Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, December 29, 1875, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Va á tp a ttwt
i
l
VSy o
v
TÝDENNÍK POLITICKY POUCNT A ZÁBAVNÝ
Majitel : EDWARD BOSEWATER
Předplatné rožnž 1220 I s poitovni lisilkou
tiisSňsrj iOSEFkúViNS&T
čísíols
ROCMIK IV
OMAHA NEB DNE 29 P R 0 S 1 11 C E 1075
l V I
i f S LL_ A _LV _J_L_
►
1
M
i
ar
I
"4
tt
4
v
r
ě
X
v
- I
'í
)
-v
X
a
4
i #
A
T
'v
)
s
N
etr
X
i1
Opit jeden rok minul
Pot a která lidké společnosti
a světu vůbec tímto rokem uply
nula jest jil překonána jest ne
nahraditelná Každý myslící
člověk ohledne se na sklonku ro
ka zpět by sobě uíiuil přehled o
činech jak prospělných tak po
chybených
Pracoval-li prospěšně tu napne
velkeré aíljr své aby při naatou
peni období nového udržel pros
spěchy taková práce nejenom v
ta v o vydobytém nýbrž aby je
přivedl k větíí ještě platnosti do
pracoval-li so výsledku pochybe
ných nabyl ae svých cina zkuše
nost kterou při nastoupení nove
ho roka ve prospěch svflj využit
kovali ma a m&že neboť pravdi
vé bývá staré přísloví le mnoh
dy a kušenoat drahocennější bývá
uSenosti — Tam ale kdo so v do
sti skrovné míře jedna vlastnost
druhou pojí tam kde pevná po
Taha bex ustání za vytknutým t-i
lem králi tam mohou jenom nes
obyčejní poměry k zmařeni uspo
kojivých výsledku pSsobiti A
viak i na takové neobyčejné po
rn éry ináine ba musíme tf li při
praveni Mnohého tajíuti k lámala na
Jřje kterou choval při po24tku
(uiaulého roku avšak tolo kla
luiuí iiJidnýiu pádem ueuS2e
při-katiti aby ílověk s novou La
livřjií nadéji nenastu{oval ustá
vající rok nový rok IšTC
Co t rýhradné nak-ho p&iobe
ni odávánim řenkíLo caopisu
"Pokroku Zjadu" týře ia&2eute
e vpokojeným svědomím du mi
nulosti uplynutého roku ohléd
nosli— Seř skrovné síly mlž
ataZily přilinily jsme se abychom
aadost učinili rivým ]ovinnostem
ÍIiDuly témef 4 roky co tento
liat vycbáxcti počal a nebude ta
jisté nikdo tak nespravedlivým
asby nám upíral ie jsme se lim
dále lim více o adoaonalenf jeho
jřitf— Hleděli jsme vidy k
tuiuu a jrsAvali neúnavně aby
e "Pokiok Západu" dSstojui řa-
lil k liřtúta nejvřtiím a nejleps
iím které v jazyku ieském tde v
Americo vycházejí Jak dalece
a nám to podařilo nectiť posou
dí laakavé {lenářstvo samo TM
kutecnou okolnost vlak nám
připustí kaidý ťtenářle 44 Pokrok
Západu" pii neustále se miolí-
t-ích ý[ohách a při viech avíie
lecL pojených dochátením
přodpLatnéhú a&sUl viJy jeden
a ll-U nejlevnějlích liato
Neslibujeme čtenářstvu svému
Ie iWiue trovna tak pracovali
jako roka minulého — nikoliv
my jsme soLé předsevtali síly
nalo ad voj násobí li c hceme vyus
iitkovati akuienosti z doby mi
nulé pro dobu budoucí List nái
vychází v nejvzdálenějSích kon
Tinách amerického táptuia v ja-
avka Ieském Zíje zde na záp
"Xk velké mneiství Čth& pro
kxUré "Pokrok Západu" aajím
vý if avlak neménS zajímá
výta buXe taji té i vzdálenejiím
a východu a r jiných krajinách
XijicÍM Cech&m
Západní podrobné zprávy tdi-
4ují avláítní zajímavost budoucí
ho rok uneboť jest s jistotou k oce
kávání le se zlatonosné území
Černých hor (Black 11 1 lis) osazo
vali bude o leml podrobné zprá
vy a prameni spolehlivých při-
niíeti budeme a proto by bylo
sáhodno aby ae kaidý záhy před
platil koho zajímají zprávy a
Černých vrchů
Co do politiky domácí slibuje
liU rcxk temoho aajímavého an
s4tu nastává aov volba presi
4enta spojeých siátS o které i
podrobné tpráry z celého aout4-
lí zvlálte ala zprv zipadnl
přináleU budeme
Mimo téchto budeme přiuáleti
a právy o veikerých událostech
větových politické zprávy jak
c-ixé Uk domácí 'lánky národo
hospodářské rolnické a triol ce-
ny jakol i články zábavné a pou
laé — Zvláštní zajímavosti po
aky tor a ti bude "Pokrok Západu"
i Um ie jsme právl získali pana
Jana Koaického kterýl ta tu po
váli bude list nái na svých ce-
atách které v zájmech naleho li
stu konali bude po krajinách Če
chy osazených — Kaidý týden
bude tento pán podávali svQj
leetopie o krajinách a pomSrecb
jaaiícb rodáku které navitíví
ííatoletou výstava do Filadelfie
yileiaa taktéi tvého zvláitního
aprávodaje který nám podávali
bude v povodních dopisech nej-
sajímavijií správy
Ctéol {ttoálatvo aesna x toho
to {lánku ie neletříme ani práci
ani peněz jenom abychom ae do
pracovali éplné spokojenosti pp
o4ěratela naiebo listu A proto
e v i Láme zda avo zdvořilou iá
dost jliff jiti by nim ctřoé odo
jirateUtvo docavidaí přiteh svou
tttejea šachovalo ale i k roxiiření
našeho listu i mezi známými svý
mi laskavě pSsobilo
OJporuíujíce koneíně našeho
cestujícího zástupce pana Jana
Rosického laskavé přízni ctěného
obecenstva přejeme všem našim
příznivcům :
"Šťastný nový rok V
Vydavatelstvo
Telegrafické zprávy
ANGLIE
LoNDÝíf 23 pros
rrinc z Vale3 přistál dnes
v Calcuttě kdež se mu veli
kolepého uvítáni dostalo
— 24 pros
Parolod Kenihvorth kte
rá se dne 13 t tn z Liver
poolu do Filadelfie vypravi
la navrátila se unes když
na vysokém moři o šroub
přišlá
ŠPANĚLSKO
Madrid 21 pros
Dne 30 t ni bude odtud
opiH 900 mužů vojska na o
strov Kúba odesláno Ča
sopis Kpoca oznamuje Že se
Španělsko ostrova Kůby ne
vzdá lvť bv iHvstalci sebe
silnější byli a odkudkoliv
přízeň požívali
— 23 pros
Královská palác v líarce-
loně byl dnes málem na či
sto požárem zniěen
TURECKO
Víbzfi 23 pro
I)le„l C"pHMn! so sul
tán všemi mužnými pro
středky abv vtjsko své eo
nejdřlveozbrojil — Objednal
lodě a děla V Turecku se
přišlo na stopu spiknuti pro
ti křesťanům a 30 Turku
bylo zatkuuto
ÍÁtsoi 23 pro
Z Berlína se oznamuje ča
sopisu „Times" že kniže
Černohorská uzavřel půjčku
$lWX)000za kterouž Ru
sko ruíí ]Jřadni časopis
černoliorskv chválí iwvstal-
ce lirceírovské vezvláStnlm
Článku a vysvětluje své po
staveni naproti povstání Um
la byli Y té naději brzy pro
ti Túrkúm zakročjti " Dále
se vyjádřuje Times ohledně
vnitřních oprav v říši ture
cké od 3 severních mocí na
vrhnutých ve zvláštním ú
vodnim Článku takto: Jsme
ochotni k tomu působili aby
se výminka pařížského míru
dle které se mícháni cixích
mocnosti nedovoluje zrušila
s uznáním že turecká liše
potřebuje poručníctvl ostat
ní Evropy
Ixntuiv Zit prosince
Z Vidně se oznamuj j( Že
sultán rozbal na vel moce
oběžník kterým ujišťuje fa
slíbené opravy se mají pro
vecti RUSKO
Ruský „Invalid" oznamu
je lo emisarové z Kbokan
du se o povstání v Turke
stanu přičinili — Russké
vojsko muselo z počátku po
vstalcům ustoupiti zůstalo
ale ku konci vit£zem v jed
né bitvě padlo 300 jkoyatal
cú a povstání jeny ni ukon
čené EGYPT
Caiko 23 pros
Koluje zde zpráva mi
stokrál vviednává o prodei
základních akcii suezského
průplavu které isou vlast
nictvira egyptské vlády An
glická vláda jakož i Lcsseps
kterv zastupme spolek fran
couzských kapitalistů učini
li podáni roslednějsi po
dával % 000ÍXX) za ty akcie
KÚBA
Iíavanna 23 proe
Koluje zde všeobecná po
věst že tu přistál VV lil ji
Tweed minulý pondělek o
zvláštní in Bchoonerem Ké
kolik občanů z New Yorků
kteří ho osobné znají tvrdl
že ho včerá a dnes v rozlič
ných dílech města viděli
NĚMECKO
IxNDf n 27 proe
Z Berlína dochází zpráva
ze tamní roznouný vliv i po
žívajíc l Amorikánó svolali
ahrnmářdftnf _ nhv nrrtři lrri
tichým poznámkám nřme-
ou von novin HVAáiAfiCári 91
chu v Bremerhaven a dotý
kajících se dobrého karakte
ru Amerikánů protestovali
Pan Renheer dopisovatel
do slezských novin v Bosně
byl tureckými vojáky zajat
při čemž s nim zle nakládá
no Ministerstvo německé
bylo poukázáno by k jeho
ochraně zakročilo
Londýn 22 pros
Times dostala z Berlina
zprávu že výbuchem v Bre
merhaven je 128 osob usmr
ceno a IG osob poraněno z
poslednějších je 20 úplně
zmrzačených Po nešťast
ných obětěch zbylo 52 vdov
a 135 sirotků Utvořil se
vvpomocný spolek který ho
dlá pro pozůstalé $7o000
subscripcl sehnati — Mecha
nik Fuchs se přiznal že z
objednaných 20 pekelných
strojů ještě žádný nezhoto
vil Thompěon čili Alexan
der tvrdil prý na jisto že
Žádných spoluvinníků ně
mči FRANCIE
Bordkacx 21 pros
Parolodí Louisiana která
přišla ze západní Indie se
při jedné srážce s parníkem
(Hrouda tak těžce poroucha
la že se iotopila Šestnáct
osob mezi nimi kapitán uto
nuly — Porouchaná lod lou
isiana byla za deset minut
po srážce jxxl vodou Paro
loď Girondo zachránila 100
cestujících a z mužstva
Mimo kapitána byli všichni
ostatní utonulí cestující Dle
pozdějšího jednoho telegra
mu byl prý mezi utonulými
louzé jeden cestující
KANADA
Montreal 23 pros
Tři městských stavbách
nalezlo 1500 osob zaměstná
ni Mzda je určena 7 ctň
za hodinu
ITÁLIE
Neapol 21 pros
Vše k tomu poukazuje že
činnost sopky Vesuvu neu
stále silnější jest an Čím dá
le tím silnější sloupy kouře
z něho vystupuji V Obser
vatoři jsou všechny přístro
je pozorovací jHtliOtově a pro
fesor 'almierj očekává dlou
hou periolu činnosti léto
sopky
ŘÍM 21 pros
Signor Blanchi vlašský
vyslanec ve Washingtonu
jmenován byl komisařem
vystavv pro odděleni vlašské
na světové výstavě ve Fila
delfii
A USU 2 ZA
Soustátí
Washington — V pondělí dne
20 t m odročily ee porady do
mu aádpí JS naceZ se rozpředly
livřjií rozmluvy o tuzlifnfph
předsedou UHtanovených výborS
Demokraté nejsou s]okojeni a
tím jak předseda Čiti mluvci tyto
výbory rodijil
Z jedné úřadití zprávy vyjímáš
Dl že vyslanec J W Foster u
mexikánské vlády žádal za povp
lení by spolkové vojsko naio na
jistých místech smělo j řekroČiti
mexické hranice při stíhání tam
ních loupežníkS Mexická vláda
so vlak vyjádřila Žo kongres k
Ukorérou krok pesyolf nařež
Foster ojilťoval ie je oprávněn
k vyjádření že spojené státy nes
pomýšlejí na rozšíření svých hras
cic že ale jsou povinni majetek
a život avýúb úUnlJ hábitu
Boston Masa 22 pros — Dnes
veíer před 7 hodinou udál ae v
South Bostonu strainý výbuch
Velká trubice na plýn která le
žela pod chodníkem na ulici Fe
dera! bezprostředně na břehu
roztrhla se a chodník byl na 150
alop délky vytrhán Y neiťasť
noa doba tuto nacházelo se mnos
ho oHob na ulici a proto je po£et
zabitých a raněných značný
Mnohý ubořpj po troskami Uroa-
bybo obilní Špejchar byl tak po
rouchán že musel rozbourat
Foremaa byl ihned usmrcen Ví
ce osob bylo do vody shozeno a
několik utonulých bylo již vylo
veno
Poadéji Dvě osoby jsou
nsmrce y 4 těžce v lebce raná
oveb a 7 osob eo pohfeiuje Pří
S W
fina tohoto výbuchu se bledá v
tom Ze trubici mrás roztrhl na
lei se zem plynem našiti la a po-
tom Zo nějakým sp&sobem plyn
chytil a neštěstí vyvolal Eame
ní a trosky vyhozeny byly na
viecbny strany a bráz pod kte
rou trubice ležela sřítila se a ně
kolika osobami do vody Počet
osob které utonuly není zjíiten
Chodník byl v délce 175 stop ti
pl n5 vytrhán
Hew York 24 pros — Mnohý
policejní ůřadník jest toho náhle
du že se Tweed skutečně na Ků
bě nachází a jest-li tomu tak
pak muio Tweed pohodlně tam
lítí an se Španělskem nemáme
smlouvu na vydání zlocincfl —
Vypravuje se ie Tweed přistál s
parníkem Thyra v Havaně Nej
spíše opustil New York dne 4
t m —
Indianapolis lad 21 pro—
Dnes byla proti superintendento
vi poštovního úřadu llarry llol
loway podána obžaloba kterou
se tento viní že přijal od C Ma
sona $2000 aby mu dopomohl ke
kontrakut na spravování poJto
vnich pýll& llalloway bo vzdal
ihned svého úřadu jak o této ža
lobě slyšel a představil so sán k
soudu naSež byl proti záruco
$2000 na svobodě ponechán Ob
žalovaný tvrdí že jest bez podsta
ty obviněn
Filadelfie 21 pros — Obchod
níci zdejší kteří poslaly Čerstvé
maso do Liverpoolu dostaly dnes
vyrozuměni že zásilka doila nes
porulená lineš ojět bylo řerst
vé maso do Anglie ode&Iáno
New Yorský Hesald přinálisen
sační zprávu že nachází se tajný
politický gpnlek rozšířen jx ce
lých spojených státech jehol clo
ny mají též bf ti Grant Jewcll a
Ulaine Učel spolku toho jest prý
věsti boj proti šíření se vlivu po
litického katolická cirk ve pro
áuitění všech katolíku z úřad&
fpoj stálS a znovu zvolení Gran
ta za presidenta Celá tato zprá
va jest pravdě nepodobná tím
BpíliJ jeljkož všeobecně známo že
zmíněný list cáato zprávy sans
čnibez ohledu na pravdu přináSí
Sionx City la 23 pros — Ze
San Juan Colo se oznamuje že
jistý li 11 Carson který dříve
zde bydle] jakož i W Jackson z
Covington dno 10 t tu byly za
stihnuti lavinou a 1500 stop hlu
beko strženi — Oba b3ti již mr
tvolami když byli vykopáni
Gonisvile Ky 23 pros — Ně
kolik černochu bylo v zdejším
městském žaláři uvězněno a pro
to že rozbili stoly židle a okna
hjlj do zvláštních komůrek oddě
leni Chovaly se pak ti ia ai k 4
hodině ráno Tu pojednou slySí
klícnik veliký křik lelci honem
ke kom&rkám a zpozoroval že
vězňové zapálili sobě slamníky
Mysleji bezpochyby že klíínika
potom přemohou a tak na svobo
du so dostanou Klícnik vlak tel
dříve pro posilu a než přišel bys
Ij yljcknt vězříové dýmem tak vy
síleni it n (jtek nebylo an po
myšleni
Daleký zápal
NEBRASKA
President Grant se nemýlil
když so vo svém posláni k 44
kongresu xmlnij aby so zástupco
vé usnesli na vhodných opatřeních
ohledem na Černé vrchy (Black
Ilills) kam a jara zajisté vélké
zástapy bělochfi na dobýváni zla
ta ubírali so budou Slyšíme zde
zhusta od jednotlivců Ze se na ja
fo do oné krajiny odobrati bodlajl
a nyní nás požádalo i několik
fpchQ a Nebrasky abychom uve
řejnili Ze se též spoioinS U pqdq
bné výpravě přichystat! mtnějl
Jak jsme x rozmluvy v} rozumně
ji hodlají zřiditi zvláštní výhrad
ně čoskoslovanskoo výpravu aby
v oné krajině epolejně {Jato do
bývali Doufají Ze ae do jara sta
ne jakési opatřeni vládní kterým
ae přístup do onoho indiánského
úžím! umožni a uvolní kterážto
okolnost jest oviem hlavni pod
minkou podniku PfP ten případ
Však kdyby se přístup do oné us
zavřené krajiny vládou umožnil
chtl podnikatelé aby se spolek
již nyní v zimě sestavil by so pak
ihned bex průtahu napestu yyda
ti mohl Přijali {srno provolánf
jejich které na jiném místě uve
řejňujeme a zdržujeme ao pro
tentokráte všeho posuzování to
boto podniká neopomineme vlak
později 6 tom promluvili a o po
kroku tohoto podniká zprávy
podávat!— Přihlási li ae víti! po
čet fičaatotkfi hod laj t podnikáte
lá celé vysvětlení o tomto spolku
dáti tisk nou ti a každému jedno
tlivci zaslali který se přihlásí-—
CALIFORNIA
Y neděli dno 12 t ta hořelo
ve Yallejo Při halení nápomocni
byli domácí sousedé i cizí lodníci
a plavčíkové při čemž se jedni a
druhými dohodnout! nemohli
Přišlo to k hádce která ae tím za
končila Ie ae odbývalo neméně
než 37 boj (i na pěstě mesi občany
a plavčíky'
Mexikánltí loupežníci vyhro
iovali již opětně Ze vydrancují
dum obchodníka S £ Gaskitla v
Campo Ohrožený tento obchod
ník byl již jednou od těchže lous
pežnikS přepaden a okraden žá
dá nynt opětně o vládní pomoc v
San Diego avšak vládat vojsko
so prý ani nehýbá Časopis „San
Diego World oznamuje Ze lou
pežníci kteří onen obchod již Jed
noa přepadli patři k jedné rotě
která se utvořila a uprchlých tre
stanců a vězeni Tec ta Cal a ná
Selníka si zvolila ae svého středu
—Celá rota těchto loupežníka či
tá SO muža a dá vládnímu vojku
ještě několik tvrdých oříška roi
lousknouti
V Nevada City 2350 stop sad
hladinou mořskou jsou nyní čer
stvé jahody k dostáni kdežto na
blízkých horách leží sníh na S al
4 stopy
Kterak temperencláři dove- í
dou hostinského donutit aby svij
hostinec zavřel dokazuji tito sva
touškové v Orange Loa Angelea
County kde salonnikovi vlechny
libové nápoje vypili na dluh a
platiti nechtěli tak že hostinský
nucen byl obchod zavřít! t Jak s 1
to ale shoduje se zásadou nepiti
lihových nápoj B tomu nerozumí
me ORKGON
Salemitl Číňané sobě dovolili
Indiánům prodávat! lihoviny a
jou nyní ařady stiháni
{ Na blízka Roseburgu zastřeš
lil jeden občan hnědého medvěda
který 500 lib vážil
NEVADA
Na stanici Gold HíU dráhy
Virginia a Truckee vyšinul je
den nákladní viz % koleji a pro
jel skrze obydli jistého pana We-
sta kdež nadělal mnoho škody
Blile Steamboat Spring n
lezeno bjl ložfeko síry velmi
bohaté i mělo se s počátku za to
Ze to je rtuť
General Sheridán odeslal 00
vojenských plášťa pro pohořelé
ve Yirginia City
T£Mtmi!riP
J PlachetnI loď dvoustělnová
jménem Levi Stevena vjela tlilo
u Seattle na měttiou Mulatvo
ioďěje zachráněno
V Port Dungerosx vyloven
yl kufr patřící slečně Paltner{
která při neitěstl parolodě ractfio
utonula
Yo Washington Territory ao
sbírají {teníze pro světovou výsta
va ve Filadelfii
Práce Jest vsím
Yoikeré otroctví veškerá chu
doba ba veškerá bída lidu vzniká
x nedostatkn pravých a na sr
tečné potřebě se zakládajících
myšlenek
Kdyby ? dovědělo vyděděné
lidstvo ie bioo kapitálu jedině v
základě nevědomosti spočívá ta
by nechtělo zajisté déle otročili
Kapitál povstává tím Zo meax
lina většinu pro sebe pracovat!
nechává ji ale celý výnos práce
neodvádí nýbrž jen díl a to malý
díl výnosu kdetto ostatní pro
sebe ponechává Žo vět! lna s
to líbiti nechává a docela v po
řádka to nalézá jest její nevědo
most vinna Tím kujo sama ře
těz na sebe Menšina která vy
získaný díl ovoce práce zcela ne
stráví neb nem&Ze ukládá jej ve
sp&sobé skutk5 svateb nářadí
stroj fl surovin a peněz a jest tak
majitelem viech pracovních pro
středku YětŠina která brzo mi
mo svou pracovní tilu Zářným
jiným prostředkem nevládne a
která jedině prací vydobývali ai
musí své potřeby musí po nejví
ce pro tato menšinu za takovoa
mzdu pracovali jakou tato sado
bré uzná a která iak sestrojena
jost by dělnici den ze dne načni
Zíti mohli
Tím stává ae dělník majetkem
pána otrokem službě povinným
Kapitál jost tedy oyoce práce v
majetku toljo fcclo za ni plnou co
na nevyplatil
To vlak penl jeltě na nejhorii
stranách kapitála Bezpráví i
kterého povstává ra&Ze ae jen
tou silou udrželi pakli ae o daUl
bezpráví opírá Ifeniiaa moI
tadíl spfisob vykořii-ováni Um
udržovati Ie výnosy odllaje
které bezpráví svatým Činí Utvo
řila niboSsnství které uato po
měr eo božské ustaaove&i ebaa
joje Jitou věci které byly Iklakoa
práta tttrořenr jako k pK svě
tlo voda vadat-a zei4 atd Tyta
mají tedy dle pravdlaMli v
Ikeréma tidtva aáWIeti my
majii TŠmu d!nktv tjo mi-
roa k paUeto sUlu Zákoav
menšiny však ačiailr p4d tttí
zámvea vkwméaě i vo4avadaB
světla atd koaečaýat auajetken
jednotli vcS vŠickai ooUtai
maji na tyta věci práva Zákoa
učinil til prootředk výsaěaaý
peníze kuré vždy rovaěl ta hi-
aota adržají žo a i mi všecky o-
Utui hodnoty k vrmě&ěal joa:
Činí so ta ustanovení n žo jodiao
drahé kovy akatečnýsai pcstěai
jsou
Tím poIaJajl zao plodafil
penJltiíci beso vil vlatal prif
práva aa všecky pracoval vnb
ky a obtěžuji priti čiali % !imlí a
nžti
Neivětii ato ao všech budoot
jestHidká věda I atfedioka
něoil věda a nmiui Uiey
jsou veikeré lidstva vk miui
snálla Yelicí my 2t úlové a&%
ci a vynálezci pl-nly dacha svého
vědění veškerému ltditVttbcJT
zcvU neb čáatečao bezplatně xa
aochali by každý i dělník a věd v
té rovnoprávně užíval Tetw?
obecné dobra s4yaU acI v
službu kapitálo a k jao prospě
chu joa aríeaa
Tím tedy so stává žo mocni a
bohatl jel tě mocnějšími a bo
hatli mi j chodi a botmoroi
vice a víco klemajf — mi ja tak
dhu!o poka1 vilšiaa dělatetva
neochopi oo pravýth vědeckýcit
myilonek jel n oči &tevrv
Jest věda zvláště sorialal Btovaoo
pokc k nalu a pru baton! a k
Ustanoveni tuha lťčekéha
pořádku by dě!atk cvlý výaoo
práos vé obdržel aby rovnopráv
ně liíaitca bi aákoadáriUha
ujořidn[ NeUť
praco jt
VíílU
Grant a Hcndrsoo
i~ Není b) lyt lo Graat
řeáhlil ao prostÍT !ováJ
nibo tJlatLo ttáJoUdaiko II
drMua kterýl vJt obiaUbo
kořalečniha ri£ v M Lchuo
Poněvadž so tento v jodaé řvi
prfiběha přťlieni #oby prwoi-
denta nemile dvlkaaL 1 kdvbv
Um neutrhlo ooadukl řiacai proti
kofaleč&ik&ut byl ta Sio vetau
bezUtktťýa pokýtI poeto čaao
p3iu op4Í#aíiu přuliay k do
měnif že by tbtvl prridat tbrá-
niti některé a ublalovaaých zej
ména }4toldně obialavaalba
UiU-ckj sekretáře prJtfata-
va Ze však Lakové dot ky
uucao toJtaty aemai olam
svědil dtivějU výrok prtdatlv:
"NeiecLteto žádaéka víoaika
pláchnou ti" A dálo ta žo na
místě propttUěoého lIadroaa
jmenován p Broodbrad jda a
nejhoaějširb brjaadaaSjiicb
n-jorlivějmh právníka Su
Louiskýrh a k tom a dnwkrat
Tato nominaco vvvráci Ht4aě
podcaře&I kteréž a IŠraala vrhá
no bylo žo chtI by některé
vinnikatbráaitL
SUtistika v Státa lowa
f—Zo třinácté správy o stát
ním Aolílábl oby vaulolva vo stá
tu lowa VTiieúámo aáolodoiki:
m - mr
První ečitáal děla ao v roco
1S kdy nynější lowa byla čáaU
Teriwrio WiaronMO Tcadotli
rupru4}iirajip9 a$ aovorai oa aa
ni)IUsoaría zipadai od řtkj
- a
Mississippi al k tkbétaa ocoaaa
měli 10531 oby vateUtva Y roka
ISIS oddělena byla lowa 'J7
obyvatelstva V tom aaaaóoa ro
ce plij mata lowa eo atát a v roco
náalixlsjícim čítána fhyvalolsUc
poprvé pod vládou atául fllalo
tehdy 114601 obyv
PtAměral ročai plírlsUk byl
následující :
Teritoriální desítiletí STOu lili
S2GT procoatf První atáttd došil
letí £U47 čili 4119 procoot
do IKGá ÍIi a(H procent
1SC5 da 1375 IQtei čili ? pra
conL JLetoo obnáli celé oby va
telt ro 1550541 a kterýU joat
7?0 71 mažakého a 5504 žq
sklbo pohlaví Tody ieaokýcb
50 tíale méně Velmi smataá to
vyhlídka pro staré mládooco
WH ztrirt 9 rV::d ri
DpIovatol časopis 'Daily
NewV pilo dae I t aa a Uar
wich : MSatavla4i vloco eeata
jlcl vypravajf vysvítá ao vloho
Bialvdajícít Hdyl todf vjVba a
plořlaa lololi vszotl rcotcjSd v
postetk b airaaon bytt ao svývb
Ilžk vybuoJvoiOa ajVXiiU tar
eti kalďéka byk opatříti mis
cbxaaaýaa poesa kterýcav al aa
abyt bjla pokaWvě ZCdyl iroodk
o zIjU pKotaly i fomus)}0
prarováli a parity aoaaokJj bjti
apvtřby pvsll W tála
prod vtr Na k fwtavUt
voiketi aaalové odaiWao kr
podiisa vody a všok frivo bjU
aaaraá aaaasoaaJa t tmhk joko
by saěli vyponpavati fwléaotoroi
aoožo prou o4 té prcw apMtc-1
to Yiooa aa lad taoala
ta p!evědčeoi a atyalijlo pooaac j
saJio přijitá joooot eJjlsol a i
očekáviai llUt odovadoia ao vět
la svésaa o4 atUIlě kdyl
ataaly aebocpoi o povaiay pi
to v áay byly řWioati ověllkrao
ktorá kapiláaa aaýUla kylalw4fo
vtdtia dvě lodě pWli tak kL
ko koUas aoičasta jtav žo tta ao
jiato poaaoo pvZLa!i Nodvjo jo
op4U kdyl ao obě lodě ao ob
aorrn straUiy V poJU C pr
acrboJU so 14 acaatakš
rhataali ew k dUnt kjb Žoy
so adrlovaly poaejvko avaiti lo
dě a pokud oo ao& adr lu awld
roadaváao bylo paujci p4ir
ka Když oo však ao balila a
pwlid ZádaÁ pooaoe aprkoe4
ta so straek aaTal saaožU Bo
koaa dao prkaaaraiy ao 2ao£a
vlay př poiabo avUa bylo po
lil jít owlaioat přa aiomi ao
acaráaitt a jokat taka v owtba
adržeti S příbýváaiaa awaa
IVra ao však i fhboj 1 U
ay byty aa a!abě aooatálo a do
sáhly evé aojbrla! saocoo(i
o pilaoci---šaíaoi drobí kaťaty
byl prvoěaěo vo voláoo koopoft
vaaa a kajoty aarny bv ty poďah
ay plavooťúa rakviaa-Íaoaé
by ly aa lo pwvoláay auaTwra a dá
aa jita poky oati aby oo v Laaavl
aackráiuU kldty mim větiuao
iwrb dtla tako ý trca pid
sařtetaa káaa pid vlAaai
pi (IU OO kÓOTM:Í lo o
zdráhaly mtdm e-poú ívar
ktoré ayat aJUli aly aolao tak
krlaaýavi borvaaaš popeli jak so
lithií odiiy Jda fMÍ o v
aoo£Utv{ v solooo taaovla aai
by v tí briatti aa nařkla Jdo
mal vytáhl porvřiaek kapotu a
pvkrvoll ba tak diooW dav f b
prwo al k-ea ! mkUU Jmf
aaal vwUl a
dítky ktré j-a v NivMcks uM
práadoa lktv aoJ kv-jta lós
dal paj-ir a talka a Wyl obojo
obdrž! aapai aěkoítk okvvvir
čtl papir da lobvo aaipooloval ji
a bodtl 4a vadr- Y toao aoasi
ekaal+{ tutit Li l v!a
trlu da aaaréka krvk 14
pět jVpulok byty trackvcoa Ukl
ka liay Nechtěly roaaodaě
ao salooo byly sÍmu v vy vo
dooy toafy mm však 4a looavt
vtaopU Z4ó e Im mm da aola
o aavrii U-aU jd rK
ris!jl ahka i -O aaSj bolo
ačtá ta zkrátka r Za raoaika
svitáal kdy! aoo
pav
díval o řJUř saol da
viděl všorboy J pušky tpooy
pa vrtbu plavali— X kj y V
laaw ( a aotvotkaa dlo oo laat
adrKli al jiaa fdiila v aUrf vU2
aá UXaa pMae-Ni ilto v4ao
pila ao ai 15 lm a doii pk
socbráoěoi aaolavé Zdá o o ta
W lo cd{JU Uu Vkso sob
alatal aikda i ti a vraka
CRKTri Tt proWoco U?%
X aaioaléak čuio bota Valabo
plkoidito výáauk a CaLáW%U
eaaasaaj žo jtý Něosoe akyol
bližo Ktaaaatb IWmuUiL Tmrn
tadooaělý Něasóe byl bf va! oby
vatel zďiii a ksajaa paa Josof
rraacL a sem 11 bUo ladLóaoké
roaorvac Klamaik v Ortoaa
Zomlvly byl saal vaiěUaý a obU
booý Pfvd Uty aaoUval v Xo
attowoe Co Wittva pa vkw
lot ářad (avyaUav) oaaiba po
líadaíka PsUsi vyatJbavaŽso
da Nrbrwky a ado v Crete aaio
I d ai avaiý obekidok r aboli tmi
ioelsa Klyi pldývaú a2ala
obchodí aosaokl a aaaiýa svýaa
kapitálosa a jiaýaai koo karovou
% zaatthal eUbcda Ai ptod
rokoaa vydal oo aa ewata da Oře
gooo kasal plod tíaa ya jba oo
odbraL -l taaa aby pra sobo
a své vyklodal ai krajtoo ktorá
by oo saa bfpo libita Léta atrivd
o ayom vo YValla-Waa aaa
atsa vydali ao a tí a da CaL
foraÍo-oy a pa vadl otoo a jods
aiaa jltě spokČoikoaa a koaácb
pa acsaL Na roato raaaaobi ao
a k towta jtě ablaodJv a rmmiy %
vthMojiro potieo pit řoif týdo
aa)sl adobok jídla lidyl
p Fraacl asssebi vyaUoaisa jíl
dJÚo aaaocbal jj sjoíaik jbo
aby ao pa okolí roablodl % f!
svodJl adail od adkad ooaoo
aoky a Kdy 1 ao po adko! ao
dioick vrávd aoataloal jj tisjj
byl taaecLal a Ua'aj o t=z7al
col f doav setkal tsloon a 1
d-Lay kU ri tjtj:
tUtv( dodiiw CMiad vydala
so vk lidi o!y abvkAba vyx
kd o 'ým aoaú
— aartvoia Zfrát a joaa sosrti
podala pooi %MÍUMié tOAjd
alnv4 jsm aáko Zp-rar o
mU jb dwikU — bloatal kja
ZiJaov o au aik~ kdul aovtsJ
by rar&M o po Kralaoo a
Jl llwi Att4%
ApW
iZXSLÍNii
Po cf ZX m±m
aoo 1# pra%I pUa iřa4 v
Uroootravi La-(Mr C- Yov
a 1 ! byrbiiaa jmJ aiy
o b iato m miU- kM"klrwa-
l da lMHFOcrmjus XjMi£iMe Ca
a jlrt P OUms scrcv !tf aoito-
of — i jaaMO tak-
to jaa fijLMÍ fhtimmm aao Uímti k
aavéovo ářado
(?aiáoa)
Jo jkb al aěkLk taJy v N
braoKo kuři jaaao ao ! a
jara oo vjiiaao -oíČa4 da Čr
ejth vrckS (BUřk U) dobývat
zloto — Kia by a Via kraaai k
aáaslltaapú t kU'iwotao b41
U vyovětteoi kdy 1 ao p4
A loraobaroK
box -i vHabo Nbv
(Y Í'úi}
LrMÍ&t}itf%4k pro aáUvaa
pWcúxo4 AirtM : MortAá4
alco Č4la í aavé (a ajul bd )
Prakss Bkoaalo Horpa — ib
oJklifc 44: tdtj Cravšv
od JsJ-a Zoycra (!kr-
JovÍím — tžóy v irdakooa
aMMtvt rwkkóat Ol rs-i
iHboJa (fVkr — Z boJ IX
kara líakréao Eodaý piavoe
Topvl— NorJL ka2aa ba-a-fila
a laa di Caoto Zs-Jal řn
iltfvile — Jv5
Jt Matula tVAlM Z
yviMmy pří "r Ž— Z rolýb
-ij4vl kalub" PtUllJ
ntsur Urvi! ?C%ilaa liíiav
$Memmj a aoj li a ra~
oinaaývbsihMav-Atw! ťafc-
o (twk ) — IVIiWtr vid
lUk awjLa— T i Ut aa li
Lcy a cwbaO'a oiuk
LmX4 tr llv% — iVkádkv a
rwMay iatwjv f4kéw ilU Sra-
: IVv Kíay a Ulo 1 tl kor
saaaa ťiíra Z £raa-oo 4-
ao VIL tvM skokito i IkA )
— Z prokládá draadk dIa too
tbv% raoa nNO rrafei
hvktš-ALfMKr a ř a
rraooMaaJtývb mj iaiX VL—
1'iikOoL Látra:ara Vid— lvV
eKJL~-£oM rodokioi
JSYřTT- tretka X a dU
lr%téaa ijva rodaAei Tií Yo!ka
Zim li vMt rrwMOotv f i o UaaU
vttvčaýaa oávaWas z Prv4 fli-
%to4ii lMalv% JráX FWoci
Ladutav lía — ILrai Jaaa EU
4 AaUua Siaika ( Dwk_) — Zo
rao mS) červ áak 3 Iwoaáa od A
A Xsulovskékow { lK4u) — Zo-
fmmf kmrwm r M J
ZakrriM COS WÓMtvi (l-
kOÓ04
D 33 ř i: tni
iaaajiťi rá%ova aJi stsjarca
cav i o pwltovoi aÓMikao i
fV SImba t o da 1 2a v 1Y
Jaorbvobia S Y
Jao ťVsMk Mioa 43 Y
Yá Křoao4k - € - Y
Jao !otrihk Nb 44 Y
¥4o Prostoji
5T - X
21 Jr l"77
h 24 r 1Y
J5
m m m m s
mm 14
3A
i racka Ma
J tUU?aý Tv
Jilsk -T
Poký Kao
Í YUaa N4v
lira M ií-k-4 Kosi 21 -
Fr Novota ý J-Tl
Fr Novák Ní Y
Jakab DWók N4 - 3a Y
Jaa tavUa MI - " Y
Jaa JmmS Y
F Drký toa 34 Y
Lbtína
přlJktt tvlilta4
kira Na r!ir !
1 V Maiik Tx OUIr
2elt ia tlUL Stas jak
ťiiak Woímsa IIL —
Ví x poMJatt!
prrSowirjv
PJi3VivrxUtr
pv i SLrtJw 31 la a I —
Za XílJ 4Wax2 atala k
avii '#ÍtMat Co- t
Nb ajuá ku-rý l2 Z -X
íari I Za g-lMaw a -
k-torál nimémm lutmmHítm r
ZifJJt U tkl
mmmmttt +rfírli fwiwk
dnvo vpta vé síju-S kht
kil}a flmm S SrC -Wjb
prokbota f ra-ovaL UT :: yt ~
za takiLa všbí Niiaa
ta oajod aa
12 SET DCUK'J
rwl aooi aai piortaa t
Lot 2í jh Ui wis - t x
íl OIiV2 VyM 4
lar mia Ka jAk m kai
df fřia aailo %dmí mm f vaJ-
d bod ~xLm pwa -Uiž &
pK-roaaj 0iiiai llx % L
kio aa dřwi a vi# ca k i
sai afvk-o tíba_ Zx -
r-- Wy fC j r4 3
bv l jakij avkra
vSkcr4t ata- Zlo W f rOxt
otea a4vj U
nad cii a L li ta afi- v u ja
ká v 14 a k-pi ksv Ls! : i ml
své a pra j'3íoa ao tai i-Jii a
bAÍi Y rila 2 %j kk t
adWvkw kpit aáVt v- WťL
avakS klré v p"4aai~a j "lk2a
taktal Lbna 'íxX tsi ív-xta
ójoj Kpiív} ar -r bli-
e wvÍíitv m
J Ywairovkj Tvft ÍV:
DiieiitJtt Luia k tvirat
%vii p J Fabo rnkfsa
tr rsrfti tsxsi r&kt
bv " táa Vm rnaa v MWruwt
%áikeoa tikvtii rv
úl wws bo ad-pausa k k-i-"— aa
vydia "Aaxtu-liiw v v t A -
c jfci mlLaojaim k i 1 ř
a trvával jmt ivt t
— " k j_4 kiip—
Skv-4aabuiJjMjkiMjí-
iulkl a rV ~: u
avaai kba aak aa --k-
aoa aa arajMaav t - v -fclia
im mm-wmjk mm v
aviLaí oaaiL J vy -x-blil
al k BMv4ho r t-t m~
l V o věvliiav ~
aií — ifcNjr
tum r 4ť av } i ua
bra ařctl k "ata fm~~ - í
kv úlu kaúbt p{--f-4 a- 1 r--kucká
: %
aoLká 2JtijM'(P k i ir—
aáiwaa jmmllx ti
ši aaJL plau vbrva ik k i- t %H
24f aaMoapcm a tik a
&4a W Wdv aarw % fem
a by Ukaviil j j-
Takv obyt jU -íkr-mm
Wkavwa poí_Sf bwó_ Nas ij ti
aárvdové acibai o J Ve!
ky aai podniká íb op'4 U-a
rada jo avr tvkwv v %J
ijmml fmLTL±tl± m2 bx U- ao
Wťo pw4ravaJal N- j-kl
jmmt V Aaaenco fcaio4 i o
ta o awoaockfaa jaav kmm js4s
člověa prCawv KÍ4 t
bědo kai-iiaa da Avrkr
lěbolciaaa kraaa btji
v Idwosa Yy aooj ř J„
rotvra v pairicM řvi4ki %
altekov fliiwHTti4
Tiwké oOKSadatkv% l-vMitwk r %
pv aiv ai aoobiilív-aii a J ra~
aiwtovt aJLrcvv vé aia-V
ifmmtmmmmtrisim
t
oinovsu oyv4ooooc pí
3wkt jaaat4řwt rovuW r-ow
Jmm Paafroov lítala al ZX
mslfcýiJa poísov-aebi pojv
Koawoaa abwa i c pra: U v
I svtk ebrw4t r
kl d aajaOil právi k i s--
SfMlo£aooů avoci tme ta
L a BOJ ala tki pc-i m tmj
to pavrofavbo oTiřf4-s
rwka Jilodo jmi Vi 8M2t
ILaaboryesa a Nw York ea j-v
J rarraaa Tb-tnskcia
Sooo-ja SÍ5a Frvwa j4
tlojí Uordar Lmwm9:' Xt~~m
žLšopitfk a tvhUiert yimím a
a aryvAm-£ ktoré kiy v j $
aaoro a tak alťan" pí
%mm vjbocafs b a alrow rv'kJk
loti aa aa jdia} lilo armA
vyklaau UdaA paa p-U"atí
a adllaad taray a a Amhf
ía
1 Tm C:r%~ -
i=rl £rtrT a Ti'-z
O ac::~:
j
1
t
I -
f
I