Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, January 05, 1876, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    i í
{
o
— v t—
TÝDENNÍK POLITIOKÝ POUČNÝ A ZÁBAVNÝ"
Majitel: EDWARD BOSEWATER Předplatné ročně IZ20 i s poštovní zásilkou EítrfTbsE:ÍtŠÍx
ROČNÍK IV 0 11 AHAHEB DNE 5 LEDNA 1876 cwvuV ČÍSLO 35
" ♦
f
'A
1
~ t
1 í
V
i
i
' " f
X
Příspěvky povstalým Jihoslo-vanum
J Mallat Crete
AI O Mallat "
100
100
50
150
100
100
100
100
100
100
615
M Hosická
Jos Jindra
A O Nepil
F Neddla
0 Duras
J F Stejdl
J Stejskal
J Rosick
rřenos z čísla 3
Úhrn $ 1015
Z angl listu z Crčte dočí
táme se Že odbÝván tam o
vánocích ples ve prospích
Hercegovcú že vypadl vel
mi skvřle Čekáme tudíž
žo nám krajané kteří ples
ten pořádali v brzku oznámí
výsledek
Zásilky příspěvku prosí
me adresovat!
J ovinskt 13S Farnham st
OMAHA XER
Telegrafické zprávy
ŠPANĚLSKO
MAbMD 29 j-ros
ElcromUta ministerská'
to orgán oznamuje Že král
podepsal nařízeni nimž ur
čuje se volba na den ÍÍO led
na a s%'ulává cortesy na den
15 února
Madrid ÍÍO pros
IlrabS Prenonrato jest
nyní v Pařiči aby učinil pří
pravy ku přestěhováni se ex
královny Isabely do Španěl
ska Král Alfons vzdoruje
v Uto důležité včci vůli mi
nisterstvaachceiníti matku
svoji ve Španělsku i když
by z té příčiny ministerstvo
odstouplo Isabela má by
dleti ve Valladolid jelikož
v Madridu bydleti se obává
—Jak se nechalo očeká
vat povolává španělský král
Alphons matku svojí ísale
lu kterou národ pro její
Špatnosti před šesti lety vy
hnal zpčt do zemC proti vů
li a na vzdor celému mini
sterstvu a vřUinS národa
Tento Čin jeho bude míti
pro nčho bezpochyby osud
ných následků Zajisté že
vstoupením Isabely na půdu
řpančlskou odpadnou AI
phonaovi přemnozí přívr
ženci a neilepM rádcové
Vstoupl-li Isabela jednou
opčt na půdu z niž byla před
Šesti lety tak nečestné vy
puzena nebude se chtíti ne
fciné dívati na vládu syna
jivého a bude chtčt bezpo
chyby bt prvni rádkynl a
ten rej kterýž již po 5est let
vzuřl v Um ubohém španěl
sku vypukne se sílou obno
vénou Jak se Časy mčni
Třed Šesti lety s potupou
vyhnána bude vráceti se
nyní Isabela ve vltčzoslávé
zpčt VSak na jak dlouho?
Brzoliž neza plane opčt po
chodeň revoluce aby vypu
dilajiopčt
FRANCIE
Paě12 20 ron
Princové OrležntI mčli
poradu včera a usnesli se
vystoupiti z parlamentárnl
ho účinkováni
RAKOUSKO
YtosR 29 pro
SUtnl sekretář Spoj Stá
tů podal vším evropským
vládám cirkulář datovaný
ve Washingtonu r nSmz
Žádá se o zdčlenl náhledu o
otázce zakročeni Spo Států
v záležitosti kubánské Účel
této povtávky má býti se
bráni dát pro připravova
nou dodateční zprávu presi
denta v té otázce Věechny
rlády schvaluji zakročeni
Spoj Států však zachovaly
by se v takovém pádu ne
činně — -
Dále se telegrafuje z Vi
dné Se rakouský korunní
princ Rudolf v příštím Čer
venci má býti korunován za
krále uherského (Pořád se
maďaří stuchali aby se ne
chal clsal F J za krále ko
ranovati a nyní budou mlti
jednu korunovanou hlavu
do záxoby Šťastni maďaři 1
A což Cechové ? P r)
RUSKO
FSTfcOff&AD 1 Iedo
Tvrdl zela kníže' Černo
horský žádal Rusku o dovo
lení aby mohl prohlásiti
válku s Tureckem Vláda
ruská dovoleni odepřela a
Černá Hora zachová neu
tralitu časopis "Golos" pojedná
vá obSIrné záležitost zakou
peni části akcii kanálu Suez
ského anglickem a navrhuje
aby ostatní moci evropské
následovaly toho příkladu a
Turecko aby dáno bylo pod
evropský protektorát An
glicko jest nakloněno plán
tento schválit jelikož nyní
když zajistilo si pevné po
staveni v Egvnté jest mu
lhostejno zdali Turecko sc
rozpadne čilt nic
NĚMECKO
IlERLÍx 1 ledna
Jistý pan K píše "Dr
X"o Thomasovi Čili Thomp
sonovi takto: Thomas se
nannlil v roku 1S3S neb 40
v líochald ve Westphalsku
bvl 2 rok v stár kdvž jeho
otec do Amenkv so vvstč
hoval o v lírooklyné práci
dostal Dle udanf toho pana
t t 1 TI 1 1 f
iv cniei inomas jiz íonsKe
ho roku na parolodi ' Khein"
svúi ifábelskC nlánprovésti
Tak se' telegrafuje N Y
lleraldu
2šTOVI3Sr3r
AMERIKA
Soustátí
Washington 20 pro — K o mi
na ř jo£cinkov6 kanceláře rozLod
nul ic túzeni wmen nebodnoiS
nevyhovuj© xůjlna předpis 5 rn ti
koná u přntoviní IeS vlak hlav
ní potefukový úřad nezkoumi
jakým řp3sobm stromky ťíztny
byly nalerají-li o v dobrém sta
va a vtrúMu
Poicmky obsahující slaná ří
dla nejjvaiují hú aa rolnickó a
neiwtt otevřeny k předkoupení
(precmptíon) a neb ku home-
atoadoviní
New Xork 30 proa — rresi-
dent vyjádřil e že viem aaaloo
žilým vcteratjúm které demdSm
poslanci to elalby propastí opas
tlí jiná rnísla tím ie propastí de
mokraty kteří nyní ve vládní
sluilijsoa a bývalí vojíny na
jich mláta dosadí
Sioux City 31 proa — Z Ponca
jednatelství obdrieny aprávy lo
jsst ahromáidSno asi 400 nepřá
telských indiáni Sioax biilo bj
valého Ponca jednatelství na
Ranning Water Čeítí osadnicí
prchají do N i obra r a
New York 31 pros — Z Wa
shingtona dochází správa Ie pří
čina abrojenl v loděnicích jent Ie
Německo vyjednávalo e SpaneU
skera o postoopení ostrovu Porto
Ilico Biumark camýilí atvořiti
sílooa námořní moc a zámořský
přístav byl by mu vítaným a
íspanelhko jest volno postonpiti
ma ostrov Porto Kico kdyl by
Německé zakročilo na Kůbt ve
prospěch Španělska
Boífalo N Y 31 pro — Měst
ský pokladník Jos Bank zprone
věřil se a více nel 250000 doll a
upláchl do Kanady
Quebec 28 pros — Detektive
SkifTington obdržel ▼ pondělí
zpráva ze St Thomas že byl v
okolí viděn uprchli vlidce ringTi
Tamraany Tweed Detektive bez
odkladu odebral se tam a se zpráv
které věrohodných pramenQ tam
obdržel soudí Ie skateínS Tweed
t St Thomas byl a ujel směrem
ku Wevere de Loup Má se za to
žo nachází ae nyní v Uahiax a
nebt-kolh „ i
St Loois 29 pros — Pověsti
kteréž byly zde rozšiřovány že
president zamýšlí nděhti milost
McDonaldovt a Joyce-ovi tle-
o&m to koíaleřního ringu kteH s
Dodvoda usvřdJcnt za přočin
av6i v žaláři pykjí ja cel
by podstaty a zdá se že rozlířo-
vány jou pouze od poliucKycu
nenřátel ku politickým uceiam
Na propnitžnébo obhájce llen-
dersona padá podotrení Ie pové
ti ty nejprvé r obéch uvedL
Chicago 3 ledna— A O Hea
iins vydavatel Staati Zeitungo
Superintendent iolicie J Bekm
a Countní pokladník Miller vid
cové ta strany lida a opravy zat
řeni byli a dáni pod velkou záru
ka za příčinou obžaloby že za
cntněni byli v kořaleíoích pod
vodecb
Akciová spoleínoet za ůlelem
vyrábění stroji a nářadí sestou
pila ae v ML Vernon Linn Co
Jow a kapitálem 100000 doll
V Seward Co ííeb utvořila
so akciová společnost pod jménem
Milfoid Mamut Comp se 100-
000 dol kapitálu aby využitko
val vodní síly řeky Big Blue u
Milford Tento týden sejdou so
direktoři aby usnesli sojaké díl
ny nejdříve 6e zařídili mají Nej
spíše zařízena bude přádelna a
olejna Podnik takový prospěl
by velice farmeřstvu podél Big
Blue řekj- jelikož byl by tím o
tevřen domácí trh pro lněné se
meno i vlnu
Y Rockville Vt zasUvili děl
níci práci v přádelnách Iíochvillct
American Ilockanum á Winde
mer jelikož majctníci prohlásili
že po novém roce sníží mzdu o
10 procent Dělníci z New Eng
land dílny se stávky nezSfastni
li Očekává se že stávka nebude
dlouho trvat? a že dělníci počnou
pracovat při snížených cenách po
novém roce
Už ho zase mají! V St Albana
Yt našli již Cbarley Itoss-a ale
opět nepravého
Neštěstí na dráze Na Ycrmont
Central dráze sjel vlak zo trati
dne 29 pros a sváli! ec dolu tři
cet neb čtyřicet střeviefi Mnozí
% cestovatel 5 b li poranění vlak
žádný zabit
Mnoho křiku málo vlhy Ná
rodní výkoný výbor spolku Order
of American Cnion o kterýmž
minulý týden noviny a zvláště
N Y Herald natropily tolik hlu
ku že má za účel zvoliti G ran ta
pro třetí Ih&tu viděl se těmito
pověstmi pohnuta uveřejnit! zá
sady a ůfel tohoto spolku Za
prvé přijímáni bibli základ v 21
morálky náboženství Za druhé
chti podporovati Sstavu a vládu
Spoj SláliS Za třetí požádají
aby dosavadní soustava veřejné
ho IkoUtvi ziUtala nedotknuta
Za řtvrté požadují aby žádná
řást obecného jmění nikdy neby
la používána ku podpoře jaké ho
koliv sektářského spolku neb ů
stavu juou proti všerau míchání
se do politiky kohokoliv kdož
jednal by na pokynutí neb ve
prospěch jakékoliv náboženské
sec ty Ostatní záležitostí jako
třetí termín demokracie republi
kánství tvrdá neb papírová mě
na kořalka "atd jsou mimo jich
účele a nevěnuji jím žádné pozor
nosti Dle tohoto vyjádření t3la celá
zpráva lleraldu jen pouhá smy
šlenka jak jsme se domýšleli
Daleký západ
NEBRASKA
j Omaha — Jako v celém súq
státí naií republiky byl i zde u-
vitán deu stoletého založení ne
odvisloeU spojených obcí Ude
Tenim 12té hodiny z pul noci dne
1 ledna 1876 zavzněl hlahol zvo
nu z věží všech kostela a střelba
hlufná ozývala se ze všech stran
města — Památka radostného i
znovuzrození samosprávné formy
vlády lidu byla zde vfibec po ce
lé svátky důstojné slavena
1J Dne 2S to m zemřel 181etý
mladík Antonín Krenk syn man
žela Yáclava a Františky Kren
kových — Na veier před pohřbem
učinil obětavý rodák náš pan Vá
clav Kučera hudebníkům íeským
návrb aby se spcleřně o slušný
pohřeb postarali Návrb byl jev
dnohlasné a a příkladnou oběta
vosti horlivě přijat Pan Václav
Kučera v Sele několika známých
nelenil za tmavé noci běhat od
domu k doma a zvát obecenstvo
české na pohřeb Hudebníci ob
starali prS vod hudební zdarma a
brali po celé cestě krásné smuteč
né pochody — Ozdobné pontle
jak u takových příležitostí zvyš
kem bývá obstaral pan Y Kuces
ra se svého Obecenstva českého
zúčastnilo so slušné množství a
doprovodilo mladíka který tak
záhy s tímto světem louíiti se
musel až k poslednímu odpočin
ku na katolický hřbitov Večer
téhož dne následovala pro mlá
dež taneční zábava — Kaidý šle
chetný íin zasluhuje veřejné pos
chvály a protož neváháme všem
kteH se při tomto pohřbu jakým
koliv spfisobem zúčastnili svláŠtS
ale těm kteří nezištné k dSstojs
nému pohřbu plisobili provolat!
zde „Sláva V a „Na adar 1"
Jj Pan A Černohorec nás žádal
abychom všem oněm pánfim kte
H se v záležitostech Černých hor
t poslední době přihlásili tdělili
že nechá své návrhy tisknout! a
do té doby aby hlásící se pánové
měli strpení a odpovědí
g V Kearney bude se stavětí
parní mlýn "
Y Brownvill© přívoaoí loď
dosad jeadí přes Missoun
1! Z Columbus vypravila ee spo-
leíooet do Černých vrchu
Niobrara učinila značný po
krok v roku minulém
V Dakota a Dikon Counties
odhlasovány bondy ve prospěch
stavby dráhy velkou většinou
Během roku 1875 prostavěno
ve Fremont $109850
Farmář jeden v BurtCounty
koupil loni krávu aa 400 doll a
letos prodal od ní tele za 400 doll
1 Tvrdí se Žo u Pawnee City
nalezena vrstva uhlí 2 stopy sil
ná v hloubce 131 stop
Z Dodgo County vyveženo
během roku 1875 1165000 buŠlfi
obilí
Počasí v Nebrasce bylo po
celý skoro prosinec rozkošré
Žádné mrazy ani sníh Farmáři
na mnoze dosud orají Co tomu
říkají naší čtenáři na východě
V Lincoln sestoupila se spo
lečnost kteráž mi aa ůíel vysta
věti dráhu v ňxké koleji a Lincoln
přes Beatnce do údolí řeky Ro-
publican Tím otevřena byla by
bohatá krajina obchodu
Podlé nové ústavy přijmoté
minulý podzim nastoupí nově
zvolení státní i countní ůřadníci
soudcové nejvyššího distrikních
i countních soudu a správcovi u
ni versity úřady své zítra (ve čtvr
tek) Doufejme že nově zvoleni
budou lepší než ti starší
l Ačkoliv máme ještě dlouho
do příští senátorské volby pojed
návají již noviny ve státu o mož
ných kandidátech Praví se že
nynější senátor Uitcheock který
si místo to před 5 lety zakoupil
bude opět kandidátem pro znovu
zvoleni Bťzpochyby 'ušetřil' si
již dost aby si letos místo to zno
vu zakoupiti mohl
JJ V kongresu podán byl návrh
poslancem Cronnse (z Neb% aby
vojenská reaervace v Kearney
byla zrušena a otevřena pro osa-
zovánf Podobný návrh ač s n&s
kterými změny podal v sonátě so
nator Ilitchcock Pakli bud je
den neb drubý z těchto návrh 5
kongresem projde otevřelo by so
osadník um příhodné místo k osa
zovánf Kearney reservace obsa
huje asi 100 čtverečních mil a leží
mezi městy Kearney a Lowell
na blízku kde dráha Burlington
Si MisHouri sjíždí so s Union Pa
cific Celé okolí reservace jest
již osazeno a kdo by tu pozemek
obdržel neb zakoupil měl by tu
výhodu že usazen byl by v kra
jině kterouž dvě dráhy probíhají
Celá reservace budo sotva osaze
na jelikož část není přístupna
zdělání však Část kteráž zdolá
ní schopna jest bude bezpochyby
v krátkém čase rozebrána O
známíme čtenářům naším časem
svým budeli některý z těch ná
vrh 5 kongresu podaných přijat
CALIFOUNIA
j Ve Ventura County měl mi
nulého roku Y D F Hichards
200 akru pozemku konopím ose
tých a utržil aa prodané konopí
$6500—
{ Farma Glcnn v Colusa Coun
ty ml 37000 akri p3dy a vytěži
lo se na ní po minulých žnich 8000
tun' krásné pšenice
j Všechny ke kultuře schopné
pozemky na 10 mil kolem Ven-
tury aneb lluencme se tuto fiiniu
osejou
V 9 okresech Kalifornie na
chází se 19793290 vinných keřu
I Společnost železné dráhy
„Central Pacific-'' učinila obecní
mu zastupitelství v Sacramento
návrh aby jí přepustilo nynější
obecní dam v městě Sacra mento
který by za nádraží přetvořila
začež se zavazuje ie městu vys
staví nový obecní dum v ceně
$00090
D P Thompson z Oregon
jmenován byl guvernérem pro I-
daho Torr
NEVADA
Ve Virgin ía City se nachází
dvě čínské továrny již delší čas
na „válečné stezce" — Dno 22 tn
m to přišlo opětně mezi těmito
syny nebeské říše k bitvě — Čles
nové tovární společností „Sam
bintr počali se svó továrny na
rohu H a Union St střílet! ca
druhou továrnu čínskou na 00
yardu vzdálenou a společnosti
"Hop Wops' patřící Se střechy
poslednější továrny opětovala se
za malou chvíli živá střelba a zá
by byla celá čínská čtvrt v skus
tečné bojiště proměněna Policis
té a bělochové zakročili revol-
verama v tukou k udržení pořád
ku načež střelba přestala Dva
raněni Číňané byli nalezení Za
bité obětě nejspíše odvlékli bojn
jící Zatknuto bylo 23 bojovníka
ozbrojených Mluvilo se jich
pověšení čemuž však policí® za
bránila
Zákon kterýž máaa dčtl po
tlačení mastičkářslví prohlášen
byl vrchním soudem ta konstita
řní
j V Virginia City číhají Čle
nové inských společoottí v ohra
dách ua sebe
Dělníci v Justice Mine učiní
li pro srážku na mzdě stávko
OREGON
I Mezi Jacksonville a Iloscborg
jsou všechny mosty odplaveny
V horách leif na 2 stopy sněhu
j Kspitán GrifBn zastřelil blíž
Jacksonville medvěda 300 liber
těžkého
J Jack Layton vypral před
krátkým časera na potoce ITillk
ams v Joscphine County za 15000
zlata
TERRITOPJE
H Ze Scattle se dovezlo v po
sledních 11 měsících 62274 tuny
uhlí do San Franciaca
V Port Madison byli všickni
Číňané a parních pil propuštěni
a bělochové byli přijati do práce
JJ Časopi „Walla Walla Spirit
přimlouvá se zřejmě za připojení
k Oregon n
H Dno 25 tn m byli t Cotton
wood Utah superintendent od
Highiand Chief Mine J O Moo
re a kovkopové J Donglas a Ja
racá Gustason pod lavinou sněhu
pohřbeni — Před příštím jarem
se asi mrtvoly nenajdou
V Queida County Ida ho na
chází se na površí hor jezero kte
ré petruhami přecpáno jest
]( Měřičské oddělení sp stitl
které pod velením Orville Smitba
v Utah zabloudilo a o kterémž
se myslelo že již zahynulo nale
zeno bylo u řeky Du Chien Ne
božáci byli hlady skoro umořeni
do Heber City dopraveni a mu
seli se poslední dobu před naleze
ním živili koňskou kuli a kopyty
Reforma
§— Demogratické listy neustá
vají vytýkali straně repubíi
kánské korupci a není pochyby
že jich válečné heslo při nastáváš
jícím presidentkém zápasu bude
reíorma Nuž ohledněme
zda oprávněni jou vytý kati
straně rep korupci a skoumej
me zdali mSžeme očekávali re
formu Oil strany demokratické
Přihlédne-meli k dějinám Spoj
Státu shledáme že bylo to při
nastoupení úřadu A Jacksona
presidenta demokratického kdy
stala se platnou záhada že vítězi
náleží kořisť Propustil tento
vzor dem presidentu všechny á-
řadniky kteří pro něho při volbě
nepracovali a obsadil jich &ísla
svými stoupenci bez ohleden t a
těchto spfisobilost schopnost neb
vědomosti A tato reforma dera
udržela se více méně a2 do našich
dob Podle ni řídil a řídí se nys
ní též nově svolený předseda do
mu pesIapt-3 Kerr Všichni re
publikánští úřadníci při doma
poslanců propuštěni a mUta jejich
obsazena demokraty a to víre
většinou demokraty ze státu již-
nich Ze by demokraté skutečně
chtěli docíliti jaké reformy kdy
by dostali ku veslu vlády k
tomu nedávají nám jich skutky
záruky žádné Uválitne-li ony
ohromné Švindle kteréž po léta
systematicky prováděny demo
kratickou zprávou mMa New
Yorku a tu okolnost Ie pachatelé
unikli zaslouženému trestu uiá-
žímeli že podvody ringu kanáU
níbo ve státu New Yorku již
dávno oUkryty a výskamním vý-i
borem patrně dekázány a vzdor
tomu pachatelé dosud potrestiai
nejsouc porovnáme!! tyto takta s
energickým vystupováním sekre
táře Bristowa kterému se již po
dařilo mnohé a kořalečníbo ringu
usvědčili a potrestali: m&žeme
jasně pozoatt od které fttrany
skutečné reformy očekávat! mas
leme
Přijme měli za zásada ie ka~
idá strana vládnoucí odpovědna
jest aa Špatnosti která pod zášti
tou její vyrostou a vezmetaelt aa
bernou minci slova poctivého (?)
guvernéra N Y TilJon-a ie "ka
ždý taškář který nazývá se ds
mokratetn patří na šibenici na
skýtaje so nám maně otázka
proí Tilden taškáře ▼ obora moci
své dosud na šibenici a neb k pos
trestání v&bee nepřivedl jak to
učinil a dosud činí sekretář Bri
stows členy ringu kořalečnlho
PoroTuáme-li oba tyto případy
vidíme - sřejmě na straně jedel
pouze chloubu bez skutku kdito
na stráni druhé skutečnou snaha
po reformě A tak dlouho dokud
nám strana demokratická pouze
jen slibovali bude nemohouc
skutky doaázali že míní to do o
pravdy dotud nem&ieme jí dHvě
řovati a toasime kloniti seka
straně která neohroženým svým
vystoupením podvodaikam aa
slonžený trest při prav iU
llaU'8 VegoUble SicUian Hair
Eenewer jest lékem co nejric
rozilřeným a prodiri ta Y vich
éklrnich r
Z COLFAX COUNTY
S napnutou pooraoU tldo
vat jsem "polemika vedenoa j
nem F Pospíšilem a jedeěa osa
dou Slovanii v Uoward Co Neb
a druhé strany
Jest dokazováno a haltěřao a
proi ? Jeda o jrorcklv ti
neb touto polemikou neut ješi
ničeho tečeno a íaklaě dokázá
no nechtiU-li by býti jedna neb
druhá strana neomllv jako pa
pež Nechci ee poulliti v jakoakox
liv polenvika jak a je la A tak i a
druhé strany au j-eta aepřittlem
veškerého polemltovácí a halil-
ření ale chci obecentvn poláli
mlj úsudek a dobrosdiaf si ale
noeti o státu Nebrasce a v Jtec
se týkajících posemki oa ly Slo
vanii aa j%em je též oeobně vidil
a proskoumal a tímto dokázal
jak daleko p F Popiil jt v
pravdě a osáhla ve lil a dallich
rozbroj 4 zamezil
Prvním a ncjhlavnJjlíia aák!a
dem a podmíakoia rolníkovo jt
dobrá nejlépe pro rolnictví m
hodící p Ida a n bez lila vjaias
ky jest jak vjía bet it raaě
vše OAtatrií podraiftky jo ve-1'rj
ší které v bha čaa snadaa lze
odstranili -
Prvnitu mým zřulem t
dokázali jelli osal taá dal rwu
neb š{alnou pliu a jetli teá
dobrou p&Ju ichk ziclávácl
tak bylo a jet oeproziUlaé kra
jiau proto hatsěa že o naotuu
oku v jejím aejlepšíc ruxkTta
neukázala
Dánové kteH atv&řilt v této
krajině v tom samém okraa ©--du
dojisla mohli před H léy vtt
východních Cikr vsích táta pto
dlně se atadilt aa tyto vei£r
málo uiJieaé byly a prv tak
neučinili ? JVlnoduš proto 2# m
jím tato krajina lpe hb:la al
veškerá východai proto že ta
kali ta samou p Js tu mwa
ornicieo ve výcho-i-iích okreskk
Puda která o carLIx! v oa-ii
Slováci! jest ta sama ru v vý
chod nívl íitxh státu a p r~li
tomuto výroku aemlže žádný a-i
p F PapIil nic aa mi ta li aa
jet pravdivými a zaameaitýtai
maží potvrzena
Nejvýteíněju amerivtl příroda
tpytci jako {4akovR(ÍE J Ca Fré
moat L Brewertoo Lf i a
Clark shodaji a vvlovujt v
jejich apUech v tM aayU
Ltvar suia ebrakr j -} y
loha vlnili aera a Um prorjUk j j jaTjt
od severozápade k jhovj'choia j Knkora li
sklánějící a vyaoo pKb-} PavIka Ma
hatoo pro rolaictvi v:ce aí jA„ 1
dici omiri která od lky il~oa- i Al tK T
ri ?X mi va aipad — táae a Vtř lKfUUl
Iozvoína v pUJmy strácL Ta- j Ja!i
lo nepřvhledul planica potrid4 j y j MÍk
veikerých leei i Nu X Y
0da Klovan j ja KlTk
mil vzdálená 4 řeky Man j M vlnii
aa západ taiil má a tai míti liji jjB
aamoo p&de ta Mat e rct c- j f s i j
j ▼ CoauafřColiax a v jiaýck vý j £ j m
chouaějucb okr-M?ca
Jak jem e i mu přvě4i tak
oada dohroa plia a vf uaa
oraici proS aeall hj ti obvd-' j
na 7 To jet mě velkou hadaaka
a obere atvo ai ji mlže saaJaa j — —
roalaUiů Čili st ad ftvt 2 p 2Vg%lx žLaa— Xly
krajina nechtěla lbiti akKika j til srttá: w!Ladl a ld s4
páaira— ale iealaácU rodtsáe da Ta f vti kwiir aa
dobře KU !
Jeat aa tílcdai že kdyl kraji -
ca poatih&e U€hý rtk 1 pro
oko Udké jet to smataý j i
a nediiím o toam l i aa patea
F Popiíila tato krajina ai&ila
dojem nepríjmaý ala Um ai
dokázáno že krajt&a t a Bití
biu ItmtcJL ach sachL Po%tihaa
i ty aejbobatií krajr a aJksIir v
oidS sacbý rok pasoval tk
pfedeo nevypadla jk a kmp
teatal strany to dazviiime 1
tak Ipataě aa prStnrr&ě 12 a 13
ba!& po akrl e mlátilo co
aem(L2e říci llo+ ani o CoIÍa I
okrew v kterém lyi a pIla m
preaco aa vjsy
JMt VJMtdU oda armi Ie-
s3ate kažJý jea
Um Nebraly obeaámll vt Ie
jica po
lito po nrínj ouc bídiím
a proto nám spojené státy dávají
ta vjíia-la icv akr 2 aa l# i aa
bratL I
Okre Uoward má tolk drívi '
lak kmiJé iiair okras al 1 rri- 1
va so Bcnaraa pro 1
vada oeada býti iataá e dyl
jadHvt dostatek aa klitkajak
I jt se aim p!vídíL
mnohf cb mUteck dot klalxekě 1
ala to amá jva aamotol
V Colíkx i v Comiair BatW a }
jak s veikere okrey jnataajl 1
mllkl ' ale i bikurd dawti
klabokě a tak j# l i v olě a
m Já naJraí aOalk uaj(ijjtai Wť!!
a ta a a f rki iiisi asii Éi f — ---- m a
ataaai Ktcra ma aioatay zizr — -
d& jiaoa 10 alřvvfťl a preto 1 1
aevaií oadl aeb rlaraě t :
vrtaai staiaě v oaaiě jak jm so j
ptT lira u Si djri :
Nemám ai proti torna 2 f-aa
F Puřill a Crciili láai Uk i
aepoiutaě krajlaa Laaiii
kaliý ml evobod&o vil vZ}
4aik o toea ach eaoea p3íi
d# jlko aákleda % aák:dr :ao
roaal a řroUi maU
i --
J prav potvrď a axaá
NáhUdya ásiikj m ak-t
aaklLUu aa přeadch j o-
vrchních věoKh ale také moka
biti d t ř r4Vl v„ki
čvrpaaé Udaýaii pivíaly akrom
caé
Dubřt těc pn:yLt pak iva
ďek aCiait avb pořekadlo aal r
Kda chca leka a-ala milí ds
klabiay f rva aul jiú
Z v!ío vysvitá 1 ela SIo
vasle aecí Ijatai Ir a tam rvl
aik aemckl M&ě ta&e
na tnj!i tak vic Laavsui !vsk4 :
cala v lakotě která j ře via i
Laaití dv%ti d íl i kTt a iai
vaaxcsá jri proti attii iáiaý i
dispatat a tu a jdana Šlí!
6auW m draLéma 11-U a br-
cení
D li:a 2 c'al ohocatTo a
mu5 krajáci i sa-sv o lét kra
jaě 4Jfk atvvií který bd
s--u1!a1U Kýsa aá!dsa 1
krm] Laa pokylaj t m riaii
£Áů mllr to!! dw-rwa pwla
po£mky aa darmo za kur-i a
třLa Loríi ve vý-h-xlaivh kr
ích velkS iz pU:J saa?"
a ÍJi pravda byla rya prav
doa poraleaa a pl věiktré ak
jealj ea-La přv tkijuu kI
Jciii aa sviii a vyskytla
v Je by bcbyU f řtřr£ÍTajC kr
semílá elplrclv a a svja
aataae-3r a tak to i e owÍ j
SUvaaI tlala
Ti~l aa adar íiov'aaa
aa imt to dafcrý aíitaf aÁrvdai
poisik
S 4rt D F lUaaý
xisiauk-i tiJt a 4Ji raxxrí_k-
Vád Veteta Nh d li 31 T
Vllrabákla - - - -Mar
Po!ia
- 15 - IV
" 4 " V
- li - V
- t - T
35 -IV
4 T
- Z -XV
15 T
-15 - IY
M Ivaaiaaoar IU
J NrdtW 1 T
J utk lu
J Frfirkrh 1K T
-1
- V
T
iZ IV
12
-32
V
Y
l -IV
25 IV
V
23
-Si
V f
Jim Uyack
1 J djij bale ai# jUm v koro-
1 eim— u!rjJ Na adar !
f J Ceráaek Nh Pwktlkat
ol í 23 r IV Na adar !
: p J " Tv tl Ca 2 r
IV — Na a Ur 1
t F Ulamaat Wl — Zarali
k J-jltiísa &! dp —
I Ira v I
{v SI Sty N Y— IXíkiv
ta djpis přadi
KrafkaL
tri kwH #
j Cr-!
„44 (Uk UiiU 4 i
akíťi Kdo ay a Via kramai k !
thKLuí fcO-l
_ t
! j
m tjiuv as jf m pcis 1114 pw 1
A Crvrr
Wa li tmaka N-bv
OZNÁMENÍ
tra a!ut rr
aaprvti Urai t atral Z2í%a
K:I? 1 I! t f 1
viu
íAi
t"tv trnlu i (
u UM i f ii'-ury aa
i— tmin-Hi im
tiiiii i m r t j
K3YA GZJíAilLHL
Pozor krajani! ?
Kd eLc 64 pto piu k Ja-1
akt wítaá jiu i
jclijl"r tl£a ' efc o-!ri:: infa Tr J lr f
Mha ctialm ětvm pjWWUfv Vsi Ur
u a jUvsa jai saalva s Ea -' i Crs L-i- -ti
a woe
" oěrtm ittauv4a io
l f- M lj
i v vviv4-af aww& jm% rr-f
za43 I?- airiat
i chC td4 ha!ažk a naZaA
Í: hry a pr potaiy vSkateh
I rlsíkl utli k d-?vt
f S JAN JANECsS
mjKJ-rjj aiTn ij
ProOivají zKll
Ielzsé
kitLiBA
křfcikr
%íL art
Cv lva_i jkk kkkwMV jla í
MAIfl AVENUE
{"--♦
CRFTE - XOIIIASKA
dílífi)
a
va cnii i N-ss-: v
NikííLk piri k-jat aa jrvd
PravdíCaé d
aliv
lil
CilETE - - - XE5XAŽ2L1Í
Právník
kkřUkodak v rriat-
aarTE aama
— : — : „ :
ÍLkIN JwVLNC
jv tikiri
Uk rvi V ? a UiaraiX
Li WaNké p-r-lv mm a
arracu e
- í
ravat
ialfei k 4áraa a ria '
it HN a l-i a tu i
a~ia ar v si ris
Er A
1 ÁJ aŽT2íO'w
i nu
I tUlvUlltXA
VSZ Uliv Í
CH2TTS1 XE1
T 4 Y C TCCCCCX
3ida4ai j£Twvra
iJL aii a-I
aa eea r 4xI Kur4 Y'i v J
vv ťv&av třfcji# il i
t sak vv- k%kaisv
diJE tk řr-"
a b4řv aa jiÍ4 ca sa
vjsiía
rlaln Avenue
d2ár cia:rKNS3
BUCIIU!
nemoc Crightovu
V T TA II 2 BCCUr
ai4 IM aa# Str_ Xw T
f - Z
f r- wi %
Í4 tii+j JLtr+'+ Vor i
t z
k!
J H IIW i — W
I 70 ct
aa NLT XeX k
li"?
NTJLL TSU CiX?JLNY
wu
jr! T T
-a
! mis U ihvv ts--v
j malé aiky tV-i Aaa Ir t
-u aa vLl r-llhr
al a r FJs-rrrW Oa LX
í ř-
l vmM --
I list Nft£jk-i 9
LA CLNY VE YELXD
i
P--
V
vm a
: v liarvca? v " vk a 'arai t
I za C-: í Z t j kxp ci
i -r k tVr-jtl T-'A
yov-ff
a5-
i a% ! -li xk i-ad
m CISTY CA J !
TI li !if SLA =:
I Vvl4 aa kt-é v ni iih al--!
j saI- v j J-ut í la v a J
r ( -—
í v f va SNf-5ircssAV a a-
r lStiilíttTeIio
bai ai i aj rj
% aa kal I -2 a í--c tr "i
L"ir ' '---
a
: ?tl-%l % vt-
l T#
: z r-i--r
3
Jrt
V VÍ " h pw ttJ V 5 X t CL —
r'± J--_ l ieíí
' i csjt í::- tr
i t:a-
Urdr
í a aw:rv
t ktn k ir
V" I
1 1
1 apci
i aj aa
I vy kliii i
I a J J' s
ií"d c~í s t d
rts Cit
Lďs t -a
v
[ k B'i y i t
í a ssai í sj is
I da a% b aai3~kai Iakav zo12
jvxi:r pvstci:
( í llimir-—
v
LINCOLN MES
rraakVy La k J-k C'jraJLvec
i
f
- i_
kr"Asl-a t f -?
i
a ax &raii si
ÍL ' k draka a ijkre C-Xí'xt
LINCOLX: NUL
-Edíky
w ' a A á _ I _ _
Ml
1
I