Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, January 05, 1876, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    POKROK ZÁPADU
—
Týdenník politický poučný a
zábavný
pro
ČKC1IOSLÁYY AMERICKÉ
podávající nejnovřjši zprávy ne
jen z celého světa ale zvláště ze
Velikého Západu Amerického
vychází každou středu
v OMAHA NEB
Ytpavatel a majitel:
IIW itOMEWATEH
Redaktor:
1'řeJjtlatnd na Ht ohnáíí
i jmitovn i 2(íil to u
220 rok $ 110 na půl
roka a 33 centů na čtvrť roku
J" lailai OO tvftost :iM rvrfn
II-HMitmkr f „Pokroku Zaktu" iitaji
tbTti rot arotui spolky lali
v onaiuk § Jif
J- I V m kw Uru naUcraJi ifjim
w a iak mmImm Bf-rJk"U Ufco
kíi baaiiiil o t o k a I I o k y Brb Ittl
I? ta ttkua uviaakt uia Uh n-kivo-luja
Mi ©SMa#t ilovatrl
t J~ Zai ik y v BM4't M a pol
lil lkllt Ta im-Im V Uirtwcfc) II
I liUufiif Ci it- jrla JU-ki dtUni
iiajnu arit rtukt m la wat jednoiliu
tiiu Ut aaataa ratiU Vlrr elMirkrn
-rair WWnM- íiala Jj BaalrdujieiiB kVf
tutaU
N4 i tik -B rh iWk bal -
„Pokrok Západu"
Omaha 3Yl
OmahaNeb 5 ledna 1876
Sociální propaganda v Rusku
jet v nejbujnějiim květu což za
vdává příčinu k úvahám světos
" výra listům anglickýmjakol i rua
kým Tedy i ta ledová Rus kde
každá volná myšlenka kaldé
olné slovo mělo u následek }o
lic-ajtovanf Ia'ářováni a deporta
ci na Sibiř: i touto ledovou lioni
dne hýbe myšlenka svobody ! A
ijou to dne jen občané ruští
nýbrl i t řadách vojska ruského
puči pravá myšJíaka svobo
dr col jest mnohem význam
tiěiii rro axiální svět a 2c-
leznou necitelnou vlá lu ruskou
TaraněiŠÍ lity naschvál nebo na
komando nechtěli sobě na mj-sl
ani připustit 2e na tak zbnětené
a
půdě vzděláni mohla by vykvé
myšlenka: Sociální demokracie
Teprve anglické lišty museli je
vyburcovat k valnému přemýšle
nt Jaká tu ironie ! Ruský „Go
lo4' vede úvaha svou následovní
Máme-Ii o podobné záležitosti
trotoMi úodek jest třela aby
jednalo otevřené Iiez této
podmínky jest jakákoliv rozpra-
va nemožná Naše joIevnot
hybujev ameru tomto hlavně
tím le Mn{ilen( evS neprojevuje
ťpftmrie I3kax lell na bí'edni
MUtn aby uvalovali o tomto vá
i nim ijevu jenl zavdal policii
jlnřt k roiiiihlfm opatřením
boíjei naprosto popírají aneb ho
amenlaji a2 pod drobnohled My
-íak mimo t% to 2? jen upřímno
sti a ukÁiántm naodáloMti molno
taká vypátrati příčiny ijevu toho
a raléeti prostředky proti němu
Mi lí -e véti o pledrrítu neja
kim viini rorava dlulno před
kem ntnati ie jeM Skatefnost
o n( mluvíme jet a bije viem
do olí Jeatdí a nis rach aocialU
tický nenabyl ioimřr3 podoba
nýcb jako na aij-adu nelce nijak
toto hnuti a ni popírali
tTínl
jel se šiří rozličnými zahraničnN
mi spisy má ohromný ú-pěch ve
střehla mládeže jel je ojt Žíří v i
iárodo zalknutých se čilá na sta i
obviněni náležejí viem třídám a I
ícin věkům propaganda sahá do J
nejodlehlejšího zákoutí vlasti — I
tu přece nelze říci io nic není lei
je-t vše v pořádku! — Dopisovatel I
„Times1 má za to ie valná Část I
vzdělaného liberálního ober en-
I
ctva našeho podporuje plány tyto
ne že by souhlasilo se socialisty h
ale z pohnutek ]lili ký h „Oo- I
los' ovšem popírá poznámku tuto
a vyavetluje zjev nusieiov ne 1 -
Je-ili e řečené nauky Šřéjet to
ho iedinu příčinou walhie lhos
stejnost našeho sjvolečenstva jenž
e ncsUrá o věci které! přesahu- by
jí obor obyčejného života Naše
oiecenivo nezná jei íBjoiv i
tak jako ostatní společnost evrop
ská kdel kal Ja tři li ihned cítí piti c-o lodě ohrněné yni nasUlo bez pokusů nade vší pochybnost bí?ai pWVdětoJobnoáti Před PIné Telko J" Sava pohltila dr4hy Jednat východa na zi- z Harabarka do v v t
jaké Jsou jejl zájmy Úkolem závodění pancířů a děl: kaldé Kvýšena osvídčil so úplné ve „dávnem prodal Gladtone celou "vjn vfij a veliký vichr pad a druhou najih a 1 olívne { kajau ttX allta nta!
časopise tra jet aby tu zjednalo zdokonaleni prvních melo za ná skutečnosti Obrácení lodí jest Toa knihovna antikváři Mezi postel modly i shasit věčný o oi-?t obchod 1 kapitalUté azři aíaU a al a t l I tS
pravému náhledaprů hod Pře- sledek ještě větší zlepšení drus snadnější než u kteréhokoliv ji knbamitjoi prodal nalézaly ae bth ZoroastrŮv Nebe pokryto ot přiřadaoa doba ukládali ka- Z Nov York d- Habrka -'
devšlm nelze v tom vidět ohlas bých načti za sé následoval po něho tvaru lodního což dovoluje Vf Btliv ua irK rjU itr í liUMlS hvězdami jel v tiaN pi tály své do stavěni KWzufek I kaj StvkJLalata IL kaL furlaL
jakési veonecr nespokojenosti
á t li
(?) jakertosi nueraimno hnuti i tu
K Joby takovým spŮtobem m!a- in
vu pouKiij-i 3 "'junin - — — wMui UJ mi bTi komentářem jistých spisů
lější a nejvýučnějšísimhy zdravé vší úcty hodné Všecky tyto změ- u hnul Nepřátelské střelbě tak léi prodán antikváři Příba'
(f) části ruské spcdečnvi— Nikdo ny měly však nutně v zápětí i poskytují jen velmi ij atného ter- zný Gladstonův lord Wolverton
nepopírá le jsou a nás nepoko- změno tvaru lodního Staré troj Če a navzdor úplné skoro fonoře- odkoupil knihovnu ta opět od
jené iivly Naopak jest jich s arové dlouhé a vysoké korá- nosti není paluba jejich podrobe nlikváře Charakteristické jest
mnoho a objevily se od té doby by válečné přeměnily se v kon- na tak mohutným záplavám ja co proneseno ondy kdyi prodá-
co zavedeny o nás reformy Na strukce ztrácející více a více o kými trpí jiné silně hourající tvas tlBr fikdstnnovv Mrcnlinnt-
l — 1 t -I I- _(kA lulnl mtli ni (f manaa iSll a t i l 1 „ : II _ I
to hčí Golos" le jsoo nespoko- nen
jenH dvojího druhu Jcdném se stavili sobě při slově „loď" a po Jedině rychlostí plavby předčí
zdá býlí posavádních oprav rono- dobají se spiše plovoucím tvrzím jiné koráby nad popovky ac nřj
ho (I?) chtřji obnovení bývalých lelezným Tíže děl a pancířů Ži koliv y míře rozhodující Kdežto
l h?? druhým o zdaji býlí o- dala formy plné naproti itihlejs na příklad rýchlost obrněné brit-
prary poavádní nedostatečné lim formám starých fregat snaha ské lodi „Dcyastation" (asi o
Ale ani ti ani oni nemají nic spo- puk poskytovali nepřátelské střel- 10 000 tůních) obnáší 13 uzlů (asi
Mlivélorní hemHalislickýni 1-5 ro nejméně plochy vedla ka 31 míle v hodině) rychlost typu
Kdo jen i- nřknd zt4 spi-y na- jnoření vělSí části lodí pod po- „Crdop"(3l30 tůní) 10 uzlů (2J
ih acilstorůr mnsí ntbýti pře- vrch vody £ děla jindy umístni- mílo) nedosahuje rychlost popo-
třdriuf le ht nám jednali ji ná v trapu lodním staví ae do vek úplných 8 uzlů (2 míle) To
nýmí cíly ! novým názorem j avláštní dobře obrněné věie I však jest vadou velmi podřízenou
t-u { ví I mnohde- točitelné z níž iest rno I zvliltě nro loď určenou ku háiea
'laiViJu ala nového ino
i 2 má vzniknout! na roz Uonto t-ooviem předpokládá ie lodi
TJniách jKsavádní spoUčnosti paluba jest volná tedy prosU ftva
Jim lo nBiaíí aby ae provedly
(pravý al io krajué dSsIednOfti
tu vře v iticb abuxuje ]ouze ůs
srnec h útrpnosti „Noví lidé1 o
jo vrh ují těmito opravami poně
vacU jsou dle jich náhleda v sa
mém kořena nicotné! Kam pak
a naSemi opravami ! Americká
demokratická a federativní repu
blika byla jimi naprosto odsouze
na teprve nedávno porovnávali
Pugačeva a Washingtonem při
Sem tento daleko ostal v poaadi
Uaribaldibo nazývají zbytkem
hynoucí minulosti a ani komuna
pařížská neušla jejich výtkám
Buď si radikál nebo reakcionář
y ořích jejích jj-i jen ten starý řlo
vek jenl nemá naděje na vykou
pení Yyličiv takto se svého
stanoviska povaha revolučních
živlfl na Rusi pravi „Golos" Toť
jest ta skutečnost jii dlužno pře
Jevíim uznati ísa to obraci e
k tu i cáati rozhodujících tříd na
Busi jíž jest národ pouhou ne
hybnoa massou tolika a tolika
milionfi liJí řiní jí trpké výčitky
ie nedbá o vzdělání lida a íe li
chou frázi zahaluje své obetké
nahy Národ nemSŽe vlak O
stati veličinou věf ne ttejnou jeho
snahy a tužby Be mění a novými
politickými poměry Což jestli
národ z nedostatku jiného vzdě
láni ra dvacet let bude vzdělán v
tomto novém ducha ? Potuď úva
ha „Golosu" ! My nebeřem vlaste
nectví„Golosu"v pochybnost ale
o jeho svobodomyslnosti máme
prazvláStni poněti Jeho výklad
pobiti nás k dalšíma přemítání
an patrně se vyhýbá ve svém vý
kladu jádru celé věci a jakého as
ohledu na tom nám nezáleží Na
liuai to musí být horši než jak
nám „Golos" temnými slovy vy
kládá Podle jeho výkladu jou
na Iíui tedy tli nespokojivé Ži
vly neboť Golon mluví doslova :
Xe-pokojenci tohoto druhu jsou
dvojí atd ale ani ti ani oni ne
mají nic spolehlivého s ruchem
ocialiMickým Xuže ? ! Či počí
tá Golos socialipty ku straně spo
kojených ! ? O tom at? nám dovolí
pochybovat Proto ať se Golos
nexl bížc v slabé chvíli nám na
pověděl to co mysli ruské listy
před světem ukrýti Neřeknouli
světa listy ruské povědí to za ně
líty cizl a ruským listftm za to
zbydc atná pověst — pro bla
máž JaŤi ai naloží petrohradská
vláda se svými nespokojenci ?
OJhodláli se k deportaci mfiže
být Sibiř jedna z nejlidnatějiích
zemí říle ruské Pro veliké výlo
hy aa doportaci bude-lt nespo
kojeni íi příli3 ronoho mSže tam
Icportovati ty spokojené prove
dlo by se to v kratSím case a při !
meni h výlohách Stojí-Ii d3m v
jednom plamenu jest ponechán
svému osudu na krocení živlu
nebývá ani pomyšlení nýbrž se
blc lí zac hránit t-u Jovy sousední
Popovky
Činnost Slovanstva na poli te
chnickém jest posud tak skro
vra že a radosti vítali mnsíme
každý ziev věšlici i na tomto polí
epi budoucnost Tím méně slu
šelo by nám vlak nevšímat! si ta
kových úkazů ve světě technix
ckém které jdouce původů šlo
vanského budí pozornost i v cizi
nějinak málo si všímajíc í Slovan
lva
Jest účelem těchto řádků sezná-
initi Širší obecenstro naše s tako
vým zjevem který ve svém obo-
ru má d&kiitost nevšední Hude-
li tfi tnrn nneí-n uvéti laalcrÁtA
I l
Čteaáíe do říše Poseidonovy
nechť si připomene le dle Sba-
ke - peara jsme] národem přímoř
ským a že nám moře tedy nesmí
býti cizí
Jako skoro ve všech oborech
inženýrství lak i ve stavbě lodí
bylo p slední půlstoletí věkem
větších okroků nel celé věky
miuulv Unani Iolí parou a uliti
id -za ku stavbě korábů dodilo
I
nctolko stavbě loJnf ale i plavs
-amé ritu docela nového Z
pak tyto změny měly nemalý vliv
na loďstva vAIecna rozumí sel
' mwu — ivum u -
při - toupilo ještě zdokonalení ar-
lihne musel ntsUti úplný přes
vrl vo válečnictví námořním A-
koráby mocným střelám zdo- ďe
Lonalených děl odolali mohly mn-
" i "i v" í
bitliti v železné pancíře a vystou-
aron oneeu i oť iuuig-
l TL aa é t 1 — J I M v aa I i
iecnv a i uai vum graua
infimtum Uk le tlneini děla no
tvar jejl uvykli jsme před- ry
střílet do všech směrů hori- ní
stožárů a lanoví což oboje u ny
nějších korába válečných beztoho
jen v míře velmi skrovné ae nahř
ál a na pára skoro výhradně jest
ailou hnací Rychlost plavby a
těchto korábU není notnou pod
mínkou ano jest úlohou taktiky
námořnické rozdSliti úlohy mezi
mocné koráby obrněné a rychlo
plavebné loďe lehčích kalibrů
DSleiitou podmínkou jest však
stabilita neb jest přirozeno že
při silném houpáni tělesa lodního
mířeni jest velmi obtížným ano
nemožným a střelba stává se neúčinnou
Plodem snahy vyhavéti viem
těmto podmínkám jsou lodě roz -
man itých soustav z nichž moni-
tory jsoa nejznámějŠÍ v Sirlíra o-
becenstvu Nyní obohacen pořot
těchto soustav o nový typ velké
daiežitosti a tento pokrok jest
dílom ruským
Admirála ruského lodMva Po-
povu podařilo se totiž sestrojiti
obrněnou lcxT která velmi dobře
vyhovuje viem podmínkám a sta-
ne se zajisté vzorem řetnó třídy
váleřných korábů zvláště pro o
brana pobřežní Nové tyto lodě
po vynálezci svém nazývají se„po
povkami kterýž název podobně
jako naše „ruchadlo" již vjangli-
čině se ujal a brzo bude majetek
vloch vzdělaných jazyků evrop
ských Jak velkou váha Angliča
nó — v tomto odboru zajisté znal-
ci kompetentní — přikládají no-
vému systému vysvítá z pilných
diskusí této záležitosti v žurnás
lech anglických kam hlavně Re-
ed bývalí konstruktér britského
loďstva (ny ni v Rusku) zprávy o
popovkách zasílá a z té okolnosti
žo hotoví se Anglie ku stavbě po-
dobných korábů
„Mr Reed — praví světový
žurnál technický „Enginering" —
přivedl na denní pořádek otázku
ncmámo-li vstoupiti do Šlépějí Ru-
ůa vysvětlitisobě několik oněch
neobyčejných lodíJjim2 dostalo
se v Rusku jména „popovek"
Y starém námořníku nevzbti-
dily by ovšem nové tyto lodé vel-
ký enthusiastu neb podobají sej
všemu spíše než lodi námořní
válečník vitá je však co „pravou
věc na pravém místě" Chtěje la -
skavému čtenáři o tvaru těchto
lodí poskytnouti jakýsi obraz
dovolím si použiti ku názornému
vylíčni toněkud triviálních před-
měta domácího hospodářství
Představme si totiž okrouhlou
hlubší mísu přikrytou pokličkou
— a máme v malém i: ěřítku :'
-
del „popovky" domy-i m - ii si
pak ještě tam kde ( kličky
jost oulko obrnřnt u eladvě
ma d5ly potřebujeme toliko ten
to model postav 'ti na povrch vo
I Jy v nějaké kádi abychom si do-
a
I vedli představili dojem jejž po-
J povka na pozorovatele činí
I Posud vystavělo ruské námoN
nictvo dvě takové i povky oU
na Cemém moři- I
„Xovgorod jest lod o 25CK) tŮ
ní' h displaccmentů (i j voda
touto lodí vvtlařVná — nebo co
tetéž iestloďsamasevšízbroií —
váží 2-SoO tůni Čili asi fOX0 cen-1
tů) průměr její obnáší 100 stop
í ruských neb anglických) po-
nořeni pak okolo dvou t&-1
nO Kraj paluby (svrchní
kraj mísy imšeht
o modelu) vyční-
vá toliko půldruhé stopv nad vo
Hi tu iauk vi-U ki rrn-tř-
dku (asi jako sklenutá poklička) I
vystupuje tak že blíže věže Jest
bezmála sáh nad vodu povýšená
Yo věži která má okolo pétisáhů
průměru umístněna jsou dvě dě
la -"St Jní
Ku hnaní lodt Slouží šest 8dru
ieníth (t } ř0 dvou složených)
_ I
"trojo jimu uvaui se v ponyu lo-
likéi šroubů což netoliko pojí-
šruje lodi možnost pohybu kdyby
i jeden neb více šroubů bylo po-1
roucháno ale dovoluje také vel-
mi snadné manevrováuí proto le I
každý Šroub neodvisle od ostat- i
nich v pohyb se uvéstt da
Admiral 1'cpov" jest o něco I
a w %t i a a a a I
eisi nez ovgororj maje souu
tůní průměr 120 stop (neco pří s I
ponořeni lamoím veipisouso ve slcvostněm album a I
aven mnut ueia 1
Výhody nově této soustavy jsoaj
mo jn íicjudiu uisiiiccn)fDiH
dovoluji popovky užiti mnohem d(
silnějších pancéřů nel soustavy U
jiné tak rnají na př anglické lo-
typu „Cydops" asi týž displa-
cement co „Admirál Popov" a d5I
iui v iwuiwi wimi csaiiftx UatrAithA rfrL-v mKr I
stabilita popovek byla ovšem i
uztu vezenxm na misie vezi oia-i vj
_Y'f - i V V V # T
cueinycn protože pri mířeni mol-1 4
snadné a rychle celoa lodí za I Muohf rukopis Gladstonův ienl
lodní (jako monitory)
věci
pobřeží neb vidy bude vedle f6"
obrněných ještě třeba loď-
lehčího rycblopUvnCho a
boj dvou obrněných lodí nerozboř
duje se rychlosti plavby nýbri
účinnosti děl tt-ocností pancíři a
snadnosti manévrováni a r těcht
to vlastnostech vynikají popovky
rozhodně nad ostatní typy obr-1
něncÚ mořských
O priorita vynálezu toho hlásí
se již také — jako obyčejné — - ní
kolik Angli5anfit opírajících se o
to le ji2 před 10—15 lety navrho
vali lodě kruhové Aviak aS kru
hový tvar lodní není ovšetr no
vým přilítá i anglická kritika Po
povu rozhodnou táslubu vynále
zu any jednak starií konstrukce
byly namnozo jen plovoucími
1 bateriemi jednak ale přednost
lodí výnalezených admirálem Po-
povým nezáleží výhradně v tvaru
kruhovém nýbrl i v tvaru pr8ře-
a kolmých a zůstalo by i tenkrá-
te v platnosti kdyby co základ ni-
ho tvaru olilo o elipsy o malé
výstřednosti
Popov sám prohlásil se It u%
veden byl na myšlenka svoa ná
hledy Reedovými Že totiž nyněj
Ší stav válečnictví námořního 2i-
dá lodí co možná širokých a krát-
kých Popov uvedl tedy tuto my-
ilenku k možné krajnosti ulínív
šířku rovna délce iteed opět od-
mítá cd sebe veSkeré účastenství
a přičítá výhradní zásluha Popo
vu Právě tato šlechetná otevře
nost a skromnost PoKva získala
mu v Anglii mnoho přátel a za
stanců a mohla by mnohému jen
po prioritě bažícímu vynálezci
býti vzorem
Admirála Popovu náleží bez
odporu zásluha že prakticky pro-
vedl novou soustava válečných
lodí klerá tak brzo došla všeobe
eného uznání a Že proslavil jme-
no slovanské v oboru v němž
naše činnost byla posud jen nepa-
trná
Model popovky nalézal se jil
na výstavě moskevské v odděle-
ni ministerstva námořního prv-
ní skutečná Ioďtoo drobu pak
— „Xovgorod" — spuštěna na
vodu r 1873 Od těch dob stále
I konány pokusy a zdokonalováno
zvláště ústroji hnací tak že nyní
již popovky mohou býti považo
I vány za hotový a zdařilý vynález
1 Rozumí se Že Rusko nebude meš-
kati aby postavilo jeStS několik
takových loJí na vody černomoř-
I ské kde mu zvlást sesílení obr
něného loďstva jest zapotřebí
Anglie nepochybně bude krzo ná-
sledovati a tak i ostatní mocnosti
I budou nuceny uvésti ve svQi svt
I stém obranv několik „popovek"
—
Ladislav Uajml
Z celého světa
Poměry v Tbrách mu-iejt of
tí dle následojicích dvou zpráv v
pravdě přerozkošný Jednomu
hospodářovi v Mokré prodali eze-
oao ai z a zi au i
kr' uen hyl 6 tl daně Dru-
hínu Pro íaktoi exekuční
dr6Íbou krávu za 4 al Třetímu
Pro 2 dluhující daně prodali
vykrmeného vepře za 8 zl -— O
bep£nti ▼ L brach lcdává
J V l"
1 í'1011 Tcmel I
'- i- =
lino'v3"- r nirivoio jrtol
rí vozík a Iuelii koné mrcm k
fpjhlíiší poštovní stanici V Pě-
"kostellcli vyrabovali poštu Y
uusi tovonraa zupa prepaaii
lupiči dva cestovatele a sice v ho
stinci a nichž jednoho nožem
probodli V Banovicích zabil je
den člověk druhého sekerou a v
tomž místě vyrabovali lupiči dva
— -j- - o„ „Ul uup
4_i v w i _i:i:t
--
te"ie niiiw roanamenati
v -1 v 1
otno i0 paciaieiQ uveuenfch
uino nenyi aaany polapen
Příkladný národovec Yévo i
da Galiiera daroval ca stavbu
přístavu v Ženevě úplnýdi 20 - i
000000 franku Dne 26 listopa-1
da uspořádal spolek dělnický ca I
počest joho velkolepý průvod
_ I
Veškeří měšťané lenevltí pode-
podají mu je na důkaz úcíy u
vděčnosti
I
Duševní stav fíladstnnft hn
dle znráv anirlickfch doDlso
- alň itntyn ci?ni „i„„„
Mnozí nřinomínaií vírok ieiž brl
„led jetv uy:niI pttimeron ianl
íe GJaistone zemře baď v °
biriuti Výrok ten počíná nas I
darov4ny ©4 vznešených osob
nc0 :ej mu byly věnovánr
r- ¥
ány Gladstonovy porcelánové
veřejnou dražboa Jeden s
I r--- ' -J — — I _ I"" I a ' _ '
kupcŮy připomenul Ie jedna vá-
sa má trhliny načež jeden s pří
tomných odpověděl : „Vidyř ja i
její vlastník trhlý"
Výnosný hlas Siětoznámá
zpěvačka Patli měla dne 2Í listo
padu v moskevském divadl j be
nefici Příjem téhol dne obnášel
40000 franků Mezi představe
ním obdržela £5000 franků rot
ličné umělecké předměty menši
sám
?500 kJHc Nejménato
jeho
Siéstí v neštěstí Arabský
let
Časopis JCevra v Bagdada vy%
cbázejícf vypravuje náalodajicf
zajímavý žert a kabi&etn kance
láře Jeho Yel Šach perakého :
Ifasr-eddin sesadil před nějakým
Zxtm místodriícího jedni pr
vlnce poněvadž a nim nebyl spo
kojen zároveň vlak vyhradit si
jeho další a! alby Před několika
týdny představil se seaasenlraa
uiétodriicimu jakýs domnělý slu
žebník ŠachŮv — bezpochyby jen
aby dostal dobré zpropitné — i o
devzdal mn fermán svého velíte
le jímž ho tento jmenoval ©pět
mistodržicíta jedné province Se
sazený místodrŽící jsa nanejvýš
oblaien zvěstí le nabyl opět při
zně „krále králů" spěchal ihned
do královského palice i vyládal
si a iacha alyient aby na aa
vedení ve svoa dřívější hodnost
poděkoval Tu však vyšlo ihned
na fevo lo fermán jest padělán
leč Šach jsa té chvíle právě r do
brétn rozmaro smál e a plného
srdce nad tímto žertem a dal o?i%
zenému mtstodrlicíma jenl byt
již celý zoufalý nový íerraán jimi
ho skutečně o{ět tniatodr licím
provinete jedné jmenoval
Parní stroj při povozích po
uličních Před několika dny od
bývána v Paříži a přítomnosti tui
nistra staveb zkouška a parním
strojem určeným pro tamní koh
skon dráhu Stroj ten táhl vůz
v němž sedělo 4 1 osob z náměstí
Saint Germain al k hradbám pe
vnostním Cesta tam a nazpět
obtiášející 4 kilometry 200 metrů
vykonána za 36 minut Strojem
tím možno dle libosti buď rychle
ji neb volněji jeti molno jej
mnohem lychleji nel koně zadr
eti Dle všeho bude onoho atro
jo co nejdříve opotřebeno při
kohských pouličních dráhách
Marie Antoinette blaboalave
nou Časopis „Fanfala zvěstuje
le někteří francouzští biskupové
molkavŠÍ v poslední době v Kimě
žádali papeže aby byla nčiněna
předbělná opatření k prohlášeni
francouzské královny Marie Aw
toinetty blahoslavenou Papi
však prý odpověděl le záležitost
ta není ještě na Čase
(Soudný den) Od Donu adéio-
„Novoroasijskij tekraf- ie
panaje mezi tamními „rozkolní
kJ veite "nBU poooorr- a
kažJ t možno otkat kozá-
k ktef eze některého z jkh
pfrženc do Mokvy jenž
tam dá vysvětit za poj aby kal-
dá sebe menší vesnice měla svého
poia a kostel A proč se to dě
je ? I odpovídají ti pobožní koti
ci že jest třeba co nejdřív připra
vit se k smrti poněvadž jest ko
nec světa a den soudný přede
dveřmi Tato pověra je mezi don
skými kozáky všeobecně rozšíře-
j na starší lidé dávaji náhle výhost
i všem věcem vezdejším rblikají
e v bílý rubáš a dávají si rakve
detail iy ras ve pietou se z prou
ti prt t že „rozkolníci ti pova
lují za smrtelný hřích dáli se v
dřevěné truhle pochovat I řady
chovají se k tomuto bláznovství
zcela lhostejně majíce vším prN
v cm za to že brzo jléjde
Velkolepý nález i)ne2Gli-
řt0j)aju jit jri kopáni v městě
Pompejí na ohromné množství
%
tých a stříbrných předmětů
jimiž samotnými by bylo lze celé
museum ononaiii aiezeno
množství stříbrných kalichů talí
řů zrcadel zlaté náušnice zla
tem vyšívaný sáček ae zlatými
penězy
Ze života Mohamedova I
Vůbec známo jesLjakoa iesií
Ugenda obestřela život velkého
proroka arabského Již před na-
rozením jeho udály prý se mnohé I
neobyčejné věci Otec prorokův I
Abdallah nej mladší syn Abdol-1
Motalhbův slynul neobyčejnou J
krou takže vlechny Korejiov-j
ni' suou k němu notciy uy
tes v s
l'ja' Aminu za první manželka
pry ou pannám a arve jvorej-
sovca puKio mosii sruco amnonei
alt
jiim cubiíhj urjtrurusiijr a uren-
::__ i i „it _jf_s
j j u- nM uhvu in- 1 1
Aoaauauova zamo pry jasné ave-
llJlt 1 ____ #_-rl w
tlo proroci v i které zhaslo kdyi ní
byl lílM MoLínU' Nroeot
iloh"medoTO proTaaeno bylo ne-
ejnm ' zJeTX pHrodnlmi Y
1" ' uw i
"rU P°8UTní plie sřiUl ae ú ne
cích na zem padaly Xěd Abdol-1
Motallíh dal dítěti jméno Moha
mel— tak ikr -r£r lvl A „íaK l
- — J —--mm v t(Vu I
uai na zemi j viak vyvolenci ne j
tctf jmenují ho Abmedem — Mo j na
hamed byl velikým milovníkem i ho Mimo to ml Crete dobroa
len a koček Jednou kdyl měl I vodní sílo kterál nezůstane dloa-
jíti k modlitbě spatřil prý ie n-jbo ncpoulita Crete jest doaa l
snula kočka na Umel odloleného největlím x městeček v Halině Co
jeho pláště nel by ji probudil i a
Odřízl raději límec od pláště a lei obchod Zmtníovs se o některých
takto k modlitbě Co do poměra j firmách zde obchod vedoaeich
jeho k lenám říkával Mohamed { NejvělŠÍ zásobu a výběr v obora
o aobS : „Na tomto svítě mí- [ zholi smíšeného maji le odporu
luju jen feny Jiným pak při% TiVC Toog-od a dělají taki v
kazoval: „NejlepŠÍ a vás ať jest skotko nelepší obchody j ani 1
také nejleplím u ieny své" Bo prodávají let něj i nel kdo jiaý ji
huiel nebývaly v bohatém horé ným Ly to ani nebyla taolno
rau prorokové vdy mír a avor Obchod dralelní zasloujteti ta
not domovem } opak byt by n- W T liuchanaa-em a terýl viem
všem při tak Četné společnost- okolním Čechům co jeden a prv
krasavic zázrakem býval Často nich osadníků v této krajině znán
musil Mohamed : domácí bouřky jest Kaldé pondělí a sobola od-
átišovati Nejpověstnějlí a icn bývá pravidelné dralhy v kt#_
byla A jela jíl bylo teprve 7 1 rýchi molno vl t k-rnoit hr
kdyi vstoupila do harému kcopm T kdol níco -
prorokova JM Wia wp j
ta t~o čstá ptkbt&a d- jVW tm
všechny otatat foy !j okad
▼y bylj bodvdty rh 2ey od
mail iiftých frrw4i darovat
Zdá ae le Mohamed Ajr2 jT{
c# a lea svýrh tailo val V a
nebyla přízni takové i2Jy feo
dna neboť mra vat poějf ustý
Tala eej lepší & Iár(ívot jVjí } 1
obll prorokovi es&vKe trpké
ch vile obsvhUtě kdyl a r
poslat Mokavkaa r--rpuý krá
sno otroky ai Manjah Tl ta
slíbila brzy vnady Ajeway a pro
rok zamilovat slji tzk 2# ji aCk
nit prvnt svých v-iUluw aa
manželka ji ov š-m dle !aoTe-
I kern pojasocti atěL S af
měl Uké jediaéW avéa
brahitAa — - Mobsio4 putoval v
haréme svém stUitnl oltťík
Hledět totil kaldé a avýek lea
mezi ítjřtua ttčíauk namlavtti le
ji tuilsje aejvt ze v-kk X
důkaz této lÁky dal kalié prt
přtbýtu rvskaaiR aby tt
nim Eaanželkátu o UxAta dSkaaa
největíí nákloboti jW ai Ja
vem se necmiSovala Když pak
jedaov 2#ur jeho hrva±l ly
jsouce proroka e tázaly která
by a nuh vyvt4cao L-tí jW
byla odpověděl ob: wta kutá
pmtea ode mne eo slttava mé lá
sky nof T rado vaht Wra
UjnS kal dá z jeho lea a dotutělé
přednesli před oatataimi Al
mnohdy zofvat prorok le&atoi
svými přeee veKkov potil J#-l
noa spikly sezelirlivoi uUt
rjh všechny proti ěo a d
nýth TJ dai byt laréat jvtiěta
domácí války kterou koača
prorok odrošeutm Ajly akea
čiti ruuii řšbor tvnlo ařCěo
jest v M suře koraaa která sul
naJji#wOdhkáai — Ajrl vy prá
vaje následajíi-i hílork vyzta
čající spŮsob jakýia so thuval
prorok k lenám avýra : „Hádali
jsme se jednou prorokem ve!ai
mnoho Konečně navrhl ©o za
rozsudího mezi bácui Abe OUid
Ji jem pravila: toho eevbei
neboř byl by traaaíLt tÍB
I pUl ae prorok byUli bych e
Omarem sp k jesa ? „ToLo b
jim so jako Čerta- děla jsn a
navrhla ot4 za roxaadiho ott-
svého Ab Ik-kra Prorok hned
poslal pro tibo a otee tuSj azaav
příčina hádky dal ml oliček le
jsem krvácela I pravd MU
inea : M íouoio ncia Jai jb oa
teb Aba lkkře i vUv amy
krv a tváři mých" Kdykoli}
se zlobila Aješa MohaBued jIv
2iv ruka ca šíji její říkal: „Ík2
můj ! Odpustil ji bří hy jji a -
has hněv v srdvi j-jiai t o%hraaU
j před nepokojem srdeo
O ('rete Saliie Co Nb Če
tli jil zajaté vhkrate čtená
ři „P 2" a bul ai kaldíma
známože Crete leliy krajíci čel
ně Četby obydlené Za doh t-
slelutrh nebvlo aiee tak mnoho o
Creto slyšeli jaka před 2 ach 3
roky Všeobecná tí-eř enělai
byla Ju jako jiude r Nbnvv
také domovem a o hroutila kaž
dý krok každý j-wlniL A
proto ai titui-blo veškeré áriui
hnutf l rol° vUi %lS od
iuu t eaeieno neiyi co }xat a
stesky-—? k řema ! lia aai alčho
neučiněno ta v dubě aejtověji ve
pro]ěch Hercegotrl za livot a
svoboda bojuj íeich a? ze vleeh
končin Cechy obydleaýeh pK-r-ky
se scbáiji Mylíť ai aai Ti
kdol by mh!i a ehlřli křivn
SVOU V obřf přinést i ie by j-tb
bylo malo a tím le byla by sbír
ka Crčte nedůtojnoa Ač jak
amíněno jakási ssaalataěloat -
sioepila mUto dHějii aebedďvě
ry a naděje ač časy jo „zlé a
penea inab přede jest totšeien
časvé a přijde jako ly kobylky
Jedeo neb dva dobré roky j-o-
vmew opel a oJivt vle a Crete
Uude 0 t tím iivtut wUUtrt jako
- _
bývalo dříve ti bodří kraei
nai maott zase UK CJ A T#JeH
jzko by van a t b
#
zvrajin ět 2obrá t úrodná bvť
-
Djia veotecaoa pohromo a atr-
pia Os lnit i vratuěs bo jřf tll
přičinliví oUhodok-i lili a
podnikavý 2a poaloJai dvě teta
nevzrostlo siv miučko velai a
Čitá doud jen asi ItKkl oby v viak I
o iri neifjti oaaoarni bťmiluo
jest jisto Mi nyní jíl di
dráh dostane ae Crete zajisté I
inlné ješté dráhy jedaé totil od
i:K#it a I
lwvi )uuvá J mg t7IIU 4 tL (O
roul docílí so spojení a iráho
východ a tím snUeaí dovoaaé-
děje se zde atci také
! C
proJkj imhw f+kU mm m mim I
ora4i pujiá kalika jra i
dliv I
Jarním jráaiW zá-
vodl t svlm hrúr% imi kiárm !
Dr Haada který 1 #a praitkaý
Ukal- zlákal m vtk doaáctí j
{raket a každýma trpiiata j
4 poradí Aby vykosil pols
OavkOia ČWhS drii tldy 2ké4o
prodá vaře
Y Wr 2!a4W abolt sika
U si za a: a i priz4 11 Kadalt 4
kťrýl př4 roky bctia
zapjali a ii ji roaS řt Kra
jaaí sxalt z fki nZimi duti a
kli i k mv sa ey př-Uí svel
koepl j
Za infja p rta'a:ka v
eí"l roiy jt é odpot aa
váa T UL Morrtm a ti ail p ri--k
pora4y potfrfc iai d
bř pakli a ÍH m porafi
TakllJ dvbrý pritwik 55
B O Trn lUf 1 saiaw rráva
ttvi iél vyitfciLáaia Jl+hS a yrv
d-j"!m poarakl m aakjtá
tikař A I llt aaVftá lim
dáJ vili prak-t tak !♦ ayat
otva kwti j-ř Lil kJU V) kou
O jiných raá:K a poiajkáAh
avliííi ieakftb k4 páit prUtě
A'í La
Chicago ařiorthwesr
drahá
OMAHA
CHICAGO A NA fí CHODÍ
jediná přímá cesta
clo
st
ai
ř kí-'
u v
1%
ar%
Iht "iV li Vah 4p Si ai
Wit ro-ť" taUM(t
Ja fcr I atfiMn niitm m
OMAHA A CHICAGO
éesaí i spací %arf
a
kar w
~y£!£
wiwa kwt
suisi ráirwasi
V Mí3av Vaixav Jt vcTtít
do a City Taakloa
d
Ve-h tei-t ak ivtj k íju
C-tT
a lat-t£r raúlral
Y tlaii Jcv-tk d IWt
lde Hja OtUw
Keikk
Y M u8%u d St tSaí M:a
ftoiw iHtlaih iUIi aaist
vrozá{adaMr&w
Y Cx£aa tUriiM 4 Waíarkío
tVdar KaU- C"tarí Oty tr
lÍB£tik a Sl Lta
Y CuTtót d-t lybi 1
bříih PrairW la Ckuc-a LaCro
a aa tut2ai aa drahách
Cua4 Cuatojt lataa Chi
Y Fi Lr d- Trveport Raci
ae KtiaaaSe a a v svoa itaim
tuian ve n HvMa
Y CktK-aoo m tai drahaai a
Chi jedoitetmt
Lístky phixé
kt a rnln-m jyMIaB fm Wfc
' ' - a-M mm " 1~m
r t M mjfm
rtMc w-va tm t r a a
ll ) ai n
ka-iiMn mm0 mm s % mám
mm wWv M WaMMt sm
tntt t -nn I TI 1 I - -
XT &at ta ptvmm
H" 67 - Jf Uil't%
A 7Via'
t k a"V Umkt
J Jí JwZv#a Y liLskt
HasTburso-amcncl:a
parpUrtbni spc!einost
4ailrf tmfa-i# 9ltsM%rt
ví ia= cvc zt#afu
fcaarrWak
ywnaimaaai á aaLá mm
f Si—ai aa a
HAMBURKU do NKV IOUKC
mé" kaž Jo siře-la mfmi
— - a —
2 V YORKU do HAMEURKU
Sar kaí 4 lUrtck
P 1 I 130 v papirecJa
tuí l~l °kl t411 1"
ka Kaje&ei a lla&ark d
Nov Yrk tl alala
V aaW s— aáj tmw
aV' ai1a''fl aaaaaaaté
AUCU3T CCLTCT1
a 04 SřmaaaaUraSft
SA (Wktt MaSa aS-aa -autata
j(Hi:t'v jAH-rtma
V ''- latl faaaai kúaat 411— t1 akát
k ŠUK Él%a- f
'mm
taua M1an ni T T in "
tlvfoaut - -„
"'— k Aa3n~ '
af- ajiaaj
awii auuii a M 1 i
áaa
II m mm
~tjm S—iai a B „„é tm fa
siammnyíMy awawtf
1 J # -m #va& w
KUNUARDT4 V%X
€1 lWdStrNY
a RICHARD 4 ROAS
61 Rroadv
-x V
ahaal 1 Jata fcnÉlllU -
dNxkký
a%aiaja
raaaaí ar Ka a 'Uknrtl trwtataat
a4%4 a4 _liai Mirltt
'i 1 - —a _
iMarwi knáaia —a-iaifaaa -a-a
Jeatfe farmy a aa
čaa
a t T DSaÍ
ciurrix NEUHAS KA
T tírai lkata 4 Tttt Z
41 ata-f
TOct
OEIEXTAL TQ COMPAXY
obdrlilo raIA pwátv t Lfera v i
soa Č"ťIa4 Jafsua a S
Síae-i takILo jiý eevívtai
řiáá mt v ?alat po lJ5 al
tL&# Lan
i atia sm aaá-1
tf-sa w aM yiM ?-raraia piJT i
BA alfcw ii % _ _ f
mu a aa# v t u& r Jr-i
T s al ML 1
Xw Yr 4 OrtJ Ta C
pv2itá lt ilív alaítsi
raáLi nvtmft vi-írií-m m '
mě kijr 4oajr
2L Ct-NT VE YEXK£M
!iaU řaj sj 1 w I wk aa i
Ortal loittjaay
by v- J tm-K tm írvavaf
knnuii i ti ziaajiis ja
aíail#i luiijt a vtfev a iaía
♦trvmi í tmkv rt-a Im
k„ _
v u a 'i:ttvtu a a k i -
a orvf ka a peoviavaa 4
a Iti Jj Za W kapse 4
Xw V-k X ► ta! Te Cv-
satsk odkryti prtStKot a£aIiioá
ai Ja a itwCkv( ta katlo k
it airš-u Vj dt&44 atVť
PRAVÝ CISTY ClUh
X JvadJ ba? aaaJtao-t[
aa a-- i S j ayri-m im-B ?
tova!k a 1 -Ui4 v v!Íirh aaso-
ha- at alť "livia pW ''ati za
- a---' v flí-txxtK6% tav a Ja-
pwka a tak k-f-JUr3
a-1 viwky aa p-rut4fuky a 4 -
traíy "
S Puaivali ja zavsol!i o
i -
atldaika a přpaiia a JUvá
j ! kapajíťtaa pomlajwno př
ao aa kaia-í alrm ty :'
dray za mi v ttikiai
4 Pwnrail
i WiS -W oJÍ
t:u-iaý a ehi%e
► vih-#u t v
- — ' % b-ao at čiaa
— vae
t a '-vsxalk :
wt Sa a aavM m
t ta mm T%
' v™ a 5 a
kí ar— fta t Mw 7X
VJ M mm tm m~ O
si V - a oaizTk tu tir%v ?
3 Y-?y rt N V
Kia chce svea alresa tait !
r kuaairrili a4nrsis tcal
vyt" a avs z ro l-M+v-rg ta
aí ma ji a laai-ti vIn Vk
da ab zaaaia-ki íiai zaU
mXf lít At ku-? Ivljl I
J E K PAS r O S
- i3 — 31 Aianralitalít
id
tí tlasalar- — zarw
Zas cicá no%ěla!
v
UNCOLN nho
Frat
k Yv 4 Ja es tHraJw-
ku H L LI-iíía př joi a br
aa a ebriili rb z wkwtaoti
ob!-aIe y Swé-t!
NjWl l-r a IA Viav ti f
h draka a tjWa4 a-uUt
S á-us iimi t Wr
tvé
PENÍZE
k Z-liájií-
scoacco
aa pí ta-vtoa lilia pru l -i pro
provaí
A W Ccatock
pro Saii- tMtatv
bďt2 toOaay Lt CíaIlS
rtasaat iR Nh
HUs Y#stfl# ?ršiaai lla:r
R-er }t Ukeam eo smví-
rwaJareaa pevdárá v viach
ékárvá£v
SÍXlt5a6JP
kana a
JaFaa mmmmnj-t aa
ar— ap'Bw% mit r-
mm% A j
t Ita
aa ww3mm lat
" a k-ar
wu c avtma a a_ tsvnt majk
ar~ aat a m n iaaa
Ca CCrcv
privaik
ClíWa E~oka aA Zmi S
%a a 1 aaaajM aa -ak ax m aaař t a-a
a— in 1 -m ♦ aaraa ai pr taa
J Sa tra l-t e -- ar řaiaa4 l ani
J jaa } l"i ra a a-ni-aa aBaM inu i Hnali—
™ „ — _ - '" T aa 1ri fa íi
§ a aaa mmi
jf-fc f Z I ? I aintliiSaaa
" - r~ a ZZZ
ď aaaraai aaaaaaaaa
aajaaa kl-aa
UM tal a a_
' waat kaaaaa
™7 ' --- Sa-4( t 1 M aa-
aav iaaaa - TTa TtT
i aala Ofeal ala aau — —
J— r--- TITÍTZilI Z
af" # (aawl Haa aaat - Haajaj M m
- m~- " I VTT " "
ilJj — — aaj -at Ma
i 1n£ J J-- 1 1
- — aaaMl al(a
auUMaaaa aa
3n --k
acal l - ta "
ta - I W
ftuvUxa m mm
rv wva — atm hmm mm
a tu— — i - — ta ssas
- — ií a mm
" - uask Ma
VawMw - — tm&m Ma mm
iaaaii ~ — t2a n tia
! ii ~ — xmm mm ai
tk " — umtm mtm mm
1— " — iMm a# mm
a
t rJl
U :
s ta
ujmi mw sa
a mm mm
ai a a
in m tl xta
~v tím as
' mim tm
- a m Ta
1 i— af k
' aa
: i-"
' k
i u
]
1 r
]
?aat
Yy iavatťll „fwkruka ráj-ada"
L£S aa SrctIOTÍ3T
k kk
IUMHk00
I k k a
l kr a
aa f a-
mt ai
Ciiorrx 2octsraX
rawrt kat v aaac a wJstv
J raašav maarv&annrt
tkkf laltt Z-krairti
&c 5Lrř a !Swc"c%rt
i
f --- "VT
— a a
Ztlll ilm
C— rrVr
Wa
aW
Wa f aa aa al
aaMtt
- at ma J U
! ' - - lat)
x c ai txk a c to tu xaaa
(tai'a ktiakakk
m aa sa t
osžrÁTrrcg
S3 VYDÁNÍ
Otoake ajUaý asnstaea ta
eoaWšt míu ta rraaýck stáietlka
Ismiory a Caaady které íao _
iaiatto aTtáaj Lda věci atrvaai
rtuaavi čtai řl 34 jakkol i
a-i-W2-ekrh kUré aaalcik mJ
BaSKat SkejVataaVflV Pilař5a W _
f Til --kaj SakZX
4v&4a txal0řa4 av ]
jái eeesy azaji Iái
pjje!i
taka
hrratcll
Ka?av-S vlhr aái"l?ií
WyvLiii vdrké prlaaysK
své saailaviaaakéa CTea-alsitsiaá
rki paWa-oyaakAa atřhadala a
fjií&H iatjkvy-aaSafaaia!®!--kavéa
aaaratkťat aaodai a akéoj
Wrai as!ay v aafssfOaaawUvfza
— emaiait ipaý Mtaa
přa 3aAj aa-sf a atvisk kSerl
ve p atatevifc vy -'AiUni---Yya
Uaa o vjklaáka h saa4
reasukl Mik a eo hlai
asw4aa tiw&a vikL :
Aircsjajta a a
co p dc:j a co
'i
ZZi0 m mm
ita M
?a : n
uaai
- tm z
mr%
mm x m mm
k?a wass aa
— £aa urta
kMMla -~ _ uiaá
I t-immM = ijssa aa'
I"- - tmm uaie
SJmm tmm mm
vk wa -mm mat aa
— mm
-síí% — ísja mm
mmnm iwnriiitfc — fc a J
ta - - m m m m a
i
£' m n— ti - i iM1 MknL v aa
-- TT lUrt
ii--twv vystav-
'i — RFa
f mmmn Vhml JmnějmBmmlmTTm+Jrn "ihmíT'
twaik kw v-f - i iiirriBtr
- r — -i i tmmm
" i mu —i mmmr 7
a Ma aaft _~ " M ja)
mm' —'-
t aaat 5— a - j i kwala
pmdí mmm m aMap - M Hmm
mmt mmmli „nt '" kita mi it a
Ma jau
ars"aav 1 : m k--
nr aajiai mmm pviaia
í ka
I a
a-a-a-a kv ali %a — a_a