Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, December 22, 1875, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    POKROK ZÁPADU
Týdenník politický poučný a
zábavný
pro
ČECHOSLÁYY AMERICKÉ
podívající nejnovejíí z právy Ho
jen i celého světa ale zvláitě ze
Velikého Západu Amerického
vychází každou středa
t OMAHA NEB
YvPAVATZI A MAJITEL:
Kl) W at O P 12 W A T K li
Rzda&tok :
j(hi:f xivinmkV
Předplatní tu$ lUt obnáli
i poštovní zátilkou
220 - rok 110 n Pai
roku a Jcent&na Itvrť roka
ty tMilMi OO iorr SjiOO rw'ít
Poetova 4aU TyUIlra "
CfOlliat „řtokroka Xaad" iUh
m t tova m a s&rmUi tiwlkr l'Uu
taunk) pokiř cca
ty lxfTV MVicrk Uru milf4i pfijim-BraN-JkuTmU
tako
ktrr obMfcqJi alkjraat
k j aa t4ku BoTimAHky um tok atOu
loj ui m ilioMiMf vioil
tj- Zitky fn ahf w aa po I
Til kik]r mrbov Uwa r
I licroniMi r y Jkk lai
i Krb iH-rd&WM U jolncxla
cat liu uiUM rí iU Víkr otxtrara
ukHklBf t íl iM MuUduJleim kTk-
SmAéim V"(U m rBirk kU-k 1m :
„Pokrok Západu"
Omaha Ntb
0mahaNeb22 prosince 1875
Presidentovo poselství ku 44
kongresu
Y předešlém poselství kn kon
ijrena roSl j-cta příležitosti rozva
žovat! o tetootázccea doiel jem
k fiadkuže ípor naKlbi a! brflx
ný azkáxonoaný ve svých podrob
nostech nestojí přeco na atrainem
tupni vilky
1'oHdzuje jej teď po ře nemo
ha vlděti že by nějaký pozoru
hodný pokrok neb skutečné po
stoupení o strany povstalcS bya
lo podtUtrte změnilo povaho spo
ru toho Jest utaríím ice ale
neof roziířenéjšim
" Je možno le skutky rab r růj
ných mocí ba i skutky samfho
ŠpaneUk téhož druha by se moh
ly vykázali na obrana tohoto a
aninl aviak Sountilí mi teď ja
ko ▼ minulosti bedlivé vye£řihati
e vieho křivého světla které by
je svádělo do rozpak 5 ale přtdr
ieti ae přísně a pravidla které
mu bývalo vodítkem a liniti pou
tě co pravého pocestného a ela
ného FftiVA TíLLKT VEOOCCÍC1Í
O tiská o přiřknutí neb zadrže
nf práv vedeni vilky mul se po
aozovati v kaidém případu s sta
noviska jednotlivých události ne
ní h ospravedlněno potřebou je
Tldy a to právem povalováno za
nepřátelský íin a dobrovolné os
svědčeni mravní jodpory j-ovt tá
ní Je nutno a iádoucno kdyl
aijmy a právo jiné vlády neb ná
roda jou stíženy sporem občan
ským tak dalece vy láduje vysvě
tleni poměri jeji ku stranám }
ru Než tento spor mutd by ti ta
kový aby byl uznáván ve smyslu
mezinárodního práva aa válka
taktéi vedeni války jest událostí
Pouhá jsoucnost potýkajících se
ozbrojených telen a jich náhodné
potýčky netvoří ještě vilku t
mySa lova Přikládaje ku ata
vu věci na K6tě doklad j ověd
řených apÍAOvatelS o mezinárod
ním práva zachovávaném od ná
rod S duatojných pocestných a
mocných prostých vlech cillivfiat
kářských aobeckýcb a neduatojs
ných pohnutek nehledávám v
povstání podstatné politické or
gaoiaac zřejmé světu kteri by
co do spuaoby své a schopnosti
mohla vykouivati vláda nad
vlastním lidem a vačí otitatnim
státům e soudy ka vykonáváni
spravedlnosti a domácí usazeno
sti a silou územím a hmotou aby
vyzvedla spor z povahy pouhého
buMského povstání a náhodných
půtek a postavila jej na hrozný
stupen vilky jii by uzná váni ji
povznášelo Mimo to spor tento
naléxi se pouze na zemi povstá
ní nedobylo ani jediného přistat
v o odkud by vlila jeho vlajka
anii mi pro&lfedka spojení se za-]
hraničními mocemi leda zkrze
vojenské tudy protivníku syýcb
Povalují tedy přiřknuti práv ves
den i vilky za nemoudré a před
časné Takové nznini ukládá
zemi s níl přichází obUiné a
složité povinnosti a vy láduje jed
niní sporných stran přísně zacho
vávající jich priva zivazky
Podivi právo prohledáváni lodi
na moři obou sporných stran
Podrobila by voaeaJ zbraně a
střeliva které teď děje ae na lo
dkh Soustiti svobodně a nepřetr
žitě ku zdrlování a zabavoviní
Bylo by zdrojem ne?í#I ných ne
milýcb otázek sproatilo by m
teřskoa vláda zodpovědnosti ze
skatkS uíiněoých povstalci a da
U by španělska priva vykoniva
U dohlídka fitnanou smloavoa
xZi t 1795 nad nallm obcho
ctn r moři jehož velmi znač ni
~[:t pohybuje ee mezi státy a-
_yni a naivními a mezi
r~ i t_ity ti'':zaoř2ííiaieol
břehy kubánské A vykonáváni
takovéto dohlídky zajisté by mu
selo věci ne-li k zneužívání jistě
ku zkázonosným srážkám pokoj
né poměry obou státu rušícím A
nelze pochybovali k jakému vý
sledka by takové doblíiitelství
za nedlouho strhlo tento národ
Bylo by nedostojno Soustátí zavi
niti možnost takového výsledku
ustanovováním se na něčem ne
pravém a nevýhodném
Co ťnxm 7
Bez ohledu na nějaké otázky
teoretického práva jsem ubezpe-
len že by uznání práv válečných
Kubáncům dalo aice naději na
protažení boje nei byla by to na
děje klamná a neodcínila by ta
zla kteri zkouií nale vlida a ná
rod a strhlo Soustátí v zápletky
kterým už dávno m vyhýbá A
tak soudím Že ani uznání neod
vislosti ani válečných práv není
radno zbývi tedy ještě uvižiti
co zbývi tu řiniti nebude-li boj
tec brzy ukoníen kutky stran
samých a budou-h nesnáze z ně
ho povstávající vlečky národy'
hlavně ale Soustátí tísnící trvati
na dále Y takovém případu mim
za to Že jiní národové budou mo
ci přejmouti zodpovědnost na ně
připadající a uvižiti přítmě tu je
dině možnou pomoc totiž
iPROSTftEIlKOVÍNÍ A ZAKROČENÍ
Snad proto že líró moe dělí
Kubu od Španělska a Že nedostá
vá se svornosti a osobního souci
tu mezi obyvateli oaady a oněmi
Kteří jsou tam posláni panovat a
Že nevyhovuje soustava starých
o nad evropských nynější dubě a
myšlénkám v posledním století
vyvinutým proto asi sporné stra
ny nemají k sobě důvěry vzájem
né kteri by vedla k moudrosti
kde velí vášeň a rozčilení a byla
by mířitelkou Z tohoto stano
viska nabízelo Soustátí už v prv
ních dnech sporu dobré služby
sé eo dobrovolný prostředek bez
sobeckých zámyslu pouze v záj
mech lidskosti a upřímném přá
telstvi k oběma stranám než ty
byly od Španělska tehdy odmít
nuty s doložením vlak že byv
budoucnosti mohly býti vítané
Ani nejmenSího nabídnuti nedos
ilo se strany Španělska že by ta
budoucnost byla již nadešla a
spor pokračuje s všemi svými hrů
zami a Škodami pro zájmy Sou
stálí a jiných Státu Každá stra
na vidi se býti pohotově stále u
blížiti cc nejvíce straně druhé ja
kož i viem zájmům odvislým od
pokoje a míru na ostrově avšak
obě vidí s býti neschopny k do
sažení urovnání a žádni z nich
dosud nedosáhla ničehož čímž
by jedna z nich opanovala ostí o v
na vyloučení druhé Za těchto
okolnosti zuntávi tu spolupSsos
bení jiných mocí buď prostředni
ctvíra neb zakročením co jedini
pomoc kteřé musí dříve neb po
zději býti vyzvino ku ukončení
boje
Zárovefí však jsa tohoto pře
svědženi neodporucuji pro nyněj
ší dobu přijetí nějakého zakroče
ni Chci býti vždy hotov co pří
tel obou stran zadost ucinití přá
ní kdyby dobré služby Soustátí
měly býti vyžadovány ku docíle
ni čestného £ro obě míru Je to
povinností Španělska pokud se
týce naši vlády aby e rozhodla
žádati o pomoo třetí moci a sice
až co poslední prostředek Kdy
by Soustátí bylo si přálo mísiti
se do záležitosti dobré za minulé
roky avšak my z&stali neotřený
mi a vykonali ji-rjio více nežli ce
lou povinnost svou a
VŠZCKT MEZINÁRODNÍ ZlVAZKT
ku Španělsku ve smyslu přiteK
stvf věrnosti a přísnosti a s du
chem trpělivým a zdrženlivým
"který nechce nikdy mísiti se neb
přicinovati k obtížím až stávají
cím
Ylida Španělská nedávno uci
nila našemu vyslanci v Madridu
jisti nabídnutí která nadějeme
se budou základem -ne-li skuteč
ným podáváním s ku vyplnění
požadavku na zvláštní stížnosti
kteréž vláda tato oprávněně byla
činila Návrhy ty nedošly mně
ještě v plném znění Až dojdou
dostane se jim pečlivého uvážení
a povedou jakrfouíÍro k uspo
kojivéma odklizeni otázek jichž
se týkají jakož i odklidí možnost
budoucích opakováni událostí ja
kéž byly nim příčinou stížnosti
Vyrozumíváme zároveň že ee
Siní nové snahy ku zavedení o"
prav a vnitř eprivě ostrova
Přesvědčen ale že slušný ohled
na zájmy Soustátí a na jich obča
ny oprávněné ku pomoci proti
potíži již byli podrobení v nesná
zích o tyto otizky na bezpráví i
ztráty povstalé x boje kubánské
ho a že aijmy lidskosti samé vy
žadují zaraženi boje prvé nežli
celý ostrov bude spustošen a vět
it obětě životí přineieny budu
to považovat za svou povinnost
abych kdyŽby ee okizaly marné
naděje mé na dostačíte! Dé odkli
zení boje a brzkého obnovení
míra a uklizeni příčin budoucích
stížnosti slinil dalií sdělení kon
gresu v době nedaleké během to-
boto zasedání odporužuje co bu
de se pak zdi ti mi nutno ustano
vit! zákonem k příznivému uvá
lení kongresu
MftXJEO
Volné pásmo tak zvané přod
několika roky utvořené vládou
mexickou v některých státech o
ne republiky přilehajícíon k na
lira hranicím zfistivi v fclné
Cjlof povldy rozhod
ně zihubné poctivému obchodu
neboť pomáhá obchodníkům Me
xickým zásobovat! bez placeni
cla potřeby obyvatelů na této
straně bránic tak šidíc příjmy
nale překážejíc poctivému obcho
do Loupeženi provozované od
ozbrojených tlup Meiikánu na
Texinech při hranicích stále se
opakuje Ač hlavní účel vpádu
těchto jest loupež tož přece mis
vaji za následek vraždění bez
branných a pokojných osob a v
několika případech i na Spolko
vou poštu a na poštovní spojeni
byly činěny útoky
Opětované stížnosti na takové
události byly zaslány ku vládě
mexické avšak bez velkého vý
sledku Vojenská sila nali vlády
pro onu Čásť k službě určená ne
ní dostatečná aby dostatečně ob
hájila hranice aspoň jen na těch
místech kde se obyčejně vpády
činí Učinil se pokus 8 vládním
iáruíkcm který zatím účelem
pluje do liio Grande a možno že
dovoli li tomu dostatek vody a ji
né přírodní okolnosti že výdatně
bude chraniti texAnské dobytkás
ře Vyjednávání spojené komise
ve sjezdu mezi Soustátím a Mexi
kem se dne 4 července 1868 o
hledně jistých požadavku bude
brzo přivedeno ku konci a výsle
dek jeho bude pak sdělen kon
gresu Yesezcela
Těii mne Že mohu oznámiti že
vláda Yenezuly po další úvaze
vzdala se námitek proti placeni
Soustátí podílu důchodu její kte
rý byl před několika roky přiřk
nut na umoření nároku cizinců
vůbec Vláda takto se ustanovi
vši ukázala spravedlnost a sebe
úctu což jí činí čest v očích ne
Btrannických osob jinde Polito
vat! však dlužno že její splátky
na účty občanu Soustiti jsou do
sud tak hubené a že Články úmlu
vy stran placenta lh&t platebních
jsou tak špatně dodrženy
Odmého posledního výročního
poselství stalo se vyměnění stvr
zeni smlouvy obchodní a plavebN
ní s Belgií a úmluv s mexickou
republikou stran dalšího rozvíře
ni s]toleČné komise vyšetřující ná
roky s havajskými ostrovy ohle
dně obchodní vzájemnosti a s tu
reckým císařstvím ohledně vydá
vání kteréž všechny byly řádně
prohlášeny
PoDMOlLSKt TELEGRAF)
Y tomto odstavci uznává presi
dent velkou výhodu spojení obou
pevnin podmořským lanem od
poručuje ale by se a všech podíl
majících vlád k tomu působilo a
by kladení podmořských lan ja
kýmsi mezinárodním zákonem
chráněno bylo
PODVODNÁ NATCRALISACE
Poněvádž se často stává že a
meričtí občané do Evropy se vra
cejí s tím úmyslem více do spoje
ných státu se nenavrátiti tam v
Evropě však kolikráte americké
občanství zneužívají předkládá
se kongresu tato okolnost k nej
bedlivějšímu prozkoumání při
čemž zároveň velmi dokladně a
obšírně se zmiňuje o zřekeutí se
amerického občanství
Následuje pojednáni otázky
o pbXvc Žes
Aby se právo žen amerických o
hledně provdáni se za příslušníky
jiných zemi neb právo uzavřeni
natká amerických 'občanu v cizis
ně potom práva dítek z rodičů
amerických v cizině narozených
upravilo praví president že bude
málo tak důležitých otázek k u
pravení jako tato
Navrácení se k tvrdé mexe
Odporučuje sc aby kongres
všemi sílami o to se přičinil by se
navráceni k tvrdé měně nedále 1
ledna 1879 v sutek uvedlo — Ne
podává se ovsem určitý náhled
čili návrh jak by se to uskuteční
ti mělo ale že stává té možnosti
o tom president se vyjádřuje s
přesvědčením
Dále se přimlouvá aby se za
vedlo opětně
CLO ÍÍA ČAJ A KÁVV
Vypočítává že by tímto clem
státní důchody se zvětšily o 18
milionu dolaru aniž by se větlila
cena při zpotřebě (?)
PeDVODJí POŽADAVKY
Navrhuje ' lepši soustavu pro
Co ort of Clairns při zkoumáni po
žadavku zvláště od poslední vál
ky za vládou a vyslovuje pře
svědčení le velké množství tako
vých poukázek je podvodných "
Naše vojsko
V tomto odstavci se zejména
přimlouvá za povolení mimořids
ných $300000 pak zaopatření ro
din po padlých neb zemřelých dů
stojnicích za opětné povoleni do
tace na pokery s torpéda rn i za
stibs zřízeni návěštního sboru a
za obnovené povolení odměn za
sestavení válečných zpráv
' ř -'
LodVrvo
President zrovna nechválí stav
našeho loďstva vyjadřuje se ale
íe na ' obhájení našich břehfi a
přístavS při mírumilovností na
ších BtátO úplně dostačí
? PoItovkictví
Dle zprávy gen poittnistra
převýšila skutečná ispetřeba po
volenou loňského roka sabvenci
na vydrioviní polty — Iři tak
rozsáhlé a málo ještě zalidněné
zemi nem&Ie to jinak býti než
ie se na poštu připláceli musí
) rr pHliiaMi iwáhkat
ywi m vrlah atrwtar jiliiil
— Vedle svobodné Školy jest
pošta ten velký národní učitel
který vším právem na podpo
ru národní vlády nároky Činiti o
privněný jest — Odporučuje dále
na novo zavedení poštovního spo
jeni námořního s jižní Amerikou
ZXLEŽrrosTi IndlísC
Nalezení zlata v Černých vrs
chich spSsobilo velké stěhování
se do tamních krajin které příští
ho jara jel tě větších rozměrů na
bude — Aby se soustátí vyhnulo
zápletkám se Sioux Indiány kte
rým toto území patří odporučuje
se kongresu by se postaral o pro
středky k zamezení viech záple
tek načež se podává zpráva o vý
služném starým vojin&m jich
vdovám a sirotkům
Závěrečně piše president do
slovně as takto :
Kc KONCI
chci v tomto svém posledním vý
ročním poslání kteréž kongresu
předložití tu čest mám ještě stru
čnými slovy opakovati hlavní o
tázky o které se jedná a považu
ji to za nejvyšit důležitost aby
ještě během tohoto sezeni týkaji
cí zákony vypracovány byly
1 Mělo by se rozličným státům
za povinnost uložili by o dobré
školní vychováni mládeže se sta
raly 2 V nižádné Škole která buď
zcela neb částečně státem se vy
držuje nemělo by nikdy dovole
no býti aby se jakékoliv zásady
náboženské přednášely návště
va škol by se měla v obec co nu
cená prcitlásiti a dodatkem k ú
stavě ustanoviti že od roku 1890
nikdo více práva hlasovacího vy
konávati nesmí kdo se nenaučil
čisti a psáti ovšem aniž by so
vyloučili ti kteří již dříve práva
hlasovacího požívali
3 ProhlaŠte navždy církev od
státu oddělenou s plnou svobo
don v každém oboru
atfSatr ími
ní církevní by
mělo dani podle-
hati
4 ZakaŽte polygamii a učiňte
zařízení kterým by se dovážení
Ženštin k účelSm prostituce ne
možným stalo — U příležitosti 100
leté slavnosti zdá se tni že by to
byl ten pravý čas kdy vstupuje
me do druhého stoleii našeho
národního života k počátkům
oprav
5 Vypracujte takových zákonu
kterými by se navrácení k tvrdé
měně umožnilo abychom zase
měli peníze v oběhu které světu
úctu vynutí
V naději Že tyto moje náhledy
b velkou většinou národu americ
kého souhlasí přenechávám vie
ostatní kongresu
Ve výkonné budově 7 prosince
1875 Ulyasea S Grant
Z celého světa
Povodeň v Anglii Bouře
jež před nedávném zuřila téměř
po celé Evropě zasáhla krutě
Anglii Již po třetí letos stoji
velká čásť Anglie pod vodou Na
širém moři a na pobřežích nadě
lala bouře nesmírných škod Ně
kolik lodi bylo poroucháno po
břežní stavby i lidské příbytky
pobořeny a na mnoha místech i
lidské Životy zničeny Uvnitř
Anglie jest orni pSda zaujímá jiti
plochu mnoha čtverečných mil
pokryta vodou a bahnem! mosty
jsou odneseny silnice přervány a
leckde zbyly z krásných budov
holé zříceniny V Cumbridshire
jsou železniční tratě úplně vodou
zatopeny tak že onehdy vlak jel
na devět palca hluboko vodou
V Londýně vystoupila Temie
značně a voda smíšeni s výkaly
z městských stok vnikla v níže
položených částích města do pří
bytku ovšem toliko chudiny kte
ráž zanechavši sporý nábytek
rozkaeenému živlu sotva že s ho
lým životem unikla
Podmořský tunel Práce o
podmořském průkopu který spo
jová ti mi Anglii a Francii po-
stupují dosti rychle ku plcdu
Největší obtíže působí ventilace
tak Že vrchní inženýr řídili musí
stroj kterým by se vzduch do
pr&kopu vháněl Obavy Že přij- j
de se na vrstvy hlíny a kamení
jež budou vodu propouštěli by
ly aspoň až dosud bez podstaty
Kariéra císařova tchána Ú
řádní list pekingský z dne 5 září
uveřejňuje císařský dekret kte
rýmž otec letos zemřelé císařovny
čínské Čung-ki jmenuje se zko
lebnim komisařem Školním
Z pěti miliard jež musili
Francouzi vyplatiti Němc&m vi
léčné náhrady dostali mnozí %
vSdcS z nichž některý viděl bo
jen % daleka dosti slušné sumk
čky ale na sprosté vojíny jako
obyčejně — se zapomíná Tak vy
plácí se jistému granátníku jme
nem Bedřicha Millerovi jeni byl
v bitvě a Gravelotte střelen do
nohy a od té doby je nejen k prá
ci neschopen nýbrž neústilo v
lékařském oscilování se nalézá
měsíčně — děvět tolaru což je mé
ně ještě než popletek jenž ae mu
sí v kaidé nemocnici německé
měsíčně za ošetřováni odvádět
Ze granitník ten nenf jediným v
středa "vděčného" národa něme
ckého rozumí se samo sebou
Neštěstí na moři Dle lon
dýnských listS zahynulo v měsíci
září 06 plachtových lodí a sice 63
anglických 9 německých 5 fran
couzských a norvéiskýcb 4 ame
rické a vlašské 3 dánské rnsskl
% ivttakc 2 hollandaké 1 IpanlU
ski a dvě neznáme lodě Mezi tě
mito nalézají se čtyry lodě o
nichž dosud žádná zpráva" nedos
šla a Čehož se soudí že zahynuly
Parníku zahynulo 10 a sice 6 an
glických 2 švédské 1 americký
a 1 Španělský j _
NeŠtěotí v dolech Při neStě
stí jež so ndálo dne 10 list opa nu
v dolečh" sereingskýeh v " Belgii
přišlo mnohem více lidí o život
než ee zprvu myslelo Ze 275 děl
níku kteří ve středa večer byli v
oněch dolech zaměstnáni bylo
do neděle do odpoledne nalezeno
47 mrtych a z nich již 29 a dolS
vytaženo" Mimo to še o mnoha
dělnících dosud neví o nichž
vsím právem Izo soudit! že jsoo
mrtví Jeden dělník byl za 19
hodin teprv nalezen téměř nepo
šitozen Neštěstí v divadle 14 listo
padu událo se v divadle Vesel
ském ohromné neštěstí Všechna
místa byla obsazena hlavně vlak
na galerii bylo tolik obecenstva
žo by jablke nebylo propadlo
Najednou poč ili se zadní na před
ní tlačit tak silně že přední stě
na 'povolila a s hrozným hřmo
tem spadla na obecenstvo v pří
zemí Též několik chlapců kte
ří stáli na kraji spadlo do příze
mí V celém divadle nastal straš
ný zmatek Všechno se tlačilo ke
dveřím v domnění že divadlo se
řítí Mezi hlukem tím slyseti by
lo nářek a úpění raněných a o-
něch kteří v tlačenici upadli a po
nichž ostatní šlapali Zabit nebyl
šťastnou náhodou nkdo těžce
raněných jest však velmi mnoho
Většina raněných má ruce neb
nohy zlomeny neb jsou poraněni
na hlavě
Anglická policie Dle po
sledních výkazu statistických na
lézá se v Anglicku a ve Walesu
28870 osob ve službě policie an
glické tajných policista jest 457
— Tato armáda veřejného pokoje
a řádu stoji 2G9SU2 lib Šterlin
k5 o 130920 liber více než před
rokem an byl personál rozmno
žen o 320 osob Policejní služba
v Londýně vyžaduje ovsem po
měrně více lidí ttel na venkově a
z 29000 muža jest v Londýn
skoro 1QO0O policisti
Předběžný výsledek pozorová
ní při průchodu Venuše Při vie
obecném zájmu jaký minulého
roku v prosinci průchod Venule
přes slunce vzbudil nebude snad
nezajťmavo zmínili se o předběž
ném výsledku na základě pozo
rování jaká učinili Francouzové
v Pekingu a na ostrově Sv Pavla
a o kterých pan Puiseux k presi
dentovi komiie panu Dumasovi v
listu zprávu podává Dl v ý po
čtář ustanovil Puiseux pro střed
ní mimohled sluneční (Sonnenpa
rallaxe hodnotu c$79 anebo o
krouhlým Číslem SSH kteri se
čílu íSC Foueaultem a Corntt
em na základě rych!ot světla
vypočtenému velice- přibližuje
AŽ dosud páčila se vzdálenost
slunce od země na 20&20JO ze
měpisných mil dle ustanoveni
Puiseuxa činí však přibližně asi
19963012 zeměpisných mil což
jest tolik jáko 232 poloměru
rovníkových lili HS134313 kilo
metru Dle toho byl by poloměr
naši soustavy sluneční Uj vzdá
lenost Neptuna od slunce 5!W
5o6308 zeměpisných mil a prů
měr slunce samého lCl91 mil
zeměpisných Průměry Merkura
Venuše atd a vzdálenosti měsícQ
Jupiterových Saturnových atd
od středního telcxt mu-í dle toho
veskrze skoro o 1-29 jejich do%
savádnf hodnoty býti meni Vý
sledek tento jest ovšem jen před
běžný souhlasí vlak a dávno jil
vyřknutou domněnkou ie vzdá
lenost slunce od země přilil vy
soko byla přijata „
Ukončení starého procesu
V Bavorsku skončen nedávno
proces který je dle všeho nej star
ší na světě Vede mu! od 15
století mezi jistou obci a jedním
statkářem Statkář procee pro
hrál a musí nyní platit fcOuOOQ zl
útrat a odškodného
Královna a princ před aoa
dem Bývali královna ipaněUki
Isabela citována dne 13 lis top
před první komoru civilního sou
du pařížsého aby tam složila pří
saha Jakýsi Blanchard opatřo
val jí totiž veškeří potřeby výži
vy sp&sobem paušálním avšak
před nedávnem o prchl ztUtaviv
po sobě asi 30000 franka dluhu
Následkem toho žádali někteří
věřitelově od soudu aby byla
býv královna Isabela přinucena
k zaplaceni Tato však stvrdila
přísahou Že Blanchard každý mě
síc paušální Čistka pořádně do
stával a žádost věřitelův byla
soudem zamítnuta— -V druhém
procesu téhož dne odbývaném
byl obžalován princ Napoleon
Žalobník byl dodavatel Dardel
jenž Žádá zaplaceni 7000 franka
ca píci kterou! byl v dobt oble
lent Pařile pro koní princovi do
dal7 Princ Napoleon nepopíri
sice ie jest Dardalovt dlužen ale
tvrdí ie pouze 1100 franko ?
Do rakouských přistává ve
ploulo v proběhu loňského roka
34-000 plachtových 12155 par
ních lodi vyploulo pak m nich
34069 plachtových lodí a 1215
parník 8 Něj větší část těchto lo
dí a sice 25206 ' plachtových a
11805 parních bylo rakouských
ostatní byly a ciziny
Chorobná ospalost V pol
ských listech byla před nedivnesa
sp£vá o podivné za j!
losti v Lublíhě (v ruském Pol
sku) Pacientem byl 23!etý larae
lita Burek Bettmann syn pkat
a aára pekřstvtm aamtetaaaý V i i
svém mladém vlka byt al dva
krite ienat choravěl jálraeti a
byl poslán do Karlových Var 5
Pře4 p&l rokem kdyl tni matka
ocharavěia a doatatrčně ho oše
třovat! nemohla- kdýt mimo to
doznal rodinný a peaělaich
trampot upadl v hluboký spánek
a něhot při v li lékařzké pomoci
procitnul teprve po oami dach a
hlavou naplněno trudný ni my
Henkami „Proč ně krmit? Vroi
t ml poaua - aepodMvau I
Yždyť jera ul umřel f ozval
k lidem okolostojicim Po dvoa
nebo po třech dnech znova an%l
na několik dni Odtad oaíaa!
vidy na delií nebo kra tli čm
Nejdéle však trval poiedai jeho
spánek o němí dr Talko tie
(vypouštíme ta podrobnosti j
Rom léícař&m zajímavé): Bet-
mann nyní jel v hypnoiiiai
(chorobné opaitjlt) jíl 33 dni
živ vydržován polrmvnj i k!y-
stýry po&ěvael mátlo 4t ničvho
nelze vliti protože má 4la kře
čovitě zavřeni Někdy ru
kama jakoby opravoval aico aa
hlavě Ota v koži nemá žadaého
Nemocný zhubeněl nad zoirv vy
hlíží jako kostra potaženi kalí
Bělma no po 33dennín }áak tm
probudit vyleptal aby mi spra
vena byla peřina a znova auil
načež tepna e zrychlila um 122
Druhého dna neotocný aetařeu
SMĚS
Mabomedáni světí v října jda
z největiích svých svátka tak
zvaný ILamadaa Svátek tea tr
vá po celý tnětc řijea a p Ua
celý čaa nes ují lidný pravwvěřki
od východu do zápala alane jUti
ani piti za to však mil v no
ci od lati všemoŽnýta politk£a
zemským Ye věiiivh městech
tureckých ba i v sami Mekce a
Medině užívají cuohaaivdiai noH
těchto k nejboritta prt tkpáno
lem Dne 15 října byl i Ito
v Cařthrmdv vytavea plaiť pro
rokův jakol bývá oby tjeo kaž
dého ruka Pliiť ten aonival prý
Mahomed na svých cevtach Dří
ve odbývala e výstava pliltJ v
eěkterě velké modliubatri raK
hradské nyai vystávaje tmu
posvátný oblek v některém ki
ka suhinově Celá sultánova ro
dina a aejvyšii tarvčti hodaotářt
světití i duchovni douviiÍ a
by políbením vzdali úcta pváu
néma torna roicha
Mlaiý Ku v rukím Lizkéta
místě Pjat:gorka na ůpau Kav
kazu uiat M akoačtU svij Itwt
aamovraŽdou která by vědě -alouliht
Byl naUsva a rte v
klidný sn výraaem v ob2i%rjt }ol-
sedě v {HiAteli v jcdaJ rava al
tužko v drahé otevřeno kaiha
Vedle něho hodinky a lity taK
kou Hnatté Mezi jieýta táai
dujici : O pal 1 h'KÍ vzal tm
jed (opium) 5 minut pvadi:
čitím šamot v ašieh vš ukula
mne točí O 1 bod it
před očima aotva pili cttiaa etř
sni čivě jinak mm lkotiaot
neopuMtila židot svSj Život za
chránili necitiau 10 suin pozdě
ji oči e mi mimoděčaě zavírali
je mi Spatně 10 atta později
podivný přtz&ak zauatai stál aoa
tř ti jak mě svědí O p21 2 bod
ztrácím hlas obyčejné toay aiy
šim milé a ií jvě myi!aky
křižuj) v alícH mim mini zlíoí
očí&ámblibotíiti 5 aaia pozdě
ji : příznaky od Žalud k jo
nějii xapalflji doataik a ahasi
aám evětloi aby he& nepovstal
Itali vir aemoba vt aaiki a
plývi před očima Třt čtvrtě aa
2 hod Ča zdi ae mi poatala m
bí hati ruce očt aauaek vypovť
daji služba aemiaa rbatě ka
ni 1 hod 55 mia dva aapM4
řádky nelze vic přčtti
Náatapc trtaa amUba kaiže-
etvf nitaMekého IJpfM pfia Val
demar aemi žádaě ebati aláit
{anovaíkem a proaeal prý I
nechcw býú v lei země v kUrě
auji tak betpřiklaiaý aelad
jako v kižectvilippkéaa Priac
Valdemar má jeitě 4va bratry a
1 vioobeena mi aa to i ládaý
a nich ne Lan pnovaika
Že lid ltppký plwa to v la a
novníka" co aejdřir doataae a
tom netřeba pochybovat
V lialičskAia jednou aětě za
střelil ae před bytesa faralovýsa
jistý chudý učitel fraacoazaké ře
či K sebevraždě přiměly jej od
mritlné farářem iádoati aa pod
pora V paaai které ahvraa
zanechal odkázal fkriři aa r
mitka — pistoli t které s byt za
střelil U dvora Napoleona III zh'a#
na byl svlilmt kancelář jjil
díteUm byl policejní prv&kt Pí
tri KanceUt ta měla na starosti
a sice na rozkaz aaaaétto rwařa
otvirati a opútovall dopisy a d
peia politických oaobaoalL Kdyl
k ikola torní astaaoveal af4aá
ct nalbyli ve tvém aasltaaaf po
kud abikloo' ouíralí i lty na
politických oaobaoeif jako ka pt
listy na ciaařovaa Evžaait O
sarovna doavěděvš a o této aaa
ni palat i podplatila fedaoho a é
taďxiS kterýž aUl zacbytitaii
fr ti tr "j=avi "7 lí
ob a t Lpy vinařovy Tak U
šlo po Ityry léta a kdyl po 4 řij-
d-wtaiy batiay tilnj4
avětlov vyS aa }o 1 ird
k — Mia4 j a avvka — tiv
Baezi e4a otvírali Nalepit
však při relé té r by I 1 ř4
tl Oeé kaa-ceMř FWtri tatl
dopiy ai kdyl j v Leh a i jaa
poďriaeat Sředafci ~cisal "i
řorma byh přtli
Hrad Špilberk na Moravě aaa
iieai saeai hbtovirkýaai tavbami
aajitě mulu pe2dai Udk4
v jméno nai aIz a4U Ně
kteří maji za to 1# poebázi a do
by potutaklkdy aa pocta Pera
aovi rozličné hry prvvoaováay
jiai opět doBaivaji 1 jaMK
to poekifi od čatfvh tamajl a
klaracwtí které prý taaa král
Jan Lctbrký čtao v
drali noa konival a ©pt jsai ad
voaají jaeno to a črverevývh a
letněných alavaoatl whaiHrfcí b
a doby kJy aěackf mi oaadat
ky za král Otakara II aěork
zvyky do aaaě vtoaddy Z
sctal4Íě pohUlí kra-1 m vjaokě ko
ry PokUd a brada d kIi t
přakrisaý Oka a ta liraA
pole aeleaa loaky prtkaa4 v
jeaaaý akaaatt těkikv9riaai pi
akasai řeky a ttol aa aiaatl
vypiaaji a aairé rév po+ewUě
pahorky Tak wtoa aaa%
valo zpráv kly byl král aa
Spibfka vyav Viaa j+m
tuiik ! kral tt imi tál a-
jit jíl píd r ljako lp r
aěa-ká uprv r lOt v lúaáh
vy skytá IV íějí b!ia-Ia
m k a klatá -Wrk aa aJ!o
a kdyl pk Morav aarktb
atví bfl povýM fM4Ul a
pi:brka a-rkra!wt lWi
vsak líl d-#by tělkýrk zkoWk
Jsa aedvbytaoa kralboa proti -
vaijea nepřátel loz pftil pK
brk edaw tvkě wbl& Tak
oblí Li ji rok KCJtatni
ltokovial jj pak Ytktortya
Jřika Iv-irakí ko powoal vj-
ka rakéko vvjL—Í L ♦
— dové td TorlruMhana pop
aiví drLo č%t M raty p
kowWIi o to by Bra i krad
ao aao-lA Y iuba i afvIi
Spilbork aUp4a?aě jria !
atalro ka kyi" vk brzy k
vl zkáz a přvavědČti jak kot
ký ze ataieě tt krkyě zaval
vítr Měi£4 pod rkoýz
vldonsa avýaa LdviUaa Ha4vi
t d# k- jkw2t ik ro
bek v ckráaa a Jkb p
tNj ataUaě 4t ky a} řátl a
d ráželi tak 1
t édotě aSah
nepořídiv i odtákoti wajfcli
ltoakoiaý vliv Jy §t!Wv
ka mě! rvo! ffcoa
Poaiět Fraaoaoévodi jw
c o-aJci Napol4-NNa I aavitt
viíi kpt!brk Fra4oazi zbr í
íál krlh a od té doby přwtal
býti S-Sbřk povauwU Sitaa
avaataly yi íy pro puWrk
Poatatk pi!brka a prtzilajtci
aJý kl jl Z dáli léi boktSh
'ězIS klřU taaa ai proiě
těle vykopti aa4li Mvb
nd ýeh JHi4 aohlai-:h
abwlt -tkklai mUat dv4
Maji ko v j-t-iartaak h dr k
p4lbovka fcyl M-at naa by
lo zvláltě aoho sval Wh- ča
ablě Ital ktro poK
v!th řroZc jrh -rv zfehavd
avobodz :irfa akovy ap-!!
věraé ayy tati a doaoa tu
pádili a aa poprat hbIv J
ěktrýt d tai a aalkwii J
aaUtě artt k doltvvtaiaa vě
Zi iol Ld~o-r k
r-Mýai zlse vrj by Iv
Nyi ak jo Itali mwWJh a a
podzaw h Ldoaor ei vú
aí it kltby volaai p-n itz
Taaa kdo k ijM ěftoé pl Už i
okov 1 atl!! j pto praadao
Y Í4vořich p a k4Lě atro
aay pd troy p- aaěaké trvě
prvckizji sl iii iU
kovy aviak a okovy Ukkýwi v
aěl aatWk řtr nikJítUiai
byl apuuJ Na alroach a a
voaaěaa Sorika ť? alavik kiel
to a drakě atraay alf lti šplýtk
ai vody kur aa vyokýa pra
aack a pěk4 vlaMtryk d
vylo a po4l N Já Wky
aeaovt a auM aaaío Čz
kradai kr4e u4m C ak4
klbok a oy kroaa k ty
jkhl poaltaa dr%hly aa tátt
věai
Sjjk4
a a
t-aml
t imU S19 a 12 !
aa lra Fra a tVa-
omaiu a: ttk
setinky & ivěrni listy
mmm Hmwmm mrtmim mm 01 a
BMMzavtr a a tmufii a aa
mtm%%mmm
LÍSTKT na LO O C
a 1 a aaf a lw a
PEtliZE
k aadá!
aa pítiktea Ihít prati 1 prax
teattias érokSaa a minz
aevii
Zidoaa Salia Ce
faaiany I XL CZ3
loitai yaa au
mrmmém MkftMM — -
FMkM
i i fc i " - - la
i Ř 5w rs a a m I
11 ZT7"7 - a aa
Pil — a 1 ~ M3 a- mm
1 jJV - - íí ao 3
I Zl I i - saa
A TtTTrY - - ? ta a
v r —i a 4 m ' — a a
X an-l— hLta"''"' '"—'"13a mm
V f ! fc i _
TI mn"T" - —
y- " " '"— ir ! "ZZ ' tím
Oliv TPtm OiBy t -fcfci awas t% it -
f"t-Ti'"niTiii'T '' """" a
''tk1''?!!! i! r' "" " w nj a ai s
m to M % m a a
a c c avtaA c w au ujm
fm2Mti %om í xmrm 'aiOi ti
" — I
PJUvlVi NKMx
v y k o j t
lh tSko
t-m? m mmm z
Vr CHfvTPUirE
prvia
CrttlaW B-xck mm
31) Omaaa Nu
1TOVA ISSA!
70 ct
pi:t-2i NEW TtKK A
ORIENTAL TELk IMliPAXrj
ok-irlt o4r:t ptv t Lbr vi
kvr&o 4r# v II v-
fjtLa tra immt I Z fmj vfc t
MXt-d takěko jkf obvveta
V eJT ukjaa p $1 Í0 1 J
fl"tar
J ata taia zá-
zajat hrn a-oÍB i'ra4i pňiy
S'iwa zjMiay a&wik - za-
lati Z Vlni alaáá tl!tv W
i g JU?ta' C tkv
ěj joa po a cti
pvii% zéu twiy aut
rommílm mim -i&irri laa pm
Uaa St aIcp4 ta
ktr4
a k ly doazJy a
21 CtNY YE YELK£M
P Aa4iky r%- Vti U - :
jlU 2f íj o4 S York -4 l
Uraata V ay w :
1 tWěvadž fiíak ta dr f
li jwdtauě í-ti £iW 4 dna- f
by J laiawt 1 thetmsti :
aaltvi tak avjk Ía 2 ft
a£alWváa Uti a vrkv j-t k '
zrowJi o t zraky pw ímw í
kv uwit pwaa4 a o-r a ki- "'
kr i i-I wk pj4a (
za IxMt Cjj Z W a-l k{e od
N Yr 4 troti T IV a
rmmm' tř Tu i tur— '-- atk
T
a a otuiu Mi
ai ci% a mt t Wi a" i
diú w-ÍflU aty 4-f 1 p' !" :
Us 1 bi pn4wts c js# l
bvo i U jk 4jž
PRAVÝ ČISTÍ CAit
ai arWpij Wkoa impor
toval a - v ta atik
ark sak aia proiaiii a
lVl CV MkmpM:mmmt fimkv
ImíV mmam proAa k čiV a Ja-
t-a a a lak oCv-taN a aa '
k4 a jUkr proř4iky a
trařy
Z- IN U j' aa z41i o 1
vf vio ohř-J u k!
N Um meoa ru
-
a(i-iatka a praap a a-
w a kal Iv alra ty j'g i
draky laj aa r wlkitaa f
4 IWIvadl
c - a
I oai řřM éov awatNt
Joat dobrý bwtf řJ ktřjk i
po4h(44 tro vvko
Jmt
a4 prwf ayt a oitaik
ika4 o4
ta ma aticrtii m orut
z% v
IB a ZMat tm tat w
KAXSAS OTY SAIXT
i- Mm AsaaHa aa aVigajaaajsBjka -t% VaW
-- t"' — a é ltm m
" Jav Trahaw
J F Brr
-"' --v
HjtLaa jsLao WratíUi a
Hb lU2róatm f
IITaats aa pl
Y CaMna
at t a um:
im 'mnmm mmm mm M Hv
— — -1 „
a cj
Bzar" Y tzt ! vk :
mi a k um a t ymmJmrm
aa Havaiai
tMS a4M mmmmti 1% X aHn!! Sk
i— mmm mm mmm% i aoM wAM m
t' mmá 'hm iiknti a% 3 ta
fcaiasjsn 4an'1Ma a
% a tt mm mim
iJlmT 'mmmmmTtm m m — mwmmmxlL
mmm érnm mmmm tmo tau
í CEHT EI2T CA ZAFO 1375
{ ata:
t ZJ
m 3 - m a
im-m m m ss
jm J tm
n m a
:i
u3
m m Zi m m mm
wm m Ti mm tt m
Um mm T3 mm "
S T m m mm
fc' m m a'
m mm T mm ti mm
rs-i 2ri
Ut '
inmt k a
$ t a
i
l n
'
a -
" "
Jm-
Ciio?3r3r UPocsstaI
i rrt c rcuriva
Uktia V ZtTH-rtPtT-i
v c-a-: r
' "
a l s MM m+
( mz Jaiavuiafc-ol
i na-Mi ki a iiuakfe-
_
i Wihé
I rn]-1!!'
£3 VYDAHL
í Ob-aka i{-ai M4%4 f Vk
nich aaVkkt r-'fcth
í xwrry Cdy klr
1 -iolai milmm Imli %m'Jm ok ví
tvo- ta -l 5 jmXmi t
I aai jaao % ov 2if—A vy
i ifcajte"K kt o:! fci~
I taa atvsiW po?vi sa—
TaAláa UÍ44 xMa caaMf&O
I jmmi mm mtmm loa k
í ka A-lfrWati m mm- v
4k jíai tvaitJ % :-
I a4U eeay aaal iW 4-i
' íday apty v MiHk
eatn vikv- laito-
jh ataVva kJU j pí- 5 ~
i bf
Ttí85 f
Uk pvLoa% Wo4í a
i í "šaAsaaV
a— taa
j a t to "i m m
' — taa Ria
5 Uwkt — ta m m wmm
4 mám W Mk fm lil tm tmtmm
i lnMtlfc% -f tmm tJB
mm m M ii tšmmt — llfc m ií m mm
~~ ~ pm m ! Umm M m
i - ti-m tm
_j a--~ " ► n m m
I V"—
— i ii
j
t
1 - ~ — :
t
1 1
ř %mm m m wa : ww fe mm 3aav-
i
} pt irsaj
I L£K SMťCUOTlXY
mm mmm fmmMm mm-t n M mm říj
m-im mm iéim
ZSÍ 1 i m -Til - tii t im
f iT ♦ at 'i aiam- awiko %
1 V4 %vmsm aaa a
''O" f a' nm m-
- 1 aaaa f
J V jm a 'a
aNbda m%m sns _- V _-&m im aa
fmmmf m-finm : -cín - % -av - isi „a as
uměmm 0 nii isa ~ % t-$wí m-m-m
-— iwsaaii -mm sam %
m4 mpiaii am t-mm Uhé% mmmwt vw-
teW aa Wi katili Jaaaa mm
kia ikt eaar m im aVt aa aw m%mmi bMSaa
a a-airam
mummmwm 'ikn m
I Mrw-v- — r - i k
nu m 1 m m 11 ntw k Mm
mmmmm % fc mm kn' mu nn mmm %
9 1 1 um v+mmmm m mmm Mé r -m m m
ft mm ilmmmmw mm 3mmmm m i nlg
i mia É wmm m - ii it i unikni i o
4 imwm n i% mmmmmm mmm mm mm in ťwiai
%iT j p4Jkř(MrÍ iaiAavy — Š-ř'Í pž
tHk j ková ailLai% aadi a mi~
% %f
i I IW ií4a wja
pro 'Miraca Ma
v
poj
Lil: Vit kiir i— Tf
fti4 vkiaÍiiukrv
I cik ova w o
' va£llaa tf&a iíi
Jklrjt mm
NEtT YoaiL -
Ji