Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, December 29, 1875, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    POKROK ZÁPADU
Týdenník politický poučný a
zábavný
pro
CKCII OSLAVY AMERICKÉ
podávajú i mjnovějlí zprávy ne
jen celého světa alo zvláště ze
Velikého Západu Amerického
vyihazi kilJon itíeJu
t OMAHA NEB
VrPAVATEL a majitel:
KOM IJOMKWATKH
Kkdaktor:
JřtJjiotne nu Ht ohnali
$ 221! rok #110" P51
ruku a 33 ílvrť roku-
taUai oa tvaoPY a:iMk r-r
a-' '„b'M l-lU vjaataWratw
v Munt) i craa
j a- !irťY hiM tra twtlcTVli iilyiaa
aar at m ! Ukv
kwrt 4au hal abarkk
kf a taka anlk MUflo
lajr aai a l MmatC ViiarI
Z - ZtfiUf m-vUti-)t M po l
o T I fikliIi a-lw l-0a re -
„iiiioitiio a-y i"1 oi
tlM fu ara a-wO ai jrlwan
tUa li-t ik r utalrwa
„„ bvWuv í i-W- ! aJ-lji'-ii
XJU " a tařiaH-a aiW :
„Pokrok Západu"
Omaha Xeb
0mahaNcb29 prosince 1875
Ústřední výbor zaderský
k rHdjoře rodin povslaleckých
vydal následující provolání :
Stocsittúii a jrjith jřá(tlňtn
Slovaní! v Bosně a Hercogori
ně bojují jil p ?tyli měníce no
kdylVjnou Hatefnosti boj k ně
mul byli zout-kUtví dohnáni aby
i dobyli práv bez nich! ílověk
býti némú2e l'liky a násilí na
kupené za pět vék& tyran-tvem
jak52 nyní na celím svět? nábos
2enký fanatiku barbarství a ne
vědomost cizího utiskovatele dá
vaji tomn ráz ncobyřejuá di
vokosti Kdo níúíe vypočítat!
viecbny zjevy tohoto krutého
Loje v něm2 nenávist a duch
zhouby co den ne- vzmáhá ? Kdo
aí věří li v pokrok lidstva mohl
ly chladně ]KhIí2eli na nevýslov
ní útrapy oněch nešťastných ne
volníku kteří bojují boj reroyný
nepřítelem mnohem ailnějíím
odvahou neochabující V důvěře
lo m k jejich úpěnlivému voláni
o půlnoc ozvou vlicbní hlcsťané?
Jejich naděje nebyly dosud
marní Četu A důkazy ufaslcn
tdví provázely jejich úsilí dobro-
rolníci přiseli x viech iran a
by udíleli nebezpeíí i fclivu jej id
106 ranoiství výj)mcK-nýťl vý
iKrfi zřízeno jel prip?vky nmír
íují neí-lre a nevf lovnů jejic
iixlrar-y
zk libit lKjitř a krutó j?a
ni liut ťo den tuto pomoc obtiž
nřjíí j—tli velkoduinost n-pli
njje ku jmoci ttbobýiu nevolní
k&m
Tisíce rodin prchá před ohnřm
a ineíem tureckým jimi nedošla
vá w líka a noci Hlad zuna
a nedM(atek vielo i-távajt tak
jii iivtiiittitelit(oii
J tu lil třeba zdvojit! linnořit
% píipti na pomoc tak fetným
neťlník&iu jet třeba ab
vík hni ti kdol ieju lhostejni
ku viiahánt ráje uposlechli hnutí
avílio řrdce
1'odepftánf umluvili so Ostatní
mi odbory v zemi a tmtavili o v
ůitředni výj-omocný výbor pro
crloa lalmae'i
L'lřdiií výWr i vylkl za ákol
2 bude hírati pvníz odřv a ji"
přítjvky a roz lřlovati jo dle
potřeby místním oibor&m
Výbor imj tuďii obraci k lidu
milnosti tSech kdol e onvřdíili
va příznivci křefanký h ] o
TMtalctt
Kdjl jd o líc tak v$elidkou
jest vjbor píenvřdíen 2o na
vyzváni jdw ozvo ka2dé rdc
tuilordní
V Za dru 15 litop la 1S75
ť'tředni výbor tf pomocný:
liianchini Juraj redaktor „Ná-
rod
Lit3M Dr KUi5J'ilAn
bIS Kazimír Ir Jovo
ta ta
Modovi? Ivan Vrankovi! Zelc-lj
'Čito
jak žije sultán ?
ii
aaiímavé lí?ní života nynřjiíbo
aultana tuwckéh ra dSkz ie
Mltn icat vlatne nt-obmezeným
t _
lálcem Proto ala o vládo velmi
Máb m alará Pis takto: Moc
aaltaaovajeat oeobmezena nemá
aí wbo lidný dozor není
koma zodpověděn nemusí e ni
koho o rado láiati ani últv sklá
dali Salun mi lákonodirnou
ijní a výkonnou moc S touto
tfi arovniTáM té! pocU jakou
ll ltil ulianovi klidají 'Sul
tán přijímá pouze Heny panují
: tU víhIÍm j loa lí Cařihradem
tyulance velkířto vezíra leika ul
isUmOejvvJi hKlnotář církev
i ) a za dloubou dbu nřkdy iě
iíi
ríi miii-ra tt# Ruverfiéra
jimi dovolí m přístup plk
Mra a brSzy os
- - -t-í iěkolk blii če
"j j IjLroIily ráh
itkoio v iím2 le sultati zStanoa
u stěn}- rukama kři2vMn ziilo2e
nými hluboi o u Honěni otáti sul
tánovi do tvářo hlcdSli feo nemá
Ku ka2dómu prosloveni sultána
odpovídá 60 „cemena" to jest tu
reckým pozdravením pU nSml
dibí m pravá ruka a pak ee jí
Jot k no řola Čím hloub kleane
ruka al na zem nikdo si nemí
před nim ednouti výminku einí
jen cizí panovníci nebo princové
jel fcultan pozve k hosti n5 Tak
jou pozváni i ministři muejí se
posalit k jídla jedí alo co moiná
ncjniínř a odí na samím krajíč
ku acdadel Když eultan objeví
e vo veřejnoRti nepozdravuje ni
kdy lid a lid nesmi mu jinak pro
volávali ňctu každý pokloní se
jen na cestS
Ahdul Aziz nemluví žádnou ci
zi ři ři turíinu ale píio kaligrafio
ky l"alacjeho rozdílen jest ve
drř oddelenf ůplnS odloufená v
barem v uč tu 2 bydli jelio ženy a
v talamlik kdel jet služebnictvo
muŽ!ki a kdež přijímají o hostí
Sultau opou5tí harém obyřejuS
mezi í) a 10 hodinou ráno a vrá
tí o tam v 9 nebo 10 hodin večer
Svým komorníkům jen! jej za
svítání očekávají objeví so y tom
to proi-tém obleku: na hlaví má
bílou řepiíku na bosých nohou
volno pantofli! kr na tělo pak tak
a ' —
zraný gtíolik župan to a velký
mi k vily janněbarevný pod nim2
mi kalhotv První taiemiiík při
jme rozkazy jeho pru řízení jel
velký vezír předloni kanceluri
zvláště k tomu zřizenu
Pak přijdo hnidaně hostina to
vždy velmi bohatá ponřva12 jest
vidy při chuti výborné Jí Mmoi
ten vlak komorníci musejí mu
vypravovali rozline pikantní hi
storky z ineta hlan£ pak o mi
tiUtrcch a jiných okolnostech při
íeml užívají alo itlov u výrazS
jakó s citem a i!uSnotí naSi nijak
e nenáSejí Když potom dává
audience nebo kdyl ti vyjde o-bU-t:iiú
Sat úřadní sp?chá ie ale
vidy aby o dttal zfe do oble
ku domácího Za vího mládí
byl AlnlulAziz neohroženým jezd
cem přítelem honby a lovu ryb
teďalo již dávno zanechal těchto
libiotok Na k&ň vstoupí jen
nikdy pátek (turecká neděle) a
je ie do chrámu o pomodlit Pro
zábavu dává ti provozovali zá%
pay athleto beranu ucho kohou
tu nebo hrajo a některým komo
řím partii trik traku nebo dámy
Teď zabývá ho malířstvím brzo
tbco kraiinv brzo bitvv Mezi
bitvami líbí so mu nejlípo ty kde
Kaku&anó jsou od TurkQ poraž
ni koupí jo ale jen tenkrát kdyl
— ' a % t
leíi na zemi iKusunu ponuyci
nebo raněných alo žádný Turek
Irtvo mroval tiullan západy kdy
byl dobře naložen zápasil oby
řejně a některým komořím
nUhž Ncvérs pasa děkujecclésv
ltě-ti in tó okolnosti žo dovedl
Lidnou rána do žeber od aullaiia
Mi'řti úsměvem ztratil rovno
váhu alo nikdy hlavu padaje
I dělal rozličná Postavení komická
rozesmál fullaiia jenž joj vidy
ouménu tua klenotem uuU pen
zv n-b novou duntoinosti Ne
-1 verst pala bvl ministrem obíhod
fínattcí a vyučovaní Jednou t-ho-
dil jej nullaii když byl právě ves
Kvujii f5 wlmJJ dulfl Severu
p:i?a težec ho ]oranil a dontal za
to od aultana přesný palác Při
m u bojích kohoutu dontal každý
keluut jméno některého pan o V
nika Před oledni válkou by
iik-zí kohouty také Napoleon III
po Sclanu alo vypovězen jent i
kurníku
Z celého světa
Kardinál arcibiskup viděn
kýJiHf Oltomar rytíř Kauícr
zemři 1 ve olni JI m mao i ho
dii diMdedne — Zennulý naro
zt ui" lijn i ] 717 vo Vídni kdež
otec je ho 11 c k vládním radou
tulvul nej]rvo Mohou a pravá
chtěje být úředníkem Ktátním
Viik dostudoval změnil ová před
Mirttí a rozhodl ho pro otav
kn'v-ký a dotáhl za nedlouho ho
dmmti piof'Morov církúvniho
práva a církevních dřjin na lyceu
futlnt hradském Zdo byl nynější
kardinál arcibiskup pražský jeho
žákem a obdivovatelem li 1832
povolán laus herzařcdrtclo c k
f
orientální akademie do Vídně a
za ntililo nynějšího císřo rakovy
Mkeiio pro otiuor iiioMouo uum
I yl Mtal bývalý jeho lák kníže
H dficli Schwarzcnber kaidiná
tm v Milnohradě a povíiil Hvěbo
luitclo za biskupa v tštýrskím
" ' " - —
Hradci 15 dubna 1859 zaujal
líau her stolec biakurký Když
nak nedlouho potom jil za iata-
l& reakce bachovské vláda avo
laia a- w y— -
ci lem prav
" i XI L f'inii ririlil I A-
wího k íiíinu obrali! Jat-
u her avou u?enoH na M-bo po
zornost a zvolen do komitétu
krf měl a vládou Thonovou
(ijednávati kenkordát Papcl (lí
bil prý tehdá IlaoiH-heroTi za ílas
Klné docílení konkordátu pro Kím
výhoJníno hodnost primáne „cí
aařatví rakounkého" Vokstka jo-
dařilo e lísnatherof i přivetti 13
rpna 1S55 poristyý konkordát k
míst i nařel 17 prosince tébož
roku imenoval jej popel kardíná
lem vídeuíkým PoSolfennu jme
novánllauat her doživotním radon
říšk{m r kteréžto boJnoati há
jíval r panké BoěmovnS konkor
dát zájmy církve katolické a —
němci koo ccntraliaci líyl tana
tiekým lktlancra a reutralisloo
chtěje mít) jak říkával „silnou
jednotu říše" Nicméně smířil se
i a dualismem a zSstal mocnou
podporou straně ostavátké naaje
velký vliv při dvoře vídenském
Za děláni papežské neomylnosti
r1870 liauscher "náležel k oposi
ci bfókupav ba napsal aám d&kla
dný Klemický epia proti tomu
iieamyiilu a nechal aa o4 Dstaváo
kých lintu velebili pro tento evuj
„německý fínM do nebes Avšak
jakmilo dogma bylo vyhláleno
Ilauscher ihned ao mu podrobil
řeícný epi4 sv&j vzal z kněhku
Icclví nazpět a dal dogma o neo
mylnosti v celó svó arcibiskup
ská diecéai vyhlaloyati
Cííaf rakouský nej bohatli m
v Evropě Nebožtík vévoda mo
denský zanechal velké jmění jo
hol JSehody roíně obnášej! něko
lik milionS Poněvadž umřel bez
dítek připadne jmění to císáři
rakouskému Františku Josefu Jo
likol pak byli císař Ferdinand
Dobrotivý a vévoda Frantiiok
modenský přičítáni k nejbohatSím
knílat&m na kontinentě a so vsím
právem o mfižo říci žo jetnyní
cí-ař nej bohatším v Evrové
Ve své závěti ustanovil těch
to dnu zemřelý vévoda modenský
František V aby statky jeho v
Cec hách a íat jmění jeho vSbec
přoííly v majetek dona Karlose —
Pětuó to naděleni !
liuhatý kolovrátkář lno 18
m m konán vo Vídni pohřeb vše
obecně známého kolovrátkáře
Šleiuera jeni dosáhl 101 roku
Týl bojoval za válek Napoleons
akýeh u Lipska a zanechal svým
dědicům za několik tisíc zlatých
alálních papírů a losfi
UimSti žebráci NejneltozpcN
ínějíi j-wiu prý žebráci v Kímě
Jistý cewtovatel radí těm kdo by
do Říma jiti chtěli aby nedávali
nikdy almužnu těm kdož na bií
zku prosí Neboť jakmilo jednou
dáš almužnu takovému ubohému
a on si dobře tebe pamatuje po
važuje tě od doby té takořka z i
avého hohlo vniká — dav mu ten
malý peníz zdá e jakobys na
vždy v léno e mu byl odevzdal
Pák každý den staví eo ti v cestu
vílajo tě a úsměvem dovy : „ lu
n jjiorno Signore ecco il vostro
pověr o4 (Iobrý den pane hlo
váš chuii) Není tu rady ani po
mot i i musí fe mu dáli almužna
jakoby- stálý poplatek yjnokému
pánu — Jaký div vi ly S papiřek
také věěně žebrá)
Journalistická rychl -t TU 1
nedávnem provoz vú' v iříži
nový kus od Sai loi i'i -dstave-ní
trva! do pulno i a anglický
list „Tiioch" jen 7 vyšel o šest h
din později piiucnl půldruhého
sloupce dlouhý referát o předsta
vení tom K sepsání telegrafová
ní a vysazení dootaFilo tedy jouzo
šest hodin
Švédský Htáěí -putUil ie
pře 1 nedávnem na pobh 2i u švéd
ského města Trcllebergu na dno
moře uby ohlodal v místech tět h
potopenou paroloď „L J Iiager"
Navštívil vuiltek korábu a vypra
voval jak žo nemoha no ubránili
hrůze musil dát ihned za zname
ní aby ho vytáhli z hlubin moře
Potápěč nalezl uvnitř korábu mr
tvoly utopených jeSiě donti zachos
rané úplně obletěné a v postave
ni r jakém ku ubožáci nalézali
když &e koráb pctopil
Slečna „Horna Dne 21 list
porodila choť nyna tíaribaldiho
Menottiho dívku které hned po
porodu dáno vlastenecké jméno
„Koma"
K původu zimnic Mcsi léka
ři panuje vůbec mínění že zimni
ce rzniktjí jtouzc z výparS vy
vstávajících z bahniší Z Jerusa
leraa vřak ko zvěstuje žo toho i
jiná příčina Tainť jsou zimnice
časté : v celém okolí však na míle
vzdáli není ani nejmenšiho bahni
ska a také nemaže byli — spo
dek jest prosáklivá vápencová
skála která! na vrchu žádné vo
dy Žádného mokra nedrží Jaká
tedy' příčina ?Spatná voda k
pili i k ostatní potřebě
V Jerusalemě není žádných sluš
dme aniž tekuté vody nejbližší
pramen nalézá so od města dvě
hodiny vzdálí Odtud dávají si
jenom boháči [ řinášeti ostatní
musí spokojili so s vodou jak jim
jí městské nádržky poskytují
Nádržky lili cisterny ty naplfu
jící so vždy v zimě zimními dešti
spadajícími na mnozo co prudké
ljáky jsou však spustlé a velmi
nečisté drobounkého hmyzu v
nich val no To zimě sice pokud
jíou plny jest voda x nich jeltí
dost cista však ku konci leta a
začátkem podzimku když jo ro
dy ul na málo joat voda bídná a
živočichové se v ní jenom hemží
A ▼ této době skoro dvě třetiny
veškerého obyvatelstva jorusa
lemského jsou postiženy zimnicí
zimnice ty berou a v Sj pSrod
ně h jediuě ulespoíi hlavně c pot
žilku řečeno vody toho zřejmý
důkaz podal dr London jnl je
Udícím lékařem na oernocuici
v Jerusalemě od Rothschilda IN
Činili tento pokus : Z onemocně
lých zimnici vybral 100 z těch
polovičce dával užívat chininu ▼
dávkách po IQ granech k tomn
alo podezřelá rody cisterny pb
ti druhá polovička vsak nedošla
la Žádného uživání za to ale k
piti vody přivážené x pramene
Výledek byl: prvních 50 svých
ximnie nepozbylo nebo jen na
krátko druhých 50 vlak docela
se pozdravilo
Stručná myšlenky
s nor ij tich frucollikih jioTUrU
(LUMÍK)
Čím to je lo svatí povoláni by
ly xe vSech státS a řemesel ano i
x nejnepatrnějších tříd lidská spo
lečnosti však le nikdy žádný stát
ní zástupce se nestal svatým f
Přijde li k nám člevěk který
něco říci chce ale nevi kudy do
toho vidíme žo zná sice melodii
alo slova Ie záporně!
Pozorujeme li svět s jeho pro
měuami nezdá se nám býti starou
koketou která své stáři zakrývá ?
Jest psáno žo máme odpouštět
svým nepřátelům alo což pak
svým přátelům
Jak mnohý velmol ve čtvero
spřožuém voze ani si nepomyslí
lo by se ještě víco lidi na něho
dívalo kdyby ho vedl policajt I
Zdá so lo jest přece pravda žo
láskaje plna dýmu z něhož mno
hému stoupají slzo do očí
Kdyby panovníci nebyli usta
novováni rodem nesměl by vstou
pili na trůn než ten koho štěstí
nenafoukno pýchou a koho neho
dy nedovedou sklátili
Pokrytec ubírá se cestou ráje
do pekla
Mažeme miti v každém stáří
důvody abychom so oženili : jeť
manželka mladíkovi milenkou
člověku usedlému družkou a star
ci ošetřovatelkou
Vletěla v lašťovka do pokoje a
poplašena rrzi!a prudc-odo zrca
dU v némž viděla jasné nebe a
bez Života spadla na podlahu Po
dobně udeří mnohá dívka vo své
poplašenosti tak prudce hlavou i
srdcem o lásku v níž vidi své ne
be že má z toho smrt
V každé knihovně Izo nalétli
knihu která za jistých okolností
stane so jednomu velice užitečnou
a jinou aneb snad tutéž která se
osvědčí snad jinému naprosto
zhoubnou Znám mnoho mužů
kteří z historie starověké čerpali
všecku sílu své povahy ale znám
též jednu ženu která se otrávila
kapitolou tétéž historie — kapi
tolou o hetéráeh
Která láska žo jo nejyroucnřj
Ší první neb druhá? Možná žo
druhá jak praví Stendhal
Leč pak možno připojili : Není li
to třetí
Všudo so tančí alo nikdo jako
v Jarciin -Mobile v Paříži Tam si
každá musí tvořili tanec svCj vy
nalczati nové kroky a pohyby
býti stálo překvapující aneskrbi
ti jiskrami svého dachatu ducha
plnými tu jen podivnými Ale
především třeba stálo nově tvoři
ti nikdy so neopakovali a postu-
povati vždy crescendo Která pak
nejvíce záři neslýchaností múžo
snadno později zářit diamanty
lvt někomu Štéstím jo strašně
svůdnou myšlenkou Tajižmno
hémo ubohému děvčátku zkazila
svět
Čtctno li špatnou knihu vidinu
teprve jak špatné to zařízení žo
nyní jil každý umí psáti
Pýcha svedla mnohem víco žen
nul láska
V každé ženě nachází se zrnko
hříchu pni má ti jieh Evy Toto
zrnko klíčí a kvřlo a teprve o
prvních prolitých tdzách vášnit
vrací so Žena zao k bohu Proto
bqdo kající sv Majdalena vždy
nejkrásnějším symbolem hříšnice
Vypátrání zločinu drobnohle
dem V Anglii obviněn byl před ně
jakým časem muž žo zavraždil ji
stou paní Paní ta byla bohatá a
bydlila na samotě Kdysi z rána
nalezena ve svém příbytkn zabi-
ta a rostříStřnoti lebkou hlava
její byla od trupu lakměř uříznu
ta Veďo mrtvoly leželo kladivo
Podezření padlo na obžalovaného
n něhožViděl jeden zo svědku kla
divo Mimo to by ly okolo domu
zpozorovány šlépjeje kteráž zús
plna fhotami obžalovaného se
shodovali Téhož jitra spatřilo
obžalovaného také malé děvčs
an šel z domu zabité V rybníce
asip&l hodiny vzdáleném nalezen
pokivácený bavlněný šátek v
němí byla břitva zaobalena Sí
tek i břitva by ly zaslány do Lon
dýna jistému učenci jenž se zná
dokonale v skouináui drobnohlcs
dem Tento seznal lo kror ta
jest krev Člověčí V krvi Člověka
i každého živočicha nalézají se to
til drobounké koláčky které lze
drobnohledem dobře rozeznati A
však koláíky ty jsou a každého
zvířete jinaké a jinaké též u člos
věka Podle podoby jich lzo roz
hodnonti zdali od člověka Či od
aviřeto a od kterého pocházejí
Učenec tedy seznal lo krov kte
roul byly látek i břitva potřísně
ny je krev člověčí Mimo to shle
dal na břitvě na jejím outří zachy
cenou částečku chloupkl a chlou
pky ty uznal ra vlákna lněná &
bavlněná Zavražděná měla sku
tečně noční řepce jen! byl napon
lo lněný a napolo bavlněný Tím
ledy bylo na jevu lo krev na iát
ku a břitvě pocházela od zabité
Nyní jednalo se o důkaz Ze íátek
a břitva patřily obžalovanému
Důkazu však nemohli podati nel
otec a sestra jeho A ti v skutku
v předběžném vyšetřování vyzna
li 2o obé je obžalovaného Avšak
kdyl došlo k veřejnému přelíčení
a otec potkal so so zrakem zbles
dlého syna xačal so zajikali a
rohlásil ip dřívější svou výpověď
nemůže odpří-áhnouti Totéž vy
slovila i sestra obžalovaného Po-
rota hnuta tímto výjevem vyřkla
sice žo obžalovaný vinen nouí as
lo každý v obecenstvu byl přea
vědčen o opaku Propuštěný nena
lezl nikdo přítulku nadarmo že-
bral o milosrdenství o chleba a
prási a 2a dva mísíco byl nalezen
zajednim plotem mrtov zemřeltí
hlady — Nedaleko Noryichu by
lo jednoho jitra nalezeno na polt
dítě které mělo podříznutý krk
Podezření padlo na matka jeho
již časuě ráno viděli anať a dítě
tem v tu strau so ubírá - Tuto so
přiznala le v tu stranu opravdu
8 dítětem ila ale dokládala lo dt
to rozběhlo so po květinách a ta
Ie jo s očí ztratila a přes všecko
hledáni lo je víco nenašla a sa
motná domu su vrátila V kapso
její nalezen velký ostrý nuž kle-
ry ale byl zcela číst Nel pod dro
bnohledem shledáno na něm u dr-
žadia několik chloupku Nato
měla žena ihned výklad pohotově-
dokládajíc Ie možno jakous
stopu krvo na noži nalézt! poiě
vadl prý krátce před - svým zat
knutím nožem tím králíka září
zla Stopa krvo byla na střenkách
v skalku nalezena : ale nebyla to
krev králičí nýbrž Člověčí také
chloupky nebyly pouzo králičí
nýbrž veverčí Dítko mělo na so
bě kabátek olemovaný veverci
kožešinkou která byla spolu pro
říznuta Žena byla odsouzena a
teprv později k zločinu so přiznáš
la r
Honby a lovy tulefíů a mržů
na severu
Obralnost r lovu takovém jest
u Eskimák& věcí veledůležitou
ano pitnou potřebou nnoť veške
ré blaho celých rodia jejichžto
každodenní potřeby obmezují se
téměř na luk zvířat těchto závisí
na zběhlosti lovce Na štíhlém
svém cl u ně jenž složen jest ze
žeber velrybích a potažen koži
tulení odváží so smělý Eskimák
na moře aby s několika nepatr
"tiými nástroji podnikl honbu na
tuleně mimo nepatrné házec
kopí shotavoné z drohtův kostí
a kratičké dvojveslo nemá niče
ho jiného při sobě na výpravě té
to Na kajaku tak sluje Eskk
můr člun mnoho mil od břehu po
moři se plave proráží jím mocně
vysoko a široké vlny jako! i nás
silný příboj moře stříkající po
nétn vodou aniž by jj zmočila
anať tulení kůže vody so ueehy
íá Z nepatrného tohoto člunu
vrhá kopím svým i po mrži Ka
no popisuje takovouto zajímavou
honbu následovně: "Společnost
uháněla s doviti psy a dvojíma
saněma přes ledy k moři otevře
námu Na nové ledy přišedše
kdo mlhové oblaky blízkost ote
vřené vody naznačovaly otvírali
čas po času kápě své naslouchají
ce hlasům zvířat Crzy Meiuk
jeden x Eskimáků — vyslídil lo
mržovó nachází so na jistém mí
stě kteréž teprv před několika
dny zamrzlo Opatrně blížili so
lovci a brzy zaslechli zvláštní
broukání samco mržo Zvířata
tato jsou náramně zamilována do
vlatní své hudby broukají někdy
i po celé hodiny: jesti to zvuk
podobný polo kravímu bučení
%-lo temnému štěkání řeznického
psfjfe jednotlivé hlasy otětuji so
seduíaž devětkráte sobě vtd
mi ryile Husím pochodem
kráčela srdečnost pozorně ukrý
vajíc so tn T5 závěje sněhové tu
za kry IedoV k místům teprv
nově zamrzlým PřišedŠ1 blilo
rozptýlili se lovci každý plazi
so k nějakému úkryte Morton —
průvodce Kaného — lea po čty
řech spěchal za Meiukom V ně-
kolika minutách zahlédli mrle
Hyl- jich pět a Časem vynořili se
všichni najednou' prolomivše led
h třeskotem n praskotem jejž a%
spoh na míli daleko muselo být
slyšeli Dva velicí strašně vy
padající samci byli patrně vůdci
stá la tohoto Nyní počalo love
ckó uměni Kskimův Pokud jest
mrž nad vodou Iclí lovec na ledě
roztažen jak milo alo mrž po
liřilovati so počíná již již hotovi
so lovec ku skoku a sotva lo se
ponoří hlava zviřete již běži lo
veo v rychlém cvalu ku předu a
opět jako zvláštním pudem védo
ný rychle lehne aneb skry je so za
ledovcem kdy l má so zvíře vy
nořili Eskimák nejenom lo ví
jak dlouho zvíře pod vodou setr
vá alo uiiodno obyčejně i místo
kdo so m& objevili Takovýmto
spůsobem dostihli Morton a Meiuk
tenkého ledu který je ledva une
sl a dostali se &2 blízko kraj
vodní prohlubně kdo proháněli
se mržové Posud váhavý Meiuk
přišel najednoa do ohně Vo
kaiužení má lano x mrži kužo a
házecí kýr po hotově Teď po-
padoo povne pravicí kyr voda
se pohybuje — prskaje vynoří se
mrljen několik sáhů od lovce
Meiuk pomalu so vztýčí jeho pra
vice vysoce jest napřežena levice
visí volně dolů Zvíře hledí na
něj a slřásá vodu a hřívy j nyní
vyzdvihne Meiuk i levici vzhůru
mrl povznese so al po prsa nad
vodu aby ještě jednou popatřil
xadivenf iq vxbleďora na zjevení
to Avšak všetečnost tu xaplati
draze 1 V okamžení vězí jemu kýr
pod levou ploulevni nohou — zví
ře mizí pod vodou Meiuk ačko
liv vítěz v zoufalém kvapa atiki
zpět unášeje a sebou konec pro
vazu Y běhu vytáhne koltinf
železem a hraba okatý kolik její
pak mocně do leda zarazir pro
vazem někobkráto oť lí a soba
ma pevně přišlápne j Za Itlitkf
čas po té jest kořisf vylovena
Důležitou knihu k vydání
chystá p J iaior americký ta
Čechům chval n známý rtsiaklor
"Pokroku" itJC-ji "Xv Jo
by Pán ten iát aotiairouné-iu
dopis píše :
"Počátkem tohoto roka oiná
mil jsem lo připojím k letniian
vydáni "Amerického rystěbovaf
co ještě česki-amori-ký adrvaář
a - vy a val j4it rodáky - mwé„ hy
mne k účeli lim pHý!alt adresy
českých obe budníka hus podat ýs t
spolků a sukromniku lei vy
zvání toto mí lo an jeden spolé
hal na druhého tak slaWho vý
sledku lo niKvtva so vklim vy
zváni okovatú Já vydání ~J-
jn nyní o vSOÍm díle s ebíirným í
zemepisným a statickým popá-
ním So států zvláštní pil tom
iožil al k novonn rjku a pra n
bera zřetel k českým poměrům
K teto knize prieria bude pra
ktická prostonárodní mlnvnico
anglická čeakoainertckým adrt
sářem jenžto našenta lida nejlep
ši má podtli obraz jak kdo li vel
český zastoupen a jak prpívá
Huď to toly zajisté tluaá i pro
nVs důležitá kniha na kterott
1 rosím by s Láskavě jil nynt iu
ázal" Takový spi byl již dávno na
lehavou HtK-lou Němci ajirí
národové stěhující se do Ameri
ky maji po-hdnýt b spisů %dm
řadu jen my tVihové jsiu ho ai
dokuti postrádali ač bychom h
více Htřebova!inel Nřmei jk-t2
jest v Americe taková sila lo
tu a německým jazykem snadno
člověk protloue může" Knilta ta
budo každému do Arutriky i
stěhujíeímn krajana Iw-sjKČnýwi
vúdem Vyhovují-} přáni j J
Pastora ttpozorhnjenio roláky ia
uiitečnf jHHJnik ten a vyzývár?
české oU hodníky livnwittikv a
p aby si neobtěžovali p J la
storoví alresy své zaslali
Léky bez pne hutě
Jistý vyhlášený Novo Vorkský
lékař stěžoval sd-ř janu Uui da
Dick íi Co Ie jejich Sandelwood
Oil Capsulo velmi často téměř
zázračně vyléčí choroba i-h 2e
ale jeden z jeho ueimx-uýi h jr
bez výsledku ulívat tkljwivědě
b se mu že se mnoho ]adětan j h
věci podobných obchodu nac hází
a 2a ludtž jeho paeient pravých
Saudelwcxx! CajwuU- neuli-
val Pří l ?'" vy šetřování m
také pravdivo-t tohoto přťlp
kládám" dokázala
Co se tomuto lékaři přihodilo
mule se také jinému stáli a t rma
Dundw Iic k X Co poiwivá tuiil
tutt příležitost by lékaři a lékár
níky j řed tímto paděláním varo
vala Lékařové ktelí tyto Capsuly
již jednou předepsali budou zaji
sté pokračovat! v předpisováni
neboť obsahují nejčlsíši tdej v
nejlepŠi a nejtaeinřjší f-rmě
l„la Mrk C CV
jKitřebuji více sandálové ho
dřeva ne2 všichni relko a nu
loolxhmlníci v lékách a parfti
mech v celých řoj státech do
hromady s]wtřebuji a to jot je
diná příčina proč čistý olej so u
nich 1 a c i n ě j í prodává v onřeřt
Casulech nel v jiné formě
Olsj ze )Worv7o Jřtrt
zatlači rychle všechny odatti
prostředky HO kápnuty jst
třeba by so ji-té vyléčení tu neb
r 8 dnech docílilo —
Sofa se může jiný lék tako
vými Týsledkf honoaili
Dumht Jhl tC Co Uitlld
rozluštily hádanku po
které nejznatiieniteji lékařové
našeho století láúali totil neplí
jemnou příchuť při ožíváni od
stranit! To jest zajisté závažná okol
nost poněvadl dokázáno Iť prá
ve nepříjemná příchuť čato vj
sledky n2ivánl zničí
jsou t staniolu zaohaiené vždy j
SO v jedné škatulce a Jsoa J e~
'Idinými které fe lékařům od
poručnjí
Jťly hfz nepfijtmuš jJi Anti
Ca sto rovy olej ai1" -
diciny se můlou snadno v těchto
kapsulůeh užívali
Tyto Vinl hyfy jJtn4
liťtts m$ j:řUXe tyfv tyty
Objelncjte st5 obě2niky
Si Wooswír Slntsrt
n:íw YOUK
Á' ?oUin i rr r& tťlárntit h
VM tk
Zas něco nového !
LINCOLN NEB
Pra ii k Vosy k a V Jame Otra lovec
XaAÍKILI ClOkV llO-T1NU%
odporučují se krajanům svým
kteři do Lincoln přijoloa by
na ne obrátit neb a orhvtaoati
otutlouženy bědou
NejlepŠi Ioger a lihoviny vše
ho druhu a výborná doutníky
vidy po ruce
S úctou avoa všechny krajany
sv t rank oavka a
Jamea Otradovec
227 Č37) LINCO IN N EU
PEllIZE
k zadaní
O 200000
na píťk-tou íhSta prou 10 pro%
tcntmm úroků a a mírnou
- - - provtsi
Peníze so vyplatí hotov?
A W Cccbcck
Žádosti pro Salina Coaatv
basTtel podány uLlL GIUMJE3
Pleasant IhlI Neb
C O- Grcwc3
právník
v Creighton Block síi J{Io 5
31J Oojuu Jítau
Chicago a řlortíťvvcsr
dřena
0I1AH A
CHICAGO A~lu YYCHOOt
A T k
jediná pHraá cesia
do - -
fé&wiuti Im Crv4t JrnirÍ4
P CÁiup UiMAa Í'at
M 4~
¥MW'
' -
OMAHA A IHICAUO!
tm f j wm ic' wi a pé ra
denní i spací ozy
aW- (k-4 ITtea- tilte( fciaí" h paafcaati
Ikrc- ka t(ř- % mto-±
V iliH ar V a ti k f JtkTt!
iHjj- c-í ji :tós- tua a
a
Kerkak
V M k-M tu do St Pia) Mia-
vrapa la
I--- t
i f irii- oo kk iťiu
t esJar r as ttar t%cr Par-
- —
itnrto a !uis
V Ctivn taí iKta
U-iih IValrw la - iCrMr
a ka v irin uiiůi aa drahá b
CUiea tit-tvít l ť jsw- tto
eag Duí tt-jne a Miahn Lt
V 1 L--- d Fivert llxti
te Md i ifc-v a ku jiuviw
btistutu V # V i n-4t
V tnij'v sv lírahat a
CU-a_o j-ď í:uk
Lístky phcé
— I' I M-IL 1 Ikw t Mh
C iét k s- — a
4uiHta kfai c f~ 4u I - a a
%v4-r# yir43iř %fca
Mka ! "- — -
ř y-i i tt-án - -r 1
X ť J -l tl-it w a CSaai fitaaai "aa
ar"l YuMitgmt a—"k- ta s-t
-V Trii ti ♦ l "uřf
! k1 tifc Xi t aui4
J Jí
" V líMit
a4'Iiř At Ua liiWaaM
Hambursko-amencka
paropiačum spotettsost
takmliri! KamřttoJtr Tanlata
riíkti r4ro m ru ruiu
Kirtol:-:ail KYcrk:
Mtt-a — ía
aáaaada aa
bil!
OM Kka)
klí ccvmIm MUIf
rdaius laawu VO rvak
ml'H!í Cí0 - wMIA aaMtauwa
6(í Mlll y asi
kaš It Jl a MlKusa
hJl — 'ví-" M%aa
Ullvaasa %( M
ta-494 dk kdm a
UAMUrUKl do NFVV YuUKU
4r kii ! ailcda ia4
— a —
ZNYUUKIT d II AMUVKKl
tnf kaJý čtvrtek j?
Z j a a a jMiiM kui-i a I! aW-a Va
aa Wtlw VfS' it vah )witli
kwkl iMa ymmy vl Í1
Vr j r i C% M V
Z H tMjb irLa do No Vil
LkajuUllJksItA lltaj IT
itit4 n s i p a t ti 1 1 í pj r
Z Nov Yok a d lljsiutark :
I kaj !o zlata II kaj fM{
aie a i p a 1 c b I v Upir- k
Iřti 01 1— 1 rok! píati jd
tička Kctťi a li as bárka clo
Nv Yorku ři aLkta
V ll lmi L a f%M ?W - Itlil
a a-Fj ?at"— r 4
AUGUST COLTEN
k4a 4Wki aJn aaa' a-SMaaaattaaa
ioi:r iAi-itA
V
Kl'NUAUIT A Cti
♦ 1 linaa-l Str N Y
c i: i:iciiAUlA uas
til iíť%a4aay N Y
Jitawk m a aa asa V4 Mía a
t" í"ri—f aau var— vkM Jak— I
I"1 ft k ft " -a í -4
ia a ys4aa fea
1-— iai
k a
Ur
I l ldTlIII I klC 11111
TTATOXUalTaS
(OiiO V ktllU V Lk
fcíiaa atv f aa a
r a - aU -- 4~ta
paaaafc lr faat mm-%
ftmámvmk kv ra im mhmtt jnaawja m a-
kkU lk f avnib a KfM(a
usmaa t-'h ara — a a ha
a--4 a'a rt t iaaa
- f ta a ai a a aa a asaaaa
a ""teta k 1 ia i a v -m~
jř a s afai a a íi t a r--' ká
krks} lai aa atik a i
aratwStt afcaa
a aí4 tal
aaau a Ma
feay m aW i a Waa a k~ awui
k aaa a-Voi aa ha a ?
T aaa W aaav ía aaat aa
tW kan -k arlí áaťi! ak
fcakaf tf mt a-4 awta s aMtaa r 1 kikaa
la fea: w V-í sa—íi pta
a a taasr aaW t £ř-ja w
avaaá4 ia Val ' v aaa 4t
la ha a'- tta H
aaw MMa teaaa -Caa
t ííf a & ak ar a tf %í s„ a
" k a a k ka
Baa±iii?bLii2Ta lam
" :-ai4 aa feasía Tka
ata rHUk 4aaí fca a art aiatjMk
€ aa aara
" a JamÍ!aÍ a-aiaAa Va Lra
! Wa kaaa Mr ha
llHkaatiwáaSMii riaH
MlkÍiÍOTtk t
IL 1MIALL A CiX Naahc- K 11-
tC 6 C d Íl V 0 0 O O V
kťai '
% rrvmtttu (
fc4i
1 T O X J A X M A
flkI a aa (ttaV a
Cr& af aiMAai % a
j I
h i- a itat a-aia a lVar vaat
V'a a' r iak(J jaw mku!
$aia ♦ an Mr easaa
: A7C7 3 j
í ' ' mi m
k iufTTL Ma ZZ ZZ
T A —r- { "— — ua aa a
i I J ' ! "" - — kat s aaa a
♦ 1 II í a4 - - - t im
f í j %f [ m~ I osa - W m aa a a
li'} ť J ' i " M I a — usé aa tl U
kí T~- t'J7tTTL ' - - a Ta
-1 " —' — kaaat a a a
- -iMmm i " ' av"%aaa _
k -j— w iik mtn i I-1 a
iÍttt'%mlm i ť-jnaBT-a
s'kji "T ' r ni"a t —
4Miw wř4ř to kaw— — -— ~ ~ uL T„ l 1 1
wmMNťM"i-ft ei m-m — % rm —Jaaa w
ja k- uu—i f 9n i wm 'mm ' mu w'i la a a
%mm — wi— — t 'ii 'ni ! i„ a
ai iiHia — w% fc M
— U fc I Taj K1~m!0m t Illi 11 Blťlá
famwv4fca Ww — aa aa
pm ťim mu — MťBi in— mm nt fl m Kmň í mísmm — C ja a Ih
w „ as a- a
i — ~ ~ r--- m kw ~ i kuAn iw --v i i a aa m ka
ía — "' i í - i -= í-ft tm~m jíi jwiiifcii jmr jiiwa min im — — a a f s a
ML C- 1 tik k o t-a ii m ' - -a a aa ka ak
ktkO aw 4 : -M!k ťa :a
a Jkwt w+ va aitaa_ v M -4 t —a — K a a a tX
"- : l-a -aa ~ at z% a 3a aa
I t-a — aja aak
IPadsíící Krace koí %s rťama! " -1Z a
~_ i — i va J t iaa msm asaa
J - tatak a tt3 aa
— - a-fc4a avk kka 9k
I — -w w IlLaa - ÍJrj
I iaaa awifc tMkat k
Z 1 U M kt a a iak aa s aa a a
ÍJ-iu a - a :~ --~— ' ' kta lfc ?a aa mm
ar t-iiVi tttmwk un a a aa ' - ta m tU a
i aaal iaa —a vaTv S-aJW a iaa fca -m UJ
I iLt ksaa — tu II a aa
11AIHH I L3cH jja ua U3k aa
wat r rrmrm wm S-ta twrfiiaaa fc~- a ' t aaat a fca tm til Ja
I- — : jaaja u a lu a a aa
r -♦ -- -ak-4a a- ' t " ka a a a a
I a ha a a la a la a a
1 Jí - Va f - wa -aa Ti a a
t -a 'k kata " -M-a-a " a m S Ba
tajraTii J jj " ' a 3 £ a
ala k aa aak k ma sa
w tf tm Iv i mm 3a ta
tai Wa tau ( aaa — aaat Tkaa ak aa
t UA-vT PUicr
k a! %kk Uk
ITOVA lUEAll
TO ct
ih:i-i-í a n:ív yoítk a
OUIHNTAL THV ťnMl'Nl
bIrltr 4ratí-a šív 1 Lita ví
br' i a s- k kiK Vuas If -
m lli-ít-ía Cra U4 Jj a- a
MíssJ uiÍH jaks -tč-
t'SUa my V _ í-j Jl ll!""' aaaaa
J-
'' m si t r r
tkl-- pw í V
sár
K i j -- C&
a ifTwatal Ts-a t í
l-slliá li
- i La u
toaasaa avia o4Vra':í
lík Sj4ťláli í č
m kdr 4%rv a-k
ta o í
kicr I
24 Ct3Y VE YELKOL
1H i V- trvJ brvid ati uia
wti ča a_j va N aai
lri&al Cvaa-aay
I I ovX2 rHu-s a4 tv v!r-
li -- B-t i t ♦ a a--i-vai-í íra-
ay íaj
J z - 1
kao-l i U itjsu
á Lif l joat !
z£kLitÍAO btí-k a v 1 1 y a jísjc a !
alřvwl aao atak- f%it k
ky 4ora a piii?u a wax-k- a bý-
va laxvoj k WIí"kk a tívsUmi
za it i Čaj 2-k í it ií j k-i'-- ol
Va ad i a a a a aa _
ac iwa j iírital Ta i Vi-t- í
fky -r n ataťWi aaá! baÁ-
k - a pvxavt ta feaio I
děli a-rled aktji 4 ř
tis 2 R-tď-f r"LTali sr iaé- '
ko a#l -li jako -wl
jiIlNll ÍÍS
W I ka I I U{ Hat
Z loewka-Xi axv? baa taiat i
klk a }- ! a!- ia kaapoe- i
kíkao aa kvíc v#
thM&a ta ai-u j rwí_n ja
iv % is V V ik j: V ? 6 V
'aj Us t j! ui v Ci i j- a Ja-1
!--la a ta a !- -aitlia- a? t
k4vkkav ta t rs5Í -%tkv a a- '
trafr
3 toadvat2 -' tak si aa
k-ís-a
Nrt tSk a-j-í s V k ř-
ir 1 a
a:reit4áa a pva af-aa wU
Břj- k:íp a }-aak'ua 4k -
tt ka2-ki a-irv-va t v -!-!
Ja-
4 " IVttika-li
Wliv 1~ jf mJ
j-"! doLrf a fekaf čaj a rkíě}
i}ÍV !to ItkotTtl h Ví
přoof-č-s J a wl-jWaaíi I
aas wst kal a4
ff-T V £ tuki
'! t J aa aj
ra íajawi as aa ít
a a— as
ih aaa a fa a 4 i „
I aa al ► a kt a l Jfc
V awj a a a a aa í% aaM ht
- 5ajt ? a44i ai j& —
- Ktaia la iaa f ta '' a%
s— a-w
I- a kaa Jaa wa a
- a t -aaa ti au a Vá 3 Man
UÍ kt T Ck-ařaiT
v
i
rw X Y
KQS5JLÁRIÍI 1EDÍUTEL
a ka4ah
ac
i
ř!a 5i# aa ti alk -
nwu a- ata larajkkta a tXaiaa
k W tt a ?í i: a
aaaaa-a a aai
směaki a évěrai listy f
a lat assa a a a a aa
Makfc' ka k ha-# a -a
Dékiictvť a Íaý atatek
aaa a aak aa
aaaa % - aa4 laaaaafaaaai-w
aw '"v
LÍSTKY tilUD
a tatf t a taM a kn
aa a ji
Ká4 CoC2 St 53 ZÍKZZ Cit j
r if(MKrw4i4 a4raaíkaial 1
yt a iw - na kaasa xcn i
ať aai jt a Jáaiaa tbo &
aií
a-4 ás kva- ř- aa
(Jo l 4 llal
i la k-
la a '2a a aa
ksaaa a a aa
fca a a a
'tm m Ti a a aa
SsTotítaMny se ztto]t!
Yy ltr j! t rrvl Zájai
! !
! — - k-~ - —- ~t i na
f
Lťvi aa iťCHkjTlX Y
i £4 'l
ak utMMM
I a-ÍS at#a I
1 " ~'
isat ka knr a M ar niia hni
S a -
k ~ a aťiiiii au
t Osaai aat 1
ia c r aaaa ts a M ti a
thas1- Itart
m asa-taí lota
"ST S
! Cáiorry 2? oc tor a1
1 tkaoa-a ve tur a MiCWa
i
i kaj jh av-a avsTTSrri
a -'Vat tkJkUt Xkřataki
Vař a HCBoTt
i
sjl
I
jit
Ma--'9 a -a a sa aaaa
t aa-íaaa aa
i sM' a v a a a aaa
I a
'- f -a
- aia fcr — a a
r- a aar f~m V a aa4# a aa
ki mi i a a a
i a
aa-a
i%ijt a a a
' aaa
ys a a inakca lK
aa t roiti a
a a
t
! aaav aXI -
a a (
ia aaar- a a a s aaar a
I laaal
i m j i kiUkk(Mct'itiai
V-k takaks aacaa
Vř íafcaiaa fZL k
— — — -—
t % 2 -řa
cizi?&:
laTa"
98 VYDÁNÍ
k'iaá- ilmf oaaaaaa vsa
aía aM vt ifár atiieu-la
vvstrr a iVaaíy lu-r4 4W po
JaíJa -Ctai bdi viili a&vva
'fataaUtata al-kí ! - JakvřI t
vlna joN vJísrk iajari vt-
ktasHit a ktrv4 v axa zaV
:s a asfi£ÍtK nral
Takt 2 orzaaaa lacjwssl
:-al vaaaaaova-Uaa 1 aaaáa
aáa jařjrséCi e a-jvn t b-
v ai li -řy ftaaC ta! ebak
v5aay %4y v ajaaf-va
j-Mkl tTtkiSÍ ar tatja
Íía aaaafeevík kJUí ja J-K-a WA -
fTatÍJa
Keas?a v wvka r aáJiaaA
kiiJaSks vvierk krauralx
l atiiťiil% kaařdai~
kl fm&MmkK 4hsLa% %
-j ÍCJVaaá -ay Sajaa
kv4 makilai aaiau ajlasl J
hefnd aovíajr v apja9il5jaa
řaaak: IMU 4U ataan
ji 3ki aJaekfra kte '
io} aiAinisA 7vaa#jL — Tr
av 2 U-a ry aoLah aaa
w
i
á-t C_ r-— -"l A r-a
k w_a __
1 a a a aj a aJ a
i f k
SEW Tcr!L
[ k aa-a V i a nan aaaa
V v X am a
rawaa
jiS Tam a -" a
Jt w h aay aa i fcřt
a -"- a-
" F X aaw "" a aa}
II I I a-u-va m a-
J'% I a—" a
? ' V a-ia sa a
-i -a -alW a l raa
i hii i a fe- a-v ji i i aaaaaf
a- a a a( a a v— — a a aaa a
a aMaa 1M i i 'la
i m in ia a a
rai ai a a aaa íaaaaaaa
ar raa a a aa aW
t— a a mm i a af aa u
~ara i "a m Tai h a a rflini —
a ta aa a - aa -