Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, December 15, 1875, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    POKROK ZÁPADU
Týdenník politický poučný a
zábavný
pro
ČECUOSLAVY AMERICKÉ
1 ©dávající nejnověji! zprávy ne
j n z cclébo svěu ale zvláště ze
Velikého Západu Amerického
vychází kalJou středo
v OMAHA XEB
VvDAVATtL A majitel:
ilOHIJWATKU
Redaktob:
HMKK ÍOVl'KV-
- —
1'fťJj'Uttn na Ut vhnáii
i 4 jtoítovni 2 á i Hon
220 i rok gltOn pil
loku a 55Cenia na čtvrť roku
I f- tMiiui DO tvaosv tt:lOO roíaa
mm~ imU hJji i"Wi mim
IřHIlttHtf „Fiukruka Z(Ht-hi" iiUil
s Waa era mmJui tfolkr rlaU ta
i MunkT tkii'Ri n na
f l'PtV !- lraa ulU-rťlt 0i
a v l w blih-nt nvH-jftuTtk laková
kirr oiMtufli ootl tuk mrh irll-
k aa aZua soviaatafcf wn IuIm wJuhí-
I y Z i 1 k jt t-ai mrrUt m aa pal
w v a i imiUiky t~ llta r
llllltllt mUf Sj B Jk dwlMI
sa jtM Srb aratalrat u !" jrdaia
un UMU saalaa ruftU rkr olxli traa
nti baWfc (ial lUf aaWO ojrtw kl
Ikii 1 dopia nln k iilk baf :
Pokrok Západu'
Otu aha Xťb
OmahaNeb 15 prosince 1875
Ze životopisu milionáře
Přinesli jain© přej nedávnem
zprávu o úmrtí 4 letého Wm II
Astora v New Yorku tentokráte
ale chceme o tomto znamenitém
obchodníka iiieji se ninlmU po
něvadž livot jeho poskytuje hoj
Ziost zajímavé litkv
Win B Astor tyl co olxhodník
rovněž Uk dSmyslný jako jeho
otec Jan Jakub Astor ktřrý r
173 z Anglie do Ameriky se při
stěhoval a olx hodem kožešina
mipak jinými lUslnými podniky
autě jmění přes 20 milion 1 dolarB
vyzískal Syn jeho oinahal
pilně a věrně k shromáždění to
hoto ohromného jmění a když o
te v r B4í zemřel dědil syn ce
le jmění kUfré a velkou obezře
lostí dále spravoval
Wm lí A#tor uvi jŠt jedno
ko tratra který se zdál na polo
éilenf m bf t a musel vidy dobře
placeného hlídalo u ebe mlti jo
zJvadž velikoa náklonost měl k
výstřednostem a násilnici v im vše
h druha— Tento bratr zemřel
jfi-ú cJkolika teprvy roky ve
avém New i orSkéui Jomě x kte
rého pokleJtil ta ani nevychá
Wm IJ Aator bjl při avém ne-
objejném atálí Ht rokSJak da
ievně Uk Uleanft sUlný NáoleJ
kern natuaeni ve véta obcho
dním kam-eláři x Princ© St do
atal capálent v krká kterému aa
krátký ?a amrt následovala
Narozen bjl dne ld září 17í2
riitlli'J Broadway kde jeho
otec obchod koleJinami provoz
zoval azároveři bydlel Matka je
ho byla Amerikánka a veluá o-
Lezlelná pant Kdyl doaáhl atáří
£ lét měl ii2 otec dvé a2 třk iU
— — w m
liale dolarS zachováno — AI do"
svého ietnáctého roka navitevo
Tal William veřejné Ikoly New
Yorkn pomabával o prázdninách
avlma oui při obchodu a přiučil
# iai brav ar lak dl kladné Na
iiotum atudoval v Heidelbergu—
Vralitkoval avSj Iz moudře tSil
rychle a navrátil pak zpit
avby avéma otci při obchodu byl
báperaocným O J aUýee Henry
Aator dřdil tiOOCkjO S těmito
veBéctaavfra vlattníta jminím
provozoval obchod dále témřř aa-
inoatatoi ponevádi atárnoucí o
lec jil pracovati nemohl — Z ob-
hojního výtilka koupil jeho o
tec pozemek na kterým nynřjii
AitorSv dSrn atojí který r r H35
Tjitaf Jn byl Brzy na to ode-
Tsdal ote relé jmění které aa na
i0 milion! dolarS pálil avému
synovi
William B Aator pojiélil aobě
itehyaoucl památka ie velkomy
itý áCr avého otce známou Ato~
rovou knihovnu a vlaatntm oá
11 4 Je ta $000000 rozmnožil k aa
Iné bibliotekářMoOOO rotiJ sira
%% arého vyplit! — Tcntýl byl
na4 míru itedrý pomáhal chudím
'a neltatným kde mohl a vyko
jiával roilordertvI vi ly tak U
tral U nikdy levSeé navž Jela co
í iai pravíc proto miohý zou-
tčm ani oeviJžl komu za poraco
t ronzi by dekovali mři
PařStlé po ťiva jmíol se picí 1
k sto milionu doíarS ~ Byl p
mmh a vlsstaíkem 2500 domi a
f ilf ILÍ xnn) i
ř itísu jrmu in m
-i Hol vnch domfi Tompkiaa
zzrm pak avenu© AtB tél vo-
5 řtverc© doroi na 6 avenue od 1
I Z tl k 40 Bliti Nikdy pouze
aiilii&B výminkou domem ro
i neprodal nějakou neino-
r'irl irnajímal svých
:5 vidy na 21 roka (Uk
:r Jase) — - Žádný s
r tr- !1 proti ohni pojí-
j-1 - látky pr mio-
xlili trxf mí
' ' tl
ZasUvil zde tri srny 2 aery &
nžco mílo vnukli Hlavni správa
obrovského toho jmění připadne
nejspíše nejstaršímu 60 ti letéma
8yBU
Strašlivá vražda v Clevelan
du Ohio
Jedna 2ena zabita a dvě jiné smr
telné raněny
Y sobota asi o sedmé hodině
ranní přiběhl na policejní etráK
nici 3 precinktu v ulici Forest
Ilověk který serdlentovi Hoeh
novi zvěstoval ie v domě pana
Georgo L Bentona v téže olici
bydlícího spáchán děsný krvavý
skutek Hoehn se sebral a spě
chal na místo krvavé události
Ještě než do Bentonova domu
velel mohl přesvědčit! se Že tu
krvavý skutek spáchán býti mo
hl neboť na poríi byly řetné kr
vavé skvrny
VeŠed do kuchyně zočil k ustr
nuti svému na pohovce paní Ben
tónovou manielka pana Bento
na s obličejem zakrváceným a
hlavou rozbitou V© vedlejší
světničce nalezl na l&žku slťřnu
Halu Adinovou strašlivější ještě
pohled skytající než pani Bento
nova Pícd domem shlukl se zatím
houfec lidi Od jednoho z nich
dověděl so serdžent následující :
Asi o sedmé byli sousedé vydě
Sení srdcelomnýmí výkřiky vy
cházejícími z domu Bentonova
Někteří vrazili dobytu kde spa
třili muže třískající Ženu kladi
vem do hlavy Jeden rozběhl se
ihned na policejní strážnici aby
o tom zprávu podal
Serdžent obeslal ihned lékaře
kteří phíedle četné a hrozné rá
ny nebohých žen obvázali Sleč
na llata Adinová tyla bez sebe
a nemohla dlouho býti k sobě
přivedena
Nejd&ležitřjii věci bylo nyní
lapili pachatele
Jeden soused pravil že ho zná
že to jest William Adin veřejný
rozvážev (expressman) bydlíc! na
rohu Scranton a Starkweathcr
Avenues Serdžent Hoehn nechal
u Bentonova domu strážní kysam
pak pustil se za ohavným pacha
tělem
Když přiiel k domu jeho je&t
cihelný v přízemí jest krám a na
hoře tyt — spatřil v yardě řloví
ka vypřahacího koně Když se
byl ujistil že člověk ten jest Adin
sdělil mu ie ho musí zatknouti
Adin nejevil ani strach ani rozčí
lení Přijal spíle zprávu ta lho
stejně načež policejního úřaJnlka
požádal aby mu popřál tolik ča
su co by koně nakrmil Úřed
ník svolil Když Adin koně své
ho opatřil pravil že jest hotova
úředníkem jiti Tento cLtěl se
ale dříve podívat! do domu Jeho
Adin odpověděl jevě rozpaky Ie
nemá klii od domn Po chvíli si
to ale rozmyslil neboť nalezl v
kapse kli! od sadních dveří
ťraril úředníkovi ie se musí po
dívali do domu 1'ředník chtěl
jiti mim leč Adin ho předěle]
otevřel kvapně a vklouznul do
vnitř Úředník musel se mocí
dostati do vnitř neboť Adin
chtěl mu před nosem dvéře zavři
ti a zabraňoval lun přístup
Jemu ale podařilo se přede© do
vnitř so doatati Zde natkvUo
se zraku jeho dětné divadlo N
zemí u kamen ležela mrtvola Ad
mvy ženy majíc obličej zkrváce-
ný a k nepoznání odřený a lebku
na několika místech roztříska-
nou
Tamto jest příčina mých tra
bI3 bylo by xbytťlno itbych to
lam" rravil cnlaJně Adin uka
zuje na mrtvolu ženy v louži kr
ví ležící l'řednk irohlíiejc z©-
vrubnějt mrtvolu shleaal že mě
la za levým uchem strašlivou se£
nou ránu jel by sama osob© na
uMiircení byla potlačila Mimoto
lj l Kbka její ra několika m(s
stcb proražena
Zatím telegrafováno na polítej
b( strážnicí Netrvalo to dlouho
přibyl do 'Adinovo domu policej
ní strážník Thomson
din jest krátké a složité jo-
stavy 1'ieCjetio jest světle kv
tou-f Obličej mi zarostlý 3 až 4
duí řtaríra vousem tenké rty a
binotri silná brada prozrazuji
odhodlanrsti sílu Ti kteří jej
znají praví Že jest prchlivé le-
Adin nezapíral zloíín av&j Ce
stou táaal se se r Jí en ta líoehna
jali ty ženské v ulic! Forest
mrtvy Když mu Hoehn řekl Ie
ne mínil Adin : MJ© mi lilo I©
nejtou mrtvy j chtěl jsem jim udě
lali pro vkckf řasy konce" P
tri o Ie tníl &rayl obě leny za
vraždit jako ssvraldil manželka
svou Die přiznáni a© Adinova
byla p v rul vražda spáchána asi
patnii t minut
kdyl rl
po lesté hodině
hasičského domu kam obyčejné
fiill lift Lenda flZfnirat í
rnaníele© I© ní má žádných peněz
a? je notně potřebuje na daně
Mieik - Jno M VrJ ao nebo
a_ w 1 i - # s #
ia a za ca i a mu neuorazne ía-
tí" "© Jej tak popudilo lo nebyl
víc sebe mocen Chopiv a© ©
kery zasadil ženě jedno z' ucho
načež tato okamžité na sem ski©
la 'Myslel I© není jeltí mrtva
popadl kladivo a Jal se mlátili jí
kladivem do hlavy '
Zastaviv mrtvola zaablelky
své v krvi vyL:l s dozau zablá
tí c " A Cy Ccry c:ri
tázal ee paní po Hátě Kdyl mu
bylo řečeno i© tato v kuchyni
zaměstnána jestvelel tam a vyli
soval ueTlastní dceři — Háta byla
nevlastní deerod Adinovou— Ie
matka se roznemohla a 2© ji pro
sí aby ji navštívila I chtěl aby
jela zárovefi sním Háta mu od
tulila ie a nfm nepojede ale ie
k mate© přijde sama Na to vytá
hl Adin kladivo a jal se ním dc-e
ra svou biti do hlavy Na její
křik přiběhla pani Bentonova
Adin se obrátil a zasadil ji kladi
vem tak padnou ránu že tato
ihned sklesla Pak obrátil s© za
se k dceři a mlátil do ní Uk dlou
bo až nebohá dívka bez sebe na
zem klesla z četných ran krváces
jíc Mysle že obě ženské mrtvy
jsou chtěl odejiti Než ale přišel
na porč vyvlékla se za ním paní
ltentonova chtíc nejspíše volati
o pomoc Adin zočil ji zatáhl ji
do domS a zasadil ji ještě několik
ran až nebohá pani sklesla jako
mrtvá
Kdyl o tom podána panu Ben-
tonovi zpráva zflstal tento jako
zkaměnělý Prvni slovo jeho by
lo že Adin asi toho skutku se do
pustil Lékaři o obou ženských pochy
bují Dívka na žádný spSsob ne
vydrží Vrah jest 57 let stár jest rodilý
Angličan a přistěhoval se do Cle-
velandu před dvaceti třemi léty
Sienou svou žil 27 lét Dívka
Háta byla asi devět let stará
když si vzal matku její Asi rok
nebo dva měl na rohu Superior
ul a Public Square ovocný krá
mek v němž dcera prodávala On
sám koupil si koně a vQs a cx
pressmanil Dcera matka nechovaly se k
němu vlídně matka mu vzala ka
ždý cent na nějž přišla Y noci
když spal zobracela mu všecky
kapsy a sebrala kde jaký cent
našla On jí zřídil aořenáMcý
krámek Z toho prý nikdy ani je
diného centu neviděl Dcera měla
na něho vždycky nevymáchanou
hubu a matka jí notovala Kono
čně si nevěděl jiné rudy nož Ie
dceru vyhnal z domu Holka ode
šla k Bentonovým
Tázán od policejního euperin
tendenta Smitha proč neměl dost
na zavraždění manželky pravil:
Chtěl jsem všem těm zatrao
duším udělati konec proto
Že mně k domu dohnaly -kr '
a awa
iy mne o uziay cen v jsem
v noci ulehl vykraJh „tl- ršecko
co jsem měl"
am mívat vet i zhusta roze
pře se svou ženou a dcerou Před
několika měsíci obě od něho ode
šly jeito nemohly s ním déle vy-
drieti TJentonovi jo vzali k so
lí Aum soudil se 'onou svou
o nábyte Kdyl pí i príil
přísahal ieo5 ticeři a aní Ben
tónové která proti něn i t roze
při té svědčila pomstu
Před nějakým časem prosil le
tu le se knřmu vrátila Dcera
nechtěla o něm ani slyšet
Adín pravil ie s© chtěl sám vy
dati v ruce spravedlnosti
Y neděli četl neustále Kowle-
rovo dílo o frenolgit (lebozna
lectví) Druzí vězňové myslí Že
chová stmovražedný úmysl V
neděli dloŽil se břitvu anebo ostrý
n&ž a nechtěl říci k černo
Často si vrpoměl na svého ko
ně jejž musí raíti velmi v lásce
i lituje žo ho nezabil K lič niko-
vi se vyjádřil i© měl udělati ko
nec všemu a zabití konP kdyl
byl již v tom'
Poslední pán Hátin p Sbiterd
tvrdí o dívce té ž© z© všech dí
vek jež on zaměstnává byla ona
nejpodobněji! Lotové dámS a i©
byla neobyčejně chytrá Byla 22
rA& sUrá Paní Ben tónová po
žívala u souseda velké úcty co
ušlechtilá a velkodušná paní O
Adinové ženě mluví sousedé je
nom chválu "Pokrok"
Z celého světa
a ri _ l a i
zatopiavenni společnost se-
veroněmftt kého Lloydu zastavila
dopravu cestujícíth první třídy
na lodích plout íc-h mezi Břemen
a iialtimorem pro dobu zimní
pro příčinu slabého účastenství —
Od 11 t m vyslány budou lodé
této společnosti z Břemen do
Baltimore jenom každý měsíc
jednou — Pfilměsíčné cesty se sa-1
a© až z jara zařídí—
Strousbergovi j© v moskov-
ském vězení bej neboť jak zdě
íujl tamní noviny zřízeno bylo
to samé dosti pohodlně — Bydlí
a© f vým sekretářem a jedním slu
kou v několiko pokojích toť so
rosami při stra ě výborné a přij
mi návítSvy vysoce posUrených
0ob
{ňu toť so rozumí král zfisUne
králem třeba byl králem Svindle-
rfl a zloděja
Během minulého roka bylo
v Anglií 25 osob' pro spáchané
vraždy k smrti odsouzeno — Y 16
pádech ee trest srn rit vykonal Z
těch 25 k smrti odsouzených za
vraždilo 6 své ženy a 2 své milen-
y-— - ' -
ZZadra II listopadu Čer
nohorská vláda vyvrací zprávy
l©roé liora vyjednává Ta-
r©ck©m za příčinou odstoupení ú
semi podgorického Nynější
poměry vyžadují toho abr
Černá Hora uskutečnila anahy
tárodní Garibaldt zaslal Ljabi
rtt-u vLxitnortiíní lixt vyzývá
moc Z viáštni jednatel černohor
ský ubíral se tudy do Petrohradu
Povstalci dosUli zásilky pušek
Jak v jednom maďarském li
stu Sterna vklouzla v Gy cen kecku
jednomu rolníkovi v© spaní ote
vřenými ústy myš do žaludku
Mul ten pocítil za nedlouho trap
né bolesti a přes© všecka poskyt
nutou mu pomoc byl v několika
hodinách mrtev Při pytváni
byla prý myš v laladka nalezena
ještě liva (?)
Rakousko má úhrnem 767
kláštera s 12061 osobami Z těch
jest 463 klášt katolických muž
ských 290 katol ženských a 14
kláštera pravoslavných Do muž
ských klášter& katolických patři
73S9 osob c nichž jest 3402 kně
ží 1107 klerika a noviců a 1512
laika mimo kláštery nalézá se
na farách 1013 osob při hospo
dářství 51 kněží 21 laika a víc©
jiných osob Ze 14 pravoslavných
kiáštěrB jsou 3 v Bakovině a 11
v Dalmácií kteří maji 59 muži v
klášteřích a 85 mimo ně při hos
podářstvi Ncjcetnější z řeholní
ka jsou Františkáni v 110 klášte
řích s 1451 muži kapucíni ve 83
klášteřích s 97S muži benedikti
ni v 19 klášt s 1003 muži ježovi-
té v 16 kláštjs 527 muži atd Nej
více mužských kláštera a sice 80
a 882 muži připadá na Halič pak
na Cechy 79 s 1171 muži Tyrol
sko s Vorarlberkěm 65 kláštera s
1430 muži Dalmácii 60 LIášt s
453 muži Maravu 30 klást s 330
m Štýrsko 50 klášt s 637 muž
atd — Ženské katolické řády ma
jí 290 kláštera s 6001 osobami
totiž renoinicemi novickatm a
světskými sestrami Nejčetnější
js3u milosrdně sestry ve 12 klá
šteřích 2030 členy Školní sestry
v 49 klášt s 567 členy a Yoršilky
v 15 klášt s 537 členy Ženských
kláštera jest v Čechách 61 s 645
v Haliči 47 se 766 v Dolních Ra-
s 1603 na Moravě 22 s 262 a v
Slezsku 13 so 185 členy Nejvíce
jeptišek je tsdy v Tyrolsku načež
následují Dolní Kakoasky pak
HaliS a Cechy
Hugo Schnik nyní as 29 let
starý založil ve Vídní "Interven
tiobsbank" jejími ředitelem se
sul Jako mnohé jiné banky
které nebyly založeny na zdra
vych základech potkala i tuto
banku nehoda že musela násled
kem stálého klesání akcii likvi
dovat! Schni ka co předsedu
bankrotovaré banky úpadek ve
lice hnětl a již r 1S73 chtěl so v
místnostech bankovních plynem
udu? i ti Čoiuuž však oylo v čas
zabráněno Těchto dua upadl
nešťastný zakladatel v Šílenství
Uzavřel se na svém letohrádku u
Vidné do nejzazšiho pokoje roz
bil vše co mu přišlo pod ruku
jako nábytek zrcadla a drahocen
no umeiecKO oorazy z nich je
den a sice Venuše Anadyomcne
od Schlossera stála 17000 zl Ko
nečně otevřel všechny kohoutky
plynovedu a Um se zadusil
prostřed rozbitého nábytku a o
braz3 nalezen již co mrtvola
Kdežto všechny obchody vá
znou zmáhá se obchod s hracími
karUmi jichž se v ltakoasku kaž
doročně víco vyrábí Roku 1843
kolkovalo se v Rakousku 365369
her roku 1854 již 523031 roku
1863 pak 985377 a roku lb73 již
přes milion vloni pak 1100144
her Za to se přijalo kolkB roku
1H45 v celku 100633 zl o deset
lot později 80993 tl roku 1863
již 147 &07 zl předloni 155832
zl a vloni 135022 zl Velká částí
těchto rakouských karet se vyvá
ží do ciziny a sice předloni 457
vloni pak již 572 centtt nejvíce
zaaflajts© odtud karty do Turec
ka Rumunska a Kecka
V kapli vídenské radnice vy
konává církevní služby kněz kte
rý se vydává za faráře Umní sta
rokatolické obce Tento farář u
zavřel také Četné ťhatky "staro
katolíkB Před dvěma roky
oddán byl v kapli této mladý pá
rek Láska manželova však dlou
ho netrvala Manžel opustil svou
?'Urokato!ickou"' manželku a o-
ienil se podruhé před řádným
katolickým farářem První man
želka bájila na to soudně své prL-
vo byla však všemi instancemi
odmítnuta poněvadž sňatek vy
konaný starokatolickým farářem
je ve smyslu občanského zákon-
níka neplatným Zákonník ten
to ustanovuje totiž že sňatek má
býti vykonán řádně k tomu ue tas I
noveným farářem kterým však
sUrokatolický farář není poně
vadž seku starokatolická nebyla
až dosud sUtem uznána
Y jednom berlínském divadle
připravuje se tnravokárný obraz i
naší společnostinazvaný: „Strous-
berg"
Peněz leží na ulici velmi mno
ho však málo kdo je umí zved
nout Hlavní zřídla peněz těch
jsou pohozené kousky doutník &
V PaHži si lich umějí vážit a mno-1
°f jt Jeo d sbírání jích
itv
ti-
Jest dokázáno ie takovýto
ratel
el koaskS doutníka vydělí a to nejvíc© a vleth plemen I aesláblí i© zadní list til za s
nS 25000 íranka Mimo 4ouV 8ft™í ÍM vzteklino dostávají Ttkt proto al© řř4c© do
roč
nikS al© sbírají jiní lidé rozličná
věci po ulicích a hnojíšlích Jak- c
mil© páu b&h den dá vydá se pa
řížský fiblratel odpadkA doutní
kových po avé práci do poli cii-
sejských a bulváry Někteří pro
běhnou též něKolik kaváren kdel
od sklepník ft odpadky ty kapají
For-itcVrjEUHl iii ce-
vše je skrájejí je na malých dře
věných špalíčkách na Ubák a za
dělavše jej do paklíčka prodávají
jej dělník&m metaíSm hadrář&ra
aj Libru prodávají za 2 fr 50
cent Takových sběratelů odpad
kfi doutníkových jest v Paříži na
200 a každý vydělá denně 3— 5
franka Všichni jistě vydělají
denně 700 franka
O španělském králi Alfonso
vi kterýž má pojmout! za choť
pruskou princeznu vypravuje se
ie zamiloval se do sličné choti ji
stého setníka španělské armády
Krasavice náklonnost panovníko
va opětovala vlak milostný po
měr nezBUl choti jejíma tajným
Žárlivý manžel postihl zamilova
né : ale nesnažil se a náklonosti
královy k manželce jako bývá v
obyčeji kořistili nýbrž střelil na
krále z rovolvera Ale chybil
jak se vypravuje zúmyslně Na
to se přihlásil a svého představe
ného žádaje aby byl posuven
před vojenský soud Ye španěl
sku má s© všeobecně za to že
bude setník vojenským soudem u-
znáii nevinným
Dle sdělení pruské sUtistické
kanceláře zvýšila se s potřena ká
vy během 40 let více než čtyřná
sobně totiž z 1000000 cta na
3500000 centa Spotřeba kávy
v jednotlivých zemích jest násle -
dující : Na jednoho člověka v Bel
gii připadá 8-82 liber v Nizozemí
ive Švýcarsku 6- o v Dánsku
4 83 v celní jednotě 4-35 ve Švéd-
sku 3 60 ve Francouzsku 3 20 v
Rakousko-Uhersku 1 46 v Itali
0 94 vo Vel Britanii 0 83 a v Ru-
skb 018 liber za rok
Dle statiských dát nalézá se
vo Vel BriUnii 900000 ženštin
svobodných Jsou to vesměs j©
ženské které neměly příležitosti
provdali se a jsou již většinou v
letech v kterých již málo která
% nich so provdá
Před nějakým časem byl 12
letý hoch Jan Fraisl s dvěma raa
lými děvčátky nedaleko vesnic©
Triglas v kraji kremžském v Ra-
kousích na pastvě Všichni tři si
nějaký čas hráli a byli veselí
Jedna z divek Antonie Dúrned
rová ulehla později na louce a
usnula Hoch se k ní přiblížil a
nějaký čas se na ni díval načež
fieurai sucne usu nanazei © na
t a tri a© a
spící děvče a sirkou zapálil Y
několika okamžicích vzňalo se
suché listí a počalo hořet plame
nem Druha dívka vidouc co se
stalo dala so do křiku al© hoch
měl ze svého skutku radost a od
pověděl : „Jen Toničku necb ať
shoří přijde aspořl mezi and£s
HČky !" Ubohá dívka skutečně u-
hořela a rodičové její nalezli j-
zději jen štraŠnft zohavenou mrt
volu
Ze spisu „Moudrost rabína
vyjímáme následující anekdoty o
j-Iavných talmudistech Rabi Si
mon odpověděl prý k otázce kte
rý vladař má největši korunu
„Ten který má největši hlavu —
Když se ptal kdosi rabi Hillela
proč mají husaři tak tenké nohy
odpověděl mu rabín : „aby mohli
obléci své těsné spodky" — Rabi
Akiba tázal se kdysi svých Žák3:
Kolik ocas 5 kočičích bylo by
leba aby se jimi země k městci
přivázati mohla V Yltpný žák
odjověděl : "Jediného ale mu
sil by býlí dosti dlouhý"
Tomáš Huxley slavný fysio-
log anglický tvrdí nevíme zda
všžně čili žertem — že Anglie
železné zdraví svého obyvatelstva
jen starým pannám děkovali má
Slyšme dftkaz : Hlavní příčina
tělesné síly Anglačana spočívá v
požíváni výborného hovězího ma
sa loto daří so neiléne třt čer
veném jeteli Červený jetel však
w a
potřebuj© k přenášení oplozující
ho prášku pomocí včelákS Tyto
pronásleduje polní myl Polní
myl však hubí kočka Kočka
pak odchovává a pěituje nejvíc©
—stará panna Eriro maji staré
panny největši zásluhu o železné
zdraví Angličana
0 vzteklině psu
vydal karlovarský zvěrolékař
Jindřich Pschisrer pro každého
porozumítelné pojednání za pří-
činon toho ie se v tamním okoli
vít© připadá této nemoci objeví
lo vijímáme z toho následovní :
Co jest vzteklina? Vzteklina
jest a plemena psovitého jako
vlka lišky takala a domácího
psa mimo totéž a kočky se obje
vující samo sebou povstávající
bezzimniSné rychle a vidy smr
telně končící onemocnění ústrojí
Cívního ježso jeví přerušením
zmatkem Čivních ůkon3zacaaj
tvého tivání nakažlivým jest a a
jmyen zvířat i uqi lutéZ nemoc
rzbuzuie Co dává podnět k to
muto vzniká vztekliny jsou učen-1
ti poíud ooplnž v nejistotě Má
se zn to Že psi pcpudlivé a živé
Pnr Pk přehejčkaní a rotiaa-
IeBt l mimo ♦ oěkterá pleme-
napsajakotygřinvlčípsipinílí -
Příležitosti kteří vznik -iemo-
té podporují jsou na příklad
špatné chovári a krmení surové
naRládádi a ujmi hlad a lizeft
zkaženi potrava neb ©hnili a
ímradlavi voda pak stálé ebovi
nf psa pod lírým nebem Uk !
jest tlena nepotopila vyctvt
Příčny tyla v4'l v ' ' u
víc© k výbuchu vzleUUy vede
zdá se býti silni u pl vy visutý
pud pohlavní ktcrÝ s násleakem
malého počta čubek málo aneb
nikdy neukojuje rozčilení tím al
k zběsilosti rost© a tím vnitřní
rozhořčení p&sobl Uk 1© pat ko
lem sebou koušou a v rozčileném
tavu samy sebe často potrhají
Snad se tíra dá zárodek ka vzte
klině Za další příčina lze pova
lovat! i© pes není chován přimS
lenS jeho přírodní povaze Krotí
s© a přivyká veškerému přístřeší
a vSelikeri potravě vabc pomé
rSm které se jeho povas© co drav
ce protiví
Vzteklina jest jak řečeno bylo
nakažlivou vlastnost Uto věsí v
slíni krvi a v© všech výmětech
ano trvá ještě dlouho po smrti
pokud tělo nestáhlo a novychU
dlo Na to však vlastnost ona
přestává nakaliivoet zmizela a
Uké požívání masa vzteklých zví
řat jest neškodné Nákaza Síří s©
nejvíc© pokousáním od zvířat
vzteklých toto však řídí se od o
kolnosti proto ie n každý po
kousaný Člověk neb zviř© vzte
klinu zdědí
Některá zvířata jsoa k nákaz©
té více jiná méně náchylná Po
travou rostlinou živicí a© zvířata
nepodléhají Uk velíc© vzteklin©
I jko maaolravci nejméně jeat k
tomu Člověk náchylný Mnub o zá
leží také na místu kde a jak a©
rána sUla je-li člověk do lejtka
nohy ramena pokousác není e©
bexpečí uk velké jako do tvář© a
(Jo ruky proto že prvnřjíi ondy
j-oo přikryty SaUtvem něž
slina otře a nemulehned do rány
přejít Silné kouknutí kde mno
ho krve teče jest méně nebsp
Čné nel malé odtekajCci krev
spláchne nákazu Nákaza objsvu-
je se o psa ve 3 — 7 nedsltcb
býiožravc& v měsíci až pat letě
člověka v běhu 9 měsiiS Řčw 9
dnech 9 měsících a 9 letech jsou
báchorkou
Známky vztekliny u psi Ro
zeznáváme tichou a prudkou vzte
klinu oba spaoby joa jedna a
Utáž nemoc a oba nakažlivé Jen
ten ]e rozdíl že psi tichou vzte
klinou napadeni jsou mnohem kli
dnější nekoušou Uk vzUkl© ko
lem sebe jako při prudké vzte
kli ně Tichá vzteklina Zachvacuj
je obyčejně od narosení dobré
mirné psi kdežto v prudkou spa
dají nejvíc psi od dávna dráždi-
Isi od dávna dráždi-
m stupni t J© při po
klíny jeví psi docela
ví
V prvním
tai ku vztekliny )vi rvt
změněnou povaha asie© nevrlo!
jsoa oopodliví a nepokojní pobí
hajíc© z mísU na místo Leií li ča
sto vyskočí a ulehnou jinak stoi
jako ke spaní al© za chvíli jsou
zas jinde Nemají chuť k žrádlu
aa to polykají nezáživní v řet j
ko písek dřiví slámu a peří O
{ pouštějí domov toulajíc© s© sem
a tam jeden nebo dva dny pak©
zas© vrátí a k lidem lichotí PaJ
pohlavní jest zvýšený zad&i nohy
so třesou zřítelnic© oční jest rozší
řena a tlamy teč© něco péoy trpí
dávením aneb téže© poHká V
stupni tom ješti nekouše
Tyto známky předchozí trvali
asi jeden nebo dva dny a ta obje
ví s© teprv pravá vzteklina Psi
tlačí s© ka dveř&m psi na řetězu
pokouší s© řetěz přerazit přko
iou provazy a prkna u boudy ros
hrabou sláma pod sebou rybi
na u-l i do Širého pole utíkají aem
a Um bs příčiny a v krátkém la
a© uběhaou velký kas cesty Y ía
a© tom jsou pro lidi i dobytek aj-
nebezpečnějšími j koašoa do vš©
ho co potkají vrážejí do dvora
přepadají drA tel i jiaé p-iy zřid
ka lidi při tom oběť svoa ukrut
ně trhají křečovité do ní za
kousnou ano nikdy sb samy
potrhají Tak vidí 1 jem v farách
vzteklého koni který v bísaosti
své sobi a levého prsa kusy masa
žabami trhal a po stáji ká tsl př©-
dol noha pak skoro eekto si okry
zl
Odběhání tohoto unav eaí za
lezou pai stranoa od silák© aěkam
do tmavého místa aedt ta na ko
lidtajicicb © zadních nohos lapaa
j© vslcb a pak a Uajt epl do
běhá Nikdy v Uha štěkají bí
to vlak ten hlas jako dřiv© jest to
nepříjemné trkáni vyti a bp#
čaým aaamnim vatekbsy tlsbaf
byam© psa neviděli anobrl j ps-
ho zmlalný hlas aly teti Žráti vf-
c© nechtěj! naproti torna klujf
jil smínéaé nezáživné vei ano
nalezl jsem v žal ad ku vzteklého
psa libra smrkového jhUčí smí
chané a hadry a kamením v jedeq
Íránec Y stapai tom Vf klíží dl©
srsti celý jelatý chaxi ml njW
stou oko vy boulené jazyk vypla
zený modrý a saclý někdy po
praskaní a oteklý sezná blána
tlamS jest ticavobarevsá Ž by
8© vody štítil jt ja rnylaoa po-1
vlrca psi plouhají a často v©
vodé nemohou ji však pro stálé
křeí© v jícnu olykati ano jo
případy i© ronaa!©dovaai vzt-
klí psi teka leploalÍ
Tento sUv ir Ui dny a
{k nastoupí poslední zcimka
ÍMt ochroměni Pai aa Lil
to
tak
Tfieho koalou co a© jim přiblíží
dech jet sáparý a chraptivý spo-
4qí čelist tli ochromne psi podo
bají 8© víc© kostrám tlama maji
otevlenoo m olověný jazyk vpa
diým okem pSsobl tracUWý a a©
milý pohJ4 n nJ KoneČAé p
tlicUt Ukktek liakasji ti
(': c=rt Clý rtltl trr i
chystá p J f-aUr amenckýs
Čevh&m chvála saájaý rwdaktwr
"Pokroku1 a pozdit "Nv4 4
by Pia Ua bán v sokrokaaa
dopis© piš©
"Počátkem tohoto rok ozaá
sail jk 1© připojím k Utoiaíta©
vydaat "Amerického vysUkovaJU
cV jiti 2k~cftrcký fedrcaáf
a vyzval jw rodáky své by
ran© k 4vli tomu poaýiaii adresy
čeakých obchod aikS aMpodkýca
polka a ©oafaromnika Ui vy
aváat toto měla aa j-ia spolé
hal ta drahého tak slabé b vý
sledka ! aeaa mm vtdiaa vy
aváat opakovali Já vydÁai od
ložil al k novén rvki a practH
ju nvní a věiUm díl obirae
zeměpisným % sUlkkira poprá
ním Sp stáli avlállaí při tom
bra zřetel k čským puaasrim
IV lelo tnu pf M-otLŠ fe 1 pr
kturka prtmtárodai taiavaie©
anglická Čak0amriektaa adre
sářem jenžto ukma lida aj lep
il ma pooati ofcraa jak ki Itvel
Ceakf zastoap a k propv4
uau© ta t#ay aajtst© aiaiaA l pro
aas uůJeZit kmaa a kterwts
prcMim bys Láskavě jíl ayai poa-
Takový spis byt jil dávao na
léhavou polřetoa Nšasci a jiai
národové siibojU-i a© do Aaň
ky maji podubaf k h spU4 r2o
řada jen my Cekové jsm© bm al
dosud postrádali a? bychom ba
víc© p%lřebovaliBl Němci jiekl
jest v Americe uková síta i© e
ta němcekf m Jasvkem saadao
člověk proUoort mil© Katka ta
bad© každéma da Ameriky e
trhajtcitaa krajan bspčaým
VuJinn VykovNjiť řáa{ fw J
Pastora upozorasjm rodák v aa
Žiu2aý podaik tea a vyzývám©
české obceodaikr livaostalkv a
P- aby si neobtěžovali p J Pa
storovi adresy své zaslau
NAŠE NOVÍ Z A R i Z K NA
TISKÁRUA
jest nejvěili aa rMm zlpaJi
Xíá rirrhny druhy ásrm
A CBlkOsTAaiv£
veskerétiskovópiace
II II s tl
lUlKu P3lfll UŠI
J
taaaat
Tr Satay aaaaaay taa
awaZy aataasiia atiult
s bZir taac Sataaaisaa katy
tansstf saz
ValaSl kVCatUt A LZYSf
cl ttojJto pláazátr
ik itui asia teaSaraa aivMLSJt a Lať
£jla fetawaaau
ČESKÉ
ANGLICKÉ
rRANCOl2SKě
Xmt kaaaa %kat aa l-mmt m
tt
I 1'sraaaat ir
Zn nřco nového
LirCOLH tíZUm
Fraak Vosy ka 4 Jaaa Otrsiovtf
aat££tu ctaar ivstuu
odpornou! krajaalm avtaa
ktří do Uawla přijWBv by ©
aa 4 obrátil aó a eranHaN$ati
©bsloaJscy badj
NejUf4 Laxr a Lkoviay vas-
ao druha a vfbMr4 dlaiky
vl?y p rw©
S 4to avo všechny kraay
své FraakVosvkaB
— - —
J4mOtra4ov©e
1Í7Í37Í LINCOLN NĚH
PENÍZE
k tadiaí
ptii©o Ikata proti 10 pra
c©atslm Irslltt a n!rúi
pro visi
IVnlze se vyplatí ln4ovI
Ž4oapro Salin© Coatr
hodl podáay U JL (i IUM £5
rieaaavat HiH NtW
tČa STC3 C±tt3 C-l
v čskomrto'kéak a-trss4i j©al
vyjde k novém roka t takám t©
ar ma ji ndáaim svéW AbW
da b zJkmatBaí laskat© ali
nejdii© ďi lijnA
ioszr PASTOU
I 24--SI A&auralitaistTm©
(dl4Sj liambar-Laro
Hair© Yrntii Cl::
i : '3J U:- — — -sx i wosi i - -
m ssa s ni L r-ii iT ""
'" iri iw IhartB Bws4L - ZM
1 1 ' "i"s ' i" - asm rm s ! - „ _
SNI t SJWBSUS) !
" sy's! W-lX I -OS SWSsJ — 2
lm MkswsÉatt„ mM wZJ7' - -
Swj 'JS b SS CfeM w } rw — M 4
S M SMS MHW fém mmm „„„i f -fru
" mm —i tm min i ni - í — 1
S4ftS THI M tU ~ ZWIASB M _
f ř ts""- ! áL - lj Ti Tr7 Tmmm Y - -
Mw mmWmmí ~ is mm
srti t ssmMm ' s mm stzft
S HWS K4S Úlu u _ "
tm sws tm i
a páv trfmm m
&czttzzio4 Zék txx vas
s mmm lja (l mmm aa
Pidoeci nemoc &ct $e záanai! j
mmm9 rMa
ss Ur r4-
3B I A tt M Ar
niMaa - In
Cs O Cxskvess
právník
V CrwáBs Bk sl čtaU S
Ji) Oissau Nza
2TOT IZ)SA!
70 ct
t U a NEW TOUŠ X
OilíLNTlL TtU tVMPANT
bdržtt í - -aa ct-r 1 hhrm t
boriW Ur- Víii Ur
© Crm+kUsí Jap ak
MizeL Iaiíí jk Ué
raiává v svalem L2i al
1150 kbrm
J© la akatkem vesměs saá
jaa 1© mijmt 9CaVs©ias ušiv
Oia- ZAaUky zWii Bvks a aa
Utž za rimi aizké víktkr Uv-
1 li jh 1'jirvss Csa La
čaj© jsa a8 ttL
N Yrk A trt%LaI Ta C
{-wuita iu jnjf aaUáiat a
rzMLá sraa oatraUllaa p cs
Wm Sístatiti bj:-{-í řa„ ktré
a k Jy dolezly sem
zx cílw ve vrtKfy
Pwkaitky prwf brat m{f b
jsdsAU U} ai ij 4 N©t Ywt i —4
OriaUl Cřy
PvMsadl sp:at u dr-
žijsd:aé:té aBMaZaiioiasédrB -
by ča4 J zbUjbw i skrvMaaé
Bot%t lak zvaaývk Zl ja
ziaiiás Lstúm a vrbr a jinývk '
strvml aa i araky páska t j m t
kr olava a ptaami a s n b ti- !
va barv v Wivk a rrvxUrzsf s
aa čit Za t mlž kas 4
New York X OrWul T w
py aovisa tfiwWsi asií ai-
mým ifcdkrýu phuns9t aUliarir
ai ia4-% a puCEuat U bd b' i
dšti udržet j sv % i d -bi sti-f '
lim 1 Bbad pro-iiiaU mze jia
aa a-4A jao sa
PUT CISTY CiU!
4S 7% „
— i OVa~U BASS m:taa4é
ms asa-kofskaj akrekam ssar-
£ t _
a sa awv ▼ T-i Stva
báw ava Uk mlž prWavati
14 CBV kšarssa Vasakv
č aaJa© v nlvt k Člav a Ja-
puttaka a tak ak MpuaLaJ imm aa !
a© výtoky ba prMiisxjaky a i-i
traty
iip iim Ka
zavsxili
Vf syaUm alKoOni BB aJB j
N6 Um Bsaiaw v4ik ra- -
atlwdaika a f ía tpaka a iai%-t
tOh Wm kai J a4ra4 IV ajlf
druhy laj aa c v vkém
i- IVaáTaOl
w-lkim jjav'rdfcai fy mm
jsstdorf aUnaý íaj cktir
pOčřAUa aykvil j fe
tU MiaKsia lima mm ařm
4k-4 ©4 Bia a] í
Tit nál aik í !
uaaaa rtaai aa av aa íaaa í
V-a-a Itt7aaratiakaa
m 1 ajfj airs z
k mmm JaalXT LOXTlS
CltmTrUZZZZm
ir4á
KAXáuS CITY SAIXT
JCfciKiMl OMAILV
íiWiaa jdaojk t:
a ! imm nistk fai m-siiis-
"'"' sf mm sS— S t
„ _ — tsa ua
rwa-4 ls umm mm
aJ!"s'awnls — mm TSs mm
mmm s T mm
lakvi:k© b a akalk 7amU ZZ nZ ZZ
txmwmt mmijhm mm' mmm f-mty a— Za- ka 3a a
hT m tmm aa -air-i mu — SW4S TM) mm
JmllTrmc r zzizzz
W Z t-sasss - t mm mm
~ — " " s n a a
Basa fas a m iii a a% aa ?a
aysa aaaray aX a atJ '
©' i— 'Sil aa 5a sa 84 aa Si Sa —
'"H a aa)aX a j - u ti i
umrnmmm a aa aa mmrum a tuk
a i JIí-jé asai aXs
mvUmmm Sa
s aaJaaaat ©ra© ~s mmm
SVanMft onW ot o©fc- onoHaf VBOMokoakjB 9b% i
tW mrnrf mm i m m a -a a m mm t — - '
mmmjmmmwmmmmmmm-mm%íem %o "
lm+mmmK%mř } l?" 1 "P
waMaaaia Iwtuu aa)
akaastm at Smm mmm I tr V Bf#fí-kí-mm%
J F žWnJkrd ""
VsatSay-a mm teaaaai
l S Zjs vs
sta aa
i ls is 5
tmm a
3 m
~ S 4S4S
a st s
tat
mt ímmm KWm t mm
m :a
sssty
Scochotia} st 2±0t !
Vydav!! PkrAa Zfi©-
tlili tt'
L£K aa SOCCllOTINT
k araa a - a kaa
' na4 pasa as
tlOOUUtl
aaa-atr rws4 aa kf k aa
'i " a ra aa % a t ra
ai ar
aa mm fafcrta
as
asaaji m
— SJ i
Cixorry XwCtoral
r#Tt umis v aazr a %xck
XS Zo maJTVTřsrři
XJXWt Lala% Uriu
8šax A aoccKort
rf
r
j a-
! ™sXT aSi
t""
a-a mJLtZZm~?
mmmi a
4- tm mkI ua
i rjalí
a —a
aaMHMk i Mavt aaa tnu
I aa aa kmrt im (Wiaa t tfcjiaa
3 lín li mmmi
l mJ
-
S-a Z fATOl a r t at a
C3 VYDÁní
VK'raI 9m v
ataisvkv
acn£rv a CaaÍT které dl
a!daiW aCiiiaí lida viui rz
vaá4V' Jiiai al St:HiXjÍřl i
aaaaa }mm vick Sa%3iLl vy—
Xle4 v ttck bÓw
tk t{' WSiiijifci ata-I_
I Tak liž okssak tmaa Uaps
© ©©waimovuzwOaa k ataán
I kam 4pr2a]i bím© ml-
tuili eeay mjú iW© Wk
vieckay rašeny sj -
atitorka VJÍkÁ4NÍi
tj%h ttůsieak ki# J T
Knv4 v
ieia4é sTsbaaitfBsXai-
-a Placgikl mkh-mimim
ptwa SútJk aJsajav-kfťéi awrta ktr4
ili m vjluAiWlk uaávo
f eikaik -I ©kiliafc a v W ©kizi
I vatlss třk© viiljt
CrCsPaCrcCCr
t~nm w Us -siSs % s a s a is
— - S Ji 1S
i tS mmm — im w _ _
— SS mm
mmm %
í S Sh mm
si i O mm K y lan 4 r -a tm a ss
mmmmi " Ua lm aM
mmmtmt mm 3mm0mm tSt mm 1S a S
fUvíMS " třS UiM mm
W-a = ium sa
I a~v I i
rtaw -i nu — frm n s m m
Vaaaas
larvTr
jaaa aa a—
y —- —mmm mímm
eVJia a-J' a-í
a ira akiaMk
a fr
tm mm a M
aas a"aM
I aaa a mi mm a iaa
i n mm- aa-a ř-tta 'a'"'ásas
SaSia— t mS r-iaMia a aii MbMm &
n a mmm tm -mumm% n t n - mm mm
mmm tmm aat a m - i aa n a-
l?i tr: :r:- 'ir'":'" — -%
fOÍ ')PCjí fcr_"j X ' M —
r::_trry j~% l!"
r
o-
nr' itr T
5r