Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, December 22, 1875, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    % Á TP A TTWT
y A Li_ N 1 I 1
V v"
TÝDENNÍK POLITICKY P O TJ ONY A ZÁBAVNÝ
v
"v
'
vi
X
t
''A
"i
7
- ř
)
O 1 1
i
: %1
'V
-1
i
V
l
1
K
Majitel: EDWARD BOSEWATEB
ročník iy
Telegrafické zprávy
FRANCIE
Vissau-Ivs 19 pro
Vat byli ministr vyuíovánl
YYallon a biskup orloanský io
panloup za svnatory zvoleni —
Ministerská krise panuje doposuJ
ponlvadl fiban?n( ministr Leon
Sy od avího předsevzetí nethco
aputit— Ministr války gen fis
swy byl dnes ca senátora volen
ANGLIE
IiOSDÝ 17 pros
Vysláni bjli policisté do Fran
cia aby chytali plavflky kteH
na britit ké lodi "Lennie" na co
ti s Antwerp do New Yorku
Avraldili kapitána HalfielJa pak
kormidelnika a joitS jeduoho
poddůstojníka
Kmxsiao 17 pros
lir Derby přijel dnes sem a
byl velmi okázalo uvítán — HuJe
zítra hostem mřsta
Koctiz 101st 17 pro
PaftfJoJVillede Bréat pliatala
dnes v 6 hodin Teíer tde pri
vlikla par o laď LAmeriquo do
prUtavn f Qaeítown — Briga
Jultitn II liluDghara utonula
Jenuut kormiJelnik a joden plav
fík ae aachriuilt
Si THAurTO 19 pros
Breaký parník "Salier" přijal
ado CO iHStn]íí ícb do New Yorku
kUH sdd a ldi ♦4I)eutlb]and
lekali Neinx-ký kuiiául ujišťo
val cťtující'lo loď byla oo icj
v4viiinlíji prohledána a ncnalú
a en o nic podezřelého
Loaof 20 pro
Juieno onubu bclvora který
brDcný ím T Bremerbavtn pi
(bal nent Thompson nbrl Altf
xandcr NřlMECKO
CWotna n?i utvořila
polek pant v Břemen ktc" u
d abírat píííjívky pro nlťatn4
obíU iÉilodnibi víbuchu v lim
mcrLaveB Losdýjí 1S pro
"BreiuerhaTer Zeitang" tvrdí
TiJor opalnfra gpriv&m lo at
pfaco ielte jeden {skelný atro)
nachitl na lodi "Salier" na které
jaden jil naletěn byl Loď tato
odplula daň lů t ra s Bremer
bar en do New Yorku
BaiME 17 pro
ťanl Tbotnpon kteri ada byla
avého mule navrátila a opit
do Dralďan Neadi aa la by by
la apottftionki avého mule —
Ptcl oaob které byly dynainito
xfa výbuchem buď aamrceny neb
srabžoj paíl nyní na 2w—
1IOLLAND8KO
A tw kríí v 17 pro
Paroloď Wřrlaad naavé oua
t New Yorku aut jl íwe
SclJ4 aa pUíinu IKC
la e plipravt opřt Uo blulří TO
dy KÚBA
Nw York 17 pro
Meai xdejMmi ptUluioikr ku
bánský tu i koluj poveať !e p
TLlti llileli na vlidal dělovou
lodici liMiniUkou kdyl jela j-o
face Llatna dolo Chtěla na
doatlel vadálili vjala na píalinu
a povUlíi ji pak apilili
CAXADA
MoxTaiAL 17 pra
l)na odpoledne ae arotilo a
ťo# lidí bea prití nejvetli díl
IrancoaiU J5naďané pfed adejH
radnM a JMJ toínS boJ °
Ua% aneb o prM- lem jedou
riaaa pkai atmoll aai lut bo
cWfca 4Ui nil by ob ne
kécb j'nb vtlDOU dovolili
AJ4raan íírwie j oajovil na
ll a fcoaír roteiU Y 3 ho
odpoledne jMU abj s Pre
2000 oaob plad radnic VíJaly
Trpírae nouii dejt nam Loď
nebo chleb P Va 4 bod -
Ha iaitak4 rada Tou aamou
idoboa MÍpavili výtržníci kolem
jedouc! via pivem a vypriadnili
MČkolik aoudkl lohúlo n&poje
ma ta k arif c# meai liiUai j
icif Kílwlik twbyloaU
leoo Kd5loíif4ouUř0Í
la rotpriiili Č"7
nér-t da iiM b nlic
HéaUki rad m ]otora řc'
pokrajovali v potemnícu praeicn
kasalu a tam kaldému kdo bude
thtít pracovat! potíkytnoutl a
mittknání Mada je vyměřena
a 60 ctfi denní
BOSNA
NiwYoe18 pro
1 Dubrovnlko doila tprAva I
m třera odbýval poraJa kfe
atfanakýcb obyvaUlS tookých
by a mluvci tran boj a a por
tou a apolařného jednání Ocmdo
4t aiitapcH bylo (řitomno Jed
BoLIaaai aaoeUno ? boji po kra
lovat! alby Turek aa aemi vy
kala byl Gen Pavlovii naviU-
vl co plnoinocnik národní vlády
hercegovaké roilířna hlavní mě
sta aby donahl velmoci uan&ní
povstale & eo válku vedoucí
ŠPANĚLSKO
INDf 20 pros
'Tines příoáHÍ správu lo gen
Morione ao odeboro do San Se
bastian aby Um převtal vrchní
velení nad vojskem
ITÁLIE
ŘÍM 19 pro
Pro vlašské oddělení na výsta
ve ve Filadelfii přihlásilo ao jil
600 vystavovatel 3 Většina před
mětů jo druhu uimMěho
VÝCHODNÍ INDIE
Londtn 20 pros
Princ a Wales odcestoval a
Madras do Kalkuty
2šTO"V"IiT3T
AMERIKA
Soustátí
Washington Minulý týhoden
podána Žádost aby k stavbě vlád
ni budovy v St- Louis ihned
$150000 poukáiáno bylo by se
prací pokraSovati mohlo — Poža
davek pomocných peněs pro Te
xas a Pacific dráhu byl líolma
novým návrhem bos pkolk& od
mrateo Alfred Cbaming Bag
shawe jmenován byl britickým
viee-konsulem v St Louis K žá
dosti gen O K Babeocka rozpu
stil president vojenský soud klp
rý a v Chicago soíel aDy vyietřil
poměry jmenovaného k ptnlvo
dám koř#l?ním v St Louisů
Záležitost ta fut má FylMiti před
civiltiiru aoudeui v Si Louis —
President jmenoval Georgo F
Sewarda gen konsula v Shang
hai vyslancem v Čine na mlátě
zemřelého Avery a James Birne
y % Jicbigan vyslancem 7
JandS
Detroit Sthooner "Wingll-i
at" kU-rý před třemi aedělmi
vyplul a 4'Lu-go a nákladem
plenice do Bufialo zdá m% že sa
viíin viudy zahynul
New York — YaeoLecnS e má
za to žé uprchlí Tweed t-e zdržu
je v nebližiím vůkolí New Yor
ku dále se praví že {lenové kru
hu nabídli zaplatili řtyry milio
ny doliaro kdfž eo proces zasta
ví Policie v Brook!yn5b toho
náhledu že so Tweed ukrývá ně
kde v Brooklyn Jak známo
přetrhlo ao přímé lano jodmořské
% jjřadnict se domnívají že bo
přelríula nřkjřrý loď proto vysa
dili liic liber llerlinga u ornsV
nu tomu kdo by tuto loď udati
mohl— Veliký oheS ztrávil tiu
Llárí díjny firmy WhetU-r A
Wilsoa továrníka áá&b strojí
Při zřícení se jedné zdi l yl ně
kolik osob up mrčeno škoda se
4ří na $500000 Skoro 200 děb
tiíkA i následkem tohoto požáru
Dne 17 t ni akonCil bf dný ži
vot avfij 3 vrahové podomnika
Ab Weinburga na iibenici Ná
val zvědavých kteří se na hrůzný
zápas amrtclný odsouzených alo-
yn& dívati tUiU byl ohromný
— Vrah Etlis měl ipatni oprátku
kolem krku a bránil ao dlouhou
chvíli
Cbifago — Sjezd národní Jed
noty amirteki pr£ laciný dovoz
ukoníil 17 t ra tf iiýdeoj syé
zasedání po plném uvažováni o-!
tázek do obora jeho vpadajicleh
Nem&ža sice bonositi so nějakými
jakavými výsledky dosavadních
svých píácl ale tolik mu dlouží
ke cti io zkrze uíLo sblížili ae
osoby a zájmy severu jihu vý
cho j západu První sjezd od
býval se vó V?h?pgtona druhý
jr Jlichmondo třtí teďade a pa
přarok ItfiilL jt v Ixuis
ville— Pn° lal ptírstvo
jménem m£st aaláta ůZaBtpíkJfm
sjezdu skvělý banket col ao J
Chicago málo kemu stane
Sjezd pro laciný dovoz laíí na
pt aby f)kdtí CO nejvíco nasUvé
4 ielexnvc a apojefrí obvodních
a aby a též opravovala yýil aj
lawi JlejfcUYnej' jednalo ao mfl
o lo aby vláda w nejdříve vysta-
vJla dráha o droji trati % New
Yorku dó ť'oiorado pro Uovpi
tbožl Záleží na kongreau co v
té věci uřiní
Z Černých Hor v Dakotě na
vrátil ae do Choyenne Pr Oeorge
pro zásobu potravní a přinesl
sobou hojnost zlatých zrnek a
mezi nimi jeden koaaek v cent
$26 a druhý v ceně $5
Kapitán J Wham spravodaj
úřední sděluje ia bibem letoluí
bo roka na jezerech přiSlo k úra
zu 1056 lodi o J31 méně než lo
ni Mezí li mi bylo 662 na jezeře
liicbian 152 na jezeře ijuran
1S9 na jezeře Erie 62 na jezde
Ontario 19 na jezeře St Clair
26 na jezeře Supirior a 46 na ře
kách 58 lodi v cwnS i a nákladem
11009500 áplnS zmizelo Jmění
vesměs bylo ztraceno letos za
13791800 o $104700 víco ncl
loni
Y St Louis dlouho potýkali
se oba řekanti úřadu mělťanosty
o větlinu obdrženou Naříaeno
nové sčítání hlasu od minulých
voleb které ao dokoníilo teprvé
dne 16 a tím výslodkéni io Over
etolcovi nalítáno o 77 hlasu více
kdyl totil neřítaly lístky dvojité
do osudí podvodně vržené Teď
záleží Oversloltovi na tom aby
dokázal podvodnost těchto dvo
jitých lístku a buu majorem
Boston — Přelíčení Pipora v
Bostoně který byl obviněn zo za
vralděni malé dívky na kostelní
věži minulý květen dokoníilo se
a dne 16 porota po dlouhém za
sedáni nemohla so shodnouti 1U
bylo pro 2 proti obvinění Piper
odveden zpet do ialářo a budo
míti nový soud
Y jižní Californii po hranicích
mexických ději sehrSzná loupeže
a vraždy od MexikánS a jet o
bava pře 1 jich vpádem Občané
tamní řadí so do zbraně co do
brovolnici Grand llapids Mich — ŘiCui
paroloď Jemnit shořela zde dne
17 t ra úplně Skoda so páří
na $12000
Filaladeltia )7 prs Dnes v
8 bod večer přijeli sum president
Grant clonové kabinetu a kon
gresu a navátí ví zítra vý-tavu
IndianaiÍM ind 17 pri d pr
Pettijohn vypravuje že jistá rod
na jmeuem Bací po požívání ve
přového masa onemocněla a malé
děyce a příznakem trichinové ne
moce zamřelo Tentýž doktor
spolči ně dr Fletcherum a dr
Chambersan zkoumali kousek
svalu z těla zemřelé divk3 který
Uebyl Vttíi než velká špendlíko
vá hlavK-í gkuteciiě nalezl dr
yUti hr v InmlA LnuU
"fl J ' ~ - I
ťhin mÍKronko)v-m# kir4 joUě!
byly živé— Toto máté děvřa bylo
doosud jediné které zemřelo
Ostatní řlptiové rodiny té leží
těžce uemocni
čtyftačtyficátý kongres
Senát a dům poslaneů
Dne 13 i m předložil Ant ho
ny memoriál podepsaný tni 2325
QuakerS z nové Anglie kterým
so přimlouvají aby se k tomu p5
solilo by všeliké hádky mezi
rozličnými iárod' se rozhodovaly
zvláltnim soudem na initi váU
kuu Anthony podotknul Že la
kové o tekrvavé urovnání hádek
sloužijo by jenom ve pronpěeh
celého člověčenstva PajnčUii
pis odevzdán výboru pro záleži
tosti zevní Howe předkládá pa
mí tí epis stran zmenšení porta
na aásyjky kupeckého zboží Po
dobných iávrii bylo bčbem mi
nulého týdnu veliké množství por
dáno tak Jo nám pro oLmero
noet místa nemožno vlochny zde
uvádět! Zmioímo so pouzo o
těch zajímavějSicL
ii!aio předložil dne 11 Lm
vfij návrh k dodatku k spolkové
úotivě týkaje so svobodných skol
státních o kterémžto návrhu
jsme v H 32 P Z" v deláím
{lánku so zmínili Téhož dne
předložil Buckner v domě poslán
c& teuto návrh t Uzavřelo io ep
president spojených stála žádá
domu zástopea předložili celou
korespondenci která ce vztahuje
0 propuštěni senátora Johna B
líendersona co zyjltního n4
vládního v procesu podvodných
kořaleínikfi spolkového okresní
ho soudu v £t Louisů Po živěj
lí debatě odložen byl tento návrh
na plití den llale a Mainepřed
IqžiI upnoloní kterým by ae nařis
xovalo přesná provedeni zákona
na opětné zavedeni tvrdé měny
od 1 ledna 1879 — Návrh ode
vzdán pHaluínómu výboru IIoI
mea podal návrh jímž so zákazu
je vĎvi nyn&iimq stavu finanční
md hjlejoznicpím a podobní m
společnostem ozemky u-vány
jlyf--Navrl přijat 223 proti
83 btaiSJm Sp4Ínger x Jllinoia
líní návrh } Uzavřeno io dle ná
hledu domfi předchozí pády po
stavené od Washingtona a jiných
presidenta spojených etátO kteří
po uplynutí avé ůřadní ihftty na
noro 0 mfato prMnViké ae no
Bcbicoli vSeobecným ohonulíp
go staly (Jílem naíoho republikán
ského systimn vládního a žo jas
kékoliv odchýlauí so pd tohoto
během lasa posvátného avyku by
bylo neobezřelé nevlastenské a
pra naši svobodnou soustava ská
sonosné Návrh ten přijat 232
hlasy proti ? hlásím
Předplatné
OMAHA WEB DNE 22PRQS1NCE 1875
Caulfield předložit návrh záko
na dle kteráho by mftli náčelníci
departamentu místo v domě po-
slanc&a dle kterého by na příStě
president spojených stát 5 jenom
pro jednu lhůtu volitebným byla
Buckner navrhuje aby se po 4
březnu 177 příjmy presidentovi
zmenlili — Dálo přijat návrh dle
ktorého so kongres od 20 prosin
ce do 4 ledna odroenje
Dne 17 vyvolala podvodná
volba v Mississippi a Alabamě ži
vější debatu která so skončila
tim ie ustanoven výbor pěti cle
na aby věc vyietřil
Edmunda učinil návrh týkaje
ao volby místopresidenta 'který
byl volebnímu výboru přikázán
— Podáno jelté mnoho jiných ná-
vrhfi mezi nimiž taky návrh na
zrušení trestu smrti dále návrh
na vydáváni zlo?inc& jiným moc
nostem návrh na zrušení doua
vádní smlouvy s německou říší
Nápotom náslodovalo od r oře ní
Daleký západ
NEBKASKA
Omaha — Tento měsíc so vy
znamenává Častými poláry zde v
Omaze Dne 17 t m vyhořel
celý roh severovýchodní na Parn
ham a jedenácté ulici Oheň vy
šel as ve 2 hod ráno na jedenácté
ulici z domku prostituce násled
kem převržení lampy — Obchod
panaJul Maicra s indiánskými
kuriositami a 5 jiných doma sho
řely — V noděli dno 19 tm vyho
lei na desáté ulici sklad slámy na
košťata
V neděli dne 19 t m stavěl
so u nás v redakci krajan nál pan
Antonia pmoíil kprý so právě
stěhuje z Kansas do Sat ramen to
v Kalifornii
CALIFORNIA
{ Manuel známý náčelník Indi
dna ztitnřol těchto dna nedaleko
Han Diego Dočkal se věku má
lem stoletého
Jeden Němec přišel těchto
dn9 do indiánské agentury na
břehu jezera Klamath a otnáuiil
že jeho sut uh r~ c?lé hladem
zemřel 'oba'šli z''alla yalla
ztratili pravou cestu Vyslány
byli Indiáné k hledáni mrtvoly
kterou Jaký skutečně plejlj y §
doli řeky Hprague Zemřelý jest %
Arizony kde jeho fena a lwt dí
tek íje
' V zálivu Tomales uínll 1200
liber těžký mořský lev útok na
jednoho Indiána v elunu tihro
žený Indián zabil ho sekerou a
vytáhl tohoto obra pomocí sou
druha na břeh
Nedaleko Auburn nalezen byl
kus ryzého zlata v ceně $34— -
{ Obyvatelé v Pomona odbý
vali budou o vánocích velkou
honbu na medvědy
NEVADA
Jí Vydavatel časopisu Silver
State veWinnemucca byl zatknut
poněvádž rozesílal jxJtou svSj
časopis v kterým so jodnou o
auámkon odporučoval prostředek
k vyhánění plodS
II Ve Viralnia City byla těchto
dnfi pravidelná bitva mezi Či na
ny 3 synové nebeské říle byli
zabiti a 5 raněno
) Jediná stavitelská firma ve
Virgioia City vyplácí denně přes
tiíc dol&rO mzdy délnikSm
OREGON
Most přes modrou řeku n La
fayette Hterý sotva dostavěn byl
rozbourala rozvodněná řeka
{( C Bardon v Jacksouville
který zavraždil Mac Mahona q
mořil se ve vězeni hladem
TERRITORIE
Na blízka Crook mlýna v A
rizoně nalezena byla blínovitá
zem která obsahuje zlata v ceně
25 až 60 centl na ižjci
y Na ostr&vku Hal v řece S&o
norflisl) id již dlonhý Čas Jeden
Prancoua o samotě a by I v ce}éái
vfikoli pod jménem „Poustevník"
v&bec znám Nedávno nalezena
byla jeho mrtvola vedle domku v
rolti Lidé praví ie byl střelnou
rnog zavražděn a as o $2000 o
loupen" - - -
Výbuch v Bremerhaven
Že by se tak ohavný netror v
podobě člověka xrodití mohl ja
ko je onen xlosyn který v úmy
slu mil pftroloď„MoBel" zničit! se
vším co na ni aby sobě tak ďábel
ský plán zosnoval kterým sta li$
dl so utratilo a jošli br&znSji n-
traj-ÍM ° mělo taková myšlenka
se víro příčí lidskima pjtu W
přece tomu bohužel jinak není
nebol! onen ohavník so ze vieho
přiznal Pravé jméno této po
ročně $2-20 1 s poštovní
tvory v podobě lidské je Wdli
am King Thompson dle poslední
spráfy jmenuje ae Alexanderro
zený v Brookyně který sobé fa-
leiné jméno proto dával ie v do
bě občanské války xdejíí jakožto
kapitán lodě Old Dominion so do
pustil zločinu pro který stíhán
byl soudem
W K Thompson bydlel od ro
ku 1K6G v Němocku a sico dílem
v Lipska a dílom u Drážďan —
Zdá so io přišel o své jmění a lil
v nuzných poměrech V minulém
Ict5 cestoval dvakráto do Ameri
ky Druhou cestu vykonal bez
vědomí své rodiny a když přijel
doma psal svému bankéři žo u
činil opatřeni v prosinci t r za
platili své dluhy Dle zpráv x
Německa požíval tam tento pa
douch velké vážnosti — Když se
výbuch stal chtěl so Thompson
zastřelili neusmrtil se vSak ný
brž utržil pouzo těžké poraněni
Mezi tim co ležol nemocen hleděl
se tim usmrtititi žo sobé airhal
obvazky na ráně Dle jedné zprá
vy již zemřel a učinil podrobné
vyznáni svého zločinu
O tomto vyznáni doíly tyto
zprávy : Včclem zdá po býii žo
chtěl obdržiti vj-soké poji-tné na
své věci které by zároveh s ce-
Jou lodí „Mosel zničeny by Ir a'
chtěl takto obdržené peníze sji-
nými spolivinniky děliti Jména
ppoluvmníka prý již udal jářady
je ale drží v tajnosti Když
Thompson učinit své vyznáni
byl úplně při dobrých smyslech a
odpovídal určitě na všechny o-1
tázky ačkoliv měl dvé kulky v
hlavě Doposud so zjitil že
íjud mi tento pekelný stroj byl
velmi silný a v Břemen zhotove
ný Původně měl ámysl tento
pekelný stroj dátina loj Deut-
sehland? což nejenom proto ne
stalo žo při odjezdu té lodě stroj
nebyl botov V sudě byla d ve
odděleni do jednoho dal dynamit
a do druhého mechanický stroj
který měl ID dní běleli pak vý
buch poobili~Mechanický stroj
byl upracován v Uernbursju odjí
stého mechanika jménem Puch
Tento stroj byl rak zřízen Ie Šel
docela tiíe celých 10 dní po kte
rémž řaso spadne páka so silou 30
liber a vjbuih spií— pvaevt
podobných strojďbylo óbjeináito
Thompson stál a Puchnem jil
cm roku 73 P spooni a Vrdyl
posledněji! prvnějsiho v Lipku
navštívil pravil mu {ento J( ob
jednané stroe se budou ve p
státech uiíváti k pracím rukoděl
ném Ďio jednoho telegramu u
tracen byjo jnámjm výbuchem
v Bremerhaven na 200 lidí Dá
le oznamujo jeden bremský časo
pi že se Thompson přiznal že
ještě jiný podobný stroj pekelný
so nachází na lodi Salier44 která
na místě porouchané lodě „Mo
scla na cestu do New Yorku se jil
so vypravila Dle bremského tele
gramu od 16 tm zemřel Thomp
son následkem svého poraněni
při sumovraŽedném pokusu
Povstání v Bosně a Hercego
vině (Od zvláštního zpravolaje)
V T ♦
t í V'
V Hercegovinft so připra
vuji Turci illo „Polit Cor
resp" k rozhodnému boji
proti povstalcům Turci prý
chtčjl so pomstlti za poráž
ku u Muratoyico jsou nu
ceni odvážit! ao rozhodné
bitvy nechtřji-li aby NikŠifi
a Goransko se vzdaly z hla
du Turci také skutečné
konají př{p?ayy aby po
vstalce přesilou udusili Cie
nerálni guvefnér Haouf pa
sa postupuje s veškerými
volnými pranoay redifu a
baiipozukň ho l}oranskur
jež jest nýnl povstalci sevře
no Povstalci dostali již o
í bezpochyby se na íaa yziaj l
obleháni Uoranska zároveň
soujtřouJl VeikcVó dety a
bv uvítali Turky Již nýnl
stoji pod voj vody Lazarem
SoČicou a Pokem Pavlovi
Čem povstalci v poctu C500
muXu jsíiuco opatřeni dogfa
tpííiíě nábfjera & zbrani Po
vstalcí doufají Žo za několik
dni rozmnoží svó ally na
SOOÓmuzu
Z BtLtnRADU 20 listopadu '
Skvělé vítězství dobyté
12 liatopádu v horaatiné
pivaké pod horskými veli
kány Vojínem a Dormito
rem spúsobllo zdo nemalé
jwtčSenl Vsiehni vůdcové
a vSechny' čety bojovali tu
)o4o sebo a to již dokazuje
4óatatefiňé ie Jzoti lživé
zprávy tuníckých orgánu
jako „N Fr rrczsa" tteré
zásilkou
nz5ihvalv do světa že u-
vstalci se sváří pro Černou
Horu a Srbsko
Avšak nejen tu i v sever
ní Itoane ivstánl stejnou
silou se drží a povstalci o
vládajl s několika mlst iSA
vu Poslední události světl
il Že jMivstánt se tu nejen
udrží de jara alepřUtliu ja
rem i značné seslll Téměř
polonazí s nejhorl zbraul
starými samokresv a Spat
nými pistolemi jiočali lk
s háci bj a biji se ve vSech
témřř potyčkách vltezniV
Na Unč jsou čety dosti do
bře zřízeny a bojuji dle pra
videl guerilly Turci prcha
jí tu v pravém slova smyslu!
jakmile kdo shlédnou malou
třeba jen četu jvstaleckou
Přczimovanl bude arcr obti
žné Poslední dobu trvalo
sico teplé Hčasl atak hju
ze ve dne Xci jou velmi dr
sné a na výšinách neobyčej
né mnoho studených mlh se
stMdA A právč toto nej ne
příznivější itočasl deštivé a
chladné noci a neprniknu
telné mlhy imsloužuo jwv
vstalcťim Dno " liítojvulu
v nvi přiblížily se čet v !-
dle ITnv až k PrčIoru a
vému Nejprvé bylv vytr
hány na vlce než mil i cesty
Železniční koleje náfpy zru
šeny po té zničeny telegra
fy tvče skláceny a dráty
strhány na konec strhán a
spálen železnini tnot z Iré-
doru do Nového Mezitím
co jedny čety ničily dráhu
most a telegraf setkaly se
jiné sTurký a rozprášily je
Nedaleko Dubův na lnč
byla tyto dni přepadena tu
reeká lr kteráž vezla ná
klad a 3 puek ! Kostaj
nice Povstalci jii2tii ran
ní mlhy a ď-tali so al k hnli
vskouii na hř v v brali iui-
dy a přendali obili na malé
hnliee načež Ior zničili c
se dalo potopit !topili a o
statni pustili p vilč Tu
recké lovlnikv a deset Yji
ku propustili na svot-íu 7
vojáku1 byli tři nelezpeénd
rančni z povstaleú bjflo jel
nomu sekerou úťafo ucho
To i sou j4n fHljsvMi
evropské diplomaoliznichž
seznat i může že povstalci
ucoiMjl Aurtvku ani
k pa4ialtu u jby vaenťmo
žnvin slibům vlády turecké
ani pak nedali viry kdyby
i diplomacio je jHljíruvi!a
Povčsti o zbrojeni Huška
so stiile vyskytuji ač je p
loúřadnl listy" ruské vždy co
nejrozhodněji vývracejl Po
zoruhodné jest Že se tyto
pobuřující zpravv hlavnč z
Vidné rozšiřuji "Tak st pl
šeopčtné AugsbAUgZtg
z Vidné : „Soukromé zprá
yy z Varšavy zvčstujt Že vy
dálo ministerstvo války na
řízeni ředitelstvím dráhabv
sc připravila na dopravu sil
ných sborů vojenských
Správč dráhy breataké jel
řl stěžovala ržo trpí dopra
vou vojska újmu slíbena od
státu zvláštní náhrada
IWnský „Uunď dovídá se
z pramene úplné spolehlivé
ho žo Rakousko obsadí ve
rozumčni a ostatními vel-
(moceiňl Části Turecka Ta
ké „Petčrb VMM iTliuií
to za jisté že Uakousko ob
sadí Jtoanu a Ueixeoviau a
Ž© si jo pHvtčll
Z Dubroyolku s? sděluje
zo dno ií" i m : Kníže Ni
kia odeslal zvláštního plno
moenlka do Petrohradu Ta
ké do llčlohradu bude vy
slán zyláanl rHjel yk m
z to žpto buao Yjotla Ni
kotičj tcJiáq knUco 3{Íkitv
Z Caři hradu ao plše „N
fr Presse" Že sultán pomý
lil zcela vážné na obsazeni
Srbska a Černé Hory V
tom mčru djužuo í také
vykládati jmenováni Námi
ka pašo ministrem války
Turečtí generáloré před
vojenským soudem Z Caři
bradu ao plie: K Žádosti
Hamdi pale vrchního veli
tele nad tureckými vojsky
v Bosno a Hercegovině bu
dou postaveni tři turečtí
neráioYÓ a $co J%min Nel
lb a šeřket paSvé před vo
jenský soud ponfcvadž neza
chovali Yojenskou kWfi a
dali o od povaUlcá porazi
li Toto přUné rozholnutl
Íež by zo ostatně mohlo tf
:tú vlrch psH v líonč a
llereirvviné rřirisuie s
zde piklůei Jel smčřujl k
tomu aby bvli odštranént a
vojska všichni přivržeaei
llusejna-Avni pale
O vojsku turwkéin tkšly
mimo to niJtslujlcl zprávv:
Turci zakoušejí ojvřtaě prav
divoit přísloví že neitestl
nepřichází samo Nejen že
II 1 a a -
psioiai uaik?ii veímt Épat
nč ua mvsl voi$ka iaolih
i jiné známky nasvčdčujl to
mu že turečtí vudcve ne
mohou na rázné vedeni Kje
lomýšIetÍ Již o delší do
bu lze v některých sborech
pozorovat! velmi malou ká
zeň iKbtoiulkúm se sice
M
dosud vždy Uři! Že tlo
velli vojk přimět! k vvko-
návául povinnosti V
shslnlchduevh však nabývá
nekázeň značných rimc"rů
mezi tábory jjél měl v táh
nouti z Třebinč do (lacka
vypukla zjevná vzpoura
Důstojnici museli proti vla
stnímu mužstvu povoliti na
i vnKa jlzlu a dčlothrlectvo
Divol nesjokojenoii ve
vojsku ?jčlvá hlavuě v tom
že nedostává jil dvacet mě
síců žádnčho platu
Turti v Dalmácii" Čtená
ři naši so zajUté pamatuji
na Wzčetné ooy přlpa-lv kdy
Turci ptrušilí rakouské ú
zeml ano teprve včera jme
slělili Že zastřelili na rakou
ském území rakouikéha ob
čana Jak itidi! v
těehto připaUvbrakiuskýin
občauáui o tom nim dosud
nebylo un2n ani jedinou
zprávu ibti a také jme
se v ŽAduetu híu ničeho v
té příčině neOočtlL Za to
můžeme dne dolvlÍt dle
takt jak pilně e k til v Dal
macu právo) Turků lh?d
několika dny přinesly víden
ské listy zprávu Že"bvla v
Dalmácii ixliiata kořist „lu
pičům p)vstalcům Nyni
slčluje o nánt k Aaetie
ůpl hodnověrného o přl
Iadu tom : Nelávno rLal
jakýsi Turek v llabrvval-
ku itlžuost v niž dokládal
že přepadli povstalci jeho
dům u Třebinč a odehnali
inu 11 kusů dobvtka uvtvll
xárovcíi jluižnlkyr kteH
prý s nynt rdriíijl v Iktl
utucii VJ m tu nařídil ná
čelník dubrovnický Že pi t
rdiu většinou děti a žen
jež žiji z idpory itm %ayt
nuté jest oTÍnu nahraďi
ti aneb vrátili dob vtek ji
nak Že musí ihned opustili
Dalmácii Toto rozhedauíl
dodáno zmíněni m rodinám
1hI č lstí YzhkJaui k
tomuto ruiolnutl uvádíme
tyto události z t4ll Třebi
nč: 1(1 m m přepadli po-vstak-i
spižtd sbor turecký
pří čumí pd! U Turků
NáslelnjMho dne 11 nu tn
přepaiii Turci obec lreča
ne a zapálili ji a odehnali
všechen dob vtek ldobaé
srážky ojčtújl aeden e dea
— zda'ž tnajl vždy rodiny po
vstalecké jel meškají vDal
macii dátt Turkům náhra
du ? Či odsoudila jil vU U
turecká k náhradě Turky
již vyplenili některou oběe
kjvřaiiškoa i
O ruchu v lulharku se
plše „liolosu „2 roali
čuch končin llulharska o
zbKjujl mlstnl guvernéři
BMhamedány zejména Čeř
kesy Tecto prostředek ve
de ke všemožným násilím
uk rul nos tem a loupežím V
Bulharsku patrně provoztjjl
soustavu birharaké krůto
11 již zahájil r 1S#T7 r bul
harském povstání Mil had
Také s ostrova Kaadie
došly jnbuřujicl zprivv
Kandioté iočinajl býti vel
mi nespokojeni Jest li po
vstáni v Hereegovinč so u
držl do jara není poehvbno
sti že vypukne i v iva&du
povstání
Thcssalie Kpir a Albánie
jsou sice jeUč pokojavtaYÍk
i tam se iaMnajl ídijevovUi
čety Kletiů hajdaků) a o
bávajl ae že věe nabuvla a
Íara velmi vážných rozměrů
atrně jdeme vstříc atrainA
katastrif
Pcri k vypií-i
aa zdřlani Lurmy a m diký
J T Ccrrr!n
CHETi - IIŮZZASIZX
v I tsar4 Iřwvn Ttxx
t4tiSBr-t
UUUBOLDT Xř 1S pna
CliaÁ rdkr!
1U Lkn pt til m ajaií
krajiay a kUf4 a kdy jk
d% vcřrjaiiti ai — C + tJ
aá aJUj krai lij
♦ t % f- ítNr v fcájt-
i Ulí a kKW I-U—N l-
lao dkré a tm} -li kalJý
a i 1 alMkardakMi l-wijr }t j
1 a av] I} Ntkfvc
C T iKpilitéarí $~m drtt%
a-eajU aI jd# a {- a
taauviba kté ili il al by Ml
Ja drwi-t dv s4uU -mÍiv
tHpk a! nbv4 áit
via a tlm ! U lJv aUli
StalMjthk fcálUkl trl4HM
aiU pv4 aa kraa dwirMt rV
aiáJi adbj U aavkA ka%Ir
Uca jadv 2a k t-aa ami
kubylky a láJný vaUvk a(awkl
j l al v?rva klr
ait přve vyvedla itiau k-
Ca lf posakl ty }mm
tU niiíim di aiiUaj
karu pii Ckra&áli Vypru
J C lr4 S r ky vy OimlJ woti
awb s%rwfl pta 4jil4
p-vaťi : vů sldot m
ckUl fnU+ vjdlaliU assastl m
dát a l4wt pj--lsa:! aaW
U a sta platil fm'ii &apl a
cl-W kjtá 4laik 12
prc t iro k t Timh 1 a im4Zm
aJtujbii w kpitií ♦
tio% rokcaa a irti mmí~ j
aii aiUdaU pau aati
pvdávat taraty J l J
aj:44 iwjí M wp iu
a 8uiiu #vl ak Mrv4 aWata
aa IliJM kapUra m vIsai !-
í- — lí aÁaU CVky bvt
ladaý kí k!t Iy tyk víjka
Tiaa jW Skal iay k%
— -Sxd-afu puir% maw
aaa 4 UMa Vál
CHICAUO 1? rrv
iá Imm dta aalši e fom o
pWil Xťbraka a fKlral m
dv CkK Vy miml 'ym
U4a áia v u adU
dW kC Jtawal kraai sum
Udali abyrk ja U1 4t kdy
by a aajakl atitta irába I by
Uky ajtalli jk já KfAa4 ti-
ařT ijfcrii m Valicb
£%awB sx W pá f# tady aaált
a vfěUk Akrevaý pváai t#dT
prkaaaox ai #k
J Uly Ui d!aikl iy%4 aa
rik25i Ht M armák
TkMkk t vybyti r# ad
'ťaťJ- fejty Wir J hte-
si Uk U auský 41m -
tohlt rrata e} lřb a daa
Já kdyby b tdjr prodal pvjd
km+i avu4% p}44i mim v
N'brv-M- U-rmm bewa— K#aa
wttX baaJl Ua % Ha
aátMV j taJv 4— ai# a
přrí a-ř?t tataiv £ara
řrvWl rviai aá-UlU a týtk
pnacivk a-mit au wk
p vlkla mi~ii
Naa4ar! V 2Lvxl-kt
XT W i mU
pru
Cá4 rdkr í
ia Váaa k-d aJBM i
vlak tak jak m plái a přJ
aa twWjw h lbl o4 i
ko 1) lnl adrlla JoktMsaJv
N'Pi'á twu kb4 kÍAI
aalan rodáka p J tUUIaai
sakiMn J U vr mbU4
rWiViai jk CWktj j -K-
í ai a MTvnl ř vwíbáťk Kjra-
]aai va{vaaaaU'l aWrml
vjkAvjt ave v%ío fvia
wt veit)£t aat a svoc3
Správa 1 ail rudá pm 1 r
&bál sud ikrlUm klaj-UK
aa cttrasai v l aá aua vs-lor
aiav páaw % i fHtmm v 4m-
a U kratifeu irBij'tt
! bvt
— —
KUtr%k m v Ur UlivaJU
kdyl aá jJax aa ls bjavíiíví
rd4u jaae v Idy eckávai lc
! kdy a}! k alaa aaritat m jk
riJU ja frdlajlli práci i
c kra na kdyl alo14 sui av
íbj lo v Sa aawlaá diáaati
ť abyclwea a k- ad airlci
kli poavidi toa §4u4 p
alfc st urakt — ptili kvtka-
i afcy Uau dUkaf fá opita
aau au uau ai ai
vy-vau saů&X
C a4 aalle aa4 jU býti
A a4a t J
JejWb ai #eCk tady v X
bratfcvw ktrři immm as awiL 2
Mra + %Tiím eaaM do ťW-
a pek v rek (Eek II Ji) dobfvaa
alatow— t J by a Via kroaU
aáas ptsoittí tkUIv&aauM tlj
U y Ukratf kdjlaw jIiLj jj
EeAUtar : JOSEF NOYiKSr
CISLO 34
aXxsK4ící iou tttrrtA-
- t 1 V
- v
I - v
J IV
- - V
1 i - v
lo - V
r-i - v
- X" - IV
" - iv
1 raat rub X-b -
V ták x
v sai v — —
SfYeaoíJ Cky
Jnkalf -
iaa Lojcú Im
Alb I tsis
Aai 5iik C-ú
Fr SU! 21 laa -
f r lm kwia Nrb
l - V
W4 A I — pJH4
ta u
X a~Ur
lfclí i cti
z a
aax iMprt
pa W x'nr I Iv 4h
pka ti4karw í-k
U LkkaoTkf Kasu Tml~i
% pml ti fcít A
Yá- — X zJr
řiai kr NfUk Xh —
vzi a £tnjv
di# Vick pii4 a: %ř
1 Lkta X XvUs-
W-U X adat
:rmUsa b14a lUJuIwít
2 1--XI dUrl asalaa lť4u
MtlVi Cs -t
'#k- aaajck kwrý U1 1 d
- - - — — - -Jfc
kt#ril rt4a ~ti-tm I'-
aa:ii Ufbe pdfe i
%kia?
Ja p a fcet J
prpwkaa praral si LI
1 rťwa
Xluai
la trI aa
12 S£T COLAHÚ
lt ~ 122 dlm I4' VI
ar avaiil Ks jk
df pláli sallv kaJhcí p Va"-
if tKb-xl akř p-b-r
kla a JUvi a v L
ajtk třb 1 p- i
ra k a kj př í m- -i
lal bj 1 uklUjhl akrI 4
vkrv4i átnlA ZJU w i tLit
aa aCkjv j--t v t
v la% ajíí kj-% k? i
a jt4ka m tk í%
T pU í br t ttetií
aJU v kw kMp-4 aháK % k-il_
amk& klvr v prisair i-tviin
takUi koa jk ar k-Iai
KMipiifý kcvkr -c
v
UKCOLN rSQ-
lr%akY
u4-íu ťst aKrt%jCfc-
J-rt?i krsij ntýta
kWř% ia Uarwla píj4 k -a
mi 4rái4i - k-WvU
ulrn %1J kA
ttfr a LW iv
ko draka a vjbarm4 uUj
vily p- r
S icta itt VMrrkaiy knj vay
v4 fraak Yaj k
121 Í3T L1XCOLX X CIL
-Cecaiíf Dono"
a t
A X T O X 1 X J %
pmqimto ei MS
Jim tm Zaujto
P E t) I Z E
k ZAilaú
a% přiilfex Bita pwtt l pv-
tataia áívklsx % t&ím
provisi
IValsa se vyplxfj híove
á3joa SaW Cxtr
ftl iNsOisy L f G iaa ES
ar—"J
—-II i-t
1-
iuiosw
I ať - j ii
I "5
I r
t -
?
-