i provm
U 2skta frvt Salía
i kaďte! pOvikay % L IL GLi
iv sEi
t Plťaawat 11 ' V w
— —
FARUEnS IIOUL
aooTx:rsc
! v lXiax CIt N
ZTmiitri jswrjj ]rT
Pávími "WatíT jH aul fm
Smmkfm 4JPi#a rta4 aa{ poja
3mxm Ta! Čjsaia al 4—t n
Wkfh puiijvaick fajvisiK —
Ceavaea 4alaa t r prevaa TaaJt
T aovýck eerQT%iýt
ai e4 mmMLk-ě srávě kA2Z
— - saasv prvai :
f Jka Paam Taařut-
J-etAiw Lasa Uk
a snrje-- t—2 r r
t— v# _r— -af'
v — —
ws r%% "
a ijkaa ! Pxm IU a
-
"sbsbj
r -
3
i